Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 19 giờ ngày 16/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 19:01:00 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 19:01:00 oS2oVôTìnhTiễn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 19:01:01 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 19:01:01 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 19:01:01 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 19:01:05 ts7BoSapBaDaook Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 19:01:05 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 19:01:05 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 19:01:05 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 19:01:06 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 19:01:06 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 19:01:08 JxIITháiThiênBảo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 19:01:08 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 19:01:08 xCR7TOXICx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 19:01:08 jx2Apolo Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[9]:Liêu[6]
16 19:01:08 HeartForYou Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 19:01:08 iBụiĐờiNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 19:01:11 zMèoDubai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 19:01:11 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 19:01:12 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 19:01:12 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 19:01:15 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 19:01:15 HPxChịBaHảiPhòng Nga My phật gia Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 19:01:28 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 19:01:28 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 19:01:31 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 19:01:31 zIzSútVàoTimEmii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 19:01:37 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 19:01:37 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 19:01:37 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 19:01:37 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 19:01:42 BuonKhoeBuffKhoe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 19:01:42 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 19:01:47 0FF123 Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 19:01:48 TieuMap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 19:01:49 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 19:01:50 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 19:01:52 TròChơiÂmNhạc Nga My tục gia Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 19:01:52 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 19:01:53 iCôThắmKhôngVềz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 19:01:53 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 19:01:55 DarkKing Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 19:01:55 iCLTSzNaughtyBoy Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 19:01:55 Pino911 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 19:01:55 oChalesTrần Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[21]
46 19:01:55 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 19:01:55 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 19:02:15 oIoVôThần Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 19:02:15 iSGzNaughtyBoy Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 19:02:20 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 19:02:20 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 19:02:32 Mrsliver Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 19:02:32 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 19:02:34 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 19:02:34 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 19:02:44 DiệpNhượcY Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 19:02:44 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 19:02:54 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 19:02:54 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 19:02:56 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 19:02:56 iS2iQuyềnStyle Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 19:03:08 Jx2AnhEmXDame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 19:03:09 idolVl2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 19:03:10 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 19:03:11 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 19:03:12 oOoTLQ01oOo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 19:03:13 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 19:03:22 buzcuzdaiphap Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 19:03:22 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 19:03:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 19:03:23 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 19:03:26 OnGiaZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 19:03:26 iTiếnMartin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 19:03:30 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 19:03:30 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[39]:Liêu[36]
76 19:03:30 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 19:03:30 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 19:03:31 ZzKotaroZz Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 19:03:31 VìAiEmBỏAnh Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 19:03:32 iiLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 19:03:32 TiênÔngThèmChịch Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 19:03:34 MyNhanNo11 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 19:03:34 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 19:03:34 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 19:03:35 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 19:03:54 ISxxCua Nga My tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 19:03:55 KhúcNhạcTửVong Nga My tục gia Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 19:03:57 KrLinhDan2ii Nga My tục gia Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 19:03:58 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 19:04:09 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 19:04:09 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 19:04:11 nammoadiph Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 19:04:11 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 19:04:14 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 19:04:14 SoLoNhaKu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 19:04:21 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 19:04:21 LzinhNhi Đường Môn Châm Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 19:04:29 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 19:04:30 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 19:04:36 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 19:04:36 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 19:04:38 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 19:04:39 ISzXaPhuTNCxTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 19:04:42 NhinCL Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 19:04:42 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 19:04:46 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 19:04:48 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 19:04:51 i3eTapXdame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 19:04:53 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 19:05:01 1m7i65kqi18cm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 19:05:12 ChắcAiĐóSẽNằm Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 19:05:23 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 19:05:25 iHTzPhongNguyễn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 19:05:25 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 19:05:25 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 19:05:27 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 19:05:27 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 19:05:27 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 19:05:29 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 19:05:31 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 19:05:31 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 19:05:34 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 19:05:34 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[63]:Liêu[60]
124 19:05:34 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[63]:Liêu[61]
125 19:05:41 JxMàKhócVớiSầuxJ Nga My phật gia Tống Thường Tống[64]:Liêu[61]
126 19:05:44 oLXoLầuXanh14 Nga My tục gia Tống Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 19:05:45 PháThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 19:05:45 ĐànLàThuiNha Nga My tục gia Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 19:05:50 HERO9x Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 19:05:56 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 19:05:58 Quan12 Tà Độc Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 19:06:03 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 19:06:04 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[65]
134 19:06:06 VkGauDubaix Nga My tục gia Tống Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 19:06:07 ISxxThíchYÊN Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 19:06:19 BxNhinCL Nga My phật gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 19:06:21 1ButPhotShit Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[70]:Liêu[67]
138 19:06:24 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[68]
139 19:06:27 zIzTanMuc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[68]
140 19:06:31 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[69]
141 19:06:33 oLXoLầuXanh15 Nga My phật gia Tống Thường Tống[72]:Liêu[69]
142 19:06:36 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[70]
143 19:06:37 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[70]
144 19:06:38 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 19:06:40 iChuBáThông Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[71]
146 19:06:53 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 19:07:01 iiBPzMaiMalYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 19:07:51 iTLTxDameNo1 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 19:07:51 ThằngBéNgủQuên Cái Bang Ô Y Liêu Thường Tống[76]:Liêu[73]
150 19:07:52 iHNzThúyVân Nga My phật gia Tống Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 19:07:52 iHNzThúyKiều Nga My tục gia Tống Thường Tống[78]:Liêu[73]
152 19:08:08 xChạyNgayĐi Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[74]
153 19:08:08 XDameLaAnh Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[75]
154 19:08:10 xVTRxMoonKen Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[79]:Liêu[75]
155 19:08:13 PTGaTapChoiPkZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[75]
156 19:08:21 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[76]
157 19:08:22 iHNzThúyHương Tà Độc Tống Thường Tống[81]:Liêu[76]
158 19:08:37 NhiemDoc Hiệp Độc Liêu Thường Tống[81]:Liêu[77]
159 19:08:39 S2oQuỳnhXjnhoS2 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[82]:Liêu[77]
160 19:08:46 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[78]
161 19:08:48 Thinhhhhh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[78]
162 19:08:50 T3zPhongBaOanHIT Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[83]:Liêu[79]
163 19:08:50 ChạyTrongTimEm Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[83]:Liêu[80]
164 19:08:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[80]
165 19:08:52 iiNamerDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[85]:Liêu[80]
166 19:08:52 iThiênLa Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[85]:Liêu[81]
167 19:08:53 VDBxxDamexx Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[85]:Liêu[82]
168 19:08:53 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[83]
169 19:08:54 1CõiMìnhTa Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[86]:Liêu[83]
170 19:09:00 TuLuxz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[86]:Liêu[84]
171 19:09:01 iKGzMaiMaiYeuEm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[87]:Liêu[84]
172 19:09:05 iĐịaVõng Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[85]
173 19:09:13 iSxxThíchUSD Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[85]
174 19:09:19 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[86]
175 19:09:30 zzAnhTrungzz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[88]:Liêu[87]
176 19:09:46 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[89]:Liêu[87]
177 19:10:05 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[89]:Liêu[88]
178 19:10:05 TheoXjnhGai Cái Bang Ô Y Tống Thường Tống[90]:Liêu[88]
179 19:10:14 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[88]
180 19:10:40 OoMìHảoHảoOoFoz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[88]
181 19:10:45 iiJx2NamGa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[92]:Liêu[89]
182 19:10:49 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[90]
183 19:10:56 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[93]:Liêu[90]
184 19:10:56 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[93]:Liêu[91]
185 19:11:00 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[93]:Liêu[92]
186 19:11:14 T9SieuMau Nga My tục gia Liêu Thường Tống[93]:Liêu[93]
187 19:11:16 BĐTHoàngTửI Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[93]:Liêu[94]
188 19:11:22 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[93]:Liêu[95]
189 19:11:27 iTBxRoseMirelina Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[93]:Liêu[96]
190 19:11:29 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[94]:Liêu[96]
191 19:11:48 TieuHUgo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[97]
192 19:11:49 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 19:12:02 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[95]:Liêu[98]
194 19:12:02 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 19:12:06 LaThiChaBon Nga My tục gia Tống Thường Tống[96]:Liêu[99]
196 19:12:16 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 19:12:20 MaiDuTần Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[97]:Liêu[100]
198 19:12:22 oIoNghiềnJAV Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[98]:Liêu[100]
199 19:12:27 HàmHương Nga My phật gia Tống Thường Tống[99]:Liêu[100]
200 19:12:30 ConMèoCon Dương Môn thương Kỵ Tống Thường Tống[100]:Liêu[100]
201 19:12:32 jx2LengKengIoI Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[101]:Liêu[100]
202 19:12:55 ThuỳLinh Tà Độc Liêu Thường Tống[101]:Liêu[101]
203 19:12:55 MingMing Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[101]:Liêu[102]
204 19:13:17 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[101]:Liêu[103]
205 19:13:20 iDzVuiVe Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[102]:Liêu[103]
206 19:13:26 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[102]:Liêu[104]
