Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 20 giờ ngày 16/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 20:01:02 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 20:01:02 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 20:01:04 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 20:01:06 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 20:01:07 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 20:01:07 zZBoiVjDamMezX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[5]:Liêu[1]
7 20:01:08 zzADiDaPhatzz Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Vip Tống[5]:Liêu[2]
8 20:01:08 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[2]
9 20:01:09 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Vip Tống[6]:Liêu[3]
10 20:01:12 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[7]:Liêu[3]
11 20:01:13 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[8]:Liêu[3]
12 20:01:14 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Vip Tống[8]:Liêu[4]
13 20:01:16 SinhRaĐểĂnHành Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[9]:Liêu[4]
14 20:01:16 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[9]:Liêu[5]
15 20:01:22 BuonKhoeBuffKhoe Nga My phật gia Liêu Vip Tống[9]:Liêu[6]
16 20:01:30 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[10]:Liêu[6]
17 20:01:31 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 20:01:32 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 20:01:32 JxIITháiThiênBảo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[8]
20 20:01:32 AeKotLen Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 20:01:32 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 20:01:32 iiHPzHoangTrang Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 20:01:32 JxMàKhócVớiSầuxJ Nga My phật gia Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 20:01:32 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 20:01:32 TieuMap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 20:01:33 iDLzLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 20:01:33 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 20:01:33 ThikBanRia Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 20:01:33 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 20:01:37 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 20:01:37 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 20:01:37 AnhShark Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 20:01:37 iDzVuiVe Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 20:01:37 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 20:01:37 iSiêuKhủngLong Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 20:01:38 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 20:01:38 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 20:01:39 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 20:01:39 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 20:01:40 BoThienHa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 20:01:40 zzDocCoCo Tà Độc Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 20:01:40 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[20]
43 20:01:40 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[21]
44 20:01:40 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[22]:Liêu[22]
45 20:01:40 ISxXaPhuTNCNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[22]
46 20:01:40 ts7BoSapBaDaook Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[23]
47 20:01:40 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[24]:Liêu[23]
48 20:01:41 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[23]
49 20:01:41 abc12345 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[23]
50 20:01:41 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 20:01:41 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 20:01:42 iHTzPhongNguyễn Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 20:01:42 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 20:01:42 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 20:01:42 oVzAthena Nga My phật gia Liêu Thường Tống[29]:Liêu[26]
56 20:01:42 iiBlackCatz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 20:01:43 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 20:01:43 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 20:01:44 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 20:01:47 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 20:01:47 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[32]:Liêu[29]
62 20:01:47 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[30]
63 20:01:49 qwewwwwww Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[30]
64 20:01:51 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[33]:Liêu[31]
65 20:01:51 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[33]:Liêu[32]
66 20:01:51 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[33]:Liêu[33]
67 20:01:58 TaoLaoLaTao Tà Độc Liêu Thường Tống[33]:Liêu[34]
68 20:01:58 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[33]:Liêu[35]
69 20:01:59 1stNhatTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[34]:Liêu[35]
70 20:02:01 xSoáiTỷx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[34]:Liêu[36]
71 20:02:02 iTNoYumi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[34]:Liêu[37]
72 20:02:02 iCLTSzNaughtyBoy Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[35]:Liêu[37]
73 20:02:04 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[38]
74 20:02:05 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[35]:Liêu[39]
75 20:02:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[35]:Liêu[40]
76 20:02:05 iSGzNaughtyBoy Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[36]:Liêu[40]
77 20:02:06 xCR7TOXICx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[41]
78 20:02:10 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[37]:Liêu[41]
79 20:02:11 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[37]:Liêu[42]
80 20:02:11 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[38]:Liêu[42]
81 20:02:12 S2oSugarBabyoS2o Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[38]:Liêu[43]
82 20:02:15 ISxxThíchYÊN Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[43]
83 20:02:15 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[40]:Liêu[43]
84 20:02:15 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[44]
85 20:02:15 jx2Apolo Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[40]:Liêu[45]
86 20:02:17 TieuLoi Tà Độc Tống Thường Tống[41]:Liêu[45]
87 20:02:19 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[46]
88 20:02:24 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[46]
89 20:02:24 NhinCL Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[47]
90 20:02:28 Jx2ThíchChơiĐàn Nga My tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[47]
91 20:02:28 Jx2AnhEmXDame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[48]
92 20:02:30 i70Jx2TLQSut Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[48]
93 20:02:30 JX2TaThan Tà Độc Liêu Thường Tống[44]:Liêu[49]
94 20:02:30 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[49]
95 20:02:30 TròChơiÂmNhạc Nga My tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[50]
96 20:02:31 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[50]
97 20:02:32 iNguyễnThuỳLinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[46]:Liêu[51]
98 20:02:33 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[51]
99 20:02:33 PTGaTapChoiPkZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[52]
100 20:02:34 Mrsliver Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[52]
101 20:02:34 KrLinhDan2ii Nga My tục gia Liêu Thường Tống[48]:Liêu[53]
102 20:02:35 So1LaoCai Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[53]
103 20:02:35 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[54]
104 20:02:37 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[50]:Liêu[54]
105 20:02:37 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[51]:Liêu[54]
106 20:02:38 ĐànLàThuiNha Nga My tục gia Liêu Thường Tống[51]:Liêu[55]
107 20:02:38 BĐTHoàngTửI Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[51]:Liêu[56]
108 20:02:42 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[56]
109 20:02:42 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[57]
110 20:02:57 jx2TàiĐạiHiệpPkz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[57]
111 20:02:57 VạnTiễnLưuQuang Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[58]
112 20:02:59 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[58]
113 20:03:00 ChắcAiĐóSẽNằm Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[55]:Liêu[58]
114 20:03:00 xMrMinhx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[59]
115 20:03:00 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[60]
116 20:03:04 MaiDuTần Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 20:03:05 zS2zTiểuNgọcYếnz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[61]
118 20:03:14 VkGauDubaix Nga My tục gia Tống Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 20:03:14 NhưGiấcChiêmBao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 20:03:17 ĐCMxPhêHeroin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 20:03:18 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[58]:Liêu[63]
122 20:03:23 ixxBéTrangTậpBắn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[59]:Liêu[63]
123 20:03:23 iChuBáThông Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[64]
124 20:03:25 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 20:03:25 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[60]:Liêu[65]
126 20:03:28 GiàngAXúa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 20:03:28 iTNxGirlCanTinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 20:03:30 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 20:03:31 JX2VanLuyen Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 20:03:32 Jx2iAnhTuan Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 20:03:32 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 20:03:33 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 20:03:34 JX2EmLuyen Nga My phật gia Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 20:03:36 zZcambutquychanZ Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 20:03:36 1xTụtQuần Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[69]
136 20:03:37 TNCTưGàLôi Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 20:03:37 zS2zTiểuYếnz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 20:03:40 SoLoNhaKu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 20:03:41 iMaNhânTrảo Tà Độc Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 20:03:47 ZZVInhdeptraiZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 20:03:47 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 20:03:51 buzcuzdaiphap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 20:03:51 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 20:03:56 Profession Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 20:03:56 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 20:04:02 oLXoLầuXanh15 Nga My phật gia Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 20:04:03 KhôngHềGiảTrân Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 20:04:12 iCoGaiRoBotPKz Nga My tục gia Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 20:04:13 izPhêVãiLozZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[76]
150 20:04:14 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 20:04:14 VDBxxDamexx Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 20:04:15 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 20:04:15 nammoadiph Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[78]
154 20:04:16 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 20:04:42 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 20:04:47 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 20:04:47 BongLongXuyen Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 20:04:56 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 20:04:57 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 20:04:59 SuperMiennnn Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 20:04:59 oKhổTậnCamLai Tà Độc Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 20:05:05 LzinhNhi Đường Môn Châm Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 20:05:05 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 20:05:29 iS2iiLợnBaby Nga My tục gia Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 20:05:29 ISxxCua Nga My tục gia Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 20:05:30 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 20:05:31 XCầmCungBắnRuồiX Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 20:05:35 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 20:05:35 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 20:05:35 1StTaLaMa Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 20:05:36 B52iTrienChieu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 20:05:39 JiChangWook Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 20:05:42 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 20:05:47 z49iLySiNoPKz Nga My phật gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 20:05:48 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 20:05:49 iTiếnMartin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 20:05:49 oS2oVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 20:05:55 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 20:05:55 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 20:05:55 1ButPhotShit Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 20:05:56 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 20:05:59 iKGzMaiMaiYeuEm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 20:06:05 TLq2SutDay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 20:06:11 ThíchTrấnPhái Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 20:06:11 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 20:06:48 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 20:06:48 Jx2GaSutCuoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 20:07:01 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 20:07:07 izViếtHậu Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 20:07:16 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 20:07:17 NgaMyBuffVip Nga My phật gia Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 20:07:26 S1HủyDiệt Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 20:07:27 BạchCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 20:07:35 HPxChịBaHảiPhòng Nga My phật gia Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 20:07:36 Jx2TLQyEp Đường Môn Châm Tống Thường Tống[96]:Liêu[99]
196 20:07:36 oMonKDDragon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 20:07:41 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 20:07:44 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 20:07:48 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 20:07:49 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 20:08:14 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[99]:Liêu[102]
202 20:08:16 iiNamerDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[100]:Liêu[102]
203 20:08:24 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[100]:Liêu[103]
204 20:08:28 PhịchThủTinder Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 20:08:33 ALaBeoBeoz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
206 20:08:46 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 20:08:47 ZTiễuVũZzz Tà Độc Tống Thường Tống[102]:Liêu[105]
208 20:08:48 MingMing Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[102]:Liêu[106]
209 20:08:52 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[103]:Liêu[106]
210 20:08:52 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[103]:Liêu[107]
211 20:08:54 iHuyềnThoại Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[104]:Liêu[107]
212 20:08:56 1stTopVipProNo1 Hiệp Độc Liêu Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 20:08:57 zMìnhTaoCânHếtz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[104]:Liêu[109]
214 20:09:11 NecromancerxD Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[105]:Liêu[109]
215 20:09:11 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[105]:Liêu[110]
216 20:09:12 CoGaiInox Tà Độc Tống Thường Tống[106]:Liêu[110]
217 20:09:14 ziMrKotexx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[106]:Liêu[111]
218 20:09:19 HongBangChu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[107]:Liêu[111]
219 20:09:21 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[107]:Liêu[112]
220 20:09:27 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[108]:Liêu[112]
221 20:09:27 CSCD113 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[108]:Liêu[113]
222 20:09:30 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[109]:Liêu[113]
223 20:09:31 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[109]:Liêu[114]
224 20:10:09 HỏiVìSao Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[110]:Liêu[114]
225 20:10:10 xChạyNgayĐi Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[110]:Liêu[115]
226 20:10:31 CaChaBac1 Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[111]:Liêu[115]
227 20:10:31 NgũLinhTán Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[111]:Liêu[116]
228 20:10:58 VạnCổTâmVương Tà Độc Tống Thường Tống[112]:Liêu[116]
229 20:10:58 JxGenius Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[112]:Liêu[117]
230 20:12:00 XxPhieuXx99 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[113]:Liêu[117]
231 20:12:01 iChuThầnThông Cái Bang Ô Y Liêu Thường Tống[113]:Liêu[118]
232 20:12:15 PháThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[114]:Liêu[118]
233 20:12:16 FCzHiep94 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[114]:Liêu[119]
234 20:12:29 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[115]:Liêu[119]
235 20:12:30 iiLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[115]:Liêu[120]
236 20:12:41 HoaCutHeo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[116]:Liêu[120]
237 20:12:41 ThuỳLinh Tà Độc Liêu Thường Tống[116]:Liêu[121]
238 20:13:19 TaoChapHet2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[117]:Liêu[121]
239 20:13:20 iiHuTruc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[117]:Liêu[122]
240 20:13:53 acwawc Thiếu Lâm Tục gia Tống Thường Tống[118]:Liêu[122]
241 20:13:53 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[118]:Liêu[123]
242 20:14:48 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[119]:Liêu[123]
243 20:14:48 BoomID Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[119]:Liêu[124]
244 20:14:55 HậnĐờiVCL Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[120]:Liêu[124]
245 20:14:56 iiJx2NamGa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[120]:Liêu[125]
246 20:15:16 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[121]:Liêu[125]
247 20:15:18 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[121]:Liêu[126]
248 20:15:38 MộtPhẩyLàBêHj Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[122]:Liêu[126]
249 20:15:38 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[122]:Liêu[127]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 53
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 50
3 Minh Giáo Trận Binh Liêu 12
4 Nga My phật gia Liêu 11
5 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 11
6 Minh Giáo Trận Binh Tống 9
7 Dương Môn Cung Kỵ Tống 9
8 Võ Đang tục gia Tống 9
9 Nga My tục gia Liêu 8
10 Tà Độc Liêu 8
11 Côn Lôn Thiên Sư Tống 7
12 Nga My phật gia Tống 7
13 Nga My tục gia Tống 7
14 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 7
15 Võ Đang tục gia Liêu 7
16 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 6
17 Tà Độc Tống 5
18 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 5
19 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 3
20 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 3
21 Đường Môn Châm Tống 2
22 Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu 2
23 Thiếu Lâm Tục gia Tống 1
24 Võ Đang đạo gia Tống 1
25 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
26 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
27 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
28 Hiệp Độc Liêu 1
29 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
30 Cái Bang Ô Y Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 20:17:00 94 88
2 20:18:00 96 91
3 20:19:00 92 97
4 20:20:00 92 94
5 20:21:00 92 96
6 20:22:00 91 95
7 20:23:00 92 95
8 20:24:00 94 94
9 20:25:00 94 95
10 20:26:00 96 98
11 20:27:00 95 95
12 20:28:00 95 94
13 20:29:00 95 94
14 20:30:00 96 96
15 20:31:00 96 95
16 20:32:00 93 95
17 20:33:00 94 93
18 20:33:59 94 92
19 20:34:59 91 89
20 20:35:59 93 91
21 20:36:59 92 89
22 20:37:59 91 88
23 20:38:59 91 87
24 20:39:59 90 84
25 20:40:59 90 85
26 20:41:59 91 83
27 20:42:59 89 84
28 20:43:59 88 86
29 20:44:59 88 86
30 20:45:59 88 86
31 20:46:59 87 85
32 20:47:59 85 85
33 20:48:59 87 83
34 20:49:59 86 81
35 20:50:59 87 81
36 20:51:59 86 81
37 20:52:59 86 81
38 20:53:59 88 81
39 20:54:59 85 81
40 20:55:59 85 80
41 20:56:59 83 79
42 20:57:59 82 79
43 20:58:59 83 80
44 20:59:59 82 82
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
1 20:16:21 iMrMalthaelKID iiZinNo Tống 1 1
2 20:16:25 Jx2acbdef2xJ FCzHiep94 Liêu 1 1
3 20:16:26 zCụcCứtMayMắn buzcuzdaiphap Tống 1 1
4 20:16:30 zTsunade iHTzPhongNguyễn Liêu 1 1
5 20:16:35 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 1 1
6 20:16:36 iBlackGOKU Alexander Tống 1 1
7 20:16:37 ZZVInhdeptraiZ iChuBáThông Liêu 1 1
8 20:16:38 ZZVInhdeptraiZ oooPéVũooo Liêu 2 2
9 20:16:39 izPhêVãiLozZ S2oChânDài1m1oS2 Liêu 1 1
10 20:16:39 XiaoMin IiChúTiễuĐaTình Liêu 1 1
11 20:16:41 ToaiKimTien ZzAnhKhoazZ Liêu 1 1
12 20:16:41 zZzGCLZzZ Sendona Tống 1 1
13 20:16:42 iMrMalthaelKID So1LaoCai Tống 2 2
14 20:16:42 iTiếnMartin JxGenius Liêu 1 1
15 20:16:47 XCầmCungBắnRuồiX MộtPhẩyLàBêHj Tống 1 1
16 20:16:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1xTụtQuần Tống 1 1
17 20:16:50 s2HậuNghệs2 Jx2acbdef2xJ Tống 1 1
18 20:16:50 s2HậuNghệs2 nPhogThảoPhương Tống 2 2
19 20:16:51 ThíchTrấnPhái MrTeddy Liêu 1 1
20 20:16:52 zCụcCứtMayMắn iKGzMaiMaiYeuEm Tống 2 2
21 20:16:53 ThíchTrấnPhái ThikBanRia Liêu 2 2
22 20:16:53 ThíchTrấnPhái XCầmCungBắnRuồiX Liêu 3 3
23 20:16:54 ZZVInhdeptraiZ xChạyNgayĐi Liêu 3 3
24 20:16:55 iMrMalthaelKID iiZinNo Tống 3 3
25 20:16:55 0reo0riginal TieuLoi Tống 1 1
26 20:16:56 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
27 20:16:59 zCụcCứtMayMắn jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 3 3
28 20:17:00 zZzGCLZzZ GiàngAXúa Tống 2 2
29 20:17:00 oooPéVũooo SoLoNhaKu Tống 1 1
30 20:17:02 buzcuzdaiphap iTNxGirlCanTinh Liêu 1 1
31 20:17:03 jXzMaCungzXj Mrsliver Tống 1 1
32 20:17:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 2 2
33 20:17:04 Obamama AeKotLen Tống 1 1
34 20:17:05 iBlackGOKU iGiậtBắnMình Tống 2 2
35 20:17:06 izViếtHậu ButVaoMong Tống 1 1
36 20:17:06 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 1 1
37 20:17:06 s2HậuNghệs2 iiBlackCatz Tống 3 3
38 20:17:07 ToaiKimTien BongLongXuyen Liêu 2 2
39 20:17:13 XiaoMin iHTzPhongNguyễn Liêu 2 2
40 20:17:13 iSGzNaughtyBoy zzADiDaPhatzz Liêu 1 1
41 20:17:14 iChuBáThông TaoChapHet2 Tống 1 1
42 20:17:14 s2HậuNghệs2 ZZVInhdeptraiZ Tống 4 4
43 20:17:14 izViếtHậu ToaiKimTien Tống 2 2
44 20:17:15 XiaoMin FCzHiep94 Liêu 3 3
45 20:17:15 iChuBáThông ThiênLýĐộcHànhzz Tống 2 2
46 20:17:16 VDBxxDamexx zTsunade Tống 1 1
47 20:17:16 izPhêVãiLozZ ZzAnhKhoazZ Liêu 2 2
48 20:17:16 buzcuzdaiphap iBlackGOKU Liêu 2 2
49 20:17:16 JxGenius i70Jx2TLQSut Tống 1 1
50 20:17:17 0reo0riginal nPhogThảoPhương Tống 2 2
51 20:17:17 jXzMaCungzXj iiDHiiMr62ii Tống 2 2
52 20:17:17 JiChangWook zZzGCLZzZ Liêu 1 1
53 20:17:19 oooPéVũooo iiZinNo Tống 2 2
54 20:17:19 TiênHồĐiệp iiNamerDGC Tống 1 1
55 20:17:19 JxGenius izPhêVãiLozZ Tống 2 2
56 20:17:20 IiChúTiễuĐaTình Jx2TyCut Tống 1 1
57 20:17:21 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MộtPhẩyLàBêHj Tống 3 3
58 20:17:21 ISxXaPhuTNCNo1 s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
59 20:17:21 ISxXaPhuTNCNo1 zCụcCứtMayMắn Liêu 2 2
60 20:17:21 IiChúTiễuĐaTình ChanSut15cm Tống 2 2
61 20:17:22 ThikBanRia 1xTụtQuần Tống 1 1
62 20:17:22 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 1 1
63 20:17:27 iMrMalthaelKID TieuLoi Tống 4 4
64 20:17:28 Alexander zzKimLong Liêu 1 1
65 20:17:28 OreoOriginal ChayDauChoThoat Tống 1 1
66 20:17:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 4 4
67 20:17:30 xCR7TOXICx Alexander Tống 1 1
68 20:17:30 McLaren720 iiHPzHoangTrang Liêu 1 1
69 20:17:31 buzcuzdaiphap OreoOriginal Liêu 3 3
70 20:17:32 ziMrKotexx iSTzTônNgộKhông Tống 2 2
71 20:17:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCoGaiRoBotPKz Tống 5 5
72 20:17:33 iMrMalthaelKID Jx2TLQyEp Tống 5 5
73 20:17:36 ThíchTrấnPhái izViếtHậu Liêu 4 4
74 20:17:37 ThíchTrấnPhái xCR7TOXICx Liêu 5 5
75 20:17:37 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 3 3
76 20:17:38 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 3 1
77 20:17:38 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 1 1
78 20:17:38 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 2 2
79 20:17:39 TLq2SutDay No1xDamez Tống 1 1
80 20:17:39 izMaNữGiấuTên iKGzMaiMaiYeuEm Tống 1 1
81 20:17:39 izMaNữGiấuTên iDzVuiVe Tống 2 2
82 20:17:39 Mrsliver izMaNữGiấuTên Liêu 1 1
83 20:17:39 iBlackGOKU JiChangWook Tống 4 2
84 20:17:41 ALaBeoBeoz VạnCổTâmVương Tống 1 1
85 20:17:41 VoTongDaGai XiaoMin Tống 1 1
86 20:17:42 YÊuMộtVìSaO xChạyNgayĐi Liêu 1 1
87 20:17:43 VDBxxDamexx TieuMap Tống 2 2
88 20:17:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Sendona Tống 6 6
89 20:17:44 oooPéVũooo MộtPhẩyLàBêHj Tống 3 3
90 20:17:46 ThíchTrấnPhái LongTranhHổĐấu Liêu 6 6
91 20:17:47 1stNhatTien Jx2TửHình Liêu 1 1
92 20:17:47 ThíchTrấnPhái FCzHiep94 Liêu 7 7
93 20:17:47 iChuBáThông iTiếnMartin Tống 3 3
94 20:17:50 Obamama zTsunade Tống 2 2
95 20:17:50 AmBuLanCe115 ziMrKotexx Liêu 1 1
96 20:17:50 iiDHiiMr62ii VạnTiễnLưuQuang Liêu 1 1
97 20:17:50 iiDHiiMr62ii iBlackGOKU Liêu 2 2
98 20:17:51 oMonKDDragon So1LaoCai Tống 1 1
99 20:17:51 oMonKDDragon ISxXaPhuTNCNo1 Tống 2 2
