Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 20 giờ ngày 17/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 20:01:04 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 20:01:04 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 20:01:05 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 20:01:05 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 20:01:06 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 20:01:33 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 20:01:33 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 20:01:35 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 20:01:36 1stNhatTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 20:01:36 zzTiểuBút Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 20:01:36 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 20:01:37 VenUS6 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 20:01:38 ZzSauDoiCoDonzZ Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 20:01:38 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 20:01:39 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 20:01:40 TLq2SutDay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 20:01:41 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 20:01:42 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 20:01:42 xdamekuku Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 20:01:43 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 20:01:44 Jx2Mộngzz Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[12]:Liêu[9]
22 20:01:45 AeKotLen Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 20:01:45 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[13]:Liêu[10]
24 20:01:45 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 20:01:47 zzTieuTienNMK Nga My phật gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[11]
26 20:01:48 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 20:01:49 NoBiTa9374 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 20:01:50 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 20:01:50 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[13]
30 20:01:53 sofmeeee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[14]
31 20:01:54 Mrsliver Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[15]
32 20:02:00 Jx2iAnhTuan Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[17]:Liêu[15]
33 20:02:01 iS2TuanSeoulDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[18]:Liêu[15]
34 20:02:06 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 20:02:07 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[16]
36 20:02:11 Applee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[17]
37 20:02:16 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[17]
38 20:02:19 JX1m85 Đường Môn Châm Tống Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 20:02:25 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[18]
40 20:02:31 KhóiPhùDu Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 20:02:31 ALaBeoBeoz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 20:02:34 jx2Inaa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 20:02:35 sofmiii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[23]:Liêu[20]
44 20:02:35 HPSzzzNgườiCôĐơn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 20:02:39 JxGenius Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[21]
46 20:02:54 BanhBeoo Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 20:02:59 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[25]:Liêu[22]
48 20:03:06 Jx2iYou Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 20:03:11 MGB1121 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 20:03:17 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 20:03:21 o0oBanhBaoo0o Nga My phật gia Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 20:03:31 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 20:03:32 PhaBut Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[25]
54 20:03:33 o0Nupakachi0o Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 20:03:33 iiBPzMaiMalYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 20:03:50 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 20:04:16 SinhTienChoiNet Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[30]:Liêu[27]
58 20:04:17 i79zNTH99 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[28]
59 20:04:22 VuToChayXeXucKo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[29]
60 20:04:23 TylerTo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[29]
61 20:04:34 phientuthanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[29]
62 20:04:42 i79xITđamez99 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[30]
63 20:04:44 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[31]
64 20:04:45 TieuLoi Tà Độc Tống Thường Tống[33]:Liêu[31]
65 20:04:48 SweetSuGarBaBy Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[34]:Liêu[31]
66 20:04:48 izPaYou Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[32]
67 20:04:51 CrBeTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[33]
68 20:04:58 izZPeYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[34]
69 20:04:59 xXHunterXx Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[35]:Liêu[34]
70 20:05:02 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[34]
71 20:05:04 xyzxyzqwe Nga My phật gia Tống Thường Tống[37]:Liêu[34]
72 20:05:23 iBắnHayTrượt Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 20:05:23 VoAnhDUI Tà Độc Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 20:05:32 B52iTrienChieu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 20:05:35 iPornHun Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 20:05:39 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 20:05:42 1stProJaV Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 20:05:46 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 20:05:46 pokemon Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 20:06:00 NecromancerxD Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 20:06:00 BabyShart Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 20:06:04 1ĐạpLòiRuột Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 20:06:11 iiizSugarDaddy Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 20:06:30 Profession Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 20:06:31 HooaTaan Đường Môn Châm Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 20:06:49 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 20:06:50 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 20:07:04 TYVTTrum Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 20:07:04 1Slot500 Nga My phật gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 20:07:41 KhacThiep Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 20:07:41 BachNguyetChu Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 20:08:11 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 20:08:14 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 20:08:30 iHNzBaBiBo Nga My phật gia Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 20:08:34 LuuThiThi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 20:08:35 SSTLTSS Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 20:08:38 LachBarca Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 20:09:29 ThuanHyDG Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 20:09:31 LzEmCóĐộc Hiệp Độc Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 20:09:47 ZxDoanChiBinhzX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 20:09:47 GIANGKA Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 20:09:53 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 20:09:55 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 20:10:05 iSaoEmLạiKhócS2 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 20:10:07 zzaayy Đường Môn Châm Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 20:10:14 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 20:10:19 HongTranNhuMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 20:10:36 iIiIYUNAz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 20:10:51 ThangChaMay Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[56]:Liêu[53]
110 20:11:01 zZBoiVjDamMezX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[54]
111 20:11:13 jx2lengkeng5i Hiệp Độc Tống Thường Tống[57]:Liêu[54]
112 20:11:18 ChấtTừngVACSút Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[55]
113 20:11:20 NMDpro Nga My tục gia Tống Thường Tống[58]:Liêu[55]
114 20:11:37 NewConLon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 20:11:53 HỏiVìSao Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 20:12:24 TiểuSiêu Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 20:12:26 DKDiiKingVDKiiii Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 20:12:28 VạnTiễnLưuQuang Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 20:12:46 iS2iKenDUBAI Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[61]:Liêu[58]
120 20:12:52 JxIITháiThiênBảo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[59]
121 20:13:23 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[59]
122 20:13:25 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[62]:Liêu[60]
123 20:13:28 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[61]
124 20:13:53 BeForYou Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[61]
125 20:14:41 BKVz1102i Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[61]
126 20:14:43 iiLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 20:14:48 NiCôThíchBúCu Nga My phật gia Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 20:14:50 izLighting Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 20:15:02 zzHoaVôKhuyếtzz Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 20:15:06 NgũDộcĐao Hiệp Độc Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 20:15:23 iiJx2NamGa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[64]
132 20:15:46 iiTiễnXuyênTâm Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[68]:Liêu[64]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 34
2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 23
3 Dương Môn Cung Kỵ Tống 10
4 Minh Giáo Trận Binh Tống 8
5 Nga My phật gia Liêu 6
6 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 5
7 Võ Đang tục gia Tống 5
8 Nga My phật gia Tống 4
9 Võ Đang tục gia Liêu 4
10 Côn Lôn Thiên Sư Tống 3
11 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 3
12 Đường Môn Châm Tống 3
13 Tà Độc Tống 3
14 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 3
15 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 3
16 Minh Giáo Trận Binh Liêu 2
17 Hiệp Độc Tống 2
18 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