207 19:13:27 zZBoiVjDamMezX Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[103]:Liêu[104]
208 19:13:35 xMrMinhx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[103]:Liêu[105]
209 19:14:13 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[104]:Liêu[105]
210 19:14:28 TieuLing Tà Độc Liêu Thường Tống[104]:Liêu[106]
211 19:14:39 zzTúBútÔngzz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[104]:Liêu[107]
212 19:14:53 BoChapHet Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 19:15:14 RRRRRRRRR Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[105]:Liêu[108]
214 19:15:27 zMìnhTaoCânHếtz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[105]:Liêu[109]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 43
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 38
3 Minh Giáo Trận Binh Liêu 14
4 Dương Môn Cung Kỵ Tống 10
5 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 9
6 Nga My tục gia Tống 9
7 Côn Lôn Thiên Sư Tống 8
8 Nga My phật gia Tống 8
9 Nga My tục gia Liêu 8
10 Võ Đang tục gia Tống 7
11 Nga My phật gia Liêu 7
12 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 7
13 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 6
14 Minh Giáo Trận Binh Tống 5
15 Tà Độc Tống 4
16 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 4
17 Võ Đang tục gia Liêu 4
18 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 4
19 Tà Độc Liêu 4
20 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 3
21 Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu 2
22 Võ Đang đạo gia Liêu 2
23 Dương Môn thương Kỵ Tống 1
24 Cái Bang Ô Y Tống 1
25 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
26 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
27 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
28 Đường Môn Châm Tống 1
29 Cái Bang Ô Y Liêu 1
30 Hiệp Độc Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 19:17:00 85 81
2 19:18:00 87 82
3 19:19:00 87 82
4 19:20:00 89 85
5 19:21:00 87 87
6 19:22:00 88 85
7 19:23:00 86 88
8 19:24:00 87 88
9 19:25:00 82 89
10 19:26:00 81 89
11 19:27:00 79 88
12 19:28:00 76 88
13 19:29:00 75 88
14 19:30:00 74 86
15 19:31:00 75 84
16 19:32:00 75 82
17 19:33:00 75 81
18 19:33:59 75 81
19 19:34:59 75 81
20 19:35:59 75 81
21 19:36:59 74 80
22 19:37:59 74 81
23 19:38:59 74 81
24 19:39:59 71 80
25 19:40:59 74 80
26 19:41:59 73 79
27 19:42:59 71 79
28 19:43:59 71 78
29 19:44:59 74 79
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
1 19:16:19 zTsunade 0reo0riginal Liêu 1
2 19:16:21 FwMzHeniken zzTúBútÔngzz Liêu 1
3 19:16:32 OreoOriginal Jx2ChanSutPro Tống 1
4 19:16:38 zZzGCLZzZ HERO9x Tống 1
5 19:16:38 iiBPzMaiMalYeuEm S2oChânDài1m1oS2 Liêu 1
6 19:16:39 YÊuMộtVìSaO izMaNữGiấuTên Liêu 1
7 19:16:41 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 1
8 19:16:41 TieuMap iiNuTaurus Liêu 1
9 19:16:43 kingraop9 McLaren720 Tống 1
10 19:16:44 TròChơiÂmNhạc iSTzTônNgộKhông Tống 1
11 19:16:45 OreoOriginal ISxxMGBút Tống 2
12 19:16:46 HuỳnhTấnLộc Jx2acbdef2xJ Tống 1
13 19:16:46 HuỳnhTấnLộc i70Jx2ThỏCon Tống 2
14 19:16:46 HuỳnhTấnLộc ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
15 19:16:47 iCôThắmKhôngVềz TieuMap Tống 1
16 19:16:48 FwMzHeniken OnGiaZ Liêu 2
17 19:16:49 TieuHUgo iS2iQuyềnStyle Tống 1
18 19:16:50 iDCzHercules iCôThắmKhôngVềz Liêu 1
19 19:16:51 iTBxRoseMirelina Jx2VôCực Tống 1
20 19:16:51 oChalesTrần idolVl2 Tống 1
21 19:16:52 PTGaTapChoiPkZ oChalesTrần Liêu 1
22 19:16:55 iiBPzMaiMalYeuEm MyFenToms Liêu 2
23 19:16:55 iiBPzMaiMalYeuEm zZzGCLZzZ Liêu 3
24 19:16:56 TieuHUgo ISzXaPhuTNCxTLT Tống 2
25 19:16:56 zTsunade HuỳnhTấnLộc Liêu 2
26 19:16:58 zTsunade OreoOriginal Liêu 3
27 19:16:59 IiChúTiễuĐaTình JxIITháiThiênBảo Liêu 1
28 19:16:59 IiChúTiễuĐaTình kingraop9 Liêu 2
29 19:17:01 VoTongDaGai KhúcNhạcTửVong Tống 1
30 19:17:02 YuXiao ZCanDyZ Tống 1
31 19:17:04 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 1
32 19:17:06 iSTzHoàngĐế nPhogThảoPhương Liêu 1
33 19:17:07 Jx2AnhEmXDame ISxxThíchYÊN Tống 1
34 19:17:07 iDCzHercules Mrsliver Liêu 2
35 19:17:08 iBlackGOKU iTiếnMartin Tống 1
36 19:17:08 iBlackGOKU TiênÔngThèmChịch Tống 2
37 19:17:08 MrMinMin zTsunade Tống 1
38 19:17:08 iTBxRoseMirelina ChayDauChoThoat Tống 2
39 19:17:16 s2HậuNghệs2 HaiConThằnLằnCon Tống 1
40 19:17:16 jXzMaCungzXj Jx2MTGzZ Tống 1
41 19:17:16 MyNhanNo11 ViênNghĩaMẫn Tống 1
42 19:17:17 iiBPzMaiMalYeuEm DarkKing Liêu 4
43 19:17:19 JxIITháiThiênBảo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1
44 19:17:19 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 1
45 19:17:19 iSTzHoàngĐế oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 2
46 19:17:20 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 1
47 19:17:20 HoàngThượng oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
48 19:17:24 HoàngThượng iMrMalthaelKID Liêu 2
49 19:17:24 iSTzHoàngĐế xCR7TOXICx Liêu 3
50 19:17:27 1m7i65kqi18cm iSTzHoàngĐế Tống 1
51 19:17:28 BịThíchBéNguyệt MyNhanNo11 Liêu 1
52 19:17:29 MyFenToms IiChúTiễuĐaTình Tống 1
53 19:17:29 Jx2VôCực KrLinhDan2ii Liêu 1
54 19:17:29 Jx2VôCực YuXiao Liêu 2
55 19:17:30 Alexander MyFenToms Liêu 1
56 19:17:30 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 1
57 19:17:30 TieuHUgo BịThíchBéNguyệt Tống 3
58 19:17:31 Jx2VôCực KuToSauKhoe Liêu 3
59 19:17:34 iDCzHercules VoTongDaGai Liêu 3
60 19:17:34 JxIITháiThiênBảo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
61 19:17:35 iDCzHercules izBạnNamGiấuTên Liêu 4
62 19:17:35 iDCzHercules oChalesTrần Liêu 5
63 19:17:36 McLaren720 JxIITháiThiênBảo Liêu 2
64 19:17:36 McLaren720 izMaNữGiấuTên Liêu 3
65 19:17:38 OreoOriginal HoàngThượng Tống 3
66 19:17:39 Jx2VôCực BuonKhoeBuffKhoe Liêu 4
67 19:17:40 OreoOriginal iHNzThúyKiều Tống 4
68 19:17:40 SoLoNhaKu HuỳnhTấnLộc Liêu 1
69 19:17:42 Jx2VôCực zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 5
70 19:17:43 iHeobaby MaCầmTrượng Liêu 1
71 19:17:44 MrMinMin ConMèoCon Tống 2
72 19:17:44 iSTzTônNgộKhông NhinCL Liêu 2
73 19:17:44 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 4
74 19:17:44 TuLuxz TieuMap Tống 1
75 19:17:45 SzzMaiMaiYeuEm NhiemDoc Liêu 1
76 19:17:45 Jx2VôCực TròChơiÂmNhạc Liêu 6
77 19:17:46 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 3
78 19:17:46 iSTzTônNgộKhông nPhogThảoPhương Liêu 4
79 19:17:49 jx2Apolo ZzNoNo1zz Tống 1
80 19:17:50 oIoBoyHamChoioIo FwMzHeniken Tống 1
81 19:17:52 oS2oVôTìnhTiễn Jx2AnhEmXDame Liêu 1
82 19:17:53 iS2iQuyềnStyle iCôThắmKhôngVềz Liêu 1
83 19:17:53 JxIITháiThiênBảo HERO9x Tống 3
84 19:17:53 MaiDuTần ZzKotaroZz Liêu 1
85 19:17:54 zTsunade MyNhanNo11 Liêu 5
86 19:17:55 xMrMinhx SzzMaiMaiYeuEm Tống 1
87 19:17:57 oIoBoyHamChoioIo McLaren720 Tống 2
88 19:17:57 AmBuLanCe115 s2HậuNghệs2 Liêu 1
89 19:17:58 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 2
90 19:17:58 AmBuLanCe115 BĐTHoàngTửI Liêu 3
91 19:17:59 AmBuLanCe115 MingMing Liêu 4
92 19:18:01 YÊuMộtVìSaO XDameLaAnh Liêu 2
93 19:18:01 MrMinMin AmBuLanCe115 Tống 3
94 19:18:01 Jx2MTGzZ TieuHUgo Liêu 1
95 19:18:01 RRRRRRRRR izMaNữGiấuTên Liêu 1
96 19:18:02 oS2oVôTìnhTiễn jXzMaCungzXj Liêu 2
97 19:18:06 Jx2VôCực oOoTLQ01oOo Liêu 7
98 19:18:07 JxIITháiThiênBảo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
99 19:18:09 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 4
100 19:18:11 ISxxThíchYÊN KrLinhDan2ii Liêu 1
101 19:18:12 idolVl2 iiLếuLều Liêu 1
102 19:18:14 zZzGCLZzZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 2
103 19:18:15 oIoBoyHamChoioIo Alexander Tống 3
104 19:18:16 iBlackGOKU zTsunade Tống 3
105 19:18:16 iHeobaby 1m7i65kqi18cm Liêu 2
106 19:18:16 oIoBoyHamChoioIo ChayDauChoThoat Tống 4
107 19:18:18 iSTzHoàngĐế HuỳnhTấnLộc Liêu 4
108 19:18:19 iDCzHercules TuLuxz Liêu 6
109 19:18:19 HaiConThằnLằnCon oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
110 19:18:19 YSLxVùngNhạyCảm ThichYeuEm Tống 1
111 19:18:19 iiNuTaurus iDCzHercules Tống 1
112 19:18:21 Jx2ChanSutPro iiNuTaurus Liêu 1
113 19:18:23 izBạnNamGiấuTên jx2LengKengIoI Tống 2
114 19:18:23 izBạnNamGiấuTên TranCuTo Tống 3
115 19:18:23 1CõiMìnhTa 0FF123 Liêu 1
116 19:18:24 iMrMalthaelKID iHeobaby Tống 1
117 19:18:26 nPhogThảoPhương iSTzTônNgộKhông Tống 1
118 19:18:26 SoLoNhaKu nPhogThảoPhương Liêu 2
119 19:18:28 Jx2MTGzZ xCR7TOXICx Liêu 2
120 19:18:29 xMrMinhx oLXoLầuXanh14 Tống 2
121 19:18:29 xMrMinhx Quan12 Tống 3
122 19:18:29 SzzMaiMaiYeuEm xMrMinhx Liêu 2
123 19:18:29 oIoBoyHamChoioIo MaiDuTần Tống 5
124 19:18:29 iiBPzMaiMalYeuEm JxIITháiThiênBảo Liêu 5
125 19:18:31 OreoOriginal iBụiĐờiNo1 Tống 5
126 19:18:31 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 6
127 19:18:32 izBạnNamGiấuTên LaThiChaBon Tống 4
128 19:18:32 OreoOriginal HaiConThằnLằnCon Tống 7
129 19:18:32 IiChúTiễuĐaTình OnGiaZ Liêu 3
130 19:18:34 oS2oVôTìnhTiễn TròChơiÂmNhạc Liêu 3
131 19:18:34 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 1
132 19:18:34 MyFenToms zTsunade Tống 2
133 19:18:34 iSTzHoàngĐế oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 5
134 19:18:34 jx2Apolo HoàngThượng Tống 2
135 19:18:34 ĐTBLạcNguyênSoái DarkKing Liêu 1
136 19:18:37 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 1
137 19:18:37 oS2oCôDâuMa IiChúTiễuĐaTình Tống 2
138 19:18:38 ZĐộTaKhôngĐộNàng MyNhanNo11 Liêu 1
139 19:18:39 oIoVôThần ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 1
140 19:18:40 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 8
141 19:18:40 SoLoNhaKu XDameLaAnh Liêu 3
142 19:18:40 BĐTHoàngTửI iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1
143 19:18:41 BĐTHoàngTửI SzzMaiMaiYeuEm Tống 2
144 19:18:42 iS2iQuyềnStyle MaCầmTrượng Liêu 2
145 19:18:43 i70Jx2ThỏCon Jx2AnhEmXDame Liêu 1
146 19:18:44 s2HậuNghệs2 ViênNghĩaMẫn Tống 2
147 19:18:46 Jx2VôCực YuXiao Liêu 9
148 19:18:48 jXzMaCungzXj Jx2acbdef2xJ Tống 2
149 19:18:48 s2HậuNghệs2 idolVl2 Tống 3
150 19:18:50 zIzTanMuc zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 1
151 19:18:50 Alexander NhinCL Liêu 2
152 19:18:50 xChạyNgayĐi 1CõiMìnhTa Tống 1
153 19:18:50 xChạyNgayĐi oS2oVôTìnhTiễn Tống 2
154 19:18:53 YSLxVùngNhạyCảm iSTzHoàngĐế Tống 2
155 19:18:53 HuỳnhTấnLộc TậpPKxMGB Tống 4
156 19:18:53 HuỳnhTấnLộc YÊuMộtVìSaO Tống 5
157 19:18:53 HuỳnhTấnLộc SoLoNhaKu Tống 6
158 19:18:53 HuỳnhTấnLộc zIzTanMuc Tống 7
159 19:18:53 HuỳnhTấnLộc VìAiEmBỏAnh Tống 8
160 19:18:54 jXzMaCungzXj KhúcNhạcTửVong Tống 3
161 19:18:55 MaiDuTần ZzKotaroZz Liêu 2
162 19:18:55 iCôThắmKhôngVềz oLXoLầuXanh15 Tống 2
163 19:18:56 zTsunade xCR7TOXICx Liêu 6
164 19:18:56 iiiCaVeChuaiii HuỳnhTấnLộc Liêu 1
165 19:18:57 TiênHồĐiệp Jx2ChanSutPro Tống 1
166 19:18:57 i70Jx2ThỏCon TiênHồĐiệp Liêu 2
167 19:18:59 MaiDuTần MyNhanNo11 Liêu 3
168 19:19:00 ts7BoSapBaDaook HERO9x Tống 1
169 19:19:00 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 2
170 19:19:01 jXzMaCungzXj ThichYeuEm Tống 4
171 19:19:01 0reo0riginal zTsunade Tống 1
172 19:19:03 XiaoMin nPhogThảoPhương Liêu 2
173 19:19:05 Alexander izMaNữGiấuTên Liêu 3
174 19:19:05 0reo0riginal ViênNghĩaMẫn Tống 2
175 19:19:05 JxIITháiThiênBảo TranCuTo Tống 5
176 19:19:06 ZzNoNo1zz iCôThắmKhôngVềz Liêu 1
177 19:19:07 BĐTHoàngTửI ZzNoNo1zz Tống 3
178 19:19:09 iTBxRoseMirelina PTGaTapChoiPkZ Tống 3
179 19:19:10 PháThiên NhinCL Liêu 1
180 19:19:12 ts7BoSapBaDaook MaiDuTần Tống 2
181 19:19:12 oChalesTrần cS2oBạchVôThường Tống 2
182 19:19:12 oChalesTrần Jx2MTGzZ Tống 3
183 19:19:14 Obamama IiChúTiễuĐaTình Tống 1
184 19:19:14 BĐTHoàngTửI iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
185 19:19:15 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 5
186 19:19:15 iHeobaby iTBxRoseMirelina Liêu 3
187 19:19:16 AmBuLanCe115 iBlackGOKU Liêu 5
188 19:19:16 iDNzNaughtyboy ts7BoSapBaDaook Liêu 1
189 19:19:17 oChalesTrần iHNzThúyKiều Tống 4
190 19:19:17 iiNuTaurus iSTzTônNgộKhông Tống 2
191 19:19:17 iiNuTaurus AmBuLanCe115 Tống 3
192 19:19:17 iiiCaVeChuaiii YSLxVùngNhạyCảm Liêu 2
193 19:19:19 jXzMaCungzXj ISzXaPhuTNCxTLT Tống 5
194 19:19:19 jx2LengKengIoI buzcuzdaiphap Liêu 1
195 19:19:20 NgheoVaLieuS2 BĐTHoàngTửI Liêu 1
196 19:19:20 ChayDauChoThoat Mrsliver Liêu 1
197 19:19:21 NgheoVaLieuS2 kingraop9 Liêu 2
198 19:19:21 izBạnNamGiấuTên i70Jx2ThỏCon Tống 5
199 19:19:21 izBạnNamGiấuTên ISxxThíchYÊN Tống 6
200 19:19:22 Obamama RRRRRRRRR Tống 2
201 19:19:24 OreoOriginal iiiCaVeChuaiii Tống 8
202 19:19:25 HaiConThằnLằnCon 1m7i65kqi18cm Liêu 2
203 19:19:27 oChalesTrần Jx2VôCực Tống 5
204 19:19:29 MyNhanNo11 McLaren720 Tống 2
205 19:19:29 DarkKing ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
206 19:19:30 Obamama Alexander Tống 3
207 19:19:30 TieuHUgo PháThiên Tống 4
208 19:19:30 VoTongDaGai HoàngThượng Tống 2
209 19:19:30 s2HậuNghệs2 ConMèoCon Tống 4
210 19:19:31 OreoOriginal HaiConThằnLằnCon Tống 9
211 19:19:32 HuỳnhTấnLộc iS2iQuyềnStyle Tống 9
212 19:19:32 HuỳnhTấnLộc IooTiếpThịSữaooI Tống 10
213 19:19:32 HuỳnhTấnLộc XiaoMin Tống 11
214 19:19:32 HuỳnhTấnLộc iTiếnMartin Tống 12
215 19:19:32 HuỳnhTấnLộc zIzSútVàoTimEmii Tống 13
216 19:19:32 HuỳnhTấnLộc oS2oVôTìnhTiễn Tống 14
217 19:19:34 TieuMap izBạnNamGiấuTên Liêu 2
218 19:19:34 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 10
219 19:19:35 OreoOriginal iHeobaby Tống 11
220 19:19:35 TieuMap MrMinMin Liêu 3
221 19:19:36 TậpPKxMGB OreoOriginal Liêu 1
222 19:19:36 SzzMaiMaiYeuEm xMrMinhx Liêu 3
223 19:19:38 oChalesTrần ViênNghĩaMẫn Tống 6
224 19:19:42 MyFenToms zTsunade Tống 3
225 19:19:45 iThiênLa ThichYeuEm Tống 1
226 19:19:46 iThiênLa BịThíchBéNguyệt Tống 2
227 19:19:47 SoLoNhaKu nPhogThảoPhương Liêu 4
228 19:19:47 1CõiMìnhTa Jx2AnhEmXDame Liêu 2
229 19:19:48 IiChúTiễuĐaTình iBlackGOKU Liêu 4
230 19:19:48 TranCuTo oChalesTrần Liêu 1
231 19:19:48 IiChúTiễuĐaTình JxIITháiThiênBảo Liêu 5
232 19:19:50 TranCuTo xChạyNgayĐi Liêu 2
233 19:19:54 ĐTBLạcNguyênSoái DarkKing Liêu 3
234 19:19:55 RRRRRRRRR izMaNữGiấuTên Liêu 2
235 19:19:55 YuXiao iSTzHoàngĐế Tống 2
236 19:19:55 HuỳnhTấnLộc SoLoNhaKu Tống 15
237 19:19:55 OnGiaZ zIzTanMuc Tống 1
238 19:19:56 HuỳnhTấnLộc TranCuTo Tống 16
239 19:19:56 HuỳnhTấnLộc YÊuMộtVìSaO Tống 17
240 19:19:56 Alexander oIoBoyHamChoioIo Liêu 4
241 19:19:57 iThiênLa ZCanDyZ Tống 3
242 19:19:57 iThiênLa HaiConThằnLằnCon Tống 4
243 19:19:57 iiDHiiMr62ii OnGiaZ Liêu 2
244 19:19:57 s2HậuNghệs2 iCkChịBóng Tống 5
245 19:19:57 Alexander ZzKotaroZz Liêu 5
246 19:19:57 Alexander zZzGCLZzZ Liêu 6
247 19:19:58 Alexander buzcuzdaiphap Liêu 7
248 19:19:58 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 10
249 19:19:58 MyNhanNo11 ChayDauChoThoat Tống 3
250 19:19:59 iThiênLa idolVl2 Tống 5
251 19:20:00 iDCzHercules NhinCL Liêu 7
252 19:20:01 HoàngThượng HuỳnhTấnLộc Liêu 3
253 19:20:02 oOoTLQ01oOo iDCzHercules Tống 1
254 19:20:02 iTBxRoseMirelina ChắcAiĐóSẽNằm Tống 4
255 19:20:03 PTGaTapChoiPkZ MyFenToms Liêu 2
256 19:20:03 YuXiao iBụiĐờiNo1 Tống 3
257 19:20:03 ISzXaPhuTNCxTLT iiNuTaurus Liêu 1
258 19:20:04 ISzXaPhuTNCxTLT s2HậuNghệs2 Liêu 2
259 19:20:04 iSTzTônNgộKhông xCR7TOXICx Liêu 5
260 19:20:04 Mrsliver iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1
261 19:20:05 PTGaTapChoiPkZ nPhogThảoPhương Liêu 3
262 19:20:05 TieuMap i3eTapXdame Liêu 4
263 19:20:05 TieuHUgo zTsunade Tống 5
264 19:20:08 MyNhanNo11 ZzNoNo1zz Tống 4
265 19:20:08 ToaiKimTien iTLTxDameNo1 Liêu 1