100 20:17:54 iiDHiiMr62ii VoTongDaGai Liêu 3 3
101 20:17:54 MingMing SoLoNhaKu Tống 1 1
102 20:17:55 oooPéVũooo ixDsquared2 Tống 4 4
103 20:17:56 BongLongXuyen HoaCutHeo Tống 1 1
104 20:17:56 YÊuMộtVìSaO TLq2SutDay Liêu 2 2
105 20:17:57 iSTzTônNgộKhông oVzAthena Liêu 1 1
106 20:17:58 ALaBeoBeoz iiZinNo Tống 2 2
107 20:17:59 iSTzTônNgộKhông TròChơiÂmNhạc Liêu 2 2
108 20:17:59 zCụcCứtMayMắn ISxxThíchYÊN Tống 4 1
109 20:18:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 7 7
110 20:18:01 IiChúTiễuĐaTình Mrsliver Tống 3 1
111 20:18:01 iSTzHoàngĐế iiLếuLều Liêu 1 1
112 20:18:01 oooPéVũooo GiàngAXúa Tống 5 5
113 20:18:02 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 2 2
114 20:18:04 OreoOriginal LộcLừaĐểMàVui Tống 2 1
115 20:18:05 ALaBeoBeoz buzcuzdaiphap Tống 3 3
116 20:18:07 i70Jx2TLQSut MrTeddy Liêu 1 1
117 20:18:08 0reo0riginal VạnCổTâmVương Tống 3 3
118 20:18:09 JxGenius ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 3
119 20:18:10 YÊuMộtVìSaO iTNxGirlCanTinh Liêu 3 3
120 20:18:13 jXzMaCungzXj MộtPhẩyLàBêHj Tống 4 4
121 20:18:14 iGiậtBắnMình BongLongXuyen Liêu 1 1
122 20:18:15 iHTzPhongNguyễn 1StTaLaMa Tống 1 1
123 20:18:15 NgũLinhTán iCoGaiRoBotPKz Tống 1 1
124 20:18:18 zZzGCLZzZ Jx2acbdef2xJ Tống 3 1
125 20:18:18 zZzGCLZzZ iiZinNo Tống 4 2
126 20:18:19 TiênHồĐiệp ChắcAiĐóSẽNằm Tống 2 2
127 20:18:19 abc12345 zzADiDaPhatzz Liêu 1 1
128 20:18:20 ZzAnhKhoazZ nPhogThảoPhương Tống 1 1
129 20:18:21 ZzAnhKhoazZ ĐCMxPhêHeroin Tống 2 2
130 20:18:21 VDBxxDamexx jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 3 3
131 20:18:21 ThíchTrấnPhái iiHuTruc Liêu 8 8
132 20:18:21 TaoChapHet2 OreoOriginal Liêu 1 1
133 20:18:22 MingMing cS2oBạchVôThường Tống 2 2
134 20:18:22 ziMrKotexx zTsunade Tống 3 1
135 20:18:22 AmBuLanCe115 XCầmCungBắnRuồiX Liêu 2 2
136 20:18:22 ThíchTrấnPhái 1stTopVipProNo1 Liêu 9 9
137 20:18:23 ThíchTrấnPhái ziMrKotexx Liêu 10 10
138 20:18:23 TiênHồĐiệp HậnĐờiVCL Tống 3 3
139 20:18:24 Jx2TLQyEp xChạyNgayĐi Liêu 1 1
140 20:18:26 YuXiao BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
141 20:18:27 Alexander Jx2TửHình Liêu 2 1
142 20:18:27 isEthanol TaoChapHet2 Tống 1 1
143 20:18:27 isEthanol YÊuMộtVìSaO Tống 2 2
144 20:18:27 isEthanol XxPhieuXx99 Tống 3 3
145 20:18:29 BeatBoy SuperMiennnn Tống 1 1
146 20:18:30 iManboHieuThuBa iS2iiLợnBaby Tống 2 2
147 20:18:30 iManboHieuThuBa 1stNhatTien Tống 3 3
148 20:18:31 ALaBeoBeoz No1xDamez Tống 4 4
149 20:18:32 KhôngHềGiảTrân iSTzHoàngĐế Tống 1 1
150 20:18:33 zzKimLong JiChangWook Tống 1 1
151 20:18:33 LongTranhHổĐấu iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
152 20:18:34 oMonKDDragon iGiậtBắnMình Tống 3 3
153 20:18:34 buzcuzdaiphap B52iTrienChieu Liêu 4 1
154 20:18:34 zZcambutquychanZ KhôngHềGiảTrân Liêu 1 1
155 20:18:34 Jx2TyCut xCR7TOXICx Liêu 1 1
156 20:18:35 izMaNữGiấuTên Jx2ThíchChơiĐàn Tống 3 1
157 20:18:36 izViếtHậu abc12345 Tống 3 1
158 20:18:38 Jx2TyCut FCzHiep94 Liêu 2 2
159 20:18:39 ThikBanRia VạnCổTâmVương Tống 2 2
160 20:18:40 IiChúTiễuĐaTình zZcambutquychanZ Tống 4 1
161 20:18:40 OreoOriginal ChayDauChoThoat Tống 3 1
162 20:18:40 AnhShark zTsunade Tống 1 1
163 20:18:40 izMaNữGiấuTên HPxChịBaHảiPhòng Tống 4 2
164 20:18:40 MrTeddy Alexander Tống 1 1
165 20:18:40 izMaNữGiấuTên 1StTaLaMa Tống 5 3
166 20:18:41 izMaNữGiấuTên cS2oBạchVôThường Tống 6 4
167 20:18:41 IiChúTiễuĐaTình ZCanDyZ Tống 5 2
168 20:18:41 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 6 3
169 20:18:41 izMaNữGiấuTên iDCzNaughtyGirl Tống 7 5
170 20:18:41 IiChúTiễuĐaTình GiàngAXúa Tống 7 4
171 20:18:42 izViếtHậu SoLoNhaKu Tống 4 2
172 20:18:43 iDNzNaughtyboy bomay123 Liêu 1 1
173 20:18:43 ThiênLýĐộcHànhzz BeatBoy Liêu 1 1
174 20:18:44 ChanSut15cm MingMing Liêu 1 1
175 20:18:45 MyFenToms FwMzHeniken Tống 1 1
176 20:18:45 NgũLinhTán MộtPhẩyLàBêHj Tống 2 2
177 20:18:45 1stTopVipProNo1 i70Jx2TLQSut Tống 1 1
178 20:18:46 ZZVInhdeptraiZ iiJx2NamGa Liêu 4 1
179 20:18:46 ZZVInhdeptraiZ ZzAnhKhoazZ Liêu 5 2
180 20:18:46 jXzMaCungzXj Jx2TLQyEp Tống 5 5
181 20:18:49 ISxxThíchYÊN iHTzPhongNguyễn Liêu 1 1
182 20:18:49 JxGenius McLaren720 Tống 4 4
183 20:18:49 xChạyNgayĐi XxPhieuXx99 Tống 1 1
184 20:18:49 xChạyNgayĐi XiaoMin Tống 2 2
185 20:18:49 xChạyNgayĐi ChanSut15cm Tống 3 3
186 20:18:50 TiênHồĐiệp Jx2TyCut Tống 4 4
187 20:18:52 zzKimLong iiDHiiMr62ii Tống 2 2
188 20:18:52 NhinCL izPhêVãiLozZ Tống 1 1
189 20:18:53 iTiếnMartin xChạyNgayĐi Liêu 2 1
190 20:18:54 jXzMaCungzXj 1xTụtQuần Tống 6 6
191 20:18:55 MrTeddy ToaiKimTien Tống 2 2
192 20:18:56 jXzMaCungzXj zTsunade Tống 7 7
193 20:18:57 nPhogThảoPhương oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1 1
194 20:18:57 nPhogThảoPhương YuXiao Liêu 2 2
195 20:18:58 ISxxThíchYÊN CSCD113 Liêu 2 2
196 20:18:58 Obamama ĐCMxPhêHeroin Tống 3 3
197 20:19:00 GiàngAXúa isEthanol Liêu 1 1
198 20:19:00 s2HậuNghệs2 No1xDamez Tống 5 1
199 20:19:00 iMrMalthaelKID nPhogThảoPhương Tống 6 6
200 20:19:01 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 5 1
201 20:19:02 OreoOriginal ZTiễuVũZzz Tống 4 2
202 20:19:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo LộcLừaĐểMàVui Tống 8 8
203 20:19:05 KuToSauKhoe 1stNhatTien Tống 1 1
204 20:19:05 ISxXaPhuTNCNo1 IiChúTiễuĐaTình Liêu 3 1
205 20:19:06 oooPéVũooo iTiếnMartin Tống 6 6
206 20:19:07 Jx2VôCực AnhShark Liêu 3 3
207 20:19:07 Jx2VôCực oMonKDDragon Liêu 4 4
208 20:19:09 NgũLinhTán iCoGaiRoBotPKz Tống 3 3
209 20:19:09 iMrMalthaelKID iiBlackCatz Tống 7 7
210 20:19:10 ChắcAiĐóSẽNằm izMaNữGiấuTên Liêu 1 1
211 20:19:11 iManboHieuThuBa buzcuzdaiphap Tống 4 4
212 20:19:11 Mrsliver iMrMalthaelKID Liêu 2 1
213 20:19:13 iSGzNaughtyBoy MyFenToms Liêu 2 2
214 20:19:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Mrsliver Tống 9 9
215 20:19:14 iChuBáThông ZZVInhdeptraiZ Tống 4 4
216 20:19:14 So1LaoCai QTzTrưBátGiới Liêu 1 1
217 20:19:15 ThíchTrấnPhái oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 11 11
218 20:19:15 oooPéVũooo HoaCutHeo Tống 7 7
219 20:19:16 iDLzLếuLều BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
220 20:19:16 GiàngAXúa YSLxVùngNhạyCảm Liêu 2 2
221 20:19:16 iBlackGOKU ThiênLýĐộcHànhzz Tống 6 2
222 20:19:16 KhôngHềGiảTrân GiàngAXúa Tống 2 1
223 20:19:17 iHTzPhongNguyễn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2 1
224 20:19:18 jXzMaCungzXj iiDHiiMr62ii Tống 8 8
225 20:19:18 iSGzNaughtyBoy zzADiDaPhatzz Liêu 3 3
226 20:19:19 iSTzHoàngĐế KhôngHềGiảTrân Liêu 2 1
227 20:19:20 ChắcAiĐóSẽNằm TiênHồĐiệp Liêu 2 2
228 20:19:21 Alexander zzKimLong Liêu 3 1
229 20:19:21 Alexander iiLếuLều Liêu 4 2
230 20:19:23 ISxxThíchYÊN bomay123 Liêu 3 3
231 20:19:23 Alexander iiHuTruc Liêu 5 3
232 20:19:26 zTsunade isEthanol Liêu 2 1
233 20:19:26 OreoOriginal Alexander Tống 5 3
234 20:19:26 iChuBáThông i70Jx2TLQSut Tống 5 5
235 20:19:27 iChuBáThông HậnĐờiVCL Tống 6 6
236 20:19:27 TaoChapHet2 MingMing Liêu 2 1
237 20:19:28 OreoOriginal HaiConThằnLằnCon Tống 6 4
238 20:19:28 buzcuzdaiphap MrTeddy Liêu 5 1
239 20:19:29 McLaren720 TLq2SutDay Liêu 2 1
240 20:19:30 Jx2TyCut jx2Apolo Liêu 3 1
241 20:19:31 Jx2TyCut NgũLinhTán Liêu 4 2
242 20:19:31 Jx2VôCực ISxxCua Liêu 5 5
243 20:19:32 1xTụtQuần s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
244 20:19:32 1xTụtQuần zCụcCứtMayMắn Liêu 2 2
245 20:19:32 1xTụtQuần BuonKhoeBuffKhoe Liêu 3 3
246 20:19:32 1xTụtQuần YuXiao Liêu 4 4
247 20:19:32 1xTụtQuần jXzMaCungzXj Liêu 5 5
248 20:19:32 ziMrKotexx ISxxThíchYÊN Tống 4 1
249 20:19:34 ThíchTrấnPhái VDBxxDamexx Liêu 12 12
250 20:19:34 MrMinMin ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1 1
251 20:19:36 IiChúTiễuĐaTình No1xDamez Tống 8 1
252 20:19:37 jx2TàiĐạiHiệpPkz NhinCL Liêu 1 1
253 20:19:37 izMaNữGiấuTên XxPhieuXx99 Tống 8 1
254 20:19:37 Obamama nPhogThảoPhương Tống 4 4
255 20:19:39 ZzAnhKhoazZ jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 3 1
256 20:19:39 iSTzChàngNgốc TròChơiÂmNhạc Liêu 1 1
257 20:19:40 buzcuzdaiphap B52iTrienChieu Liêu 6 2
258 20:19:40 iGiậtBắnMình VoTongDaGai Liêu 2 1
259 20:19:40 TaoChapHet2 iiJx2NamGa Liêu 3 2
260 20:19:41 TaoChapHet2 bomay123 Liêu 4 3
261 20:19:41 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 1 1
262 20:19:43 JiChangWook oVzAthena Liêu 2 1
263 20:19:45 iHTzPhongNguyễn XiaoMin Tống 3 2
264 20:19:46 LộcLừaĐểMàVui VạnTiễnLưuQuang Liêu 1 1
265 20:19:46 zTsunade CSCD113 Liêu 3 2
266 20:19:48 zTsunade iDLzLếuLều Liêu 4 3
267 20:19:48 LongTranhHổĐấu BịThíchBéNguyệt Tống 2 2
268 20:19:48 ThiênLýĐộcHànhzz Jx2TửHình Liêu 2 1
269 20:19:48 IiChúTiễuĐaTình iiNamerDGC Tống 9 2
270 20:19:49 iSGzNaughtyBoy xChạyNgayĐi Liêu 4 4
271 20:19:49 Obamama zTsunade Tống 5 5
272 20:19:50 s2HậuNghệs2 ToaiKimTien Tống 6 1
273 20:19:50 1stNhatTien iBlackGOKU Liêu 2 1
274 20:19:51 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 6 6
275 20:19:51 Jx2TLQyEp BongLongXuyen Liêu 2 1
276 20:19:53 ALaBeoBeoz MộtPhẩyLàBêHj Tống 5 5
277 20:19:54 iChuBáThông 1xTụtQuần Tống 7 7
278 20:19:55 zzADiDaPhatzz SoLoNhaKu Tống 1 1
279 20:19:56 TieuLoi iiLếuLều Liêu 1 1
280 20:19:56 zzADiDaPhatzz iKGzMaiMaiYeuEm Tống 2 2
281 20:19:58 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 6 1
282 20:19:58 JxIITháiThiênBảo iCoGaiRoBotPKz Tống 1 1
283 20:20:00 Obamama TaoChapHet2 Tống 6 6
284 20:20:02 ziMrKotexx Jx2TLQyEp Tống 5 2
285 20:20:03 GiàngAXúa Jx2GaSutCuoc Liêu 3 1
286 20:20:03 So1LaoCai JxGenius Liêu 2 2
287 20:20:04 XxPhieuXx99 iHTzPhongNguyễn Liêu 1 1
288 20:20:04 FCzHiep94 GiàngAXúa Tống 1 1
289 20:20:05 JiChangWook zzKimLong Liêu 3 2
290 20:20:05 FCzHiep94 Sendona Tống 2 2
291 20:20:05 JiChangWook BeatBoy Liêu 4 3
292 20:20:07 LộcLừaĐểMàVui xCR7TOXICx Liêu 2 2
293 20:20:08 ALaBeoBeoz ZZVInhdeptraiZ Tống 6 6
294 20:20:08 s2HậuNghệs2 nPhogThảoPhương Tống 7 2
295 20:20:08 VDBxxDamexx ĐCMxPhêHeroin Tống 4 1
296 20:20:09 iSTzChàngNgốc ziMrKotexx Liêu 2 2
297 20:20:10 HoaCutHeo oMonKDDragon Liêu 1 1
298 20:20:10 1stNhatTien BoThienHa Liêu 3 2
299 20:20:11 OreoOriginal Jx2TyCut Tống 7 1
300 20:20:11 TieuLoi iiLếuLều Liêu 2 2
301 20:20:11 OreoOriginal Mrsliver Tống 8 2
302 20:20:11 Jx2VôCực KhôngHềGiảTrân Liêu 7 7
303 20:20:12 MrMinMin Alexander Tống 2 2
304 20:20:12 SuperMiennnn oS2oVDB Liêu 1 1
305 20:20:12 OreoOriginal ChắcAiĐóSẽNằm Tống 9 3
306 20:20:13 s2HậuNghệs2 iS2iiLợnBaby Tống 8 3
307 20:20:13 iSGzNaughtyBoy isEthanol Liêu 5 5
308 20:20:14 zCụcCứtMayMắn ChayDauChoThoat Tống 5 1
309 20:20:15 oS2oCôDâuMa buzcuzdaiphap Tống 1 1
310 20:20:17 ThikBanRia 1StTaLaMa Tống 3 3
311 20:20:18 ChanSut15cm NhinCL Liêu 2 1
312 20:20:20 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 7 1
313 20:20:20 iSGzNaughtyBoy zzADiDaPhatzz Liêu 6 6
314 20:20:22 ToaiKimTien TròChơiÂmNhạc Liêu 3 1
315 20:20:22 iBlackGOKU HPxChịBaHảiPhòng Tống 8 2
316 20:20:22 iKGzMaiMaiYeuEm BánhOreoDâu Liêu 1 1
317 20:20:23 ToaiKimTien MrTeddy Liêu 4 2
318 20:20:23 iSGzNaughtyBoy bomay123 Liêu 7 7
319 20:20:25 iiZinNo MyFenToms Liêu 1 1
320 20:20:25 ziMrKotexx McLaren720 Tống 6 1
321 20:20:26 zZzGCLZzZ iSTzChàngNgốc Tống 5 3
322 20:20:26 LộcLừaĐểMàVui VDBxxDamexx Liêu 3 3
323 20:20:26 ziMrKotexx iDNzNaughtyboy Tống 7 2
324 20:20:26 zTsunade 0reo0riginal Liêu 5 1
325 20:20:27 zZzGCLZzZ Jx2acbdef2xJ Tống 6 4
326 20:20:27 YSLxVùngNhạyCảm SzzMaiMaiYeuEm Tống 2 1
327 20:20:27 ISxxThíchYÊN isEthanol Liêu 4 1
328 20:20:28 iiDHiiMr62ii ZzAnhKhoazZ Liêu 4 1
329 20:20:28 ssHVT32ss YÊuMộtVìSaO Tống 1 1
330 20:20:28 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 2 2
331 20:20:28 AnhShark iTiếnMartin Tống 2 1
332 20:20:28 iSGzNaughtyBoy IiChúTiễuĐaTình Liêu 8 8
333 20:20:29 zZcambutquychanZ ssHVT32ss Liêu 2 1
334 20:20:29 izViếtHậu No1xDamez Tống 5 3
335 20:20:31 GiàngAXúa iChuBáThông Liêu 4 1
336 20:20:31 GiàngAXúa TLq2SutDay Liêu 5 2
337 20:20:32 iSTzHoàngĐế AnhShark Liêu 3 2
338 20:20:34 iiHuTruc iKGzMaiMaiYeuEm Tống 1 1
339 20:20:34 ziMrKotexx ToaiKimTien Tống 8 3
340 20:20:36 izPhêVãiLozZ iHTzPhongNguyễn Liêu 3 1
341 20:20:36 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 2 2
342 20:20:38 iSGzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 9 9
343 20:20:38 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 10 4
344 20:20:39 LộcLừaĐểMàVui BongLongXuyen Liêu 4 4
345 20:20:40 LongTranhHổĐấu nPhogThảoPhương Tống 3 3
346 20:20:42 zzADiDaPhatzz BịThíchBéNguyệt Tống 3 1
347 20:20:42 iiZinNo oVzAthena Liêu 2 2
348 20:20:42 Jx2ThíchChơiĐàn TiênHồĐiệp Liêu 1 1
349 20:20:45 iGiậtBắnMình xCR7TOXICx Liêu 3 2
350 20:20:45 HậnĐờiVCL NhinCL Liêu 1 1
351 20:20:47 iiBlackCatz jx2Apolo Liêu 1 1
352 20:20:48 iSTzHoàngĐế izMaNữGiấuTên Liêu 4 3
353 20:20:48 bomay123 i70Jx2TLQSut Tống 1 1
354 20:20:49 zZcambutquychanZ xChạyNgayĐi Liêu 3 2
355 20:20:49 ĐTBLạcNguyênSoái 1stTopVipProNo1 Liêu 3 1
356 20:20:52 zTsunade CSCD113 Liêu 6 1
357 20:20:52 LộcLừaĐểMàVui B52iTrienChieu Liêu 5 5
358 20:20:54 iChuBáThông LộcLừaĐểMàVui Tống 8 1
359 20:20:54 iChuBáThông izPhêVãiLozZ Tống 9 2
360 20:20:54 Alexander ziMrKotexx Liêu 7 1
361 20:20:54 ThíchTrấnPhái IiChúTiễuĐaTình Liêu 13 13
362 20:20:54 buzcuzdaiphap Obamama Liêu 7 1
363 20:20:55 iMrMalthaelKID GiàngAXúa Tống 8 1
364 20:20:55 buzcuzdaiphap iTNxGirlCanTinh Liêu 8 2
365 20:20:56 zCụcCứtMayMắn HậnĐờiVCL Tống 6 2
366 20:20:57 s2HậuNghệs2 SzzMaiMaiYeuEm Tống 9 4
367 20:20:57 iChuBáThông ChanSut15cm Tống 10 3
368 20:20:59 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 10 5
369 20:20:59 s2HậuNghệs2 Mrsliver Tống 11 6
370 20:20:59 zzKimLong ISxXaPhuTNCNo1 Tống 3 1
371 20:20:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TaoChapHet2 Tống 10 1
372 20:21:00 1stNhatTien OreoOriginal Liêu 4 3
373 20:21:00 MrMinMin Jx2TLQyEp Tống 3 3
374 20:21:02 iGiậtBắnMình iBlackGOKU Liêu 4 3
375 20:21:03 HoaCutHeo isEthanol Liêu 2 2
376 20:21:04 oS2oCôDâuMa iiZinNo Tống 3 3
377 20:21:05 VạnCổTâmVương iiParkChaeYoung Liêu 1 1
378 20:21:06 JxIITháiThiênBảo 1xTụtQuần Tống 2 2
379 20:21:07 Alexander oMonKDDragon Liêu 8 2
380 20:21:07 VDBxxDamexx So1LaoCai Tống 5 1
381 20:21:07 s2HậuNghệs2 iDzVuiVe Tống 12 7
382 20:21:08 iiBlackCatz xChạyNgayĐi Liêu 2 2
383 20:21:08 VDBxxDamexx iiDHiiMr62ii Tống 6 2
384 20:21:09 oooPéVũooo MộtPhẩyLàBêHj Tống 8 8
385 20:21:10 iSTzHoàngĐế oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 5 4
386 20:21:10 iChuBáThông iSTzTônNgộKhông Tống 11 4
387 20:21:10 zzKimLong SuperMiennnn Tống 4 2
388 20:21:11 zZcambutquychanZ zzADiDaPhatzz Liêu 4 3
389 20:21:12 iSTzHoàngĐế ISxxCua Liêu 6 5
390 20:21:12 nPhogThảoPhương MingMing Liêu 3 1
391 20:21:12 nPhogThảoPhương ALaBeoBeoz Liêu 4 2
392 20:21:13 FCzHiep94 iiNamerDGC Tống 3 3
393 20:21:14 iChuBáThông Alexander Tống 12 5
394 20:21:16 zTsunade VạnTiễnLưuQuang Liêu 7 1
395 20:21:17 BeatBoy ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2 1
396 20:21:17 jXzMaCungzXj ViênNghĩaMẫn Tống 9 1
397 20:21:19 NhinCL TieuLoi Tống 2 1
398 20:21:19 ThiênLýĐộcHànhzz jXzMaCungzXj Liêu 3 1
399 20:21:20 TaoChapHet2 xCR7TOXICx Liêu 5 1
400 20:21:21 McLaren720 zZzGCLZzZ Liêu 3 1
401 20:21:22 McLaren720 bomay123 Liêu 4 2
402 20:21:23 oS2oVDB abc12345 Tống 1 1
403 20:21:23 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 11 1
404 20:21:23 ThíchTrấnPhái JxGenius Liêu 14 14
405 20:21:24 ThíchTrấnPhái xChạyNgayĐi Liêu 15 15
406 20:21:26 s2HậuNghệs2 ThíchTrấnPhái Tống 13 8
407 20:21:27 ziMrKotexx buzcuzdaiphap Tống 9 1
408 20:21:27 OreoOriginal nPhogThảoPhương Tống 12 2
409 20:21:27 zTsunade oS2oCôDâuMa Liêu 8 2
410 20:21:27 AmBuLanCe115 iiJx2NamGa Liêu 3 3
411 20:21:28 i70Jx2TLQSut ssHVT32ss Liêu 2 1
412 20:21:28 Obamama SzzMaiMaiYeuEm Tống 7 1
413 20:21:29 zzKimLong HoaCutHeo Tống 5 3
414 20:21:32 iiDHiiMr62ii zzKimLong Liêu 5 1
415 20:21:34 zTsunade Jx2TửHình Liêu 9 3
416 20:21:34 IiChúTiễuĐaTình XxPhieuXx99 Tống 10 1
417 20:21:34 JxIITháiThiênBảo ChayDauChoThoat Tống 3 3
418 20:21:35 XCầmCungBắnRuồiX iCoGaiRoBotPKz Tống 2 1
419 20:21:37 VạnCổTâmVương iTNoYumi Liêu 2 2
420 20:21:37 iHuyềnThoại IiChúTiễuĐaTình Liêu 1 1
421 20:21:39 iHuyềnThoại isEthanol Liêu 2 2
422 20:21:40 oMonKDDragon iiBlackCatz Tống 4 1
423 20:21:41 VoTongDaGai No1xDamez Tống 2 1
424 20:21:41 OreoOriginal XiaoMin Tống 13 3
425 20:21:41 OreoOriginal Mrsliver Tống 14 4
426 20:21:41 iGiậtBắnMình TròChơiÂmNhạc Liêu 5 4
427 20:21:42 AnhShark iHuyềnThoại Tống 3 1
428 20:21:42 LộcLừaĐểMàVui BeatBoy Liêu 6 1
429 20:21:43 VoTongDaGai 1xTụtQuần Tống 3 2
430 20:21:43 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 5 1
431 20:21:44 LộcLừaĐểMàVui zCụcCứtMayMắn Liêu 7 2
432 20:21:44 TiênHồĐiệp iSTzHoàngĐế Tống 5 1
433 20:21:44 LộcLừaĐểMàVui MrTeddy Liêu 8 3
434 20:21:44 JX2VanLuyen LộcLừaĐểMàVui Tống 1 1
435 20:21:44 buzcuzdaiphap iiNuTaurus Liêu 9 1
436 20:21:45 AnhShark SoLoNhaKu Tống 4 2
437 20:21:46 buzcuzdaiphap iiHuTruc Liêu 10 2
438 20:21:50 iiZinNo iTNxGirlCanTinh Liêu 3 1
439 20:21:50 iiZinNo KhôngHềGiảTrân Liêu 4 2
440 20:21:52 iiZinNo izViếtHậu Liêu 5 3
441 20:21:52 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 5 5
442 20:21:52 ThíchTrấnPhái jXzMaCungzXj Liêu 16 1
443 20:21:52 cS2oBạchVôThường isEthanol Liêu 3 3
444 20:21:53 iSGzNaughtyBoy bomay123 Liêu 10 10
445 20:21:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iS2iiLợnBaby Tống 11 2
446 20:21:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Sendona Tống 12 3
447 20:21:54 iiZinNo jx2Apolo Liêu 6 4
448 20:21:55 nPhogThảoPhương AnhShark Liêu 5 1
449 20:21:55 nPhogThảoPhương iParkSooYoung Liêu 6 2
450 20:21:56 nPhogThảoPhương TiênHồĐiệp Liêu 7 3
451 20:21:56 nPhogThảoPhương 1stTopVipProNo1 Liêu 8 4
452 20:21:56 iiNuTaurus Jx2TLQyEp Tống 1 1
453 20:21:56 zZzGCLZzZ Alexander Tống 7 1
454 20:21:56 jx2TàiĐạiHiệpPkz iManboHieuThuBa Liêu 2 1
455 20:21:57 iiNuTaurus AmBuLanCe115 Tống 2 2
456 20:21:57 GiàngAXúa xChạyNgayĐi Liêu 6 1
457 20:21:57 TieuMap BuonKhoeBuffKhoe Liêu 1 1
458 20:21:57 zZzGCLZzZ iSTzChàngNgốc Tống 8 2
459 20:21:57 iDzVuiVe iDLzLếuLều Liêu 1 1
460 20:21:58 zZcambutquychanZ PhịchThủTinder Liêu 5 4
461 20:21:59 buzcuzdaiphap IiChúTiễuĐaTình Liêu 11 3
462 20:22:00 iiNamerDGC B52iTrienChieu Liêu 1 1
463 20:22:00 zzADiDaPhatzz GiàngAXúa Tống 4 1
464 20:22:00 zzADiDaPhatzz iiZinNo Tống 5 2
465 20:22:01 VạnCổTâmVương oKhổTậnCamLai Liêu 3 3
466 20:22:02 0reo0riginal TieuMap Tống 4 1
467 20:22:03 YSLxVùngNhạyCảm iTiếnMartin Tống 3 2
468 20:22:04 So1LaoCai QTzTrưBátGiới Liêu 3 1
469 20:22:05 1stNhatTien jXzMaCungzXj Liêu 5 4
470 20:22:05 XCầmCungBắnRuồiX iiNamerDGC Tống 3 2
471 20:22:06 izMaNữGiấuTên Mrsliver Tống 9 1
472 20:22:06 OreoOriginal JiChangWook Tống 15 1
473 20:22:06 izMaNữGiấuTên oLXoLầuXanh15 Tống 10 2
474 20:22:07 ZzAnhKhoazZ Jx2acbdef2xJ Tống 4 1
475 20:22:08 TaoChapHet2 oMonKDDragon Liêu 6 2
476 20:22:08 Jx2TửHình i70Jx2TLQSut Tống 1 1
477 20:22:08 TaoChapHet2 VoTongDaGai Liêu 7 3
478 20:22:08 zZcambutquychanZ xCR7TOXICx Liêu 6 5
479 20:22:09 JX2VanLuyen ZZVInhdeptraiZ Tống 2 2
480 20:22:11 iiDHiiMr62ii OreoOriginal Liêu 6 2
481 20:22:14 VạnCổTâmVương zzDocCoCo Liêu 4 4
482 20:22:14 ThíchTrấnPhái NhinCL Liêu 17 2
483 20:22:14 ThíchTrấnPhái zCụcCứtMayMắn Liêu 18 3
484 20:22:15 ĐTBLạcNguyênSoái VDBxxDamexx Liêu 4 1
485 20:22:15 Obamama nPhogThảoPhương Tống 8 2
486 20:22:16 YuXiao ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2 1
487 20:22:17 iSGzNaughtyBoy Obamama Liêu 11 11
488 20:22:18 JxGenius HoaCutHeo Tống 5 1
489 20:22:19 iGiậtBắnMình zZzGCLZzZ Liêu 6 5
490 20:22:19 iChuBáThông iiDHiiMr62ii Tống 13 6
491 20:22:20 ALaBeoBeoz MộtPhẩyLàBêHj Tống 7 1
492 20:22:21 JxGenius ChanSut15cm Tống 6 2
493 20:22:22 zTsunade YSLxVùngNhạyCảm Liêu 10 1
494 20:22:23 McLaren720 BoomID Liêu 5 3
495 20:22:27 ThíchTrấnPhái ts7BoSapBaDaook Liêu 19 4
496 20:22:27 oMonKDDragon buzcuzdaiphap Tống 5 1
497 20:22:27 IiChúTiễuĐaTình jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 11 1
498 20:22:29 zTsunade FCzHiep94 Liêu 11 2
499 20:22:30 YuXiao HậnĐờiVCL Tống 3 2
500 20:22:32 cS2oBạchVôThường YuXiao Liêu 4 4
501 20:22:32 iDNzNaughtyboy iMrMalthaelKID Liêu 2 1
502 20:22:32 LộcLừaĐểMàVui bomay123 Liêu 9 1
503 20:22:33 iDNzNaughtyboy oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 3 2
504 20:22:33 cS2oBạchVôThường KuToSauKhoe Liêu 5 5
505 20:22:33 Obamama Alexander Tống 9 1
506 20:22:33 iiZinNo isEthanol Liêu 7 1
507 20:22:35 OreoOriginal ThichYeuEm Tống 16 1
508 20:22:35 ziMrKotexx cS2oBạchVôThường Tống 10 2
509 20:22:35 ziMrKotexx iDCzNaughtyGirl Tống 11 3
510 20:22:35 ziMrKotexx HPxChịBaHảiPhòng Tống 12 4
511 20:22:36 ziMrKotexx iSTzHoàngĐế Tống 13 5
512 20:22:36 zzKimLong iSTzTônNgộKhông Tống 6 1
513 20:22:37 iiJx2NamGa ISxxThíchYÊN Tống 1 1
514 20:22:38 iBlackGOKU zTsunade Tống 9 1
515 20:22:39 zzADiDaPhatzz Jx2TyCut Tống 6 3
516 20:22:43 ThiênLýĐộcHànhzz oooPéVũooo Liêu 4 2
517 20:22:45 iChuBáThông ToaiKimTien Tống 14 7
518 20:22:45 iChuBáThông 1stNhatTien Tống 15 8
519 20:22:45 Jx2ThíchChơiĐàn izMaNữGiấuTên Liêu 2 2
520 20:22:45 jx2Apolo iDNzNaughtyboy Tống 1 1
521 20:22:46 jx2Apolo SuperMiennnn Tống 2 2
522 20:22:46 izViếtHậu XxPhieuXx99 Tống 6 1
523 20:22:47 zCụcCứtMayMắn nPhogThảoPhương Tống 7 1
524 20:22:47 ALaBeoBeoz No1xDamez Tống 8 2
525 20:22:48 VạnCổTâmVương zzDocCoCo Liêu 5 5
526 20:22:48 iManboHieuThuBa ChắcAiĐóSẽNằm Tống 6 1
527 20:22:49 VạnCổTâmVương iTNoYumi Liêu 6 6
528 20:22:49 TaoChapHet2 TLq2SutDay Liêu 8 4
529 20:22:49 LộcLừaĐểMàVui B52iTrienChieu Liêu 10 2
530 20:22:51 iBlackGOKU TieuLoi Tống 10 2
531 20:22:52 iiNuTaurus McLaren720 Tống 3 3
532 20:22:53 JiChangWook xChạyNgayĐi Liêu 5 1
533 20:22:53 iKGzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 2 1
534 20:22:54 s2HậuNghệs2 1xTụtQuần Tống 14 9
535 20:22:54 ziMrKotexx iGiậtBắnMình Tống 14 6
536 20:22:54 ChayDauChoThoat ISxxCua Liêu 1 1
537 20:22:54 iiJx2NamGa Alexander Tống 2 2
538 20:22:55 s2HậuNghệs2 ChayDauChoThoat Tống 15 10
539 20:22:55 ChanSut15cm NhinCL Liêu 3 1
540 20:22:56 Jx2TyCut iiJx2NamGa Liêu 6 1
541 20:22:59 iiDHiiMr62ii zzADiDaPhatzz Liêu 7 1
542 20:22:59 zzKimLong So1LaoCai Tống 7 2
543 20:22:59 iManboHieuThuBa ISxXaPhuTNCNo1 Tống 7 2
544 20:23:00 BịThíchBéNguyệt PhịchThủTinder Liêu 1 1
545 20:23:00 ThíchTrấnPhái MrMinMin Liêu 20 5
546 20:23:01 MyFenToms iiBlackCatz Tống 2 1
547 20:23:01 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
548 20:23:03 iChuBáThông SoLoNhaKu Tống 16 9
549 20:23:03 YuXiao VạnCổTâmVương Tống 4 1
550 20:23:05 ISxxThíchYÊN VạnTiễnLưuQuang Liêu 5 1
551 20:23:07 s2HậuNghệs2 nPhogThảoPhương Tống 16 11
552 20:23:07 izViếtHậu ThiênLýĐộcHànhzz Tống 7 2
553 20:23:11 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 7 2
554 20:23:11 zzKimLong izPhêVãiLozZ Tống 8 3
555 20:23:13 IiChúTiễuĐaTình JiChangWook Tống 12 2
556 20:23:13 iDNzNaughtyboy ssHVT32ss Liêu 4 1
557 20:23:14 iDNzNaughtyboy 1stTopVipProNo1 Liêu 5 2
558 20:23:14 oooPéVũooo iTiếnMartin Tống 9 1
559 20:23:14 MingMing AmBuLanCe115 Tống 3 1
560 20:23:15 VDBxxDamexx HoaCutHeo Tống 7 1
561 20:23:15 ZZVInhdeptraiZ ZzAnhKhoazZ Liêu 6 1
562 20:23:16 ZZVInhdeptraiZ ziMrKotexx Liêu 7 2
563 20:23:17 VoTongDaGai Sendona Tống 4 1
564 20:23:17 zTsunade TaoLaoLaTao Liêu 12 1
565 20:23:18 XxPhieuXx99 Obamama Liêu 2 1
566 20:23:19 ThíchTrấnPhái oS2oVDB Liêu 21 6
567 20:23:20 1StTaLaMa oVzAthena Liêu 1 1
568 20:23:21 zZzGCLZzZ GiàngAXúa Tống 9 1
569 20:23:22 XCầmCungBắnRuồiX zTsunade Tống 4 3
570 20:23:23 iMrMalthaelKID iCoGaiRoBotPKz Tống 9 1
571 20:23:24 BeatBoy YÊuMộtVìSaO Tống 3 1
572 20:23:25 OreoOriginal abc12345 Tống 17 1
573 20:23:25 oooPéVũooo iiNamerDGC Tống 10 2
574 20:23:25 Jx2VôCực iTNxGirlCanTinh Liêu 8 8
575 20:23:26 LộcLừaĐểMàVui izViếtHậu Liêu 11 3
576 20:23:27 LộcLừaĐểMàVui iManboHieuThuBa Liêu 12 4
577 20:23:27 Jx2TyCut BeatBoy Liêu 8 3
578 20:23:28 iS2iiLợnBaby OreoOriginal Liêu 1 1
579 20:23:28 VoTongDaGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 2
580 20:23:29 zCụcCứtMayMắn TaoChapHet2 Tống 8 2
581 20:23:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 13 1
582 20:23:29 ThíchTrấnPhái JxGenius Liêu 22 7
583 20:23:30 ThíchTrấnPhái KhôngHềGiảTrân Liêu 23 8
584 20:23:30 ZZVInhdeptraiZ zzKimLong Liêu 8 3
585 20:23:31 zZzGCLZzZ MộtPhẩyLàBêHj Tống 10 2
586 20:23:31 ThíchTrấnPhái CSCD113 Liêu 24 9
587 20:23:33 zZzGCLZzZ iiDHiiMr62ii Tống 11 3
588 20:23:34 ThíchTrấnPhái Jx2TửHình Liêu 25 10
589 20:23:35 ChayDauChoThoat iiHuTruc Liêu 2 1
590 20:23:36 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 11 3
591 20:23:39 YÊuMộtVìSaO iBlackGOKU Liêu 4 1
592 20:23:39 Jx2TyCut iiNuTaurus Liêu 9 4
593 20:23:40 LongTranhHổĐấu i70Jx2TLQSut Tống 4 4
594 20:23:40 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 5 5
595 20:23:42 FCzHiep94 BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
596 20:23:46 ziMrKotexx ThiênLýĐộcHànhzz Tống 15 1
597 20:23:46 iGiậtBắnMình oMonKDDragon Liêu 7 1
598 20:23:48 ChắcAiĐóSẽNằm iChuBáThông Liêu 3 1
599 20:23:48 iiJx2NamGa ZZVInhdeptraiZ Tống 3 1
600 20:23:49 LộcLừaĐểMàVui VoTongDaGai Liêu 13 5
601 20:23:50 0reo0riginal Jx2TLQyEp Tống 5 2
602 20:23:50 JiChangWook zZzGCLZzZ Liêu 6 1
603 20:23:50 ziMrKotexx JiChangWook Tống 16 2
604 20:23:51 0reo0riginal HậnĐờiVCL Tống 6 3
605 20:23:51 iMrMalthaelKID AmBuLanCe115 Tống 10 2
606 20:23:52 IiChúTiễuĐaTình HongBangChu Tống 13 3
607 20:23:53 ChayDauChoThoat LongTranhHổĐấu Liêu 3 2
608 20:23:53 xCR7TOXICx Alexander Tống 2 1
609 20:23:54 iiZinNo BoomID Liêu 8 2
610 20:23:54 0reo0riginal iiDHiiMr62ii Tống 7 4
611 20:23:55 JxIITháiThiênBảo nPhogThảoPhương Tống 4 4
612 20:23:57 iGiậtBắnMình xCR7TOXICx Liêu 8 2
613 20:23:57 ts7BoSapBaDaook iS2iiLợnBaby Tống 1 1
614 20:23:58 AnhShark iGiậtBắnMình Tống 5 1
615 20:23:59 AnhShark McLaren720 Tống 6 2
616 20:23:59 Mrsliver TròChơiÂmNhạc Liêu 3 1
617 20:24:00 s2HậuNghệs2 1xTụtQuần Tống 17 12
618 20:24:02 0reo0riginal iDNzNaughtyboy Tống 8 5
619 20:24:04 jXzMaCungzXj 1StTaLaMa Tống 10 1
620 20:24:04 bomay123 iiBlackCatz Tống 2 1
621 20:24:04 IiChúTiễuĐaTình ButVaoMong Tống 14 4
622 20:24:06 iiNuTaurus HoaCutHeo Tống 4 1
623 20:24:06 iTiếnMartin IiChúTiễuĐaTình Liêu 3 1
624 20:24:07 AnhShark TieuLoi Tống 7 3
625 20:24:08 iiNuTaurus Jx2acbdef2xJ Tống 5 2
626 20:24:08 Jx2TửHình YÊuMộtVìSaO Tống 2 1
627 20:24:09 ZzAnhKhoazZ ToaiKimTien Tống 5 1
628 20:24:10 Jx2TửHình HỏiVìSao Tống 3 2
629 20:24:10 0reo0riginal ISxxThíchYÊN Tống 9 6
630 20:24:11 i70Jx2TLQSut xChạyNgayĐi Liêu 3 1
631 20:24:12 JxIITháiThiênBảo iiZinNo Tống 5 5
632 20:24:12 iiZinNo JxIITháiThiênBảo Liêu 9 1