19 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 2
20 Nga My tục gia Liêu 2
21 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 1
22 Võ Đang đạo gia Tống 1
23 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
24 Nga My tục gia Tống 1
25 Hiệp Độc Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 20:17:22 45 41
2 20:18:21 46 41
3 20:19:15 49 42
4 20:20:10 43 37
5 20:21:09 44 36
6 20:22:00 44 36
7 20:22:59 42 31
8 20:23:59 43 32
9 20:24:59 43 32
10 20:25:59 41 31
11 20:26:59 40 30
12 20:27:59 39 28
13 20:28:59 39 30
14 20:29:59 40 30
15 20:30:59 39 30
16 20:31:59 39 29
17 20:32:59 39 29
18 20:33:59 37 29
19 20:34:59 37 29
20 20:35:59 38 30
21 20:36:59 40 31
22 20:37:59 41 31
23 20:38:59 42 34
24 20:39:59 44 36
25 20:40:59 47 34
26 20:41:59 46 37
27 20:42:59 46 37
28 20:43:59 45 37
29 20:44:59 46 37
30 20:45:59 46 38
31 20:46:59 48 37
32 20:47:59 48 38
33 20:48:59 49 40
34 20:49:59 48 40
35 20:50:59 47 39
36 20:51:59 47 39
37 20:52:59 48 40
38 20:53:59 47 40
39 20:54:59 47 41
40 20:55:59 46 41
41 20:56:59 47 41
42 20:57:59 46 41
43 20:58:59 49 42
44 20:59:59 47 42
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
1 20:16:55 JxGenius BabyShart Tống 1 1
2 20:17:17 JxIITháiThiênBảo LzEmCóĐộc Tống 1 1
3 20:17:18 VenUS6 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1 1
4 20:17:18 SzzMaiMaiYeuEm ThangChaMay Liêu 1 1
5 20:17:18 KhacThiep MGB1121 Tống 1 1
6 20:17:25 Jx2iAnhTuan Mrsliver Liêu 1 1
7 20:17:27 IooTiếpThịSữaooI sofmeeee Liêu 1 1
8 20:17:29 LongTranhHổĐấu Jx2iAnhTuan Tống 1 1
9 20:17:30 ChayDauChoThoat ThuanHyDG Liêu 1 1
10 20:17:37 TylerTo NaThanPhong Liêu 1 1
11 20:17:38 phientuthanh TLq2SutDay Liêu 1 1
12 20:18:09 JxGenius LachBarca Tống 2 2
13 20:18:10 JxGenius LuuThiThi Tống 3 3
14 20:18:17 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 2 2
15 20:18:21 ChayDauChoThoat VenUS6 Liêu 2 2
16 20:18:22 XiaoMin JxGenius Liêu 1 1
17 20:18:25 jx2lengkeng5i i79zNTH99 Liêu 1 1
18 20:18:25 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 2 2
19 20:18:37 XiaoMin JxIITháiThiênBảo Liêu 2 2
20 20:18:51 MGB1121 zziChâuThảoizz Liêu 1 1
21 20:18:52 JxGenius Jx2iYou Tống 4 1
22 20:18:54 NoBiTa9374 LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
23 20:18:55 manokchan iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1 1
24 20:18:58 ThuanHyDG o0Nupakachi0o Tống 1 1
25 20:19:02 HooaTaan manokchan Liêu 1 1
26 20:19:05 iiTiễnXuyênTâm PhaBut Liêu 1 1
27 20:19:15 ZzAnhKhoazZ IooTiếpThịSữaooI Tống 1 1
28 20:19:16 OnGtUoNg NoBiTa9374 Tống 1 1
29 20:19:17 BabyShart KhacThiep Liêu 1 1
30 20:19:18 OnGtUoNg BanhBeoo Tống 2 2
31 20:19:18 OnGtUoNg phientuthanh Tống 3 3
32 20:19:22 jx2lengkeng5i CrBeTapSut Liêu 2 2
33 20:19:26 izPaYou jx2lengkeng5i Tống 1 1
34 20:19:33 ZzAnhKhoazZ BabyShart Tống 2 2
35 20:19:33 SzzMaiMaiYeuEm PhaBut Liêu 3 3
36 20:19:35 iKGzNaughtyboy ThuanHyDG Liêu 1 1
37 20:19:37 iKGzNaughtyboy Mrsliver Liêu 2 2
38 20:19:41 i79zNTH99 Sendona Tống 1 1
39 20:19:42 izPaYou iKGzNaughtyboy Tống 2 2
40 20:19:46 Jx2iYou VenUS6 Liêu 1 1
41 20:19:55 TLq2SutDay ChayDauChoThoat Tống 1 1
42 20:19:56 HỏiVìSao JxIITháiThiênBảo Liêu 1 1
43 20:19:57 HooaTaan JxGenius Liêu 2 2
44 20:19:58 HỏiVìSao sofmeeee Liêu 2 2
45 20:19:59 iiJx2NamGa HỏiVìSao Tống 1 1
46 20:20:01 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 4 4
47 20:20:03 MGB1121 i79zNTH99 Liêu 2 2
48 20:20:08 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 3 1
49 20:20:09 jx2lengkeng5i OnGtUoNg Liêu 3 1
50 20:20:11 IooTiếpThịSữaooI CrBeTapSut Liêu 4 2
51 20:20:11 ĐTBLạcNguyênSoái ChấtTừngVACSút Liêu 1 1
52 20:20:12 iiTiễnXuyênTâm izLighting Liêu 2 2
53 20:20:12 ALaBeoBeoz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1 1
54 20:20:17 MGB1121 LongTranhHổĐấu Liêu 3 3
55 20:20:27 TylerTo NaThanPhong Liêu 2 2
56 20:20:27 ThangChaMay JX1m85 Tống 1 1
57 20:20:34 izPaYou zzHoaVôKhuyếtzz Tống 3 3
58 20:20:34 KhacThiep HongTranNhuMong Tống 2 1
59 20:20:38 CrBeTapSut BanhBeoo Tống 1 1
60 20:20:47 zziChâuThảoizz iKGzNaughtyboy Tống 1 1
61 20:20:47 TylerTo ThuanHyDG Liêu 3 3
62 20:20:51 JxGenius zzaayy Tống 5 1
63 20:20:56 iiTiễnXuyênTâm ChấtTừngVACSút Liêu 3 3
64 20:20:56 iiBPzMaiMalYeuEm ALaBeoBeoz Liêu 1 1
65 20:21:03 ZzAnhKhoazZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 3 1
66 20:21:04 iiTiễnXuyênTâm ZzAnhKhoazZ Liêu 4 4
67 20:21:05 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi ChayDauChoThoat Tống 1 1
68 20:21:07 JxGenius zzHoaVôKhuyếtzz Tống 6 2
69 20:21:07 1stProJaV KhacThiep Liêu 1 1
70 20:21:08 MGB1121 izPaYou Liêu 4 4
71 20:21:14 BachNguyetChu MyFenToms Liêu 1 1
72 20:21:16 LongTranhHổĐấu jx2lengkeng5i Tống 2 1
73 20:21:16 ĐTBLạcNguyênSoái iiJx2NamGa Liêu 2 1
74 20:21:18 OnGtUoNg Sendona Tống 4 1
75 20:21:21 IooTiếpThịSữaooI zziChâuThảoizz Liêu 5 3
76 20:21:25 Jx2iYou JxGenius Liêu 2 2
77 20:21:26 NaThanPhong MGB1121 Tống 1 1
78 20:21:28 TylerTo NaThanPhong Liêu 4 4
79 20:21:30 ZzNoNo1zz manokchan Liêu 1 1
80 20:21:30 LongTranhHổĐấu TylerTo Tống 3 2
81 20:21:32 Jx2iYou B52iTrienChieu Liêu 3 3
82 20:21:35 BabyShart OnGtUoNg Liêu 2 1
83 20:21:44 JxIITháiThiênBảo BachNguyetChu Tống 2 1
84 20:21:44 iiTiễnXuyênTâm VạnTiễnLưuQuang Liêu 5 5
85 20:21:45 izLighting XiaoMin Tống 1 1
86 20:21:46 LongTranhHổĐấu phientuthanh Tống 4 3
87 20:21:46 LongTranhHổĐấu LuuThiThi Tống 5 4
88 20:21:49 ChayDauChoThoat zziChâuThảoizz Liêu 3 1
89 20:21:50 ChayDauChoThoat EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 4 2
90 20:21:52 ThuanHyDG Jx2iYou Tống 2 1
91 20:21:55 BabyShart CrBeTapSut Liêu 3 2
92 20:21:56 IooTiếpThịSữaooI NgũDộcĐao Liêu 6 4
93 20:21:56 IooTiếpThịSữaooI TLq2SutDay Liêu 7 5
94 20:22:00 IooTiếpThịSữaooI izLighting Liêu 8 6
95 20:22:05 o0Nupakachi0o ThangChaMay Liêu 1 1
96 20:22:08 iiTiễnXuyênTâm ZzAnhKhoazZ Liêu 6 6
97 20:22:10 ĐTBLạcNguyênSoái KhacThiep Liêu 3 2
98 20:22:10 ĐTBLạcNguyênSoái manokchan Liêu 4 3
99 20:22:11 MyFenToms zzaayy Tống 1 1
100 20:22:11 MyFenToms ChayDauChoThoat Tống 2 2
101 20:22:19 BabyShart OnGtUoNg Liêu 4 3
102 20:22:21 SinhTienChoiNet ZzNoNo1zz Tống 1 1
103 20:22:33 JxIITháiThiênBảo TieuLoi Tống 3 2
104 20:22:38 ĐTBLạcNguyênSoái zziChâuThảoizz Liêu 5 4
105 20:22:39 LachBarca VạnTiễnLưuQuang Liêu 1 1
106 20:22:40 MGB1121 LongTranhHổĐấu Liêu 5 1
107 20:22:43 BabyShart CrBeTapSut Liêu 5 4
108 20:22:45 ThuanHyDG Jx2iYou Tống 3 2
109 20:22:46 izPaYou MGB1121 Tống 4 1
110 20:22:47 1stProJaV izPaYou Liêu 2 2
111 20:22:48 iiTiễnXuyênTâm 1ĐạpLòiRuột Liêu 7 7
112 20:22:49 BachNguyetChu SinhTienChoiNet Liêu 2 1
113 20:22:50 ĐTBLạcNguyênSoái KhacThiep Liêu 6 5
114 20:22:52 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 9 7
115 20:22:52 TylerTo iS2iKenDUBAI Liêu 5 1
116 20:22:59 HooaTaan ChấtTừngVACSút Liêu 3 3
117 20:23:02 IooTiếpThịSữaooI PhaBut Liêu 10 8
118 20:23:06 HooaTaan KhacThiep Liêu 4 4
119 20:23:06 phientuthanh TLq2SutDay Liêu 2 1
120 20:23:07 phientuthanh NaThanPhong Liêu 3 2
121 20:23:09 ZzAnhKhoazZ ZzNoNo1zz Tống 4 1
122 20:23:11 JxIITháiThiênBảo iiTiễnXuyênTâm Tống 4 3
123 20:23:11 ZzAnhKhoazZ 1stProJaV Tống 5 2
124 20:23:14 IooTiếpThịSữaooI sofmeeee Liêu 11 9
125 20:23:16 zzHoaVôKhuyếtzz manokchan Liêu 1 1
126 20:23:22 BachNguyetChu JxIITháiThiênBảo Liêu 3 2
127 20:23:22 ZzSauDoiCoDonzZ ThuanHyDG Liêu 1 1
128 20:23:31 KhacThiep SzzMaiMaiYeuEm Tống 3 1
129 20:23:32 Jx2iYou CrBeTapSut Liêu 4 1
130 20:23:37 Sendona KhacThiep Liêu 1 1
131 20:23:40 TylerTo ThiếuLâm Liêu 6 2
132 20:23:44 B52iTrienChieu LachBarca Tống 1 1
133 20:23:49 CrBeTapSut Jx2iYou Tống 2 1
134 20:23:49 iiBPzMaiMalYeuEm VuToChayXeXucKo Liêu 2 1
135 20:23:54 LuuThiThi ThangChaMay Liêu 1 1
136 20:23:56 ThuanHyDG Sendona Tống 4 1
137 20:24:03 HooaTaan NaThanPhong Liêu 5 5
138 20:24:07 HooaTaan OnGtUoNg Liêu 6 6
139 20:24:13 MGB1121 izPaYou Liêu 6 1
140 20:24:14 iiJx2NamGa 1stNhatTien Tống 2 1
141 20:24:17 ZzNoNo1zz KhacThiep Liêu 2 1
142 20:24:19 LongTranhHổĐấu Jx2iYou Tống 6 1
143 20:24:20 ĐTBLạcNguyênSoái manokchan Liêu 7 6
144 20:24:21 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 5 1
145 20:24:21 ChayDauChoThoat PhaBut Liêu 6 2
146 20:24:25 OnGtUoNg zzaayy Tống 5 1
147 20:24:26 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 7 2
148 20:24:31 iiBPzMaiMalYeuEm JxIITháiThiênBảo Liêu 3 2
149 20:24:33 B52iTrienChieu JX1m85 Tống 2 2
150 20:24:34 B52iTrienChieu phientuthanh Tống 3 3
151 20:24:34 MGB1121 B52iTrienChieu Liêu 8 3
152 20:24:40 BachNguyetChu CrBeTapSut Liêu 4 3
153 20:24:41 iiJx2NamGa AeKotLen Tống 3 2
154 20:24:41 ChayDauChoThoat MyFenToms Liêu 7 3
155 20:24:42 iiBPzMaiMalYeuEm TLq2SutDay Liêu 4 3
156 20:24:43 zziChâuThảoizz SzzMaiMaiYeuEm Tống 2 1
157 20:24:48 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 6 1
158 20:24:50 zzHoaVôKhuyếtzz OnGtUoNg Liêu 2 2
159 20:24:56 BachNguyetChu LongTranhHổĐấu Liêu 5 4
160 20:24:59 TylerTo JxIITháiThiênBảo Liêu 7 3
161 20:25:06 ZzAnhKhoazZ Sendona Tống 6 3
162 20:25:14 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 8 4
163 20:25:20 o0Nupakachi0o NaThanPhong Liêu 2 2
164 20:25:23 MGB1121 MyFenToms Liêu 9 4
165 20:25:23 iS2iKenDUBAI IooTiếpThịSữaooI Tống 1 1
166 20:25:25 1ĐạpLòiRuột BabyShart Tống 1 1
167 20:25:30 BachNguyetChu 1ĐạpLòiRuột Liêu 6 5
168 20:25:32 GIANGKA ZzAnhKhoazZ Liêu 1 1
169 20:25:36 OnGtUoNg zzHoaVôKhuyếtzz Tống 7 1
170 20:25:36 HooaTaan izPaYou Liêu 7 7
171 20:25:36 KhacThiep ZzNoNo1zz Tống 4 1
172 20:25:38 ChayDauChoThoat KhacThiep Liêu 9 5
173 20:25:41 iiJx2NamGa NewConLon Tống 4 3
174 20:25:46 ThuanHyDG o0Nupakachi0o Tống 5 2
175 20:25:54 MyFenToms BachNguyetChu Tống 3 1
176 20:26:05 JxIITháiThiênBảo Jx2iYou Tống 5 1
177 20:26:06 JxIITháiThiênBảo ChayDauChoThoat Tống 6 2
178 20:26:06 MGB1121 MyFenToms Liêu 10 5
179 20:26:14 LongTranhHổĐấu iiTiễnXuyênTâm Tống 7 1
180 20:26:20 ZzAnhKhoazZ ZzNoNo1zz Tống 7 1
181 20:26:23 Sendona CrBeTapSut Liêu 2 1
182 20:26:24 SzzMaiMaiYeuEm manokchan Liêu 5 1
183 20:26:25 ThuanHyDG ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 3
184 20:26:25 OnGtUoNg BeForYou Tống 8 2
185 20:26:28 OnGtUoNg Sendona Tống 9 3
186 20:26:30 JxGenius FwMzHeniken Tống 7 1
187 20:26:33 iiJx2NamGa LachBarca Tống 5 4
188 20:26:33 ZzSauDoiCoDonzZ VạnTiễnLưuQuang Liêu 2 2
189 20:26:39 BabyShart OnGtUoNg Liêu 6 1
190 20:26:50 BachNguyetChu iS2iKenDUBAI Liêu 7 1
191 20:26:53 Jx2iYou ThangChaMay Liêu 5 1
192 20:26:54 ZzAnhKhoazZ LuuThiThi Tống 8 2
193 20:26:57 LongTranhHổĐấu zzaayy Tống 8 2
194 20:27:00 BabyShart OnGtUoNg Liêu 7 2
195 20:27:02 JX1m85 1ĐạpLòiRuột Liêu 1 1
196 20:27:05 BachNguyetChu LongTranhHổĐấu Liêu 8 2
197 20:27:07 iS2TuanSeoulDGC KhacThiep Liêu 1 1
198 20:27:12 MGB1121 MyFenToms Liêu 11 6