266 19:20:09 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 6
267 19:20:10 ĐTBLạcNguyênSoái ThiếuLâm Liêu 4
268 19:20:10 ĐTBLạcNguyênSoái zziChâuThảoizz Liêu 5
269 19:20:10 iThiênLa ToaiKimTien Tống 6
270 19:20:11 oIoVôThần HoàngThượng Tống 2
271 19:20:11 TieuMap oIoVôThần Liêu 5
272 19:20:11 iThiênLa ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 7
273 19:20:12 iThiênLa IooTiếpThịSữaooI Tống 8
274 19:20:12 iThiênLa AmBuLanCe115 Tống 9
275 19:20:12 DiệpNhượcY RRRRRRRRR Tống 1
276 19:20:12 iTBxRoseMirelina xVTRxMoonKen Tống 5
277 19:20:12 iThiênLa VìAiEmBỏAnh Tống 10
278 19:20:13 ĐTBLạcNguyênSoái ThuThảo94 Liêu 6
279 19:20:13 iThiênLa TậpPKxMGB Tống 11
280 19:20:14 iThiênLa ISzXaPhuTNCxTLT Tống 12
281 19:20:15 1m7i65kqi18cm PháThiên Tống 2
282 19:20:16 Obamama FwMzHeniken Tống 4
283 19:20:16 iCôThắmKhôngVềz NgheoVaLieuS2 Tống 3
284 19:20:16 HERO9x kingraop9 Liêu 1
285 19:20:16 HERO9x iCôThắmKhôngVềz Liêu 2
286 19:20:17 HERO9x ThằngBéNgủQuên Liêu 3
287 19:20:18 No1xDamez YuXiao Liêu 1
288 19:20:18 No1xDamez BuonKhoeBuffKhoe Liêu 2
289 19:20:18 Jx2VôCực MaCầmTrượng Liêu 11
290 19:20:18 No1xDamez oOoTLQ01oOo Liêu 3
291 19:20:18 No1xDamez KuToSauKhoe Liêu 4
292 19:20:18 No1xDamez T9SieuMau Liêu 5
293 19:20:19 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 12
294 19:20:20 JxIITháiThiênBảo Jx2acbdef2xJ Tống 6
295 19:20:21 iMrMalthaelKID iiiCaVeChuaiii Tống 2
296 19:20:21 iMrMalthaelKID iSTzTônNgộKhông Tống 3
297 19:20:23 Alexander Obamama Liêu 8
298 19:20:23 VoTongDaGai No1xDamez Tống 3
299 19:20:25 Jx2VôCực iTBxRoseMirelina Liêu 13
300 19:20:27 ts7BoSapBaDaook SzzMaiMaiYeuEm Tống 3
301 19:20:28 iBlackGOKU MaiDuTần Tống 4
302 19:20:30 BĐTHoàngTửI TiênÔngThèmChịch Tống 5
303 19:20:30 iThiênLa XiaoMin Tống 13
304 19:20:30 iThiênLa TranCuTo Tống 14
305 19:20:31 iThiênLa YÊuMộtVìSaO Tống 15
306 19:20:31 iThiênLa iS2iQuyềnStyle Tống 16
307 19:20:31 iThiênLa iHTzPhongNguyễn Tống 17
308 19:20:31 iThiênLa ToaiKimTien Tống 18
309 19:20:31 iThiênLa oS2oVôTìnhTiễn Tống 19
310 19:20:31 iThiênLa iHeobaby Tống 20
311 19:20:33 DiệpNhượcY zTsunade Tống 2
312 19:20:34 iThiênLa Jx2ChanSutPro Tống 21
313 19:20:35 VoTongDaGai iCkChịBóng Tống 4
314 19:20:35 iThiênLa iSTzHoàngĐế Tống 22
315 19:20:35 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 7
316 19:20:36 iBlackGOKU HERO9x Tống 5
317 19:20:36 TậpPKxMGB HuỳnhTấnLộc Liêu 2
318 19:20:36 iSGzNaughtyBoy iTLTxDameNo1 Liêu 1
319 19:20:37 buzcuzdaiphap ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
320 19:20:38 ZzNoNo1zz nPhogThảoPhương Liêu 2
321 19:20:39 jXzMaCungzXj BịThíchBéNguyệt Tống 6
322 19:20:39 TậpPKxMGB xCR7TOXICx Liêu 3
323 19:20:40 McLaren720 XDameLaAnh Liêu 4
324 19:20:41 iiNamerDGC MyNhanNo11 Liêu 1
325 19:20:42 iThiênLa Jx2VôCực Tống 23
326 19:20:42 iThiênLa jx2LengKengIoI Tống 24
327 19:20:43 Jx2MTGzZ xChạyNgayĐi Liêu 3
328 19:20:45 XiaoMin MingMing Liêu 3
329 19:20:45 iSGzNaughtyBoy izMaNữGiấuTên Liêu 2
330 19:20:46 IiChúTiễuĐaTình ZzKotaroZz Liêu 7
331 19:20:46 iiBPzMaiMalYeuEm DarkKing Liêu 6
332 19:20:48 Obamama IiChúTiễuĐaTình Tống 5
333 19:20:48 IooTiếpThịSữaooI oChalesTrần Liêu 1
334 19:20:48 ts7BoSapBaDaook S2oQuỳnhXjnhoS2 Tống 4
335 19:20:48 xMrMinhx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
336 19:20:51 Alexander ts7BoSapBaDaook Liêu 9
337 19:20:51 SzzMaiMaiYeuEm JxIITháiThiênBảo Liêu 4
338 19:20:53 MyFenToms iDNzNaughtyboy Tống 4
339 19:20:55 iDCzHercules TuLuxz Liêu 8
340 19:20:55 iSGzNaughtyBoy buzcuzdaiphap Liêu 3
341 19:20:56 ZzNoNo1zz NhinCL Liêu 3
342 19:20:57 McLaren720 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 5
343 19:20:58 McLaren720 izBạnNamGiấuTên Liêu 6
344 19:20:58 PháThiên MyNhanNo11 Liêu 2
345 19:20:59 iSGzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 4
346 19:20:59 iiNamerDGC kingraop9 Liêu 2
347 19:20:59 DiệpNhượcY ZzNoNo1zz Tống 3
348 19:21:00 iSGzNaughtyBoy xChạyNgayĐi Liêu 5
349 19:21:00 iSTzTônNgộKhông MaCầmTrượng Liêu 6
350 19:21:02 RRRRRRRRR XDameLaAnh Liêu 3
351 19:21:02 FwMzHeniken iCôThắmKhôngVềz Liêu 3
352 19:21:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2MTGzZ Tống 1
353 19:21:03 idolVl2 xMrMinhx Liêu 2
354 19:21:05 TranCuTo oIoBoyHamChoioIo Liêu 3
355 19:21:05 zTsunade zZzGCLZzZ Liêu 7
356 19:21:05 iTiếnMartin Jx2AnhEmXDame Liêu 1
357 19:21:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDCzNaughtyGirl Tống 2
358 19:21:06 Obamama ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 6
359 19:21:07 iCLTSzNaughtyBoy iTLTxDameNo1 Liêu 1
360 19:21:07 zTsunade Mrsliver Liêu 8
361 19:21:08 iThiênLa ToaiKimTien Tống 25
362 19:21:08 jXzMaCungzXj McLaren720 Tống 7
363 19:21:09 iSGzNaughtyBoy iBlackGOKU Liêu 6
364 19:21:10 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
365 19:21:11 BịThíchBéNguyệt xxxNguyetCamxxx Liêu 3
366 19:21:11 BịThíchBéNguyệt jx2Apolo Liêu 4
367 19:21:11 oS2oCôDâuMa Thinhhhhh Tống 3
368 19:21:11 BịThíchBéNguyệt T9SieuMau Liêu 5
369 19:21:11 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 6
370 19:21:11 0FF123 iBụiĐờiNo1 Tống 1
371 19:21:12 iSTzTônNgộKhông zziChâuThảoizz Liêu 7
372 19:21:14 ChayDauChoThoat MyNhanNo11 Liêu 2
373 19:21:14 DiệpNhượcY ChayDauChoThoat Tống 4
374 19:21:14 OnGiaZ zTsunade Tống 2
375 19:21:15 OreoOriginal SoLoNhaKu Tống 12
376 19:21:16 DiệpNhượcY PTGaTapChoiPkZ Tống 5
377 19:21:16 MaiDuTần izMaNữGiấuTên Liêu 4
378 19:21:17 iiNuTaurus cS2oBạchVôThường Tống 4
379 19:21:18 MaiDuTần 1m7i65kqi18cm Liêu 5
380 19:21:18 Alexander XDameLaAnh Liêu 10
381 19:21:19 iCLTSzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 2
382 19:21:20 VoTongDaGai HoàngThượng Tống 5
383 19:21:21 MyFenToms MaiDuTần Tống 5
384 19:21:22 ĐTBLạcNguyênSoái JxIITháiThiênBảo Liêu 8
385 19:21:22 xChạyNgayĐi PháThiên Tống 3
386 19:21:22 xChạyNgayĐi TậpPKxMGB Tống 4
387 19:21:22 iTBxRoseMirelina Jx2VôCực Tống 6
388 19:21:23 ZzNoNo1zz MyFenToms Liêu 4
389 19:21:25 iSGzNaughtyBoy izBạnNamGiấuTên Liêu 7
390 19:21:25 iHTzPhongNguyễn iTBxRoseMirelina Liêu 1
391 19:21:27 iiBPzMaiMalYeuEm OnGiaZ Liêu 7
392 19:21:27 AmBuLanCe115 xCR7TOXICx Liêu 6
393 19:21:28 iiiCaVeChuaiii iThiênLa Liêu 3
394 19:21:29 iSTzTônNgộKhông nPhogThảoPhương Liêu 8
395 19:21:29 VDBxxDamexx iiiSatThuPKzzz Tống 1
396 19:21:29 zTsunade xChạyNgayĐi Liêu 9
397 19:21:29 iSTzTônNgộKhông 0FF123 Liêu 9
398 19:21:30 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 8
399 19:21:30 TiênHồĐiệp DuongKenzz Tống 2
400 19:21:31 Jx2AnhEmXDame iDCzHercules Tống 2
401 19:21:31 Jx2AnhEmXDame BịThíchBéNguyệt Tống 3
402 19:21:32 Obamama IiChúTiễuĐaTình Tống 7
403 19:21:32 zTsunade iTLTxDameNo1 Liêu 10
404 19:21:33 xMrMinhx SzzMaiMaiYeuEm Tống 5
405 19:21:33 OreoOriginal ISxxThíchYÊN Tống 13
406 19:21:33 DarkKing FwMzHeniken Tống 2
407 19:21:34 iiiCaVeChuaiii oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4
408 19:21:35 iiNuTaurus ThichYeuEm Tống 5
409 19:21:35 DiệpNhượcY HERO9x Tống 6
410 19:21:36 iSTzTônNgộKhông iiNuTaurus Liêu 10
411 19:21:37 Alexander XDameLaAnh Liêu 11
412 19:21:38 ĐTBLạcNguyênSoái zCụcCứtMayMắn Liêu 9
413 19:21:38 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 10
414 19:21:38 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 2
415 19:21:39 iBlackGOKU zTsunade Tống 6
416 19:21:40 iHTzPhongNguyễn KrLinhDan2ii Liêu 2
417 19:21:40 Jx2MTGzZ oChalesTrần Liêu 4
418 19:21:40 OreoOriginal iCkChịBóng Tống 14
419 19:21:41 DiệpNhượcY iDNzNaughtyboy Tống 7
420 19:21:41 izBạnNamGiấuTên zIzTanMuc Tống 7
421 19:21:42 OreoOriginal Jx2MTGzZ Tống 15
422 19:21:43 0reo0riginal iS2iQuyềnStyle Tống 3
423 19:21:44 iiiCaVeChuaiii iMrMalthaelKID Liêu 5
424 19:21:46 MaCầmTrượng iHeobaby Tống 1
425 19:21:46 zZzGCLZzZ Jx2ChanSutPro Tống 3
426 19:21:47 VoTongDaGai iiDHiiMr62ii Tống 6
427 19:21:47 MyNhanNo11 ZzNoNo1zz Tống 5
428 19:21:47 VoTongDaGai TranCuTo Tống 7
429 19:21:49 Mrsliver ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
430 19:21:49 Jx2VôCực VoTongDaGai Liêu 14
431 19:21:50 BĐTHoàngTửI ISzXaPhuTNCxTLT Tống 6
432 19:21:50 JxIITháiThiênBảo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 7
433 19:21:51 iSTzTônNgộKhông oOoTLQ01oOo Liêu 11
434 19:21:52 VDBxxDamexx AmBuLanCe115 Tống 2
435 19:21:52 buzcuzdaiphap iSTzTônNgộKhông Tống 2
436 19:21:54 oIoVôThần iiiCaVeChuaiii Tống 3
437 19:21:54 oIoVôThần ZCanDyZ Tống 4
438 19:21:54 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 7
439 19:21:55 iTiếnMartin OreoOriginal Liêu 2
440 19:21:55 Obamama ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 8
441 19:21:55 Obamama MaiDuTần Tống 9
442 19:21:55 idolVl2 XDameLaAnh Liêu 3
443 19:21:56 YuXiao HoàngThượng Tống 4
444 19:21:57 jx2Apolo No1xDamez Tống 3
445 19:21:58 BĐTHoàngTửI iCkChịBóng Tống 7
446 19:21:58 Alexander MyFenToms Liêu 12
447 19:21:58 oIoVôThần iTiếnMartin Tống 5
448 19:21:58 Alexander ZzKotaroZz Liêu 13
449 19:22:01 TieuMap jXzMaCungzXj Liêu 6
450 19:22:01 NhiemDoc TieuMap Tống 1
451 19:22:02 BĐTHoàngTửI ISxxThíchYÊN Tống 8
452 19:22:02 iSGzNaughtyBoy iiJx2NamGa Liêu 8
453 19:22:05 DiệpNhượcY zTsunade Tống 8
454 19:22:05 Thinhhhhh iTLTxDameNo1 Liêu 1
455 19:22:06 iHTzPhongNguyễn MaCầmTrượng Liêu 3
456 19:22:06 iTBxRoseMirelina iSTzHoàngĐế Tống 7
457 19:22:07 izBạnNamGiấuTên NgheoVaLieuS2 Tống 8
458 19:22:08 1CõiMìnhTa TiênHồĐiệp Liêu 3
459 19:22:08 1CõiMìnhTa Jx2AnhEmXDame Liêu 4
460 19:22:08 1CõiMìnhTa YuXiao Liêu 5
461 19:22:09 SzzMaiMaiYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 5
462 19:22:09 S2oQuỳnhXjnhoS2 xChạyNgayĐi Liêu 1
463 19:22:10 iSGzNaughtyBoy ts7BoSapBaDaook Liêu 9
464 19:22:10 zCụcCứtMayMắn RRRRRRRRR Tống 2
465 19:22:11 IiChúTiễuĐaTình iCôThắmKhôngVềz Liêu 9
466 19:22:11 SzzMaiMaiYeuEm izBạnNamGiấuTên Liêu 6
467 19:22:11 Jx2VôCực TròChơiÂmNhạc Liêu 15
468 19:22:12 PháThiên MyNhanNo11 Liêu 3
469 19:22:12 Jx2MTGzZ oIoVôThần Liêu 5
470 19:22:13 ToaiKimTien BuonKhoeBuffKhoe Liêu 2
471 19:22:14 ToaiKimTien KuToSauKhoe Liêu 3
472 19:22:14 0reo0riginal iDNzNaughtyboy Tống 4
473 19:22:15 iBlackGOKU Alexander Tống 8
474 19:22:15 PháThiên iBlackGOKU Liêu 4
475 19:22:15 1m7i65kqi18cm idolVl2 Tống 3
476 19:22:16 Jx2VôCực i3eTapXdame Liêu 16
477 19:22:17 BĐTHoàngTửI INghệSỹLangThang Tống 9
478 19:22:17 xMrMinhx SzzMaiMaiYeuEm Tống 6
479 19:22:18 BĐTHoàngTửI VkGauDubaix Tống 10
480 19:22:19 Jx2MTGzZ iThiênLa Liêu 6
481 19:22:19 Jx2MTGzZ T9SieuMau Liêu 7
482 19:22:19 Jx2MTGzZ xxxNguyetCamxxx Liêu 8
483 19:22:19 Jx2MTGzZ jx2Apolo Liêu 9
484 19:22:20 xCR7TOXICx oS2oVôTìnhTiễn Tống 1
485 19:22:20 xCR7TOXICx iDCzHercules Tống 2
486 19:22:21 IooTiếpThịSữaooI nPhogThảoPhương Liêu 3
487 19:22:21 xCR7TOXICx iCkChịBóng Tống 3
488 19:22:23 cS2oBạchVôThường iTBxRoseMirelina Liêu 1
489 19:22:23 iiBPzMaiMalYeuEm DarkKing Liêu 8
490 19:22:24 S2oQuỳnhXjnhoS2 HuỳnhTấnLộc Liêu 2
491 19:22:26 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
492 19:22:26 Jx2VôCực oChalesTrần Liêu 17
493 19:22:31 ToaiKimTien 0FF123 Liêu 4
494 19:22:31 iS2iQuyềnStyle XDameLaAnh Liêu 3
495 19:22:33 TuLuxz zTsunade Tống 2
496 19:22:33 Obamama PháThiên Tống 10
497 19:22:35 s2HậuNghệs2 Thinhhhhh Tống 6
498 19:22:35 Jx2acbdef2xJ JxIITháiThiênBảo Liêu 1
499 19:22:35 iiJx2NamGa MaiDuTần Tống 1
500 19:22:36 ZzNoNo1zz VDBxxDamexx Liêu 5
501 19:22:36 iHTzPhongNguyễn OreoOriginal Liêu 4
502 19:22:36 Jx2acbdef2xJ kingraop9 Liêu 2
503 19:22:37 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 4
504 19:22:37 cS2oBạchVôThường YSLxVùngNhạyCảm Liêu 2
505 19:22:37 MyNhanNo11 Jx2ChanSutPro Tống 6
506 19:22:38 xChạyNgayĐi S2oQuỳnhXjnhoS2 Tống 5
507 19:22:38 NgheoVaLieuS2 ThằngBéNgủQuên Liêu 3
508 19:22:39 ZzNoNo1zz s2HậuNghệs2 Liêu 6
509 19:22:39 buzcuzdaiphap ZzNoNo1zz Tống 3
510 19:22:42 jx2LengKengIoI iTLTxDameNo1 Liêu 2
511 19:22:42 xMrMinhx ChayDauChoThoat Tống 7
512 19:22:44 iDCzHercules nPhogThảoPhương Liêu 9
513 19:22:46 iSGzNaughtyBoy iBlackGOKU Liêu 10
514 19:22:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng MyNhanNo11 Liêu 2
515 19:22:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng NhinCL Liêu 3
516 19:22:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng YuXiao Liêu 4
517 19:22:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng BĐTHoàngTửI Liêu 5
518 19:22:50 ZĐộTaKhôngĐộNàng ZzKotaroZz Liêu 6
519 19:22:50 oS2oVôTìnhTiễn 1m7i65kqi18cm Liêu 4
520 19:22:51 iSGzNaughtyBoy oIoBoyHamChoioIo Liêu 11
521 19:22:51 iHeobaby NhiemDoc Liêu 4
522 19:22:51 VoTongDaGai iiiSatThuPKzzz Tống 8
523 19:22:52 iiBPzMaiMalYeuEm MyFenToms Liêu 9
524 19:22:53 HoàngThượng MaCầmTrượng Liêu 4
525 19:22:53 ĐTBLạcNguyênSoái OnGiaZ Liêu 11
526 19:22:54 zZzGCLZzZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
527 19:22:54 buzcuzdaiphap HERO9x Tống 4
528 19:22:54 TuLuxz iHTzPhongNguyễn Tống 3
529 19:22:54 buzcuzdaiphap jx2LengKengIoI Tống 5
530 19:22:55 buzcuzdaiphap ISxxThíchYÊN Tống 6
531 19:22:56 cS2oBạchVôThường iMrMalthaelKID Liêu 3
532 19:22:56 FwMzHeniken BuonKhoeBuffKhoe Liêu 4
533 19:22:57 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 11
534 19:22:59 iS2iQuyềnStyle XDameLaAnh Liêu 4
535 19:23:00 jXzMaCungzXj BịThíchBéNguyệt Tống 8
536 19:23:01 iiiCaVeChuaiii oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
537 19:23:01 oS2oVôTìnhTiễn DarkKing Liêu 5
538 19:23:01 izBạnNamGiấuTên YÊuMộtVìSaO Tống 9
539 19:23:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo cS2oBạchVôThường Tống 3
540 19:23:02 izBạnNamGiấuTên Jx2MTGzZ Tống 10
541 19:23:02 izBạnNamGiấuTên 1CõiMìnhTa Tống 11
542 19:23:04 iiNuTaurus HoàngThượng Tống 6
543 19:23:04 IiChúTiễuĐaTình oIoVôThần Liêu 10
544 19:23:04 iDCzHercules nPhogThảoPhương Liêu 10
545 19:23:05 TieuMap iiNuTaurus Liêu 7
546 19:23:06 Jx2VôCực xChạyNgayĐi Liêu 18
547 19:23:08 Mrsliver AmBuLanCe115 Tống 3
548 19:23:08 NgheoVaLieuS2 MingMing Liêu 4
549 19:23:08 TieuMap xCR7TOXICx Liêu 8
550 19:23:08 iBlackGOKU zTsunade Tống 9
551 19:23:08 jXzMaCungzXj ThichYeuEm Tống 9
552 19:23:09 iHeobaby OreoOriginal Liêu 5
553 19:23:09 ĐTBLạcNguyênSoái zCụcCứtMayMắn Liêu 12
554 19:23:10 Jx2VôCực Jx2AnhEmXDame Liêu 19
555 19:23:12 xMrMinhx iDNzNaughtyboy Tống 8
556 19:23:13 Obamama ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 11
557 19:23:13 Alexander xMrMinhx Liêu 14
558 19:23:13 iiDHiiMr62ii HuỳnhTấnLộc Liêu 3
559 19:23:14 zMìnhTaoCânHếtz iiiCaVeChuaiii Tống 1
560 19:23:14 jXzMaCungzXj iHeobaby Tống 10
561 19:23:14 buzcuzdaiphap ChắcAiĐóSẽNằm Tống 7
562 19:23:14 oOoTLQ01oOo iHNzThúyKiều Tống 2
563 19:23:14 buzcuzdaiphap TranCuTo Tống 8
564 19:23:14 INghệSỹLangThang oOoTLQ01oOo Liêu 1
565 19:23:14 iiDHiiMr62ii iTBxRoseMirelina Liêu 4
566 19:23:16 TậpPKxMGB MyNhanNo11 Liêu 4
567 19:23:16 iCLTSzNaughtyBoy iCôThắmKhôngVềz Liêu 3
568 19:23:17 ToaiKimTien VoTongDaGai Liêu 5
569 19:23:18 izBạnNamGiấuTên Jx2VôCực Tống 12
570 19:23:19 JxIITháiThiênBảo PháThiên Tống 8
571 19:23:20 zTsunade JxIITháiThiênBảo Liêu 12
572 19:23:21 iBụiĐờiNo1 iTLTxDameNo1 Liêu 1
573 19:23:21 TieuMap buzcuzdaiphap Liêu 9
574 19:23:21 iSTzHoàngĐế izBạnNamGiấuTên Liêu 6
575 19:23:22 NgheoVaLieuS2 zZzGCLZzZ Liêu 5
576 19:23:23 VDBxxDamexx iCkChịBóng Tống 3
577 19:23:24 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 13
578 19:23:26 zMìnhTaoCânHếtz iSTzTônNgộKhông Tống 2
579 19:23:27 Thinhhhhh ZzAnhKhoazZ Liêu 2
580 19:23:28 zTsunade DiệpNhượcY Liêu 13