633 20:24:13 1stNhatTien BeatBoy Liêu 6 1
634 20:24:14 TLq2SutDay ChayDauChoThoat Tống 2 1
635 20:24:14 TaoChapHet2 PhịchThủTinder Liêu 9 1
636 20:24:15 MyFenToms LộcLừaĐểMàVui Tống 3 1
637 20:24:15 Alexander iMrMalthaelKID Liêu 9 1
638 20:24:15 Alexander oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 10 2
639 20:24:15 Alexander TiênHồĐiệp Liêu 11 3
640 20:24:16 FCzHiep94 SoLoNhaKu Tống 5 2
641 20:24:17 OreoOriginal No1xDamez Tống 18 1
642 20:24:17 1stNhatTien VDBxxDamexx Liêu 7 2
643 20:24:17 jXzMaCungzXj MộtPhẩyLàBêHj Tống 11 2
644 20:24:17 ThíchTrấnPhái CSCD113 Liêu 26 11
645 20:24:19 AnhShark ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8 4
646 20:24:20 VạnCổTâmVương ThuỳLinh Liêu 7 1
647 20:24:21 Jx2VôCực KhôngHềGiảTrân Liêu 9 9
648 20:24:22 VạnCổTâmVương VươngPhiCủaĐP Liêu 8 2
649 20:24:22 YuXiao VạnCổTâmVương Tống 5 2
650 20:24:22 So1LaoCai ssHVT32ss Liêu 4 1
651 20:24:23 ziMrKotexx So1LaoCai Tống 17 3
652 20:24:24 oS2oVDB ISxXaPhuTNCNo1 Tống 2 1
653 20:24:25 Obamama i70Jx2TLQSut Tống 10 1
654 20:24:25 iSTzHoàngĐế bomay123 Liêu 7 1
655 20:24:25 iManboHieuThuBa buzcuzdaiphap Tống 8 1
656 20:24:26 Jx2TyCut TLq2SutDay Liêu 10 5
657 20:24:26 ThíchTrấnPhái oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 27 12
658 20:24:27 iSTzChàngNgốc ts7BoSapBaDaook Liêu 3 1
659 20:24:27 Jx2TửHình 1stNhatTien Tống 4 3
660 20:24:29 iiNamerDGC izViếtHậu Liêu 2 1
661 20:24:29 iiHuTruc HPxChịBaHảiPhòng Tống 2 1
662 20:24:29 iiHuTruc iDCzNaughtyGirl Tống 3 2
663 20:24:30 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 8 2
664 20:24:31 Jx2VôCực iParkSooYoung Liêu 10 10
665 20:24:32 iChuBáThông Jx2TyCut Tống 17 1
666 20:24:32 iiNuTaurus XxPhieuXx99 Tống 6 3
667 20:24:33 iChuBáThông iSTzHoàngĐế Tống 18 2
668 20:24:34 iiNuTaurus ChắcAiĐóSẽNằm Tống 7 4
669 20:24:35 iDzVuiVe MingMing Liêu 2 2
670 20:24:36 zS2zTiểuYếnz nPhogThảoPhương Tống 1 1
671 20:24:37 iiNamerDGC zS2zTiểuYếnz Liêu 3 2
672 20:24:38 zzKimLong Mrsliver Tống 9 1
673 20:24:38 INghệSỹLangThang QTzTrưBátGiới Liêu 1 1
674 20:24:39 oS2oCôDâuMa Alexander Tống 4 1
675 20:24:40 XiaoMin isEthanol Liêu 4 1
676 20:24:40 Jx2VôCực xChạyNgayĐi Liêu 11 11
677 20:24:42 ThiênLýĐộcHànhzz TiênHồĐiệp Liêu 5 1
678 20:24:43 ĐTBLạcNguyênSoái izMaNữGiấuTên Liêu 5 1
679 20:24:45 ZZVInhdeptraiZ MrTeddy Liêu 9 1
680 20:24:46 SinhRaĐểĂnHành ziMrKotexx Liêu 1 1
681 20:24:46 VoTongDaGai BịThíchBéNguyệt Tống 6 1
682 20:24:46 jXzMaCungzXj iSTzChàngNgốc Tống 12 3
683 20:24:47 VDBxxDamexx cS2oBạchVôThường Tống 8 1
684 20:24:48 JX2VanLuyen SinhRaĐểĂnHành Tống 3 3
685 20:24:48 iiDHiiMr62ii MyFenToms Liêu 8 1
686 20:24:48 IiChúTiễuĐaTình i70Jx2TLQSut Tống 15 1
687 20:24:49 iiZinNo iTNxGirlCanTinh Liêu 10 2
688 20:24:49 YuXiao JiChangWook Tống 6 3
689 20:24:49 iiZinNo ISxxCua Liêu 11 3
690 20:24:50 iSTzTônNgộKhông AnhShark Liêu 3 1
691 20:24:51 SzzMaiMaiYeuEm IiChúTiễuĐaTình Liêu 1 1
692 20:24:51 FCzHiep94 iDNzNaughtyboy Tống 6 3
693 20:24:52 zzKimLong iSTzTônNgộKhông Tống 10 2
694 20:24:52 JxGenius ZCanDyZ Tống 7 1
695 20:24:52 iKGzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 3 2
696 20:24:54 ĐTBLạcNguyênSoái PhịchThủTinder Liêu 6 2
697 20:24:56 McLaren720 zzKimLong Liêu 6 1
698 20:24:58 ChayDauChoThoat xCR7TOXICx Liêu 4 1
699 20:24:58 xCR7TOXICx HỏiVìSao Tống 3 1
700 20:24:58 ChayDauChoThoat iiNuTaurus Liêu 5 2
701 20:24:58 iManboHieuThuBa VolamVosongzz Tống 9 2
702 20:24:59 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 13 1
703 20:25:00 iGiậtBắnMình ZzAnhKhoazZ Liêu 9 1
704 20:25:00 JxGenius iTiếnMartin Tống 8 2
705 20:25:00 iBlackGOKU iGiậtBắnMình Tống 12 1
706 20:25:01 HậnĐờiVCL YuXiao Liêu 2 1
707 20:25:01 s2HậuNghệs2 GiàngAXúa Tống 18 13
708 20:25:01 iiDHiiMr62ii iChuBáThông Liêu 9 2
709 20:25:02 buzcuzdaiphap B52iTrienChieu Liêu 12 1
710 20:25:02 buzcuzdaiphap zZzGCLZzZ Liêu 13 2
711 20:25:05 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 14 2
712 20:25:07 SzzMaiMaiYeuEm jx2Apolo Liêu 2 2
713 20:25:07 HậnĐờiVCL BuonKhoeBuffKhoe Liêu 3 2
714 20:25:07 Jx2TửHình McLaren720 Tống 5 4
715 20:25:07 iMrMalthaelKID MộtPhẩyLàBêHj Tống 11 1
716 20:25:09 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 19 14
717 20:25:09 ThiênLýĐộcHànhzz MrTeddy Liêu 6 2
718 20:25:10 isEthanol iiZinNo Tống 4 1
719 20:25:12 VDBxxDamexx HongBangChu Tống 9 2
720 20:25:12 0reo0riginal HoaCutHeo Tống 10 7
721 20:25:12 Jx2acbdef2xJ oMonKDDragon Liêu 2 1
722 20:25:12 oooPéVũooo abc12345 Tống 11 3
723 20:25:12 BoomID No1xDamez Tống 1 1
724 20:25:13 0reo0riginal TaoChapHet2 Tống 11 8
725 20:25:13 JX2VanLuyen ChayDauChoThoat Tống 4 4
726 20:25:13 JX2VanLuyen Jx2acbdef2xJ Tống 5 5
727 20:25:13 JX2VanLuyen ISxxThíchYÊN Tống 6 6
728 20:25:14 VạnCổTâmVương oKhổTậnCamLai Liêu 9 1
729 20:25:14 LộcLừaĐểMàVui iiHPzHoangTrang Liêu 14 1
730 20:25:15 s2HậuNghệs2 iCoGaiRoBotPKz Tống 20 15
731 20:25:15 LộcLừaĐểMàVui VoTongDaGai Liêu 15 2
732 20:25:16 LongTranhHổĐấu buzcuzdaiphap Tống 6 1
733 20:25:16 JxGenius ZZVInhdeptraiZ Tống 9 3
734 20:25:17 ToaiKimTien VạnTiễnLưuQuang Liêu 5 1
735 20:25:19 s2HậuNghệs2 ThíchTrấnPhái Tống 21 16
736 20:25:19 iManboHieuThuBa iiDHiiMr62ii Tống 10 3
737 20:25:19 HậnĐờiVCL ThikBanRia Liêu 4 3
738 20:25:19 1StTaLaMa isEthanol Liêu 2 1
739 20:25:28 iBlackGOKU TieuLoi Tống 13 2
740 20:25:28 ISxXaPhuTNCNo1 oooPéVũooo Liêu 4 1
741 20:25:30 ChanSut15cm CSCD113 Liêu 4 2
742 20:25:32 0reo0riginal iGiậtBắnMình Tống 12 9
743 20:25:34 ThiênLýĐộcHànhzz OreoOriginal Liêu 7 3
744 20:25:34 iSTzTônNgộKhông iManboHieuThuBa Liêu 4 1
745 20:25:35 XiaoMin izMaNữGiấuTên Liêu 5 2
746 20:25:36 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 18 1
747 20:25:36 BoomID SoLoNhaKu Tống 2 2
748 20:25:36 Obamama HậnĐờiVCL Tống 11 2
749 20:25:36 MingMing CaChaBac1 Tống 4 1
750 20:25:36 MingMing XiaoMin Tống 5 2
751 20:25:36 iKGzMaiMaiYeuEm BoomID Liêu 4 3
752 20:25:37 MingMing ThichYeuEm Tống 6 3
753 20:25:37 Jx2TyCut oS2oVDB Liêu 11 1
754 20:25:38 bomay123 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 3 1
755 20:25:40 FCzHiep94 1StTaLaMa Tống 7 4
756 20:25:41 iiNamerDGC JxIITháiThiênBảo Liêu 4 3
757 20:25:41 SinhRaĐểĂnHành JxGenius Liêu 2 1
758 20:25:41 jx2TàiĐạiHiệpPkz ziMrKotexx Liêu 3 1
759 20:25:42 Jx2TLQyEp Jx2TửHình Liêu 3 1
760 20:25:43 jXzMaCungzXj ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 4
761 20:25:43 GiàngAXúa jx2Apolo Liêu 7 1
762 20:25:44 izViếtHậu ISxXaPhuTNCNo1 Tống 8 1
763 20:25:44 oMonKDDragon GiàngAXúa Tống 6 1
764 20:25:46 i70Jx2TLQSut oVzAthena Liêu 4 1
765 20:25:46 zS2zTiểuYếnz nPhogThảoPhương Tống 2 1
766 20:25:47 ISxxThíchYÊN BánhOreoDâu Liêu 6 1
767 20:25:47 Sendona ZzAnhKhoazZ Liêu 1 1
768 20:25:47 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 7 2
769 20:25:49 zzKimLong jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 11 1
770 20:25:49 SzzMaiMaiYeuEm xChạyNgayĐi Liêu 3 3
771 20:25:49 iiHuTruc 1xTụtQuần Tống 4 3
772 20:25:49 jXzMaCungzXj iDNzNaughtyboy Tống 14 5
773 20:25:50 VDBxxDamexx i70Jx2TLQSut Tống 10 3
774 20:25:50 ThíchTrấnPhái ts7BoSapBaDaook Liêu 28 1
775 20:25:55 iSTzHoàngĐế 0reo0riginal Liêu 9 1
776 20:25:55 JiChangWook ssHVT32ss Liêu 7 1
777 20:25:55 iDzVuiVe IiChúTiễuĐaTình Liêu 3 3
778 20:25:55 JX2VanLuyen iSTzTônNgộKhông Tống 7 7
779 20:25:56 ThíchTrấnPhái iiJx2NamGa Liêu 29 2
780 20:25:57 izViếtHậu BịThíchBéNguyệt Tống 9 2
781 20:25:57 iiNuTaurus ViênNghĩaMẫn Tống 8 1
782 20:25:58 iiNuTaurus HaiConThằnLằnCon Tống 9 2
783 20:25:59 iiNuTaurus ZTiễuVũZzz Tống 10 3
784 20:25:59 JX2VanLuyen iCoGaiRoBotPKz Tống 8 8
785 20:26:01 TLq2SutDay VạnCổTâmVương Tống 3 1
786 20:26:03 izMaNữGiấuTên Jx2ThíchChơiĐàn Tống 11 1
787 20:26:04 ToaiKimTien VDBxxDamexx Liêu 6 2
788 20:26:04 xCR7TOXICx JiChangWook Tống 4 2
789 20:26:06 HỏiVìSao iChuBáThông Liêu 1 1
790 20:26:08 iDzVuiVe NhinCL Liêu 4 4
791 20:26:09 jXzMaCungzXj iiNamerDGC Tống 15 6
792 20:26:10 IooTiếpThịSữaooI TròChơiÂmNhạc Liêu 1 1
793 20:26:10 OreoOriginal Jx2TyCut Tống 19 1
794 20:26:11 bomay123 HongBangChu Tống 4 2
795 20:26:13 ZZVInhdeptraiZ XCầmCungBắnRuồiX Liêu 10 1
796 20:26:14 AnhShark iDCzNaughtyGirl Tống 9 1
797 20:26:15 s2HậuNghệs2 No1xDamez Tống 22 17
798 20:26:16 Sendona bomay123 Liêu 2 2
799 20:26:16 ALaBeoBeoz ThíchTrấnPhái Tống 9 3
800 20:26:17 izViếtHậu Sendona Tống 10 3
801 20:26:17 LộcLừaĐểMàVui 1stTopVipProNo1 Liêu 16 3
802 20:26:17 1stTopVipProNo1 LộcLừaĐểMàVui Tống 2 1
803 20:26:18 nPhogThảoPhương jx2Apolo Liêu 9 1
804 20:26:18 nPhogThảoPhương TLq2SutDay Liêu 10 2
805 20:26:18 zzKimLong HỏiVìSao Tống 12 2
806 20:26:18 cS2oBạchVôThường KhôngHềGiảTrân Liêu 6 1
807 20:26:18 nPhogThảoPhương TiênHồĐiệp Liêu 11 3
808 20:26:18 ChanSut15cm QTzTrưBátGiới Liêu 5 3
809 20:26:19 iDzVuiVe AnhShark Liêu 5 5
810 20:26:21 YÊuMộtVìSaO ziMrKotexx Liêu 5 1
811 20:26:22 iHuyềnThoại B52iTrienChieu Liêu 3 1
812 20:26:22 PhịchThủTinder GiàngAXúa Tống 1 1
813 20:26:24 ToaiKimTien JX2VanLuyen Liêu 7 3
814 20:26:24 zTsunade BoomID Liêu 15 1
815 20:26:26 VDBxxDamexx ThiênLýĐộcHànhzz Tống 11 1
816 20:26:27 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 14 1
817 20:26:28 iSTzHoàngĐế izViếtHậu Liêu 10 2
818 20:26:28 OreoOriginal So1LaoCai Tống 20 2
819 20:26:28 IiChúTiễuĐaTình 1StTaLaMa Tống 16 1
820 20:26:28 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 21 3
821 20:26:28 MrMinMin iS2iiLợnBaby Tống 4 1
822 20:26:29 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 7 1
823 20:26:29 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 8 2
824 20:26:29 Jx2TLQyEp VạnTiễnLưuQuang Liêu 4 2
825 20:26:30 Jx2VôCực isEthanol Liêu 12 12
826 20:26:30 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 2 1
827 20:26:30 BịThíchBéNguyệt ThikBanRia Liêu 3 2
828 20:26:30 BịThíchBéNguyệt zS2zTiểuYếnz Liêu 4 3
829 20:26:30 BịThíchBéNguyệt FCzHiep94 Liêu 5 4
830 20:26:31 BịThíchBéNguyệt ALaBeoBeoz Liêu 6 5
831 20:26:31 BeatBoy YÊuMộtVìSaO Tống 4 1
832 20:26:31 iDNzNaughtyboy MrMinMin Liêu 6 1
833 20:26:31 cS2oBạchVôThường IiChúTiễuĐaTình Liêu 7 2
834 20:26:31 iiHuTruc iiBlackCatz Tống 5 4
835 20:26:32 iDNzNaughtyboy CSCD113 Liêu 7 2
836 20:26:33 Jx2VôCực MingMing Liêu 13 13
837 20:26:34 iChuBáThông Jx2TLQyEp Tống 19 1
838 20:26:34 iDNzNaughtyboy iTNxGirlCanTinh Liêu 8 3
839 20:26:34 iChuBáThông iSTzTônNgộKhông Tống 20 2
840 20:26:35 iGiậtBắnMình zzKimLong Liêu 10 1
841 20:26:35 zZzGCLZzZ SinhRaĐểĂnHành Tống 12 1
842 20:26:36 zZzGCLZzZ ChanSut15cm Tống 13 2
843 20:26:37 JxGenius ZZVInhdeptraiZ Tống 10 1
844 20:26:39 JxGenius iTiếnMartin Tống 11 2
845 20:26:39 JxIITháiThiênBảo iSTzChàngNgốc Tống 6 1
846 20:26:39 VoTongDaGai HPxChịBaHảiPhòng Tống 7 1
847 20:26:40 Obamama HoaCutHeo Tống 12 3
848 20:26:40 Jx2TyCut VoTongDaGai Liêu 12 1
849 20:26:40 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 9 3
850 20:26:41 HậnĐờiVCL ziMrKotexx Liêu 5 1
851 20:26:42 HậnĐờiVCL iManboHieuThuBa Liêu 6 2
852 20:26:43 xCR7TOXICx ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 3
853 20:26:44 PhịchThủTinder nPhogThảoPhương Tống 2 2
854 20:26:45 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 15 2
855 20:26:45 ISxxThíchYÊN MrTeddy Liêu 8 3
856 20:26:47 kingraop9 HoàngThượng Tống 1 1
857 20:26:48 iDNzNaughtyboy ISxxCua Liêu 9 4
858 20:26:50 AmBuLanCe115 OreoOriginal Liêu 4 1
859 20:26:51 iDNzNaughtyboy izMaNữGiấuTên Liêu 10 5
860 20:26:51 jXzMaCungzXj JiChangWook Tống 16 1
861 20:26:51 AmBuLanCe115 JxGenius Liêu 5 2
862 20:26:53 IiChúTiễuĐaTình 1StTaLaMa Tống 17 1
863 20:26:54 iiJx2NamGa ISxxThíchYÊN Tống 4 1
864 20:26:54 iGiậtBắnMình izViếtHậu Liêu 11 2
865 20:26:55 iGiậtBắnMình BoomID Liêu 12 3
866 20:26:57 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 23 18
867 20:26:57 zCụcCứtMayMắn No1xDamez Tống 9 1
868 20:26:58 XCầmCungBắnRuồiX SoLoNhaKu Tống 5 1
869 20:26:58 XxPhieuXx99 B52iTrienChieu Liêu 3 1
870 20:27:00 BeatBoy HậnĐờiVCL Tống 5 2
871 20:27:00 Obamama LộcLừaĐểMàVui Tống 13 4
872 20:27:01 ThikBanRia 1stNhatTien Tống 4 1
873 20:27:01 oMonKDDragon XxPhieuXx99 Tống 7 2
874 20:27:01 iiZinNo VDBxxDamexx Liêu 12 1
875 20:27:01 iiZinNo JxIITháiThiênBảo Liêu 13 2
876 20:27:04 YSLxVùngNhạyCảm zTsunade Tống 5 2
877 20:27:05 AmBuLanCe115 QTzTrưBátGiới Liêu 6 3
878 20:27:06 HongBangChu LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
879 20:27:06 xCR7TOXICx buzcuzdaiphap Tống 6 4
880 20:27:06 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 10 2
881 20:27:07 IiChúTiễuĐaTình TaoChapHet2 Tống 18 2
882 20:27:08 bomay123 ChayDauChoThoat Tống 5 1
883 20:27:09 iGiậtBắnMình ziMrKotexx Liêu 13 4
884 20:27:09 YSLxVùngNhạyCảm iiZinNo Tống 6 3
885 20:27:09 MingMing GiàngAXúa Tống 7 1
886 20:27:12 iSTzTônNgộKhông iChuBáThông Liêu 5 1
887 20:27:13 OreoOriginal iGiậtBắnMình Tống 22 1
888 20:27:16 iHuyềnThoại PhịchThủTinder Liêu 4 2
889 20:27:16 ThiênLýĐộcHànhzz kingraop9 Liêu 8 1
890 20:27:16 iSTzHoàngĐế zzKimLong Liêu 11 3
891 20:27:16 iiNuTaurus HongBangChu Tống 11 4
892 20:27:17 ts7BoSapBaDaook ThiênLýĐộcHànhzz Tống 2 1
893 20:27:17 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iHuyềnThoại Tống 14 1
894 20:27:18 BeatBoy iSTzHoàngĐế Tống 6 3
895 20:27:19 iDNzNaughtyboy iiNuTaurus Liêu 11 6
896 20:27:19 HỏiVìSao OreoOriginal Liêu 2 1
897 20:27:21 iKGzMaiMaiYeuEm jx2Apolo Liêu 5 4
898 20:27:22 izBạnNamGiấuTên iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
899 20:27:22 iBlackGOKU AmBuLanCe115 Tống 16 3
900 20:27:22 izBạnNamGiấuTên ToaiKimTien Tống 2 2
901 20:27:23 zTsunade Jx2AnhEmXDame Liêu 16 1
902 20:27:24 izBạnNamGiấuTên cS2oBạchVôThường Tống 3 3
903 20:27:27 jx2TàiĐạiHiệpPkz YuXiao Liêu 4 1
904 20:27:27 HỏiVìSao bomay123 Liêu 3 2
905 20:27:28 nPhogThảoPhương oooPéVũooo Liêu 12 1
906 20:27:29 jXzMaCungzXj jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 17 2
907 20:27:29 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 13 2
908 20:27:29 Jx2TyCut ziMrKotexx Liêu 14 3
909 20:27:30 iBlackGOKU HPxChịBaHảiPhòng Tống 17 4
910 20:27:32 Jx2TyCut ts7BoSapBaDaook Liêu 15 4
911 20:27:33 ThíchTrấnPhái oMonKDDragon Liêu 30 1
912 20:27:34 ThíchTrấnPhái oS2oVDB Liêu 31 2
913 20:27:35 TieuLoi BeatBoy Liêu 3 1
914 20:27:35 SinhRaĐểĂnHành zS2zTiểuYếnz Liêu 3 1
915 20:27:35 zTsunade iBlackGOKU Liêu 17 2
916 20:27:36 s2HậuNghệs2 1xTụtQuần Tống 24 19
917 20:27:39 iManboHieuThuBa HoaCutHeo Tống 11 1
918 20:27:39 Mrsliver izBạnNamGiấuTên Liêu 4 1
919 20:27:39 iiDHiiMr62ii BuonKhoeBuffKhoe Liêu 10 1
920 20:27:40 IiChúTiễuĐaTình iKGzMaiMaiYeuEm Tống 19 3
921 20:27:40 zCụcCứtMayMắn iiDHiiMr62ii Tống 11 3
922 20:27:40 ALaBeoBeoz Jx2TLQyEp Tống 10 1
923 20:27:40 zTsunade zZzGCLZzZ Liêu 18 3
924 20:27:41 s2HậuNghệs2 abc12345 Tống 25 20
925 20:27:41 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 16 5
926 20:27:41 JxIITháiThiênBảo nPhogThảoPhương Tống 7 1
927 20:27:44 ziMrKotexx ChayDauChoThoat Tống 19 1
928 20:27:46 SinhRaĐểĂnHành BoomID Liêu 4 2
929 20:27:47 zTsunade FCzHiep94 Liêu 19 4
930 20:27:47 Jx2TửHình LộcLừaĐểMàVui Tống 6 1
931 20:27:48 JX2VanLuyen TieuLoi Tống 9 1
932 20:27:48 HỏiVìSao izViếtHậu Liêu 4 3
933 20:27:48 McLaren720 xCR7TOXICx Liêu 7 1
934 20:27:48 HậnĐờiVCL iiHuTruc Liêu 7 1
935 20:27:50 iDNzNaughtyboy ALaBeoBeoz Liêu 12 7
936 20:27:54 iChuBáThông iS2iiLợnBaby Tống 21 1
937 20:27:54 ThiênLýĐộcHànhzz VDBxxDamexx Liêu 9 1
938 20:27:54 OreoOriginal ixDsquared2 Tống 23 1
939 20:27:54 JiChangWook BánhOreoDâu Liêu 8 1
940 20:27:55 JiChangWook oS2oVDB Liêu 9 2
941 20:27:56 Jx2VôCực Jx2AnhEmXDame Liêu 14 14
942 20:27:57 YÊuMộtVìSaO ssHVT32ss Liêu 6 1
943 20:27:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 15 2
944 20:27:59 YÊuMộtVìSaO B52iTrienChieu Liêu 7 2
945 20:28:00 iBlackGOKU ThiênLýĐộcHànhzz Tống 18 1
946 20:28:00 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 19 2
947 20:28:02 Jx2TyCut xChạyNgayĐi Liêu 17 6
948 20:28:02 NhinCL SinhRaĐểĂnHành Tống 3 1
949 20:28:02 iBlackGOKU McLaren720 Tống 20 3
950 20:28:03 JX2VanLuyen Mrsliver Tống 10 2
951 20:28:04 Jx2TyCut jx2Apolo Liêu 18 7
952 20:28:05 GiàngAXúa 0reo0riginal Liêu 8 1
953 20:28:05 ChanSut15cm VoTongDaGai Liêu 6 1
954 20:28:06 Jx2GaSutCuoc ISxXaPhuTNCNo1 Tống 1 1
955 20:28:06 TaoChapHet2 VạnTiễnLưuQuang Liêu 10 1
956 20:28:08 TaoChapHet2 JxIITháiThiênBảo Liêu 11 2
957 20:28:08 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 5 2
958 20:28:11 iBlackGOKU i70Jx2TLQSut Tống 21 4
959 20:28:11 kingraop9 HongBangChu Tống 2 1
960 20:28:11 iTiếnMartin ziMrKotexx Liêu 4 1
961 20:28:11 zzKimLong iTiếnMartin Tống 13 1
962 20:28:12 LongTranhHổĐấu iGiậtBắnMình Tống 7 1
963 20:28:12 izBạnNamGiấuTên JiChangWook Tống 4 1
964 20:28:14 iManboHieuThuBa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12 2
965 20:28:16 ToaiKimTien KhôngHềGiảTrân Liêu 8 1
966 20:28:18 Sendona bomay123 Liêu 3 1
967 20:28:19 Sendona MyFenToms Liêu 4 2
968 20:28:19 IiChúTiễuĐaTình nPhogThảoPhương Tống 20 1
969 20:28:19 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 6 1
970 20:28:20 SoLoNhaKu Obamama Liêu 1 1
971 20:28:20 BoomID iKGzMaiMaiYeuEm Tống 3 1
972 20:28:20 ZZVInhdeptraiZ iiJx2NamGa Liêu 11 1
973 20:28:20 IiChúTiễuĐaTình Sendona Tống 21 2
974 20:28:20 SoLoNhaKu iManboHieuThuBa Liêu 2 2
975 20:28:21 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 15 15
976 20:28:21 HậnĐờiVCL LongTranhHổĐấu Liêu 8 2
977 20:28:21 ChanSut15cm CSCD113 Liêu 7 2
978 20:28:21 oS2oVDB ThichYeuEm Tống 3 1
979 20:28:22 iiNuTaurus INghệSỹLangThang Tống 12 1
980 20:28:23 YÊuMộtVìSaO OreoOriginal Liêu 8 3
981 20:28:24 Jx2TyCut ts7BoSapBaDaook Liêu 19 8
982 20:28:25 zzKimLong ISxxThíchYÊN Tống 14 2
983 20:28:25 oMonKDDragon HậnĐờiVCL Tống 8 1
984 20:28:25 cS2oBạchVôThường BoomID Liêu 8 1
985 20:28:28 izBạnNamGiấuTên XiaoMin Tống 5 2
986 20:28:29 xCR7TOXICx iiDHiiMr62ii Tống 7 1
987 20:28:30 cS2oBạchVôThường TiênHồĐiệp Liêu 9 2
988 20:28:31 zCụcCứtMayMắn SzzMaiMaiYeuEm Tống 12 4
989 20:28:32 VạnCổTâmVương JX2TaThan Liêu 10 1
990 20:28:32 Jx2GaSutCuoc ZZVInhdeptraiZ Tống 2 2
991 20:28:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo AmBuLanCe115 Tống 16 3
992 20:28:33 zzKimLong AeKotLen Tống 15 3
993 20:28:34 iiBlackCatz xCR7TOXICx Liêu 3 1
994 20:28:35 ziMrKotexx GiàngAXúa Tống 20 1
995 20:28:36 ziMrKotexx iiBlackCatz Tống 21 2
996 20:28:36 TaoChapHet2 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 12 3
997 20:28:36 kingraop9 TaoChapHet2 Tống 3 2
998 20:28:37 ZzAnhKhoazZ ChanSut15cm Tống 6 1
999 20:28:37 oooPéVũooo TieuLoi Tống 12 1
1000 20:28:38 ToaiKimTien xChạyNgayĐi Liêu 9 2
1001 20:28:39 VạnCổTâmVương JX2EmLuyen Liêu 11 2
1002 20:28:39 ziMrKotexx XxPhieuXx99 Tống 22 3
1003 20:28:43 iiNuTaurus IooTiếpThịSữaooI Tống 13 2
1004 20:28:44 BịThíchBéNguyệt iChuBáThông Liêu 7 1
1005 20:28:45 iiZinNo kingraop9 Liêu 14 1
1006 20:28:45 BeatBoy iSTzTônNgộKhông Tống 7 1
1007 20:28:46 jXzMaCungzXj LộcLừaĐểMàVui Tống 18 3
1008 20:28:47 1stTopVipProNo1 iiZinNo Tống 3 2
1009 20:28:47 HỏiVìSao izViếtHậu Liêu 5 4
1010 20:28:47 HỏiVìSao iiNuTaurus Liêu 6 5
1011 20:28:48 Jx2GaSutCuoc iCoGaiRoBotPKz Tống 3 3
1012 20:28:50 Jx2TyCut ssHVT32ss Liêu 20 9
1013 20:28:51 1stTopVipProNo1 Jx2TLQyEp Tống 4 3
1014 20:28:51 iDzVuiVe jx2Apolo Liêu 6 6
1015 20:28:52 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 10 1
1016 20:28:53 iManboHieuThuBa jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 13 1
1017 20:28:53 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 11 2
1018 20:28:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 17 4
1019 20:28:53 zCụcCứtMayMắn zTsunade Tống 13 5
1020 20:28:53 MingMing iKGzMaiMaiYeuEm Tống 8 2
1021 20:28:54 MingMing Jx2TyCut Tống 9 3
1022 20:28:55 ISxXaPhuTNCNo1 zZzGCLZzZ Liêu 5 1
1023 20:28:55 ALaBeoBeoz iDNzNaughtyboy Tống 11 1
1024 20:28:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 18 5
1025 20:28:55 IiChúTiễuĐaTình ChắcAiĐóSẽNằm Tống 22 1
1026 20:28:56 So1LaoCai PhịchThủTinder Liêu 5 1
1027 20:28:56 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 12 3
1028 20:28:56 iSTzHoàngĐế IiChúTiễuĐaTình Liêu 12 1
1029 20:28:57 NhinCL HậnĐờiVCL Tống 4 2
1030 20:28:57 OreoOriginal SoLoNhaKu Tống 24 1
1031 20:28:57 BeatBoy ISxXaPhuTNCNo1 Tống 8 2
1032 20:28:58 VạnCổTâmVương ThuThảo94 Liêu 13 4
1033 20:28:59 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 25 2
1034 20:28:59 YÊuMộtVìSaO MyFenToms Liêu 9 4
1035 20:29:00 iSTzHoàngĐế bomay123 Liêu 13 2
1036 20:29:01 SinhRaĐểĂnHành BeatBoy Liêu 5 1
1037 20:29:02 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 26 3
1038 20:29:04 VạnCổTâmVương zziChâuThảoizz Liêu 14 5
1039 20:29:04 cS2oBạchVôThường Jx2AnhEmXDame Liêu 10 3
1040 20:29:05 1stTopVipProNo1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 4
1041 20:29:05 iSTzChàngNgốc JxGenius Liêu 4 1
1042 20:29:05 QTzTrưBátGiới HỏiVìSao Tống 1 1
1043 20:29:06 iDzVuiVe xCR7TOXICx Liêu 7 7
1044 20:29:06 McLaren720 Jx2TửHình Liêu 8 1
1045 20:29:07 ixDsquared2 NhinCL Liêu 1 1
1046 20:29:08 MaiDuTần TiênHồĐiệp Liêu 1 1
1047 20:29:09 HoaCutHeo QTzTrưBátGiới Liêu 3 1
1048 20:29:10 JiChangWook izBạnNamGiấuTên Liêu 10 1
1049 20:29:10 Jx2GaSutCuoc ixDsquared2 Tống 4 4
1050 20:29:11 oS2oVDB iGiậtBắnMình Tống 4 2
1051 20:29:12 ThiênLýĐộcHànhzz VạnTiễnLưuQuang Liêu 10 1
1052 20:29:12 XiaoMin zzKimLong Liêu 7 1
1053 20:29:14 ziMrKotexx zTsunade Tống 23 4
1054 20:29:14 jXzMaCungzXj 1xTụtQuần Tống 19 4
1055 20:29:16 iSTzTônNgộKhông ziMrKotexx Liêu 6 1
1056 20:29:16 AmBuLanCe115 iBlackGOKU Liêu 7 1
1057 20:29:19 OreoOriginal iS2iiLợnBaby Tống 27 4
1058 20:29:20 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 11 4
1059 20:29:23 VạnCổTâmVương iTNoYumi Liêu 15 6
1060 20:29:23 McLaren720 oMonKDDragon Liêu 9 2
1061 20:29:23 CSCD113 McLaren720 Tống 1 1
1062 20:29:23 zTsunade iiHuTruc Liêu 20 1
1063 20:29:25 oooPéVũooo LộcLừaĐểMàVui Tống 13 2
1064 20:29:27 Obamama 1StTaLaMa Tống 14 1
1065 20:29:27 LongTranhHổĐấu YÊuMộtVìSaO Tống 8 1
1066 20:29:28 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 20 5
1067 20:29:28 MaiDuTần Jx2AnhEmXDame Liêu 2 2
1068 20:29:30 VạnCổTâmVương iParkSooYoung Liêu 16 7
1069 20:29:30 iSTzChàngNgốc B52iTrienChieu Liêu 5 2
1070 20:29:30 SinhRaĐểĂnHành VDBxxDamexx Liêu 6 2
1071 20:29:31 iiNuTaurus CaChaBac1 Tống 14 1
1072 20:29:31 SinhRaĐểĂnHành XCầmCungBắnRuồiX Liêu 7 3
1073 20:29:32 HậnĐờiVCL BoomID Liêu 9 1
1074 20:29:32 HoàngThượng KhôngHềGiảTrân Liêu 1 1
1075 20:29:32 HoaCutHeo oooPéVũooo Liêu 4 2
1076 20:29:34 JiChangWook iiNuTaurus Liêu 11 2
1077 20:29:34 FCzHiep94 HoaCutHeo Tống 8 1
1078 20:29:35 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 24 1
1079 20:29:36 zTsunade FCzHiep94 Liêu 21 2
1080 20:29:36 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2GaSutCuoc Liêu 12 1
1081 20:29:36 ziMrKotexx iDNzNaughtyboy Tống 25 2
1082 20:29:36 IiChúTiễuĐaTình iiZinNo Tống 23 1
1083 20:29:36 JiChangWook OreoOriginal Liêu 12 3
1084 20:29:36 iTiếnMartin ziMrKotexx Liêu 5 1
1085 20:29:36 iDzVuiVe IiChúTiễuĐaTình Liêu 8 8
1086 20:29:37 XiaoMin Obamama Liêu 8 2
1087 20:29:37 XiaoMin VoTongDaGai Liêu 9 3
1088 20:29:37 iManboHieuThuBa XiaoMin Tống 14 1
1089 20:29:37 iManboHieuThuBa JiChangWook Tống 15 2
1090 20:29:38 xCR7TOXICx zZcambutquychanZ Tống 8 1
1091 20:29:39 iTiếnMartin iBlackGOKU Liêu 6 2
1092 20:29:41 iDzVuiVe zZzGCLZzZ Liêu 9 9
1093 20:29:41 YuXiao ThichYeuEm Tống 7 1
1094 20:29:42 abc12345 xCR7TOXICx Liêu 2 1
1095 20:29:42 zTsunade CSCD113 Liêu 22 3
1096 20:29:43 VạnCổTâmVương zZBoiVjDamMezX Liêu 17 8
1097 20:29:43 kingraop9 BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
1098 20:29:43 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 13 2
1099 20:29:43 ĐTBLạcNguyênSoái ThikBanRia Liêu 14 3
1100 20:29:44 Jx2AnhEmXDame ChanSut15cm Tống 1 1
1101 20:29:45 VDBxxDamexx ThiênLýĐộcHànhzz Tống 12 1
1102 20:29:45 izBạnNamGiấuTên SinhRaĐểĂnHành Tống 6 1
1103 20:29:46 0reo0riginal zTsunade Tống 13 1
1104 20:29:47 ToaiKimTien AnhShark Liêu 10 3
1105 20:29:48 oMonKDDragon iSTzTônNgộKhông Tống 9 1
1106 20:29:49 Obamama XxPhieuXx99 Tống 15 1
1107 20:29:51 IooTiếpThịSữaooI oMonKDDragon Liêu 2 1
1108 20:29:51 ISxxThíchYÊN BánhOreoDâu Liêu 9 1
1109 20:29:51 ziMrKotexx iiDHiiMr62ii Tống 26 1
1110 20:29:52 HậnĐờiVCL bomay123 Liêu 10 2
1111 20:29:52 Sendona jx2Apolo Liêu 5 1
1112 20:29:53 JxGenius So1LaoCai Tống 12 1
1113 20:29:53 LongTranhHổĐấu ISxxThíchYÊN Tống 9 2
1114 20:29:57 iBlackGOKU abc12345 Tống 22 1
1115 20:29:57 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 28 1
1116 20:29:57 iHuyềnThoại xChạyNgayĐi Liêu 5 1
1117 20:29:57 iBlackGOKU iTiếnMartin Tống 23 2
1118 20:29:58 ChayDauChoThoat iiJx2NamGa Liêu 6 1
1119 20:29:58 ziMrKotexx GiàngAXúa Tống 27 2
1120 20:29:59 OreoOriginal Mrsliver Tống 29 2
1121 20:30:00 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2 1
1122 20:30:04 IiChúTiễuĐaTình jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 24 1
1123 20:30:04 NhinCL nPhogThảoPhương Tống 5 1
1124 20:30:04 BeatBoy iKGzMaiMaiYeuEm Tống 9 1
1125 20:30:04 SoLoNhaKu IiChúTiễuĐaTình Liêu 3 1
1126 20:30:05 ixDsquared2 YuXiao Liêu 2 1
1127 20:30:05 IooTiếpThịSữaooI Obamama Liêu 3 2
1128 20:30:05 BeatBoy HậnĐờiVCL Tống 10 2
1129 20:30:06 Jx2acbdef2xJ iiParkChaeYoung Liêu 3 1
1130 20:30:06 kingraop9 No1xDamez Tống 5 2
1131 20:30:08 JxGenius iGiậtBắnMình Tống 13 2
1132 20:30:09 HỏiVìSao JxGenius Liêu 7 1
1133 20:30:10 ZZVInhdeptraiZ izBạnNamGiấuTên Liêu 12 1
1134 20:30:10 OreoOriginal iCoGaiRoBotPKz Tống 30 3
1135 20:30:11 iDzVuiVe ts7BoSapBaDaook Liêu 10 10
1136 20:30:11 xCR7TOXICx HỏiVìSao Tống 9 1
1137 20:30:11 iKGzNaughtyboy oMonKDDragon Liêu 1 1
1138 20:30:12 Jx2TyCut kingraop9 Liêu 21 1
1139 20:30:12 ziMrKotexx iKGzNaughtyboy Tống 28 3
1140 20:30:13 VạnTiễnLưuQuang ChayDauChoThoat Tống 1 1
1141 20:30:14 iMrMalthaelKID ThiênLýĐộcHànhzz Tống 12 2
1142 20:30:14 XiaoMin Jx2AnhEmXDame Liêu 10 1
1143 20:30:15 oS2oCôDâuMa LộcLừaĐểMàVui Tống 6 3
1144 20:30:15 BịThíchBéNguyệt ALaBeoBeoz Liêu 8 1
1145 20:30:15 BịThíchBéNguyệt 1stTopVipProNo1 Liêu 9 2
1146 20:30:15 oS2oCôDâuMa iDNzNaughtyboy Tống 7 4
1147 20:30:17 TaoChapHet2 s2HậuNghệs2 Liêu 13 1
1148 20:30:18 TiênHồĐiệp Sendona Tống 6 1
1149 20:30:18 ZZVInhdeptraiZ VạnTiễnLưuQuang Liêu 13 2
1150 20:30:18 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 14 6
1151 20:30:19 McLaren720 MrMinMin Liêu 10 1
1152 20:30:23 YSLxVùngNhạyCảm Jx2acbdef2xJ Tống 7 1
1153 20:30:23 MaiDuTần NhinCL Liêu 3 3
1154 20:30:24 jXzMaCungzXj MộtPhẩyLàBêHj Tống 21 6
1155 20:30:24 iSTzTônNgộKhông iiHuTruc Liêu 7 1