199 20:27:19 SzzMaiMaiYeuEm zziChâuThảoizz Liêu 6 2
200 20:27:21 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 8 1
201 20:27:23 Jx2iYou JxIITháiThiênBảo Liêu 6 2
202 20:27:24 BeForYou ZzAnhKhoazZ Liêu 1 1
203 20:27:26 1ĐạpLòiRuột JX1m85 Tống 2 1
204 20:27:30 HỏiVìSao 1ĐạpLòiRuột Liêu 3 1
205 20:27:32 HỏiVìSao OnGtUoNg Liêu 4 2
206 20:27:33 iiTiễnXuyênTâm CrBeTapSut Liêu 8 1
207 20:27:33 Jx2iYou ChấtTừngVACSút Liêu 7 3
208 20:27:36 ĐTBLạcNguyênSoái NaThanPhong Liêu 9 2
209 20:27:38 JxGenius zzaayy Tống 8 2
210 20:27:40 SzzMaiMaiYeuEm ThiếuLâm Liêu 7 3
211 20:27:40 MGB1121 izPaYou Liêu 12 7
212 20:27:43 ZzSauDoiCoDonzZ ThangChaMay Liêu 3 3
213 20:27:43 B52iTrienChieu Sendona Tống 4 1
214 20:27:43 LongTranhHổĐấu IooTiếpThịSữaooI Tống 9 1
215 20:27:46 Jx2iYou MyFenToms Liêu 8 4
216 20:27:49 OnGtUoNg HooaTaan Tống 10 1
217 20:27:50 B52iTrienChieu GIANGKA Tống 5 2
218 20:27:55 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 13 8
219 20:27:56 pokemon B52iTrienChieu Liêu 1 1
220 20:28:01 BeForYou NgũDộcĐao Liêu 2 2
221 20:28:02 JxGenius LachBarca Tống 9 3
222 20:28:08 CrBeTapSut zzHoaVôKhuyếtzz Tống 3 1
223 20:28:10 BachNguyetChu CrBeTapSut Liêu 9 3
224 20:28:11 Jx2iYou MyFenToms Liêu 9 5
225 20:28:16 ĐTBLạcNguyênSoái VạnTiễnLưuQuang Liêu 10 3
226 20:28:29 HỏiVìSao iS2iKenDUBAI Liêu 5 3
227 20:28:33 ĐTBLạcNguyênSoái izPaYou Liêu 11 4
228 20:28:37 SzzMaiMaiYeuEm iiJx2NamGa Liêu 8 4
229 20:28:37 CrBeTapSut TylerTo Tống 4 1
230 20:28:38 Sendona 1ĐạpLòiRuột Liêu 3 1
231 20:28:38 iiTiễnXuyênTâm CrBeTapSut Liêu 9 2
232 20:28:39 JxIITháiThiênBảo BachNguyetChu Tống 7 1
233 20:28:44 JxGenius zzaayy Tống 10 4
234 20:28:50 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 12 5
235 20:28:55 Sendona LongTranhHổĐấu Liêu 4 2
236 20:28:57 JxIITháiThiênBảo ChayDauChoThoat Tống 8 2
237 20:28:57 JxGenius BeForYou Tống 11 5
238 20:28:57 iS2TuanSeoulDGC ChấtTừngVACSút Liêu 2 2
239 20:29:00 IooTiếpThịSữaooI ThuanHyDG Liêu 12 1
240 20:29:05 BachNguyetChu TLq2SutDay Liêu 10 1
241 20:29:06 OnGtUoNg Sendona Tống 11 1
242 20:29:06 LuuThiThi iHNzBaBiBo Liêu 2 1
243 20:29:09 1ĐạpLòiRuột 1stProJaV Tống 3 1
244 20:29:09 1ĐạpLòiRuột JX1m85 Tống 4 2
245 20:29:10 MGB1121 NgũDộcĐao Liêu 14 9
246 20:29:11 ĐTBLạcNguyênSoái B52iTrienChieu Liêu 13 6
247 20:29:12 ThuanHyDG IooTiếpThịSữaooI Tống 7 1
248 20:29:18 NaThanPhong iiBPzMaiMalYeuEm Tống 2 1
249 20:29:19 ThuanHyDG LuuThiThi Tống 8 2
250 20:29:19 CrBeTapSut BabyShart Tống 5 1
251 20:29:19 CrBeTapSut zzHoaVôKhuyếtzz Tống 6 2
252 20:29:20 AeKotLen JxGenius Liêu 1 1
253 20:29:20 CrBeTapSut TieuLoi Tống 7 3
254 20:29:21 CrBeTapSut MGB1121 Tống 8 4
255 20:29:24 HỏiVìSao 1ĐạpLòiRuột Liêu 6 4
256 20:29:24 HỏiVìSao JxIITháiThiênBảo Liêu 7 5
257 20:29:24 HỏiVìSao OnGtUoNg Liêu 8 6
258 20:29:25 Jx2iYou MyFenToms Liêu 10 6
259 20:29:26 ĐTBLạcNguyênSoái NaThanPhong Liêu 14 7
260 20:29:27 ĐTBLạcNguyênSoái ChấtTừngVACSút Liêu 15 8
261 20:29:45 ZzAnhKhoazZ HỏiVìSao Tống 9 1
262 20:29:47 JxIITháiThiênBảo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 1
263 20:29:49 XiaoMin B52iTrienChieu Liêu 3 1
264 20:29:59 BeForYou ThangChaMay Liêu 3 1
265 20:30:00 LuuThiThi ThuanHyDG Liêu 3 1
266 20:30:01 JxIITháiThiênBảo TylerTo Tống 10 2
267 20:30:01 NaThanPhong Jx2iYou Tống 3 1
268 20:30:06 JxGenius LuuThiThi Tống 12 1
269 20:30:09 ChấtTừngVACSút IooTiếpThịSữaooI Tống 1 1
270 20:30:11 LongTranhHổĐấu BachNguyetChu Tống 10 1
271 20:30:12 LongTranhHổĐấu iS2TuanSeoulDGC Tống 11 2
272 20:30:20 OnGtUoNg 1stNhatTien Tống 12 1
273 20:30:21 ZzAnhKhoazZ iiTiễnXuyênTâm Tống 10 2
274 20:30:22 JxGenius XiaoMin Tống 13 2
275 20:30:22 JxGenius SzzMaiMaiYeuEm Tống 14 3
276 20:30:23 JxGenius Sendona Tống 15 4
277 20:30:26 iiJx2NamGa zzaayy Tống 6 1
278 20:30:26 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 1
279 20:30:27 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 12 3
280 20:30:32 JxGenius zzHoaVôKhuyếtzz Tống 16 5
281 20:30:34 ChayDauChoThoat JxGenius Liêu 10 1
282 20:30:39 BabyShart OnGtUoNg Liêu 8 1
283 20:30:44 JxIITháiThiênBảo HỏiVìSao Tống 11 3
284 20:30:45 ThuanHyDG AeKotLen Tống 9 1
285 20:30:48 NoBiTa9374 iHNzBaBiBo Liêu 2 1
286 20:30:48 Jx2iYou MyFenToms Liêu 11 1
287 20:30:49 ChayDauChoThoat NgũDộcĐao Liêu 11 2
288 20:30:56 izPaYou Jx2iYou Tống 5 1
289 20:30:57 MGB1121 izPaYou Liêu 15 1
290 20:30:59 ĐTBLạcNguyênSoái sofmeeee Liêu 16 1
291 20:31:01 IooTiếpThịSữaooI iHNzBaBiBo Liêu 13 1
292 20:31:02 NoBiTa9374 CrBeTapSut Liêu 3 2
293 20:31:03 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 12 3
294 20:31:06 MGB1121 1ĐạpLòiRuột Liêu 16 2
295 20:31:11 zzHoaVôKhuyếtzz OnGtUoNg Liêu 3 1
296 20:31:14 MGB1121 VuToChayXeXucKo Liêu 17 3
297 20:31:16 BabyShart ThuanHyDG Liêu 9 2
298 20:31:23 JxGenius HooaTaan Tống 17 1
299 20:31:23 XiaoMin ZzAnhKhoazZ Liêu 4 1
300 20:31:23 zzHoaVôKhuyếtzz NaThanPhong Liêu 4 2
301 20:31:25 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 14 2
302 20:31:37 ssHVT32ss BachNguyetChu Tống 1 1
303 20:31:39 ĐTBLạcNguyênSoái ChấtTừngVACSút Liêu 17 2
304 20:31:47 XiaoMin B52iTrienChieu Liêu 5 2
305 20:31:49 pokemon JxGenius Liêu 2 2
306 20:31:49 NoBiTa9374 MyFenToms Liêu 4 3
307 20:31:50 CrBeTapSut Jx2iYou Tống 9 1
308 20:31:59 1stProJaV ThuanHyDG Liêu 3 1
309 20:31:59 LuuThiThi izPaYou Liêu 4 1
310 20:32:06 BachNguyetChu LongTranhHổĐấu Liêu 11 1
311 20:32:10 1ĐạpLòiRuột 1stProJaV Tống 5 1
312 20:32:11 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 18 3
313 20:32:13 iiBPzMaiMalYeuEm ssHVT32ss Liêu 5 1
314 20:32:17 ZzAnhKhoazZ MGB1121 Tống 11 1
315 20:32:18 IooTiếpThịSữaooI NaThanPhong Liêu 15 3
316 20:32:18 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13 1
317 20:32:21 NoBiTa9374 ChấtTừngVACSút Liêu 5 4
318 20:32:27 OnGtUoNg BachNguyetChu Tống 14 2
319 20:32:29 OnGtUoNg Jx2iYou Tống 15 3
320 20:32:34 AeKotLen ZzAnhKhoazZ Liêu 2 1
321 20:32:39 ssHVT32ss AeKotLen Tống 2 1
322 20:32:40 iiTiễnXuyênTâm JxIITháiThiênBảo Liêu 10 1
323 20:32:43 iiJx2NamGa zzaayy Tống 7 2
324 20:32:53 B52iTrienChieu SzzMaiMaiYeuEm Tống 6 1
325 20:32:53 ChấtTừngVACSút LuuThiThi Tống 2 1
326 20:32:53 BabyShart ChấtTừngVACSút Liêu 10 3
327 20:32:53 B52iTrienChieu GIANGKA Tống 7 2
328 20:32:59 HỏiVìSao 1ĐạpLòiRuột Liêu 9 1
329 20:33:02 BachNguyetChu CrBeTapSut Liêu 12 1
330 20:33:02 JxIITháiThiênBảo NoBiTa9374 Tống 12 1
331 20:33:05 XiaoMin JxIITháiThiênBảo Liêu 6 3
332 20:33:07 sofmeeee BachNguyetChu Tống 1 1
333 20:33:07 ChayDauChoThoat ssHVT32ss Liêu 13 4
334 20:33:08 iiBPzMaiMalYeuEm sofmeeee Liêu 6 1
335 20:33:09 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 19 4
336 20:33:12 JxGenius 1stNhatTien Tống 18 1
337 20:33:15 OnGtUoNg BeForYou Tống 16 4
338 20:33:15 OnGtUoNg iiTiễnXuyênTâm Tống 17 5
339 20:33:15 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 18 6
340 20:33:23 ZzAnhKhoazZ TieuLoi Tống 12 1
341 20:33:23 ĐTBLạcNguyênSoái ThangChaMay Liêu 20 5
342 20:33:25 iS2TuanSeoulDGC ChấtTừngVACSút Liêu 3 1
343 20:33:26 JxGenius zzaayy Tống 19 2
344 20:33:30 OnGtUoNg Jx2iYou Tống 19 7
345 20:33:33 BachNguyetChu B52iTrienChieu Liêu 13 1
346 20:33:34 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 21 6
347 20:33:38 1ĐạpLòiRuột iKGzNaughtyboy Tống 6 1
348 20:33:40 HỏiVìSao LongTranhHổĐấu Liêu 10 2
349 20:33:42 BachNguyetChu CrBeTapSut Liêu 14 2
350 20:33:48 ZzAnhKhoazZ MGB1121 Tống 13 2
351 20:33:49 JxIITháiThiênBảo IooTiếpThịSữaooI Tống 13 1
352 20:33:50 BachNguyetChu 1ĐạpLòiRuột Liêu 15 3
353 20:33:54 AeKotLen B52iTrienChieu Liêu 3 1
354 20:33:58 NoBiTa9374 ssHVT32ss Liêu 6 1
355 20:33:59 OnGtUoNg HỏiVìSao Tống 20 8
356 20:34:00 ĐTBLạcNguyênSoái JxIITháiThiênBảo Liêu 22 7
357 20:34:01 NoBiTa9374 ZzAnhKhoazZ Liêu 7 2
358 20:34:03 BabyShart ChấtTừngVACSút Liêu 11 4
359 20:34:06 ChayDauChoThoat VuToChayXeXucKo Liêu 14 5
360 20:34:08 JxGenius jx2lengkeng5i Tống 20 3
361 20:34:08 JxGenius zzaayy Tống 21 4
362 20:34:15 Sendona OnGtUoNg Liêu 5 1
363 20:34:15 ThuanHyDG Jx2iYou Tống 10 1
364 20:34:17 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13 1
365 20:34:20 iiJx2NamGa DKDiiKingVDKiiii Tống 8 3
366 20:34:26 izPaYou iKGzNaughtyboy Tống 6 1
367 20:34:27 1ĐạpLòiRuột AeKotLen Tống 7 1
368 20:34:28 HooaTaan TLq2SutDay Liêu 8 1
369 20:34:29 ThangChaMay XiaoMin Tống 2 1
370 20:34:29 BachNguyetChu iS2iKenDUBAI Liêu 16 4
371 20:34:29 MGB1121 LongTranhHổĐấu Liêu 18 1
372 20:34:31 MGB1121 MyFenToms Liêu 19 2
373 20:34:33 LuuThiThi ChấtTừngVACSút Liêu 5 1
374 20:34:34 ssHVT32ss Sendona Tống 3 1
375 20:34:44 JxIITháiThiênBảo NoBiTa9374 Tống 14 1
376 20:34:46 ZzSauDoiCoDonzZ izPaYou Liêu 4 4
377 20:34:50 BachNguyetChu 1ĐạpLòiRuột Liêu 17 5
378 20:34:52 GIANGKA JxGenius Liêu 2 1
379 20:34:55 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 23 8
380 20:34:58 sofmeeee ZzSauDoiCoDonzZ Tống 2 1
381 20:34:58 BabyShart CrBeTapSut Liêu 12 5
382 20:34:59 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 20 3
383 20:35:01 ZzAnhKhoazZ MGB1121 Tống 14 1
384 20:35:01 ZzAnhKhoazZ BachNguyetChu Tống 15 2
385 20:35:01 iiJx2NamGa zzaayy Tống 9 4
386 20:35:01 iiBPzMaiMalYeuEm ThangChaMay Liêu 7 1
387 20:35:01 iiBPzMaiMalYeuEm NaThanPhong Liêu 8 2
388 20:35:04 1ĐạpLòiRuột HỏiVìSao Tống 8 1
389 20:35:05 XiaoMin ThuanHyDG Liêu 7 1
390 20:35:09 ĐTBLạcNguyênSoái sofmeeee Liêu 24 9
391 20:35:12 ChayDauChoThoat ZzAnhKhoazZ Liêu 15 6
392 20:35:14 OnGtUoNg ChayDauChoThoat Tống 21 1
393 20:35:14 IooTiếpThịSữaooI B52iTrienChieu Liêu 16 1
394 20:35:17 LongTranhHổĐấu iiTiễnXuyênTâm Tống 14 1
395 20:35:17 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 15 2
396 20:35:18 LongTranhHổĐấu BabyShart Tống 16 3
397 20:35:20 Jx2iYou JxGenius Liêu 12 1
398 20:35:24 zzHoaVôKhuyếtzz ChấtTừngVACSút Liêu 5 3
399 20:35:25 ssHVT32ss LuuThiThi Tống 4 1
400 20:35:28 ssHVT32ss zzHoaVôKhuyếtzz Tống 5 2
401 20:35:29 ĐTBLạcNguyênSoái 1ĐạpLòiRuột Liêu 25 10
402 20:35:35 1stProJaV JxIITháiThiênBảo Liêu 4 1
403 20:35:37 Jx2iYou izPaYou Liêu 13 2
404 20:35:43 iS2TuanSeoulDGC ssHVT32ss Liêu 4 2
405 20:35:44 IooTiếpThịSữaooI NaThanPhong Liêu 17 2
406 20:35:45 Sendona LongTranhHổĐấu Liêu 6 1
407 20:35:54 BachNguyetChu OnGtUoNg Liêu 18 1
408 20:35:57 HỏiVìSao ZzAnhKhoazZ Liêu 11 1
409 20:35:59 FwMzHeniken 1ĐạpLòiRuột Liêu 1 1
410 20:36:02 i68KGxHiếuGenij B52iTrienChieu Liêu 1 1
411 20:36:02 ZzSauDoiCoDonzZ VuToChayXeXucKo Liêu 5 1
412 20:36:03 JxIITháiThiênBảo IooTiếpThịSữaooI Tống 15 1
413 20:36:11 AeKotLen CrBeTapSut Liêu 4 1
414 20:36:13 MGB1121 1ĐạpLòiRuột Liêu 21 1
415 20:36:15 JxIITháiThiênBảo AeKotLen Tống 16 2
416 20:36:16 JxIITháiThiênBảo 1stProJaV Tống 17 3
417 20:36:18 i68KGxHiếuGenij ssHVT32ss Liêu 2 2