581 19:23:29 MyFenToms IiChúTiễuĐaTình Tống 6
582 19:23:30 zIzTanMuc 1m7i65kqi18cm Liêu 2
583 19:23:30 VDBxxDamexx ISzXaPhuTNCxTLT Tống 4
584 19:23:31 BĐTHoàngTửI Thinhhhhh Tống 11
585 19:23:32 ZzNoNo1zz i3eTapXdame Liêu 7
586 19:23:32 MaiDuTần MyNhanNo11 Liêu 6
587 19:23:33 oChalesTrần INghệSỹLangThang Tống 7
588 19:23:34 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 7
589 19:23:36 Obamama zTsunade Tống 12
590 19:23:36 izHueManzi ToaiKimTien Tống 1
591 19:23:37 BĐTHoàngTửI iDCzHercules Tống 12
592 19:23:38 NhinCL ThichYeuEm Tống 1
593 19:23:40 iiNamerDGC MrMinMin Liêu 3
594 19:23:40 oS2oCôDâuMa ChayDauChoThoat Tống 4
595 19:23:40 iiDHiiMr62ii XDameLaAnh Liêu 5
596 19:23:45 iHTzPhongNguyễn iBlackGOKU Liêu 5
597 19:23:45 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 2
598 19:23:46 oS2oCôDâuMa FwMzHeniken Tống 5
599 19:23:47 xCR7TOXICx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
600 19:23:47 BĐTHoàngTửI zZBoiVjDamMezX Tống 13
601 19:23:47 MaiDuTần ThằngBéNgủQuên Liêu 7
602 19:23:47 IooTiếpThịSữaooI zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
603 19:23:47 oChalesTrần Jx2MTGzZ Tống 8
604 19:23:49 HoàngThượng ts7BoSapBaDaook Liêu 5
605 19:23:50 BĐTHoàngTửI SzzMaiMaiYeuEm Tống 14
606 19:23:50 iTiếnMartin nPhogThảoPhương Liêu 3
607 19:23:52 YuXiao iSTzHoàngĐế Tống 5
608 19:23:53 DarkKing ViênNghĩaMẫn Tống 3
609 19:23:55 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5
610 19:23:56 BĐTHoàngTửI Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15
611 19:23:57 YuXiao HoàngThượng Tống 6
612 19:23:57 zCụcCứtMayMắn zIzTanMuc Tống 6
613 19:23:57 zTsunade MyNhanNo11 Liêu 14
614 19:23:58 DarkKing iiDHiiMr62ii Tống 4
615 19:23:58 SoLoNhaKu iTLTxDameNo1 Liêu 5
616 19:23:58 xCR7TOXICx HERO9x Tống 5
617 19:23:58 zZzGCLZzZ Jx2acbdef2xJ Tống 5
618 19:23:58 zZzGCLZzZ idolVl2 Tống 6
619 19:23:59 IooTiếpThịSữaooI KrLinhDan2ii Liêu 5
620 19:23:59 iTBxRoseMirelina iHTzPhongNguyễn Tống 8
621 19:23:59 YuXiao cS2oBạchVôThường Tống 7
622 19:23:59 Obamama iiiSatThuPKzzz Tống 13
623 19:23:59 jXzMaCungzXj iiNamerDGC Tống 11
624 19:24:00 iTiếnMartin MaCầmTrượng Liêu 4
625 19:24:00 AmBuLanCe115 izBạnNamGiấuTên Liêu 7
626 19:24:01 ISxxThíchYÊN iiNuTaurus Liêu 2
627 19:24:01 AmBuLanCe115 DarkKing Liêu 8
628 19:24:01 YuXiao iDCzNaughtyGirl Tống 8
629 19:24:02 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 10
630 19:24:02 oChalesTrần iBụiĐờiNo1 Tống 9
631 19:24:02 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 9
632 19:24:02 zCụcCứtMayMắn oS2oVôTìnhTiễn Tống 7
633 19:24:03 AmBuLanCe115 oChalesTrần Liêu 10
634 19:24:06 HuỳnhTấnLộc AmBuLanCe115 Tống 18
635 19:24:06 HuỳnhTấnLộc XiaoMin Tống 19
636 19:24:07 Alexander Pino911 Liêu 15
637 19:24:08 TieuHUgo DuongKenzz Tống 6
638 19:24:09 iSTzTônNgộKhông YuXiao Liêu 12
639 19:24:09 iSTzTônNgộKhông BuonKhoeBuffKhoe Liêu 13
640 19:24:10 zTsunade TuLuxz Liêu 15
641 19:24:10 JxIITháiThiênBảo No1xDamez Tống 9
642 19:24:10 i70Jx2ThỏCon Jx2AnhEmXDame Liêu 3
643 19:24:11 VDBxxDamexx iS2iQuyềnStyle Tống 5
644 19:24:12 Obamama VìAiEmBỏAnh Tống 14
645 19:24:13 OreoOriginal ISzXaPhuTNCxTLT Tống 16
646 19:24:13 IiChúTiễuĐaTình xMrMinhx Liêu 11
647 19:24:15 s2HậuNghệs2 jx2LengKengIoI Tống 8
648 19:24:16 izHueManzi TranCuTo Tống 3
649 19:24:17 iiBPzMaiMalYeuEm zZzGCLZzZ Liêu 10
650 19:24:17 YÊuMộtVìSaO KuToSauKhoe Liêu 3
651 19:24:18 NhinCL NgheoVaLieuS2 Tống 2
652 19:24:18 iiBPzMaiMalYeuEm zCụcCứtMayMắn Liêu 11
653 19:24:18 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 10
654 19:24:19 iiBPzMaiMalYeuEm kingraop9 Liêu 12
655 19:24:19 iTBxRoseMirelina YÊuMộtVìSaO Tống 9
656 19:24:19 iCLTSzNaughtyBoy ZzKotaroZz Liêu 4
657 19:24:19 iHeobaby iTBxRoseMirelina Liêu 6
658 19:24:20 OreoOriginal iCkChịBóng Tống 17
659 19:24:20 NhiemDoc zTsunade Tống 2
660 19:24:22 izHueManzi i70Jx2ThỏCon Tống 4
661 19:24:22 Alexander TiênHồĐiệp Liêu 16
662 19:24:23 iiiCaVeChuaiii izHueManzi Liêu 7
663 19:24:23 iCLTSzNaughtyBoy BĐTHoàngTửI Liêu 5
664 19:24:24 ZzNoNo1zz OnGiaZ Liêu 8
665 19:24:24 IiChúTiễuĐaTình zzAnhTrungzz Liêu 12
666 19:24:27 buzcuzdaiphap PháThiên Tống 9
667 19:24:29 Obamama LaThiChaBon Tống 15
668 19:24:30 ZzAnhKhoazZ IiChúTiễuĐaTình Tống 1
669 19:24:30 Thinhhhhh JxIITháiThiênBảo Liêu 3
670 19:24:31 izBạnNamGiấuTên Jx2MTGzZ Tống 13
671 19:24:33 xChạyNgayĐi SoLoNhaKu Tống 6
672 19:24:33 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 18
673 19:24:34 nPhogThảoPhương ZzNoNo1zz Tống 2
674 19:24:34 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 14
675 19:24:34 iCLTSzNaughtyBoy MyFenToms Liêu 6
676 19:24:37 IooTiếpThịSữaooI HuỳnhTấnLộc Liêu 6
677 19:24:38 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
678 19:24:39 HoàngThượng 0FF123 Liêu 6
679 19:24:41 iBlackGOKU Alexander Tống 11
680 19:24:43 iHeobaby XDameLaAnh Liêu 7
681 19:24:43 BĐTHoàngTửI KhúcNhạcTửVong Tống 16
682 19:24:43 iHeobaby Jx2AnhEmXDame Liêu 8
683 19:24:43 iTBxRoseMirelina ISxxThíchYÊN Tống 10
684 19:24:44 oOoTLQ01oOo iSTzTônNgộKhông Tống 3
685 19:24:45 MyNhanNo11 ToaiKimTien Tống 7
686 19:24:45 oOoTLQ01oOo iiiCaVeChuaiii Tống 4
687 19:24:45 zCụcCứtMayMắn HERO9x Tống 9
688 19:24:46 iiBPzMaiMalYeuEm iCôThắmKhôngVềz Liêu 13
689 19:24:46 xMrMinhx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 9
690 19:24:46 HoàngThượng VoTongDaGai Liêu 7
691 19:24:47 MaiDuTần TròChơiÂmNhạc Liêu 8
692 19:24:48 iTBxRoseMirelina No1xDamez Tống 11
693 19:24:48 Chơivui S2oQuỳnhXjnhoS2 Tống 1
694 19:24:49 MingMing ChayDauChoThoat Tống 1
695 19:24:50 buzcuzdaiphap iDNzNaughtyboy Tống 10
696 19:24:51 RRRRRRRRR zCụcCứtMayMắn Liêu 4
697 19:24:51 oChalesTrần iHTzPhongNguyễn Tống 10
698 19:24:51 MyNhanNo11 ChắcAiĐóSẽNằm Tống 8
699 19:24:52 BĐTHoàngTửI iBụiĐờiNo1 Tống 17
700 19:24:52 oChalesTrần MaiDuTần Tống 11
701 19:24:53 DiệpNhượcY zTsunade Tống 9
702 19:24:54 PháThiên xCR7TOXICx Liêu 5
703 19:24:57 TậpPKxMGB MaCầmTrượng Liêu 5
704 19:24:59 oS2oVôTìnhTiễn nPhogThảoPhương Liêu 6
705 19:24:59 TranCuTo iTLTxDameNo1 Liêu 4
706 19:25:01 oOoTLQ01oOo iDCzNaughtyGirl Tống 5
707 19:25:02 JxIITháiThiênBảo INghệSỹLangThang Tống 10
708 19:25:03 iSGzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 12
709 19:25:04 ĐTBLạcNguyênSoái ThiếuLâm Liêu 15
710 19:25:05 TranCuTo OreoOriginal Liêu 5
711 19:25:05 iHeobaby VDBxxDamexx Liêu 9
712 19:25:05 ĐTBLạcNguyênSoái zziChâuThảoizz Liêu 16
713 19:25:05 ĐTBLạcNguyênSoái ThuThảo94 Liêu 17
714 19:25:05 YuXiao cS2oBạchVôThường Tống 9
715 19:25:05 YuXiao iSTzHoàngĐế Tống 10
716 19:25:06 NgheoVaLieuS2 iBlackGOKU Liêu 6
717 19:25:06 TuLuxz Thinhhhhh Tống 4
718 19:25:07 iCLTSzNaughtyBoy ZzKotaroZz Liêu 7
719 19:25:07 ts7BoSapBaDaook BịThíchBéNguyệt Tống 5
720 19:25:08 buzcuzdaiphap ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 11
721 19:25:09 IiChúTiễuĐaTình DiệpNhượcY Liêu 13
722 19:25:10 iTiếnMartin izBạnNamGiấuTên Liêu 5
723 19:25:11 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 12
724 19:25:13 XDameLaAnh idolVl2 Tống 1
725 19:25:13 XDameLaAnh IooTiếpThịSữaooI Tống 2
726 19:25:13 XDameLaAnh YÊuMộtVìSaO Tống 3
727 19:25:13 XDameLaAnh i70Jx2ThỏCon Tống 4
728 19:25:15 zCụcCứtMayMắn RRRRRRRRR Tống 10
729 19:25:15 iCLTSzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 8
730 19:25:17 xMrMinhx PháThiên Tống 10
731 19:25:18 0reo0riginal LaThiChaBon Tống 5
732 19:25:18 TậpPKxMGB oChalesTrần Liêu 6
733 19:25:19 zZzGCLZzZ iiNamerDGC Tống 7
734 19:25:20 ĐTBLạcNguyênSoái i3eTapXdame Liêu 18
735 19:25:20 iS2iQuyềnStyle XDameLaAnh Liêu 5
736 19:25:20 jx2LengKengIoI zZzGCLZzZ Liêu 3
737 19:25:21 iCLTSzNaughtyBoy JxIITháiThiênBảo Liêu 9
738 19:25:21 iSTzTônNgộKhông iiJx2NamGa Liêu 14
739 19:25:21 buzcuzdaiphap ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
740 19:25:22 iSTzTônNgộKhông YuXiao Liêu 15
741 19:25:22 NgheoVaLieuS2 MaCầmTrượng Liêu 7
742 19:25:22 TuLuxz iiBPzMaiMalYeuEm Tống 5
743 19:25:24 IiChúTiễuĐaTình Obamama Liêu 14
744 19:25:25 iSTzTônNgộKhông BuonKhoeBuffKhoe Liêu 16
745 19:25:25 iSTzTônNgộKhông oOoTLQ01oOo Liêu 17
746 19:25:25 oOoTLQ01oOo iSTzTônNgộKhông Tống 6
747 19:25:26 iS2iQuyềnStyle iTBxRoseMirelina Liêu 6
748 19:25:26 DarkKing HoàngThượng Tống 5
749 19:25:27 VDBxxDamexx IiChúTiễuĐaTình Tống 6
750 19:25:27 zIzTanMuc xCR7TOXICx Liêu 3
751 19:25:28 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 11
752 19:25:28 iDCzHercules nPhogThảoPhương Liêu 11
753 19:25:28 zIzTanMuc 1m7i65kqi18cm Liêu 4
754 19:25:30 OreoOriginal iDCzHercules Tống 19
755 19:25:31 oS2oVôTìnhTiễn ts7BoSapBaDaook Liêu 7
756 19:25:31 ChayDauChoThoat OreoOriginal Liêu 3
757 19:25:31 iCLTSzNaughtyBoy xMrMinhx Liêu 10
758 19:25:32 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 16
759 19:25:32 Chơivui iHeobaby Tống 2
760 19:25:35 NgheoVaLieuS2 xChạyNgayĐi Liêu 8
761 19:25:36 TieuHUgo ThichYeuEm Tống 7
762 19:25:37 iBlackGOKU iiiSatThuPKzzz Tống 12
763 19:25:38 0reo0riginal ISxxThíchYÊN Tống 6
764 19:25:38 TuLuxz MaiDuTần Tống 6
765 19:25:39 iCkChịBóng MrMinMin Liêu 1
766 19:25:39 iCkChịBóng NhinCL Liêu 2
767 19:25:39 iCkChịBóng izHueManzi Liêu 3
768 19:25:39 Jx2AnhEmXDame SoLoNhaKu Tống 4
769 19:25:39 Jx2AnhEmXDame Jx2MTGzZ Tống 5
770 19:25:39 Jx2AnhEmXDame iTiếnMartin Tống 6
771 19:25:39 Jx2AnhEmXDame iiDHiiMr62ii Tống 7
772 19:25:40 Jx2AnhEmXDame NgheoVaLieuS2 Tống 8
773 19:25:40 Jx2AnhEmXDame TậpPKxMGB Tống 9
774 19:25:41 ZzAnhKhoazZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 2
775 19:25:43 ZzAnhKhoazZ zIzTanMuc Tống 3
776 19:25:43 ZzAnhKhoazZ oLXoLầuXanh15 Tống 4
777 19:25:43 TieuHUgo No1xDamez Tống 8
778 19:25:45 MyFenToms oLXoLầuXanh14 Tống 7
779 19:25:46 DarkKing zTsunade Tống 6
780 19:25:47 Alexander oChalesTrần Liêu 17
781 19:25:47 iSGzNaughtyBoy JxIITháiThiênBảo Liêu 13
782 19:25:49 HERO9x OnGiaZ Liêu 4
783 19:25:49 iCLTSzNaughtyBoy ThằngBéNgủQuên Liêu 11
784 19:25:49 Obamama ToaiKimTien Tống 16
785 19:25:50 iSGzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 14
786 19:25:50 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 15
787 19:25:52 TiênHồĐiệp iCkChịBóng Tống 3
788 19:25:52 IooTiếpThịSữaooI XDameLaAnh Liêu 7
789 19:25:54 ĐTBLạcNguyênSoái TuLuxz Liêu 19
790 19:25:56 Mrsliver BịThíchBéNguyệt Tống 4
791 19:25:59 YuXiao MaiDuTần Tống 11
792 19:26:00 jXzMaCungzXj iS2iQuyềnStyle Tống 13
793 19:26:01 YÊuMộtVìSaO buzcuzdaiphap Liêu 4
794 19:26:01 iMrMalthaelKID ZzNoNo1zz Tống 4
795 19:26:02 HERO9x ZzAnhKhoazZ Liêu 5
796 19:26:02 HuỳnhTấnLộc ChắcAiĐóSẽNằm Tống 20
797 19:26:02 HuỳnhTấnLộc oS2oVôTìnhTiễn Tống 21
798 19:26:02 TieuHUgo iiiCaVeChuaiii Tống 9
799 19:26:02 izBạnNamGiấuTên TranCuTo Tống 14
800 19:26:02 HERO9x MyFenToms Liêu 6
801 19:26:03 TieuMap HuỳnhTấnLộc Liêu 10
802 19:26:03 HERO9x kingraop9 Liêu 7
803 19:26:03 iBlackGOKU McLaren720 Tống 13
804 19:26:03 zZzGCLZzZ Alexander Tống 8
805 19:26:04 ChayDauChoThoat KuToSauKhoe Liêu 4
806 19:26:04 XiaoMin MaCầmTrượng Liêu 4
807 19:26:04 YÊuMộtVìSaO iBlackGOKU Liêu 5
808 19:26:05 IiChúTiễuĐaTình iCôThắmKhôngVềz Liêu 15
809 19:26:05 YuXiao ChayDauChoThoat Tống 12
810 19:26:06 Jx2MTGzZ Jx2AnhEmXDame Liêu 11
811 19:26:06 BĐTHoàngTửI PTGaTapChoiPkZ Tống 18
812 19:26:09 0reo0riginal YÊuMộtVìSaO Tống 7
813 19:26:09 BĐTHoàngTửI zZBoiVjDamMezX Tống 19
814 19:26:09 oChalesTrần iDCzHercules Tống 12
815 19:26:09 iCLTSzNaughtyBoy BuonKhoeBuffKhoe Liêu 12
816 19:26:10 oChalesTrần PháThiên Tống 13
817 19:26:10 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 20
818 19:26:11 jx2LengKengIoI OreoOriginal Liêu 4
819 19:26:11 ĐTBLạcNguyênSoái zCụcCứtMayMắn Liêu 20
820 19:26:11 ĐTBLạcNguyênSoái 1m7i65kqi18cm Liêu 21
821 19:26:12 BĐTHoàngTửI iGiậtBắnMình Tống 20
822 19:26:12 zTsunade izBạnNamGiấuTên Liêu 17
823 19:26:13 Jx2MTGzZ xChạyNgayĐi Liêu 12
824 19:26:14 Chơivui cS2oBạchVôThường Tống 3
825 19:26:14 Chơivui ZCanDyZ Tống 4
826 19:26:14 jXzMaCungzXj ISzXaPhuTNCxTLT Tống 14
827 19:26:15 Chơivui iSTzHoàngĐế Tống 5
828 19:26:15 Jx2MTGzZ Mrsliver Liêu 13
829 19:26:15 VìAiEmBỏAnh Chơivui Liêu 1
830 19:26:17 MyNhanNo11 NgheoVaLieuS2 Tống 9
831 19:26:17 MyNhanNo11 i70Jx2ThỏCon Tống 10
832 19:26:18 iiNamerDGC iiNuTaurus Liêu 4
833 19:26:18 iSTzTônNgộKhông DarkKing Liêu 18
834 19:26:19 Jx2MTGzZ VoTongDaGai Liêu 14
835 19:26:19 jx2LengKengIoI oChalesTrần Liêu 5
836 19:26:19 TậpPKxMGB BĐTHoàngTửI Liêu 7
837 19:26:20 jXzMaCungzXj zTsunade Tống 15
838 19:26:21 iMrMalthaelKID ToaiKimTien Tống 5
839 19:26:22 XDameLaAnh idolVl2 Tống 5
840 19:26:23 jx2Apolo iCkChịBóng Tống 4
841 19:26:23 iTBxRoseMirelina No1xDamez Tống 12
842 19:26:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiSatThuPKzzz Tống 4
843 19:26:25 VDBxxDamexx VìAiEmBỏAnh Tống 7
844 19:26:26 xCR7TOXICx HERO9x Tống 6
845 19:26:27 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiDHiiMr62ii Tống 5
846 19:26:27 TieuHUgo iSTzTônNgộKhông Tống 10
847 19:26:27 YÊuMộtVìSaO xCR7TOXICx Liêu 6
848 19:26:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiNamerDGC Tống 6
849 19:26:30 iSGzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 16
850 19:26:30 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 14
851 19:26:31 Jx2MTGzZ iTBxRoseMirelina Liêu 15
852 19:26:34 Jx2acbdef2xJ ThằngBéNgủQuên Liêu 3
853 19:26:36 JxIITháiThiênBảo Jx2acbdef2xJ Tống 11
854 19:26:36 zTsunade xChạyNgayĐi Liêu 18
855 19:26:36 YuXiao ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 13
856 19:26:36 HuỳnhTấnLộc iHNzThúyVân Tống 22
857 19:26:36 MaiDuTần ZzAnhKhoazZ Liêu 9
858 19:26:37 NhinCL iHNzThúyHương Tống 3
859 19:26:37 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 8
860 19:26:37 NhinCL Jx2MTGzZ Tống 4
861 19:26:38 JxIITháiThiênBảo ISxxThíchYÊN Tống 12
862 19:26:39 RRRRRRRRR JxIITháiThiênBảo Liêu 5
863 19:26:39 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 22
864 19:26:40 iBlackGOKU LaThiChaBon Tống 15
865 19:26:40 ĐTBLạcNguyênSoái zCụcCứtMayMắn Liêu 23
866 19:26:40 IooTiếpThịSữaooI MaCầmTrượng Liêu 8
867 19:26:42 iCLTSzNaughtyBoy zZzGCLZzZ Liêu 13
868 19:26:43 zTsunade ZzKotaroZz Liêu 19
869 19:26:43 SoLoNhaKu XDameLaAnh Liêu 6
870 19:26:43 SoLoNhaKu Jx2AnhEmXDame Liêu 7
871 19:26:45 0reo0riginal Thinhhhhh Tống 8
872 19:26:48 IooTiếpThịSữaooI T9SieuMau Liêu 9
873 19:26:49 IooTiếpThịSữaooI ts7BoSapBaDaook Liêu 10
874 19:26:51 jx2Apolo iTiếnMartin Tống 5
875 19:26:51 iiNuTaurus ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
876 19:26:51 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iHNzThúyKiều Tống 7
877 19:26:51 s2HậuNghệs2 iBụiĐờiNo1 Tống 9
878 19:26:52 VDBxxDamexx NgheoVaLieuS2 Tống 9
879 19:26:52 TranCuTo TiênHồĐiệp Liêu 6
880 19:26:52 izBạnNamGiấuTên iCkChịBóng Tống 15
881 19:26:52 izBạnNamGiấuTên jx2LengKengIoI Tống 16
882 19:26:52 izHueManzi BóngĐêm Tống 5
883 19:26:53 TieuHUgo TranCuTo Tống 11
884 19:26:54 MaiDuTần xMrMinhx Liêu 10
885 19:26:54 jx2Apolo TieuMap Tống 6
886 19:26:54 iSGzNaughtyBoy oChalesTrần Liêu 17
887 19:26:54 iiNuTaurus iiBPzMaiMalYeuEm Tống 8
888 19:26:55 iCLTSzNaughtyBoy xChạyNgayĐi Liêu 14
889 19:26:55 DarkKing MaiDuTần Tống 7
890 19:26:56 iKGzNaughtyboy iiNuTaurus Liêu 1
891 19:26:56 SoLoNhaKu nPhogThảoPhương Liêu 8
892 19:26:58 iKGzNaughtyboy DarkKing Liêu 2
893 19:26:58 iDCzHercules NhinCL Liêu 12
894 19:26:59 iSTzHoàngĐế zziChâuThảoizz Liêu 7
895 19:27:00 OreoOriginal Alexander Tống 21