1156 20:30:26 Chơivui iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
1157 20:30:27 ĐTBLạcNguyênSoái oooPéVũooo Liêu 15 1
1158 20:30:27 izViếtHậu Jx2TLQyEp Tống 11 1
1159 20:30:27 YSLxVùngNhạyCảm HongBangChu Tống 8 2
1160 20:30:28 zzKimLong AmBuLanCe115 Tống 16 1
1161 20:30:29 McLaren720 ThikBanRia Liêu 11 2
1162 20:30:30 ziMrKotexx iKGzMaiMaiYeuEm Tống 29 4
1163 20:30:30 iSTzHoàngĐế zMìnhTaoCânHếtz Liêu 14 3
1164 20:30:31 ziMrKotexx AeKotLen Tống 30 5
1165 20:30:31 zCụcCứtMayMắn iiBlackCatz Tống 15 7
1166 20:30:32 ISxxThíchYÊN BeatBoy Liêu 10 1
1167 20:30:33 iGiậtBắnMình xCR7TOXICx Liêu 14 1
1168 20:30:33 iChuBáThông ISxXaPhuTNCNo1 Tống 22 1
1169 20:30:33 iiNamerDGC jx2Apolo Liêu 5 1
1170 20:30:34 ISxxThíchYÊN Obamama Liêu 11 2
1171 20:30:34 zCụcCứtMayMắn iiZinNo Tống 16 8
1172 20:30:35 MaiDuTần xChạyNgayĐi Liêu 4 4
1173 20:30:35 jXzMaCungzXj SoLoNhaKu Tống 22 7
1174 20:30:36 iSTzChàngNgốc 0reo0riginal Liêu 6 1
1175 20:30:39 So1LaoCai OreoOriginal Liêu 6 1
1176 20:30:41 zCụcCứtMayMắn iSTzChàngNgốc Tống 17 9
1177 20:30:41 YÊuMộtVìSaO izBạnNamGiấuTên Liêu 10 1
1178 20:30:42 iiNamerDGC jXzMaCungzXj Liêu 6 2
1179 20:30:42 ISxxThíchYÊN MyFenToms Liêu 12 3
1180 20:30:42 JX2VanLuyen ixDsquared2 Tống 11 3
1181 20:30:42 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 12 3
1182 20:30:43 Jx2TyCut PhịchThủTinder Liêu 22 2
1183 20:30:43 iSGzNaughtyBoy Jx2AnhEmXDame Liêu 12 12
1184 20:30:44 IooTiếpThịSữaooI zzKimLong Liêu 4 3
1185 20:30:44 oooPéVũooo 1xTụtQuần Tống 14 1
1186 20:30:46 LongTranhHổĐấu HậnĐờiVCL Tống 10 3
1187 20:30:47 i70Jx2TLQSut Chơivui Liêu 5 1
1188 20:30:47 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 25 1
1189 20:30:48 ĐTBLạcNguyênSoái iChuBáThông Liêu 16 2
1190 20:30:48 IiChúTiễuĐaTình iiNamerDGC Tống 26 2
1191 20:30:48 YÊuMộtVìSaO IiChúTiễuĐaTình Liêu 11 2
1192 20:30:50 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 13 3
1193 20:30:50 iiDHiiMr62ii VDBxxDamexx Liêu 11 1
1194 20:30:52 SinhRaĐểĂnHành oMonKDDragon Liêu 8 1
1195 20:30:52 JX2VanLuyen iiDHiiMr62ii Tống 12 4
1196 20:30:53 iSGzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 13 13
1197 20:30:54 ChắcAiĐóSẽNằm KhôngHềGiảTrân Liêu 4 1
1198 20:30:54 LộcLừaĐểMàVui iiJx2NamGa Liêu 17 1
1199 20:30:55 YSLxVùngNhạyCảm nPhogThảoPhương Tống 9 3
1200 20:30:55 MaiDuTần kingraop9 Liêu 5 5
1201 20:30:56 JX2VanLuyen So1LaoCai Tống 13 5
1202 20:30:57 LongTranhHổĐấu TaoChapHet2 Tống 11 4
1203 20:30:57 YÊuMộtVìSaO zZzGCLZzZ Liêu 12 3
1204 20:30:57 McLaren720 ziMrKotexx Liêu 13 4
1205 20:30:57 BĐTHoàngTửI iiZinNo Tống 1 1
1206 20:30:58 HaiConThằnLằnCon AnhShark Liêu 1 1
1207 20:30:58 JX2VanLuyen LộcLừaĐểMàVui Tống 14 6
1208 20:30:59 JiChangWook ZzAnhKhoazZ Liêu 13 1
1209 20:30:59 JiChangWook FCzHiep94 Liêu 14 2
1210 20:30:59 iMrMalthaelKID No1xDamez Tống 14 4
1211 20:30:59 ssHVT32ss ThiênLýĐộcHànhzz Tống 3 2
1212 20:30:59 ThiênLýĐộcHànhzz ssHVT32ss Liêu 11 1
1213 20:31:00 s2HậuNghệs2 1StTaLaMa Tống 26 1
1214 20:31:02 MaiDuTần bomay123 Liêu 6 6
1215 20:31:02 JiChangWook JxGenius Liêu 15 3
1216 20:31:03 MaiDuTần OreoOriginal Liêu 7 7
1217 20:31:03 ZZVInhdeptraiZ BĐTHoàngTửI Liêu 14 3
1218 20:31:03 iKGzNaughtyboy iiNuTaurus Liêu 2 1
1219 20:31:03 zZcambutquychanZ xChạyNgayĐi Liêu 7 1
1220 20:31:03 ĐTBLạcNguyênSoái BoomID Liêu 17 3
1221 20:31:06 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 12 5
1222 20:31:07 ChanSut15cm LongTranhHổĐấu Liêu 8 1
1223 20:31:07 ChanSut15cm oS2oVDB Liêu 9 2
1224 20:31:09 ChanSut15cm B52iTrienChieu Liêu 10 3
1225 20:31:09 B52iTrienChieu i70Jx2TLQSut Tống 1 1
1226 20:31:09 izViếtHậu MaiDuTần Tống 12 2
1227 20:31:10 AmBuLanCe115 ThikBanRia Liêu 8 1
1228 20:31:12 AmBuLanCe115 NhinCL Liêu 9 2
1229 20:31:12 AmBuLanCe115 1stTopVipProNo1 Liêu 10 3
1230 20:31:12 1stTopVipProNo1 AmBuLanCe115 Tống 6 1
1231 20:31:13 XiaoMin izViếtHậu Liêu 11 2
1232 20:31:14 iManboHieuThuBa ZZVInhdeptraiZ Tống 16 3
1233 20:31:14 iSGzNaughtyBoy Jx2AnhEmXDame Liêu 14 14
1234 20:31:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MộtPhẩyLàBêHj Tống 19 6
1235 20:31:16 zCụcCứtMayMắn XxPhieuXx99 Tống 18 10
1236 20:31:20 zCụcCứtMayMắn GiàngAXúa Tống 19 11
1237 20:31:21 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 18 4
1238 20:31:21 zCụcCứtMayMắn iSTzTônNgộKhông Tống 20 12
1239 20:31:23 Jx2TLQyEp iBlackGOKU Liêu 5 1
1240 20:31:24 IiChúTiễuĐaTình Sendona Tống 27 1
1241 20:31:25 QTzTrưBátGiới Mrsliver Tống 2 1
1242 20:31:26 iDNzNaughtyboy zMìnhTaoCânHếtz Liêu 13 1
1243 20:31:26 SinhRaĐểĂnHành iChuBáThông Liêu 9 2
1244 20:31:28 OreoOriginal jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 31 1
1245 20:31:29 ThichYeuEm MingMing Liêu 1 1
1246 20:31:31 OreoOriginal iKGzNaughtyboy Tống 32 2
1247 20:31:31 izBạnNamGiấuTên iKGzMaiMaiYeuEm Tống 7 1
1248 20:31:32 VạnTiễnLưuQuang BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
1249 20:31:33 ALaBeoBeoz VkGauDubaix Tống 12 1
1250 20:31:33 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 13 6
1251 20:31:33 Obamama ChayDauChoThoat Tống 16 1
1252 20:31:35 YSLxVùngNhạyCảm iCoGaiRoBotPKz Tống 10 4
1253 20:31:35 zzKimLong HỏiVìSao Tống 17 1
1254 20:31:35 jx2Apolo nPhogThảoPhương Tống 3 1
1255 20:31:35 jx2Apolo ToaiKimTien Tống 4 2
1256 20:31:36 0reo0riginal JiChangWook Tống 14 1
1257 20:31:36 Jx2TyCut iiParkChaeYoung Liêu 23 3
1258 20:31:38 bomay123 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 1
1259 20:31:39 bomay123 iDNzNaughtyboy Tống 7 2
1260 20:31:39 VạnTiễnLưuQuang iiZinNo Tống 3 2
1261 20:31:40 Jx2acbdef2xJ xCR7TOXICx Liêu 4 1
1262 20:31:40 xCR7TOXICx AeKotLen Tống 10 1
1263 20:31:40 iiDHiiMr62ii zzADiDaPhatzz Liêu 12 1
1264 20:31:41 ChanSut15cm izBạnNamGiấuTên Liêu 11 4
1265 20:31:42 McLaren720 Jx2GaSutCuoc Liêu 14 5
1266 20:31:42 1StTaLaMa Jx2iiNMKii Liêu 3 1
1267 20:31:42 TiênHồĐiệp 1StTaLaMa Tống 7 2
1268 20:31:42 McLaren720 iiHuTruc Liêu 15 6
1269 20:31:43 McLaren720 PhịchThủTinder Liêu 16 7
1270 20:31:43 ThiênLýĐộcHànhzz jXzMaCungzXj Liêu 12 2
1271 20:31:43 iManboHieuThuBa SinhRaĐểĂnHành Tống 17 4
1272 20:31:46 VoTongDaGai ISxxThíchYÊN Tống 8 1
1273 20:31:46 iiJx2NamGa iGiậtBắnMình Tống 5 1
1274 20:31:46 OreoOriginal ixDsquared2 Tống 33 3
1275 20:31:46 OreoOriginal iS2iiLợnBaby Tống 34 4
1276 20:31:46 HoaCutHeo NhinCL Liêu 5 1
1277 20:31:47 ziMrKotexx HoaCutHeo Tống 31 1
1278 20:31:47 iSGzNaughtyBoy IiChúTiễuĐaTình Liêu 15 15
1279 20:31:49 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 35 5
1280 20:31:49 iSTzChàngNgốc oVzAthena Liêu 7 1
1281 20:31:49 oMonKDDragon HậnĐờiVCL Tống 10 1
1282 20:31:50 iSTzChàngNgốc Obamama Liêu 8 2
1283 20:31:52 iHuyềnThoại Jx2AnhEmXDame Liêu 6 2
1284 20:31:53 VạnTiễnLưuQuang SoLoNhaKu Tống 4 3
1285 20:31:54 iiNamerDGC FCzHiep94 Liêu 7 1
1286 20:31:56 ChanSut15cm bomay123 Liêu 12 5
1287 20:31:56 1stTopVipProNo1 iiNamerDGC Tống 7 2
1288 20:31:57 QTzTrưBátGiới zTsunade Tống 3 2
1289 20:31:57 HongBangChu izViếtHậu Liêu 2 1
1290 20:31:57 Jx2VôCực jx2Apolo Liêu 16 16
1291 20:32:00 Jx2TyCut BeatBoy Liêu 24 4
1292 20:32:00 LộcLừaĐểMàVui zZzGCLZzZ Liêu 18 1
1293 20:32:00 VạnTiễnLưuQuang No1xDamez Tống 5 4
1294 20:32:01 JxGenius McLaren720 Tống 14 1
1295 20:32:02 iSTzTônNgộKhông zzKimLong Liêu 8 1
1296 20:32:03 Jx2TyCut 1stTopVipProNo1 Liêu 25 5
1297 20:32:03 YuXiao iKGzNaughtyboy Tống 8 1
1298 20:32:04 iiDHiiMr62ii OreoOriginal Liêu 13 2
1299 20:32:06 VDBxxDamexx Jx2ThíchChơiĐàn Tống 13 1
1300 20:32:07 YuXiao iDNzNaughtyboy Tống 9 2
1301 20:32:07 ZZVInhdeptraiZ QTzTrưBátGiới Liêu 15 1
1302 20:32:08 xChạyNgayĐi YÊuMộtVìSaO Tống 4 1
1303 20:32:08 xChạyNgayĐi ThichYeuEm Tống 5 2
1304 20:32:08 xChạyNgayĐi Jx2TyCut Tống 6 3
1305 20:32:08 xChạyNgayĐi iHuyềnThoại Tống 7 4
1306 20:32:08 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 8 5
1307 20:32:08 xChạyNgayĐi ZTiễuVũZzz Tống 9 6
1308 20:32:08 xChạyNgayĐi ChắcAiĐóSẽNằm Tống 10 7
1309 20:32:09 KhôngHềGiảTrân HaiConThằnLằnCon Tống 3 1
1310 20:32:09 iiiCaVeChuaiii TiênHồĐiệp Liêu 1 1
1311 20:32:10 s2HậuNghệs2 ChanSut15cm Tống 27 1
1312 20:32:11 cS2oBạchVôThường AnhShark Liêu 14 7
1313 20:32:11 IiChúTiễuĐaTình zZcambutquychanZ Tống 28 1
1314 20:32:11 TaoChapHet2 ziMrKotexx Liêu 14 1
1315 20:32:14 izBạnNamGiấuTên iSTzChàngNgốc Tống 8 1
1316 20:32:15 VoTongDaGai ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9 2
1317 20:32:16 ĐTBLạcNguyênSoái YuXiao Liêu 19 1
1318 20:32:16 i70Jx2TLQSut VoTongDaGai Liêu 6 1
1319 20:32:17 i70Jx2TLQSut KuToSauKhoe Liêu 7 2
1320 20:32:17 i70Jx2TLQSut BuonKhoeBuffKhoe Liêu 8 3
1321 20:32:17 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 20 2
1322 20:32:17 oS2oVDB iiiCaVeChuaiii Tống 5 1
1323 20:32:17 ZZVInhdeptraiZ B52iTrienChieu Liêu 16 2
1324 20:32:17 i70Jx2TLQSut oMonKDDragon Liêu 9 4
1325 20:32:18 ssHVT32ss XxPhieuXx99 Tống 4 1
1326 20:32:18 HongBangChu ssHVT32ss Liêu 3 2
1327 20:32:19 ToaiKimTien JxGenius Liêu 11 1
1328 20:32:20 HậnĐờiVCL ZzAnhKhoazZ Liêu 11 1
1329 20:32:20 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 9 2
1330 20:32:21 xCR7TOXICx iiDHiiMr62ii Tống 11 2
1331 20:32:23 xCR7TOXICx LộcLừaĐểMàVui Tống 12 3
1332 20:32:24 TaoChapHet2 iiJx2NamGa Liêu 15 2
1333 20:32:25 iSGzNaughtyBoy xCR7TOXICx Liêu 16 16
1334 20:32:28 Jx2TửHình AmBuLanCe115 Tống 7 1
1335 20:32:28 VạnTiễnLưuQuang Sendona Tống 6 5
1336 20:32:28 iiNuTaurus HoàngThượng Tống 15 1
1337 20:32:28 iiNuTaurus iSGzNaughtyBoy Tống 16 2
1338 20:32:28 oS2oVDB iS2iiLợnBaby Tống 6 2
1339 20:32:28 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 36 1
1340 20:32:29 iiNuTaurus HPxChịBaHảiPhòng Tống 17 3
1341 20:32:29 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 37 2
1342 20:32:29 CSCD113 ZCanDyZ Tống 2 1
1343 20:32:30 izBạnNamGiấuTên iDCzNaughtyGirl Tống 9 2
1344 20:32:30 1stNhatTien OreoOriginal Liêu 8 1
1345 20:32:31 Jx2TửHình iiZinNo Tống 8 2
1346 20:32:31 Chơivui So1LaoCai Tống 2 1
1347 20:32:32 ZZVInhdeptraiZ Jx2TửHình Liêu 17 3
1348 20:32:34 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 29 2
1349 20:32:34 iGiậtBắnMình xChạyNgayĐi Liêu 15 1
1350 20:32:34 YÊuMộtVìSaO IiChúTiễuĐaTình Liêu 13 1
1351 20:32:36 iChuBáThông HongBangChu Tống 23 1
1352 20:32:37 iChuBáThông HậnĐờiVCL Tống 24 2
1353 20:32:37 kingraop9 1StTaLaMa Tống 6 1
1354 20:32:39 Jx2TyCut zzADiDaPhatzz Liêu 26 1
1355 20:32:42 XCầmCungBắnRuồiX iSTzTônNgộKhông Tống 6 1
1356 20:32:43 oMonKDDragon ChắcAiĐóSẽNằm Tống 11 1
1357 20:32:44 TiênHồĐiệp ixDsquared2 Tống 8 1
1358 20:32:44 Jx2GaSutCuoc 1stNhatTien Tống 5 1
1359 20:32:45 ALaBeoBeoz VạnCổTâmVương Tống 13 2
1360 20:32:45 ISxxThíchYÊN KhôngHềGiảTrân Liêu 13 1
1361 20:32:46 iKGzMaiMaiYeuEm BoomID Liêu 6 1
1362 20:32:47 OreoOriginal ZZVInhdeptraiZ Tống 38 1
1363 20:32:48 zZzGCLZzZ SinhRaĐểĂnHành Tống 14 1
1364 20:32:48 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 10 3
1365 20:32:49 cS2oBạchVôThường iiNuTaurus Liêu 15 8
1366 20:32:49 oooPéVũooo No1xDamez Tống 15 2
1367 20:32:50 YÊuMộtVìSaO kingraop9 Liêu 14 2
1368 20:32:50 ThikBanRia nPhogThảoPhương Tống 5 1
1369 20:32:51 ThiênLýĐộcHànhzz ThikBanRia Liêu 13 1
1370 20:32:51 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 12 3
1371 20:32:52 YÊuMộtVìSaO 1stTopVipProNo1 Liêu 15 3
1372 20:32:52 LongTranhHổĐấu ToaiKimTien Tống 12 1
1373 20:32:53 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 27 2
1374 20:32:56 CSCD113 BịThíchBéNguyệt Tống 3 2
1375 20:32:57 HoaCutHeo ziMrKotexx Liêu 6 1
1376 20:32:58 McLaren720 xCR7TOXICx Liêu 17 1
1377 20:32:58 McLaren720 zZzGCLZzZ Liêu 18 2
1378 20:32:58 McLaren720 zzKimLong Liêu 19 3
1379 20:32:59 JxGenius HoaCutHeo Tống 15 1
1380 20:32:59 bomay123 i70Jx2TLQSut Tống 8 1
1381 20:32:59 AnhShark ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10 1
1382 20:33:01 oooPéVũooo SoLoNhaKu Tống 16 3
1383 20:33:01 OreoOriginal McLaren720 Tống 39 2
1384 20:33:02 iiiCaVeChuaiii Jx2AnhEmXDame Liêu 2 1
1385 20:33:04 Jx2GaSutCuoc iSTzChàngNgốc Tống 6 2
1386 20:33:04 IooTiếpThịSữaooI Jx2GaSutCuoc Liêu 5 4
1387 20:33:04 iGiậtBắnMình iiHuTruc Liêu 16 2
1388 20:33:06 zMìnhTaoCânHếtz GiàngAXúa Tống 1 1
1389 20:33:07 iGiậtBắnMình zMìnhTaoCânHếtz Liêu 17 3
1390 20:33:07 YÊuMộtVìSaO AnhShark Liêu 16 4
1391 20:33:07 oS2oVDB iKGzNaughtyboy Tống 7 3
1392 20:33:08 iSTzHoàngĐế IiChúTiễuĐaTình Liêu 15 4
1393 20:33:10 zTsunade zzADiDaPhatzz Liêu 23 1
1394 20:33:10 ThikBanRia iGiậtBắnMình Tống 6 1
1395 20:33:12 ThiênLýĐộcHànhzz jXzMaCungzXj Liêu 14 2
1396 20:33:14 jx2TàiĐạiHiệpPkz izViếtHậu Liêu 5 1
1397 20:33:14 oS2oVDB iiiCaVeChuaiii Tống 8 4
1398 20:33:15 Jx2TyCut xChạyNgayĐi Liêu 28 3
1399 20:33:16 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 40 3
1400 20:33:16 iKGzMaiMaiYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 7 2
1401 20:33:17 iSTzHoàngĐế ISxxCua Liêu 16 5
1402 20:33:17 AmBuLanCe115 OreoOriginal Liêu 11 1
1403 20:33:19 YuXiao iKGzMaiMaiYeuEm Tống 10 1
1404 20:33:19 zCụcCứtMayMắn jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 21 13
1405 20:33:20 Jx2TyCut ALaBeoBeoz Liêu 29 4
1406 20:33:20 oMonKDDragon 1xTụtQuần Tống 12 2
1407 20:33:20 BeatBoy nPhogThảoPhương Tống 11 1
1408 20:33:21 zTsunade oooPéVũooo Liêu 24 2
1409 20:33:22 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 10 1
1410 20:33:22 iManboHieuThuBa AmBuLanCe115 Tống 18 1
1411 20:33:24 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 24 1
1412 20:33:24 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 14 2
1413 20:33:26 izBạnNamGiấuTên ISxxThíchYÊN Tống 11 1
1414 20:33:27 zTsunade TiênHồĐiệp Liêu 25 3
1415 20:33:27 iChuBáThông iCoGaiRoBotPKz Tống 25 3
1416 20:33:29 Jx2TyCut VạnTiễnLưuQuang Liêu 30 5
1417 20:33:29 Jx2TyCut MingMing Liêu 31 6
1418 20:33:30 i70Jx2TLQSut BeatBoy Liêu 10 1
1419 20:33:31 ThikBanRia iTiếnMartin Tống 7 2
1420 20:33:32 ChanSut15cm Jx2AnhEmXDame Liêu 13 1
1421 20:33:33 SinhRaĐểĂnHành XCầmCungBắnRuồiX Liêu 10 1
1422 20:33:33 zTsunade zzDocCoCo Liêu 26 4
1423 20:33:33 zzKimLong HậnĐờiVCL Tống 18 1
1424 20:33:33 iDzVuiVe FCzHiep94 Liêu 11 1
1425 20:33:34 zTsunade oKhổTậnCamLai Liêu 27 5
1426 20:33:34 Jx2TửHình SinhRaĐểĂnHành Tống 9 1
1427 20:33:35 ThiênLýĐộcHànhzz CSCD113 Liêu 15 3
1428 20:33:35 ThiênLýĐộcHànhzz oS2oVDB Liêu 16 4
1429 20:33:36 zCụcCứtMayMắn ThiênLýĐộcHànhzz Tống 22 14
1430 20:33:36 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 14 1
1431 20:33:36 zTsunade kingraop9 Liêu 28 6
1432 20:33:37 zTsunade iiJx2NamGa Liêu 29 7
1433 20:33:37 i70Jx2TLQSut KrLinhDan2ii Liêu 11 2
1434 20:33:37 So1LaoCai xCR7TOXICx Liêu 7 1
1435 20:33:38 izViếtHậu zTsunade Tống 13 1
1436 20:33:38 Jx2VôCực oMonKDDragon Liêu 17 17
1437 20:33:38 LộcLừaĐểMàVui KhôngHềGiảTrân Liêu 19 1
1438 20:33:40 Obamama i70Jx2TLQSut Tống 17 1
1439 20:33:40 ThikBanRia Jx2acbdef2xJ Tống 8 3
1440 20:33:42 iS2iiLợnBaby jx2Apolo Liêu 2 1
1441 20:33:42 Chơivui TaoChapHet2 Tống 3 2
1442 20:33:43 McLaren720 oVzAthena Liêu 20 1
1443 20:33:44 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 23 15
1444 20:33:45 GiàngAXúa ziMrKotexx Liêu 9 1
1445 20:33:46 MaiDuTần OreoOriginal Liêu 8 1
1446 20:33:46 s2HậuNghệs2 LộcLừaĐểMàVui Tống 28 2
1447 20:33:47 B52iTrienChieu iDNzNaughtyboy Tống 2 1
1448 20:33:48 ChanSut15cm iiNuTaurus Liêu 14 2
1449 20:33:51 1stTopVipProNo1 iiDHiiMr62ii Tống 8 1
1450 20:33:52 TiênHồĐiệp CaChaBac1 Tống 9 1
1451 20:33:53 jXzMaCungzXj 1StTaLaMa Tống 23 1
1452 20:33:53 Chơivui HỏiVìSao Tống 4 3
1453 20:33:53 NhinCL No1xDamez Tống 6 1
1454 20:33:55 YuXiao HoaCutHeo Tống 11 2
1455 20:33:55 iDzVuiVe zZzGCLZzZ Liêu 12 2
1456 20:33:57 VDBxxDamexx ISxxThíchYÊN Tống 14 2
1457 20:33:57 izBạnNamGiấuTên 1stNhatTien Tống 12 2
1458 20:33:58 iManboHieuThuBa nPhogThảoPhương Tống 19 1
1459 20:33:59 zMìnhTaoCânHếtz Mrsliver Tống 2 1
1460 20:34:00 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 30 1
1461 20:34:00 1stTopVipProNo1 GiàngAXúa Tống 9 2
1462 20:34:00 YSLxVùngNhạyCảm XxPhieuXx99 Tống 11 5
1463 20:34:00 oooPéVũooo ToaiKimTien Tống 17 1
1464 20:34:01 B52iTrienChieu i70Jx2TLQSut Tống 3 2
1465 20:34:01 iHuyềnThoại IiChúTiễuĐaTình Liêu 7 1
1466 20:34:01 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 10 1
1467 20:34:01 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 11 2
1468 20:34:01 HongBangChu oooPéVũooo Liêu 4 1
1469 20:34:01 BịThíchBéNguyệt Obamama Liêu 12 3
1470 20:34:01 BịThíchBéNguyệt izViếtHậu Liêu 13 4
1471 20:34:01 BịThíchBéNguyệt oMonKDDragon Liêu 14 5
1472 20:34:01 zTsunade VDBxxDamexx Liêu 30 1
1473 20:34:01 BịThíchBéNguyệt zMìnhTaoCânHếtz Liêu 15 6
1474 20:34:02 YuXiao iKGzNaughtyboy Tống 12 3
1475 20:34:03 AmBuLanCe115 B52iTrienChieu Liêu 12 1
1476 20:34:03 iKGzMaiMaiYeuEm ssHVT32ss Liêu 8 1
1477 20:34:03 AmBuLanCe115 VoTongDaGai Liêu 13 2
1478 20:34:03 ThiênLýĐộcHànhzz BoomID Liêu 17 1
1479 20:34:03 ThiênLýĐộcHànhzz bomay123 Liêu 18 2
1480 20:34:05 zTsunade NhinCL Liêu 31 2
1481 20:34:05 XiaoMin xChạyNgayĐi Liêu 13 4
1482 20:34:08 QTzTrưBátGiới zTsunade Tống 4 1
1483 20:34:09 iSTzChàngNgốc izBạnNamGiấuTên Liêu 9 1
1484 20:34:09 AnhShark ThichYeuEm Tống 11 1
1485 20:34:09 OreoOriginal HongBangChu Tống 41 1
1486 20:34:09 iSGzNaughtyBoy zzADiDaPhatzz Liêu 17 1
1487 20:34:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 20 7
1488 20:34:14 1xTụtQuần VạnTiễnLưuQuang Liêu 6 1
1489 20:34:16 iChuBáThông So1LaoCai Tống 26 4
1490 20:34:17 iChuBáThông iiiCaVeChuaiii Tống 27 5
1491 20:34:17 JiChangWook iChuBáThông Liêu 16 1
1492 20:34:17 FCzHiep94 1xTụtQuần Tống 9 1
1493 20:34:20 iHuyềnThoại LongTranhHổĐấu Liêu 8 2
1494 20:34:21 ISxxThíchYÊN zzKimLong Liêu 15 1
1495 20:34:21 MaiDuTần Jx2AnhEmXDame Liêu 9 2
1496 20:34:21 iManboHieuThuBa ZZVInhdeptraiZ Tống 20 2
1497 20:34:23 iKGzMaiMaiYeuEm QTzTrưBátGiới Liêu 9 2
1498 20:34:24 xCR7TOXICx iKGzMaiMaiYeuEm Tống 13 1
1499 20:34:24 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 21 1
1500 20:34:24 iGiậtBắnMình xCR7TOXICx Liêu 18 1
1501 20:34:24 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 22 2
1502 20:34:25 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 23 3
1503 20:34:28 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 16 7
1504 20:34:28 BịThíchBéNguyệt zZzGCLZzZ Liêu 17 8
1505 20:34:28 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 18 9
1506 20:34:28 iBlackGOKU McLaren720 Tống 25 1
1507 20:34:28 BịThíchBéNguyệt AnhShark Liêu 19 10
1508 20:34:28 BịThíchBéNguyệt izBạnNamGiấuTên Liêu 20 11
1509 20:34:28 BịThíchBéNguyệt MingMing Liêu 21 12
1510 20:34:28 BịThíchBéNguyệt oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 22 13
1511 20:34:30 XiaoMin CSCD113 Liêu 14 5
1512 20:34:31 oMonKDDragon BịThíchBéNguyệt Tống 13 1
1513 20:34:31 ThiênLýĐộcHànhzz oMonKDDragon Liêu 19 3
1514 20:34:32 iSTzTônNgộKhông MyFenToms Liêu 11 1
1515 20:34:32 ThiênLýĐộcHànhzz ALaBeoBeoz Liêu 20 4
1516 20:34:34 YSLxVùngNhạyCảm No1xDamez Tống 12 6
1517 20:34:34 VDBxxDamexx nPhogThảoPhương Tống 15 1
1518 20:34:37 TaoChapHet2 xChạyNgayĐi Liêu 16 1
1519 20:34:38 JX2VanLuyen ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 7
1520 20:34:38 cS2oBạchVôThường jx2Apolo Liêu 16 9
1521 20:34:39 iTiếnMartin BuonKhoeBuffKhoe Liêu 7 1
1522 20:34:39 ChanSut15cm KuToSauKhoe Liêu 15 3
1523 20:34:43 FCzHiep94 iiZinNo Tống 10 2
1524 20:34:43 1stNhatTien YuXiao Liêu 9 1
1525 20:34:43 Chơivui iiDHiiMr62ii Tống 5 4
1526 20:34:44 ziMrKotexx TieuLoi Tống 32 1
1527 20:34:44 MaiDuTần izBạnNamGiấuTên Liêu 10 3
1528 20:34:51 oMonKDDragon Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14 1
1529 20:34:51 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 21 3
1530 20:34:52 HậnĐờiVCL 1stTopVipProNo1 Liêu 12 1
1531 20:34:52 ziMrKotexx i70Jx2TLQSut Tống 33 2
1532 20:34:54 IooTiếpThịSữaooI KhôngHềGiảTrân Liêu 6 1
1533 20:34:55 VạnCổTâmVương JX2TaThan Liêu 18 1
1534 20:34:55 iKGzMaiMaiYeuEm bomay123 Liêu 10 1
1535 20:34:55 FCzHiep94 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 11 3
1536 20:34:56 ChanSut15cm iChuBáThông Liêu 16 4
1537 20:34:58 MaiDuTần B52iTrienChieu Liêu 11 4
1538 20:34:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo VạnCổTâmVương Tống 21 1
1539 20:34:59 oMonKDDragon iS2iiLợnBaby Tống 15 2
1540 20:35:00 iiiCaVeChuaiii zZzGCLZzZ Liêu 3 1
1541 20:35:00 ChắcAiĐóSẽNằm IiChúTiễuĐaTình Liêu 5 1
1542 20:35:00 HoàngThượng kingraop9 Liêu 2 1
1543 20:35:01 OreoOriginal iKGzMaiMaiYeuEm Tống 42 1
1544 20:35:01 IooTiếpThịSữaooI FCzHiep94 Liêu 7 2
1545 20:35:02 YÊuMộtVìSaO VạnTiễnLưuQuang Liêu 17 5
1546 20:35:03 YSLxVùngNhạyCảm TaoChapHet2 Tống 13 7
1547 20:35:03 Obamama Sendona Tống 18 1
1548 20:35:03 oooPéVũooo iiNamerDGC Tống 18 1
1549 20:35:05 iHuyềnThoại xChạyNgayĐi Liêu 9 3
1550 20:35:05 LongTranhHổĐấu HỏiVìSao Tống 13 1
1551 20:35:06 iSTzChàngNgốc LongTranhHổĐấu Liêu 10 2
1552 20:35:10 nPhogThảoPhương jXzMaCungzXj Liêu 13 1
1553 20:35:10 nPhogThảoPhương oooPéVũooo Liêu 14 2
1554 20:35:10 nPhogThảoPhương VDBxxDamexx Liêu 15 3
1555 20:35:10 iManboHieuThuBa ISxxThíchYÊN Tống 22 4
1556 20:35:10 iManboHieuThuBa iDNzNaughtyboy Tống 23 5
1557 20:35:11 ZZVInhdeptraiZ iiNuTaurus Liêu 18 1
1558 20:35:11 HoàngThượng TiênHồĐiệp Liêu 3 2
1559 20:35:13 XiaoMin zzKimLong Liêu 15 6
1560 20:35:13 iChuBáThông HoaCutHeo Tống 28 1
1561 20:35:14 JxGenius iSTzTônNgộKhông Tống 16 2
1562 20:35:15 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 8 5
1563 20:35:15 iChuBáThông AmBuLanCe115 Tống 29 2
1564 20:35:17 izBạnNamGiấuTên iGiậtBắnMình Tống 13 1
1565 20:35:17 zCụcCứtMayMắn 1xTụtQuần Tống 24 16
1566 20:35:17 Jx2acbdef2xJ iManboHieuThuBa Liêu 5 1
1567 20:35:17 Jx2acbdef2xJ JxGenius Liêu 6 2
1568 20:35:17 1StTaLaMa OreoOriginal Liêu 4 1
1569 20:35:17 izBạnNamGiấuTên iiiCaVeChuaiii Tống 14 2
1570 20:35:18 Jx2acbdef2xJ iiHuTruc Liêu 7 3
1571 20:35:18 Jx2acbdef2xJ ziMrKotexx Liêu 8 4
1572 20:35:19 iiZinNo 1stTopVipProNo1 Liêu 15 1
1573 20:35:20 Jx2AnhEmXDame nPhogThảoPhương Tống 2 1
1574 20:35:20 oS2oVDB iHuyềnThoại Tống 9 1
1575 20:35:21 zZzGCLZzZ XxPhieuXx99 Tống 15 1
1576 20:35:21 BoomID HậnĐờiVCL Tống 4 1
1577 20:35:23 oooPéVũooo ZZVInhdeptraiZ Tống 19 1
1578 20:35:24 IooTiếpThịSữaooI 0reo0riginal Liêu 8 3
1579 20:35:24 YSLxVùngNhạyCảm LộcLừaĐểMàVui Tống 14 8
1580 20:35:25 iDzVuiVe Jx2AnhEmXDame Liêu 13 1
1581 20:35:25 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 26 2
1582 20:35:26 s2HậuNghệs2 IooTiếpThịSữaooI Tống 29 3
1583 20:35:27 VDBxxDamexx iSTzChàngNgốc Tống 16 1
1584 20:35:27 McLaren720 xCR7TOXICx Liêu 21 1
1585 20:35:28 i70Jx2TLQSut oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 12 1
1586 20:35:29 oS2oVDB ThiênLýĐộcHànhzz Tống 10 2
1587 20:35:29 Obamama Jx2TLQyEp Tống 19 2
1588 20:35:30 iiNuTaurus ToaiKimTien Tống 18 1
1589 20:35:33 oooPéVũooo No1xDamez Tống 20 2
1590 20:35:34 VoTongDaGai GiàngAXúa Tống 10 1
1591 20:35:34 ThikBanRia So1LaoCai Tống 9 4
1592 20:35:34 VoTongDaGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11 2
1593 20:35:35 HoàngThượng MingMing Liêu 4 3
1594 20:35:36 QTzTrưBátGiới McLaren720 Tống 5 1
1595 20:35:36 izViếtHậu zZcambutquychanZ Tống 14 1
1596 20:35:37 1stTopVipProNo1 HoàngThượng Tống 10 1
1597 20:35:37 iiZinNo FCzHiep94 Liêu 16 2
1598 20:35:39 jXzMaCungzXj iiZinNo Tống 24 1
1599 20:35:39 ziMrKotexx 1stNhatTien Tống 34 1
1600 20:35:39 zZzGCLZzZ SinhRaĐểĂnHành Tống 16 2
1601 20:35:40 ziMrKotexx SuperMiennnn Tống 35 2
1602 20:35:43 s2HậuNghệs2 MaiDuTần Tống 30 4
1603 20:35:43 BịThíchBéNguyệt izViếtHậu Liêu 23 1
1604 20:35:43 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 24 2
1605 20:35:44 iTiếnMartin zZzGCLZzZ Liêu 8 2
1606 20:35:44 i70Jx2TLQSut ALaBeoBeoz Liêu 13 2
1607 20:35:45 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 15 9
1608 20:35:47 ZzAnhKhoazZ iiDHiiMr62ii Tống 7 1
1609 20:35:47 izHueManzi ToaiKimTien Tống 1 1
1610 20:35:49 iDNzNaughtyboy MyFenToms Liêu 15 1
1611 20:35:50 izBạnNamGiấuTên iCoGaiRoBotPKz Tống 15 3
1612 20:35:50 Jx2VôCực izBạnNamGiấuTên Liêu 18 18
1613 20:35:50 zzKimLong i70Jx2TLQSut Tống 19 1
1614 20:35:50 VoTongDaGai iSTzTônNgộKhông Tống 12 3
1615 20:35:51 iManboHieuThuBa Jx2TyCut Tống 24 1
1616 20:35:51 ChanSut15cm YuXiao Liêu 17 5
1617 20:35:51 ISxxThíchYÊN BuonKhoeBuffKhoe Liêu 16 1
1618 20:35:55 Obamama ISxxThíchYÊN Tống 20 3
1619 20:35:55 ssHVT32ss iTiếnMartin Tống 5 1
1620 20:35:56 Mrsliver Jx2AnhEmXDame Liêu 5 1
1621 20:35:57 VạnCổTâmVương TaoLaoLaTao Liêu 19 1
1622 20:35:57 JxGenius zTsunade Tống 17 1
1623 20:35:57 TaoChapHet2 OreoOriginal Liêu 17 1
1624 20:35:57 Obamama AmBuLanCe115 Tống 21 4
1625 20:35:57 ThiênLýĐộcHànhzz BeatBoy Liêu 21 1
1626 20:35:58 TaoChapHet2 VoTongDaGai Liêu 18 2
1627 20:35:58 iDzVuiVe xChạyNgayĐi Liêu 14 2
1628 20:35:58 ChắcAiĐóSẽNằm IiChúTiễuĐaTình Liêu 6 2
1629 20:35:58 ThiênLýĐộcHànhzz oMonKDDragon Liêu 22 2
1630 20:35:59 TiênHồĐiệp Jx2ThíchChơiĐàn Tống 10 1
1631 20:36:00 iChuBáThông iGiậtBắnMình Tống 30 3
1632 20:36:01 oS2oVDB LộcLừaĐểMàVui Tống 11 3
1633 20:36:02 iDNzNaughtyboy iManboHieuThuBa Liêu 16 2
1634 20:36:02 JiChangWook zzADiDaPhatzz Liêu 17 2
1635 20:36:06 iiNuTaurus ChanSut15cm Tống 19 2
1636 20:36:08 IooTiếpThịSữaooI BoomID Liêu 9 1
1637 20:36:09 ZZVInhdeptraiZ iBlackGOKU Liêu 19 1
1638 20:36:11 B52iTrienChieu VạnCổTâmVương Tống 4 1
1639 20:36:11 VolamVosongzz ssHVT32ss Liêu 1 1
1640 20:36:11 cS2oBạchVôThường jx2Apolo Liêu 17 10
1641 20:36:12 i70Jx2TLQSut ziMrKotexx Liêu 14 1
1642 20:36:12 zCụcCứtMayMắn HậnĐờiVCL Tống 25 17
1643 20:36:12 i70Jx2TLQSut iChuBáThông Liêu 15 2
1644 20:36:14 So1LaoCai Jx2TửHình Liêu 8 1
1645 20:36:15 zTsunade bomay123 Liêu 32 1
1646 20:36:15 BịThíchBéNguyệt zzKimLong Liêu 25 1
1647 20:36:15 JX2VanLuyen zTsunade Tống 16 8
1648 20:36:16 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 15 1
1649 20:36:16 JxGenius ZZVInhdeptraiZ Tống 18 2
1650 20:36:17 YÊuMộtVìSaO BánhOreoDâu Liêu 18 6
1651 20:36:18 iiJx2NamGa HỏiVìSao Tống 6 1
1652 20:36:18 iSTzChàngNgốc oVzAthena Liêu 11 1
1653 20:36:19 OreoOriginal iiZinNo Tống 43 1
1654 20:36:20 OreoOriginal iKGzMaiMaiYeuEm Tống 44 2
1655 20:36:20 TiênHồĐiệp iDNzNaughtyboy Tống 11 2
1656 20:36:20 izBạnNamGiấuTên Mrsliver Tống 16 1
1657 20:36:20 0reo0riginal MaiDuTần Tống 16 2
1658 20:36:21 HoàngThượng 1stTopVipProNo1 Liêu 5 1
1659 20:36:22 Jx2TLQyEp KuToSauKhoe Liêu 6 1
1660 20:36:23 oS2oCôDâuMa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 9 6
1661 20:36:27 YuXiao ThichYeuEm Tống 13 1
1662 20:36:27 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 18 11
1663 20:36:27 iiNuTaurus 1stNhatTien Tống 20 3
1664 20:36:29 B52iTrienChieu HoàngThượng Tống 5 2