418 20:36:20 i68KGxHiếuGenij OnGtUoNg Liêu 3 3
419 20:36:20 i68KGxHiếuGenij LongTranhHổĐấu Liêu 4 4
420 20:36:20 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 1
421 20:36:32 ssHVT32ss HỏiVìSao Tống 6 1
422 20:36:33 JxGenius LachBarca Tống 22 1
423 20:36:38 ZzSauDoiCoDonzZ OnGtUoNg Liêu 6 2
424 20:36:39 sofmeeee LuuThiThi Tống 3 1
425 20:36:40 BachNguyetChu sofmeeee Liêu 19 2
426 20:36:40 MGB1121 TLq2SutDay Liêu 22 2
427 20:36:43 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 5 5
428 20:36:43 i68KGxHiếuGenij NaThanPhong Liêu 6 6
429 20:36:43 BachNguyetChu ssHVT32ss Liêu 20 3
430 20:36:47 MGB1121 VuToChayXeXucKo Liêu 23 3
431 20:36:52 iiBPzMaiMalYeuEm izPaYou Liêu 9 1
432 20:36:55 B52iTrienChieu GIANGKA Tống 8 1
433 20:36:55 1ĐạpLòiRuột Jx2iYou Tống 9 1
434 20:36:57 MyFenToms NMDpro Tống 6 2
435 20:36:58 MyFenToms pokemon Tống 7 3
436 20:36:58 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 26 1
437 20:36:59 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 22 1
438 20:37:01 TieuLoi JxIITháiThiênBảo Liêu 1 1
439 20:37:01 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 27 2
440 20:37:06 ChayDauChoThoat 1ĐạpLòiRuột Liêu 16 1
441 20:37:07 BachNguyetChu CrBeTapSut Liêu 21 4
442 20:37:10 BabyShart ssHVT32ss Liêu 13 1
443 20:37:15 i68KGxHiếuGenij OnGtUoNg Liêu 7 7
444 20:37:20 ĐTBLạcNguyênSoái B52iTrienChieu Liêu 28 3
445 20:37:26 LongTranhHổĐấu XiaoMin Tống 17 1
446 20:37:29 ChayDauChoThoat JxIITháiThiênBảo Liêu 17 2
447 20:37:31 OnGtUoNg MGB1121 Tống 23 1
448 20:37:31 MyFenToms ChayDauChoThoat Tống 8 1
449 20:37:32 BachNguyetChu ChấtTừngVACSút Liêu 22 5
450 20:37:34 iKGzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 3 1
451 20:37:36 ThangChaMay zzaayy Tống 3 1
452 20:37:37 i68KGxHiếuGenij ssHVT32ss Liêu 8 8
453 20:37:37 ssHVT32ss i68KGxHiếuGenij Tống 7 1
454 20:37:37 NoBiTa9374 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 8 1
455 20:37:40 1ĐạpLòiRuột IooTiếpThịSữaooI Tống 10 1
456 20:37:41 JxGenius LuuThiThi Tống 23 1
457 20:37:41 ZzSauDoiCoDonzZ OnGtUoNg Liêu 7 3
458 20:37:42 LongTranhHổĐấu HooaTaan Tống 18 2
459 20:37:42 iKGzNaughtyboy JxGenius Liêu 4 2
460 20:37:47 ZzSauDoiCoDonzZ LongTranhHổĐấu Liêu 8 4
461 20:37:49 MyFenToms Sendona Tống 9 2
462 20:37:52 B52iTrienChieu Jx2iYou Tống 9 1
463 20:37:53 B52iTrienChieu BachNguyetChu Tống 10 2
464 20:37:55 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 29 4
465 20:37:58 CrBeTapSut zzHoaVôKhuyếtzz Tống 10 1
466 20:38:00 OnGtUoNg NoBiTa9374 Tống 24 1
467 20:38:02 ThuanHyDG AeKotLen Tống 11 1
468 20:38:05 iiJx2NamGa 1stNhatTien Tống 10 5
469 20:38:07 JxIITháiThiênBảo FwMzHeniken Tống 18 1
470 20:38:07 JxIITháiThiênBảo HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 19 2
471 20:38:08 JxIITháiThiênBảo BabyShart Tống 20 3
472 20:38:09 iS2TuanSeoulDGC JxGenius Liêu 5 3
473 20:38:13 MyFenToms iDNzNaughtyboy Tống 10 3
474 20:38:16 XiaoMin OnGtUoNg Liêu 8 1
475 20:38:16 ThangChaMay LuuThiThi Tống 4 2
476 20:38:17 ZzAnhKhoazZ iiTiễnXuyênTâm Tống 16 1
477 20:38:18 iS2TuanSeoulDGC CrBeTapSut Liêu 6 4
478 20:38:18 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 30 5
479 20:38:19 NaThanPhong ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 1
480 20:38:19 ChayDauChoThoat ZzAnhKhoazZ Liêu 18 1
481 20:38:23 ZzSauDoiCoDonzZ JxIITháiThiênBảo Liêu 9 5
482 20:38:32 ThangChaMay zzaayy Tống 5 3
483 20:38:35 iS2TuanSeoulDGC ssHVT32ss Liêu 7 5
484 20:38:37 OnGtUoNg iKGzNaughtyboy Tống 25 1
485 20:38:37 BanhBeoo VuToChayXeXucKo Liêu 1 1
486 20:38:37 JxGenius ChayDauChoThoat Tống 24 1
487 20:38:38 OnGtUoNg MGB1121 Tống 26 2
488 20:38:38 OnGtUoNg XiaoMin Tống 27 3
489 20:38:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iS2TuanSeoulDGC Tống 1 1
490 20:38:38 i68KGxHiếuGenij B52iTrienChieu Liêu 9 1
491 20:38:38 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 9 1
492 20:38:38 i68KGxHiếuGenij LongTranhHổĐấu Liêu 10 2
493 20:38:39 OnGtUoNg IooTiếpThịSữaooI Tống 28 4
494 20:38:39 iiJx2NamGa 1stProJaV Tống 11 6
495 20:38:41 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi HỏiVìSao Tống 2 1
496 20:38:41 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 11 3
497 20:38:43 NaThanPhong SzzMaiMaiYeuEm Tống 5 2
498 20:38:45 ThuanHyDG zzHoaVôKhuyếtzz Tống 12 1
499 20:38:46 LuuThiThi iiJx2NamGa Liêu 6 1
500 20:38:48 JxIITháiThiênBảo Jx2iYou Tống 21 1
501 20:38:55 JxGenius Sendona Tống 25 2
502 20:39:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BachNguyetChu Tống 2 2
503 20:39:01 1ĐạpLòiRuột BanhBeoo Tống 11 2
504 20:39:02 NaThanPhong TieuLoi Tống 6 3
505 20:39:02 CrBeTapSut AeKotLen Tống 11 1
506 20:39:04 HPSzzzNgườiCôĐơn Profession Liêu 1 1
507 20:39:04 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 29 5
508 20:39:06 ĐTBLạcNguyênSoái EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 31 1
509 20:39:06 i68KGxHiếuGenij sofmeeee Liêu 12 4
510 20:39:07 izPaYou i68KGxHiếuGenij Tống 7 1
511 20:39:14 MyFenToms ZzSauDoiCoDonzZ Tống 11 1
512 20:39:23 XiaoMin JxGenius Liêu 9 1
513 20:39:25 Profession iDNzNaughtyboy Tống 1 1
514 20:39:25 Profession iKGzNaughtyboy Tống 2 2
515 20:39:26 NoBiTa9374 B52iTrienChieu Liêu 9 1
516 20:39:29 Jx2iYou MyFenToms Liêu 14 1
517 20:39:33 AeKotLen SSTLTSS Liêu 5 1
518 20:39:37 Profession AeKotLen Tống 3 3
519 20:39:39 iS2TuanSeoulDGC ZzAnhKhoazZ Liêu 8 1
520 20:39:42 iiBPzMaiMalYeuEm CrBeTapSut Liêu 10 1
521 20:39:44 ĐTBLạcNguyênSoái izPaYou Liêu 32 2
522 20:39:46 JxGenius BabyShart Tống 26 1
523 20:39:46 JxGenius HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 27 2
524 20:39:52 SzzMaiMaiYeuEm Profession Liêu 10 1
525 20:39:53 ChayDauChoThoat ssHVT32ss Liêu 19 1
526 20:39:53 iiBPzMaiMalYeuEm ALaBeoBeoz Liêu 11 2
527 20:39:58 MGB1121 JxIITháiThiênBảo Liêu 24 1
528 20:39:59 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
529 20:39:59 MyFenToms BanhBeoo Tống 12 1
530 20:39:59 ThangChaMay Sendona Tống 6 4
531 20:40:01 ThuanHyDG Jx2iYou Tống 13 2
532 20:40:03 iS2TuanSeoulDGC JxGenius Liêu 9 2
533 20:40:03 iiJx2NamGa HỏiVìSao Tống 12 1
534 20:40:07 zzHoaVôKhuyếtzz sofmeeee Liêu 6 1
535 20:40:11 XiaoMin EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 10 2
536 20:40:12 SzzMaiMaiYeuEm ThuanHyDG Liêu 11 2
537 20:40:15 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 12 3
538 20:40:18 MGB1121 B52iTrienChieu Liêu 25 2
539 20:40:19 XiaoMin OnGtUoNg Liêu 11 3
540 20:40:23 JxIITháiThiênBảo iDNzNaughtyboy Tống 22 1
541 20:40:29 zzHoaVôKhuyếtzz izPaYou Liêu 7 2
542 20:40:29 i68KGxHiếuGenij VuToChayXeXucKo Liêu 13 1
543 20:40:29 HỏiVìSao ChấtTừngVACSút Liêu 12 1
544 20:40:33 IooTiếpThịSữaooI SSTLTSS Liêu 18 1
545 20:40:34 SzzMaiMaiYeuEm 1ĐạpLòiRuột Liêu 13 4
546 20:40:37 ALaBeoBeoz BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
547 20:40:38 iiTiễnXuyênTâm ZzAnhKhoazZ Liêu 11 1
548 20:40:38 CrBeTapSut AeKotLen Tống 12 1
549 20:40:39 NaThanPhong zzHoaVôKhuyếtzz Tống 7 4
550 20:40:39 iiTiễnXuyênTâm JxGenius Liêu 12 2
551 20:40:39 JxIITháiThiênBảo TieuLoi Tống 23 2
552 20:40:45 ThuanHyDG ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14 1
553 20:40:45 ALaBeoBeoz i68KGxHiếuGenij Tống 3 2
554 20:40:48 ChayDauChoThoat ALaBeoBeoz Liêu 20 2
555 20:40:49 HPSzzzNgườiCôĐơn 1ĐạpLòiRuột Liêu 2 1
556 20:40:49 NaThanPhong Jx2iYou Tống 8 5
557 20:40:52 HPSzzzNgườiCôĐơn SSTLTSS Liêu 3 2
558 20:40:52 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 11 1
559 20:40:53 ThuanHyDG SzzMaiMaiYeuEm Tống 15 2
560 20:40:56 iBắnHayTrượt B52iTrienChieu Liêu 1 1
561 20:40:56 BanhBeoo OnGtUoNg Liêu 2 1
562 20:40:57 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19 1
563 20:40:58 MyFenToms MGB1121 Tống 13 1
564 20:40:59 XiaoMin CrBeTapSut Liêu 12 4
565 20:40:59 JxIITháiThiênBảo XiaoMin Tống 24 3
566 20:41:02 BanhBeoo JxGenius Liêu 3 2
567 20:41:02 HỏiVìSao JxIITháiThiênBảo Liêu 13 2
568 20:41:04 HỏiVìSao TLq2SutDay Liêu 14 3
569 20:41:04 ThangChaMay AeKotLen Tống 7 5
570 20:41:07 Profession BachNguyetChu Tống 4 1
571 20:41:10 iiTiễnXuyênTâm EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 13 3
572 20:41:10 iDNzNaughtyboy NaThanPhong Liêu 2 1
573 20:41:13 OnGtUoNg BabyShart Tống 30 1
574 20:41:13 1ĐạpLòiRuột iiiCaVeChuaiii Tống 12 1
575 20:41:15 ThangChaMay LuuThiThi Tống 8 6
576 20:41:16 iBắnHayTrượt SSTLTSS Liêu 2 2
577 20:41:17 iBắnHayTrượt OnGtUoNg Liêu 3 3
578 20:41:19 FwMzHeniken Profession Liêu 2 1
579 20:41:20 FwMzHeniken LongTranhHổĐấu Liêu 3 2
580 20:41:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zzaayy Tống 3 3
581 20:41:24 1ĐạpLòiRuột HỏiVìSao Tống 13 2
582 20:41:25 iBắnHayTrượt JxGenius Liêu 4 4
583 20:41:25 AeKotLen ThangChaMay Liêu 6 1
584 20:41:27 ZzAnhKhoazZ iiTiễnXuyênTâm Tống 17 1
585 20:41:29 ZzAnhKhoazZ iS2TuanSeoulDGC Tống 18 2
586 20:41:29 FwMzHeniken B52iTrienChieu Liêu 4 3
587 20:41:33 LachBarca iiJx2NamGa Liêu 2 1
588 20:41:33 MyFenToms Jx2iYou Tống 14 2
589 20:41:35 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 14 1
590 20:41:35 i68KGxHiếuGenij 1ĐạpLòiRuột Liêu 15 2
591 20:41:36 i68KGxHiếuGenij ssHVT32ss Liêu 16 3
592 20:41:40 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 33 1
593 20:41:42 ZzSauDoiCoDonzZ zzĐạiCước Liêu 10 1
594 20:41:42 zzHoaVôKhuyếtzz VuToChayXeXucKo Liêu 8 1
595 20:41:43 OnGtUoNg XiaoMin Tống 31 1
596 20:41:45 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 26 1
597 20:41:46 izHueManzi FwMzHeniken Tống 1 1
598 20:41:47 ThuanHyDG zzHoaVôKhuyếtzz Tống 16 3
599 20:41:48 cS2oBạchVôThường zzTiểuBút Liêu 1 1
600 20:41:53 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 34 2
601 20:41:54 CrBeTapSut Sendona Tống 13 1
602 20:41:55 iiBPzMaiMalYeuEm 1ĐạpLòiRuột Liêu 12 1
603 20:41:55 NaThanPhong iBắnHayTrượt Tống 9 1
604 20:41:55 NaThanPhong HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 10 2
605 20:42:03 i68KGxHiếuGenij MyFenToms Liêu 17 4
606 20:42:04 MGB1121 SSTLTSS Liêu 27 2
607 20:42:05 i68KGxHiếuGenij ThuanHyDG Liêu 18 5
608 20:42:05 Jx2iYou ChấtTừngVACSút Liêu 15 1
609 20:42:07 izHueManzi NoBiTa9374 Tống 2 2
610 20:42:07 Jx2iYou CrBeTapSut Liêu 16 2
611 20:42:11 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 12 1
612 20:42:13 AeKotLen oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 7 2
613 20:42:14 iDNzNaughtyboy JxIITháiThiênBảo Liêu 3 2
614 20:42:15 iDNzNaughtyboy ALaBeoBeoz Liêu 4 3
615 20:42:16 izHueManzi BKVz1102i Tống 3 3
616 20:42:16 ĐTBLạcNguyênSoái Profession Liêu 35 3
617 20:42:18 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20 1
618 20:42:19 ChayDauChoThoat LongTranhHổĐấu Liêu 21 3
619 20:42:19 iiiCaVeChuaiii izPaYou Liêu 1 1
620 20:42:20 ZzSauDoiCoDonzZ NaThanPhong Liêu 11 2