896 19:27:01 YuXiao zTsunade Tống 14
897 19:27:02 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 3
898 19:27:03 iDCzHercules zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 13
899 19:27:03 JxIITháiThiênBảo ChayDauChoThoat Tống 13
900 19:27:04 ToaiKimTien MyFenToms Liêu 6
901 19:27:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo INghệSỹLangThang Tống 8
902 19:27:07 XDameLaAnh iDCzHercules Tống 6
903 19:27:07 iS2iQuyềnStyle TròChơiÂmNhạc Liêu 7
904 19:27:07 iS2iQuyềnStyle jXzMaCungzXj Liêu 8
905 19:27:07 iSTzTônNgộKhông izBạnNamGiấuTên Liêu 19
906 19:27:07 XDameLaAnh iiNamerDGC Tống 7
907 19:27:07 XDameLaAnh ChắcAiĐóSẽNằm Tống 8
908 19:27:07 XDameLaAnh IooTiếpThịSữaooI Tống 9
909 19:27:08 oS2oVôTìnhTiễn MaCầmTrượng Liêu 8
910 19:27:08 zMìnhTaoCânHếtz iS2iQuyềnStyle Tống 3
911 19:27:09 iSTzTônNgộKhông TieuHUgo Liêu 20
912 19:27:09 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 10
913 19:27:10 zMìnhTaoCânHếtz iiiCaVeChuaiii Tống 4
914 19:27:12 Jx2MTGzZ XDameLaAnh Liêu 16
915 19:27:12 BĐTHoàngTửI i70Jx2ThỏCon Tống 21
916 19:27:12 iSTzTônNgộKhông MingMing Liêu 21
917 19:27:13 BĐTHoàngTửI iiiSatThuPKzzz Tống 22
918 19:27:13 iSTzTônNgộKhông MyNhanNo11 Liêu 22
919 19:27:14 BĐTHoàngTửI zIzTanMuc Tống 23
920 19:27:14 iSTzTônNgộKhông OnGiaZ Liêu 23
921 19:27:14 MrMinMin ZzNoNo1zz Tống 6
922 19:27:14 iSTzTônNgộKhông oOoTLQ01oOo Liêu 24
923 19:27:15 oS2oVôTìnhTiễn zMìnhTaoCânHếtz Liêu 9
924 19:27:16 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 6
925 19:27:16 1m7i65kqi18cm iKGzNaughtyboy Tống 4
926 19:27:17 RRRRRRRRR TuLuxz Liêu 6
927 19:27:18 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 14
928 19:27:18 KrLinhDan2ii No1xDamez Tống 1
929 19:27:19 1m7i65kqi18cm HERO9x Tống 5
930 19:27:19 iiNuTaurus IiChúTiễuĐaTình Tống 9
931 19:27:20 YSLxVùngNhạyCảm LaThiChaBon Tống 3
932 19:27:21 JxIITháiThiênBảo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 14
933 19:27:21 BĐTHoàngTửI iiDHiiMr62ii Tống 24
934 19:27:22 iCôThắmKhôngVềz idolVl2 Tống 4
935 19:27:22 JxIITháiThiênBảo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15
936 19:27:22 JxIITháiThiênBảo Alexander Tống 16
937 19:27:23 xChạyNgayĐi ToaiKimTien Tống 7
938 19:27:24 iDNzNaughtyboy oChalesTrần Liêu 2
939 19:27:26 zCụcCứtMayMắn RRRRRRRRR Tống 12
940 19:27:27 iSTzHoàngĐế oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 8
941 19:27:32 TranCuTo Jx2AnhEmXDame Liêu 7
942 19:27:32 zTsunade BuonKhoeBuffKhoe Liêu 20
943 19:27:33 INghệSỹLangThang YuXiao Liêu 2
944 19:27:33 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 21
945 19:27:33 TậpPKxMGB ts7BoSapBaDaook Liêu 8
946 19:27:34 VoTongDaGai zTsunade Tống 9
947 19:27:34 ĐTBLạcNguyênSoái xMrMinhx Liêu 24
948 19:27:34 PháThiên NhinCL Liêu 6
949 19:27:34 izHueManzi iCkChịBóng Tống 7
950 19:27:35 TậpPKxMGB OreoOriginal Liêu 9
951 19:27:35 iSGzNaughtyBoy MyNhanNo11 Liêu 18
952 19:27:35 iSGzNaughtyBoy TieuHUgo Liêu 19
953 19:27:38 iSGzNaughtyBoy izBạnNamGiấuTên Liêu 20
954 19:27:39 Jx2MTGzZ Chơivui Liêu 17
955 19:27:39 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 4
956 19:27:40 DarkKing Jx2ChanSutPro Tống 8
957 19:27:40 iCLTSzNaughtyBoy buzcuzdaiphap Liêu 15
958 19:27:41 iCôThắmKhôngVềz Alexander Tống 5
959 19:27:42 YÊuMộtVìSaO nPhogThảoPhương Liêu 7
960 19:27:42 oS2oVôTìnhTiễn XDameLaAnh Liêu 10
961 19:27:42 iiNuTaurus ToaiKimTien Tống 10
962 19:27:43 zZzGCLZzZ iHeobaby Tống 9
963 19:27:43 ĐTBLạcNguyênSoái 1m7i65kqi18cm Liêu 25
964 19:27:44 ChắcAiĐóSẽNằm DarkKing Liêu 1
965 19:27:44 YÊuMộtVìSaO iTBxRoseMirelina Liêu 8
966 19:27:44 ChayDauChoThoat iiNuTaurus Liêu 5
967 19:27:46 iTiếnMartin ZzKotaroZz Liêu 6
968 19:27:46 TranCuTo xChạyNgayĐi Liêu 8
969 19:27:48 MyFenToms ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 8
970 19:27:48 Jx2AnhEmXDame PháThiên Tống 10
971 19:27:48 s2HậuNghệs2 iSTzHoàngĐế Tống 10
972 19:27:49 iSGzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 21
973 19:27:52 NgheoVaLieuS2 xCR7TOXICx Liêu 9
974 19:27:53 ĐTBLạcNguyênSoái ThằngBéNgủQuên Liêu 26
975 19:27:55 MaCầmTrượng Thinhhhhh Tống 2
976 19:27:55 MaCầmTrượng iDCzHercules Tống 3
977 19:27:55 MaCầmTrượng Jx2MTGzZ Tống 4
978 19:27:55 MaCầmTrượng TranCuTo Tống 5
979 19:27:55 VDBxxDamexx ISzXaPhuTNCxTLT Tống 11
980 19:27:57 zZzGCLZzZ KhúcNhạcTửVong Tống 10
981 19:27:57 oS2oVôTìnhTiễn VDBxxDamexx Liêu 11
982 19:27:57 YÊuMộtVìSaO MaCầmTrượng Liêu 9
983 19:27:57 zTsunade NhinCL Liêu 22
984 19:27:58 oS2oVôTìnhTiễn zZzGCLZzZ Liêu 12
985 19:28:00 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 11
986 19:28:02 IiChúTiễuĐaTình JxIITháiThiênBảo Liêu 16
987 19:28:02 iCLTSzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 16
988 19:28:02 RRRRRRRRR zCụcCứtMayMắn Liêu 7
989 19:28:03 YSLxVùngNhạyCảm SoLoNhaKu Tống 4
990 19:28:03 Jx2acbdef2xJ OreoOriginal Liêu 4
991 19:28:04 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 16
992 19:28:05 zTsunade oChalesTrần Liêu 23
993 19:28:05 iBụiĐờiNo1 xxxNguyetCamxxx Liêu 2
994 19:28:07 IooTiếpThịSữaooI iiJx2NamGa Liêu 11
995 19:28:07 zIzTanMuc XDameLaAnh Liêu 5
996 19:28:09 iCôThắmKhôngVềz Jx2acbdef2xJ Tống 6
997 19:28:10 ISxxThíchYÊN KrLinhDan2ii Liêu 3
998 19:28:10 iiiSatThuPKzzz BĐTHoàngTửI Liêu 1
999 19:28:11 izBạnNamGiấuTên MaiDuTần Tống 17
1000 19:28:11 0reo0riginal iiiSatThuPKzzz Tống 9
1001 19:28:11 TieuMap Mrsliver Liêu 11
1002 19:28:12 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 27
1003 19:28:13 TuLuxz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
1004 19:28:13 iS2iQuyềnStyle BuonKhoeBuffKhoe Liêu 9
1005 19:28:14 iDNzNaughtyboy izBạnNamGiấuTên Liêu 3
1006 19:28:15 s2HậuNghệs2 iSTzTônNgộKhông Tống 12
1007 19:28:16 YÊuMộtVìSaO HuỳnhTấnLộc Liêu 10
1008 19:28:16 iS2iQuyềnStyle KuToSauKhoe Liêu 10
1009 19:28:20 izHueManzi TieuMap Tống 8
1010 19:28:21 iBlackGOKU iS2iQuyềnStyle Tống 16
1011 19:28:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 9
1012 19:28:22 oS2oVôTìnhTiễn ZzAnhKhoazZ Liêu 13
1013 19:28:22 OreoOriginal ZzNoNo1zz Tống 22
1014 19:28:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo cS2oBạchVôThường Tống 10
1015 19:28:24 iHeobaby TròChơiÂmNhạc Liêu 10
1016 19:28:24 iCLTSzNaughtyBoy MingMing Liêu 17
1017 19:28:25 oS2oVôTìnhTiễn OnGiaZ Liêu 14
1018 19:28:25 IiChúTiễuĐaTình xCR7TOXICx Liêu 17
1019 19:28:25 TậpPKxMGB oChalesTrần Liêu 10
1020 19:28:27 Alexander XDameLaAnh Liêu 18
1021 19:28:27 YuXiao ISzXaPhuTNCxTLT Tống 15
1022 19:28:28 s2HậuNghệs2 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 13
1023 19:28:28 YSLxVùngNhạyCảm iiiCaVeChuaiii Tống 5
1024 19:28:28 TậpPKxMGB iCôThắmKhôngVềz Liêu 11
1025 19:28:29 iiiSatThuPKzzz DiệpNhượcY Liêu 2
1026 19:28:31 MaiDuTần TuLuxz Liêu 11
1027 19:28:31 iDNzNaughtyboy ts7BoSapBaDaook Liêu 4
1028 19:28:31 IooTiếpThịSữaooI MaCầmTrượng Liêu 12
1029 19:28:31 iiNuTaurus MaiDuTần Tống 11
1030 19:28:32 iDCzHercules nPhogThảoPhương Liêu 14
1031 19:28:32 oOoTLQ01oOo ThichYeuEm Tống 7
1032 19:28:32 OreoOriginal iiBPzMaiMalYeuEm Tống 23
1033 19:28:32 oOoTLQ01oOo iCkChịBóng Tống 8
1034 19:28:32 oOoTLQ01oOo BịThíchBéNguyệt Tống 9
1035 19:28:33 Alexander OreoOriginal Liêu 19
1036 19:28:33 PháThiên Obamama Liêu 7
1037 19:28:34 iSTzTônNgộKhông iiNuTaurus Liêu 25
1038 19:28:34 iMrMalthaelKID No1xDamez Tống 6
1039 19:28:34 ISxxThíchYÊN iTBxRoseMirelina Liêu 4
1040 19:28:37 xChạyNgayĐi TranCuTo Tống 8
1041 19:28:37 xChạyNgayĐi Jx2MTGzZ Tống 9
1042 19:28:38 DarkKing iiDHiiMr62ii Tống 9
1043 19:28:39 DarkKing IiChúTiễuĐaTình Tống 10
1044 19:28:41 oS2oVôTìnhTiễn xChạyNgayĐi Liêu 15
1045 19:28:42 buzcuzdaiphap ISxxThíchYÊN Tống 13
1046 19:28:43 VoTongDaGai PháThiên Tống 10
1047 19:28:43 buzcuzdaiphap YÊuMộtVìSaO Tống 14
1048 19:28:44 iSGzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 22
1049 19:28:45 iSTzHoàngĐế MrMinMin Liêu 9
1050 19:28:45 IooTiếpThịSữaooI HuỳnhTấnLộc Liêu 13
1051 19:28:47 idolVl2 NhiemDoc Liêu 4
1052 19:28:48 iSTzTônNgộKhông 1m7i65kqi18cm Liêu 26
1053 19:28:49 Chơivui ToaiKimTien Tống 6
1054 19:28:52 MyNhanNo11 iBụiĐờiNo1 Tống 11
1055 19:28:52 iDCzHercules Chơivui Liêu 15
1056 19:28:52 iSTzHoàngĐế NhinCL Liêu 10
1057 19:28:52 ĐTBLạcNguyênSoái nPhogThảoPhương Liêu 28
1058 19:28:53 ĐTBLạcNguyênSoái DarkKing Liêu 29
1059 19:28:53 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 30
1060 19:28:53 XDameLaAnh iDCzHercules Tống 10
1061 19:28:53 iSGzNaughtyBoy xCR7TOXICx Liêu 23
1062 19:28:55 YuXiao MaiDuTần Tống 16
1063 19:28:55 s2HậuNghệs2 ChắcAiĐóSẽNằm Tống 14
1064 19:28:56 zZzGCLZzZ RRRRRRRRR Tống 11
1065 19:28:57 izBạnNamGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 18
1066 19:28:58 izBạnNamGiấuTên iSTzTônNgộKhông Tống 19
1067 19:28:58 Obamama iiiSatThuPKzzz Tống 17
1068 19:28:59 izBạnNamGiấuTên TranCuTo Tống 20
1069 19:29:00 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 9
1070 19:29:01 YuXiao No1xDamez Tống 17
1071 19:29:01 zIzTanMuc Jx2AnhEmXDame Liêu 6
1072 19:29:01 ZzNoNo1zz iTBxRoseMirelina Liêu 9
1073 19:29:01 izHueManzi iCkChịBóng Tống 10
1074 19:29:04 Jx2MTGzZ zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 18
1075 19:29:06 zTsunade MyFenToms Liêu 24
1076 19:29:06 ZzAnhKhoazZ Thinhhhhh Tống 5
1077 19:29:06 iiBPzMaiMalYeuEm ThằngBéNgủQuên Liêu 15
1078 19:29:07 iSGzNaughtyBoy OnGiaZ Liêu 24
1079 19:29:09 Jx2MTGzZ i3eTapXdame Liêu 19
1080 19:29:09 zZzGCLZzZ Alexander Tống 12
1081 19:29:09 SoLoNhaKu MaCầmTrượng Liêu 9
1082 19:29:09 IiChúTiễuĐaTình oChalesTrần Liêu 18
1083 19:29:11 YuXiao VìAiEmBỏAnh Tống 18
1084 19:29:12 s2HậuNghệs2 ISzXaPhuTNCxTLT Tống 15
1085 19:29:15 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 31
1086 19:29:15 YSLxVùngNhạyCảm zTsunade Tống 6
1087 19:29:15 ĐTBLạcNguyênSoái ZzKotaroZz Liêu 32
1088 19:29:15 iCLTSzNaughtyBoy Mrsliver Liêu 18
1089 19:29:19 OreoOriginal iSGzNaughtyBoy Tống 24
1090 19:29:19 OreoOriginal ZzNoNo1zz Tống 25
1091 19:29:19 izBạnNamGiấuTên iDCzHercules Tống 21
1092 19:29:21 OreoOriginal iS2iQuyềnStyle Tống 26
1093 19:29:21 iiBPzMaiMalYeuEm kingraop9 Liêu 16
1094 19:29:22 iiBPzMaiMalYeuEm iiNuTaurus Liêu 17
1095 19:29:23 IooTiếpThịSữaooI T9SieuMau Liêu 14
1096 19:29:23 IiChúTiễuĐaTình xMrMinhx Liêu 19
1097 19:29:23 IiChúTiễuĐaTình zZzGCLZzZ Liêu 20
1098 19:29:23 MaiDuTần OreoOriginal Liêu 12
1099 19:29:24 buzcuzdaiphap BịThíchBéNguyệt Tống 15
1100 19:29:24 iiDHiiMr62ii JxIITháiThiênBảo Liêu 6
1101 19:29:24 buzcuzdaiphap zIzTanMuc Tống 16
1102 19:29:25 MyNhanNo11 KhúcNhạcTửVong Tống 12
1103 19:29:26 0reo0riginal VkGauDubaix Tống 10
1104 19:29:26 ISxxThíchYÊN oOoTLQ01oOo Liêu 5
1105 19:29:27 IooTiếpThịSữaooI MyNhanNo11 Liêu 15
1106 19:29:27 s2HậuNghệs2 XiaoMin Tống 16
1107 19:29:28 iSTzHoàngĐế buzcuzdaiphap Liêu 11
1108 19:29:28 izHueManzi iHeobaby Tống 11
1109 19:29:29 iiNamerDGC nPhogThảoPhương Liêu 5
1110 19:29:30 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 7
1111 19:29:30 ĐTBLạcNguyênSoái DarkKing Liêu 33
1112 19:29:31 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 5
1113 19:29:31 iTiếnMartin xCR7TOXICx Liêu 7
1114 19:29:32 oS2oVôTìnhTiễn xChạyNgayĐi Liêu 16
1115 19:29:32 Jx2acbdef2xJ TuLuxz Liêu 5
1116 19:29:32 oChalesTrần iiBPzMaiMalYeuEm Tống 14
1117 19:29:34 oS2oVôTìnhTiễn jx2Apolo Liêu 17
1118 19:29:36 iiNuTaurus zTsunade Tống 12
1119 19:29:37 s2HậuNghệs2 NgheoVaLieuS2 Tống 17
1120 19:29:38 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 17
1121 19:29:38 iBlackGOKU ChayDauChoThoat Tống 18
1122 19:29:38 iiiCaVeChuaiii HuỳnhTấnLộc Liêu 8
1123 19:29:39 iSTzTônNgộKhông iiNuTaurus Liêu 27
1124 19:29:39 IooTiếpThịSữaooI Jx2AnhEmXDame Liêu 16
1125 19:29:41 VDBxxDamexx iiiCaVeChuaiii Tống 12
1126 19:29:42 MaiDuTần MyFenToms Liêu 13
1127 19:29:42 iTLTxDameNo1 iCkChịBóng Tống 1
1128 19:29:43 TậpPKxMGB 0reo0riginal Liêu 12
1129 19:29:43 Alexander oChalesTrần Liêu 20
1130 19:29:44 IooTiếpThịSữaooI MingMing Liêu 17
1131 19:29:44 xxxNguyetCamxxx No1xDamez Tống 1
1132 19:29:45 jXzMaCungzXj SoLoNhaKu Tống 17
1133 19:29:47 1m7i65kqi18cm iCLTSzNaughtyBoy Tống 6
1134 19:29:47 TiênHồĐiệp iDCzHercules Tống 4
1135 19:29:47 TiênHồĐiệp Jx2MTGzZ Tống 5
1136 19:29:47 VoTongDaGai iSGzNaughtyBoy Tống 11
1137 19:29:47 izHueManzi ISxxThíchYÊN Tống 12
1138 19:29:48 MaiDuTần VoTongDaGai Liêu 14
1139 19:29:51 iiiSatThuPKzzz nPhogThảoPhương Liêu 3
1140 19:29:52 kingraop9 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
1141 19:29:53 MaiDuTần 1m7i65kqi18cm Liêu 15
1142 19:29:54 Alexander NhinCL Liêu 21
1143 19:29:55 Alexander OreoOriginal Liêu 22
1144 19:29:55 Alexander ZzKotaroZz Liêu 23
1145 19:29:56 zzAnhTrungzz oS2oVôTìnhTiễn Tống 1
1146 19:29:56 buzcuzdaiphap ZzNoNo1zz Tống 17
1147 19:29:56 iSTzHoàngĐế zzAnhTrungzz Liêu 12
1148 19:29:56 DiệpNhượcY TieuMap Tống 10
1149 19:29:56 ts7BoSapBaDaook iiDHiiMr62ii Tống 6
1150 19:29:58 MaiDuTần Obamama Liêu 16
1151 19:29:59 ts7BoSapBaDaook iSTzHoàngĐế Tống 7
1152 19:30:01 s2HậuNghệs2 ToaiKimTien Tống 18
1153 19:30:02 YuXiao LaThiChaBon Tống 19
1154 19:30:02 IooTiếpThịSữaooI MaCầmTrượng Liêu 18
1155 19:30:02 Jx2acbdef2xJ ZzAnhKhoazZ Liêu 6
1156 19:30:02 IiChúTiễuĐaTình JxIITháiThiênBảo Liêu 21
1157 19:30:03 iiBPzMaiMalYeuEm izBạnNamGiấuTên Liêu 18
1158 19:30:04 xCR7TOXICx Jx2acbdef2xJ Tống 7
1159 19:30:06 MaiDuTần YuXiao Liêu 17
1160 19:30:08 cS2oBạchVôThường Jx2AnhEmXDame Liêu 6
1161 19:30:09 iCLTSzNaughtyBoy BuonKhoeBuffKhoe Liêu 19
1162 19:30:10 iCLTSzNaughtyBoy KuToSauKhoe Liêu 20
1163 19:30:10 Alexander oChalesTrần Liêu 24
1164 19:30:11 MyNhanNo11 BịThíchBéNguyệt Tống 13
1165 19:30:11 OreoOriginal Thinhhhhh Tống 27
1166 19:30:11 OreoOriginal Alexander Tống 28
1167 19:30:13 TieuHUgo YÊuMộtVìSaO Tống 12
1168 19:30:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 11
1169 19:30:14 OreoOriginal RRRRRRRRR Tống 29
1170 19:30:14 IooTiếpThịSữaooI xChạyNgayĐi Liêu 19
1171 19:30:14 OreoOriginal iiBPzMaiMalYeuEm Tống 30
1172 19:30:14 iKGzNaughtyboy xMrMinhx Liêu 4
1173 19:30:15 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 5
1174 19:30:15 zIzTanMuc DarkKing Liêu 7
1175 19:30:17 izHueManzi NgheoVaLieuS2 Tống 13
1176 19:30:18 xCR7TOXICx iKGzNaughtyboy Tống 8
1177 19:30:18 xCR7TOXICx ZzNoNo1zz Tống 9
1178 19:30:19 TranCuTo XDameLaAnh Liêu 9
1179 19:30:20 jXzMaCungzXj iBụiĐờiNo1 Tống 18
1180 19:30:20 cS2oBạchVôThường zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 7
1181 19:30:20 VDBxxDamexx INghệSỹLangThang Tống 13
1182 19:30:22 Obamama iS2iQuyềnStyle Tống 18
1183 19:30:25 iiNuTaurus iSTzTônNgộKhông Tống 13
1184 19:30:26 ts7BoSapBaDaook TranCuTo Tống 8
1185 19:30:27 IiChúTiễuĐaTình ZzAnhKhoazZ Liêu 22
1186 19:30:28 JxIITháiThiênBảo PháThiên Tống 17
1187 19:30:28 IiChúTiễuĐaTình iiNuTaurus Liêu 23
1188 19:30:28 buzcuzdaiphap ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18
1189 19:30:28 izHueManzi zTsunade Tống 14
1190 19:30:28 JxIITháiThiênBảo iTiếnMartin Tống 18
1191 19:30:29 iDCzHercules kingraop9 Liêu 16
1192 19:30:30 zZzGCLZzZ IiChúTiễuĐaTình Tống 13
1193 19:30:30 iiNamerDGC Jx2AnhEmXDame Liêu 6
1194 19:30:32 oS2oCôDâuMa ZCanDyZ Tống 6
1195 19:30:33 Jx2VôCực HuỳnhTấnLộc Liêu 20
1196 19:30:35 Alexander OreoOriginal Liêu 25
1197 19:30:35 Alexander TuLuxz Liêu 26
1198 19:30:35 Jx2MTGzZ ts7BoSapBaDaook Liêu 20
1199 19:30:35 NhinCL iiiSatThuPKzzz Tống 5
1200 19:30:37 ChắcAiĐóSẽNằm MaCầmTrượng Liêu 2