1665 20:36:29 IiChúTiễuĐaTình cS2oBạchVôThường Tống 31 1
1666 20:36:30 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 32 2
1667 20:36:30 TaoChapHet2 iiNuTaurus Liêu 19 3
1668 20:36:30 IiChúTiễuĐaTình ChắcAiĐóSẽNằm Tống 33 3
1669 20:36:30 VDBxxDamexx TaoChapHet2 Tống 17 2
1670 20:36:31 iKGzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 3 1
1671 20:36:33 iiDHiiMr62ii iBlackGOKU Liêu 14 1
1672 20:36:33 iSTzChàngNgốc Chơivui Liêu 12 2
1673 20:36:34 VạnTiễnLưuQuang iS2iiLợnBaby Tống 7 1
1674 20:36:35 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 25 2
1675 20:36:36 zTsunade Jx2GaSutCuoc Liêu 33 1
1676 20:36:36 iKGzNaughtyboy NhinCL Liêu 4 2
1677 20:36:36 Jx2AnhEmXDame YÊuMộtVìSaO Tống 3 1
1678 20:36:39 ThiênLýĐộcHànhzz izHueManzi Liêu 23 3
1679 20:36:39 JxGenius ThiênLýĐộcHànhzz Tống 19 3
1680 20:36:39 zTsunade JxGenius Liêu 34 2
1681 20:36:39 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 25 1
1682 20:36:40 iManboHieuThuBa 1xTụtQuần Tống 26 2
1683 20:36:41 zTsunade VDBxxDamexx Liêu 35 3
1684 20:36:41 KhôngHềGiảTrân Jx2TyCut Tống 4 1
1685 20:36:42 GiàngAXúa Obamama Liêu 10 1
1686 20:36:42 No1xDamez jXzMaCungzXj Liêu 1 1
1687 20:36:42 No1xDamez VạnTiễnLưuQuang Liêu 2 2
1688 20:36:43 TieuLoi iiLếuLều Liêu 4 1
1689 20:36:44 xCR7TOXICx So1LaoCai Tống 14 1
1690 20:36:44 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 14 1
1691 20:36:45 B52iTrienChieu No1xDamez Tống 6 3
1692 20:36:45 TieuLoi MrMinMin Liêu 5 2
1693 20:36:46 McLaren720 xCR7TOXICx Liêu 22 1
1694 20:36:46 YuXiao iiZinNo Tống 14 2
1695 20:36:47 zZzGCLZzZ iiNamerDGC Tống 17 1
1696 20:36:48 iSTzChàngNgốc iiHuTruc Liêu 13 3
1697 20:36:48 oS2oVDB Jx2TLQyEp Tống 12 4
1698 20:36:49 zZzGCLZzZ Jx2VôCực Tống 18 2
1699 20:36:49 QTzTrưBátGiới ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 2
1700 20:36:51 IiChúTiễuĐaTình iHuyềnThoại Tống 34 4
1701 20:36:51 IiChúTiễuĐaTình iCoGaiRoBotPKz Tống 35 5
1702 20:36:52 bomay123 iSTzChàngNgốc Tống 9 1
1703 20:36:52 JX2VanLuyen i70Jx2TLQSut Tống 17 9
1704 20:36:53 OreoOriginal iSGzNaughtyBoy Tống 45 1
1705 20:36:53 SinhRaĐểĂnHành oooPéVũooo Liêu 11 1
1706 20:36:54 LongTranhHổĐấu SinhRaĐểĂnHành Tống 15 2
1707 20:36:54 iSTzTônNgộKhông bomay123 Liêu 12 1
1708 20:36:58 XxPhieuXx99 ThikBanRia Liêu 4 1
1709 20:37:01 JX2VanLuyen iiBlackCatz Tống 18 10
1710 20:37:01 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 32 1
1711 20:37:02 zZzGCLZzZ iiDHiiMr62ii Tống 19 3
1712 20:37:02 Jx2TửHình iGiậtBắnMình Tống 10 1
1713 20:37:03 Jx2TửHình GiàngAXúa Tống 11 2
1714 20:37:03 izBạnNamGiấuTên NecromancerxD Tống 17 2
1715 20:37:03 Jx2TửHình ChanSut15cm Tống 12 3
1716 20:37:03 iChuBáThông XxPhieuXx99 Tống 31 1
1717 20:37:04 izBạnNamGiấuTên Jx2VôCực Tống 18 3
1718 20:37:04 Jx2TyCut izBạnNamGiấuTên Liêu 33 2
1719 20:37:04 iChuBáThông ThiênLýĐộcHànhzz Tống 32 2
1720 20:37:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZZVInhdeptraiZ Tống 22 2
1721 20:37:06 McLaren720 iChuBáThông Liêu 23 2
1722 20:37:07 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 23 3
1723 20:37:07 BịThíchBéNguyệt kingraop9 Liêu 26 1
1724 20:37:07 BịThíchBéNguyệt FCzHiep94 Liêu 27 2
1725 20:37:08 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 27 3
1726 20:37:08 xChạyNgayĐi iSTzTônNgộKhông Tống 11 1
1727 20:37:08 xChạyNgayĐi McLaren720 Tống 12 2
1728 20:37:09 VạnCổTâmVương izViếtHậu Liêu 20 1
1729 20:37:09 iKGzMaiMaiYeuEm oMonKDDragon Liêu 11 1
1730 20:37:11 LongTranhHổĐấu Sendona Tống 16 3
1731 20:37:11 LongTranhHổĐấu HoaCutHeo Tống 17 4
1732 20:37:12 YÊuMộtVìSaO LongTranhHổĐấu Liêu 19 1
1733 20:37:13 zzKimLong SoLoNhaKu Tống 20 1
1734 20:37:14 VạnCổTâmVương zzDocCoCo Liêu 21 2
1735 20:37:15 MaiDuTần IiChúTiễuĐaTình Liêu 12 1
1736 20:37:17 izHueManzi 1stNhatTien Tống 2 1
1737 20:37:17 IooTiếpThịSữaooI VoTongDaGai Liêu 10 2
1738 20:37:19 JX2VanLuyen VolamVosongzz Tống 19 11
1739 20:37:19 MyFenToms zTsunade Tống 4 1
1740 20:37:20 Jx2TửHình i70Jx2TLQSut Tống 13 4
1741 20:37:20 izHueManzi IooTiếpThịSữaooI Tống 3 2
1742 20:37:21 Jx2TyCut AnhShark Liêu 34 3
1743 20:37:22 s2HậuNghệs2 ISxxThíchYÊN Tống 31 1
1744 20:37:23 YÊuMộtVìSaO iBlackGOKU Liêu 20 2
1745 20:37:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 24 4
1746 20:37:24 XiaoMin OreoOriginal Liêu 16 7
1747 20:37:25 VạnCổTâmVương JxIITháiThiênBảo Liêu 22 3
1748 20:37:26 zzKimLong HaiConThằnLằnCon Tống 21 2
1749 20:37:26 jx2Apolo iiZinNo Tống 5 1
1750 20:37:26 Chơivui iKGzNaughtyboy Tống 6 1
1751 20:37:28 Jx2iBắcKiềuPhong xChạyNgayĐi Liêu 1 1
1752 20:37:29 oMonKDDragon TaoChapHet2 Tống 16 1
1753 20:37:29 Jx2iBắcKiềuPhong B52iTrienChieu Liêu 2 2
1754 20:37:29 xCR7TOXICx Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 1
1755 20:37:31 ALaBeoBeoz 1xTụtQuần Tống 14 1
1756 20:37:31 izBạnNamGiấuTên iiiCaVeChuaiii Tống 19 1
1757 20:37:32 Jx2AnhEmXDame MaiDuTần Tống 4 2
1758 20:37:32 Jx2AnhEmXDame iDzVuiVe Tống 5 3
1759 20:37:32 Obamama iTiếnMartin Tống 22 1
1760 20:37:33 Jx2TyCut Jx2AnhEmXDame Liêu 35 4
1761 20:37:35 YuXiao BịThíchBéNguyệt Tống 15 3
1762 20:37:35 iMrMalthaelKID ThiênLýĐộcHànhzz Tống 15 5
1763 20:37:37 Jx2acbdef2xJ QTzTrưBátGiới Liêu 9 1
1764 20:37:37 zzADiDaPhatzz Mrsliver Tống 7 1
1765 20:37:37 zzADiDaPhatzz ZZVInhdeptraiZ Tống 8 2
1766 20:37:39 iHuyềnThoại zzADiDaPhatzz Liêu 10 1
1767 20:37:39 BeatBoy zZcambutquychanZ Tống 12 1
1768 20:37:41 VạnCổTâmVương VácCàyquaNúi Liêu 23 4
1769 20:37:41 zZzGCLZzZ zTsunade Tống 20 4
1770 20:37:42 bomay123 AmBuLanCe115 Tống 10 1
1771 20:37:44 VạnCổTâmVương Jx2iiNMKii Liêu 24 5
1772 20:37:44 iiDHiiMr62ii iiNuTaurus Liêu 15 1
1773 20:37:44 zCụcCứtMayMắn jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 26 18
1774 20:37:45 JX2VanLuyen JiChangWook Tống 20 12
1775 20:37:46 iSTzChàngNgốc ssHVT32ss Liêu 14 1
1776 20:37:46 iSGzNaughtyBoy KhôngHềGiảTrân Liêu 18 1
1777 20:37:46 izBạnNamGiấuTên YÊuMộtVìSaO Tống 20 2
1778 20:37:47 YSLxVùngNhạyCảm iHuyềnThoại Tống 16 10
1779 20:37:47 iiNamerDGC jXzMaCungzXj Liêu 8 1
1780 20:37:48 iBlackGOKU iKGzMaiMaiYeuEm Tống 27 1
1781 20:37:50 Jx2TyCut TiênHồĐiệp Liêu 36 5
1782 20:37:51 Jx2TyCut jx2Apolo Liêu 37 6
1783 20:37:52 1stTopVipProNo1 1StTaLaMa Tống 11 1
1784 20:37:52 OreoOriginal HoaCutHeo Tống 46 1
1785 20:37:52 iMrMalthaelKID nPhogThảoPhương Tống 16 6
1786 20:37:53 IiChúTiễuĐaTình iiNamerDGC Tống 36 1
1787 20:37:55 YuXiao ChanSut15cm Tống 16 4
1788 20:37:57 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 47 2
1789 20:37:58 Jx2TửHình Jx2acbdef2xJ Tống 14 5
1790 20:37:58 iSTzChàngNgốc xCR7TOXICx Liêu 15 2
1791 20:38:00 1stNhatTien zMìnhTaoCânHếtz Liêu 10 1
1792 20:38:00 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 24 1
1793 20:38:01 iMrMalthaelKID ThiênLýĐộcHànhzz Tống 17 7
1794 20:38:01 iiDHiiMr62ii bomay123 Liêu 16 2
1795 20:38:02 BeatBoy iiDHiiMr62ii Tống 13 2
1796 20:38:02 LongTranhHổĐấu 1stNhatTien Tống 18 1
1797 20:38:02 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 13 1
1798 20:38:03 BoomID So1LaoCai Tống 5 1
1799 20:38:03 GiàngAXúa BuonKhoeBuffKhoe Liêu 11 1
1800 20:38:04 s2HậuNghệs2 VolamVosongzz Tống 32 2
1801 20:38:04 zTsunade YuXiao Liêu 36 1
1802 20:38:04 Chơivui iSTzTônNgộKhông Tống 7 2
1803 20:38:04 XxPhieuXx99 BeatBoy Liêu 5 1
1804 20:38:05 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 37 2
1805 20:38:05 Jx2VôCực BoomID Liêu 19 1
1806 20:38:05 zCụcCứtMayMắn GiàngAXúa Tống 27 19
1807 20:38:05 SinhRaĐểĂnHành ziMrKotexx Liêu 12 1
1808 20:38:09 HỏiVìSao izBạnNamGiấuTên Liêu 8 1
1809 20:38:09 Jx2ThíchChơiĐàn ALaBeoBeoz Liêu 3 1
1810 20:38:10 iManboHieuThuBa XxPhieuXx99 Tống 28 4
1811 20:38:12 oMonKDDragon zTsunade Tống 17 2
1812 20:38:13 iKGzNaughtyboy Jx2AnhEmXDame Liêu 5 1
1813 20:38:13 jXzMaCungzXj i70Jx2TLQSut Tống 26 1
1814 20:38:14 Jx2TửHình Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 6
1815 20:38:17 AnhShark VạnCổTâmVương Tống 12 1
1816 20:38:18 Chơivui McLaren720 Tống 8 3
1817 20:38:18 Obamama iKGzMaiMaiYeuEm Tống 23 2
1818 20:38:18 MyFenToms iSGzNaughtyBoy Tống 5 2
1819 20:38:18 HoàngThượng MyFenToms Liêu 6 1
1820 20:38:19 Chơivui AmBuLanCe115 Tống 9 4
1821 20:38:19 LongTranhHổĐấu SinhRaĐểĂnHành Tống 19 2
1822 20:38:19 Chơivui ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10 5
1823 20:38:20 SoLoNhaKu iiHuTruc Liêu 4 1
1824 20:38:25 XiaoMin zzADiDaPhatzz Liêu 17 8
1825 20:38:26 IooTiếpThịSữaooI iManboHieuThuBa Liêu 11 1
1826 20:38:26 iChuBáThông iiBlackCatz Tống 33 1
1827 20:38:26 iKGzNaughtyboy oMonKDDragon Liêu 6 2
1828 20:38:27 No1xDamez ZzBestBuffzZ Liêu 3 1
1829 20:38:27 TaoChapHet2 Obamama Liêu 20 1
1830 20:38:28 TaoChapHet2 iChuBáThông Liêu 21 2
1831 20:38:29 VoTongDaGai zTsunade Tống 13 1
1832 20:38:30 TieuLoi JX2TaThan Liêu 6 3
1833 20:38:30 Chơivui TaoChapHet2 Tống 11 6
1834 20:38:30 iiNuTaurus BịThíchBéNguyệt Tống 21 1
1835 20:38:32 TiênHồĐiệp iSTzHoàngĐế Tống 12 1
1836 20:38:32 izBạnNamGiấuTên HoàngThượng Tống 21 1
1837 20:38:32 TiênHồĐiệp iDCzNaughtyGirl Tống 13 2
1838 20:38:32 izBạnNamGiấuTên nPhogThảoPhương Tống 22 2
1839 20:38:33 IiChúTiễuĐaTình 1xTụtQuần Tống 37 2
1840 20:38:34 cS2oBạchVôThường IiChúTiễuĐaTình Liêu 19 1
1841 20:38:35 MaiDuTần xChạyNgayĐi Liêu 13 1
1842 20:38:36 McLaren720 VoTongDaGai Liêu 24 1
1843 20:38:41 ChanSut15cm Jx2TửHình Liêu 18 1
1844 20:38:42 oooPéVũooo No1xDamez Tống 21 1
1845 20:38:42 ChanSut15cm bomay123 Liêu 19 2
1846 20:38:42 oooPéVũooo Jx2ThíchChơiĐàn Tống 22 2
1847 20:38:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCoGaiRoBotPKz Tống 25 5
1848 20:38:44 iiNuTaurus iSTzHoàngĐế Tống 22 2
1849 20:38:44 IooTiếpThịSữaooI VạnTiễnLưuQuang Liêu 12 2
1850 20:38:45 ĐTBLạcNguyênSoái 1stTopVipProNo1 Liêu 25 1
1851 20:38:45 ThiênLýĐộcHànhzz zzKimLong Liêu 24 1
1852 20:38:46 iiZinNo zZzGCLZzZ Liêu 17 1
1853 20:38:47 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 14 1
1854 20:38:47 iSTzTônNgộKhông iiNuTaurus Liêu 15 2
1855 20:38:48 iSTzTônNgộKhông Obamama Liêu 16 3
1856 20:38:48 iSTzTônNgộKhông jx2Apolo Liêu 17 4
1857 20:38:48 Jx2TLQyEp Jx2AnhEmXDame Liêu 7 1
1858 20:38:48 izHueManzi iiZinNo Tống 4 3
1859 20:38:49 LongTranhHổĐấu ThiênLýĐộcHànhzz Tống 20 3
1860 20:38:50 iSTzTônNgộKhông MingMing Liêu 18 5
1861 20:38:50 iSTzTônNgộKhông izBạnNamGiấuTên Liêu 19 6
1862 20:38:51 iGiậtBắnMình LongTranhHổĐấu Liêu 19 1
1863 20:38:51 iGiậtBắnMình JxGenius Liêu 20 2
1864 20:38:52 iTiếnMartin Chơivui Liêu 9 1
1865 20:38:52 QTzTrưBátGiới ZCanDyZ Tống 7 1
1866 20:38:53 jXzMaCungzXj i70Jx2TLQSut Tống 27 2
1867 20:38:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiNamerDGC Tống 26 6
1868 20:38:55 ZzAnhKhoazZ ZZVInhdeptraiZ Tống 8 1
1869 20:38:56 Jx2TyCut AnhShark Liêu 38 7
1870 20:38:57 iiDHiiMr62ii oVzAthena Liêu 17 1
1871 20:38:57 B52iTrienChieu iiDHiiMr62ii Tống 7 1
1872 20:38:59 BeatBoy HPxChịBaHảiPhòng Tống 14 1
1873 20:38:59 ssHVT32ss cS2oBạchVôThường Tống 6 1
1874 20:38:59 iChuBáThông ThichYeuEm Tống 34 1
1875 20:38:59 iChuBáThông iS2iiLợnBaby Tống 35 2
1876 20:39:00 B52iTrienChieu 1StTaLaMa Tống 8 2
1877 20:39:00 iChuBáThông iSTzTônNgộKhông Tống 36 3
1878 20:39:00 YÊuMộtVìSaO iBlackGOKU Liêu 21 1
1879 20:39:00 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 26 2
1880 20:39:00 So1LaoCai BoomID Liêu 9 1
1881 20:39:01 iSTzChàngNgốc VDBxxDamexx Liêu 16 3
1882 20:39:02 iiiCaVeChuaiii iChuBáThông Liêu 4 1
1883 20:39:02 YuXiao BịThíchBéNguyệt Tống 17 1
1884 20:39:05 HoàngThượng BeatBoy Liêu 7 1
1885 20:39:06 zTsunade ZzAnhKhoazZ Liêu 38 1
1886 20:39:06 oMonKDDragon MaiDuTần Tống 18 1
1887 20:39:06 ThikBanRia zTsunade Tống 10 1
1888 20:39:07 oMonKDDragon YÊuMộtVìSaO Tống 19 2
1889 20:39:08 McLaren720 izHueManzi Liêu 25 2
1890 20:39:09 Jx2TyCut iManboHieuThuBa Liêu 39 8
1891 20:39:09 iiiCaVeChuaiii oMonKDDragon Liêu 5 2
1892 20:39:10 ALaBeoBeoz Jx2TLQyEp Tống 15 1
1893 20:39:12 iKGzNaughtyboy ThikBanRia Liêu 7 3
1894 20:39:12 jXzMaCungzXj iiiCaVeChuaiii Tống 28 3
1895 20:39:13 MrMinMin iKGzNaughtyboy Tống 5 1
1896 20:39:13 iTiếnMartin B52iTrienChieu Liêu 10 2
1897 20:39:14 OreoOriginal Jx2TyCut Tống 48 1
1898 20:39:14 QTzTrưBátGiới SoLoNhaKu Tống 8 2
1899 20:39:14 bomay123 ViênNghĩaMẫn Tống 11 1
1900 20:39:15 OreoOriginal HoàngThượng Tống 49 2
1901 20:39:16 IooTiếpThịSữaooI Obamama Liêu 13 3
1902 20:39:16 bomay123 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12 2
1903 20:39:16 iBlackGOKU iSTzChàngNgốc Tống 28 1
1904 20:39:17 TieuLoi NhinCL Liêu 7 4
1905 20:39:17 oS2oCôDâuMa No1xDamez Tống 10 7
1906 20:39:18 Jx2TửHình iGiậtBắnMình Tống 16 1
1907 20:39:19 TieuLoi iiLếuLều Liêu 8 5
1908 20:39:20 GiàngAXúa jXzMaCungzXj Liêu 12 1
1909 20:39:22 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 18 8
1910 20:39:23 XxPhieuXx99 ziMrKotexx Liêu 6 1
1911 20:39:25 AmBuLanCe115 ssHVT32ss Liêu 14 1
1912 20:39:25 zzKimLong ThiênLýĐộcHànhzz Tống 22 1
1913 20:39:25 MrMinMin McLaren720 Tống 6 2
1914 20:39:26 Jx2VôCực MrMinMin Liêu 20 2
1915 20:39:26 oooPéVũooo zTsunade Tống 23 3
1916 20:39:26 Jx2TửHình JiChangWook Tống 17 2
1917 20:39:27 iiNuTaurus AmBuLanCe115 Tống 23 1
1918 20:39:27 iiNuTaurus HậnĐờiVCL Tống 24 2
1919 20:39:27 jx2Apolo iSTzHoàngĐế Tống 6 1
1920 20:39:29 YSLxVùngNhạyCảm iKGzMaiMaiYeuEm Tống 17 11
1921 20:39:29 OreoOriginal GiàngAXúa Tống 50 3
1922 20:39:30 Sendona oMonKDDragon Liêu 6 1
1923 20:39:30 TaoChapHet2 zMìnhTaoCânHếtz Liêu 22 1
1924 20:39:32 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 38 1
1925 20:39:32 LongTranhHổĐấu Mrsliver Tống 21 1
1926 20:39:34 oS2oVDB VạnCổTâmVương Tống 13 5
1927 20:39:35 Jx2VôCực bomay123 Liêu 21 3
1928 20:39:35 iiNamerDGC jx2Apolo Liêu 9 1
1929 20:39:36 iSTzTônNgộKhông IiChúTiễuĐaTình Liêu 20 1
1930 20:39:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzTônNgộKhông Tống 27 7
1931 20:39:39 oS2oVDB 1xTụtQuần Tống 14 6
1932 20:39:39 zZzGCLZzZ Jx2acbdef2xJ Tống 21 1
1933 20:39:39 izBạnNamGiấuTên iDzVuiVe Tống 23 1
1934 20:39:40 OreoOriginal i70Jx2TLQSut Tống 51 4
1935 20:39:40 ALaBeoBeoz BịThíchBéNguyệt Tống 16 2
1936 20:39:41 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 29 2
1937 20:39:42 ChanSut15cm zZzGCLZzZ Liêu 20 3
1938 20:39:42 ziMrKotexx Sendona Tống 36 1
1939 20:39:42 iiDHiiMr62ii xChạyNgayĐi Liêu 18 1
1940 20:39:43 1StTaLaMa izBạnNamGiấuTên Liêu 5 1
1941 20:39:44 iiNamerDGC iiNuTaurus Liêu 10 2
1942 20:39:44 zzKimLong XxPhieuXx99 Tống 23 2
1943 20:39:47 SinhRaĐểĂnHành LongTranhHổĐấu Liêu 13 1
1944 20:39:48 zTsunade xCR7TOXICx Liêu 39 1
1945 20:39:49 TaoChapHet2 ziMrKotexx Liêu 23 2
1946 20:39:51 YÊuMộtVìSaO OreoOriginal Liêu 22 1
1947 20:39:52 izHueManzi zZcambutquychanZ Tống 5 1
1948 20:39:52 iiZinNo KhôngHềGiảTrân Liêu 18 1
1949 20:39:52 FCzHiep94 HongBangChu Tống 12 1
1950 20:39:52 ĐTBLạcNguyênSoái FCzHiep94 Liêu 27 1
1951 20:39:54 VDBxxDamexx TaoChapHet2 Tống 18 1
1952 20:39:54 zTsunade oS2oCôDâuMa Liêu 40 2
1953 20:39:56 iiNamerDGC VạnTiễnLưuQuang Liêu 11 3
1954 20:39:57 YÊuMộtVìSaO BĐTHoàngTửI Liêu 23 2
1955 20:39:57 zzKimLong ChanSut15cm Tống 24 3
1956 20:39:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1StTaLaMa Tống 28 8
1957 20:40:01 Jx2iBắcKiềuPhong JxGenius Liêu 3 1
1958 20:40:01 JX2VanLuyen iSGzNaughtyBoy Tống 21 13
1959 20:40:04 Jx2TyCut ALaBeoBeoz Liêu 40 1
1960 20:40:04 YuXiao iCoGaiRoBotPKz Tống 18 2
1961 20:40:05 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2AnhEmXDame Liêu 28 2
1962 20:40:07 oooPéVũooo iiNamerDGC Tống 24 4
1963 20:40:07 iSTzTônNgộKhông 1stTopVipProNo1 Liêu 21 1
1964 20:40:09 zzKimLong HỏiVìSao Tống 25 4
1965 20:40:10 iBlackGOKU ZZVInhdeptraiZ Tống 30 3
1966 20:40:10 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 28 1
1967 20:40:10 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 29 2
1968 20:40:10 BịThíchBéNguyệt MingMing Liêu 30 3
1969 20:40:11 VạnCổTâmVương oKhổTậnCamLai Liêu 25 1
1970 20:40:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 29 9
1971 20:40:11 iiDHiiMr62ii QTzTrưBátGiới Liêu 19 2
1972 20:40:12 SoLoNhaKu IiChúTiễuĐaTình Liêu 5 1
1973 20:40:12 iSTzChàngNgốc 0reo0riginal Liêu 17 1
1974 20:40:13 iSTzChàngNgốc oVzAthena Liêu 18 2
1975 20:40:14 Chơivui SinhRaĐểĂnHành Tống 12 1
1976 20:40:14 HoàngThượng KuToSauKhoe Liêu 8 1
1977 20:40:15 iiiCaVeChuaiii BuonKhoeBuffKhoe Liêu 6 1
1978 20:40:15 iSTzChàngNgốc ZzAnhKhoazZ Liêu 19 3
1979 20:40:15 oMonKDDragon So1LaoCai Tống 20 1
1980 20:40:15 iiiCaVeChuaiii YuXiao Liêu 7 2
1981 20:40:16 iKGzMaiMaiYeuEm BoomID Liêu 12 1
1982 20:40:16 iKGzNaughtyboy ThikBanRia Liêu 8 1
1983 20:40:19 Jx2iBắcKiềuPhong Obamama Liêu 4 2
1984 20:40:19 iSTzHoàngĐế jx2Apolo Liêu 17 1
1985 20:40:20 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 26 2
1986 20:40:20 HoàngThượng AnhShark Liêu 9 2
1987 20:40:21 iKGzNaughtyboy VDBxxDamexx Liêu 9 2
1988 20:40:21 iMrMalthaelKID iiZinNo Tống 19 9
1989 20:40:23 iiBlackCatz zzKimLong Liêu 4 1
1990 20:40:24 ssHVT32ss jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 7 1
1991 20:40:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HoaCutHeo Tống 30 10
1992 20:40:24 HoàngThượng iiNuTaurus Liêu 10 3
1993 20:40:25 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 52 1
1994 20:40:26 izBạnNamGiấuTên zTsunade Tống 24 1
1995 20:40:27 izBạnNamGiấuTên ĐTBLạcNguyênSoái Tống 25 2
1996 20:40:27 iiiCaVeChuaiii Jx2AnhEmXDame Liêu 8 3
1997 20:40:28 iManboHieuThuBa HaiConThằnLằnCon Tống 29 1
1998 20:40:29 oS2oVDB VạnCổTâmVương Tống 15 7
1999 20:40:29 oMonKDDragon Jx2VôCực Tống 21 2
2000 20:40:30 iiiCaVeChuaiii Jx2iiNMKii Liêu 9 4
2001 20:40:30 iSTzHoàngĐế IiChúTiễuĐaTình Liêu 18 2
2002 20:40:30 TiênHồĐiệp iiiCaVeChuaiii Tống 14 3
2003 20:40:30 AmBuLanCe115 oMonKDDragon Liêu 15 1
2004 20:40:30 TiênHồĐiệp No1xDamez Tống 15 4
2005 20:40:31 1stTopVipProNo1 HoàngThượng Tống 12 1
2006 20:40:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SoLoNhaKu Tống 31 11
2007 20:40:33 Chơivui iGiậtBắnMình Tống 13 2
2008 20:40:34 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 37 1
2009 20:40:34 iiDHiiMr62ii izViếtHậu Liêu 20 3
2010 20:40:36 VạnTiễnLưuQuang i70Jx2TLQSut Tống 8 1
2011 20:40:37 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 19 1
2012 20:40:37 ziMrKotexx AmBuLanCe115 Tống 38 2
2013 20:40:38 JxGenius HậnĐờiVCL Tống 20 1
2014 20:40:40 IooTiếpThịSữaooI OreoOriginal Liêu 14 1
2015 20:40:42 FCzHiep94 1xTụtQuần Tống 13 1
2016 20:40:43 ThiênLýĐộcHànhzz VoTongDaGai Liêu 25 1
2017 20:40:43 IooTiếpThịSữaooI bomay123 Liêu 15 2
2018 20:40:44 B52iTrienChieu TieuLoi Tống 9 1
2019 20:40:45 iSTzHoàngĐế iiNuTaurus Liêu 19 3
2020 20:40:45 iManboHieuThuBa ThiênLýĐộcHànhzz Tống 30 2
2021 20:40:46 ChanSut15cm iManboHieuThuBa Liêu 21 1
2022 20:40:46 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 22 1
2023 20:40:47 1stNhatTien Chơivui Liêu 11 1
2024 20:40:50 MyFenToms 1StTaLaMa Tống 6 1
2025 20:40:50 XiaoMin ssHVT32ss Liêu 18 9
2026 20:40:51 iBlackGOKU iiBlackCatz Tống 31 4
2027 20:40:52 0reo0riginal iSTzTônNgộKhông Tống 17 1
2028 20:40:54 MingMing nPhogThảoPhương Tống 10 1
2029 20:40:56 ThikBanRia VạnCổTâmVương Tống 11 1
2030 20:40:57 s2HậuNghệs2 GiàngAXúa Tống 33 3
2031 20:40:57 1stNhatTien VạnTiễnLưuQuang Liêu 12 2
2032 20:40:58 iiNuTaurus HongBangChu Tống 25 1
2033 20:40:58 HoàngThượng iiNuTaurus Liêu 11 1
2034 20:40:59 oMonKDDragon Jx2VôCực Tống 22 1
2035 20:40:59 TaoChapHet2 MrMinMin Liêu 24 1
2036 20:41:00 s2HậuNghệs2 McLaren720 Tống 34 4
2037 20:41:00 MaiDuTần Jx2AnhEmXDame Liêu 14 1
2038 20:41:00 B52iTrienChieu HPxChịBaHảiPhòng Tống 10 2
2039 20:41:00 LongTranhHổĐấu TaoChapHet2 Tống 23 2
2040 20:41:01 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 39 1
2041 20:41:01 IiChúTiễuĐaTình iKGzMaiMaiYeuEm Tống 40 2
2042 20:41:01 Jx2acbdef2xJ iBlackGOKU Liêu 10 1
2043 20:41:01 B52iTrienChieu iDCzNaughtyGirl Tống 11 3
2044 20:41:01 IiChúTiễuĐaTình BịThíchBéNguyệt Tống 41 3
2045 20:41:01 B52iTrienChieu cS2oBạchVôThường Tống 12 4
2046 20:41:02 0reo0riginal Jx2TyCut Tống 18 2
2047 20:41:02 B52iTrienChieu HoàngThượng Tống 13 5
2048 20:41:02 JiChangWook NhinCL Liêu 18 1
2049 20:41:02 LongTranhHổĐấu iiDHiiMr62ii Tống 24 3
2050 20:41:03 Obamama 1stNhatTien Tống 24 1
2051 20:41:03 xChạyNgayĐi iS2iiLợnBaby Tống 13 1
2052 20:41:03 JiChangWook JxGenius Liêu 19 2
2053 20:41:03 iChuBáThông Sendona Tống 37 1
2054 20:41:05 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 6 2
2055 20:41:09 HoaCutHeo OreoOriginal Liêu 7 1
2056 20:41:09 iiZinNo ALaBeoBeoz Liêu 19 1
2057 20:41:09 iSTzHoàngĐế zZzGCLZzZ Liêu 20 4
2058 20:41:10 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 29 1
2059 20:41:10 iiZinNo KhôngHềGiảTrân Liêu 20 2
2060 20:41:10 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 32 12
2061 20:41:11 iiZinNo MingMing Liêu 21 3
2062 20:41:11 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7 3
2063 20:41:11 iiZinNo 1stTopVipProNo1 Liêu 22 4
2064 20:41:12 s2HậuNghệs2 iKGzNaughtyboy Tống 35 5
2065 20:41:14 AnhShark iiZinNo Tống 13 1
2066 20:41:14 izHueManzi iSTzChàngNgốc Tống 8 4
2067 20:41:15 FCzHiep94 iiNamerDGC Tống 14 2
2068 20:41:15 Jx2TLQyEp Jx2TửHình Liêu 8 1
2069 20:41:16 Obamama zTsunade Tống 25 2
2070 20:41:16 iSTzHoàngĐế iChuBáThông Liêu 21 5
2071 20:41:17 XiaoMin ziMrKotexx Liêu 19 10
2072 20:41:17 oZoSờÂmĐạoSỹoZo YÊuMộtVìSaO Tống 33 13
2073 20:41:17 ThikBanRia XiaoMin Tống 12 2
2074 20:41:18 ThikBanRia Mrsliver Tống 13 3
2075 20:41:18 CaChaBac1 B52iTrienChieu Liêu 1 1
2076 20:41:19 iManboHieuThuBa iSTzHoàngĐế Tống 31 1
2077 20:41:19 LongTranhHổĐấu JiChangWook Tống 25 4
2078 20:41:19 BoomID ixxBéTrangTậpBắn Tống 6 1
2079 20:41:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 34 14
2080 20:41:24 HoaCutHeo zMìnhTaoCânHếtz Liêu 8 2
2081 20:41:24 SinhRaĐểĂnHành izBạnNamGiấuTên Liêu 14 1
2082 20:41:25 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 35 15
2083 20:41:26 Jx2VôCực AnhShark Liêu 22 1
2084 20:41:26 IiChúTiễuĐaTình Jx2VôCực Tống 42 4
2085 20:41:26 IiChúTiễuĐaTình CaChaBac1 Tống 43 5
2086 20:41:27 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 44 6
2087 20:41:27 IiChúTiễuĐaTình HoàngThượng Tống 45 7
2088 20:41:28 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 41 1
2089 20:41:28 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 32 1
2090 20:41:30 OreoOriginal iiiCaVeChuaiii Tống 53 1
2091 20:41:30 OreoOriginal HoaCutHeo Tống 54 2
2092 20:41:30 So1LaoCai BoomID Liêu 10 1
2093 20:41:31 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 42 2
2094 20:41:33 Jx2TyCut jXzMaCungzXj Liêu 43 3
2095 20:41:33 ziMrKotexx iGiậtBắnMình Tống 39 1
2096 20:41:36 oMonKDDragon 1xTụtQuần Tống 23 2
2097 20:41:36 iSTzTônNgộKhông bomay123 Liêu 22 1
2098 20:41:39 ThikBanRia iSTzTônNgộKhông Tống 14 4
2099 20:41:39 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 32 2
2100 20:41:40 iiDHiiMr62ii iiJx2NamGa Liêu 21 1
2101 20:41:40 iManboHieuThuBa iCoGaiRoBotPKz Tống 33 3
2102 20:41:41 iiDHiiMr62ii LongTranhHổĐấu Liêu 22 2
2103 20:41:42 xChạyNgayĐi iDzVuiVe Tống 14 2
2104 20:41:43 iSGzNaughtyBoy xChạyNgayĐi Liêu 19 1
2105 20:41:43 ThikBanRia 1StTaLaMa Tống 15 5
2106 20:41:43 zCụcCứtMayMắn SinhRaĐểĂnHành Tống 28 20
2107 20:41:44 Jx2TLQyEp iChuBáThông Liêu 9 2
2108 20:41:47 MingMing Jx2TyCut Tống 11 1
2109 20:41:47 zCụcCứtMayMắn ChanSut15cm Tống 29 21
2110 20:41:48 Obamama ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 3
2111 20:41:49 No1xDamez TiênHồĐiệp Liêu 4 1
2112 20:41:49 No1xDamez MingMing Liêu 5 2
2113 20:41:49 No1xDamez oooPéVũooo Liêu 6 3
2114 20:41:50 zzKimLong HỏiVìSao Tống 26 1
2115 20:41:51 ZZVInhdeptraiZ VDBxxDamexx Liêu 20 1
2116 20:41:51 Obamama ZZVInhdeptraiZ Tống 27 4
2117 20:41:52 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 26 1
2118 20:41:52 MaiDuTần FCzHiep94 Liêu 15 1
2119 20:41:53 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 55 1
2120 20:41:54 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 19 3
2121 20:41:54 iKGzNaughtyboy ziMrKotexx Liêu 10 1
2122 20:41:54 B52iTrienChieu Jx2TLQyEp Tống 14 1
2123 20:41:55 B52iTrienChieu Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 2
2124 20:41:55 iSGzNaughtyBoy iManboHieuThuBa Liêu 20 2
2125 20:41:56 jXzMaCungzXj AmBuLanCe115 Tống 29 1
2126 20:41:56 JiChangWook zZzGCLZzZ Liêu 20 1
2127 20:41:56 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 56 2
2128 20:41:57 VạnCổTâmVương zziChâuThảoizz Liêu 27 1
2129 20:41:57 OreoOriginal XxPhieuXx99 Tống 57 3
2130 20:41:58 IiChúTiễuĐaTình iKGzMaiMaiYeuEm Tống 46 1
2131 20:41:58 zTsunade iiNuTaurus Liêu 41 1
2132 20:41:58 zCụcCứtMayMắn i70Jx2TLQSut Tống 30 22
2133 20:42:02 Jx2VôCực ISxxCua Liêu 23 1
2134 20:42:03 McLaren720 zzKimLong Liêu 27 2
2135 20:42:04 iSGzNaughtyBoy izViếtHậu Liêu 21 3
2136 20:42:05 VạnTiễnLưuQuang ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9 1
2137 20:42:06 jx2Apolo iSGzNaughtyBoy Tống 7 1
2138 20:42:06 AnhShark nPhogThảoPhương Tống 14 1
2139 20:42:06 YuXiao TieuLoi Tống 19 1
2140 20:42:06 izBạnNamGiấuTên iTiếnMartin Tống 26 1
2141 20:42:07 XiaoMin VoTongDaGai Liêu 20 1
2142 20:42:07 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzHoàngĐế Tống 36 16
2143 20:42:08 Jx2TửHình JiChangWook Tống 18 1
2144 20:42:08 Chơivui iKGzNaughtyboy Tống 14 1
2145 20:42:09 Jx2TửHình TaoChapHet2 Tống 19 2
2146 20:42:12 iChuBáThông ToaiKimTien Tống 38 1
2147 20:42:12 DiTongSutVac No1xDamez Tống 1 1
2148 20:42:15 zTsunade VạnTiễnLưuQuang Liêu 42 2
2149 20:42:15 ThikBanRia 1xTụtQuần Tống 16 6
2150 20:42:15 izHueManzi zTsunade Tống 9 5
2151 20:42:20 BeatBoy Sendona Tống 15 1
2152 20:42:20 BeatBoy iiZinNo Tống 16 2
2153 20:42:20 Chơivui McLaren720 Tống 15 2
2154 20:42:20 iiDHiiMr62ii MrMinMin Liêu 23 1
2155 20:42:21 iBlackGOKU iHuyềnThoại Tống 33 1
2156 20:42:21 IiChúTiễuĐaTình Jx2VôCực Tống 47 2
2157 20:42:22 VạnCổTâmVương TaoLaoLaTao Liêu 28 2
2158 20:42:25 izBạnNamGiấuTên MaiDuTần Tống 27 2
2159 20:42:27 Jx2TyCut izBạnNamGiấuTên Liêu 44 1
2160 20:42:29 YuXiao ThichYeuEm Tống 20 2
2161 20:42:29 iiiCaVeChuaiii BeatBoy Liêu 10 1
2162 20:42:31 iiNuTaurus YÊuMộtVìSaO Tống 26 1
2163 20:42:32 iiNuTaurus Jx2TyCut Tống 27 2
2164 20:42:33 QTzTrưBátGiới So1LaoCai Tống 9 1
2165 20:42:34 YSLxVùngNhạyCảm Mrsliver Tống 18 12
2166 20:42:35 YuXiao iiiCaVeChuaiii Tống 21 3
2167 20:42:36 s2HậuNghệs2 HongBangChu Tống 36 6
2168 20:42:36 MingMing iDzVuiVe Tống 12 1
2169 20:42:36 nPhogThảoPhương MingMing Liêu 16 1
2170 20:42:37 AmBuLanCe115 Jx2TửHình Liêu 16 1
2171 20:42:37 iSTzChàngNgốc B52iTrienChieu Liêu 20 1