621 20:42:21 iiTiễnXuyênTâm EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 14 1
622 20:42:21 ZzAnhKhoazZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19 1
623 20:42:25 iiiCaVeChuaiii B52iTrienChieu Liêu 2 2
624 20:42:30 JxGenius ChayDauChoThoat Tống 28 1
625 20:42:30 ZzSauDoiCoDonzZ OnGtUoNg Liêu 12 3
626 20:42:32 IooTiếpThịSữaooI Applee Liêu 19 2
627 20:42:34 HỏiVìSao MyFenToms Liêu 15 1
628 20:42:35 XiaoMin izHueManzi Liêu 13 1
629 20:42:38 TLq2SutDay iiiCaVeChuaiii Tống 2 1
630 20:42:40 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 2 2
631 20:42:44 zzĐạiCước i68KGxHiếuGenij Tống 1 1
632 20:42:45 zzĐạiCước iDNzNaughtyboy Tống 2 2
633 20:42:45 zzĐạiCước HỏiVìSao Tống 3 3
634 20:42:49 LongTranhHổĐấu Jx2iYou Tống 21 1
635 20:42:50 iKGzNaughtyboy JxIITháiThiênBảo Liêu 5 1
636 20:42:51 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 36 1
637 20:42:52 QTzTrưBátGiới phientuthanh Tống 1 1
638 20:42:53 zzHoaVôKhuyếtzz ZzAnhKhoazZ Liêu 9 1
639 20:42:54 ĐTBLạcNguyênSoái TLq2SutDay Liêu 37 2
640 20:42:54 ĐTBLạcNguyênSoái 1ĐạpLòiRuột Liêu 38 3
641 20:42:56 iiJx2NamGa LachBarca Tống 13 1
642 20:42:58 zzĐạiCước BanhBeoo Tống 4 4
643 20:43:01 OnGtUoNg IooTiếpThịSữaooI Tống 32 1
644 20:43:04 NaThanPhong MGB1121 Tống 11 1
645 20:43:05 iBắnHayTrượt NaThanPhong Liêu 5 1
646 20:43:05 Profession iBắnHayTrượt Tống 5 1
647 20:43:11 ssHVT32ss iKGzNaughtyboy Tống 8 1
648 20:43:14 JxIITháiThiênBảo 1stProJaV Tống 25 1
649 20:43:17 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 3 3
650 20:43:17 XiaoMin CrBeTapSut Liêu 14 2
651 20:43:17 ALaBeoBeoz ZzSauDoiCoDonzZ Tống 4 1
652 20:43:18 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 39 4
653 20:43:21 QTzTrưBátGiới LuuThiThi Tống 2 2
654 20:43:22 izPaYou BabyShart Tống 8 1
655 20:43:26 JxIITháiThiênBảo iiTiễnXuyênTâm Tống 26 2
656 20:43:27 iDNzNaughtyboy EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 5 1
657 20:43:29 BanhBeoo B52iTrienChieu Liêu 4 1
658 20:43:31 NoBiTa9374 izHueManzi Liêu 10 1
659 20:43:32 BanhBeoo zziChâuThảoizz Liêu 5 2
660 20:43:32 1ĐạpLòiRuột BachNguyetChu Tống 14 1
661 20:43:37 QTzTrưBátGiới zzaayy Tống 3 3
662 20:43:37 HỏiVìSao MyFenToms Liêu 16 1
663 20:43:38 Applee ChayDauChoThoat Tống 1 1
664 20:43:38 zzHoaVôKhuyếtzz izPaYou Liêu 10 2
665 20:43:40 ĐTBLạcNguyênSoái ThangChaMay Liêu 40 5
666 20:43:40 zzĐạiCước Sendona Tống 5 5
667 20:43:41 zzĐạiCước iiiCaVeChuaiii Tống 6 6
668 20:43:42 iDNzNaughtyboy ssHVT32ss Liêu 6 2
669 20:43:43 i68KGxHiếuGenij NaThanPhong Liêu 19 1
670 20:43:46 ALaBeoBeoz XiaoMin Tống 5 2
671 20:43:47 IooTiếpThịSữaooI Applee Liêu 20 1
672 20:43:48 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 13 1
673 20:43:48 ZzAnhKhoazZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 20 1
674 20:43:49 NoBiTa9374 ALaBeoBeoz Liêu 11 2
675 20:43:49 iBắnHayTrượt zziChâuThảoizz Liêu 6 1
676 20:43:50 NoBiTa9374 1ĐạpLòiRuột Liêu 12 3
677 20:43:50 izHueManzi BKVz1102i Tống 4 1
678 20:43:51 iDNzNaughtyboy OnGtUoNg Liêu 7 3
679 20:43:51 LongTranhHổĐấu HỏiVìSao Tống 22 1
680 20:43:53 LongTranhHổĐấu i68KGxHiếuGenij Tống 23 2
681 20:43:53 QTzTrưBátGiới LuuThiThi Tống 4 4
682 20:43:54 LongTranhHổĐấu SzzMaiMaiYeuEm Tống 24 3
683 20:43:54 izHueManzi Jx2iYou Tống 5 2
684 20:43:58 zzĐạiCước zzHoaVôKhuyếtzz Tống 7 7
685 20:43:58 iiJx2NamGa AeKotLen Tống 14 2
686 20:44:03 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 21 2
687 20:44:08 CrBeTapSut NoBiTa9374 Tống 14 1
688 20:44:12 MGB1121 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 28 1
689 20:44:13 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 4 4
690 20:44:15 JxIITháiThiênBảo iS2TuanSeoulDGC Tống 27 3
691 20:44:15 B52iTrienChieu iiTiễnXuyênTâm Tống 13 1
692 20:44:16 1ĐạpLòiRuột iDNzNaughtyboy Tống 15 1
693 20:44:16 JxGenius iKGzNaughtyboy Tống 29 1
694 20:44:17 JxGenius BanhBeoo Tống 30 2
695 20:44:20 ZzSauDoiCoDonzZ ThiếuLâm Liêu 13 1
696 20:44:26 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi BịThíchBéNguyệt Tống 3 1
697 20:44:30 iBắnHayTrượt ThiếuLâm Liêu 7 2
698 20:44:34 iBắnHayTrượt JxIITháiThiênBảo Liêu 8 3
699 20:44:36 LongTranhHổĐấu ChayDauChoThoat Tống 25 4
700 20:44:36 BachNguyetChu EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 23 1
701 20:44:36 BKVz1102i LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
702 20:44:37 MyFenToms BachNguyetChu Tống 15 1
703 20:44:37 AeKotLen iiJx2NamGa Liêu 8 1
704 20:44:37 B52iTrienChieu HỏiVìSao Tống 14 2
705 20:44:39 iiiCaVeChuaiii B52iTrienChieu Liêu 3 1
706 20:44:39 ThuanHyDG Jx2iYou Tống 17 1
707 20:44:40 OnGtUoNg zzHoaVôKhuyếtzz Tống 33 1
708 20:44:41 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 22 3
709 20:44:42 cS2oBạchVôThường ThiếuLâm Liêu 5 5
710 20:44:42 MGB1121 NaThanPhong Liêu 29 2
711 20:44:44 zzĐạiCước XiaoMin Tống 8 8
712 20:44:44 iKGzNaughtyboy QTzTrưBátGiới Liêu 6 1
713 20:44:44 zzĐạiCước IooTiếpThịSữaooI Tống 9 9
714 20:44:45 CrBeTapSut iBắnHayTrượt Tống 15 2
715 20:44:46 CrBeTapSut MGB1121 Tống 16 3
716 20:44:47 BKVz1102i ZzAnhKhoazZ Liêu 2 2
717 20:44:52 iDNzNaughtyboy JxGenius Liêu 8 1
718 20:44:57 ĐTBLạcNguyênSoái ThangChaMay Liêu 41 6
719 20:45:00 OnGtUoNg BKVz1102i Tống 34 2
720 20:45:00 AeKotLen ChấtTừngVACSút Liêu 9 2
721 20:45:02 NoBiTa9374 1ĐạpLòiRuột Liêu 13 1
722 20:45:02 JxIITháiThiênBảo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 28 1
723 20:45:02 i68KGxHiếuGenij ALaBeoBeoz Liêu 20 1
724 20:45:04 i68KGxHiếuGenij ThuanHyDG Liêu 21 2
725 20:45:06 iDNzNaughtyboy SSTLTSS Liêu 9 2
726 20:45:08 SzzMaiMaiYeuEm JxIITháiThiênBảo Liêu 14 1
727 20:45:08 ĐTBLạcNguyênSoái TLq2SutDay Liêu 42 7
728 20:45:09 i68KGxHiếuGenij OnGtUoNg Liêu 22 3
729 20:45:10 i68KGxHiếuGenij Applee Liêu 23 4
730 20:45:15 iBắnHayTrượt CrBeTapSut Liêu 9 1
731 20:45:16 VuToChayXeXucKo AeKotLen Tống 1 1
732 20:45:24 NaThanPhong ZzSauDoiCoDonzZ Tống 12 1
733 20:45:26 MyFenToms iiiCaVeChuaiii Tống 16 1
734 20:45:28 ChayDauChoThoat Profession Liêu 22 1
735 20:45:31 JxIITháiThiênBảo SzzMaiMaiYeuEm Tống 29 1
736 20:45:31 iKGzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 7 2
737 20:45:32 OnGtUoNg Sendona Tống 35 1
738 20:45:35 IooTiếpThịSữaooI OnGtUoNg Liêu 23 1
739 20:45:39 iiTiễnXuyênTâm MyFenToms Liêu 15 1
740 20:45:39 ThuanHyDG iKGzNaughtyboy Tống 18 1
741 20:45:40 ĐTBLạcNguyênSoái VuToChayXeXucKo Liêu 43 8
742 20:45:41 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 10 3
743 20:45:43 iBắnHayTrượt EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 10 2
744 20:45:44 QTzTrưBátGiới iDNzNaughtyboy Tống 5 1
745 20:45:44 izHueManzi BKVz1102i Tống 6 3
746 20:45:44 zzĐạiCước zzHoaVôKhuyếtzz Tống 10 10
747 20:45:45 i68KGxHiếuGenij B52iTrienChieu Liêu 24 5
748 20:45:47 iS2TuanSeoulDGC NaThanPhong Liêu 10 1
749 20:45:47 QTzTrưBátGiới i68KGxHiếuGenij Tống 6 2
750 20:45:47 QTzTrưBátGiới BanhBeoo Tống 7 3
751 20:45:48 NoBiTa9374 JxGenius Liêu 14 2
752 20:45:49 iS2TuanSeoulDGC JxIITháiThiênBảo Liêu 11 2
753 20:45:49 Applee LuuThiThi Tống 2 1
754 20:45:49 1ĐạpLòiRuột BachNguyetChu Tống 16 1
755 20:45:51 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 44 9
756 20:45:53 iBắnHayTrượt i79xITđamez99 Liêu 11 3
757 20:45:54 iS2TuanSeoulDGC ThuanHyDG Liêu 12 3
758 20:45:59 OnGtUoNg iiTiễnXuyênTâm Tống 36 1
759 20:46:00 iS2TuanSeoulDGC OnGtUoNg Liêu 13 4
760 20:46:01 IooTiếpThịSữaooI ssHVT32ss Liêu 24 2
761 20:46:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MGB1121 Tống 4 1
762 20:46:02 izPaYou ChayDauChoThoat Tống 9 1
763 20:46:03 cS2oBạchVôThường Applee Liêu 6 6
764 20:46:07 iKGzNaughtyboy zzĐạiCước Liêu 8 1
765 20:46:10 Jx2iYou 1ĐạpLòiRuột Liêu 17 1
766 20:46:10 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 7 7
767 20:46:12 Profession IooTiếpThịSữaooI Tống 6 1
768 20:46:13 ThangChaMay HỏiVìSao Tống 9 1
769 20:46:13 ThangChaMay Jx2iYou Tống 10 2
770 20:46:13 TLq2SutDay ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 1
771 20:46:14 zzaayy iiJx2NamGa Liêu 1 1
772 20:46:15 izHueManzi BabyShart Tống 7 1
773 20:46:16 izHueManzi iBắnHayTrượt Tống 8 2
774 20:46:18 ThuanHyDG XiaoMin Tống 19 1
775 20:46:20 BKVz1102i izPaYou Liêu 3 1
776 20:46:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iS2TuanSeoulDGC Tống 5 2
777 20:46:20 iDNzNaughtyboy CrBeTapSut Liêu 11 1
778 20:46:21 BachNguyetChu TLq2SutDay Liêu 24 1
779 20:46:21 BKVz1102i JxGenius Liêu 4 2
780 20:46:24 BKVz1102i ThangChaMay Liêu 5 3
781 20:46:27 LongTranhHổĐấu BKVz1102i Tống 26 1
782 20:46:27 zzHoaVôKhuyếtzz LongTranhHổĐấu Liêu 11 1
783 20:46:35 1ĐạpLòiRuột BachNguyetChu Tống 17 1
784 20:46:37 iiBPzMaiMalYeuEm Profession Liêu 14 1
785 20:46:38 iKGzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 9 2
786 20:46:38 iKGzNaughtyboy ChấtTừngVACSút Liêu 10 3
787 20:46:39 QTzTrưBátGiới iiBPzMaiMalYeuEm Tống 8 4
788 20:46:41 IooTiếpThịSữaooI QTzTrưBátGiới Liêu 25 1
789 20:46:43 ALaBeoBeoz iDNzNaughtyboy Tống 6 1
790 20:46:45 BanhBeoo 1ĐạpLòiRuột Liêu 6 1
791 20:46:45 zzHoaVôKhuyếtzz ssHVT32ss Liêu 12 2
792 20:46:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiTiễnXuyênTâm Tống 6 3
793 20:46:47 NoBiTa9374 zzĐạiCước Liêu 15 3
794 20:46:47 NaThanPhong LuuThiThi Tống 13 1
795 20:46:50 cS2oBạchVôThường NaThanPhong Liêu 8 8
796 20:46:52 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 9 9
797 20:46:56 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 45 1
798 20:46:57 cS2oBạchVôThường LongTranhHổĐấu Liêu 10 10
799 20:46:58 izHueManzi IooTiếpThịSữaooI Tống 9 3
800 20:47:03 ChayDauChoThoat izPaYou Liêu 23 1
801 20:47:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iBắnHayTrượt Tống 7 4
802 20:47:04 ĐTBLạcNguyênSoái iS2iKenDUBAI Liêu 46 2
803 20:47:07 BKVz1102i JxIITháiThiênBảo Liêu 6 1
804 20:47:08 ThuanHyDG BKVz1102i Tống 20 2
805 20:47:09 iiiCaVeChuaiii MyFenToms Liêu 4 1
806 20:47:11 i79xITđamez99 phientuthanh Tống 1 1
807 20:47:12 ThuanHyDG BachNguyetChu Tống 21 3
808 20:47:13 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 25 1
809 20:47:13 i68KGxHiếuGenij ssHVT32ss Liêu 26 2
810 20:47:14 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 47 3
811 20:47:16 BanhBeoo ThangChaMay Liêu 7 2
812 20:47:18 TLq2SutDay i68KGxHiếuGenij Tống 4 1
813 20:47:19 KhóiPhùDu EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 1 1
814 20:47:24 KhóiPhùDu NaThanPhong Liêu 2 2
815 20:47:28 iiiCaVeChuaiii 1ĐạpLòiRuột Liêu 5 2
816 20:47:28 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 11 11
817 20:47:29 IooTiếpThịSữaooI JxIITháiThiênBảo Liêu 26 1
818 20:47:29 JxGenius AeKotLen Tống 31 1
819 20:47:37 NoBiTa9374 LongTranhHổĐấu Liêu 16 4
820 20:47:37 ThuanHyDG BabyShart Tống 22 4
821 20:47:38 iKGzNaughtyboy TLq2SutDay Liêu 11 4