1201 19:30:38 oS2oVôTìnhTiễn xChạyNgayĐi Liêu 18
1202 19:30:39 zTsunade izBạnNamGiấuTên Liêu 25
1203 19:30:41 ToaiKimTien iTBxRoseMirelina Liêu 7
1204 19:30:41 xCR7TOXICx zTsunade Tống 10
1205 19:30:41 iBlackGOKU zIzTanMuc Tống 19
1206 19:30:42 oChalesTrần Alexander Tống 15
1207 19:30:43 ZzNoNo1zz JxIITháiThiênBảo Liêu 10
1208 19:30:44 iKGzNaughtyboy xCR7TOXICx Liêu 6
1209 19:30:44 ZzNoNo1zz oChalesTrần Liêu 11
1210 19:30:44 PháThiên DiệpNhượcY Liêu 8
1211 19:30:44 ZzNoNo1zz iCôThắmKhôngVềz Liêu 12
1212 19:30:45 oS2oCôDâuMa ZCanDyZ Tống 7
1213 19:30:45 iiJx2NamGa No1xDamez Tống 2
1214 19:30:46 iDCzHercules NhinCL Liêu 17
1215 19:30:47 iiNamerDGC TròChơiÂmNhạc Liêu 7
1216 19:30:49 iSTzTônNgộKhông MyFenToms Liêu 28
1217 19:30:49 iSTzTônNgộKhông buzcuzdaiphap Liêu 29
1218 19:30:49 XiaoMin 1m7i65kqi18cm Liêu 5
1219 19:30:50 ToaiKimTien s2HậuNghệs2 Liêu 8
1220 19:30:50 HuỳnhTấnLộc iKGzNaughtyboy Tống 23
1221 19:30:51 iiiCaVeChuaiii XDameLaAnh Liêu 9
1222 19:30:52 iCLTSzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 21
1223 19:30:52 PháThiên OreoOriginal Liêu 9
1224 19:30:53 Jx2MTGzZ iTLTxDameNo1 Liêu 21
1225 19:30:53 iCLTSzNaughtyBoy VoTongDaGai Liêu 22
1226 19:30:54 zTsunade MaCầmTrượng Liêu 26
1227 19:30:54 PháThiên iBlackGOKU Liêu 10
1228 19:30:56 zCụcCứtMayMắn ZCanDyZ Tống 13
1229 19:30:57 oS2oCôDâuMa idolVl2 Tống 8
1230 19:30:57 IiChúTiễuĐaTình ZzKotaroZz Liêu 24
1231 19:30:57 iiBPzMaiMalYeuEm TieuHUgo Liêu 19
1232 19:30:58 MyNhanNo11 iiiCaVeChuaiii Tống 14
1233 19:30:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzHoàngĐế Tống 12
1234 19:30:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo PTGaTapChoiPkZ Tống 13
1235 19:30:58 iiNamerDGC Jx2AnhEmXDame Liêu 8
1236 19:30:59 Obamama PháThiên Tống 19
1237 19:31:01 iiNuTaurus iSGzNaughtyBoy Tống 14
1238 19:31:03 TiênHồĐiệp ToaiKimTien Tống 6
1239 19:31:03 TiênHồĐiệp ChắcAiĐóSẽNằm Tống 7
1240 19:31:03 TiênHồĐiệp BịThíchBéNguyệt Tống 8
1241 19:31:03 TiênHồĐiệp iiDHiiMr62ii Tống 9
1242 19:31:04 jXzMaCungzXj KhúcNhạcTửVong Tống 19
1243 19:31:04 iSTzTônNgộKhông Mrsliver Liêu 30
1244 19:31:04 ĐTBLạcNguyênSoái zZzGCLZzZ Liêu 34
1245 19:31:04 ChayDauChoThoat Obamama Liêu 6
1246 19:31:06 xChạyNgayĐi oS2oVôTìnhTiễn Tống 10
1247 19:31:07 jx2LengKengIoI NhiemDoc Liêu 6
1248 19:31:10 iiiSatThuPKzzz XDameLaAnh Liêu 4
1249 19:31:11 INghệSỹLangThang HuỳnhTấnLộc Liêu 3
1250 19:31:11 RRRRRRRRR zCụcCứtMayMắn Liêu 8
1251 19:31:12 VoTongDaGai iDCzHercules Tống 12
1252 19:31:13 MyFenToms ZzNoNo1zz Tống 9
1253 19:31:14 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 31
1254 19:31:14 JxIITháiThiênBảo ZCanDyZ Tống 19
1255 19:31:15 Alexander OreoOriginal Liêu 27
1256 19:31:15 iSTzTônNgộKhông JxIITháiThiênBảo Liêu 31
1257 19:31:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 14
1258 19:31:17 izBạnNamGiấuTên iCLTSzNaughtyBoy Tống 22
1259 19:31:17 izBạnNamGiấuTên MaiDuTần Tống 23
1260 19:31:17 izBạnNamGiấuTên ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 24
1261 19:31:17 jx2Apolo iHNzThúyKiều Tống 7
1262 19:31:18 Jx2MTGzZ jx2Apolo Liêu 22
1263 19:31:21 iBlackGOKU VkGauDubaix Tống 20
1264 19:31:21 iBlackGOKU TậpPKxMGB Tống 21
1265 19:31:22 xMrMinhx jx2LengKengIoI Tống 11
1266 19:31:25 xChạyNgayĐi Jx2MTGzZ Tống 11
1267 19:31:26 iiDHiiMr62ii xMrMinhx Liêu 8
1268 19:31:26 INghệSỹLangThang MaCầmTrượng Liêu 4
1269 19:31:26 jXzMaCungzXj iS2iQuyềnStyle Tống 20
1270 19:31:26 iiDHiiMr62ii iiNuTaurus Liêu 9
1271 19:31:26 ĐTBLạcNguyênSoái xCR7TOXICx Liêu 35
1272 19:31:28 iiDHiiMr62ii nPhogThảoPhương Liêu 10
1273 19:31:29 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 7
1274 19:31:29 IooTiếpThịSữaooI xChạyNgayĐi Liêu 20
1275 19:31:32 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 7
1276 19:31:32 NgheoVaLieuS2 XDameLaAnh Liêu 10
1277 19:31:33 izBạnNamGiấuTên iDCzHercules Tống 25
1278 19:31:34 VoTongDaGai ChayDauChoThoat Tống 13
1279 19:31:34 VoTongDaGai LaThiChaBon Tống 14
1280 19:31:37 IooTiếpThịSữaooI Jx2AnhEmXDame Liêu 21
1281 19:31:37 zTsunade zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 27
1282 19:31:38 TuLuxz zIzTanMuc Tống 8
1283 19:31:39 i3eTapXdame zTsunade Tống 1
1284 19:31:39 iiiCaVeChuaiii ts7BoSapBaDaook Liêu 10
1285 19:31:40 s2HậuNghệs2 cS2oBạchVôThường Tống 19
1286 19:31:41 oChalesTrần Thinhhhhh Tống 16
1287 19:31:41 1m7i65kqi18cm iSTzTônNgộKhông Tống 7
1288 19:31:42 i3eTapXdame No1xDamez Tống 2
1289 19:31:43 oS2oVôTìnhTiễn HuỳnhTấnLộc Liêu 19
1290 19:31:44 VDBxxDamexx SoLoNhaKu Tống 14
1291 19:31:44 s2HậuNghệs2 iHeobaby Tống 20
1292 19:31:44 VDBxxDamexx TranCuTo Tống 15
1293 19:31:45 IiChúTiễuĐaTình MingMing Liêu 25
1294 19:31:45 MyNhanNo11 iCkChịBóng Tống 15
1295 19:31:46 1m7i65kqi18cm iiBPzMaiMalYeuEm Tống 8
1296 19:31:46 OreoOriginal Alexander Tống 32
1297 19:31:48 iBlackGOKU IiChúTiễuĐaTình Tống 22
1298 19:31:48 zZzGCLZzZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14
1299 19:31:48 ZzAnhKhoazZ ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 6
1300 19:31:49 OreoOriginal RRRRRRRRR Tống 33
1301 19:31:49 iTBxRoseMirelina ToaiKimTien Tống 13
1302 19:31:50 izHueManzi iiNamerDGC Tống 15
1303 19:31:51 OreoOriginal iKGzNaughtyboy Tống 34
1304 19:31:53 INghệSỹLangThang iTBxRoseMirelina Liêu 5
1305 19:31:54 TieuHUgo BịThíchBéNguyệt Tống 13
1306 19:31:57 MyFenToms Jx2acbdef2xJ Tống 10
1307 19:31:58 zTsunade nPhogThảoPhương Liêu 28
1308 19:31:58 JxIITháiThiênBảo ZzNoNo1zz Tống 20
1309 19:31:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZCanDyZ Tống 15
1310 19:32:02 0reo0riginal zTsunade Tống 11
1311 19:32:02 NhinCL iBụiĐờiNo1 Tống 6
1312 19:32:02 No1xDamez iBlackGOKU Liêu 6
1313 19:32:02 No1xDamez MaCầmTrượng Liêu 7
1314 19:32:02 No1xDamez izBạnNamGiấuTên Liêu 8
1315 19:32:03 Alexander 1m7i65kqi18cm Liêu 28
1316 19:32:04 OreoOriginal Alexander Tống 35
1317 19:32:04 Jx2iBắcKiềuPhong OnGiaZ Liêu 1
1318 19:32:04 Jx2VôCực xChạyNgayĐi Liêu 21
1319 19:32:04 Jx2iBắcKiềuPhong oChalesTrần Liêu 2
1320 19:32:04 TieuHUgo No1xDamez Tống 14
1321 19:32:08 iSGzNaughtyBoy NhiemDoc Liêu 25
1322 19:32:08 iDCzHercules HuỳnhTấnLộc Liêu 18
1323 19:32:08 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 32
1324 19:32:08 s2HậuNghệs2 INghệSỹLangThang Tống 21
1325 19:32:08 iSTzTônNgộKhông xCR7TOXICx Liêu 33
1326 19:32:09 iiiCaVeChuaiii ISxxCua Liêu 11
1327 19:32:10 Jx2VôCực ZzKotaroZz Liêu 22
1328 19:32:10 TuLuxz TậpPKxMGB Tống 9
1329 19:32:10 TuLuxz ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 10
1330 19:32:12 TuLuxz iDNzNaughtyboy Tống 11
1331 19:32:14 zCụcCứtMayMắn iKGzNaughtyboy Tống 14
1332 19:32:15 jx2LengKengIoI TuLuxz Liêu 7
1333 19:32:15 s2HậuNghệs2 iiiCaVeChuaiii Tống 22
1334 19:32:16 cS2oBạchVôThường VoTongDaGai Liêu 8
1335 19:32:16 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 9
1336 19:32:17 ĐTBLạcNguyênSoái Mrsliver Liêu 36
1337 19:32:18 TròChơiÂmNhạc iCkChịBóng Tống 2
1338 19:32:18 iiBPzMaiMalYeuEm iCôThắmKhôngVềz Liêu 20
1339 19:32:21 ISxxThíchYÊN kingraop9 Liêu 6
1340 19:32:22 JxIITháiThiênBảo iSTzTônNgộKhông Tống 21
1341 19:32:22 ts7BoSapBaDaook VkGauDubaix Tống 9
1342 19:32:23 ZzAnhKhoazZ ISxxThíchYÊN Tống 7
1343 19:32:25 Alexander JxIITháiThiênBảo Liêu 29
1344 19:32:25 Jx2iBắcKiềuPhong ThằngBéNgủQuên Liêu 3
1345 19:32:25 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 15
1346 19:32:26 IiChúTiễuĐaTình oS2oCôDâuMa Liêu 26
1347 19:32:26 oS2oVôTìnhTiễn nPhogThảoPhương Liêu 20
1348 19:32:26 s2HậuNghệs2 Jx2VôCực Tống 23
1349 19:32:26 cS2oBạchVôThường VươngPhiCủaĐP Liêu 9
1350 19:32:28 IiChúTiễuĐaTình 0reo0riginal Liêu 27
1351 19:32:28 TieuHUgo KhúcNhạcTửVong Tống 15
1352 19:32:28 s2HậuNghệs2 TranCuTo Tống 24
1353 19:32:29 iBlackGOKU IiChúTiễuĐaTình Tống 23
1354 19:32:31 iSGzNaughtyBoy iBlackGOKU Liêu 26
1355 19:32:32 zTsunade xChạyNgayĐi Liêu 29
1356 19:32:33 OreoOriginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 36
1357 19:32:34 oChalesTrần iDCzHercules Tống 17
1358 19:32:34 oChalesTrần iiiSatThuPKzzz Tống 18
1359 19:32:34 oChalesTrần oS2oVôTìnhTiễn Tống 19
1360 19:32:34 OreoOriginal Alexander Tống 37
1361 19:32:35 oChalesTrần XiaoMin Tống 20
1362 19:32:35 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 38
1363 19:32:36 TậpPKxMGB jx2Apolo Liêu 13
1364 19:32:37 ZzNoNo1zz OnGiaZ Liêu 13
1365 19:32:37 TậpPKxMGB xMrMinhx Liêu 14
1366 19:32:37 NgheoVaLieuS2 oChalesTrần Liêu 11
1367 19:32:40 izHueManzi iiDHiiMr62ii Tống 16
1368 19:32:41 jx2LengKengIoI DarkKing Liêu 8
1369 19:32:41 jx2LengKengIoI zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 9
1370 19:32:41 iSGzNaughtyBoy NhiemDoc Liêu 27
1371 19:32:41 iiBPzMaiMalYeuEm MyFenToms Liêu 21
1372 19:32:42 MingMing Jx2VôCực Tống 2
1373 19:32:42 iSTzTônNgộKhông nPhogThảoPhương Liêu 34
1374 19:32:42 MingMing ISxxThíchYÊN Tống 3
1375 19:32:42 MingMing TậpPKxMGB Tống 4
1376 19:32:42 Obamama zIzTanMuc Tống 20
1377 19:32:43 iiJx2NamGa McLaren720 Tống 3
1378 19:32:46 izHueManzi ChắcAiĐóSẽNằm Tống 17
1379 19:32:47 iSTzTônNgộKhông iiNuTaurus Liêu 35
1380 19:32:48 JxIITháiThiênBảo RRRRRRRRR Tống 22
1381 19:32:49 MyNhanNo11 iS2iQuyềnStyle Tống 16
1382 19:32:52 iSTzTônNgộKhông xCR7TOXICx Liêu 36
1383 19:32:52 ChayDauChoThoat ZzAnhKhoazZ Liêu 7
1384 19:32:52 MingMing iSGzNaughtyBoy Tống 5
1385 19:32:52 buzcuzdaiphap oLXoLầuXanh15 Tống 19
1386 19:32:53 OreoOriginal iiBPzMaiMalYeuEm Tống 39
1387 19:32:53 izHueManzi zTsunade Tống 18
1388 19:32:53 ChayDauChoThoat OreoOriginal Liêu 8
1389 19:32:54 SoLoNhaKu iTBxRoseMirelina Liêu 10
1390 19:32:54 iiNamerDGC MaCầmTrượng Liêu 9
1391 19:32:55 iBlackGOKU idolVl2 Tống 24
1392 19:32:58 Jx2MTGzZ VDBxxDamexx Liêu 23
1393 19:32:59 iSTzTônNgộKhông izBạnNamGiấuTên Liêu 37
1394 19:32:59 iiNamerDGC MyNhanNo11 Liêu 10
1395 19:33:02 Jx2MTGzZ Jx2AnhEmXDame Liêu 24
1396 19:33:02 HuỳnhTấnLộc iiNamerDGC Tống 24
1397 19:33:02 1m7i65kqi18cm zZBoiVjDamMezX Tống 9
1398 19:33:02 HuỳnhTấnLộc SoLoNhaKu Tống 25
1399 19:33:02 HuỳnhTấnLộc IooTiếpThịSữaooI Tống 26
1400 19:33:02 HuỳnhTấnLộc jx2LengKengIoI Tống 27
1401 19:33:04 izHueManzi iCkChịBóng Tống 19
1402 19:33:06 iiiCaVeChuaiii nPhogThảoPhương Liêu 12
1403 19:33:07 ZzKotaroZz iDNzNaughtyboy Tống 1
1404 19:33:07 oChalesTrần iDCzHercules Tống 21
1405 19:33:07 zZzGCLZzZ iSTzTônNgộKhông Tống 15
1406 19:33:08 JxIITháiThiênBảo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 23
1407 19:33:09 VolamVosongzz i3eTapXdame Liêu 1
1408 19:33:09 izHueManzi iiDHiiMr62ii Tống 20
1409 19:33:09 izHueManzi iTiếnMartin Tống 21
1410 19:33:10 Jx2MTGzZ izHueManzi Liêu 25
1411 19:33:10 ISxxThíchYÊN ZzKotaroZz Liêu 7
1412 19:33:11 MrMinMin VolamVosongzz Tống 8
1413 19:33:11 oS2oVôTìnhTiễn oChalesTrần Liêu 21
1414 19:33:11 ZzNoNo1zz TuLuxz Liêu 14
1415 19:33:13 TậpPKxMGB BánhOreoDâu Liêu 15
1416 19:33:13 zTsunade xChạyNgayĐi Liêu 30
1417 19:33:14 Alexander xCR7TOXICx Liêu 30
1418 19:33:17 TranCuTo OreoOriginal Liêu 10
1419 19:33:17 NgheoVaLieuS2 XDameLaAnh Liêu 12
1420 19:33:17 IooTiếpThịSữaooI 1m7i65kqi18cm Liêu 22
1421 19:33:17 0reo0riginal ZzNoNo1zz Tống 12
1422 19:33:17 ChayDauChoThoat buzcuzdaiphap Liêu 9
1423 19:33:17 s2HậuNghệs2 iiiCaVeChuaiii Tống 25
1424 19:33:18 Jx2VôCực VoTongDaGai Liêu 23
1425 19:33:19 INghệSỹLangThang MrMinMin Liêu 6
1426 19:33:20 xMrMinhx Thinhhhhh Tống 12
1427 19:33:23 zTsunade MaCầmTrượng Liêu 31
1428 19:33:25 Alexander zCụcCứtMayMắn Liêu 31
1429 19:33:27 s2HậuNghệs2 Jx2MTGzZ Tống 26
1430 19:33:27 IooTiếpThịSữaooI Jx2AnhEmXDame Liêu 23
1431 19:33:28 JxIITháiThiênBảo Alexander Tống 24
1432 19:33:28 ZzAnhKhoazZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
1433 19:33:30 iiiSatThuPKzzz nPhogThảoPhương Liêu 5
1434 19:33:31 kingraop9 iDCzNaughtyGirl Tống 3
1435 19:33:31 iDCzHercules xChạyNgayĐi Liêu 19
1436 19:33:33 iSGzNaughtyBoy NhiemDoc Liêu 28
1437 19:33:33 MingMing iSGzNaughtyBoy Tống 6
1438 19:33:33 izBạnNamGiấuTên SoLoNhaKu Tống 26
1439 19:33:33 ts7BoSapBaDaook LaThiChaBon Tống 10
1440 19:33:35 s2HậuNghệs2 No1xDamez Tống 27
1441 19:33:35 Jx2VôCực ts7BoSapBaDaook Liêu 24
1442 19:33:35 zTsunade NhinCL Liêu 32
1443 19:33:36 PháThiên iiNuTaurus Liêu 11
1444 19:33:38 ISxxThíchYÊN Mrsliver Liêu 8
1445 19:33:38 s2HậuNghệs2 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 28
1446 19:33:39 oChalesTrần ChắcAiĐóSẽNằm Tống 22
1447 19:33:39 iTBxRoseMirelina zTsunade Tống 14
1448 19:33:39 oChalesTrần zIzTanMuc Tống 23
1449 19:33:40 Alexander iCôThắmKhôngVềz Liêu 32
1450 19:33:41 Jx2iBắcKiềuPhong OreoOriginal Liêu 4
1451 19:33:44 NgheoVaLieuS2 HuỳnhTấnLộc Liêu 13
1452 19:33:44 jx2Apolo YÊuMộtVìSaO Tống 8
1453 19:33:45 iiiSatThuPKzzz MaCầmTrượng Liêu 6
1454 19:33:46 INghệSỹLangThang jXzMaCungzXj Liêu 7
1455 19:33:48 ToaiKimTien izBạnNamGiấuTên Liêu 9
1456 19:33:48 BịThíchBéNguyệt VDBxxDamexx Liêu 7
1457 19:33:49 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 28
1458 19:33:49 jx2Apolo IooTiếpThịSữaooI Tống 9
1459 19:33:50 IiChúTiễuĐaTình MingMing Liêu 29
1460 19:33:51 iSTzTônNgộKhông JxIITháiThiênBảo Liêu 38
1461 19:33:52 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 25
1462 19:33:53 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 21
1463 19:33:53 Jx2MTGzZ xChạyNgayĐi Liêu 26
1464 19:33:54 ĐTBLạcNguyênSoái XDameLaAnh Liêu 37
1465 19:33:54 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 22
1466 19:33:55 ToaiKimTien nPhogThảoPhương Liêu 10
1467 19:33:57 xCR7TOXICx Jx2iBắcKiềuPhong Tống 11
1468 19:33:57 zTsunade zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 33
1469 19:33:58 NgheoVaLieuS2 TròChơiÂmNhạc Liêu 14
1470 19:33:59 buzcuzdaiphap iiBPzMaiMalYeuEm Tống 20
1471 19:34:00 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 27
1472 19:34:02 jx2LengKengIoI Jx2AnhEmXDame Liêu 10
1473 19:34:02 iCLTSzNaughtyBoy oChalesTrần Liêu 23
1474 19:34:02 iKGzNaughtyboy buzcuzdaiphap Liêu 8
1475 19:34:04 xMrMinhx RRRRRRRRR Tống 13
1476 19:34:04 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 26
1477 19:34:04 ISxxThíchYÊN ZzKotaroZz Liêu 9
1478 19:34:06 zTsunade iTBxRoseMirelina Liêu 34
1479 19:34:07 iiDHiiMr62ii HuỳnhTấnLộc Liêu 11
1480 19:34:07 iDCzHercules MaCầmTrượng Liêu 20
1481 19:34:09 iSGzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 29
1482 19:34:11 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 27
1483 19:34:11 oS2oVôTìnhTiễn jx2Apolo Liêu 22
1484 19:34:16 xMrMinhx BịThíchBéNguyệt Tống 14
1485 19:34:17 iKGzNaughtyboy xCR7TOXICx Liêu 9
1486 19:34:17 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 25
1487 19:34:19 iiJx2NamGa zTsunade Tống 4
1488 19:34:19 TuLuxz idolVl2 Tống 12
1489 19:34:19 jXzMaCungzXj IiChúTiễuĐaTình Tống 21
1490 19:34:20 TuLuxz LaThiChaBon Tống 13
1491 19:34:20 Jx2AnhEmXDame Alexander Tống 11
1492 19:34:20 ĐTBLạcNguyênSoái jXzMaCungzXj Liêu 38
1493 19:34:20 TuLuxz Jx2VôCực Tống 14
1494 19:34:20 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 10
1495 19:34:21 Jx2MTGzZ iiJx2NamGa Liêu 28
1496 19:34:22 Jx2acbdef2xJ xxDaiKieuxx Liêu 7
1497 19:34:23 Jx2iBắcKiềuPhong Mrsliver Liêu 5
1498 19:34:26 OreoOriginal MaiDuTần Tống 40
1499 19:34:27 iTiếnMartin 1m7i65kqi18cm Liêu 8
1500 19:34:28 NhiemDoc cS2oBạchVôThường Tống 3
1501 19:34:29 izBạnNamGiấuTên iiBPzMaiMalYeuEm Tống 27
1502 19:34:29 izBạnNamGiấuTên SoLoNhaKu Tống 28
1503 19:34:29 MrMinMin ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 9