2172 20:42:39 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7 1
2173 20:42:39 zzKimLong iS2iiLợnBaby Tống 27 1
2174 20:42:40 Jx2iBắcKiềuPhong ziMrKotexx Liêu 5 1
2175 20:42:40 Jx2TLQyEp BoomID Liêu 10 1
2176 20:42:40 ZzAnhKhoazZ zTsunade Tống 9 1
2177 20:42:41 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 24 1
2178 20:42:41 0reo0riginal nPhogThảoPhương Tống 20 4
2179 20:42:41 iiZinNo zzKimLong Liêu 23 1
2180 20:42:44 AmBuLanCe115 ZzAnhKhoazZ Liêu 17 2
2181 20:42:44 Jx2VôCực iiNuTaurus Liêu 25 2
2182 20:42:47 VạnCổTâmVương iiLếuLều Liêu 29 3
2183 20:42:48 IooTiếpThịSữaooI LongTranhHổĐấu Liêu 16 1
2184 20:42:49 1stTopVipProNo1 cS2oBạchVôThường Tống 13 1
2185 20:42:52 ZZVInhdeptraiZ QTzTrưBátGiới Liêu 21 1
2186 20:42:52 iSGzNaughtyBoy DiTongSutVac Liêu 22 1
2187 20:42:56 Jx2iBắcKiềuPhong oVzAthena Liêu 6 2
2188 20:42:56 izViếtHậu zZcambutquychanZ Tống 15 1
2189 20:42:56 Jx2iBắcKiềuPhong VDBxxDamexx Liêu 7 3
2190 20:42:57 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 48 3
2191 20:42:57 HậnĐờiVCL iChuBáThông Liêu 13 1
2192 20:42:57 iManboHieuThuBa GiàngAXúa Tống 34 1
2193 20:42:58 TiênHồĐiệp No1xDamez Tống 16 1
2194 20:42:58 YSLxVùngNhạyCảm HậnĐờiVCL Tống 19 13
2195 20:42:58 oS2oVDB Jx2VôCực Tống 16 8
2196 20:42:58 iGiậtBắnMình xChạyNgayĐi Liêu 21 1
2197 20:42:59 oS2oVDB iCoGaiRoBotPKz Tống 17 9
2198 20:42:59 Jx2iBắcKiềuPhong iManboHieuThuBa Liêu 8 4
2199 20:42:59 ThiênLýĐộcHànhzz JX2VanLuyen Liêu 26 1
2200 20:42:59 FCzHiep94 XiaoMin Tống 15 1
2201 20:43:00 1stNhatTien JxGenius Liêu 13 1
2202 20:43:00 Jx2GaSutCuoc HỏiVìSao Tống 7 1
2203 20:43:00 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 34 1
2204 20:43:01 SinhRaĐểĂnHành iBlackGOKU Liêu 15 1
2205 20:43:01 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 45 1
2206 20:43:01 s2HậuNghệs2 HoaCutHeo Tống 37 7
2207 20:43:01 ThikBanRia TieuLoi Tống 17 7
2208 20:43:02 JX2TaThan BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
2209 20:43:02 jXzMaCungzXj iSTzChàngNgốc Tống 30 2
2210 20:43:02 oS2oVDB Jx2TyCut Tống 18 10
2211 20:43:03 izBạnNamGiấuTên CaChaBac1 Tống 28 1
2212 20:43:03 izBạnNamGiấuTên iGiậtBắnMình Tống 29 2
2213 20:43:03 TaoChapHet2 ziMrKotexx Liêu 25 1
2214 20:43:10 iMrMalthaelKID zTsunade Tống 20 10
2215 20:43:11 Jx2GaSutCuoc ToaiKimTien Tống 8 2
2216 20:43:11 Jx2GaSutCuoc TaoChapHet2 Tống 9 3
2217 20:43:12 YÊuMộtVìSaO KhôngHềGiảTrân Liêu 24 1
2218 20:43:12 MrMinMin iiDHiiMr62ii Tống 7 1
2219 20:43:12 VạnCổTâmVương iiLếuLều Liêu 30 4
2220 20:43:13 McLaren720 Jx2GaSutCuoc Liêu 28 1
2221 20:43:14 Jx2VôCực AnhShark Liêu 26 1
2222 20:43:16 oMonKDDragon iSTzTônNgộKhông Tống 24 3
2223 20:43:16 IooTiếpThịSữaooI Jx2AnhEmXDame Liêu 17 2
2224 20:43:17 iManboHieuThuBa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 35 1
2225 20:43:18 ThiênLýĐộcHànhzz VạnTiễnLưuQuang Liêu 27 2
2226 20:43:19 izBạnNamGiấuTên iiNamerDGC Tống 30 3
2227 20:43:19 YuXiao nPhogThảoPhương Tống 22 4
2228 20:43:22 ThikBanRia ThiênLýĐộcHànhzz Tống 18 8
2229 20:43:22 ssHVT32ss iS2iiLợnBaby Tống 8 1
2230 20:43:24 McLaren720 B52iTrienChieu Liêu 29 2
2231 20:43:24 oooPéVũooo XxPhieuXx99 Tống 25 1
2232 20:43:24 ZZVInhdeptraiZ iBlackGOKU Liêu 22 2
2233 20:43:25 1StTaLaMa BeatBoy Liêu 6 1
2234 20:43:26 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 31 1
2235 20:43:26 BịThíchBéNguyệt izViếtHậu Liêu 32 2
2236 20:43:26 BịThíchBéNguyệt MingMing Liêu 33 3
2237 20:43:27 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 22 1
2238 20:43:31 iHuyềnThoại xChạyNgayĐi Liêu 11 1
2239 20:43:32 YuXiao iiiCaVeChuaiii Tống 23 5
2240 20:43:34 oS2oCôDâuMa 1xTụtQuần Tống 11 1
2241 20:43:34 oooPéVũooo Jx2TLQyEp Tống 26 2
2242 20:43:35 JxGenius ZZVInhdeptraiZ Tống 21 1
2243 20:43:35 MrMinMin McLaren720 Tống 8 2
2244 20:43:38 ssHVT32ss ToaiKimTien Tống 9 2
2245 20:43:38 iiNuTaurus HongBangChu Tống 28 1
2246 20:43:38 XiaoMin FCzHiep94 Liêu 21 1
2247 20:43:39 SinhRaĐểĂnHành zZzGCLZzZ Liêu 16 2
2248 20:43:39 zTsunade VoTongDaGai Liêu 43 1
2249 20:43:39 iChuBáThông Mrsliver Tống 39 1
2250 20:43:40 iiNuTaurus ChanSut15cm Tống 29 2
2251 20:43:40 iCLTSzNaughtyBoy ssHVT32ss Liêu 1 1
2252 20:43:41 ThikBanRia zTsunade Tống 19 9
2253 20:43:41 iiNuTaurus JiChangWook Tống 30 3
2254 20:43:42 iMrMalthaelKID 1StTaLaMa Tống 21 11
2255 20:43:42 1stTopVipProNo1 No1xDamez Tống 14 2
2256 20:43:43 ziMrKotexx i70Jx2TLQSut Tống 40 1
2257 20:43:43 iCLTSzNaughtyBoy DiTongSutVac Liêu 2 2
2258 20:43:48 iManboHieuThuBa iSTzChàngNgốc Tống 36 2
2259 20:43:49 iiZinNo oKhổTậnCamLai Liêu 24 2
2260 20:43:51 LongTranhHổĐấu AmBuLanCe115 Tống 26 1
2261 20:43:51 HỏiVìSao iiNuTaurus Liêu 9 1
2262 20:43:51 IiChúTiễuĐaTình iCLTSzNaughtyBoy Tống 49 1
2263 20:43:52 s2HậuNghệs2 HoaCutHeo Tống 38 8
2264 20:43:53 OreoOriginal iSTzHoàngĐế Tống 58 1
2265 20:43:53 HỏiVìSao zzKimLong Liêu 10 2
2266 20:43:53 ThiênLýĐộcHànhzz iChuBáThông Liêu 28 1
2267 20:43:55 iBlackGOKU iiZinNo Tống 35 1
2268 20:43:58 YÊuMộtVìSaO OreoOriginal Liêu 25 2
2269 20:43:58 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 12 2
2270 20:43:58 YuXiao iCoGaiRoBotPKz Tống 24 6
2271 20:44:00 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 44 1
2272 20:44:02 VDBxxDamexx zTsunade Tống 20 1
2273 20:44:02 QTzTrưBátGiới Jx2acbdef2xJ Tống 10 1
2274 20:44:03 MyFenToms YÊuMộtVìSaO Tống 8 2
2275 20:44:03 TaoChapHet2 iiJx2NamGa Liêu 26 1
2276 20:44:05 1stTopVipProNo1 HậnĐờiVCL Tống 15 3
2277 20:44:05 BoomID Sendona Tống 7 1
2278 20:44:06 iKGzMaiMaiYeuEm IiChúTiễuĐaTình Liêu 13 1
2279 20:44:06 VDBxxDamexx ToaiKimTien Tống 21 2
2280 20:44:09 iKGzMaiMaiYeuEm BoomID Liêu 14 2
2281 20:44:09 JxGenius HỏiVìSao Tống 22 2
2282 20:44:09 s2HậuNghệs2 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 39 9
2283 20:44:11 iSTzTônNgộKhông MrMinMin Liêu 23 1
2284 20:44:11 oooPéVũooo SoLoNhaKu Tống 27 3
2285 20:44:13 izViếtHậu iDzVuiVe Tống 16 1
2286 20:44:14 ThiênLýĐộcHànhzz JX2VanLuyen Liêu 29 2
2287 20:44:15 McLaren720 ziMrKotexx Liêu 30 1
2288 20:44:15 McLaren720 ThikBanRia Liêu 31 2
2289 20:44:16 1xTụtQuần s2HậuNghệs2 Liêu 7 1
2290 20:44:16 zTsunade JxGenius Liêu 45 1
2291 20:44:16 1xTụtQuần izHueManzi Liêu 8 2
2292 20:44:16 iBlackGOKU iKGzNaughtyboy Tống 36 2
2293 20:44:16 iBlackGOKU iSGzNaughtyBoy Tống 37 3
2294 20:44:16 1xTụtQuần jXzMaCungzXj Liêu 9 3
2295 20:44:17 VạnCổTâmVương JX2TaThan Liêu 31 5
2296 20:44:18 iBlackGOKU iKGzMaiMaiYeuEm Tống 38 4
2297 20:44:18 0reo0riginal nPhogThảoPhương Tống 21 5
2298 20:44:20 VạnCổTâmVương JX2EmLuyen Liêu 32 6
2299 20:44:22 0reo0riginal 1StTaLaMa Tống 22 6
2300 20:44:22 KhôngHềGiảTrân iiZinNo Tống 5 1
2301 20:44:22 BịThíchBéNguyệt YSLxVùngNhạyCảm Liêu 34 1
2302 20:44:22 iManboHieuThuBa Jx2TyCut Tống 37 3
2303 20:44:23 iSTzTônNgộKhông Chơivui Liêu 24 2
2304 20:44:29 VDBxxDamexx McLaren720 Tống 22 3
2305 20:44:31 So1LaoCai QTzTrưBátGiới Liêu 11 1
2306 20:44:34 iSTzChàngNgốc Jx2TửHình Liêu 21 1
2307 20:44:36 ZzAnhKhoazZ ThiênLýĐộcHànhzz Tống 10 1
2308 20:44:36 VácCàyquaNúi VạnCổTâmVương Tống 1 1
2309 20:44:37 zTsunade ZzAnhKhoazZ Liêu 46 2
2310 20:44:37 OreoOriginal MaiDuTần Tống 59 1
2311 20:44:40 iiDHiiMr62ii oMonKDDragon Liêu 24 1
2312 20:44:40 iiDHiiMr62ii MyFenToms Liêu 25 2
2313 20:44:40 s2HậuNghệs2 1xTụtQuần Tống 40 1
2314 20:44:42 iiNuTaurus zZcambutquychanZ Tống 31 1
2315 20:44:43 izHueManzi IooTiếpThịSữaooI Tống 10 1
2316 20:44:43 iSTzChàngNgốc VDBxxDamexx Liêu 22 2
2317 20:44:43 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 27 1
2318 20:44:43 iChuBáThông iS2iiLợnBaby Tống 40 1
2319 20:44:43 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 30 1
2320 20:44:46 1stNhatTien izHueManzi Liêu 14 2
2321 20:44:47 Jx2iBắcKiềuPhong jXzMaCungzXj Liêu 9 1
2322 20:44:48 izBạnNamGiấuTên No1xDamez Tống 31 4
2323 20:44:48 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 46 1
2324 20:44:49 iiZinNo zzKimLong Liêu 25 1
2325 20:44:51 TiênHồĐiệp BịThíchBéNguyệt Tống 17 1
2326 20:44:51 cS2oBạchVôThường iManboHieuThuBa Liêu 20 1
2327 20:44:51 iDzVuiVe izBạnNamGiấuTên Liêu 15 1
2328 20:44:51 iSTzHoàngĐế JxGenius Liêu 23 1
2329 20:44:51 TiênHồĐiệp Jx2VôCực Tống 18 2
2330 20:44:53 So1LaoCai ziMrKotexx Liêu 12 2
2331 20:44:55 izViếtHậu iiNamerDGC Tống 17 2
2332 20:44:56 oooPéVũooo nPhogThảoPhương Tống 28 4
2333 20:44:56 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 47 2
2334 20:44:56 ĐTBLạcNguyênSoái iChuBáThông Liêu 31 2
2335 20:44:57 Jx2TLQyEp Obamama Liêu 11 1
2336 20:44:58 JiChangWook LongTranhHổĐấu Liêu 21 1
2337 20:44:59 iHuyềnThoại xChạyNgayĐi Liêu 12 2
2338 20:45:02 HoaCutHeo MrMinMin Liêu 9 1
2339 20:45:02 zZzGCLZzZ Jx2acbdef2xJ Tống 22 1
2340 20:45:03 ChanSut15cm bomay123 Liêu 22 1
2341 20:45:03 iiNuTaurus iKGzNaughtyboy Tống 32 2
2342 20:45:04 Jx2TyCut iiNuTaurus Liêu 48 3
2343 20:45:06 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 49 4
2344 20:45:07 ChanSut15cm jXzMaCungzXj Liêu 23 2
2345 20:45:07 iiJx2NamGa So1LaoCai Tống 7 1
2346 20:45:08 Jx2VôCực oVzAthena Liêu 27 1
2347 20:45:08 iiJx2NamGa iSTzChàngNgốc Tống 8 2
2348 20:45:08 ThiênLýĐộcHànhzz BoomID Liêu 30 1
2349 20:45:09 Jx2TyCut MingMing Liêu 50 5
2350 20:45:09 SinhRaĐểĂnHành iiJx2NamGa Liêu 17 3
2351 20:45:12 HỏiVìSao ziMrKotexx Liêu 11 1
2352 20:45:12 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 39 1
2353 20:45:12 1stNhatTien AnhShark Liêu 15 3
2354 20:45:12 iBlackGOKU HongBangChu Tống 40 2
2355 20:45:13 Jx2VôCực jx2Apolo Liêu 28 2
2356 20:45:13 zMìnhTaoCânHếtz SinhRaĐểĂnHành Tống 3 1
2357 20:45:14 FCzHiep94 iiZinNo Tống 16 1
2358 20:45:14 Jx2TửHình iiBlackCatz Tống 20 1
2359 20:45:14 iBlackGOKU GiàngAXúa Tống 41 3
2360 20:45:14 iSGzNaughtyBoy Jx2AnhEmXDame Liêu 23 1
2361 20:45:17 iManboHieuThuBa Jx2TLQyEp Tống 38 1
2362 20:45:17 HậnĐờiVCL oS2oCôDâuMa Liêu 14 1
2363 20:45:18 ThikBanRia ZZVInhdeptraiZ Tống 20 1
2364 20:45:19 iChuBáThông HoaCutHeo Tống 41 1
2365 20:45:19 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 25 3
2366 20:45:21 zCụcCứtMayMắn HậnĐờiVCL Tống 31 23
2367 20:45:21 ĐTBLạcNguyênSoái zMìnhTaoCânHếtz Liêu 32 3
2368 20:45:22 iChuBáThông IooTiếpThịSữaooI Tống 42 2
2369 20:45:22 iHuyềnThoại FCzHiep94 Liêu 13 3
2370 20:45:22 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 1
2371 20:45:22 0reo0riginal iHuyềnThoại Tống 23 7
2372 20:45:25 OreoOriginal XxPhieuXx99 Tống 60 1
2373 20:45:25 1stNhatTien OreoOriginal Liêu 16 4
2374 20:45:26 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 39 2
2375 20:45:26 zzKimLong iSTzTônNgộKhông Tống 28 1
2376 20:45:27 oooPéVũooo No1xDamez Tống 29 5
2377 20:45:27 DiTongSutVac ThiênLýĐộcHànhzz Tống 2 1
2378 20:45:28 izHueManzi i70Jx2TLQSut Tống 11 1
2379 20:45:31 iSGzNaughtyBoy iChuBáThông Liêu 24 2
2380 20:45:34 ziMrKotexx 1stNhatTien Tống 41 1
2381 20:45:34 ziMrKotexx ChanSut15cm Tống 42 2
2382 20:45:37 zZzGCLZzZ ixxBéTrangTậpBắn Tống 23 2
2383 20:45:37 ThikBanRia TaoChapHet2 Tống 21 2
2384 20:45:37 zZzGCLZzZ AeKotLen Tống 24 3
2385 20:45:40 VạnCổTâmVương JX2EmLuyen Liêu 33 1
2386 20:45:41 iiDHiiMr62ii xMrMinhx Liêu 26 3
2387 20:45:42 VạnCổTâmVương JX2TaThan Liêu 34 2
2388 20:45:42 iManboHieuThuBa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 40 3
2389 20:45:42 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 50 1
2390 20:45:43 McLaren720 zzKimLong Liêu 32 1
2391 20:45:43 IiChúTiễuĐaTình Jx2VôCực Tống 51 2
2392 20:45:43 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 21 2
2393 20:45:45 iGiậtBắnMình Jx2AnhEmXDame Liêu 22 1
2394 20:45:46 YuXiao 1xTụtQuần Tống 25 7
2395 20:45:46 YÊuMộtVìSaO VoTongDaGai Liêu 26 1
2396 20:45:49 YuXiao nPhogThảoPhương Tống 26 8
2397 20:45:49 oooPéVũooo iCoGaiRoBotPKz Tống 30 6
2398 20:45:49 sSunFlower iiNuTaurus Liêu 1 1
2399 20:45:50 IiChúTiễuĐaTình zTsunade Tống 52 3
2400 20:45:51 ziMrKotexx iiiCaVeChuaiii Tống 43 3
2401 20:45:52 iiDHiiMr62ii iManboHieuThuBa Liêu 27 4
2402 20:45:52 iKGzMaiMaiYeuEm izBạnNamGiấuTên Liêu 15 1
2403 20:45:53 iKGzNaughtyboy IiChúTiễuĐaTình Liêu 11 1
2404 20:45:55 VạnTiễnLưuQuang iKGzNaughtyboy Tống 10 1
2405 20:45:55 iGiậtBắnMình QTzTrưBátGiới Liêu 23 2
2406 20:45:56 HoaCutHeo zZzGCLZzZ Liêu 10 1
2407 20:45:56 VạnTiễnLưuQuang BịThíchBéNguyệt Tống 11 2
2408 20:45:57 jXzMaCungzXj No1xDamez Tống 31 1
2409 20:45:58 SoLoNhaKu B52iTrienChieu Liêu 6 1
2410 20:45:58 Chơivui HỏiVìSao Tống 16 1
2411 20:45:58 YÊuMộtVìSaO oMonKDDragon Liêu 27 2
2412 20:45:59 Chơivui McLaren720 Tống 17 2
2413 20:46:00 iSTzHoàngĐế Jx2TửHình Liêu 24 2
2414 20:46:01 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10 1
2415 20:46:01 iChuBáThông IooTiếpThịSữaooI Tống 43 1
2416 20:46:01 sSunFlower AnhShark Liêu 2 2
2417 20:46:02 iKGzMaiMaiYeuEm DiTongSutVac Liêu 16 2
2418 20:46:02 iChuBáThông iSTzTônNgộKhông Tống 44 2
2419 20:46:03 MyFenToms TieuLoi Tống 10 1
2420 20:46:04 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 22 3
2421 20:46:06 YÊuMộtVìSaO OreoOriginal Liêu 28 3
2422 20:46:07 JiChangWook MrMinMin Liêu 22 2
2423 20:46:12 cS2oBạchVôThường iiNuTaurus Liêu 23 4
2424 20:46:15 Jx2GaSutCuoc GiàngAXúa Tống 10 1
2425 20:46:16 YÊuMộtVìSaO VDBxxDamexx Liêu 29 4
2426 20:46:16 TiênHồĐiệp iKGzMaiMaiYeuEm Tống 19 3
2427 20:46:16 0reo0riginal ZZVInhdeptraiZ Tống 24 8
2428 20:46:17 Jx2AnhEmXDame iiDHiiMr62ii Tống 6 1
2429 20:46:17 Jx2AnhEmXDame iGiậtBắnMình Tống 7 2
2430 20:46:17 Jx2AnhEmXDame iCLTSzNaughtyBoy Tống 8 3
2431 20:46:17 Jx2AnhEmXDame YÊuMộtVìSaO Tống 9 4
2432 20:46:17 Jx2AnhEmXDame Jx2VôCực Tống 10 5
2433 20:46:18 Jx2TyCut BoomID Liêu 51 6
2434 20:46:18 iSTzHoàngĐế Jx2AnhEmXDame Liêu 25 3
2435 20:46:19 zTsunade ssHVT32ss Liêu 47 1
2436 20:46:19 So1LaoCai JxGenius Liêu 13 1
2437 20:46:23 cS2oBạchVôThường iManboHieuThuBa Liêu 24 5
2438 20:46:23 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 41 2
2439 20:46:24 iSTzChàngNgốc LongTranhHổĐấu Liêu 23 1
2440 20:46:24 izBạnNamGiấuTên iDzVuiVe Tống 32 1
2441 20:46:25 cS2oBạchVôThường xMrMinhx Liêu 25 6
2442 20:46:25 zCụcCứtMayMắn SinhRaĐểĂnHành Tống 32 24
2443 20:46:26 izViếtHậu iS2iiLợnBaby Tống 18 3
2444 20:46:26 iChuBáThông XxPhieuXx99 Tống 45 3
2445 20:46:26 zzKimLong JiChangWook Tống 29 1
2446 20:46:26 iChuBáThông HậnĐờiVCL Tống 46 4
2447 20:46:26 ThiênLýĐộcHànhzz jXzMaCungzXj Liêu 31 1
2448 20:46:27 iSTzHoàngĐế oMonKDDragon Liêu 26 4
2449 20:46:28 Sendona izBạnNamGiấuTên Liêu 7 1
2450 20:46:28 zZcambutquychanZ iChuBáThông Liêu 8 1
2451 20:46:28 JX2VanLuyen VạnCổTâmVương Tống 22 1
2452 20:46:30 i70Jx2TLQSut Chơivui Liêu 16 1
2453 20:46:31 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 25 3
2454 20:46:31 bomay123 sSunFlower Tống 13 1
2455 20:46:31 YuXiao nPhogThảoPhương Tống 27 9
2456 20:46:32 iSTzHoàngĐế bomay123 Liêu 27 5
2457 20:46:32 TiênHồĐiệp SoLoNhaKu Tống 20 4
2458 20:46:34 HoaCutHeo zzKimLong Liêu 11 2
2459 20:46:34 iBlackGOKU HoaCutHeo Tống 42 1
2460 20:46:35 iBlackGOKU TaoChapHet2 Tống 43 2
2461 20:46:37 So1LaoCai ziMrKotexx Liêu 14 2
2462 20:46:39 Jx2iBắcKiềuPhong oVzAthena Liêu 10 1
2463 20:46:39 YÊuMộtVìSaO KhôngHềGiảTrân Liêu 30 1
2464 20:46:39 iSTzTônNgộKhông QTzTrưBátGiới Liêu 26 1
2465 20:46:40 zMìnhTaoCânHếtz iSTzHoàngĐế Tống 4 1
2466 20:46:40 oooPéVũooo No1xDamez Tống 31 7
2467 20:46:40 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 26 7
2468 20:46:41 zMìnhTaoCânHếtz iSGzNaughtyBoy Tống 5 2
2469 20:46:41 iManboHieuThuBa Jx2acbdef2xJ Tống 41 1
2470 20:46:43 zMìnhTaoCânHếtz HPxChịBaHảiPhòng Tống 6 3
2471 20:46:45 iiNuTaurus iSTzChàngNgốc Tống 33 1
2472 20:46:46 iiZinNo TiênHồĐiệp Liêu 26 1
2473 20:46:47 iiNuTaurus i70Jx2TLQSut Tống 34 2
2474 20:46:48 izViếtHậu BịThíchBéNguyệt Tống 19 4
2475 20:46:48 oooPéVũooo iiZinNo Tống 32 8
2476 20:46:49 iiNamerDGC izViếtHậu Liêu 12 1
2477 20:46:49 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 27 8
2478 20:46:49 iiNuTaurus GiàngAXúa Tống 35 3
2479 20:46:49 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 53 1
2480 20:46:49 OreoOriginal ThichYeuEm Tống 61 1
2481 20:46:49 IiChúTiễuĐaTình Jx2TyCut Tống 54 2
2482 20:46:49 Jx2iBắcKiềuPhong zMìnhTaoCânHếtz Liêu 11 2
2483 20:46:51 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 62 2
2484 20:46:53 iManboHieuThuBa IooTiếpThịSữaooI Tống 42 2
2485 20:46:55 zZzGCLZzZ Jx2MTGzZ Tống 25 1
2486 20:46:55 VoTongDaGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14 1
2487 20:46:56 iiNamerDGC BeatBoy Liêu 13 2
2488 20:46:56 VDBxxDamexx HongBangChu Tống 23 1
2489 20:46:56 iChuBáThông 1stNhatTien Tống 47 1
2490 20:46:57 Jx2TLQyEp IiChúTiễuĐaTình Liêu 12 1
2491 20:47:00 oooPéVũooo VạnCổTâmVương Tống 33 9
2492 20:47:00 xMrMinhx Jx2iBắcKiềuPhong Tống 1 1
2493 20:47:01 So1LaoCai AnhShark Liêu 15 3
2494 20:47:02 HỏiVìSao iiNuTaurus Liêu 12 1
2495 20:47:03 YÊuMộtVìSaO iManboHieuThuBa Liêu 31 2
2496 20:47:05 ThikBanRia YÊuMộtVìSaO Tống 22 3
2497 20:47:06 iiDHiiMr62ii FCzHiep94 Liêu 28 1
2498 20:47:07 iSTzTônNgộKhông VDBxxDamexx Liêu 27 2
2499 20:47:07 iSTzTônNgộKhông Jx2GaSutCuoc Liêu 28 3
2500 20:47:08 ziMrKotexx zTsunade Tống 44 1
2501 20:47:09 SinhRaĐểĂnHành iChuBáThông Liêu 18 1
2502 20:47:10 HoaCutHeo zZzGCLZzZ Liêu 12 1
2503 20:47:10 zZcambutquychanZ Obamama Liêu 9 2
2504 20:47:11 oS2oCôDâuMa 1xTụtQuần Tống 13 1
2505 20:47:11 DiTongSutVac nPhogThảoPhương Tống 3 1
2506 20:47:12 1stTopVipProNo1 iiNamerDGC Tống 16 4
2507 20:47:12 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 18 1
2508 20:47:13 iiiCaVeChuaiii Jx2AnhEmXDame Liêu 11 1
2509 20:47:13 sSunFlower VoTongDaGai Liêu 3 1
2510 20:47:13 LongTranhHổĐấu So1LaoCai Tống 28 1
2511 20:47:16 zCụcCứtMayMắn iCoGaiRoBotPKz Tống 33 25
2512 20:47:16 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 28 1
2513 20:47:17 s2HậuNghệs2 Jx2TLQyEp Tống 42 3
2514 20:47:18 sSunFlower JxGenius Liêu 4 2
2515 20:47:19 iSTzHoàngĐế xMrMinhx Liêu 29 2
2516 20:47:21 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 34 10
2517 20:47:21 SinhRaĐểĂnHành zzKimLong Liêu 19 2
2518 20:47:21 HỏiVìSao bomay123 Liêu 13 2
2519 20:47:23 Sendona MingMing Liêu 8 2
2520 20:47:23 iDzVuiVe DiTongSutVac Liêu 16 1
2521 20:47:23 iSTzTônNgộKhông oMonKDDragon Liêu 29 4
2522 20:47:24 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 33 1
2523 20:47:25 HậnĐờiVCL ziMrKotexx Liêu 15 1
2524 20:47:25 MrMinMin VạnCổTâmVương Tống 9 1
2525 20:47:25 izBạnNamGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 34 2
2526 20:47:25 IiChúTiễuĐaTình MaiDuTần Tống 55 1
2527 20:47:26 sSunFlower ZzAnhKhoazZ Liêu 5 3
2528 20:47:26 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 56 2
2529 20:47:26 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2TửHình Liêu 33 1
2530 20:47:27 Jx2TyCut VạnTiễnLưuQuang Liêu 52 1
2531 20:47:27 ChanSut15cm izHueManzi Liêu 24 1
2532 20:47:29 iMrMalthaelKID No1xDamez Tống 22 12
2533 20:47:31 Jx2TyCut BuonKhoeBuffKhoe Liêu 53 2
2534 20:47:32 iiZinNo YuXiao Liêu 27 1
2535 20:47:33 iiZinNo iChuBáThông Liêu 28 2
2536 20:47:34 iSTzChàngNgốc MyFenToms Liêu 24 1
2537 20:47:34 NhinCL zTsunade Tống 7 1
2538 20:47:35 Jx2VôCực jx2Apolo Liêu 29 1
2539 20:47:36 ThiênLýĐộcHànhzz NhinCL Liêu 32 1
2540 20:47:38 Obamama iiiCaVeChuaiii Tống 28 1
2541 20:47:38 MrMinMin Jx2acbdef2xJ Tống 10 2
2542 20:47:39 Jx2iBắcKiềuPhong MrMinMin Liêu 12 1
2543 20:47:39 ĐTBLạcNguyênSoái iiJx2NamGa Liêu 34 2
2544 20:47:40 OreoOriginal nPhogThảoPhương Tống 63 1
2545 20:47:41 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 33 1
2546 20:47:42 ThikBanRia McLaren720 Tống 23 4
2547 20:47:43 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 54 3
2548 20:47:43 i70Jx2TLQSut s2HậuNghệs2 Liêu 17 1
2549 20:47:44 0reo0riginal iSTzTônNgộKhông Tống 25 9
2550 20:47:46 HậnĐờiVCL xChạyNgayĐi Liêu 16 2
2551 20:47:48 1stNhatTien iiNuTaurus Liêu 17 1
2552 20:47:48 TiênHồĐiệp Sendona Tống 21 1
2553 20:47:48 TiênHồĐiệp iKGzMaiMaiYeuEm Tống 22 2
2554 20:47:48 izBạnNamGiấuTên Jx2VôCực Tống 35 3
2555 20:47:50 Chơivui ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18 1
2556 20:47:51 Chơivui ZZVInhdeptraiZ Tống 19 2
2557 20:47:51 iiNamerDGC izBạnNamGiấuTên Liêu 14 1
2558 20:47:51 oMonKDDragon iiZinNo Tống 25 1
2559 20:47:52 zzKimLong iiNamerDGC Tống 30 1
2560 20:47:54 sSunFlower Jx2AnhEmXDame Liêu 6 4
2561 20:47:54 bomay123 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 14 1
2562 20:47:55 Jx2GaSutCuoc HoaCutHeo Tống 11 1
2563 20:47:56 cS2oBạchVôThường QTzTrưBátGiới Liêu 28 9
2564 20:47:57 oS2oCôDâuMa ChanSut15cm Tống 14 2
2565 20:47:57 YSLxVùngNhạyCảm SinhRaĐểĂnHành Tống 20 1
2566 20:47:58 SoLoNhaKu B52iTrienChieu Liêu 7 1
2567 20:47:59 zTsunade zzKimLong Liêu 48 1
2568 20:47:59 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 21 2
2569 20:47:59 GiàngAXúa OreoOriginal Liêu 13 1
2570 20:48:00 iBlackGOKU HongBangChu Tống 44 1
2571 20:48:01 ssHVT32ss i70Jx2TLQSut Tống 11 1
2572 20:48:01 iChuBáThông TaoChapHet2 Tống 48 1
2573 20:48:02 DiTongSutVac 1xTụtQuần Tống 4 1
2574 20:48:02 VolamVosongzz xMrMinhx Liêu 2 1
2575 20:48:03 zZzGCLZzZ XxPhieuXx99 Tống 26 1
2576 20:48:03 HậnĐờiVCL oMonKDDragon Liêu 17 3
2577 20:48:04 IooTiếpThịSữaooI AnhShark Liêu 19 2
2578 20:48:04 zTsunade 1stTopVipProNo1 Liêu 49 2
2579 20:48:04 oooPéVũooo zTsunade Tống 35 11
2580 20:48:05 iiDHiiMr62ii Obamama Liêu 29 1
2581 20:48:05 1stNhatTien JX2VanLuyen Liêu 18 2
2582 20:48:06 iiDHiiMr62ii BeatBoy Liêu 30 2
2583 20:48:06 ziMrKotexx iGiậtBắnMình Tống 45 1
2584 20:48:06 No1xDamez jXzMaCungzXj Liêu 7 1
2585 20:48:06 No1xDamez oooPéVũooo Liêu 8 2
2586 20:48:07 ssHVT32ss HậnĐờiVCL Tống 12 2
2587 20:48:07 DiTongSutVac VạnCổTâmVương Tống 5 2
2588 20:48:08 DiTongSutVac nPhogThảoPhương Tống 6 3
2589 20:48:11 YÊuMộtVìSaO JxGenius Liêu 32 1
2590 20:48:12 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 57 3
2591 20:48:12 HỏiVìSao Jx2GaSutCuoc Liêu 14 3
2592 20:48:12 Jx2TLQyEp KhôngHềGiảTrân Liêu 13 1
2593 20:48:12 Jx2TửHình VolamVosongzz Tống 21 1
2594 20:48:14 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 55 4
2595 20:48:15 iSGzNaughtyBoy VDBxxDamexx Liêu 26 1
2596 20:48:15 Chơivui iiBlackCatz Tống 20 3
2597 20:48:17 ThikBanRia GiàngAXúa Tống 24 5
2598 20:48:18 sSunFlower izBạnNamGiấuTên Liêu 7 5
2599 20:48:18 Jx2VôCực FCzHiep94 Liêu 30 1
2600 20:48:19 izHueManzi 1stNhatTien Tống 12 1
2601 20:48:21 iCLTSzNaughtyBoy bomay123 Liêu 3 1
2602 20:48:21 oS2oCôDâuMa Jx2TLQyEp Tống 15 3
2603 20:48:22 So1LaoCai iChuBáThông Liêu 16 1
2604 20:48:23 iSTzChàngNgốc OreoOriginal Liêu 25 2
2605 20:48:23 DiTongSutVac iiZinNo Tống 7 4
2606 20:48:25 Jx2iBắcKiềuPhong ziMrKotexx Liêu 13 2
2607 20:48:25 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 37 17
2608 20:48:25 VoTongDaGai iCLTSzNaughtyBoy Tống 15 1
2609 20:48:26 Jx2TửHình YÊuMộtVìSaO Tống 22 2
2610 20:48:27 iiNuTaurus JiChangWook Tống 36 1
2611 20:48:27 iSTzHoàngĐế Jx2AnhEmXDame Liêu 30 3
2612 20:48:28 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 43 1
2613 20:48:30 Obamama iTiếnMartin Tống 29 1
2614 20:48:31 jXzMaCungzXj sSunFlower Tống 32 1
2615 20:48:31 zTsunade ssHVT32ss Liêu 50 1
2616 20:48:31 iKGzNaughtyboy TiênHồĐiệp Liêu 12 1
2617 20:48:33 ThiênLýĐộcHànhzz VoTongDaGai Liêu 33 1
2618 20:48:33 izBạnNamGiấuTên iSTzChàngNgốc Tống 36 1
2619 20:48:34 HỏiVìSao Chơivui Liêu 15 4
2620 20:48:35 izBạnNamGiấuTên iDCzNaughtyGirl Tống 37 2
2621 20:48:36 oMonKDDragon ThichYeuEm Tống 26 1
2622 20:48:36 zMìnhTaoCânHếtz iSGzNaughtyBoy Tống 7 1
2623 20:48:38 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 13 2
2624 20:48:39 zTsunade izViếtHậu Liêu 51 2
2625 20:48:39 iiNuTaurus Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37 2
2626 20:48:40 Jx2TyCut ISxxCua Liêu 56 5
2627 20:48:41 ChanSut15cm iManboHieuThuBa Liêu 25 1
2628 20:48:41 1stTopVipProNo1 iKGzNaughtyboy Tống 17 1
2629 20:48:43 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 16 4
2630 20:48:43 jXzMaCungzXj ChanSut15cm Tống 33 2
2631 20:48:45 Mrsliver xChạyNgayĐi Liêu 6 1
2632 20:48:45 FCzHiep94 McLaren720 Tống 17 1
2633 20:48:45 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 29 10
2634 20:48:45 oooPéVũooo nPhogThảoPhương Tống 36 1
2635 20:48:46 cS2oBạchVôThường xMrMinhx Liêu 30 11
2636 20:48:47 zZzGCLZzZ HoaCutHeo Tống 27 2
2637 20:48:47 1StTaLaMa MingMing Liêu 7 1
2638 20:48:48 zZzGCLZzZ XxPhieuXx99 Tống 28 3
2639 20:48:48 MrMinMin iKGzMaiMaiYeuEm Tống 11 1
2640 20:48:48 HỏiVìSao zzKimLong Liêu 16 5
2641 20:48:49 zZzGCLZzZ ĐCMxPhêHeroin Tống 29 4
2642 20:48:50 iSTzTônNgộKhông Obamama Liêu 30 1
2643 20:48:50 HậnĐờiVCL zZzGCLZzZ Liêu 18 1
2644 20:48:50 iHuyềnThoại 1stTopVipProNo1 Liêu 14 1
2645 20:48:51 iSTzTônNgộKhông VDBxxDamexx Liêu 31 2
2646 20:48:52 zMìnhTaoCânHếtz ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8 2
2647 20:48:54 iChuBáThông iSTzTônNgộKhông Tống 49 1
2648 20:48:55 i70Jx2TLQSut oVzAthena Liêu 18 1
2649 20:48:57 JiChangWook FCzHiep94 Liêu 23 1
2650 20:48:59 JiChangWook ziMrKotexx Liêu 24 2
2651 20:48:59 Jx2VôCực MrMinMin Liêu 31 2
2652 20:49:00 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 31 12
2653 20:49:01 YÊuMộtVìSaO jXzMaCungzXj Liêu 33 1
2654 20:49:01 ĐTBLạcNguyênSoái oMonKDDragon Liêu 35 1
2655 20:49:02 iGiậtBắnMình LongTranhHổĐấu Liêu 24 1
2656 20:49:03 HỏiVìSao Jx2AnhEmXDame Liêu 17 6
2657 20:49:06 YÊuMộtVìSaO iChuBáThông Liêu 34 2
2658 20:49:08 ThikBanRia SinhRaĐểĂnHành Tống 25 6
2659 20:49:09 izViếtHậu 1xTụtQuần Tống 20 1
2660 20:49:10 VDBxxDamexx No1xDamez Tống 24 1
2661 20:49:11 0reo0riginal i70Jx2TLQSut Tống 26 10
2662 20:49:12 JiChangWook iiNuTaurus Liêu 25 3
2663 20:49:14 iSTzChàngNgốc Jx2TửHình Liêu 26 1
2664 20:49:14 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 57 6
2665 20:49:14 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 25 2
2666 20:49:15 YÊuMộtVìSaO zMìnhTaoCânHếtz Liêu 35 3
2667 20:49:16 1StTaLaMa KhôngHềGiảTrân Liêu 8 2
2668 20:49:16 1StTaLaMa oooPéVũooo Liêu 9 3
2669 20:49:16 1StTaLaMa YuXiao Liêu 10 4
2670 20:49:16 1StTaLaMa ziMrKotexx Liêu 11 5
2671 20:49:16 1StTaLaMa MyFenToms Liêu 12 6
2672 20:49:16 1StTaLaMa BuonKhoeBuffKhoe Liêu 13 7
2673 20:49:16 zZcambutquychanZ JX2TaThan Liêu 10 3
2674 20:49:18 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 17 5
2675 20:49:19 iSTzChàngNgốc QTzTrưBátGiới Liêu 27 2
2676 20:49:21 Jx2VôCực bomay123 Liêu 32 3
2677 20:49:22 Jx2VôCực Obamama Liêu 33 4
2678 20:49:22 izViếtHậu iS2iiLợnBaby Tống 21 2
2679 20:49:22 s2HậuNghệs2 iHuyềnThoại Tống 44 2
2680 20:49:26 Jx2iBắcKiềuPhong jXzMaCungzXj Liêu 14 1
2681 20:49:28 Jx2GaSutCuoc nPhogThảoPhương Tống 12 1
2682 20:49:28 iChuBáThông Jx2acbdef2xJ Tống 50 1