822 20:47:41 zzHoaVôKhuyếtzz ssHVT32ss Liêu 13 3
823 20:47:42 1ĐạpLòiRuột BanhBeoo Tống 18 1
824 20:47:43 ĐTBLạcNguyênSoái 1ĐạpLòiRuột Liêu 48 4
825 20:47:46 ChấtTừngVACSút iiiCaVeChuaiii Tống 3 1
826 20:47:47 ChấtTừngVACSút NoBiTa9374 Tống 4 2
827 20:47:47 zzHoaVôKhuyếtzz B52iTrienChieu Liêu 14 4
828 20:47:48 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 24 2
829 20:47:48 MGB1121 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 30 1
830 20:47:49 CrBeTapSut HỏiVìSao Tống 17 1
831 20:47:55 ThuanHyDG iiTiễnXuyênTâm Tống 23 5
832 20:47:55 MyFenToms BKVz1102i Tống 17 1
833 20:47:56 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 10 4
834 20:47:56 ĐTBLạcNguyênSoái ThangChaMay Liêu 49 5
835 20:47:59 KhóiPhùDu OnGtUoNg Liêu 3 3
836 20:48:03 CrBeTapSut Sendona Tống 18 2
837 20:48:03 LongTranhHổĐấu zzHoaVôKhuyếtzz Tống 27 1
838 20:48:06 BachNguyetChu JxGenius Liêu 25 1
839 20:48:07 i68KGxHiếuGenij MyFenToms Liêu 27 1
840 20:48:08 BachNguyetChu ThuanHyDG Liêu 26 2
841 20:48:09 izHueManzi i68KGxHiếuGenij Tống 11 5
842 20:48:14 BKVz1102i zzTiểuBút Liêu 7 1
843 20:48:15 QTzTrưBátGiới zzaayy Tống 9 1
844 20:48:16 i79xITđamez99 iiiMuộiMuộizII Tống 2 2
845 20:48:16 B52iTrienChieu BachNguyetChu Tống 15 1
846 20:48:18 CrBeTapSut iBắnHayTrượt Tống 19 3
847 20:48:21 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 12 12
848 20:48:25 QTzTrưBátGiới Jx2iYou Tống 10 2
849 20:48:29 BKVz1102i zziChâuThảoizz Liêu 8 2
850 20:48:30 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 15 1
851 20:48:30 AeKotLen Profession Liêu 10 1
852 20:48:30 zzĐạiCước NewConLon Tống 11 1
853 20:48:31 zzĐạiCước iKGzNaughtyboy Tống 12 2
854 20:48:35 zzHoaVôKhuyếtzz izPaYou Liêu 15 1
855 20:48:37 LuuThiThi i79xITđamez99 Liêu 7 1
856 20:48:37 SzzMaiMaiYeuEm B52iTrienChieu Liêu 15 1
857 20:48:40 izHueManzi TieuLoi Tống 12 6
858 20:48:41 QTzTrưBátGiới LachBarca Tống 11 3
859 20:48:42 i68KGxHiếuGenij LongTranhHổĐấu Liêu 28 1
860 20:48:43 TLq2SutDay MGB1121 Tống 5 1
861 20:48:45 BachNguyetChu TLq2SutDay Liêu 27 1
862 20:48:45 ThuanHyDG ZzSauDoiCoDonzZ Tống 24 1
863 20:48:47 zzĐạiCước i68KGxHiếuGenij Tống 13 3
864 20:48:48 cS2oBạchVôThường JxIITháiThiênBảo Liêu 13 13
865 20:48:49 BKVz1102i 1ĐạpLòiRuột Liêu 9 3
866 20:48:51 JxGenius iiBPzMaiMalYeuEm Tống 32 1
867 20:48:53 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 50 6
868 20:48:56 XiaoMin NaThanPhong Liêu 15 1
869 20:48:56 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 25 3
870 20:48:56 IooTiếpThịSữaooI Profession Liêu 27 2
871 20:48:57 XiaoMin EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 16 2
872 20:48:57 BachNguyetChu zzĐạiCước Liêu 28 2
873 20:48:58 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 16 2
874 20:49:00 LuuThiThi SSTLTSS Liêu 8 2
875 20:49:02 LuuThiThi CrBeTapSut Liêu 9 3
876 20:49:02 Jx2iYou iiJx2NamGa Liêu 18 1
877 20:49:03 AeKotLen ZzAnhKhoazZ Liêu 11 2
878 20:49:05 IooTiếpThịSữaooI ThuanHyDG Liêu 28 3
879 20:49:05 iiTiễnXuyênTâm VuToChayXeXucKo Liêu 16 1
880 20:49:06 izHueManzi LuuThiThi Tống 13 7
881 20:49:06 IooTiếpThịSữaooI OnGtUoNg Liêu 29 4
882 20:49:16 iiTiễnXuyênTâm ThangChaMay Liêu 17 2
883 20:49:17 Jx2iYou QTzTrưBátGiới Liêu 19 2
884 20:49:19 iKGzNaughtyboy oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 12 1
885 20:49:20 ChayDauChoThoat B52iTrienChieu Liêu 26 4
886 20:49:20 JxGenius SzzMaiMaiYeuEm Tống 33 1
887 20:49:23 JxIITháiThiênBảo BabyShart Tống 30 1
888 20:49:24 1ĐạpLòiRuột iKGzNaughtyboy Tống 19 1
889 20:49:25 ChấtTừngVACSút BachNguyetChu Tống 5 1
890 20:49:25 iS2TuanSeoulDGC OnGtUoNg Liêu 14 1
891 20:49:30 izHueManzi iiTiễnXuyênTâm Tống 14 8
892 20:49:33 iBắnHayTrượt oooATHENAooo Liêu 12 1
893 20:49:35 zzHoaVôKhuyếtzz MyFenToms Liêu 16 2
894 20:49:37 iDNzNaughtyboy zzĐạiCước Liêu 12 1
895 20:49:37 LongTranhHổĐấu AeKotLen Tống 28 1
896 20:49:37 1ĐạpLòiRuột i68KGxHiếuGenij Tống 20 2
897 20:49:38 CrBeTapSut ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20 1
898 20:49:40 CrBeTapSut ChayDauChoThoat Tống 21 2
899 20:49:41 IooTiếpThịSữaooI JxGenius Liêu 30 5
900 20:49:44 KhóiPhùDu JxIITháiThiênBảo Liêu 4 4
901 20:49:45 iiiCaVeChuaiii ALaBeoBeoz Liêu 6 1
902 20:49:45 zzHoaVôKhuyếtzz B52iTrienChieu Liêu 17 3
903 20:49:47 Profession Sendona Tống 7 1
904 20:49:48 NoBiTa9374 ssHVT32ss Liêu 17 1
905 20:49:48 NoBiTa9374 ChấtTừngVACSút Liêu 18 2
906 20:49:50 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 14 14
907 20:49:55 1ĐạpLòiRuột BanhBeoo Tống 21 3
908 20:49:56 iiBPzMaiMalYeuEm i79xITđamez99 Liêu 16 1
909 20:49:58 iDNzNaughtyboy ThuanHyDG Liêu 13 2
910 20:50:02 JxIITháiThiênBảo BKVz1102i Tống 31 1
911 20:50:04 IooTiếpThịSữaooI oooATHENAooo Liêu 31 6
912 20:50:08 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 32 7
913 20:50:09 NoBiTa9374 MyFenToms Liêu 19 3
914 20:50:09 CrBeTapSut iDNzNaughtyboy Tống 22 3
915 20:50:10 iS2TuanSeoulDGC DiTongSutVac Liêu 15 2
916 20:50:14 zzHoaVôKhuyếtzz ThangChaMay Liêu 18 4
917 20:50:15 OnGtUoNg BachNguyetChu Tống 37 1
918 20:50:15 iiiCaVeChuaiii TLq2SutDay Liêu 7 2
919 20:50:16 iBắnHayTrượt SSTLTSS Liêu 13 2
920 20:50:20 zziChâuThảoizz iKGzNaughtyboy Tống 3 1
921 20:50:20 B52iTrienChieu i68KGxHiếuGenij Tống 16 1
922 20:50:20 JxIITháiThiênBảo NoBiTa9374 Tống 32 2
923 20:50:23 ĐTBLạcNguyênSoái zziChâuThảoizz Liêu 51 1
924 20:50:23 ĐTBLạcNguyênSoái ChấtTừngVACSút Liêu 52 2
925 20:50:25 NaThanPhong NewConLon Tống 14 1
926 20:50:26 MGB1121 LongTranhHổĐấu Liêu 31 1
927 20:50:27 Jx2iYou OnGtUoNg Liêu 20 3
928 20:50:32 ThuanHyDG iiiCaVeChuaiii Tống 25 1
929 20:50:35 JxGenius zzHoaVôKhuyếtzz Tống 34 1
930 20:50:35 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 53 3
931 20:50:36 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 54 4
932 20:50:38 1ĐạpLòiRuột ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22 4
933 20:50:38 iiBPzMaiMalYeuEm Profession Liêu 17 2
934 20:50:38 KhóiPhùDu i79xITđamez99 Liêu 5 5
935 20:50:42 Jx2iYou NaThanPhong Liêu 21 4
936 20:50:43 AeKotLen oooATHENAooo Liêu 12 1
937 20:50:48 iiBPzMaiMalYeuEm OnGtUoNg Liêu 18 3
938 20:50:49 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi AeKotLen Tống 4 1
939 20:50:52 iDNzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 14 1
940 20:50:53 JxIITháiThiênBảo KhóiPhùDu Tống 33 3
941 20:50:55 MGB1121 zzĐạiCước Liêu 32 2
942 20:50:56 ZzSauDoiCoDonzZ EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 14 1
943 20:50:56 MyFenToms ChayDauChoThoat Tống 18 1
944 20:50:57 MyFenToms BanhBeoo Tống 19 2
945 20:50:58 SzzMaiMaiYeuEm 1ĐạpLòiRuột Liêu 17 1
946 20:50:59 Jx2iYou ChấtTừngVACSút Liêu 22 5
947 20:50:59 ZzSauDoiCoDonzZ ssHVT32ss Liêu 15 2
948 20:51:05 iBắnHayTrượt izPaYou Liêu 14 3
949 20:51:06 ZzSauDoiCoDonzZ ThuanHyDG Liêu 16 3
950 20:51:08 JxGenius NoBiTa9374 Tống 35 2
951 20:51:08 Jx2iYou B52iTrienChieu Liêu 23 6
952 20:51:09 BKVz1102i MyFenToms Liêu 10 1
953 20:51:10 TLq2SutDay SzzMaiMaiYeuEm Tống 6 1
954 20:51:11 TLq2SutDay BabyShart Tống 7 2
955 20:51:12 1ĐạpLòiRuột iDNzNaughtyboy Tống 23 1
956 20:51:15 Sendona iiJx2NamGa Liêu 7 1
957 20:51:16 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 38 1
958 20:51:19 ssHVT32ss Jx2iYou Tống 9 1
959 20:51:19 BachNguyetChu ZzAnhKhoazZ Liêu 29 1
960 20:51:22 QTzTrưBátGiới zzaayy Tống 12 1
961 20:51:23 ThangChaMay iBắnHayTrượt Tống 11 1
962 20:51:24 XiaoMin JxIITháiThiênBảo Liêu 17 3
963 20:51:24 QTzTrưBátGiới Sendona Tống 13 2
964 20:51:24 ĐTBLạcNguyênSoái JxGenius Liêu 55 1
965 20:51:25 TLq2SutDay ZzSauDoiCoDonzZ Tống 8 3
966 20:51:28 BKVz1102i Profession Liêu 11 2
967 20:51:32 ChấtTừngVACSút BachNguyetChu Tống 6 1
968 20:51:37 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 33 8
969 20:51:38 zziChâuThảoizz LuuThiThi Tống 4 1
970 20:51:40 ChayDauChoThoat zziChâuThảoizz Liêu 27 1
971 20:51:44 OnGtUoNg i68KGxHiếuGenij Tống 39 2
972 20:51:48 BanhBeoo VuToChayXeXucKo Liêu 8 1
973 20:51:49 cS2oBạchVôThường EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 15 15
974 20:51:51 BKVz1102i CrBeTapSut Liêu 12 3
975 20:51:51 MyFenToms BKVz1102i Tống 20 1
976 20:51:51 iS2TuanSeoulDGC oooATHENAooo Liêu 16 3
977 20:51:54 JxGenius ChayDauChoThoat Tống 36 1
978 20:51:56 QTzTrưBátGiới LachBarca Tống 14 3
979 20:52:00 BanhBeoo TLq2SutDay Liêu 9 2
980 20:52:03 zzĐạiCước zzHoaVôKhuyếtzz Tống 14 1
981 20:52:05 QTzTrưBátGiới phientuthanh Tống 15 4
982 20:52:08 IooTiếpThịSữaooI i79xITđamez99 Liêu 34 9
983 20:52:09 B52iTrienChieu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 17 1
984 20:52:10 Jx2iYou ChấtTừngVACSút Liêu 24 1
985 20:52:10 Jx2iYou NaThanPhong Liêu 25 2
986 20:52:11 IooTiếpThịSữaooI Profession Liêu 35 10
987 20:52:11 izPaYou AeKotLen Tống 10 1
988 20:52:11 BachNguyetChu B52iTrienChieu Liêu 30 1
989 20:52:12 izHueManzi SzzMaiMaiYeuEm Tống 15 1
990 20:52:13 ThangChaMay NguyenVanDui Tống 12 2
991 20:52:18 zzĐạiCước Jx2iYou Tống 15 2
992 20:52:19 zzĐạiCước NewConLon Tống 16 3
993 20:52:22 iDNzNaughtyboy ssHVT32ss Liêu 15 1
994 20:52:26 Profession IooTiếpThịSữaooI Tống 8 1
995 20:52:26 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 13 1
996 20:52:27 KhóiPhùDu Profession Liêu 6 1
997 20:52:28 cS2oBạchVôThường ZzAnhKhoazZ Liêu 16 16
998 20:52:29 BKVz1102i oooATHENAooo Liêu 13 1
999 20:52:30 MyFenToms iDNzNaughtyboy Tống 21 2
1000 20:52:38 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 29 1
1001 20:52:43 ChayDauChoThoat ALaBeoBeoz Liêu 28 1
1002 20:52:47 CrBeTapSut Sendona Tống 23 1
1003 20:52:48 ThuanHyDG zzHoaVôKhuyếtzz Tống 26 1
1004 20:52:49 BKVz1102i ThuanHyDG Liêu 14 2
1005 20:52:49 XiaoMin ssHVT32ss Liêu 18 4
1006 20:52:49 NoBiTa9374 MyFenToms Liêu 20 1
1007 20:52:49 KhóiPhùDu JxIITháiThiênBảo Liêu 7 2
1008 20:52:49 1ĐạpLòiRuột NoBiTa9374 Tống 24 2
1009 20:52:52 ThangChaMay TieuLoi Tống 13 3
1010 20:52:54 B52iTrienChieu XiaoMin Tống 18 1
1011 20:53:01 QTzTrưBátGiới Jx2iYou Tống 16 5
1012 20:53:01 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 1
1013 20:53:04 i79zNTH99 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 2 1
1014 20:53:04 IooTiếpThịSữaooI i79zNTH99 Liêu 36 1
1015 20:53:07 CrBeTapSut AeKotLen Tống 24 2
1016 20:53:07 LongTranhHổĐấu LuuThiThi Tống 29 1
1017 20:53:09 ChấtTừngVACSút BachNguyetChu Tống 7 1
1018 20:53:10 ChấtTừngVACSút ZzSauDoiCoDonzZ Tống 8 2
1019 20:53:10 LongTranhHổĐấu iDNzNaughtyboy Tống 30 2
1020 20:53:11 ThangChaMay BabyShart Tống 14 4
1021 20:53:12 B52iTrienChieu BKVz1102i Tống 19 2
1022 20:53:17 OnGtUoNg phientuthanh Tống 40 3
1023 20:53:17 iKGzNaughtyboy izHueManzi Liêu 14 2
1024 20:53:20 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iS2TuanSeoulDGC Tống 6 2
1025 20:53:21 ChấtTừngVACSút iBắnHayTrượt Tống 9 3