1504 19:34:29 oChalesTrần Jx2iBắcKiềuPhong Tống 24
1505 19:34:29 izBạnNamGiấuTên iTiếnMartin Tống 29
1506 19:34:30 izBạnNamGiấuTên iCkChịBóng Tống 30
1507 19:34:30 iKGzNaughtyboy izBạnNamGiấuTên Liêu 10
1508 19:34:31 zTsunade OreoOriginal Liêu 35
1509 19:34:31 iTBxRoseMirelina iiDHiiMr62ii Tống 15
1510 19:34:31 RRRRRRRRR Jx2AnhEmXDame Liêu 9
1511 19:34:33 oS2oCôDâuMa iiiCaVeChuaiii Tống 11
1512 19:34:33 zZzGCLZzZ zTsunade Tống 16
1513 19:34:34 TậpPKxMGB NhiemDoc Liêu 16
1514 19:34:34 iTBxRoseMirelina PháThiên Tống 16
1515 19:34:36 NgheoVaLieuS2 NhinCL Liêu 15
1516 19:34:37 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 10
1517 19:34:37 ISxxThíchYÊN oChalesTrần Liêu 11
1518 19:34:38 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 39
1519 19:34:43 TuLuxz VkGauDubaix Tống 15
1520 19:34:44 VoTongDaGai YÊuMộtVìSaO Tống 15
1521 19:34:44 oS2oCôDâuMa INghệSỹLangThang Tống 12
1522 19:34:44 izHueManzi Jx2acbdef2xJ Tống 22
1523 19:34:44 iSTzTônNgộKhông MaCầmTrượng Liêu 39
1524 19:34:44 iSTzTônNgộKhông JxIITháiThiênBảo Liêu 40
1525 19:34:45 iSTzTônNgộKhông TròChơiÂmNhạc Liêu 41
1526 19:34:45 IooTiếpThịSữaooI zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 24
1527 19:34:46 MyFenToms iSGzNaughtyBoy Tống 11
1528 19:34:47 ZzNoNo1zz XDameLaAnh Liêu 15
1529 19:34:48 MrMinMin ISxxThíchYÊN Tống 10
1530 19:34:48 iiiSatThuPKzzz TuLuxz Liêu 7
1531 19:34:48 s2HậuNghệs2 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 29
1532 19:34:49 iTBxRoseMirelina XiaoMin Tống 17
1533 19:34:50 iS2iQuyềnStyle ThằngBéNgủQuên Liêu 11
1534 19:34:51 zIzTanMuc iTBxRoseMirelina Liêu 8
1535 19:34:52 TieuHUgo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 16
1536 19:34:52 Obamama No1xDamez Tống 22
1537 19:34:52 IiChúTiễuĐaTình Mrsliver Liêu 30
1538 19:34:53 iHeobaby xChạyNgayĐi Liêu 11
1539 19:34:54 Alexander zZzGCLZzZ Liêu 33
1540 19:34:56 izHueManzi Jx2MTGzZ Tống 23
1541 19:34:57 xCR7TOXICx iDCzHercules Tống 12
1542 19:34:58 izHueManzi TranCuTo Tống 24
1543 19:34:58 Jx2VôCực NhinCL Liêu 28
1544 19:35:01 ĐTBLạcNguyênSoái VoTongDaGai Liêu 40
1545 19:35:01 ZzNoNo1zz nPhogThảoPhương Liêu 16
1546 19:35:02 izHueManzi iCkChịBóng Tống 25
1547 19:35:03 iSGzNaughtyBoy ts7BoSapBaDaook Liêu 30
1548 19:35:03 ChayDauChoThoat ZzKotaroZz Liêu 10
1549 19:35:04 Obamama Jx2VôCực Tống 23
1550 19:35:05 s2HậuNghệs2 SoLoNhaKu Tống 30
1551 19:35:05 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 16
1552 19:35:05 Jx2iBắcKiềuPhong MaCầmTrượng Liêu 6
1553 19:35:06 oChalesTrần Alexander Tống 25
1554 19:35:06 JxIITháiThiênBảo iCLTSzNaughtyBoy Tống 25
1555 19:35:06 oChalesTrần iKGzNaughtyboy Tống 26
1556 19:35:07 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 41
1557 19:35:07 iS2iQuyềnStyle OreoOriginal Liêu 12
1558 19:35:08 izHueManzi jx2LengKengIoI Tống 26
1559 19:35:08 MyNhanNo11 NgheoVaLieuS2 Tống 17
1560 19:35:08 ISxxThíchYÊN MrMinMin Liêu 12
1561 19:35:09 MyNhanNo11 zTsunade Tống 18
1562 19:35:09 Obamama TậpPKxMGB Tống 24
1563 19:35:09 iSTzTônNgộKhông oChalesTrần Liêu 42
1564 19:35:11 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 31
1565 19:35:12 iTBxRoseMirelina ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18
1566 19:35:12 TieuHUgo ChắcAiĐóSẽNằm Tống 17
1567 19:35:14 oS2oCôDâuMa YÊuMộtVìSaO Tống 13
1568 19:35:14 No1xDamez iBlackGOKU Liêu 9
1569 19:35:14 No1xDamez VDBxxDamexx Liêu 10
1570 19:35:14 McLaren720 xChạyNgayĐi Liêu 7
1571 19:35:14 No1xDamez oS2oCôDâuMa Liêu 11
1572 19:35:14 No1xDamez kingraop9 Liêu 12
1573 19:35:15 Jx2iBắcKiềuPhong izBạnNamGiấuTên Liêu 7
1574 19:35:16 xCR7TOXICx iS2iQuyềnStyle Tống 13
1575 19:35:17 zCụcCứtMayMắn RRRRRRRRR Tống 17
1576 19:35:18 xCR7TOXICx Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14
1577 19:35:18 Jx2VôCực xCR7TOXICx Liêu 29
1578 19:35:20 SoLoNhaKu MyFenToms Liêu 11
1579 19:35:20 zCụcCứtMayMắn ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 18
1580 19:35:21 izHueManzi iHeobaby Tống 27
1581 19:35:22 cS2oBạchVôThường OnGiaZ Liêu 10
1582 19:35:22 0reo0riginal PháThiên Tống 13
1583 19:35:22 iSGzNaughtyBoy NhiemDoc Liêu 31
1584 19:35:22 iTBxRoseMirelina IooTiếpThịSữaooI Tống 19
1585 19:35:23 0reo0riginal iHNzThúyKiều Tống 14
1586 19:35:23 Obamama iSGzNaughtyBoy Tống 25
1587 19:35:24 ISxxThíchYÊN Jx2AnhEmXDame Liêu 13
1588 19:35:26 XiaoMin nPhogThảoPhương Liêu 6
1589 19:35:26 iiDHiiMr62ii TiênHồĐiệp Liêu 12
1590 19:35:29 TieuHUgo IiChúTiễuĐaTình Tống 18
1591 19:35:29 XiaoMin OreoOriginal Liêu 7
1592 19:35:31 INghệSỹLangThang zCụcCứtMayMắn Liêu 8
1593 19:35:31 Jx2MTGzZ HuỳnhTấnLộc Liêu 29
1594 19:35:32 Jx2MTGzZ jXzMaCungzXj Liêu 30
1595 19:35:32 Jx2VôCực TieuHUgo Liêu 30
1596 19:35:33 zZzGCLZzZ ZzNoNo1zz Tống 17
1597 19:35:33 oS2oCôDâuMa ChayDauChoThoat Tống 14
1598 19:35:34 iTBxRoseMirelina Jx2MTGzZ Tống 20
1599 19:35:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Alexander Tống 16
1600 19:35:35 zTsunade buzcuzdaiphap Liêu 36
1601 19:35:36 INghệSỹLangThang VươngPhiCủaĐP Liêu 9
1602 19:35:36 xChạyNgayĐi ToaiKimTien Tống 12
1603 19:35:37 INghệSỹLangThang oS2oCôDâuMa Liêu 10
1604 19:35:37 TuLuxz idolVl2 Tống 16
1605 19:35:38 ZzAnhKhoazZ oLXoLầuXanh15 Tống 9
1606 19:35:39 Jx2AnhEmXDame iiBPzMaiMalYeuEm Tống 12
1607 19:35:39 Jx2AnhEmXDame Jx2VôCực Tống 13
1608 19:35:39 Jx2AnhEmXDame iSTzTônNgộKhông Tống 14
1609 19:35:39 ZzAnhKhoazZ KhúcNhạcTửVong Tống 10
1610 19:35:39 Jx2AnhEmXDame iiNamerDGC Tống 15
1611 19:35:42 izHueManzi McLaren720 Tống 28
1612 19:35:42 Obamama No1xDamez Tống 26
1613 19:35:43 oChalesTrần VkGauDubaix Tống 27
1614 19:35:43 NgheoVaLieuS2 1m7i65kqi18cm Liêu 16
1615 19:35:43 TranCuTo iTBxRoseMirelina Liêu 11
1616 19:35:43 oChalesTrần zTsunade Tống 28
1617 19:35:44 INghệSỹLangThang i3eTapXdame Liêu 11
1618 19:35:44 oChalesTrần XiaoMin Tống 29
1619 19:35:44 izBạnNamGiấuTên TranCuTo Tống 31
1620 19:35:45 izBạnNamGiấuTên SoLoNhaKu Tống 32
1621 19:35:45 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 32
1622 19:35:47 TậpPKxMGB xChạyNgayĐi Liêu 17
1623 19:35:48 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2AnhEmXDame Liêu 8
1624 19:35:50 HuỳnhTấnLộc iDzVuiVe Tống 28
1625 19:35:51 HuỳnhTấnLộc oS2oVôTìnhTiễn Tống 29
1626 19:35:51 izBạnNamGiấuTên zIzTanMuc Tống 33
1627 19:35:51 Jx2VôCực oChalesTrần Liêu 31
1628 19:35:51 iBlackGOKU Thinhhhhh Tống 26
1629 19:35:52 iBlackGOKU TậpPKxMGB Tống 27
1630 19:35:52 izBạnNamGiấuTên ISxxThíchYÊN Tống 34
1631 19:35:53 TiênHồĐiệp TaoLaoLaTao Tống 10
1632 19:35:53 PháThiên xCR7TOXICx Liêu 12
1633 19:35:55 izHueManzi ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 29
1634 19:35:56 Jx2MTGzZ MyNhanNo11 Liêu 31
1635 19:35:57 Alexander MaCầmTrượng Liêu 34
1636 19:35:57 Alexander nPhogThảoPhương Liêu 35
1637 19:35:57 NgheoVaLieuS2 XDameLaAnh Liêu 17
1638 19:35:57 iSGzNaughtyBoy ZzAnhKhoazZ Liêu 33
1639 19:35:59 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 25
1640 19:36:00 iSGzNaughtyBoy izBạnNamGiấuTên Liêu 34
1641 19:36:00 JxIITháiThiênBảo iCkChịBóng Tống 26
1642 19:36:01 jXzMaCungzXj BịThíchBéNguyệt Tống 22
1643 19:36:01 zZzGCLZzZ PháThiên Tống 18
1644 19:36:02 iSTzTônNgộKhông zZzGCLZzZ Liêu 43
1645 19:36:04 xChạyNgayĐi Jx2VôCực Tống 13
1646 19:36:04 IiChúTiễuĐaTình Mrsliver Liêu 31
1647 19:36:04 xChạyNgayĐi PTGaTapChoiPkZ Tống 14
1648 19:36:05 TranCuTo Jx2AnhEmXDame Liêu 12
1649 19:36:05 jXzMaCungzXj No1xDamez Tống 23
1650 19:36:05 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 32
1651 19:36:05 izHueManzi Jx2MTGzZ Tống 30
1652 19:36:07 TieuHUgo Alexander Tống 19
1653 19:36:09 iTBxRoseMirelina iiDHiiMr62ii Tống 21
1654 19:36:09 TuLuxz jx2LengKengIoI Tống 17
1655 19:36:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo NgheoVaLieuS2 Tống 17
1656 19:36:10 iTiếnMartin HuỳnhTấnLộc Liêu 9
1657 19:36:10 OreoOriginal LaThiChaBon Tống 42
1658 19:36:11 OreoOriginal INghệSỹLangThang Tống 43
1659 19:36:11 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 41
1660 19:36:11 zCụcCứtMayMắn RRRRRRRRR Tống 19
1661 19:36:11 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 31
1662 19:36:12 Jx2acbdef2xJ zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 8
1663 19:36:14 izHueManzi Jx2acbdef2xJ Tống 32
1664 19:36:15 iS2iQuyềnStyle xCR7TOXICx Liêu 13
1665 19:36:17 iS2iQuyềnStyle nPhogThảoPhương Liêu 14
1666 19:36:17 iKGzNaughtyboy XDameLaAnh Liêu 11
1667 19:36:18 ISxxThíchYÊN TuLuxz Liêu 14
1668 19:36:18 MaCầmTrượng Jx2VôCực Tống 6
1669 19:36:18 iiiSatThuPKzzz ZzKotaroZz Liêu 8
1670 19:36:19 iiBPzMaiMalYeuEm MaCầmTrượng Liêu 23
1671 19:36:20 oChalesTrần iDCzHercules Tống 30
1672 19:36:21 VoTongDaGai zTsunade Tống 16
1673 19:36:21 VoTongDaGai TranCuTo Tống 17
1674 19:36:22 izBạnNamGiấuTên iCLTSzNaughtyBoy Tống 35
1675 19:36:22 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 32
1676 19:36:23 iTBxRoseMirelina oS2oVôTìnhTiễn Tống 22
1677 19:36:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChayDauChoThoat Tống 18
1678 19:36:24 MyNhanNo11 iiNamerDGC Tống 19
1679 19:36:25 OreoOriginal TaoLaoLaTao Tống 44
1680 19:36:26 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 28
1681 19:36:26 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 29
1682 19:36:26 iiJx2NamGa Jx2MTGzZ Tống 5
1683 19:36:27 1m7i65kqi18cm PháThiên Tống 10
1684 19:36:27 Obamama iiiCaVeChuaiii Tống 27
1685 19:36:27 iTBxRoseMirelina YÊuMộtVìSaO Tống 23
1686 19:36:27 iMrMalthaelKID iiBPzMaiMalYeuEm Tống 7
1687 19:36:28 1m7i65kqi18cm ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 11
1688 19:36:28 NgheoVaLieuS2 1m7i65kqi18cm Liêu 18
1689 19:36:31 TậpPKxMGB iBlackGOKU Liêu 18
1690 19:36:32 DarkKing VolamVosongzz Tống 11
1691 19:36:32 TieuHUgo McLaren720 Tống 20
1692 19:36:32 HuỳnhTấnLộc No1xDamez Tống 30
1693 19:36:33 OreoOriginal ZzNoNo1zz Tống 45
1694 19:36:33 Alexander DarkKing Liêu 36
1695 19:36:33 NgheoVaLieuS2 iTBxRoseMirelina Liêu 19
1696 19:36:35 iMrMalthaelKID SoLoNhaKu Tống 8
1697 19:36:37 TậpPKxMGB VoTongDaGai Liêu 19
1698 19:36:38 XiaoMin MaCầmTrượng Liêu 8
1699 19:36:39 iSGzNaughtyBoy nPhogThảoPhương Liêu 35
1700 19:36:39 XDameLaAnh zTsunade Tống 11
1701 19:36:39 XiaoMin Jx2AnhEmXDame Liêu 9
1702 19:36:39 xMrMinhx Jx2VôCực Tống 15
1703 19:36:40 JxIITháiThiênBảo IiChúTiễuĐaTình Tống 27
1704 19:36:40 iDCzHercules XDameLaAnh Liêu 21
1705 19:36:40 buzcuzdaiphap VkGauDubaix Tống 21
1706 19:36:40 PTGaTapChoiPkZ oChalesTrần Liêu 4
1707 19:36:40 Jx2iBắcKiềuPhong xChạyNgayĐi Liêu 9
1708 19:36:41 s2HậuNghệs2 iSGzNaughtyBoy Tống 33
1709 19:36:41 TậpPKxMGB xMrMinhx Liêu 20
1710 19:36:43 iHeobaby OnGiaZ Liêu 12
1711 19:36:43 Jx2iBắcKiềuPhong izBạnNamGiấuTên Liêu 10
1712 19:36:44 s2HậuNghệs2 Alexander Tống 34
1713 19:36:45 zIzTanMuc MyNhanNo11 Liêu 9
1714 19:36:46 ZzAnhKhoazZ iTiếnMartin Tống 11
1715 19:36:46 NgheoVaLieuS2 ISxxCua Liêu 20
1716 19:36:46 zIzTanMuc xxxNguyetCamxxx Liêu 10
1717 19:36:46 jXzMaCungzXj iDCzHercules Tống 24
1718 19:36:46 McLaren720 ZzAnhKhoazZ Liêu 8
1719 19:36:47 zZzGCLZzZ iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19
1720 19:36:49 zTsunade zZzGCLZzZ Liêu 37
1721 19:36:51 iSTzTônNgộKhông Obamama Liêu 44
1722 19:36:51 ts7BoSapBaDaook iiiSatThuPKzzz Tống 11
1723 19:36:53 IooTiếpThịSữaooI iiJx2NamGa Liêu 26
1724 19:36:53 ts7BoSapBaDaook ISzXaPhuTNCxTLT Tống 12
1725 19:36:54 Jx2MTGzZ HuỳnhTấnLộc Liêu 32
1726 19:36:54 Jx2MTGzZ xxDaiKieuxx Liêu 33
1727 19:36:54 PháThiên NhinCL Liêu 13
1728 19:36:55 zCụcCứtMayMắn iKGzNaughtyboy Tống 20
1729 19:36:55 s2HậuNghệs2 PháThiên Tống 35
1730 19:36:55 zCụcCứtMayMắn oLXoLầuXanh15 Tống 21
1731 19:36:56 zCụcCứtMayMắn KhúcNhạcTửVong Tống 22
1732 19:36:56 jXzMaCungzXj SoLoNhaKu Tống 25
1733 19:36:56 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 46
1734 19:36:58 Jx2VôCực jx2Apolo Liêu 32
1735 19:36:58 iSTzTônNgộKhông ZzKotaroZz Liêu 45
1736 19:36:59 jx2LengKengIoI OreoOriginal Liêu 11
1737 19:36:59 zCụcCứtMayMắn cS2oBạchVôThường Tống 23
1738 19:36:59 jXzMaCungzXj oS2oVôTìnhTiễn Tống 26
1739 19:36:59 Alexander nPhogThảoPhương Liêu 37
1740 19:37:00 0reo0riginal No1xDamez Tống 15
1741 19:37:00 McLaren720 MaCầmTrượng Liêu 9
1742 19:37:01 ĐTBLạcNguyênSoái MingMing Liêu 42
1743 19:37:01 buzcuzdaiphap PTGaTapChoiPkZ Tống 22
1744 19:37:02 Jx2MTGzZ VDBxxDamexx Liêu 34
1745 19:37:03 jXzMaCungzXj iS2iQuyềnStyle Tống 27
1746 19:37:03 NgheoVaLieuS2 buzcuzdaiphap Liêu 21
1747 19:37:05 NhiemDoc zZBoiVjDamMezX Tống 4
1748 19:37:06 zCụcCứtMayMắn INghệSỹLangThang Tống 24
1749 19:37:06 ts7BoSapBaDaook VìAiEmBỏAnh Tống 13
1750 19:37:07 Mrsliver BịThíchBéNguyệt Tống 5
1751 19:37:07 ts7BoSapBaDaook ChayDauChoThoat Tống 14
1752 19:37:07 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 30
1753 19:37:08 Chơivui zIzTanMuc Tống 7
1754 19:37:08 Chơivui Jx2VôCực Tống 8
1755 19:37:08 iiBPzMaiMalYeuEm MyNhanNo11 Liêu 24
1756 19:37:08 iiBPzMaiMalYeuEm s2HậuNghệs2 Liêu 25
1757 19:37:08 Chơivui NgheoVaLieuS2 Tống 9
1758 19:37:09 iSGzNaughtyBoy Jx2AnhEmXDame Liêu 36
1759 19:37:09 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 31
1760 19:37:13 iTBxRoseMirelina zTsunade Tống 24
1761 19:37:15 oChalesTrần McLaren720 Tống 31
1762 19:37:15 oChalesTrần IiChúTiễuĐaTình Tống 32
1763 19:37:17 oChalesTrần YÊuMộtVìSaO Tống 33
1764 19:37:17 iSGzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 37
1765 19:37:17 Alexander XDameLaAnh Liêu 38
1766 19:37:17 oChalesTrần iHeobaby Tống 34
1767 19:37:17 iDCzHercules ts7BoSapBaDaook Liêu 22
1768 19:37:18 TậpPKxMGB iTBxRoseMirelina Liêu 21
1769 19:37:19 izBạnNamGiấuTên Jx2acbdef2xJ Tống 36
1770 19:37:20 izBạnNamGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37
1771 19:37:20 izBạnNamGiấuTên IooTiếpThịSữaooI Tống 38
1772 19:37:20 VolamVosongzz Chơivui Liêu 2
1773 19:37:20 izBạnNamGiấuTên TranCuTo Tống 39
1774 19:37:21 Thinhhhhh MyFenToms Liêu 4
1775 19:37:21 Thinhhhhh Obamama Liêu 5
1776 19:37:21 iBlackGOKU Thinhhhhh Tống 32
1777 19:37:21 izBạnNamGiấuTên iCkChịBóng Tống 40
1778 19:37:22 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 41
1779 19:37:22 0reo0riginal iiBPzMaiMalYeuEm Tống 16
1780 19:37:24 s2HậuNghệs2 SoLoNhaKu Tống 36
1781 19:37:26 oChalesTrần VolamVosongzz Tống 35
1782 19:37:26 iiiSatThuPKzzz xCR7TOXICx Liêu 9
1783 19:37:29 ISxxThíchYÊN JxIITháiThiênBảo Liêu 15
1784 19:37:29 iBlackGOKU Jx2MTGzZ Tống 33
1785 19:37:29 s2HậuNghệs2 Alexander Tống 37
1786 19:37:29 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 33
1787 19:37:30 cS2oBạchVôThường ĐànLàThuiNha Liêu 11
1788 19:37:30 iSGzNaughtyBoy iBlackGOKU Liêu 38
1789 19:37:32 iiNamerDGC zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 11
1790 19:37:32 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 33
1791 19:37:33 MyNhanNo11 No1xDamez Tống 20
1792 19:37:33 jx2LengKengIoI TuLuxz Liêu 12
1793 19:37:34 iSTzTônNgộKhông MrMinMin Liêu 46
1794 19:37:34 DarkKing IiChúTiễuĐaTình Tống 12
1795 19:37:36 Jx2VôCực oChalesTrần Liêu 33
1796 19:37:36 buzcuzdaiphap iSTzTônNgộKhông Tống 23
1797 19:37:37 iiiSatThuPKzzz oS2oCôDâuMa Liêu 10
1798 19:37:37 iiiSatThuPKzzz VươngPhiCủaĐP Liêu 11
1799 19:37:38 NgheoVaLieuS2 MaCầmTrượng Liêu 22
1800 19:37:38 NgheoVaLieuS2 OreoOriginal Liêu 23
1801 19:37:38 Obamama PháThiên Tống 28
1802 19:37:40 zCụcCứtMayMắn iKGzNaughtyboy Tống 25
1803 19:37:40 OnGiaZ zTsunade Tống 3
1804 19:37:41 MingMing iiiCaVeChuaiii Tống 7