2683 20:49:29 VạnCổTâmVương DiTongSutVac Liêu 35 1
2684 20:49:30 Obamama ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30 1
2685 20:49:30 s2HậuNghệs2 HậnĐờiVCL Tống 45 3
2686 20:49:30 ziMrKotexx So1LaoCai Tống 46 1
2687 20:49:32 iChuBáThông VolamVosongzz Tống 51 2
2688 20:49:33 1stNhatTien VạnTiễnLưuQuang Liêu 19 1
2689 20:49:33 1stTopVipProNo1 1StTaLaMa Tống 18 1
2690 20:49:34 VoTongDaGai ThiênLýĐộcHànhzz Tống 16 1
2691 20:49:35 IooTiếpThịSữaooI ziMrKotexx Liêu 20 3
2692 20:49:35 iSTzChàngNgốc iChuBáThông Liêu 28 3
2693 20:49:36 Jx2VôCực B52iTrienChieu Liêu 34 5
2694 20:49:36 JxGenius ZZVInhdeptraiZ Tống 23 1
2695 20:49:38 xMrMinhx iSTzChàngNgốc Tống 2 1
2696 20:49:38 iiBlackCatz iiNuTaurus Liêu 5 1
2697 20:49:39 oooPéVũooo 1stNhatTien Tống 37 1
2698 20:49:39 xMrMinhx iiBlackCatz Tống 3 2
2699 20:49:40 OreoOriginal iiZinNo Tống 64 1
2700 20:49:41 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 22 2
2701 20:49:41 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 58 1
2702 20:49:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 38 18
2703 20:49:42 Jx2TLQyEp jXzMaCungzXj Liêu 14 1
2704 20:49:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1xTụtQuần Tống 39 19
2705 20:49:45 iSGzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 27 1
2706 20:49:46 MingMing Sendona Tống 13 1
2707 20:49:47 ssHVT32ss zTsunade Tống 13 1
2708 20:49:47 izBạnNamGiấuTên YÊuMộtVìSaO Tống 38 1
2709 20:49:49 iSTzTônNgộKhông iManboHieuThuBa Liêu 32 1
2710 20:49:49 izBạnNamGiấuTên iTiếnMartin Tống 39 2
2711 20:49:51 i70Jx2TLQSut Obamama Liêu 19 1
2712 20:49:52 IooTiếpThịSữaooI Chơivui Liêu 21 4
2713 20:49:52 IooTiếpThịSữaooI izBạnNamGiấuTên Liêu 22 5
2714 20:49:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 40 20
2715 20:49:54 JiChangWook iiNuTaurus Liêu 26 4
2716 20:49:56 MrMinMin HoaCutHeo Tống 12 1
2717 20:49:56 iChuBáThông Jx2TLQyEp Tống 52 1
2718 20:49:56 OreoOriginal CaChaBac1 Tống 65 2
2719 20:49:56 iChuBáThông McLaren720 Tống 53 2
2720 20:49:56 Jx2VôCực Jx2GaSutCuoc Liêu 35 6
2721 20:49:57 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 58 7
2722 20:49:57 ChanSut15cm MrMinMin Liêu 26 1
2723 20:50:00 ThiênLýĐộcHànhzz s2HậuNghệs2 Liêu 34 1
2724 20:50:01 iSTzHoàngĐế AnhShark Liêu 31 4
2725 20:50:02 Jx2TửHình sSunFlower Tống 23 1
2726 20:50:02 zZzGCLZzZ HongBangChu Tống 30 1
2727 20:50:04 MyFenToms ThiênLýĐộcHànhzz Tống 11 1
2728 20:50:04 Jx2VôCực bomay123 Liêu 36 7
2729 20:50:05 xMrMinhx TaoChapHet2 Tống 4 3
2730 20:50:07 iBlackGOKU iGiậtBắnMình Tống 45 1
2731 20:50:07 SoLoNhaKu jx2Apolo Liêu 8 2
2732 20:50:07 jXzMaCungzXj iCLTSzNaughtyBoy Tống 34 1
2733 20:50:08 ssHVT32ss nPhogThảoPhương Tống 14 2
2734 20:50:09 IiChúTiễuĐaTình iiNamerDGC Tống 59 2
2735 20:50:09 JiChangWook xMrMinhx Liêu 27 5
2736 20:50:10 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 23 13
2737 20:50:10 VolamVosongzz iBlackGOKU Liêu 3 1
2738 20:50:10 ĐTBLạcNguyênSoái oooPéVũooo Liêu 36 1
2739 20:50:12 LongTranhHổĐấu Jx2iBắcKiềuPhong Tống 29 1
2740 20:50:15 1stNhatTien zZzGCLZzZ Liêu 20 1
2741 20:50:17 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 37 8
2742 20:50:19 zTsunade oMonKDDragon Liêu 52 1
2743 20:50:19 XiaoMin MyFenToms Liêu 23 3
2744 20:50:19 iManboHieuThuBa iiDHiiMr62ii Tống 43 1
2745 20:50:19 VDBxxDamexx iiZinNo Tống 26 3
2746 20:50:23 izHueManzi zTsunade Tống 14 3
2747 20:50:24 iSGzNaughtyBoy izBạnNamGiấuTên Liêu 28 2
2748 20:50:26 ThikBanRia ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 7
2749 20:50:27 JxGenius JiChangWook Tống 24 2
2750 20:50:31 DiTongSutVac Mrsliver Tống 8 1
2751 20:50:32 iHuyềnThoại QTzTrưBátGiới Liêu 15 1
2752 20:50:33 ziMrKotexx iSTzTônNgộKhông Tống 47 1
2753 20:50:35 VạnCổTâmVương JX2EmLuyen Liêu 36 2
2754 20:50:37 zzKimLong VolamVosongzz Tống 31 1
2755 20:50:37 ChanSut15cm zMìnhTaoCânHếtz Liêu 27 2
2756 20:50:38 i70Jx2TLQSut 0reo0riginal Liêu 20 2
2757 20:50:38 s2HậuNghệs2 i70Jx2TLQSut Tống 46 1
2758 20:50:40 YÊuMộtVìSaO LongTranhHổĐấu Liêu 36 1
2759 20:50:41 Chơivui IooTiếpThịSữaooI Tống 21 1
2760 20:50:42 zZcambutquychanZ JxGenius Liêu 11 4
2761 20:50:44 ssHVT32ss nPhogThảoPhương Tống 15 3
2762 20:50:45 iSTzHoàngĐế Chơivui Liêu 32 5
2763 20:50:45 VạnCổTâmVương bomay123 Liêu 37 3
2764 20:50:45 iSGzNaughtyBoy Jx2TửHình Liêu 29 3
2765 20:50:46 ziMrKotexx ChanSut15cm Tống 48 2
2766 20:50:47 Obamama YÊuMộtVìSaO Tống 31 1
2767 20:50:47 oMonKDDragon iSTzChàngNgốc Tống 27 1
2768 20:50:47 YuXiao 1StTaLaMa Tống 28 1
2769 20:50:47 oMonKDDragon SinhRaĐểĂnHành Tống 28 2
2770 20:50:49 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 32 13
2771 20:50:49 oooPéVũooo SoLoNhaKu Tống 38 1
2772 20:50:50 iSTzHoàngĐế Jx2GaSutCuoc Liêu 33 6
2773 20:50:51 oS2oCôDâuMa ThiênLýĐộcHànhzz Tống 18 6
2774 20:50:53 ĐTBLạcNguyênSoái B52iTrienChieu Liêu 37 1
2775 20:50:55 JX2TaThan TieuMap Tống 2 1
2776 20:50:55 Jx2VôCực Obamama Liêu 38 9
2777 20:50:56 MyFenToms No1xDamez Tống 12 1
2778 20:50:56 iiiCaVeChuaiii OreoOriginal Liêu 12 1
2779 20:50:57 JX2TaThan NguyenVanDui Tống 3 2
2780 20:50:58 iiDHiiMr62ii BuonKhoeBuffKhoe Liêu 31 1
2781 20:50:58 oooPéVũooo iiZinNo Tống 39 2
2782 20:50:58 MrMinMin McLaren720 Tống 13 1
2783 20:51:00 ZZVInhdeptraiZ iiNuTaurus Liêu 23 1
2784 20:51:00 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 60 3
2785 20:51:00 BịThíchBéNguyệt VDBxxDamexx Liêu 35 1
2786 20:51:01 Jx2iBắcKiềuPhong ssHVT32ss Liêu 15 1
2787 20:51:01 iSTzHoàngĐế xMrMinhx Liêu 34 7
2788 20:51:01 IiChúTiễuĐaTình ĐTBLạcNguyênSoái Tống 61 4
2789 20:51:02 sSunFlower iChuBáThông Liêu 8 1
2790 20:51:03 sSunFlower jXzMaCungzXj Liêu 9 2
2791 20:51:03 VạnCổTâmVương JX2VanLuyen Liêu 38 4
2792 20:51:03 YuXiao Jx2TLQyEp Tống 29 2
2793 20:51:03 iSTzTônNgộKhông 1stTopVipProNo1 Liêu 33 1
2794 20:51:04 JX2TaThan SzzMaiMaiYeuEm Tống 4 3
2795 20:51:05 iHuyềnThoại IiChúTiễuĐaTình Liêu 16 2
2796 20:51:05 iSTzTônNgộKhông DiTongSutVac Liêu 34 2
2797 20:51:06 zzKimLong iiBlackCatz Tống 32 2
2798 20:51:08 HoaCutHeo s2HậuNghệs2 Liêu 13 1
2799 20:51:08 Jx2VôCực izBạnNamGiấuTên Liêu 39 10
2800 20:51:09 YuXiao Sendona Tống 30 3
2801 20:51:09 JiChangWook zzKimLong Liêu 28 1
2802 20:51:12 HongBangChu oMonKDDragon Liêu 5 1
2803 20:51:12 zCụcCứtMayMắn GiàngAXúa Tống 34 26
2804 20:51:13 oooPéVũooo iiDHiiMr62ii Tống 40 3
2805 20:51:13 LongTranhHổĐấu ZZVInhdeptraiZ Tống 30 1
2806 20:51:14 VạnCổTâmVương iiLếuLều Liêu 39 5
2807 20:51:14 Jx2VôCực VạnTiễnLưuQuang Liêu 40 11
2808 20:51:16 ThiênLýĐộcHànhzz izHueManzi Liêu 35 1
2809 20:51:16 iManboHieuThuBa HoaCutHeo Tống 44 2
2810 20:51:17 IooTiếpThịSữaooI iManboHieuThuBa Liêu 23 1
2811 20:51:19 zCụcCứtMayMắn HậnĐờiVCL Tống 35 27
2812 20:51:20 MyFenToms nPhogThảoPhương Tống 13 2
2813 20:51:20 MyFenToms iS2iiLợnBaby Tống 14 3
2814 20:51:21 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 66 1
2815 20:51:22 sSunFlower OreoOriginal Liêu 10 3
2816 20:51:22 XiaoMin MyFenToms Liêu 24 4
2817 20:51:22 oooPéVũooo iSTzTônNgộKhông Tống 41 4
2818 20:51:23 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 24 2
2819 20:51:24 sSunFlower Jx2TửHình Liêu 11 4
2820 20:51:24 oS2oVDB HongBangChu Tống 19 11
2821 20:51:25 YÊuMộtVìSaO Obamama Liêu 37 1
2822 20:51:25 zZzGCLZzZ AeKotLen Tống 31 1
2823 20:51:29 TieuLoi ThiếuLâm Liêu 9 1
2824 20:51:29 bomay123 TaoChapHet2 Tống 15 1
2825 20:51:30 ziMrKotexx zZcambutquychanZ Tống 49 3
2826 20:51:30 sSunFlower iChuBáThông Liêu 12 5
2827 20:51:32 XxPhieuXx99 izViếtHậu Liêu 7 1
2828 20:51:33 jXzMaCungzXj VolamVosongzz Tống 35 1
2829 20:51:36 ĐTBLạcNguyênSoái bomay123 Liêu 38 1
2830 20:51:39 IiChúTiễuĐaTình No1xDamez Tống 62 1
2831 20:51:39 LongTranhHổĐấu So1LaoCai Tống 31 2
2832 20:51:39 zCụcCứtMayMắn 1xTụtQuần Tống 36 28
2833 20:51:40 ChanSut15cm zzKimLong Liêu 28 1
2834 20:51:41 HỏiVìSao LongTranhHổĐấu Liêu 18 7
2835 20:51:41 ImConGáiChủTịch Jx2TyCut Tống 1 1
2836 20:51:41 ssHVT32ss zTsunade Tống 16 1
2837 20:51:42 iTiếnMartin zZzGCLZzZ Liêu 11 1
2838 20:51:43 TieuLoi ThuThảo94 Liêu 10 2
2839 20:51:43 ZzAnhKhoazZ iSTzChàngNgốc Tống 11 1
2840 20:51:43 i70Jx2TLQSut OreoOriginal Liêu 21 1
2841 20:51:43 HỏiVìSao iiNuTaurus Liêu 19 8
2842 20:51:44 iiNamerDGC B52iTrienChieu Liêu 15 1
2843 20:51:44 B52iTrienChieu iiNamerDGC Tống 16 1
2844 20:51:44 ImConGáiChủTịch Mrsliver Tống 2 2
2845 20:51:45 JX2TaThan TheBITCHES Tống 5 4
2846 20:51:45 SinhRaĐểĂnHành izBạnNamGiấuTên Liêu 20 1
2847 20:51:46 BịThíchBéNguyệt KuToSauKhoe Liêu 36 2
2848 20:51:46 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 37 3
2849 20:51:46 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 38 4
2850 20:51:46 BịThíchBéNguyệt YuXiao Liêu 39 5
2851 20:51:46 BịThíchBéNguyệt VDBxxDamexx Liêu 40 6
2852 20:51:46 1stNhatTien izHueManzi Liêu 21 2
2853 20:51:46 BịThíchBéNguyệt KrLinhDan2ii Liêu 41 7
2854 20:51:46 BịThíchBéNguyệt ISxxCua Liêu 42 8
2855 20:51:46 BịThíchBéNguyệt 1stTopVipProNo1 Liêu 43 9
2856 20:51:50 iHuyềnThoại oS2oVDB Liêu 17 3
2857 20:51:51 VạnCổTâmVương JxIITháiThiênBảo Liêu 40 6
2858 20:51:51 JX2TaThan TheDEAD Tống 6 5
2859 20:51:51 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 39 2
2860 20:51:53 iSTzTônNgộKhông MingMing Liêu 35 1
2861 20:51:53 iSTzTônNgộKhông TaoLaoLaTao Liêu 36 2
2862 20:51:53 iSTzTônNgộKhông zziChâuThảoizz Liêu 37 3
2863 20:51:56 JiChangWook iiNuTaurus Liêu 29 2
2864 20:51:57 iiZinNo BuonKhoeBuffKhoe Liêu 29 1
2865 20:51:58 Chơivui 1stNhatTien Tống 22 1
2866 20:51:58 iiJx2NamGa ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9 1
2867 20:51:58 iSTzTônNgộKhông MyFenToms Liêu 38 4
2868 20:51:58 iSTzTônNgộKhông IiChúTiễuĐaTình Liêu 39 5
2869 20:51:59 iiZinNo jx2Apolo Liêu 30 2
2870 20:51:59 SinhRaĐểĂnHành Obamama Liêu 21 2
2871 20:52:01 YÊuMộtVìSaO zMìnhTaoCânHếtz Liêu 38 2
2872 20:52:01 SoLoNhaKu JX2TaThan Liêu 9 1
2873 20:52:02 McLaren720 Jx2GaSutCuoc Liêu 34 1
2874 20:52:02 iiDHiiMr62ii FCzHiep94 Liêu 32 1
2875 20:52:02 VạnTiễnLưuQuang ZZVInhdeptraiZ Tống 12 1
2876 20:52:03 izViếtHậu SinhRaĐểĂnHành Tống 22 1
2877 20:52:03 DiTongSutVac nPhogThảoPhương Tống 9 1
2878 20:52:03 VạnCổTâmVương ZzBestBuffzZ Liêu 41 7
2879 20:52:03 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 17 2
2880 20:52:08 iBlackGOKU VạnCổTâmVương Tống 46 1
2881 20:52:12 iMrMalthaelKID iiDHiiMr62ii Tống 24 14
2882 20:52:13 OreoOriginal Jx2TLQyEp Tống 67 1
2883 20:52:14 izHueManzi zTsunade Tống 15 1
2884 20:52:15 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 32 1
2885 20:52:15 s2HậuNghệs2 Sendona Tống 47 1
2886 20:52:16 HậnĐờiVCL izBạnNamGiấuTên Liêu 19 1
2887 20:52:16 1xTụtQuần TiênHồĐiệp Liêu 10 1
2888 20:52:16 YuXiao iiZinNo Tống 31 1
2889 20:52:17 iiNuTaurus iiBlackCatz Tống 38 1
2890 20:52:18 Jx2VôCực iiJx2NamGa Liêu 41 12
2891 20:52:20 Jx2VôCực ZzAnhKhoazZ Liêu 42 13
2892 20:52:21 Jx2VôCực ssHVT32ss Liêu 43 14
2893 20:52:21 ChanSut15cm izViếtHậu Liêu 29 2
2894 20:52:21 zzKimLong iKGzNaughtyboy Tống 33 1
2895 20:52:21 ChanSut15cm bomay123 Liêu 30 3
2896 20:52:21 GiàngAXúa izHueManzi Liêu 14 1
2897 20:52:21 iiNuTaurus JiChangWook Tống 39 2
2898 20:52:22 QTzTrưBátGiới 1xTụtQuần Tống 11 1
2899 20:52:24 No1xDamez BuonKhoeBuffKhoe Liêu 9 1
2900 20:52:24 YÊuMộtVìSaO VạnTiễnLưuQuang Liêu 39 3
2901 20:52:24 No1xDamez YuXiao Liêu 10 2
2902 20:52:24 jXzMaCungzXj iSTzTônNgộKhông Tống 36 1
2903 20:52:25 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 68 2
2904 20:52:25 iTiếnMartin OreoOriginal Liêu 12 2
2905 20:52:25 Jx2VôCực JxGenius Liêu 44 15
2906 20:52:26 ThiênLýĐộcHànhzz ThikBanRia Liêu 36 1
2907 20:52:27 zZzGCLZzZ iiNamerDGC Tống 32 1
2908 20:52:28 xMrMinhx HỏiVìSao Tống 5 1
2909 20:52:29 AnhShark No1xDamez Tống 15 1
2910 20:52:29 jXzMaCungzXj ToaiKimTien Tống 37 2
2911 20:52:32 HoaCutHeo iManboHieuThuBa Liêu 14 1
2912 20:52:33 Jx2VôCực VDBxxDamexx Liêu 45 16
2913 20:52:34 iSTzChàngNgốc zZzGCLZzZ Liêu 29 1
2914 20:52:34 jx2Apolo HongBangChu Tống 8 1
2915 20:52:35 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 48 2
2916 20:52:36 XiaoMin iiNuTaurus Liêu 25 5
2917 20:52:37 Chơivui ChanSut15cm Tống 23 2
2918 20:52:37 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 38 3
2919 20:52:42 iChuBáThông sSunFlower Tống 54 1
2920 20:52:42 SoLoNhaKu YSLxVùngNhạyCảm Liêu 10 2
2921 20:52:44 LongTranhHổĐấu IooTiếpThịSữaooI Tống 33 2
2922 20:52:45 HậnĐờiVCL zMìnhTaoCânHếtz Liêu 20 2
2923 20:52:47 izBạnNamGiấuTên iiĐầuTrọc2MáiS Tống 40 1
2924 20:52:49 izBạnNamGiấuTên iiiCaVeChuaiii Tống 41 2
2925 20:52:49 izBạnNamGiấuTên iSGzNaughtyBoy Tống 42 3
2926 20:52:49 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 50 4
2927 20:52:50 HậnĐờiVCL OreoOriginal Liêu 21 3
2928 20:52:50 izBạnNamGiấuTên ThichYeuEm Tống 43 4
2929 20:52:50 i70Jx2TLQSut iChuBáThông Liêu 22 2
2930 20:52:50 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 26 6
2931 20:52:51 Obamama i70Jx2TLQSut Tống 32 1
2932 20:52:51 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 40 1
2933 20:52:53 HoaCutHeo ThikBanRia Liêu 15 2
2934 20:52:54 VạnCổTâmVương TaoLaoLaTao Liêu 42 1
2935 20:52:55 TaoChapHet2 ziMrKotexx Liêu 27 1
2936 20:52:56 cS2oBạchVôThường JxGenius Liêu 33 14
2937 20:52:57 Jx2TửHình YÊuMộtVìSaO Tống 24 1
2938 20:52:58 Jx2TửHình XiaoMin Tống 25 2
2939 20:52:59 Jx2iBắcKiềuPhong iMaNhânTrảo Liêu 16 2
2940 20:52:59 1stNhatTien zzKimLong Liêu 22 1
2941 20:53:00 iManboHieuThuBa So1LaoCai Tống 45 1
2942 20:53:01 SinhRaĐểĂnHành QTzTrưBátGiới Liêu 22 1
2943 20:53:02 Jx2VôCực Jx2TửHình Liêu 46 17
2944 20:53:02 ImConGáiChủTịch 1StTaLaMa Tống 3 3
2945 20:53:03 JiChangWook IiChúTiễuĐaTình Liêu 30 1
2946 20:53:03 TaoChapHet2 xMrMinhx Liêu 28 2
2947 20:53:05 ThiênLýĐộcHànhzz VạnTiễnLưuQuang Liêu 37 2
2948 20:53:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiZinNo Tống 41 21
2949 20:53:07 ImConGáiChủTịch 1xTụtQuần Tống 4 4
2950 20:53:08 ssHVT32ss GiàngAXúa Tống 18 1
2951 20:53:09 OreoOriginal XxPhieuXx99 Tống 69 1
2952 20:53:11 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 41 2
2953 20:53:13 McLaren720 OreoOriginal Liêu 35 1
2954 20:53:14 jx2Apolo nPhogThảoPhương Tống 9 2
2955 20:53:15 HỏiVìSao Chơivui Liêu 20 1
2956 20:53:17 zTsunade JX2EmLuyen Liêu 53 1
2957 20:53:17 izBạnNamGiấuTên iCLTSzNaughtyBoy Tống 44 1
2958 20:53:17 B52iTrienChieu ToaiKimTien Tống 17 2
2959 20:53:17 zTsunade iiLếuLều Liêu 54 2
2960 20:53:18 iiNuTaurus HPxChịBaHảiPhòng Tống 40 1
2961 20:53:18 iDzVuiVe B52iTrienChieu Liêu 17 1
2962 20:53:18 zTsunade JX2VanLuyen Liêu 55 3
2963 20:53:19 Jx2TLQyEp Obamama Liêu 15 1
2964 20:53:20 ThiênLýĐộcHànhzz ZzAnhKhoazZ Liêu 38 3
2965 20:53:21 iChuBáThông Jx2VôCực Tống 55 1
2966 20:53:22 NhinCL ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8 1
2967 20:53:22 s2HậuNghệs2 HoaCutHeo Tống 49 3
2968 20:53:23 JxGenius iiBlackCatz Tống 25 1
2969 20:53:23 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 25 15
2970 20:53:26 iBlackGOKU McLaren720 Tống 47 2
2971 20:53:27 HongBangChu iManboHieuThuBa Liêu 6 1
2972 20:53:27 HongBangChu JxGenius Liêu 7 2
2973 20:53:29 DiTongSutVac Mrsliver Tống 10 2
2974 20:53:29 iKGzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 13 1
2975 20:53:30 zZzGCLZzZ ixxBéTrangTậpBắn Tống 33 1
2976 20:53:32 Sendona zZzGCLZzZ Liêu 9 1
2977 20:53:32 zTsunade NhinCL Liêu 56 4
2978 20:53:32 iHuyềnThoại Jx2GaSutCuoc Liêu 18 4
2979 20:53:33 zTsunade s2HậuNghệs2 Liêu 57 5
2980 20:53:33 JiChangWook iiNuTaurus Liêu 31 2
2981 20:53:38 iChuBáThông ZZVInhdeptraiZ Tống 56 2
2982 20:53:38 IiChúTiễuĐaTình iiZinNo Tống 63 1
2983 20:53:38 IiChúTiễuĐaTình Jx2TyCut Tống 64 2
2984 20:53:38 iDzVuiVe DiTongSutVac Liêu 18 2
2985 20:53:40 IooTiếpThịSữaooI izViếtHậu Liêu 25 1
2986 20:53:41 iMrMalthaelKID 1xTụtQuần Tống 26 16
2987 20:53:42 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 47 1
2988 20:53:42 iDzVuiVe AnhShark Liêu 19 3
2989 20:53:43 ChanSut15cm OreoOriginal Liêu 31 1
2990 20:53:45 zTsunade FCzHiep94 Liêu 58 6
2991 20:53:45 YuXiao 1StTaLaMa Tống 32 1
2992 20:53:46 zTsunade bomay123 Liêu 59 7
2993 20:53:47 Jx2VôCực VDBxxDamexx Liêu 48 2
2994 20:53:47 Obamama iKGzNaughtyboy Tống 33 1
2995 20:53:47 xMrMinhx iiDHiiMr62ii Tống 6 1
2996 20:53:47 xMrMinhx Jx2TLQyEp Tống 7 2
2997 20:53:49 iiNamerDGC ImConGáiChủTịch Liêu 16 1
2998 20:53:49 iDzVuiVe VạnTiễnLưuQuang Liêu 20 4
2999 20:53:49 HỏiVìSao xMrMinhx Liêu 21 2
3000 20:53:50 No1xDamez YuXiao Liêu 11 1
3001 20:53:50 No1xDamez jx2Apolo Liêu 12 2
3002 20:53:50 No1xDamez jXzMaCungzXj Liêu 13 3
3003 20:53:50 No1xDamez oooPéVũooo Liêu 14 4
3004 20:53:50 No1xDamez oS2oVDB Liêu 15 5
3005 20:53:50 No1xDamez MingMing Liêu 16 6
3006 20:53:50 No1xDamez ISxxCua Liêu 17 7
3007 20:53:51 iBlackGOKU JiChangWook Tống 48 1
3008 20:53:51 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 49 2
3009 20:53:52 iSTzHoàngĐế iChuBáThông Liêu 35 8
3010 20:53:54 zzKimLong HongBangChu Tống 34 1
3011 20:53:54 TranCuTo MyFenToms Liêu 1 1
3012 20:53:55 Jx2iBắcKiềuPhong zzKimLong Liêu 17 3
3013 20:53:55 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 27 1
3014 20:53:58 iBlackGOKU TaoChapHet2 Tống 50 3
3015 20:53:59 iGiậtBắnMình izViếtHậu Liêu 25 1
3016 20:53:59 iSTzChàngNgốc OreoOriginal Liêu 30 1
3017 20:54:00 nPhogThảoPhương BuonKhoeBuffKhoe Liêu 17 1
3018 20:54:02 iiĐầuTrọc2MáiS iBlackGOKU Liêu 1 1
3019 20:54:03 Jx2TửHình 1stNhatTien Tống 26 1
3020 20:54:04 zCụcCứtMayMắn nPhogThảoPhương Tống 37 29
3021 20:54:04 YuXiao VạnCổTâmVương Tống 33 1
3022 20:54:06 SinhRaĐểĂnHành iiNuTaurus Liêu 23 2
3023 20:54:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TranCuTo Tống 42 22
3024 20:54:06 0reo0riginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 27 1
3025 20:54:10 So1LaoCai zZzGCLZzZ Liêu 17 1
3026 20:54:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo So1LaoCai Tống 43 23
3027 20:54:12 jXzMaCungzXj Sendona Tống 39 1
3028 20:54:15 iChuBáThông zZcambutquychanZ Tống 57 1
3029 20:54:16 JxGenius sSunFlower Tống 26 1
3030 20:54:16 cS2oBạchVôThường ssHVT32ss Liêu 34 15
3031 20:54:16 XxPhieuXx99 iChuBáThông Liêu 8 1
3032 20:54:16 XxPhieuXx99 JxGenius Liêu 9 2
3033 20:54:17 0reo0riginal No1xDamez Tống 28 2
3034 20:54:18 OreoOriginal iHuyềnThoại Tống 70 1
3035 20:54:18 zMìnhTaoCânHếtz zTsunade Tống 9 1
3036 20:54:19 Jx2TửHình GiàngAXúa Tống 27 2
3037 20:54:19 LongTranhHổĐấu iSTzChàngNgốc Tống 34 3
3038 20:54:19 YuXiao iSTzTônNgộKhông Tống 34 2
3039 20:54:19 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 51 1
3040 20:54:20 izBạnNamGiấuTên SinhRaĐểĂnHành Tống 45 1
3041 20:54:20 iSTzHoàngĐế Obamama Liêu 36 9
3042 20:54:22 Jx2iBắcKiềuPhong izBạnNamGiấuTên Liêu 18 4
3043 20:54:22 YuXiao BịThíchBéNguyệt Tống 35 3
3044 20:54:22 jXzMaCungzXj 1StTaLaMa Tống 40 2
3045 20:54:23 McLaren720 OreoOriginal Liêu 36 1
3046 20:54:24 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 65 1
3047 20:54:25 IiChúTiễuĐaTình CaChaBac1 Tống 66 2
3048 20:54:25 McLaren720 iManboHieuThuBa Liêu 37 2
3049 20:54:25 IiChúTiễuĐaTình Jx2VôCực Tống 67 3
3050 20:54:26 iGiậtBắnMình s2HậuNghệs2 Liêu 26 2
3051 20:54:26 Chơivui iiĐầuTrọc2MáiS Tống 24 1
3052 20:54:28 Jx2TyCut VạnTiễnLưuQuang Liêu 59 1
3053 20:54:29 ALaBeoBeoz iiZinNo Tống 17 1
3054 20:54:29 iiBlackCatz LongTranhHổĐấu Liêu 6 1
3055 20:54:32 HậnĐờiVCL ZzAnhKhoazZ Liêu 22 4
3056 20:54:32 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 52 2
3057 20:54:32 Jx2GaSutCuoc iiBlackCatz Tống 13 1
3058 20:54:33 zzKimLong iTiếnMartin Tống 35 1
3059 20:54:34 i70Jx2TLQSut zzKimLong Liêu 23 1
3060 20:54:36 iChuBáThông ChanSut15cm Tống 58 1
3061 20:54:36 iiNuTaurus ZZVInhdeptraiZ Tống 41 1
3062 20:54:37 iDNzNaughtyboy NhinCL Liêu 17 1
3063 20:54:37 JiChangWook iBlackGOKU Liêu 32 1
3064 20:54:38 zMìnhTaoCânHếtz ThiênLýĐộcHànhzz Tống 10 2
3065 20:54:39 Chơivui JiChangWook Tống 25 2
3066 20:54:41 oooPéVũooo nPhogThảoPhương Tống 42 1
3067 20:54:42 BịThíchBéNguyệt iiJx2NamGa Liêu 44 1
3068 20:54:42 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 45 2
3069 20:54:42 BịThíchBéNguyệt jx2Apolo Liêu 46 3
3070 20:54:42 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 47 4
3071 20:54:42 BịThíchBéNguyệt B52iTrienChieu Liêu 48 5
3072 20:54:42 xMrMinhx Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 1
3073 20:54:42 jXzMaCungzXj iiNamerDGC Tống 41 3
3074 20:54:45 izBạnNamGiấuTên McLaren720 Tống 46 1
3075 20:54:45 XiaoMin Jx2GaSutCuoc Liêu 28 2
3076 20:54:48 JxGenius HongBangChu Tống 27 1
3077 20:54:49 iiDHiiMr62ii ssHVT32ss Liêu 33 1
3078 20:54:49 ToaiKimTien 1stTopVipProNo1 Liêu 12 1
3079 20:54:51 zCụcCứtMayMắn iGiậtBắnMình Tống 38 30
3080 20:54:51 VạnCổTâmVương TaoLaoLaTao Liêu 43 1
3081 20:54:51 xMrMinhx Jx2TLQyEp Tống 9 2
3082 20:54:52 izViếtHậu iiDHiiMr62ii Tống 23 1
3083 20:54:54 Obamama HỏiVìSao Tống 34 1
3084 20:54:57 iSTzTônNgộKhông KuToSauKhoe Liêu 40 1
3085 20:54:58 iKGzNaughtyboy VạnTiễnLưuQuang Liêu 14 1
3086 20:54:58 XiaoMin MaCầmTrượng Liêu 29 3
3087 20:54:58 TaoChapHet2 iiNuTaurus Liêu 29 1
3088 20:54:59 YuXiao iSTzTônNgộKhông Tống 36 4
3089 20:55:01 Jx2VôCực IiChúTiễuĐaTình Liêu 49 1
3090 20:55:01 bomay123 HoaCutHeo Tống 16 1
3091 20:55:02 OreoOriginal TaoChapHet2 Tống 71 1
3092 20:55:02 OreoOriginal Mrsliver Tống 72 2
3093 20:55:04 oooPéVũooo GiàngAXúa Tống 43 1
3094 20:55:05 iCoGaiRoBotPKz MingMing Liêu 1 1
3095 20:55:06 IooTiếpThịSữaooI OreoOriginal Liêu 26 2
3096 20:55:06 IooTiếpThịSữaooI xMrMinhx Liêu 27 3
3097 20:55:07 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 60 1
3098 20:55:08 iBlackGOKU iSTzChàngNgốc Tống 53 1
3099 20:55:08 Obamama i70Jx2TLQSut Tống 35 2
3100 20:55:08 YÊuMộtVìSaO JxGenius Liêu 40 1
3101 20:55:13 MyFenToms Jx2VôCực Tống 15 1
3102 20:55:14 YÊuMộtVìSaO MrMinMin Liêu 41 2
3103 20:55:15 cS2oBạchVôThường bomay123 Liêu 35 16
3104 20:55:19 iiĐầuTrọc2MáiS iBlackGOKU Liêu 2 1
3105 20:55:19 iiĐầuTrọc2MáiS Obamama Liêu 3 2
3106 20:55:21 0reo0riginal SoLoNhaKu Tống 29 3
3107 20:55:22 iDzVuiVe ImConGáiChủTịch Liêu 21 1
3108 20:55:24 ALaBeoBeoz nPhogThảoPhương Tống 18 2
3109 20:55:24 QTzTrưBátGiới INghệSỹLangThang Tống 12 1
3110 20:55:25 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 27 17
3111 20:55:25 ChanSut15cm FCzHiep94 Liêu 32 1
3112 20:55:26 izViếtHậu TranCuTo Tống 24 2
3113 20:55:26 So1LaoCai zzKimLong Liêu 18 1
3114 20:55:27 HoaCutHeo zZzGCLZzZ Liêu 16 1
3115 20:55:28 ToaiKimTien s2HậuNghệs2 Liêu 13 2
3116 20:55:30 1stTopVipProNo1 zTsunade Tống 19 1
3117 20:55:32 jXzMaCungzXj No1xDamez Tống 42 4
3118 20:55:34 zCụcCứtMayMắn Jx2iBắcKiềuPhong Tống 39 31
3119 20:55:34 zCụcCứtMayMắn iSTzTônNgộKhông Tống 40 32
3120 20:55:34 iChuBáThông YÊuMộtVìSaO Tống 59 2
3121 20:55:34 iChuBáThông IooTiếpThịSữaooI Tống 60 3
3122 20:55:35 JiChangWook OreoOriginal Liêu 33 1
3123 20:55:35 XiaoMin iChuBáThông Liêu 30 4
3124 20:55:37 iiNuTaurus iiĐầuTrọc2MáiS Tống 42 1
3125 20:55:37 Chơivui sSunFlower Tống 26 3
3126 20:55:37 iiNuTaurus JiChangWook Tống 43 2
3127 20:55:39 zZcambutquychanZ iiNuTaurus Liêu 12 1
3128 20:55:40 HậnĐờiVCL VạnTiễnLưuQuang Liêu 23 5
3129 20:55:40 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 50 1
3130 20:55:41 iiJx2NamGa iKGzNaughtyboy Tống 10 1
3131 20:55:41 iiJx2NamGa iDNzNaughtyboy Tống 11 2
3132 20:55:41 So1LaoCai Chơivui Liêu 19 2
3133 20:55:42 ThiênLýĐộcHànhzz JxGenius Liêu 39 1
3134 20:55:42 ThiênLýĐộcHànhzz LongTranhHổĐấu Liêu 40 2
3135 20:55:44 McLaren720 izBạnNamGiấuTên Liêu 38 1
3136 20:55:45 YuXiao iiZinNo Tống 37 5
3137 20:55:46 YSLxVùngNhạyCảm iiDHiiMr62ii Tống 22 1
3138 20:55:46 izViếtHậu iDzVuiVe Tống 25 3
3139 20:55:46 s2HậuNghệs2 HậnĐờiVCL Tống 50 1
3140 20:55:47 iSTzHoàngĐế iNguyễnThuỳLinh Liêu 37 10
3141 20:55:50 iGiậtBắnMình MaCầmTrượng Liêu 27 1
3142 20:55:51 McLaren720 oooPéVũooo Liêu 39 2
3143 20:55:52 iBlackGOKU XiaoMin Tống 54 1
3144 20:55:52 McLaren720 OreoOriginal Liêu 40 3
3145 20:55:53 ImConGáiChủTịch iHuyềnThoại Tống 5 1
3146 20:55:54 izViếtHậu zTsunade Tống 26 4
3147 20:55:56 IiChúTiễuĐaTình ToaiKimTien Tống 68 1
3148 20:55:58 YuXiao 1StTaLaMa Tống 38 6
3149 20:55:59 ISxxCua iCoGaiRoBotPKz Tống 1 1
3150 20:55:59 zzKimLong ChanSut15cm Tống 36 1
3151 20:56:00 TieuLoi iiLếuLều Liêu 11 3
3152 20:56:01 iSTzChàngNgốc Jx2GaSutCuoc Liêu 31 1
3153 20:56:01 YuXiao nPhogThảoPhương Tống 39 7
3154 20:56:03 cS2oBạchVôThường ssHVT32ss Liêu 36 17
3155 20:56:04 0reo0riginal Sendona Tống 30 4
3156 20:56:04 iiNuTaurus 1stNhatTien Tống 44 1
3157 20:56:05 iGiậtBắnMình xMrMinhx Liêu 28 2
3158 20:56:05 iiNuTaurus iiBlackCatz Tống 45 2
3159 20:56:05 iGiậtBắnMình Obamama Liêu 29 3
3160 20:56:06 ĐTBLạcNguyênSoái JX2TaThan Liêu 42 3
3161 20:56:07 iSTzHoàngĐế B52iTrienChieu Liêu 38 11
3162 20:56:07 No1xDamez VDBxxDamexx Liêu 18 1
3163 20:56:08 iSTzChàngNgốc iiNuTaurus Liêu 32 2
3164 20:56:08 iSTzTônNgộKhông YSLxVùngNhạyCảm Liêu 41 1
3165 20:56:08 iSTzTônNgộKhông BuonKhoeBuffKhoe Liêu 42 2
3166 20:56:08 iSTzTônNgộKhông KuToSauKhoe Liêu 43 3
3167 20:56:09 oooPéVũooo iSTzTônNgộKhông Tống 44 1
3168 20:56:10 JxGenius TaoChapHet2 Tống 28 1
3169 20:56:10 YÊuMộtVìSaO Jx2TửHình Liêu 42 1
3170 20:56:11 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 31 5
3171 20:56:13 OreoOriginal McLaren720 Tống 73 1
3172 20:56:15 iTiếnMartin ziMrKotexx Liêu 13 1
3173 20:56:17 zzKimLong YÊuMộtVìSaO Tống 37 2
3174 20:56:18 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 37 18
3175 20:56:19 NhinCL TieuLoi Tống 9 1
3176 20:56:19 iGiậtBắnMình bomay123 Liêu 30 4
3177 20:56:20 iiJx2NamGa iSTzHoàngĐế Tống 12 3
3178 20:56:20 izHueManzi iDCzNaughtyGirl Tống 16 1
3179 20:56:20 iiJx2NamGa HPxChịBaHảiPhòng Tống 13 4
3180 20:56:22 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 43 4
3181 20:56:23 izViếtHậu iiDHiiMr62ii Tống 27 5
3182 20:56:24 JxGenius GiàngAXúa Tống 29 2
3183 20:56:24 ThiênLýĐộcHànhzz iChuBáThông Liêu 41 3
3184 20:56:25 VDBxxDamexx No1xDamez Tống 27 1
3185 20:56:26 iTiếnMartin OreoOriginal Liêu 14 2
3186 20:56:27 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 55 2
3187 20:56:27 iiĐầuTrọc2MáiS JxGenius Liêu 4 1
3188 20:56:27 iManboHieuThuBa VạnCổTâmVương Tống 46 1
3189 20:56:33 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 45 2
3190 20:56:34 ĐTBLạcNguyênSoái izViếtHậu Liêu 44 5
3191 20:56:34 VDBxxDamexx nPhogThảoPhương Tống 28 2
3192 20:56:36 QTzTrưBátGiới oLXoLầuXanh15 Tống 13 2
3193 20:56:36 Jx2MTGzZ zZzGCLZzZ Liêu 1 1
3194 20:56:36 So1LaoCai zzKimLong Liêu 20 3
3195 20:56:36 iiZinNo ImConGáiChủTịch Liêu 31 1
3196 20:56:38 iiNuTaurus HongBangChu Tống 46 1
3197 20:56:39 HậnĐờiVCL DiTongSutVac Liêu 24 1