1026 20:53:26 i68KGxHiếuGenij ChấtTừngVACSút Liêu 30 2
1027 20:53:27 iiJx2NamGa zzaayy Tống 15 1
1028 20:53:29 B52iTrienChieu iiTiễnXuyênTâm Tống 20 3
1029 20:53:29 zzHoaVôKhuyếtzz 1ĐạpLòiRuột Liêu 19 1
1030 20:53:29 i68KGxHiếuGenij B52iTrienChieu Liêu 31 3
1031 20:53:30 QTzTrưBátGiới NoBiTa9374 Tống 17 6
1032 20:53:30 zzĐạiCước Jx2iYou Tống 17 4
1033 20:53:30 i68KGxHiếuGenij ZzAnhKhoazZ Liêu 32 4
1034 20:53:30 ThangChaMay pokemon Tống 15 5
1035 20:53:31 BachNguyetChu QTzTrưBátGiới Liêu 31 1
1036 20:53:31 XiaoMin CrBeTapSut Liêu 19 1
1037 20:53:31 JxGenius BachNguyetChu Tống 37 2
1038 20:53:31 JxGenius zzHoaVôKhuyếtzz Tống 38 3
1039 20:53:34 i68KGxHiếuGenij zziChâuThảoizz Liêu 33 5
1040 20:53:36 iiBPzMaiMalYeuEm JxGenius Liêu 19 1
1041 20:53:38 cS2oBạchVôThường izPaYou Liêu 17 17
1042 20:53:41 IooTiếpThịSữaooI ThangChaMay Liêu 37 2
1043 20:53:42 TiểuSiêu ChayDauChoThoat Tống 1 1
1044 20:53:44 BKVz1102i zzĐạiCước Liêu 15 1
1045 20:53:47 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 56 1
1046 20:53:47 1ĐạpLòiRuột ĐTBLạcNguyênSoái Tống 25 1
1047 20:53:47 i79zNTH99 i68KGxHiếuGenij Tống 3 1
1048 20:53:48 XiaoMin 1ĐạpLòiRuột Liêu 20 2
1049 20:53:49 Profession SzzMaiMaiYeuEm Tống 9 1
1050 20:53:51 BanhBeoo oooATHENAooo Liêu 10 3
1051 20:53:54 LachBarca Profession Liêu 3 1
1052 20:53:56 MyFenToms Jx2iYou Tống 22 1
1053 20:53:57 TLq2SutDay iKGzNaughtyboy Tống 9 1
1054 20:54:04 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi BanhBeoo Tống 7 3
1055 20:54:06 XiaoMin OnGtUoNg Liêu 21 3
1056 20:54:11 iiiCaVeChuaiii JxGenius Liêu 8 1
1057 20:54:11 ChấtTừngVACSút iiBPzMaiMalYeuEm Tống 10 1
1058 20:54:12 iDNzNaughtyboy NaThanPhong Liêu 16 1
1059 20:54:14 iDNzNaughtyboy B52iTrienChieu Liêu 17 2
1060 20:54:14 NewConLon TiểuSiêu Liêu 1 1
1061 20:54:15 izHueManzi iiiCaVeChuaiii Tống 16 1
1062 20:54:15 iS2TuanSeoulDGC JxIITháiThiênBảo Liêu 17 1
1063 20:54:20 BKVz1102i MyFenToms Liêu 16 2
1064 20:54:21 XiaoMin ssHVT32ss Liêu 22 4
1065 20:54:28 izHueManzi i68KGxHiếuGenij Tống 17 2
1066 20:54:29 ĐTBLạcNguyênSoái zziChâuThảoizz Liêu 57 1
1067 20:54:30 CrBeTapSut LuuThiThi Tống 25 1
1068 20:54:31 ALaBeoBeoz BKVz1102i Tống 7 1
1069 20:54:31 TLq2SutDay zzHoaVôKhuyếtzz Tống 10 2
1070 20:54:33 ZzAnhKhoazZ iDNzNaughtyboy Tống 21 1
1071 20:54:33 OnGtUoNg Sendona Tống 41 1
1072 20:54:34 IooTiếpThịSữaooI Profession Liêu 38 3
1073 20:54:38 izHueManzi iiTiễnXuyênTâm Tống 18 3
1074 20:54:44 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 39 4
1075 20:54:45 ALaBeoBeoz BachNguyetChu Tống 8 2
1076 20:54:47 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 18 18
1077 20:54:48 cS2oBạchVôThường zziChâuThảoizz Liêu 19 19
1078 20:54:49 SSTLTSS XiaoMin Tống 1 1
1079 20:54:49 SSTLTSS ChayDauChoThoat Tống 2 2
1080 20:54:49 SSTLTSS NewConLon Tống 3 3
1081 20:54:49 SSTLTSS iBắnHayTrượt Tống 4 4
1082 20:54:49 SSTLTSS Jx2iYou Tống 5 5
1083 20:54:51 IooTiếpThịSữaooI JxGenius Liêu 40 5
1084 20:54:53 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 20 20
1085 20:54:54 NoBiTa9374 1ĐạpLòiRuột Liêu 21 1
1086 20:54:55 JxIITháiThiênBảo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 34 1
1087 20:54:57 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 41 6
1088 20:55:01 MyFenToms NoBiTa9374 Tống 23 1
1089 20:55:01 CrBeTapSut iKGzNaughtyboy Tống 26 2
1090 20:55:03 ALaBeoBeoz ZzSauDoiCoDonzZ Tống 9 3
1091 20:55:03 IooTiếpThịSữaooI NaThanPhong Liêu 42 7
1092 20:55:06 OnGtUoNg BabyShart Tống 42 1
1093 20:55:06 KhóiPhùDu OnGtUoNg Liêu 8 3
1094 20:55:06 BKVz1102i oooATHENAooo Liêu 17 1
1095 20:55:09 zzHoaVôKhuyếtzz TLq2SutDay Liêu 20 1
1096 20:55:10 ALaBeoBeoz i68KGxHiếuGenij Tống 10 4
1097 20:55:11 iDNzNaughtyboy ALaBeoBeoz Liêu 18 1
1098 20:55:11 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 19 2
1099 20:55:12 izHueManzi AeKotLen Tống 19 1
1100 20:55:13 zzĐạiCước zzaayy Tống 18 1
1101 20:55:14 BKVz1102i i79zNTH99 Liêu 18 2
1102 20:55:14 JxGenius BKVz1102i Tống 39 1
1103 20:55:16 ĐTBLạcNguyênSoái VuToChayXeXucKo Liêu 58 1
1104 20:55:20 LachBarca JxIITháiThiênBảo Liêu 4 2
1105 20:55:21 zzHoaVôKhuyếtzz MyFenToms Liêu 21 2
1106 20:55:21 IooTiếpThịSữaooI B52iTrienChieu Liêu 43 8
1107 20:55:25 Profession LachBarca Tống 10 1
1108 20:55:25 iiBPzMaiMalYeuEm QTzTrưBátGiới Liêu 20 1
1109 20:55:26 zzĐạiCước LuuThiThi Tống 19 2
1110 20:55:27 zZBoiVjDamMezX iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1 1
1111 20:55:30 iiTiễnXuyênTâm ThangChaMay Liêu 18 1
1112 20:55:31 CrBeTapSut iiiCaVeChuaiii Tống 27 3
1113 20:55:34 iKGzNaughtyboy OnGtUoNg Liêu 15 1
1114 20:55:34 KhóiPhùDu ZzAnhKhoazZ Liêu 9 4
1115 20:55:37 Sendona iiJx2NamGa Liêu 8 1
1116 20:55:37 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 16 2
1117 20:55:39 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 21 21
1118 20:55:40 zZBoiVjDamMezX Sendona Tống 2 2
1119 20:55:41 JxGenius Jx2iYou Tống 40 2
1120 20:55:50 IooTiếpThịSữaooI oooATHENAooo Liêu 44 9
1121 20:55:50 iiTiễnXuyênTâm Profession Liêu 19 2
1122 20:55:52 XiaoMin JxIITháiThiênBảo Liêu 23 1
1123 20:55:52 ALaBeoBeoz BachNguyetChu Tống 11 1
1124 20:55:54 OnGtUoNg iKGzNaughtyboy Tống 43 1
1125 20:55:55 OnGtUoNg iiTiễnXuyênTâm Tống 44 2
1126 20:55:55 OnGtUoNg ChayDauChoThoat Tống 45 3
1127 20:55:55 iiizSugarDaddy oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1 1
1128 20:55:56 XiaoMin OnGtUoNg Liêu 24 2
1129 20:55:56 TLq2SutDay zzHoaVôKhuyếtzz Tống 11 1
1130 20:56:01 i79zNTH99 iDNzNaughtyboy Tống 4 1
1131 20:56:03 ĐTBLạcNguyênSoái B52iTrienChieu Liêu 59 2
1132 20:56:03 iBắnHayTrượt SSTLTSS Liêu 15 1
1133 20:56:03 KhóiPhùDu TiểuSiêu Liêu 10 5
1134 20:56:07 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8 4
1135 20:56:13 MGB1121 zziChâuThảoizz Liêu 33 3
1136 20:56:16 iiBPzMaiMalYeuEm LongTranhHổĐấu Liêu 21 1
1137 20:56:19 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi i68KGxHiếuGenij Tống 9 5
1138 20:56:25 Jx2iYou zZBoiVjDamMezX Liêu 26 1
1139 20:56:26 iiBPzMaiMalYeuEm i79zNTH99 Liêu 22 2
1140 20:56:27 zzĐạiCước LuuThiThi Tống 20 3
1141 20:56:27 KhóiPhùDu JxIITháiThiênBảo Liêu 11 6
1142 20:56:30 oooATHENAooo iBắnHayTrượt Tống 1 1
1143 20:56:30 oooATHENAooo 1stNhatTien Tống 2 2
1144 20:56:30 oooATHENAooo IooTiếpThịSữaooI Tống 3 3
1145 20:56:30 iKGzNaughtyboy oooATHENAooo Liêu 17 1
1146 20:56:31 izHueManzi BachNguyetChu Tống 20 2
1147 20:56:33 ALaBeoBeoz iiizSugarDaddy Tống 12 2
1148 20:56:33 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 18 2
1149 20:56:34 iKGzNaughtyboy OnGtUoNg Liêu 19 3
1150 20:56:34 zzĐạiCước iiTiễnXuyênTâm Tống 21 4
1151 20:56:35 izHueManzi XiaoMin Tống 21 3
1152 20:56:36 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 22 22
1153 20:56:40 NoBiTa9374 zzĐạiCước Liêu 22 1
1154 20:56:42 ThangChaMay NMDpro Tống 16 1
1155 20:56:43 BKVz1102i ThuanHyDG Liêu 19 1
1156 20:56:47 iiJx2NamGa iiBPzMaiMalYeuEm Tống 16 1
1157 20:56:49 iiJx2NamGa ZzSauDoiCoDonzZ Tống 17 2
1158 20:56:49 i68KGxHiếuGenij MyFenToms Liêu 34 1
1159 20:56:50 i68KGxHiếuGenij ALaBeoBeoz Liêu 35 2
1160 20:56:52 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 20 4
1161 20:56:52 JxGenius 1stNhatTien Tống 41 3
1162 20:56:54 izHueManzi Jx2iYou Tống 22 4
1163 20:56:55 zzHoaVôKhuyếtzz 1ĐạpLòiRuột Liêu 22 1
1164 20:56:56 iDNzNaughtyboy izPaYou Liêu 20 1
1165 20:56:56 ChayDauChoThoat ChấtTừngVACSút Liêu 29 1
1166 20:56:57 B52iTrienChieu i68KGxHiếuGenij Tống 21 1
1167 20:56:58 JxGenius LuuThiThi Tống 42 4
1168 20:56:59 ChayDauChoThoat CrBeTapSut Liêu 30 2
1169 20:56:59 LongTranhHổĐấu ChayDauChoThoat Tống 31 1
1170 20:56:59 zzHoaVôKhuyếtzz B52iTrienChieu Liêu 23 2
1171 20:57:00 izHueManzi iDNzNaughtyboy Tống 23 5
1172 20:57:01 oooATHENAooo BKVz1102i Tống 4 1
1173 20:57:02 izHueManzi NoBiTa9374 Tống 24 6
1174 20:57:03 BanhBeoo TLq2SutDay Liêu 11 1
1175 20:57:08 iKGzNaughtyboy i79zNTH99 Liêu 21 5
1176 20:57:08 IooTiếpThịSữaooI iiJx2NamGa Liêu 45 1
1177 20:57:08 AeKotLen JxGenius Liêu 13 1
1178 20:57:11 iKGzNaughtyboy NaThanPhong Liêu 22 6
1179 20:57:11 izHueManzi iKGzNaughtyboy Tống 25 7
1180 20:57:12 cS2oBạchVôThường JxIITháiThiênBảo Liêu 23 23
1181 20:57:12 MGB1121 zZBoiVjDamMezX Liêu 34 4
1182 20:57:12 XiaoMin ThangChaMay Liêu 25 1
1183 20:57:12 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 35 5
1184 20:57:14 IooTiếpThịSữaooI SSTLTSS Liêu 46 2
1185 20:57:15 BachNguyetChu VuToChayXeXucKo Liêu 32 1
1186 20:57:22 cS2oBạchVôThường EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 24 24
1187 20:57:24 CrBeTapSut iiiCaVeChuaiii Tống 28 1
1188 20:57:25 ĐTBLạcNguyênSoái QTzTrưBátGiới Liêu 60 1
1189 20:57:26 i68KGxHiếuGenij ZzAnhKhoazZ Liêu 36 1
1190 20:57:26 MGB1121 zziChâuThảoizz Liêu 36 6
1191 20:57:29 LongTranhHổĐấu i68KGxHiếuGenij Tống 32 2
1192 20:57:33 MyFenToms KhóiPhùDu Tống 24 1
1193 20:57:34 BanhBeoo zZBoiVjDamMezX Liêu 12 2
1194 20:57:38 BanhBeoo NaThanPhong Liêu 13 3
1195 20:57:39 cS2oBạchVôThường CrBeTapSut Liêu 25 25
1196 20:57:41 JxIITháiThiênBảo BanhBeoo Tống 35 1
1197 20:57:42 MGB1121 JxIITháiThiênBảo Liêu 37 7
1198 20:57:42 BKVz1102i ALaBeoBeoz Liêu 20 1
1199 20:57:44 iDNzNaughtyboy MyFenToms Liêu 21 1
1200 20:57:46 ThuanHyDG Sendona Tống 27 1
1201 20:57:46 OnGtUoNg Jx2iYou Tống 46 1
1202 20:57:46 OnGtUoNg iDNzNaughtyboy Tống 47 2
1203 20:57:47 ChayDauChoThoat OnGtUoNg Liêu 31 1
1204 20:57:53 zzHoaVôKhuyếtzz B52iTrienChieu Liêu 24 3
1205 20:57:53 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 61 2
1206 20:57:54 iKGzNaughtyboy SSTLTSS Liêu 23 1
1207 20:58:00 XiaoMin JxGenius Liêu 26 2
1208 20:58:04 LuuThiThi TiểuSiêu Liêu 10 1
1209 20:58:04 iKGzNaughtyboy oooATHENAooo Liêu 24 2
1210 20:58:04 ĐTBLạcNguyênSoái TLq2SutDay Liêu 62 3
1211 20:58:05 izHueManzi iKGzNaughtyboy Tống 26 8
1212 20:58:05 ThuanHyDG ChayDauChoThoat Tống 28 2
1213 20:58:05 ĐTBLạcNguyênSoái zzĐạiCước Liêu 63 4
1214 20:58:06 BachNguyetChu ChấtTừngVACSút Liêu 33 2
1215 20:58:06 iiTiễnXuyênTâm ZzAnhKhoazZ Liêu 20 1
1216 20:58:07 1ĐạpLòiRuột BachNguyetChu Tống 26 1
1217 20:58:14 OnGtUoNg i68KGxHiếuGenij Tống 48 1
1218 20:58:14 ThuanHyDG LuuThiThi Tống 29 3
1219 20:58:18 JxIITháiThiênBảo LachBarca Tống 36 1
1220 20:58:19 1stNhatTien JxIITháiThiênBảo Liêu 1 1
1221 20:58:20 BKVz1102i 1ĐạpLòiRuột Liêu 21 2
1222 20:58:25 JxGenius iiBPzMaiMalYeuEm Tống 43 1
1223 20:58:29 CrBeTapSut iiTiễnXuyênTâm Tống 29 1
1224 20:58:31 CrBeTapSut zzHoaVôKhuyếtzz Tống 30 2
1225 20:58:33 izHueManzi iDNzNaughtyboy Tống 27 9
1226 20:58:33 CrBeTapSut BabyShart Tống 31 3
1227 20:58:38 i79zNTH99 Jx2iYou Tống 5 1
1228 20:58:38 i68KGxHiếuGenij OnGtUoNg Liêu 37 1
1229 20:58:39 IooTiếpThịSữaooI JxGenius Liêu 47 3
1230 20:58:41 iKGzNaughtyboy JxIITháiThiênBảo Liêu 25 1
1231 20:58:41 XiaoMin MyFenToms Liêu 27 3