3198 20:56:39 zTsunade iBlackGOKU Liêu 61 1
3199 20:56:40 ToaiKimTien ziMrKotexx Liêu 14 1
3200 20:56:41 ToaiKimTien iiNuTaurus Liêu 15 2
3201 20:56:41 cS2oBạchVôThường izHueManzi Liêu 38 19
3202 20:56:41 iSTzTônNgộKhông YuXiao Liêu 44 1
3203 20:56:41 Chơivui zTsunade Tống 27 1
3204 20:56:42 VDBxxDamexx iSTzTônNgộKhông Tống 29 3
3205 20:56:42 ThiênLýĐộcHànhzz LongTranhHổĐấu Liêu 42 4
3206 20:56:43 XxPhieuXx99 MrMinMin Liêu 10 1
3207 20:56:44 IiChúTiễuĐaTình SoLoNhaKu Tống 69 2
3208 20:56:45 iGiậtBắnMình s2HậuNghệs2 Liêu 31 5
3209 20:56:46 1stTopVipProNo1 iCLTSzNaughtyBoy Tống 20 2
3210 20:56:47 YÊuMộtVìSaO iChuBáThông Liêu 43 1
3211 20:56:47 oS2oVDB iGiậtBắnMình Tống 20 1
3212 20:56:47 HậnĐờiVCL VươngPhiCủaĐP Liêu 25 2
3213 20:56:49 HậnĐờiVCL oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 26 3
3214 20:56:49 ChanSut15cm 1stTopVipProNo1 Liêu 33 1
3215 20:56:51 HậnĐờiVCL iMrMalthaelKID Liêu 27 4
3216 20:56:54 ziMrKotexx sSunFlower Tống 51 1
3217 20:56:55 oooPéVũooo VạnCổTâmVương Tống 46 3
3218 20:56:55 ziMrKotexx HoaCutHeo Tống 52 2
3219 20:56:55 jXzMaCungzXj iiNamerDGC Tống 43 5
3220 20:56:55 HỏiVìSao OreoOriginal Liêu 22 1
3221 20:56:55 HỏiVìSao ziMrKotexx Liêu 23 2
3222 20:56:56 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 49 1
3223 20:56:56 BịThíchBéNguyệt MingMing Liêu 50 2
3224 20:56:56 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 51 3
3225 20:56:56 BịThíchBéNguyệt ISxxCua Liêu 52 4
3226 20:56:56 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 53 5
3227 20:56:56 HậnĐờiVCL ALaBeoBeoz Liêu 28 5
3228 20:56:57 iSTzChàngNgốc Jx2GaSutCuoc Liêu 33 3
3229 20:57:01 JxGenius ThiênLýĐộcHànhzz Tống 30 1
3230 20:57:02 ChanSut15cm JxGenius Liêu 34 2
3231 20:57:02 oS2oVDB SinhRaĐểĂnHành Tống 21 2
3232 20:57:02 iiNuTaurus ToaiKimTien Tống 47 1
3233 20:57:02 iiNuTaurus 1stNhatTien Tống 48 2
3234 20:57:02 Mrsliver ImConGáiChủTịch Liêu 7 1
3235 20:57:03 TaoChapHet2 iiNuTaurus Liêu 30 1
3236 20:57:05 iiDHiiMr62ii 0reo0riginal Liêu 34 1
3237 20:57:05 JiChangWook xMrMinhx Liêu 34 1
3238 20:57:06 TaoChapHet2 iBlackGOKU Liêu 31 2
3239 20:57:07 Jx2TửHình IooTiếpThịSữaooI Tống 28 1
3240 20:57:10 iChuBáThông TaoChapHet2 Tống 61 1
3241 20:57:10 iChuBáThông XxPhieuXx99 Tống 62 2
3242 20:57:11 HậnĐờiVCL BánhOreoDâu Liêu 29 6
3243 20:57:11 McLaren720 iChuBáThông Liêu 41 1
3244 20:57:12 iManboHieuThuBa iSGzNaughtyBoy Tống 47 2
3245 20:57:14 iSTzTônNgộKhông VDBxxDamexx Liêu 45 1
3246 20:57:17 ThikBanRia iSTzChàngNgốc Tống 27 1
3247 20:57:19 HỏiVìSao ziMrKotexx Liêu 24 3
3248 20:57:21 iSTzTônNgộKhông jx2Apolo Liêu 46 2
3249 20:57:21 oS2oCôDâuMa nPhogThảoPhương Tống 19 7
3250 20:57:22 iiĐầuTrọc2MáiS izHueManzi Liêu 5 2
3251 20:57:22 iBlackGOKU JiChangWook Tống 56 1
3252 20:57:23 B52iTrienChieu HậnĐờiVCL Tống 18 1
3253 20:57:23 sSunFlower zZzGCLZzZ Liêu 13 1
3254 20:57:23 iiDHiiMr62ii B52iTrienChieu Liêu 35 2
3255 20:57:24 iCoGaiRoBotPKz 1stTopVipProNo1 Liêu 2 1
3256 20:57:24 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 36 3
3257 20:57:26 Jx2VôCực iManboHieuThuBa Liêu 51 2
3258 20:57:26 IiChúTiễuĐaTình iiZinNo Tống 70 3
3259 20:57:26 jXzMaCungzXj iSTzTônNgộKhông Tống 44 1
3260 20:57:27 ThiênLýĐộcHànhzz s2HậuNghệs2 Liêu 43 1
3261 20:57:27 Jx2VôCực bomay123 Liêu 52 3
3262 20:57:28 zzKimLong So1LaoCai Tống 38 1
3263 20:57:28 iSTzHoàngĐế ssHVT32ss Liêu 39 1
3264 20:57:29 XiaoMin oVzAthena Liêu 31 1
3265 20:57:31 YSLxVùngNhạyCảm Jx2TLQyEp Tống 23 1
3266 20:57:33 Jx2VôCực oS2oVDB Liêu 53 4
3267 20:57:33 Jx2VôCực Chơivui Liêu 54 5
3268 20:57:33 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 57 2
3269 20:57:34 ZzAnhKhoazZ iTiếnMartin Tống 12 1
3270 20:57:35 iBlackGOKU McLaren720 Tống 58 3
3271 20:57:38 iiBlackCatz QTzTrưBátGiới Liêu 7 1
3272 20:57:39 iiDHiiMr62ii FCzHiep94 Liêu 37 4
3273 20:57:39 ziMrKotexx YÊuMộtVìSaO Tống 53 1
3274 20:57:39 jXzMaCungzXj iCLTSzNaughtyBoy Tống 45 2
3275 20:57:40 ThiênLýĐộcHànhzz VạnTiễnLưuQuang Liêu 44 2
3276 20:57:41 Jx2iBắcKiềuPhong MyFenToms Liêu 19 1
3277 20:57:41 jXzMaCungzXj HoaCutHeo Tống 46 3
3278 20:57:41 ThiênLýĐộcHànhzz Obamama Liêu 45 3
3279 20:57:41 OreoOriginal sSunFlower Tống 74 1
3280 20:57:42 xMrMinhx iiĐầuTrọc2MáiS Tống 10 1
3281 20:57:42 IooTiếpThịSữaooI ziMrKotexx Liêu 28 1
3282 20:57:44 Jx2TửHình iHuyềnThoại Tống 29 2
3283 20:57:45 iChuBáThông iKGzNaughtyboy Tống 63 1
3284 20:57:47 No1xDamez jXzMaCungzXj Liêu 19 1
3285 20:57:47 i70Jx2TLQSut iBlackGOKU Liêu 24 1
3286 20:57:47 zZcambutquychanZ zzKimLong Liêu 13 2
3287 20:57:47 GiàngAXúa iChuBáThông Liêu 15 1
3288 20:57:47 1StTaLaMa VDBxxDamexx Liêu 14 1
3289 20:57:48 1StTaLaMa ALaBeoBeoz Liêu 15 2
3290 20:57:48 1StTaLaMa 1stTopVipProNo1 Liêu 16 3
3291 20:57:48 zZcambutquychanZ iiNuTaurus Liêu 14 3
3292 20:57:49 LongTranhHổĐấu iiDHiiMr62ii Tống 35 1
3293 20:57:49 Mrsliver ZzAnhKhoazZ Liêu 8 2
3294 20:57:49 TiênHồĐiệp 1StTaLaMa Tống 23 1
3295 20:57:50 izBạnNamGiấuTên Jx2acbdef2xJ Tống 47 1
3296 20:57:50 IiChúTiễuĐaTình iDzVuiVe Tống 71 4
3297 20:57:50 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 32 2
3298 20:57:50 s2HậuNghệs2 Mrsliver Tống 51 1
3299 20:57:50 iGiậtBắnMình LongTranhHổĐấu Liêu 32 1
3300 20:57:51 ChanSut15cm OreoOriginal Liêu 35 3
3301 20:57:52 ThikBanRia iGiậtBắnMình Tống 28 2
3302 20:57:52 zTsunade Jx2GaSutCuoc Liêu 62 1
3303 20:57:55 1stNhatTien MrMinMin Liêu 23 1
3304 20:57:56 ImConGáiChủTịch nPhogThảoPhương Tống 6 1
3305 20:57:56 iManboHieuThuBa ChanSut15cm Tống 48 1
3306 20:57:56 iManboHieuThuBa GiàngAXúa Tống 49 2
3307 20:57:56 zCụcCứtMayMắn Jx2iBắcKiềuPhong Tống 41 33
3308 20:57:57 SoLoNhaKu izViếtHậu Liêu 11 1
3309 20:58:01 Jx2TửHình i70Jx2TLQSut Tống 30 3
3310 20:58:01 i70Jx2TLQSut Jx2TửHình Liêu 25 1
3311 20:58:01 1stNhatTien ziMrKotexx Liêu 24 2
3312 20:58:02 cS2oBạchVôThường JxGenius Liêu 39 20
3313 20:58:04 jx2Apolo iSTzTônNgộKhông Tống 10 1
3314 20:58:05 1stNhatTien bomay123 Liêu 25 3
3315 20:58:06 iChuBáThông JiChangWook Tống 64 1
3316 20:58:07 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 55 6
3317 20:58:08 jXzMaCungzXj ixxBéTrangTậpBắn Tống 47 1
3318 20:58:10 TaoChapHet2 LongTranhHổĐấu Liêu 32 1
3319 20:58:11 YuXiao iCoGaiRoBotPKz Tống 40 1
3320 20:58:13 oooPéVũooo iiZinNo Tống 47 1
3321 20:58:13 jXzMaCungzXj No1xDamez Tống 48 2
3322 20:58:13 cS2oBạchVôThường xMrMinhx Liêu 40 21
3323 20:58:14 zCụcCứtMayMắn CaChaBac1 Tống 42 34
3324 20:58:15 iMrMalthaelKID VạnCổTâmVương Tống 28 1
3325 20:58:17 MyFenToms HongBangChu Tống 16 1
3326 20:58:18 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 48 2
3327 20:58:18 ssHVT32ss ThiênLýĐộcHànhzz Tống 19 1
3328 20:58:19 Jx2TyCut IiChúTiễuĐaTình Liêu 60 2
3329 20:58:19 cS2oBạchVôThường iManboHieuThuBa Liêu 41 22
3330 20:58:20 iSTzChàngNgốc iChuBáThông Liêu 34 1
3331 20:58:20 iSTzChàngNgốc iiNuTaurus Liêu 35 2
3332 20:58:21 Jx2VôCực VDBxxDamexx Liêu 56 7
3333 20:58:22 ThikBanRia Sendona Tống 29 3
3334 20:58:23 oooPéVũooo Jx2TLQyEp Tống 49 3
3335 20:58:24 1stNhatTien Chơivui Liêu 26 4
3336 20:58:24 YuXiao iSTzTônNgộKhông Tống 41 2
3337 20:58:24 HỏiVìSao zzKimLong Liêu 25 1
3338 20:58:25 iiDHiiMr62ii B52iTrienChieu Liêu 38 1
3339 20:58:28 1stNhatTien izBạnNamGiấuTên Liêu 27 5
3340 20:58:29 OreoOriginal nPhogThảoPhương Tống 75 1
3341 20:58:30 ssHVT32ss HậnĐờiVCL Tống 20 2
3342 20:58:33 SoLoNhaKu s2HậuNghệs2 Liêu 12 2
3343 20:58:33 SoLoNhaKu ZzAnhKhoazZ Liêu 13 3
3344 20:58:34 ChanSut15cm iiJx2NamGa Liêu 36 1
3345 20:58:35 iTiếnMartin iBlackGOKU Liêu 15 1
3346 20:58:36 ziMrKotexx SoLoNhaKu Tống 54 1
3347 20:58:39 iSTzChàngNgốc JxGenius Liêu 36 3
3348 20:58:39 ĐTBLạcNguyênSoái VạnTiễnLưuQuang Liêu 45 6
3349 20:58:39 zzKimLong iSTzChàngNgốc Tống 39 1
3350 20:58:40 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 29 2
3351 20:58:41 iMrMalthaelKID Jx2iBắcKiềuPhong Tống 30 3
3352 20:58:42 YuXiao No1xDamez Tống 42 3
3353 20:58:44 HỏiVìSao LongTranhHổĐấu Liêu 26 2
3354 20:58:44 sSunFlower iChuBáThông Liêu 14 1
3355 20:58:46 iManboHieuThuBa SinhRaĐểĂnHành Tống 50 1
3356 20:58:46 HongBangChu zZzGCLZzZ Liêu 8 1
3357 20:58:46 iManboHieuThuBa TaoChapHet2 Tống 51 2
3358 20:58:47 jx2Apolo 1StTaLaMa Tống 11 2
3359 20:58:47 ziMrKotexx VạnCổTâmVương Tống 55 2
3360 20:58:48 iGiậtBắnMình OreoOriginal Liêu 33 1
3361 20:58:48 IiChúTiễuĐaTình iDNzNaughtyboy Tống 72 1
3362 20:58:48 iCLTSzNaughtyBoy IiChúTiễuĐaTình Liêu 4 1
3363 20:58:50 iGiậtBắnMình MyFenToms Liêu 34 2
3364 20:58:52 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 59 1
3365 20:58:54 iiĐầuTrọc2MáiS iiNuTaurus Liêu 6 1
3366 20:58:55 iiĐầuTrọc2MáiS iBlackGOKU Liêu 7 2
3367 20:58:55 ChanSut15cm Obamama Liêu 37 2
3368 20:58:56 zzKimLong McLaren720 Tống 40 2
3369 20:58:59 JiChangWook zzKimLong Liêu 35 1
3370 20:59:01 iChuBáThông YÊuMộtVìSaO Tống 65 1
3371 20:59:01 JxGenius ToaiKimTien Tống 31 1
3372 20:59:01 HoaCutHeo ziMrKotexx Liêu 17 1
3373 20:59:01 iiZinNo oooPéVũooo Liêu 32 1
3374 20:59:02 iSTzTônNgộKhông TiênHồĐiệp Liêu 47 1
3375 20:59:03 iSTzTônNgộKhông BuonKhoeBuffKhoe Liêu 48 2
3376 20:59:03 xMrMinhx So1LaoCai Tống 11 1
3377 20:59:03 iSTzTônNgộKhông KuToSauKhoe Liêu 49 3
3378 20:59:04 iDzVuiVe jx2Apolo Liêu 22 1
3379 20:59:04 oS2oVDB iiBlackCatz Tống 22 1
3380 20:59:05 iiZinNo jXzMaCungzXj Liêu 33 2
3381 20:59:06 ssHVT32ss iGiậtBắnMình Tống 21 3
3382 20:59:07 YSLxVùngNhạyCảm iiZinNo Tống 24 2
3383 20:59:08 izBạnNamGiấuTên IooTiếpThịSữaooI Tống 48 1
3384 20:59:09 IiChúTiễuĐaTình nPhogThảoPhương Tống 73 1
3385 20:59:10 iManboHieuThuBa JiChangWook Tống 52 3
3386 20:59:10 Obamama iiDHiiMr62ii Tống 36 1
3387 20:59:11 iSTzTônNgộKhông YuXiao Liêu 50 4
3388 20:59:11 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 40 2
3389 20:59:12 ThiênLýĐộcHànhzz ThikBanRia Liêu 46 1
3390 20:59:12 Jx2VôCực izBạnNamGiấuTên Liêu 57 8
3391 20:59:15 iChuBáThông ChanSut15cm Tống 66 2
3392 20:59:16 TiênHồĐiệp VạnCổTâmVương Tống 24 1
3393 20:59:20 MyFenToms iDNzNaughtyboy Tống 17 1
3394 20:59:21 TiênHồĐiệp iSTzTônNgộKhông Tống 25 2
3395 20:59:21 iiĐầuTrọc2MáiS Jx2TửHình Liêu 8 3
3396 20:59:22 oMonKDDragon ZCanDyZ Tống 29 1
3397 20:59:22 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 46 7
3398 20:59:25 QTzTrưBátGiới GiàngAXúa Tống 14 1
3399 20:59:27 1stNhatTien Jx2GaSutCuoc Liêu 28 6
3400 20:59:28 HongBangChu xMrMinhx Liêu 9 2
3401 20:59:28 QTzTrưBátGiới ĐCMxPhêHeroin Tống 15 2
3402 20:59:28 iKGzNaughtyboy VạnTiễnLưuQuang Liêu 15 1
3403 20:59:28 sSunFlower JxGenius Liêu 15 2
3404 20:59:34 iSTzHoàngĐế iiNuTaurus Liêu 41 3
3405 20:59:34 izViếtHậu ixxBéTrangTậpBắn Tống 28 1
3406 20:59:35 zMìnhTaoCânHếtz HoaCutHeo Tống 11 3
3407 20:59:35 izBạnNamGiấuTên HPxChịBaHảiPhòng Tống 49 1
3408 20:59:36 izBạnNamGiấuTên Jx2VôCực Tống 50 2
3409 20:59:36 iKGzNaughtyboy ISxxCua Liêu 16 2
3410 20:59:36 s2HậuNghệs2 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 52 1
3411 20:59:36 izViếtHậu iiNamerDGC Tống 29 2
3412 20:59:37 iKGzNaughtyboy jXzMaCungzXj Liêu 17 3
3413 20:59:37 iKGzNaughtyboy oooPéVũooo Liêu 18 4
3414 20:59:37 iiJx2NamGa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14 1
3415 20:59:38 iSTzHoàngĐế oMonKDDragon Liêu 42 4
3416 20:59:38 iSTzHoàngĐế ziMrKotexx Liêu 43 5
3417 20:59:38 zTsunade iManboHieuThuBa Liêu 63 2
3418 20:59:39 sSunFlower iChuBáThông Liêu 16 3
3419 20:59:39 YSLxVùngNhạyCảm iKGzNaughtyboy Tống 25 3
3420 20:59:39 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 26 4
3421 20:59:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2TLQyEp Tống 44 1
3422 20:59:40 TaoChapHet2 IiChúTiễuĐaTình Liêu 33 1
3423 20:59:40 iTiếnMartin 0reo0riginal Liêu 16 2
3424 20:59:41 zTsunade OreoOriginal Liêu 64 3
3425 20:59:42 HậnĐờiVCL BánhOreoDâu Liêu 30 1
3426 20:59:42 Chơivui Jx2acbdef2xJ Tống 28 1
3427 20:59:43 JX2VanLuyen iSTzChàngNgốc Tống 23 1
3428 20:59:44 zzKimLong HongBangChu Tống 41 1
3429 20:59:45 zzKimLong 1stNhatTien Tống 42 2
3430 20:59:45 zzKimLong IooTiếpThịSữaooI Tống 43 3
3431 20:59:48 iDzVuiVe izViếtHậu Liêu 23 2
3432 20:59:49 Chơivui XiaoMin Tống 29 2
3433 20:59:50 iBlackGOKU iiĐầuTrọc2MáiS Tống 60 1
3434 20:59:50 oooPéVũooo iDNzNaughtyboy Tống 50 1
3435 20:59:50 oooPéVũooo Sendona Tống 51 2
3436 20:59:51 TaoChapHet2 zzADiDaPhatzz Liêu 34 2
3437 20:59:51 YSLxVùngNhạyCảm ZCanDyZ Tống 27 5
3438 20:59:51 i70Jx2TLQSut iBlackGOKU Liêu 26 2
3439 20:59:52 oooPéVũooo No1xDamez Tống 52 3
3440 20:59:53 iiZinNo oooPéVũooo Liêu 34 1
3441 20:59:54 ALaBeoBeoz ToaiKimTien Tống 19 1
3442 20:59:54 iiJx2NamGa HậnĐờiVCL Tống 15 2
3443 20:59:55 YSLxVùngNhạyCảm 1StTaLaMa Tống 28 6
3444 20:59:56 iSTzHoàngĐế ziMrKotexx Liêu 44 6
3445 20:59:58 ImConGáiChủTịch iiDHiiMr62ii Tống 7 2
3446 20:59:59 iSGzNaughtyBoy ZzAnhKhoazZ Liêu 30 1
3447 21:00:00 LongTranhHổĐấu sSunFlower Tống 36 1
3448 21:00:00 Jx2TửHình iDCzNaughtyGirl Tống 31 1
3449 21:00:00 OreoOriginal i70Jx2TLQSut Tống 76 1
3450 21:00:01 iSTzTônNgộKhông MyFenToms Liêu 51 1
3451 21:00:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCoGaiRoBotPKz Tống 45 2
3452 21:00:04 oS2oCôDâuMa nPhogThảoPhương Tống 20 8
3453 21:00:05 jXzMaCungzXj iSTzTônNgộKhông Tống 49 1
3454 21:00:06 iiJx2NamGa ChanSut15cm Tống 16 3
3455 21:00:08 iGiậtBắnMình ThikBanRia Liêu 35 1
3456 21:00:08 Jx2TửHình ThichYeuEm Tống 32 2
3457 21:00:08 ImConGáiChủTịch iDzVuiVe Tống 8 3
3458 21:00:08 ThiênLýĐộcHànhzz s2HậuNghệs2 Liêu 47 1
3459 21:00:09 McLaren720 JxGenius Liêu 42 1
3460 21:00:09 iiBlackCatz zZzGCLZzZ Liêu 8 1
3461 21:00:10 oooPéVũooo iiZinNo Tống 53 1
3462 21:00:11 ssHVT32ss iTiếnMartin Tống 22 1
3463 21:00:11 cS2oBạchVôThường zMìnhTaoCânHếtz Liêu 42 23
3464 21:00:11 MrMinMin Mrsliver Tống 14 1
3465 21:00:12 xMrMinhx Jx2VôCực Tống 12 1
3466 21:00:13 JX2VanLuyen iSTzHoàngĐế Tống 24 2
3467 21:00:13 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 77 2
3468 21:00:14 oooPéVũooo TaoChapHet2 Tống 54 2
3469 21:00:14 iMrMalthaelKID ZCanDyZ Tống 31 4
3470 21:00:16 XiaoMin oMonKDDragon Liêu 33 1
3471 21:00:20 iBlackGOKU iSGzNaughtyBoy Tống 61 1
3472 21:00:20 iBlackGOKU CaChaBac1 Tống 62 2
3473 21:00:20 iBlackGOKU YÊuMộtVìSaO Tống 63 3
3474 21:00:20 iBlackGOKU iKGzNaughtyboy Tống 64 4
3475 21:00:22 iiNuTaurus XxPhieuXx99 Tống 49 1
3476 21:00:27 iiJx2NamGa HậnĐờiVCL Tống 17 4
3477 21:00:27 zzKimLong HỏiVìSao Tống 44 4
3478 21:00:28 iSTzChàngNgốc ssHVT32ss Liêu 37 1
3479 21:00:29 ziMrKotexx iSTzChàngNgốc Tống 56 1
3480 21:00:30 iGiậtBắnMình JX2VanLuyen Liêu 36 2
3481 21:00:31 ImConGáiChủTịch No1xDamez Tống 9 4
3482 21:00:31 iiDHiiMr62ii ziMrKotexx Liêu 39 1
3483 21:00:32 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 55 3
3484 21:00:33 iiĐầuTrọc2MáiS iChuBáThông Liêu 9 1
3485 21:00:34 Jx2TửHình 1stNhatTien Tống 33 3
3486 21:00:35 TiênHồĐiệp iCLTSzNaughtyBoy Tống 26 3
3487 21:00:36 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 58 1
3488 21:00:36 zTsunade QTzTrưBátGiới Liêu 65 4
3489 21:00:36 IiChúTiễuĐaTình ThiênLýĐộcHànhzz Tống 74 1
3490 21:00:37 iiNuTaurus HongBangChu Tống 50 2
3491 21:00:38 bomay123 iiDHiiMr62ii Tống 17 1
3492 21:00:38 ImConGáiChủTịch iDzVuiVe Tống 10 5
3493 21:00:39 iiNuTaurus iiĐầuTrọc2MáiS Tống 51 3
3494 21:00:39 VolamVosongzz Jx2TửHình Liêu 4 1
3495 21:00:41 VoTongDaGai zZcambutquychanZ Tống 17 1
3496 21:00:42 VạnCổTâmVương Jx2iiNMKii Liêu 44 1
3497 21:00:42 iiJx2NamGa VolamVosongzz Tống 18 5
3498 21:00:42 LongTranhHổĐấu SinhRaĐểĂnHành Tống 37 2
3499 21:00:42 VạnTiễnLưuQuang iSTzTônNgộKhông Tống 13 1
3500 21:00:42 iMrMalthaelKID ZCanDyZ Tống 32 5
3501 21:00:42 oS2oVDB HoaCutHeo Tống 23 2
3502 21:00:43 IooTiếpThịSữaooI bomay123 Liêu 29 1
3503 21:00:43 1stTopVipProNo1 GiàngAXúa Tống 21 1
3504 21:00:44 izViếtHậu TaoChapHet2 Tống 30 1
3505 21:00:45 ChanSut15cm oVzAthena Liêu 38 1
3506 21:00:46 YÊuMộtVìSaO xMrMinhx Liêu 44 1
3507 21:00:46 IooTiếpThịSữaooI LongTranhHổĐấu Liêu 30 2
3508 21:00:50 jXzMaCungzXj iSGzNaughtyBoy Tống 50 2
3509 21:00:50 YÊuMộtVìSaO MrMinMin Liêu 45 2
3510 21:00:51 oooPéVũooo nPhogThảoPhương Tống 56 4
3511 21:00:52 YuXiao iiZinNo Tống 43 1
3512 21:00:53 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 40 1
3513 21:00:53 YÊuMộtVìSaO iNguyễnThuỳLinh Liêu 46 3
3514 21:00:54 Jx2TyCut iiNuTaurus Liêu 61 3
3515 21:00:54 McLaren720 zzKimLong Liêu 43 2
3516 21:00:54 iiBlackCatz VDBxxDamexx Liêu 9 2
3517 21:00:57 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 33 6
3518 21:00:57 HậnĐờiVCL Jx2GaSutCuoc Liêu 31 1
3519 21:00:57 JxGenius ixxBéTrangTậpBắn Tống 32 1
3520 21:00:58 Chơivui iiBlackCatz Tống 30 3
3521 21:00:59 Jx2VôCực iiJx2NamGa Liêu 59 2
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 20:16:21 iKGzMaiMaiYeuEm Tống
2 20:17:41 NhinCL Liêu
3 20:18:13 zTsunade Tống
4 20:18:40 QTzTrưBátGiới Liêu
5 20:19:18 oS2oVDB Liêu
6 20:19:23 iKGzMaiMaiYeuEm Tống
7 20:20:11 zTsunade Tống
8 20:21:02 iiHuTruc Liêu
9 20:21:42 zTsunade Tống
10 20:22:45 iiHuTruc Liêu
11 20:23:56 iSTzHoàngĐế Tống
12 20:24:45 zZzGCLZzZ Liêu
13 20:26:19 iSTzHoàngĐế Tống
14 20:27:18 oMonKDDragon Liêu
15 20:27:34 ThíchTrấnPhái Tống
16 20:28:44 PhịchThủTinder Liêu
17 20:29:26 HậnĐờiVCL Tống
18 20:30:19 BeatBoy Liêu
19 20:31:01 iKGzMaiMaiYeuEm Tống
20 20:31:36 zZzGCLZzZ Liêu
21 20:32:14 zTsunade Tống
22 20:33:21 QTzTrưBátGiới Liêu
23 20:34:42 HậnĐờiVCL Tống
24 20:35:39 Obamama Liêu
25 20:37:10 zTsunade Tống
26 20:38:01 ZzAnhKhoazZ Liêu
27 20:38:52 zTsunade Tống
28 20:40:05 QTzTrưBátGiới Liêu
29 20:41:01 zTsunade Tống
30 20:42:05 QTzTrưBátGiới Liêu
31 20:42:36 iSTzTônNgộKhông Tống
32 20:43:43 QTzTrưBátGiới Liêu
33 20:44:28 zTsunade Tống
34 20:46:50 OreoOriginal Liêu
35 20:47:32 cS2oBạchVôThường Tống
36 20:48:47 iChuBáThông Liêu
37 20:49:13 cS2oBạchVôThường Tống
38 20:55:43 QTzTrưBátGiới Liêu
39 20:55:57 iSTzHoàngĐế Tống
40 20:58:13 xMrMinhx Liêu
41 20:58:25 IooTiếpThịSữaooI Tống
42 20:58:49 1ButPhotShit Tống
43 20:59:59 ThikBanRia Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 20:17:40 480 673
2 20:19:20 1148 1961
3 20:21:00 2269 2776
4 20:22:40 3269 3703
5 20:24:20 4015 4710
6 20:26:00 4889 5671
7 20:27:40 5826 6529
8 20:29:20 6748 7419
9 20:31:00 7838 8351
10 20:32:40 8774 9336
11 20:34:19 9743 10182
12 20:35:59 10711 11029
13 20:37:39 11423 12126
14 20:39:19 12336 13110
15 20:40:59 13147 13990
16 20:42:39 13854 15177
17 20:44:19 14610 16110
18 20:45:59 15321 16864
19 20:47:39 16191 17746
20 20:49:19 17152 18572
21 20:50:59 17799 19365
22 20:52:39 18883 20148
23 20:54:19 19770 20886
24 20:55:59 20509 21724
25 20:57:39 21466 22388
26 20:59:19 22328 23167
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 OreoOriginal Liêu 77 63
2 IiChúTiễuĐaTình Liêu 74 46
3 iChuBáThông Liêu 66 41
4 zTsunade Tống 65 57
5 iBlackGOKU Liêu 64 43
6 Jx2TyCut Tống 61 19
7 Jx2VôCực Tống 59 16
8 ziMrKotexx Liêu 56 47
9 oooPéVũooo Liêu 56 23
10 BịThíchBéNguyệt Tống 53 53
11 s2HậuNghệs2 Liêu 52 17
12 iManboHieuThuBa Liêu 52 28
13 iiNuTaurus Liêu 51 44
14 iSTzTônNgộKhông Tống 51 41
15 jXzMaCungzXj Liêu 50 31
16 izBạnNamGiấuTên Liêu 50 40
17 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 47 45
18 YÊuMộtVìSaO Tống 46 24
19 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 46 34
20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 45 5
21 zzKimLong Liêu 44 37
22 iSTzHoàngĐế Tống 44 14
23 VạnCổTâmVương Tống 44 28
24 McLaren720 Tống 43 29
25 YuXiao Liêu 43 18
26 cS2oBạchVôThường Tống 42 9
27 zCụcCứtMayMắn Liêu 42 5
28 iiDHiiMr62ii Tống 40 39
29 ChanSut15cm Tống 38 25
30 LongTranhHổĐấu Liêu 37 29
31 iSTzChàngNgốc Tống 37 30
32 iGiậtBắnMình Tống 36 26
33 Obamama Liêu 36 29
34 JiChangWook Tống 35 26
35 iiZinNo Tống 34 44
36 TaoChapHet2 Tống 34 30
37 Jx2TửHình Liêu 33 23
38 iMrMalthaelKID Liêu 33 4
39 zZzGCLZzZ Liêu 33 33
40 XiaoMin Tống 33 12
41 JxGenius Liêu 32 34
42 HậnĐờiVCL Tống 31 30
43 0reo0riginal Liêu 31 9
44 ThíchTrấnPhái Tống 31 3
45 iSGzNaughtyBoy Tống 30 12
46 IooTiếpThịSữaooI Tống 30 19
47 Chơivui Liêu 30 13
48 izViếtHậu Liêu 30 26
49 oMonKDDragon Liêu 29 31
50 VDBxxDamexx Liêu 29 30
51 ThikBanRia Liêu 29 15
52 1stNhatTien Tống 28 23
53 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 28 6
54 i70Jx2TLQSut Tống 26 33
55 HỏiVìSao Tống 26 21
56 TiênHồĐiệp Liêu 26 21
57 JX2VanLuyen Liêu 24 7
58 oS2oVDB Liêu 23 10
59 SinhRaĐểĂnHành Tống 23 22
60 ZZVInhdeptraiZ Tống 23 27
61 iDzVuiVe Tống 23 22
62 ssHVT32ss Liêu 22 27
63 1stTopVipProNo1 Liêu 21 23
64 So1LaoCai Tống 20 23
65 oS2oCôDâuMa Liêu 20 3
66 ALaBeoBeoz Liêu 19 12
67 No1xDamez Tống 19 49
68 LộcLừaĐểMàVui Tống 19 16
69 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19 16
70 B52iTrienChieu Liêu 18 29
71 iKGzNaughtyboy Tống 18 20
72 iHuyềnThoại Tống 18 12
73 iiJx2NamGa Liêu 18 18
74 iDNzNaughtyboy Tống 17 19
75 AmBuLanCe115 Tống 17 17
76 MyFenToms Liêu 17 30
77 VoTongDaGai Liêu 17 22
78 HoaCutHeo Tống 17 32
79 bomay123 Liêu 17 39
80 FCzHiep94 Liêu 17 25
81 nPhogThảoPhương Tống 17 65
82 1StTaLaMa Tống 16 28
83 BeatBoy Liêu 16 18
84 iKGzMaiMaiYeuEm Tống 16 23
85 ISxxThíchYÊN Tống 16 14
86 iTiếnMartin Tống 16 18
87 izHueManzi Liêu 16 12
88 sSunFlower Tống 16 9
89 iiNamerDGC Tống 16 24
90 Jx2TLQyEp Tống 15 26
91 MaiDuTần Tống 15 14
92 ToaiKimTien Tống 15 22
93 AnhShark Liêu 15 21
94 xCR7TOXICx Liêu 15 22
95 GiàngAXúa Tống 15 35
96 QTzTrưBátGiới Liêu 15 20
97 zZcambutquychanZ Tống 14 11
98 xChạyNgayĐi Liêu 14 35
99 MrMinMin Liêu 14 18
100 buzcuzdaiphap Tống 13 9
101 MingMing Liêu 13 22
102 SoLoNhaKu Tống 13 22
103 VạnTiễnLưuQuang Liêu 13 30
104 Jx2GaSutCuoc Liêu 13 18
105 xMrMinhx Liêu 12 15
106 iiiCaVeChuaiii Tống 12 13
107 ZzAnhKhoazZ Liêu 12 28
108 jx2Apolo Liêu 11 27
109 izMaNữGiấuTên Liêu 11 7
110 HoàngThượng Tống 11 9
111 Alexander Tống 11 11
112 TieuLoi Tống 11 14
113 zMìnhTaoCânHếtz Liêu 11 14
114 ImConGáiChủTịch Liêu 10 4
115 XxPhieuXx99 Tống 10 28
116 Jx2acbdef2xJ Tống 10 26
117 Jx2AnhEmXDame Liêu 10 27
118 1xTụtQuần Tống 10 33
119 DiTongSutVac Liêu 10 8
120 HongBangChu Tống 9 24
121 Sendona Tống 9 24
122 iiBlackCatz Tống 9 21
123 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 9 6
124 NhinCL Liêu 9 17
125 zzADiDaPhatzz Liêu 8 14
126 Mrsliver Tống 8 24
127 BoomID Liêu 7 20
128 JxIITháiThiênBảo Liêu 7 6
129 ChayDauChoThoat Tống 6 11
130 XCầmCungBắnRuồiX Liêu 6 5
131 ChắcAiĐóSẽNằm Tống 6 8
132 kingraop9 Liêu 6 8
133 JX2TaThan Liêu 6 8
134 KhôngHềGiảTrân Liêu 5 20
135 ISxXaPhuTNCNo1 Tống 5 8
136 jx2TàiĐạiHiệpPkz Tống 5 12
137 iiHuTruc Liêu 5 12
138 VolamVosongzz Tống 4 8
139 isEthanol Liêu 4 11
140 iCLTSzNaughtyBoy Tống 4 8
141 SzzMaiMaiYeuEm Tống 3 5
142 NgũLinhTán Liêu 3 1
143 TLq2SutDay Liêu 3 6
144 iHTzPhongNguyễn Liêu 3 5
145 Jx2ThíchChơiĐàn Tống 3 5
146 izPhêVãiLozZ Tống 3 4
147 CSCD113 Liêu 3 11
148 MrTeddy Liêu 2 8
149 PhịchThủTinder Liêu 2 8
150 zS2zTiểuYếnz Liêu 2 3
151 iS2iiLợnBaby Tống 2 19
152 iCoGaiRoBotPKz Tống 2 24
153 ts7BoSapBaDaook Liêu 2 6
154 abc12345 Tống 2 6
155 ixDsquared2 Tống 2 6
156 SuperMiennnn Tống 1 4
157 ISxxCua Liêu 1 12
158 INghệSỹLangThang Tống 1 2
159 BongLongXuyen Liêu 1 4
160 BĐTHoàngTửI Liêu 1 2
161 TieuMap Tống 1 3
162 VácCàyquaNúi Liêu 1 1
163 CaChaBac1 Tống 1 9
164 ThichYeuEm Tống 1 13
165 HaiConThằnLằnCon Tống 1 5
166 iDLzLếuLều Liêu 1 2
167 Jx2MTGzZ Tống 1 1
168 KuToSauKhoe Liêu 1 11
169 TranCuTo Tống 1 2
170 ixxBéTrangTậpBắn Tống 0 6
171 KrLinhDan2ii Liêu 0 2
172 iiHPzHoangTrang Liêu 0 2
173 VkGauDubaix Tống 0 1
174 Jx2iiNMKii Liêu 0 4
175 MaCầmTrượng Liêu 0 2
176 ButVaoMong Tống 0 2
177 iMaNhânTrảo Liêu 0 1
178 ZzBestBuffzZ Liêu 0 2
179 TheDEAD Tống 0 1
180 TheBITCHES Tống 0 1
181 NguyenVanDui Tống 0 1
182 S2oChânDài1m1oS2 Liêu 0 1
183 AeKotLen Tống 0 6
184 NecromancerxD Tống 0 1
185 MộtPhẩyLàBêHj Tống 0 13
186 iTNxGirlCanTinh Liêu 0 7
187 BuonKhoeBuffKhoe Liêu 0 17
188 TròChơiÂmNhạc Liêu 0 6
189 zZBoiVjDamMezX Liêu 0 1
190 oLXoLầuXanh15 Tống 0 2
191 BoThienHa Liêu 0 1
192 ZTiễuVũZzz Tống 0 3
193 BánhOreoDâu Liêu 0 7
194 iiParkChaeYoung Liêu 0 3
195 ViênNghĩaMẫn Tống 0 4
196 iTNoYumi Liêu 0 3
197 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 5
198 FwMzHeniken Tống 0 1
199 iDCzNaughtyGirl Tống 0 10
200 iParkSooYoung Liêu 0 3
201 oKhổTậnCamLai Liêu 0 5
202 zzDocCoCo Liêu 0 4
203 zziChâuThảoizz Liêu 0 3
204 ZCanDyZ Tống 0 8
205 TaoLaoLaTao Liêu 0 6
206 HPxChịBaHảiPhòng Tống 0 13
207 ThuỳLinh Liêu 0 1
208 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 2
209 ĐCMxPhêHeroin Tống 0 5
210 iiLếuLều Liêu 0 11
211 oVzAthena Liêu 0 16
212 JX2EmLuyen Liêu 0 5
213 ThiếuLâm Liêu 0 3
214 ThuThảo94 Liêu 0 2
215 iNguyễnThuỳLinh Liêu 0 2
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 20:21:00 ThíchTrấnPhái 1 Tống 220
2 20:21:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 2 Liêu 192
3 20:21:00 iChuBáThông 3 Liêu 168
4 20:21:00 s2HậuNghệs2 4 Liêu 159
5 20:21:00 jXzMaCungzXj 5 Liêu 138
6 20:21:00 buzcuzdaiphap 6 Tống 132
7 20:21:00 iSGzNaughtyBoy 7 Tống 128
8 20:21:00 izMaNữGiấuTên 8 Liêu 124
9 20:21:00 zCụcCứtMayMắn 9 Liêu 118
10 20:21:00 iMrMalthaelKID 10 Liêu 114
11 20:31:00 s2HậuNghệs2 1 Liêu 477
12 20:31:00 zTsunade 2 Tống 416
13 20:31:00 Jx2TyCut 3 Tống 390
14 20:31:00 jXzMaCungzXj 4 Liêu 364
15 20:31:00 OreoOriginal 5 Liêu 361
16 20:31:00 ziMrKotexx 6 Liêu 347
17 20:31:00 iBlackGOKU 7 Liêu 331
18 20:31:00 iChuBáThông 8 Liêu 330
19 20:31:00 IiChúTiễuĐaTình 9 Liêu 330
20 20:31:00 zCụcCứtMayMắn 10 Liêu 323
21 20:40:59 zTsunade 1 Tống 742
22 20:40:59 Jx2TyCut 2 Tống 668
23 20:40:59 s2HậuNghệs2 3 Liêu 628
24 20:40:59 OreoOriginal 4 Liêu 628
25 20:40:59 zCụcCứtMayMắn 5 Liêu 553
26 20:40:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 6 Liêu 518
27 20:40:59 iChuBáThông 7 Liêu 503
28 20:40:59 IiChúTiễuĐaTình 8 Liêu 500
29 20:40:59 ziMrKotexx 9 Liêu 454
30 20:40:59 iBlackGOKU 10 Liêu 447
31 20:50:59 Jx2TyCut 1 Tống 984
32 20:50:59 zTsunade 2 Tống 935
33 20:50:59 s2HậuNghệs2 3 Liêu 825
34 20:50:59 IiChúTiễuĐaTình 4 Liêu 764
35 20:50:59 OreoOriginal 5 Liêu 761
36 20:50:59 iChuBáThông 6 Liêu 738
37 20:50:59 zCụcCứtMayMắn 7 Liêu 711
38 20:50:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 8 Liêu 699
39 20:50:59 iBlackGOKU 9 Liêu 630
40 20:50:59 izBạnNamGiấuTên 10 Liêu 614
41 21:01:29 zCụcCứtMayMắn 1 Liêu 1000
42 21:01:29 Jx2TyCut 2 Tống 1000
43 21:01:29 zTsunade 3 Tống 1000
44 21:01:29 Jx2VôCực 4 Tống 956
45 21:01:29 IiChúTiễuĐaTình 5 Liêu 934
46 21:01:29 iBlackGOKU 6 Liêu 899
47 21:01:29 s2HậuNghệs2 7 Liêu 898
48 21:01:29 OreoOriginal 8 Liêu 888
49 21:01:29 iChuBáThông 9 Liêu 867
50 21:01:29 oooPéVũooo 10 Liêu 824
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 21:00:59 23030 24184