1232 20:58:41 LongTranhHổĐấu ZzSauDoiCoDonzZ Tống 33 1
1233 20:58:43 ThangChaMay BịThíchBéNguyệt Tống 17 1
1234 20:58:43 iKGzNaughtyboy EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 26 2
1235 20:58:46 iKGzNaughtyboy NaThanPhong Liêu 27 3
1236 20:58:47 ThangChaMay iiiCaVeChuaiii Tống 18 2
1237 20:58:47 QTzTrưBátGiới 1stNhatTien Tống 18 1
1238 20:58:52 i68KGxHiếuGenij ThuanHyDG Liêu 38 2
1239 20:58:53 LuuThiThi ThangChaMay Liêu 11 1
1240 20:58:57 CrBeTapSut NoBiTa9374 Tống 32 4
1241 20:58:58 CrBeTapSut NewConLon Tống 33 5
1242 20:58:59 MyFenToms i68KGxHiếuGenij Tống 25 1
1243 20:59:01 BanhBeoo CrBeTapSut Liêu 14 1
1244 20:59:04 Profession BKVz1102i Tống 11 1
1245 20:59:05 Profession BanhBeoo Tống 12 2
1246 20:59:05 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 22 1
1247 20:59:07 OnGtUoNg IooTiếpThịSữaooI Tống 49 1
1248 20:59:08 XiaoMin OnGtUoNg Liêu 28 4
1249 20:59:08 QTzTrưBátGiới phientuthanh Tống 19 2
1250 20:59:11 cS2oBạchVôThường JxIITháiThiênBảo Liêu 26 26
1251 20:59:12 LongTranhHổĐấu iiTiễnXuyênTâm Tống 34 2
1252 20:59:12 iS2TuanSeoulDGC MyFenToms Liêu 18 2
1253 20:59:17 Jx2iYou iiJx2NamGa Liêu 27 1
1254 20:59:23 BachNguyetChu oooATHENAooo Liêu 34 1
1255 20:59:23 BachNguyetChu JxGenius Liêu 35 2
1256 20:59:23 ChấtTừngVACSút iiBPzMaiMalYeuEm Tống 11 1
1257 20:59:23 Profession zzHoaVôKhuyếtzz Tống 13 3
1258 20:59:25 i79zNTH99 iKGzNaughtyboy Tống 6 2
1259 20:59:28 zZBoiVjDamMezX AeKotLen Tống 3 1
1260 20:59:36 DiTongSutVac ZzSauDoiCoDonzZ Tống 1 1
1261 20:59:37 BanhBeoo i79zNTH99 Liêu 15 1
1262 20:59:37 MGB1121 OnGtUoNg Liêu 38 8
1263 20:59:37 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 27 27
1264 20:59:38 iDNzNaughtyboy B52iTrienChieu Liêu 22 1
1265 20:59:41 iDNzNaughtyboy NaThanPhong Liêu 23 2
1266 20:59:41 BachNguyetChu izHueManzi Liêu 36 3
1267 20:59:46 iiiCaVeChuaiii zzĐạiCước Liêu 9 1
1268 20:59:48 ZzAnhKhoazZ Jx2iYou Tống 22 1
1269 20:59:49 zzHoaVôKhuyếtzz VuToChayXeXucKo Liêu 25 1
1270 20:59:49 LongTranhHổĐấu iiiCaVeChuaiii Tống 35 3
1271 20:59:52 JxGenius MGB1121 Tống 44 1
1272 20:59:55 NoBiTa9374 QTzTrưBátGiới Liêu 23 1
1273 20:59:56 NaThanPhong iDNzNaughtyboy Tống 15 1
1274 21:00:00 cS2oBạchVôThường TiểuSiêu Liêu 28 28
1275 21:00:03 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 29 29
1276 21:00:03 ThangChaMay HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 19 1
1277 21:00:07 IooTiếpThịSữaooI JxGenius Liêu 48 1
1278 21:00:10 NaThanPhong i68KGxHiếuGenij Tống 16 2
1279 21:00:12 LongTranhHổĐấu ChayDauChoThoat Tống 36 4
1280 21:00:16 LachBarca JxIITháiThiênBảo Liêu 5 1
1281 21:00:18 LongTranhHổĐấu LachBarca Tống 37 5
1282 21:00:19 LongTranhHổĐấu BabyShart Tống 38 6
1283 21:00:19 LongTranhHổĐấu 1stNhatTien Tống 39 7
1284 21:00:19 LongTranhHổĐấu Jx2iYou Tống 40 8
1285 21:00:19 iiBPzMaiMalYeuEm i79zNTH99 Liêu 23 1
1286 21:00:20 OnGtUoNg iiBPzMaiMalYeuEm Tống 50 1
1287 21:00:21 cS2oBạchVôThường OnGtUoNg Liêu 30 30
1288 21:00:24 ssHVT32ss iKGzNaughtyboy Tống 10 1
1289 21:00:26 iDNzNaughtyboy MyFenToms Liêu 24 1
1290 21:00:26 NoBiTa9374 ThangChaMay Liêu 24 2
1291 21:00:27 ChấtTừngVACSút LuuThiThi Tống 12 2
1292 21:00:31 IooTiếpThịSữaooI ssHVT32ss Liêu 49 2
1293 21:00:33 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 64 5
1294 21:00:34 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi BanhBeoo Tống 10 1
1295 21:00:35 JxGenius IooTiếpThịSữaooI Tống 45 1
1296 21:00:37 phientuthanh ZzAnhKhoazZ Liêu 4 1
1297 21:00:37 zzĐạiCước KhóiPhùDu Tống 22 1
1298 21:00:38 zzĐạiCước XiaoMin Tống 23 2
1299 21:00:39 BachNguyetChu Profession Liêu 37 4
1300 21:00:41 AeKotLen zZBoiVjDamMezX Liêu 14 1
1301 21:00:41 1ĐạpLòiRuột BKVz1102i Tống 27 1
1302 21:00:42 JxIITháiThiênBảo iS2TuanSeoulDGC Tống 37 1
1303 21:00:45 AeKotLen DiTongSutVac Liêu 15 2
1304 21:00:45 AeKotLen TLq2SutDay Liêu 16 3
1305 21:00:47 MGB1121 izPaYou Liêu 39 1
1306 21:00:47 LongTranhHổĐấu Jx2iYou Tống 41 9
1307 21:00:47 LongTranhHổĐấu AeKotLen Tống 42 10
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 20:17:06 KhacThiep Liêu
2 20:19:00 JX1m85 Tống
3 20:19:27 HooaTaan Tống
4 20:20:28 ThuanHyDG Liêu
5 20:22:02 iiBPzMaiMalYeuEm Tống
6 20:23:31 1ĐạpLòiRuột Liêu
7 20:26:09 iiBPzMaiMalYeuEm Tống
8 20:28:15 TLq2SutDay Liêu
9 20:30:14 1stProJaV Tống
10 20:31:16 B52iTrienChieu Liêu
11 20:32:37 BeForYou Tống
12 20:33:43 ThuanHyDG Liêu
13 20:35:06 HooaTaan Tống
14 20:37:04 ThuanHyDG Liêu
15 20:38:09 iiBPzMaiMalYeuEm Tống
16 20:40:05 B52iTrienChieu Liêu
17 20:41:45 1stProJaV Tống
18 20:42:29 QTzTrưBátGiới Liêu
19 20:43:06 Jx2iYou Tống
20 20:43:09 iiJx2NamGa Liêu
21 20:43:30 ALaBeoBeoz Liêu
22 20:44:50 ChấtTừngVACSút Liêu
23 20:45:40 zzaayy Tống
24 20:46:10 iiBPzMaiMalYeuEm Tống
25 20:47:35 MGB1121 Tống
26 20:47:58 QTzTrưBátGiới Liêu
27 20:48:00 i79xITđamez99 Liêu
28 20:49:31 phientuthanh Tống
29 20:49:34 ZzSauDoiCoDonzZ Tống
30 20:50:59 QTzTrưBátGiới Liêu
31 20:51:40 zzHoaVôKhuyếtzz Tống
32 20:52:28 QTzTrưBátGiới Liêu
33 20:53:16 JxGenius Liêu
34 20:53:53 iiizSugarDaddy Tống
35 20:54:49 QTzTrưBátGiới Liêu
36 20:54:59 ChấtTừngVACSút Liêu
37 20:55:12 iiizSugarDaddy Tống
38 20:55:29 phientuthanh Tống
39 20:56:27 QTzTrưBátGiới Liêu
40 20:57:32 ZzSauDoiCoDonzZ Tống
41 20:58:27 zZBoiVjDamMezX Liêu
42 20:59:17 zzHoaVôKhuyếtzz Tống
43 20:59:33 QTzTrưBátGiới Liêu
44 20:59:56 1ĐạpLòiRuột Liêu
45 21:00:39 ZzSauDoiCoDonzZ Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 20:18:02 129 92
2 20:19:34 400 247
3 20:21:09 730 439
4 20:22:39 1096 624
5 20:24:19 1469 805
6 20:25:59 1808 993
7 20:27:39 2150 1190
8 20:29:19 2509 1443
9 20:30:59 2742 1756
10 20:32:39 3081 1893
11 20:34:19 3405 2206
12 20:35:59 3799 2436
13 20:37:39 4187 2681
14 20:39:19 4470 3157
15 20:40:59 4923 3450
16 20:42:39 5459 3763
17 20:44:19 5867 4265
18 20:45:59 6379 4601
19 20:47:39 6961 4925
20 20:49:19 7480 5262
21 20:50:59 8002 5602
22 20:52:39 8443 5954
23 20:54:19 8828 6408
24 20:55:59 9363 6859
25 20:57:39 9912 7230
26 20:59:19 10364 7636
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 64 16
2 OnGtUoNg Liêu 50 53
3 IooTiếpThịSữaooI Tống 49 17
4 JxGenius Liêu 45 34
5 LongTranhHổĐấu Liêu 42 27
6 MGB1121 Tống 39 15
7 i68KGxHiếuGenij Tống 38 21
8 JxIITháiThiênBảo Liêu 37 37
9 BachNguyetChu Tống 37 26
10 CrBeTapSut Liêu 33 33
11 ChayDauChoThoat Tống 31 21
12 cS2oBạchVôThường Tống 30 0
13 ThuanHyDG Liêu 29 23
14 XiaoMin Tống 28 14
15 izHueManzi Liêu 27 7
16 1ĐạpLòiRuột Liêu 27 32
17 iKGzNaughtyboy Tống 27 22
18 Jx2iYou Tống 27 36
19 MyFenToms Liêu 25 43
20 zzHoaVôKhuyếtzz Tống 25 23
21 iDNzNaughtyboy Tống 24 17
22 NoBiTa9374 Tống 24 14
23 zzĐạiCước Liêu 23 10
24 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 23 26
25 ZzAnhKhoazZ Liêu 22 32
26 B52iTrienChieu Liêu 22 33
27 BKVz1102i Tống 21 15
28 iiTiễnXuyênTâm Tống 20 19
29 QTzTrưBátGiới Liêu 19 7
30 ThangChaMay Liêu 19 21
31 iS2TuanSeoulDGC Tống 18 7
32 iiJx2NamGa Liêu 17 11
33 SzzMaiMaiYeuEm Tống 17 12
34 HỏiVìSao Tống 16 14
35 AeKotLen Tống 16 20
36 NaThanPhong Liêu 16 30
37 ZzSauDoiCoDonzZ Tống 16 11
38 BanhBeoo Tống 15 14
39 iBắnHayTrượt Tống 15 10
40 Profession Liêu 13 16
41 BabyShart Tống 13 17
42 ChấtTừngVACSút Liêu 12 35
43 ALaBeoBeoz Liêu 12 11
44 TLq2SutDay Liêu 11 19
45 LuuThiThi Tống 11 24
46 KhóiPhùDu Tống 11 3
47 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Liêu 10 15
48 ssHVT32ss Liêu 10 25
49 izPaYou Liêu 10 22
50 iiiCaVeChuaiii Tống 9 11
51 Sendona Tống 8 22
52 HooaTaan Tống 8 3
53 TylerTo Tống 7 3
54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 7 5
55 i79zNTH99 Liêu 6 8
56 LachBarca Tống 5 11
57 SSTLTSS Liêu 5 17
58 KhacThiep Liêu 4 9
59 oooATHENAooo Liêu 4 11
60 1stProJaV Tống 4 6
61 phientuthanh Tống 4 8
62 zziChâuThảoizz Liêu 4 20
63 FwMzHeniken Tống 4 3
64 jx2lengkeng5i Tống 3 3
65 sofmeeee Liêu 3 9
66 HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 3 4
67 zZBoiVjDamMezX Liêu 3 4
68 BeForYou Tống 3 3
69 pokemon Tống 2 2
70 Applee Liêu 2 4
71 GIANGKA Tống 2 3
72 o0Nupakachi0o Tống 2 2
73 i79xITđamez99 Liêu 2 5
74 ZzNoNo1zz Tống 2 4
75 TiểuSiêu Liêu 1 4
76 DiTongSutVac Liêu 1 2
77 zzaayy Tống 1 19
78 iiizSugarDaddy Tống 1 1
79 izLighting Liêu 1 2
80 NewConLon Tống 1 6
81 1stNhatTien Tống 1 8
82 VuToChayXeXucKo Liêu 1 14
83 VenUS6 Liêu 1 2
84 iS2iKenDUBAI Liêu 1 5
85 TieuLoi Tống 1 7
86 SinhTienChoiNet Liêu 1 1
87 Jx2iAnhTuan Tống 1 1
88 manokchan Liêu 1 6
89 JX1m85 Tống 1 4
90 LzEmCóĐộc Tống 0 1
91 NguyenVanDui Tống 0 1
92 Mrsliver Liêu 0 2
93 iiiMuộiMuộizII Tống 0 1
94 DKDiiKingVDKiiii Tống 0 1
95 PhaBut Liêu 0 4
96 HongTranNhuMong Tống 0 1
97 NMDpro Tống 0 2
98 VạnTiễnLưuQuang Liêu 0 4
99 NgũDộcĐao Liêu 0 4
100 BịThíchBéNguyệt Tống 0 4
101 ThiếuLâm Liêu 0 5
102 iHNzBaBiBo Liêu 0 3
103 zzTiểuBút Liêu 0 2
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 20:21:09 iiTiễnXuyênTâm 1 Tống 109
2 20:21:09 SzzMaiMaiYeuEm 2 Tống 92
3 20:21:09 JxGenius 3 Liêu 83
4 20:21:09 IooTiếpThịSữaooI 4 Tống 79
5 20:21:09 MGB1121 5 Tống 75
6 20:21:09 HooaTaan 6 Tống 59
7 20:21:09 TylerTo 7 Tống 53
8 20:21:09 Jx2iYou 8 Tống 47
9 20:21:09 izPaYou 9 Liêu 44
10 20:21:09 KhacThiep 10 Liêu 44
11 20:30:59 ĐTBLạcNguyênSoái 1 Tống 347
12 20:30:59 MGB1121 2 Tống 289
13 20:30:59 IooTiếpThịSữaooI 3 Tống 255
14 20:30:59 JxGenius 4 Liêu 236
15 20:30:59 iiTiễnXuyênTâm 5 Tống 224
16 20:30:59 Jx2iYou 6 Tống 220
17 20:30:59 JxIITháiThiênBảo 7 Liêu 186
18 20:30:59 BachNguyetChu 8 Tống 176
19 20:30:59 LongTranhHổĐấu 9 Liêu 158
20 20:30:59 SzzMaiMaiYeuEm 10 Tống 149
21 20:40:59 ĐTBLạcNguyênSoái 1 Tống 583
22 20:40:59 MGB1121 2 Tống 412
23 20:40:59 JxGenius 3 Liêu 381
24 20:40:59 BachNguyetChu 4 Tống 373
25 20:40:59 JxIITháiThiênBảo 5 Liêu 331
26 20:40:59 IooTiếpThịSữaooI 6 Tống 323
27 20:40:59 OnGtUoNg 7 Liêu 314
28 20:40:59 Jx2iYou 8 Tống 291
29 20:40:59 iiTiễnXuyênTâm 9 Tống 288
30 20:40:59 iiJx2NamGa 10 Liêu 275
31 20:50:59 ĐTBLạcNguyênSoái 1 Tống 966
32 20:50:59 IooTiếpThịSữaooI 2 Tống 569
33 20:50:59 MGB1121 3 Tống 515
34 20:50:59 JxIITháiThiênBảo 4 Liêu 452
35 20:50:59 JxGenius 5 Liêu 436
36 20:50:59 BachNguyetChu 6 Tống 424
37 20:50:59 i68KGxHiếuGenij 7 Tống 399
38 20:50:59 Jx2iYou 8 Tống 398
39 20:50:59 iiTiễnXuyênTâm 9 Tống 359
40 20:50:59 OnGtUoNg 10 Liêu 353
41 21:01:29 ĐTBLạcNguyênSoái 1 Tống 1000
42 21:01:29 IooTiếpThịSữaooI 2 Tống 872
43 21:01:29 MGB1121 3 Tống 648
44 21:01:29 cS2oBạchVôThường 4 Tống 622
45 21:01:29 JxIITháiThiênBảo 5 Liêu 596
46 21:01:29 JxGenius 6 Liêu 575
47 21:01:29 LongTranhHổĐấu 7 Liêu 567
48 21:01:29 i68KGxHiếuGenij 8 Tống 526
49 21:01:29 Jx2iYou 9 Tống 509
50 21:01:29 BachNguyetChu 10 Tống 509
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 21:00:59 10775 8016