1805 19:37:42 xMrMinhx ZzNoNo1zz Tống 16
1806 19:37:43 jx2LengKengIoI ThằngBéNgủQuên Liêu 13
1807 19:37:44 iiNamerDGC Jx2AnhEmXDame Liêu 12
1808 19:37:46 ZzAnhKhoazZ iiNamerDGC Tống 12
1809 19:37:46 VoTongDaGai IooTiếpThịSữaooI Tống 18
1810 19:37:46 VoTongDaGai ToaiKimTien Tống 19
1811 19:37:47 DarkKing ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 13
1812 19:37:47 iS2iQuyềnStyle DarkKing Liêu 15
1813 19:37:48 TranCuTo xMrMinhx Liêu 13
1814 19:37:49 NgheoVaLieuS2 1m7i65kqi18cm Liêu 24
1815 19:37:50 NgheoVaLieuS2 VoTongDaGai Liêu 25
1816 19:37:50 Jx2acbdef2xJ izBạnNamGiấuTên Liêu 9
1817 19:37:52 MyNhanNo11 iSGzNaughtyBoy Tống 21
1818 19:37:54 TậpPKxMGB zZzGCLZzZ Liêu 22
1819 19:37:54 cS2oBạchVôThường zCụcCứtMayMắn Liêu 12
1820 19:37:57 TranCuTo ZzKotaroZz Liêu 14
1821 19:37:57 JxIITháiThiênBảo Jx2acbdef2xJ Tống 28
1822 19:37:58 OnGiaZ NgheoVaLieuS2 Tống 4
1823 19:37:58 YÊuMộtVìSaO iTBxRoseMirelina Liêu 11
1824 19:37:59 Jx2MTGzZ xxDaiKieuxx Liêu 35
1825 19:38:00 iDCzHercules MaCầmTrượng Liêu 23
1826 19:38:01 iiBPzMaiMalYeuEm XDameLaAnh Liêu 26
1827 19:38:02 Obamama iiBPzMaiMalYeuEm Tống 29
1828 19:38:02 zTsunade MyNhanNo11 Liêu 38
1829 19:38:04 zTsunade OnGiaZ Liêu 39
1830 19:38:05 jXzMaCungzXj iS2iQuyềnStyle Tống 28
1831 19:38:05 OreoOriginal YÊuMộtVìSaO Tống 47
1832 19:38:06 Jx2MTGzZ buzcuzdaiphap Liêu 36
1833 19:38:06 iCLTSzNaughtyBoy xChạyNgayĐi Liêu 24
1834 19:38:07 MyFenToms VolamVosongzz Tống 12
1835 19:38:07 OreoOriginal VkGauDubaix Tống 48
1836 19:38:08 No1xDamez NhiemDoc Liêu 13
1837 19:38:09 Jx2VôCực xCR7TOXICx Liêu 34
1838 19:38:10 oChalesTrần XiaoMin Tống 36
1839 19:38:10 INghệSỹLangThang HuỳnhTấnLộc Liêu 12
1840 19:38:10 oChalesTrần TậpPKxMGB Tống 37
1841 19:38:11 Chơivui TranCuTo Tống 10
1842 19:38:12 oChalesTrần Jx2MTGzZ Tống 38
1843 19:38:12 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 34
1844 19:38:12 INghệSỹLangThang JxIITháiThiênBảo Liêu 13
1845 19:38:13 Obamama IiChúTiễuĐaTình Tống 30
1846 19:38:13 oS2oVôTìnhTiễn s2HậuNghệs2 Liêu 23
1847 19:38:14 ISxxThíchYÊN ts7BoSapBaDaook Liêu 16
1848 19:38:15 0reo0riginal KhúcNhạcTửVong Tống 17
1849 19:38:16 iiiCaVeChuaiii oChalesTrần Liêu 13
1850 19:38:16 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 13
1851 19:38:16 PTGaTapChoiPkZ iBlackGOKU Liêu 5
1852 19:38:17 izHueManzi zTsunade Tống 34
1853 19:38:17 Jx2VôCực nPhogThảoPhương Liêu 35
1854 19:38:18 zCụcCứtMayMắn ChắcAiĐóSẽNằm Tống 26
1855 19:38:19 iKGzNaughtyboy i3eTapXdame Liêu 12
1856 19:38:20 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13
1857 19:38:21 YÊuMộtVìSaO zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 12
1858 19:38:21 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 36
1859 19:38:23 iiJx2NamGa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 6
1860 19:38:23 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 27
1861 19:38:24 OreoOriginal INghệSỹLangThang Tống 49
1862 19:38:25 iMrMalthaelKID iiBPzMaiMalYeuEm Tống 9
1863 19:38:25 oS2oVôTìnhTiễn Obamama Liêu 24
1864 19:38:28 ZzNoNo1zz 0reo0riginal Liêu 17
1865 19:38:28 iTBxRoseMirelina McLaren720 Tống 25
1866 19:38:29 ZzNoNo1zz MyNhanNo11 Liêu 18
1867 19:38:29 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 13
1868 19:38:29 izHueManzi SoLoNhaKu Tống 35
1869 19:38:30 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 15
1870 19:38:32 iDCzHercules TròChơiÂmNhạc Liêu 24
1871 19:38:32 zTsunade iiJx2NamGa Liêu 40
1872 19:38:32 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 14
1873 19:38:34 PTGaTapChoiPkZ zCụcCứtMayMắn Liêu 6
1874 19:38:35 iBlackGOKU PTGaTapChoiPkZ Tống 34
1875 19:38:35 iBlackGOKU iiDHiiMr62ii Tống 35
1876 19:38:35 iBlackGOKU zTsunade Tống 36
1877 19:38:36 VDBxxDamexx iiNamerDGC Tống 16
1878 19:38:36 iSTzTônNgộKhông xChạyNgayĐi Liêu 47
1879 19:38:39 oChalesTrần iDCzHercules Tống 39
1880 19:38:40 zIzTanMuc buzcuzdaiphap Liêu 11
1881 19:38:41 IooTiếpThịSữaooI DarkKing Liêu 27
1882 19:38:41 VoTongDaGai jx2LengKengIoI Tống 20
1883 19:38:41 oChalesTrần iiiSatThuPKzzz Tống 40
1884 19:38:42 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 35
1885 19:38:43 VoTongDaGai zIzSútVàoTimEmii Tống 21
1886 19:38:43 VoTongDaGai iKGzNaughtyboy Tống 22
1887 19:38:44 Jx2MTGzZ izHueManzi Liêu 37
1888 19:38:44 s2HậuNghệs2 Jx2acbdef2xJ Tống 38
1889 19:38:44 TậpPKxMGB XDameLaAnh Liêu 23
1890 19:38:45 Jx2VôCực nPhogThảoPhương Liêu 37
1891 19:38:45 zZzGCLZzZ IiChúTiễuĐaTình Tống 20
1892 19:38:46 ChayDauChoThoat iBlackGOKU Liêu 11
1893 19:38:46 VolamVosongzz VDBxxDamexx Liêu 3
1894 19:38:47 ChayDauChoThoat VoTongDaGai Liêu 12
1895 19:38:47 MaCầmTrượng Jx2VôCực Tống 7
1896 19:38:47 iSGzNaughtyBoy iTBxRoseMirelina Liêu 39
1897 19:38:48 Jx2iBắcKiềuPhong OnGiaZ Liêu 11
1898 19:38:49 Jx2iBắcKiềuPhong MaCầmTrượng Liêu 12
1899 19:38:50 TuLuxz LaThiChaBon Tống 18
1900 19:38:54 oChalesTrần VolamVosongzz Tống 41
1901 19:38:55 zTsunade HuỳnhTấnLộc Liêu 41
1902 19:38:55 SoLoNhaKu ThằngBéNgủQuên Liêu 12
1903 19:38:56 iTiếnMartin zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 10
1904 19:38:56 xCR7TOXICx iHNzThúyKiều Tống 15
1905 19:38:57 xCR7TOXICx ZzNoNo1zz Tống 16
1906 19:38:57 oS2oCôDâuMa TranCuTo Tống 16
1907 19:38:59 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 39
1908 19:39:01 OreoOriginal iSTzTônNgộKhông Tống 50
1909 19:39:02 NhinCL Alexander Tống 7
1910 19:39:02 OreoOriginal TậpPKxMGB Tống 51
1911 19:39:02 YÊuMộtVìSaO oChalesTrần Liêu 13
1912 19:39:03 ZzAnhKhoazZ cS2oBạchVôThường Tống 13
1913 19:39:04 zTsunade ZzKotaroZz Liêu 42
1914 19:39:06 zTsunade nPhogThảoPhương Liêu 43
1915 19:39:07 iS2iQuyềnStyle i3eTapXdame Liêu 16
1916 19:39:07 iS2iQuyềnStyle TuLuxz Liêu 17
1917 19:39:07 zTsunade NhinCL Liêu 44
1918 19:39:08 iS2iQuyềnStyle MingMing Liêu 18
1919 19:39:09 jXzMaCungzXj Thinhhhhh Tống 29
1920 19:39:09 NgheoVaLieuS2 iTBxRoseMirelina Liêu 26
1921 19:39:09 VolamVosongzz MyFenToms Liêu 4
1922 19:39:10 Jx2MTGzZ xxDaiKieuxx Liêu 38
1923 19:39:11 Obamama VolamVosongzz Tống 31
1924 19:39:11 izHueManzi iS2iQuyềnStyle Tống 36
1925 19:39:12 IiChúTiễuĐaTình MyNhanNo11 Liêu 36
1926 19:39:12 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 37
1927 19:39:13 IiChúTiễuĐaTình zZzGCLZzZ Liêu 38
1928 19:39:13 ĐTBLạcNguyênSoái ĐànLàThuiNha Liêu 43
1929 19:39:13 Obamama IiChúTiễuĐaTình Tống 32
1930 19:39:14 zzAnhTrungzz ISxxThíchYÊN Tống 2
1931 19:39:14 zIzTanMuc xCR7TOXICx Liêu 12
1932 19:39:16 ts7BoSapBaDaook iDCzHercules Tống 15
1933 19:39:17 XiaoMin MaCầmTrượng Liêu 10
1934 19:39:18 zTsunade ThuỳLinh Liêu 45
1935 19:39:18 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 38
1936 19:39:20 s2HậuNghệs2 PTGaTapChoiPkZ Tống 40
1937 19:39:21 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 37
1938 19:39:22 iBlackGOKU iiBPzMaiMalYeuEm Tống 38
1939 19:39:22 iSTzTônNgộKhông MrMinMin Liêu 48
1940 19:39:22 iBlackGOKU oS2oVôTìnhTiễn Tống 39
1941 19:39:23 Mrsliver ChayDauChoThoat Tống 6
1942 19:39:23 iiDHiiMr62ii 1m7i65kqi18cm Liêu 15
1943 19:39:23 izBạnNamGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 42
1944 19:39:24 zTsunade jx2Apolo Liêu 46
1945 19:39:24 ZzAnhKhoazZ iTiếnMartin Tống 14
1946 19:39:25 SoLoNhaKu iiJx2NamGa Liêu 13
1947 19:39:25 iiiSatThuPKzzz JxIITháiThiênBảo Liêu 12
1948 19:39:26 zCụcCứtMayMắn iiiSatThuPKzzz Tống 27
1949 19:39:30 Jx2AnhEmXDame iiiCaVeChuaiii Tống 16
1950 19:39:30 Jx2AnhEmXDame ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 17
1951 19:39:30 Jx2AnhEmXDame iCLTSzNaughtyBoy Tống 18
1952 19:39:32 TranCuTo HuỳnhTấnLộc Liêu 15
1953 19:39:33 oChalesTrần iCkChịBóng Tống 42
1954 19:39:33 oChalesTrần Jx2VôCực Tống 43
1955 19:39:33 oChalesTrần XiaoMin Tống 44
1956 19:39:35 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 44
1957 19:39:36 oChalesTrần zIzTanMuc Tống 45
1958 19:39:36 IiChúTiễuĐaTình ZzAnhKhoazZ Liêu 39
1959 19:39:38 iiNamerDGC XDameLaAnh Liêu 13
1960 19:39:38 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 52
1961 19:39:39 iTBxRoseMirelina KhúcNhạcTửVong Tống 26
1962 19:39:40 iKGzNaughtyboy xMrMinhx Liêu 13
1963 19:39:41 Mrsliver jx2LengKengIoI Tống 7
1964 19:39:42 izHueManzi ISxxThíchYÊN Tống 37
1965 19:39:43 iTBxRoseMirelina iSGzNaughtyBoy Tống 27
1966 19:39:43 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 49
1967 19:39:43 0reo0riginal SoLoNhaKu Tống 18
1968 19:39:43 iiNamerDGC izBạnNamGiấuTên Liêu 14
1969 19:39:44 0reo0riginal McLaren720 Tống 19
1970 19:39:44 ts7BoSapBaDaook NgheoVaLieuS2 Tống 16
1971 19:39:44 zTsunade kingraop9 Liêu 47
1972 19:39:45 MyNhanNo11 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22
1973 19:39:46 VoTongDaGai iDCzHercules Tống 23
1974 19:39:47 VDBxxDamexx iiNamerDGC Tống 17
1975 19:39:47 zTsunade xChạyNgayĐi Liêu 48
1976 19:39:48 iiDHiiMr62ii nPhogThảoPhương Liêu 16
1977 19:39:50 JxIITháiThiênBảo VkGauDubaix Tống 29
1978 19:39:51 zCụcCứtMayMắn Alexander Tống 28
1979 19:39:51 xCR7TOXICx iiDHiiMr62ii Tống 17
1980 19:39:52 zTsunade KrLinhDan2ii Liêu 49
1981 19:39:52 IooTiếpThịSữaooI oChalesTrần Liêu 28
1982 19:39:53 iTBxRoseMirelina ZzNoNo1zz Tống 28
1983 19:39:56 Thinhhhhh NhinCL Liêu 6
1984 19:39:56 iBlackGOKU Thinhhhhh Tống 40
1985 19:39:56 zCụcCứtMayMắn iKGzNaughtyboy Tống 29
1986 19:39:58 VDBxxDamexx iSTzTônNgộKhông Tống 18
1987 19:39:58 iTBxRoseMirelina Jx2VôCực Tống 29
1988 19:39:58 i3eTapXdame No1xDamez Tống 3
1989 19:40:00 VoTongDaGai ISxxThíchYÊN Tống 24
1990 19:40:01 zIzSútVàoTimEmii VoTongDaGai Liêu 1
1991 19:40:01 MyFenToms oS2oVôTìnhTiễn Tống 14
1992 19:40:01 Jx2iBắcKiềuPhong VDBxxDamexx Liêu 13
1993 19:40:02 ThằngBéNgủQuên ToaiKimTien Tống 1
1994 19:40:02 iTBxRoseMirelina Jx2acbdef2xJ Tống 30
1995 19:40:03 zZzGCLZzZ IiChúTiễuĐaTình Tống 21
1996 19:40:04 HuỳnhTấnLộc cS2oBạchVôThường Tống 31
1997 19:40:04 HuỳnhTấnLộc iiiCaVeChuaiii Tống 32
1998 19:40:05 zCụcCứtMayMắn ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 30
1999 19:40:08 Chơivui TranCuTo Tống 11
2000 19:40:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo KhúcNhạcTửVong Tống 19
2001 19:40:10 iiDHiiMr62ii TiênHồĐiệp Liêu 17
2002 19:40:11 jXzMaCungzXj Alexander Tống 30
2003 19:40:11 ĐTBLạcNguyênSoái ZzKotaroZz Liêu 45
2004 19:40:13 MyNhanNo11 iDCzHercules Tống 23
2005 19:40:13 zIzSútVàoTimEmii TuLuxz Liêu 2
2006 19:40:14 izBạnNamGiấuTên iCkChịBóng Tống 43
2007 19:40:14 DarkKing iiDHiiMr62ii Tống 14
2008 19:40:15 1m7i65kqi18cm IooTiếpThịSữaooI Tống 12
2009 19:40:15 BĐTHoàngTửI iSTzHoàngĐế Tống 25
2010 19:40:16 Chơivui LzinhNhi Tống 12
2011 19:40:16 jXzMaCungzXj ZzNoNo1zz Tống 31
2012 19:40:16 BĐTHoàngTửI ZCanDyZ Tống 26
2013 19:40:16 iiBPzMaiMalYeuEm DarkKing Liêu 28
2014 19:40:17 iTiếnMartin xCR7TOXICx Liêu 11
2015 19:40:17 iiBPzMaiMalYeuEm nPhogThảoPhương Liêu 29
2016 19:40:18 Jx2iBắcKiềuPhong ZzAnhKhoazZ Liêu 14
2017 19:40:18 iBlackGOKU NgheoVaLieuS2 Tống 41
2018 19:40:20 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 11
2019 19:40:20 TieuHUgo iTiếnMartin Tống 21
2020 19:40:20 Obamama iiBPzMaiMalYeuEm Tống 33
2021 19:40:22 TậpPKxMGB MyFenToms Liêu 24
2022 19:40:22 Jx2MTGzZ 0FF123 Liêu 39
2023 19:40:24 OreoOriginal LaThiChaBon Tống 53
2024 19:40:24 BĐTHoàngTửI iSGzNaughtyBoy Tống 27
2025 19:40:25 zzAnhTrungzz ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 3
2026 19:40:25 ĐTBLạcNguyênSoái MingMing Liêu 46
2027 19:40:25 iiJx2NamGa YÊuMộtVìSaO Tống 7
2028 19:40:25 Chơivui ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13
2029 19:40:25 iiNamerDGC zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 15
2030 19:40:25 iS2iQuyềnStyle BĐTHoàngTửI Liêu 19
2031 19:40:26 OreoOriginal PTGaTapChoiPkZ Tống 54
2032 19:40:26 SoLoNhaKu HuỳnhTấnLộc Liêu 14
2033 19:40:26 zZzGCLZzZ iiNamerDGC Tống 22
2034 19:40:27 iSTzTônNgộKhông Jx2AnhEmXDame Liêu 50
2035 19:40:27 jXzMaCungzXj IiChúTiễuĐaTình Tống 32
2036 19:40:28 Jx2acbdef2xJ zZzGCLZzZ Liêu 10
2037 19:40:28 izHueManzi VolamVosongzz Tống 38
2038 19:40:30 iDCzHercules Pino911 Liêu 25
2039 19:40:31 ZzNoNo1zz xxxNguyetCamxxx Liêu 19
2040 19:40:31 ISxxThíchYÊN 1m7i65kqi18cm Liêu 17
2041 19:40:33 JxIITháiThiênBảo iDNzNaughtyboy Tống 30
2042 19:40:33 iTBxRoseMirelina BịThíchBéNguyệt Tống 31
2043 19:40:34 McLaren720 buzcuzdaiphap Liêu 10
2044 19:40:35 MaCầmTrượng Alexander Tống 8
2045 19:40:35 McLaren720 ts7BoSapBaDaook Liêu 11
2046 19:40:35 MaCầmTrượng TranCuTo Tống 9
2047 19:40:35 MaCầmTrượng McLaren720 Tống 10
2048 19:40:36 kingraop9 zTsunade Tống 4
2049 19:40:36 IooTiếpThịSữaooI MyNhanNo11 Liêu 29
2050 19:40:36 jx2LengKengIoI iBlackGOKU Liêu 14
2051 19:40:37 ISxxThíchYÊN ThằngBéNgủQuên Liêu 18
2052 19:40:37 Jx2MTGzZ ThuThảo94 Liêu 40
2053 19:40:37 ISxxThíchYÊN oChalesTrần Liêu 19
2054 19:40:38 Jx2MTGzZ ThiếuLâm Liêu 41
2055 19:40:39 TieuHUgo Jx2acbdef2xJ Tống 22
2056 19:40:39 SoLoNhaKu OreoOriginal Liêu 15
2057 19:40:39 iMrMalthaelKID iKGzNaughtyboy Tống 10
2058 19:40:40 SoLoNhaKu izBạnNamGiấuTên Liêu 16
2059 19:40:40 s2HậuNghệs2 iiiSatThuPKzzz Tống 41
2060 19:40:41 ĐTBLạcNguyênSoái XDameLaAnh Liêu 47
2061 19:40:43 Jx2MTGzZ izMaNữGiấuTên Liêu 42
2062 19:40:43 Jx2MTGzZ NguyenVanDui Liêu 43
2063 19:40:45 TậpPKxMGB OnGiaZ Liêu 25
2064 19:40:45 Mrsliver Jx2MTGzZ Tống 8
2065 19:40:48 iiDHiiMr62ii JxIITháiThiênBảo Liêu 18
2066 19:40:49 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 20
2067 19:40:50 HuỳnhTấnLộc SoLoNhaKu Tống 33
2068 19:40:50 HuỳnhTấnLộc iiDHiiMr62ii Tống 34
2069 19:40:50 HuỳnhTấnLộc iDNzNaughtyboy Tống 35
2070 19:40:50 HuỳnhTấnLộc iDCzNaughtyGirl Tống 36
2071 19:40:50 HuỳnhTấnLộc ISzXaPhuTNCxTLT Tống 37
2072 19:40:50 HuỳnhTấnLộc zZBoiVjDamMezX Tống 38
2073 19:40:51 VoTongDaGai ZzNoNo1zz Tống 25
2074 19:40:52 iDCzHercules MaCầmTrượng Liêu 26
2075 19:40:52 No1xDamez TheDEAD Liêu 14
2076 19:40:54 PháThiên xCR7TOXICx Liêu 14
2077 19:40:54 PháThiên jXzMaCungzXj Liêu 15
2078 19:40:57 VácCàyquaNúi No1xDamez Tống 1
2079 19:41:00 ThằngBéNgủQuên IiChúTiễuĐaTình Tống 2
2080 19:41:00 iiNamerDGC MyNhanNo11 Liêu 16
2081 19:41:01 buzcuzdaiphap ISxxThíchYÊN Tống 24
2082 19:41:02 iBlackGOKU iiNamerDGC Tống 42
2083 19:41:03 Chơivui iKGzNaughtyboy Tống 14
2084 19:41:03 PháThiên iBlackGOKU Liêu 16
2085 19:41:03 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 34
2086 19:41:04 Chơivui iS2iQuyềnStyle Tống 15
2087 19:41:05 Alexander VoTongDaGai Liêu 39
2088 19:41:05 oChalesTrần iDCzHercules Tống 46
2089 19:41:05 oChalesTrần TranCuTo Tống 47
2090 19:41:07 izHueManzi Thinhhhhh Tống 39
2091 19:41:07 Obamama iiBPzMaiMalYeuEm Tống 35
2092 19:41:09 TieuHUgo zIzTanMuc Tống 23
2093 19:41:09 ĐànLàThuiNha PháThiên Tống 1
2094 19:41:10 McLaren720 oChalesTrần Liêu 12
2095 19:41:11 Jx2VôCực zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 39
2096 19:41:12 nPhogThảoPhương TậpPKxMGB Tống 3
2097 19:41:14 oS2oCôDâuMa ISzXaPhuTNCxTLT Tống 17
2098 19:41:14 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 40
2099 19:41:15 0reo0riginal iTiếnMartin Tống 20
2100 19:41:15 ZzNoNo1zz zZzGCLZzZ Liêu 20
2101 19:41:15 NgheoVaLieuS2 XDameLaAnh Liêu 27
2102 19:41:17 iiDHiiMr62ii MaCầmTrượng Liêu 19
2103 19:41:17 s2HậuNghệs2 Alexander Tống 42
2104 19:41:18 Jx2MTGzZ iiLếuLều Liêu 44
2105 19:41:19 BịThíchBéNguyệt iBlackGOKU Liêu 8
2106 19:41:19 ISxxThíchYÊN oS2oCôDâuMa Liêu 20
2107 19:41:19 xMrMinhx jx2LengKengIoI Tống 17
2108 19:41:19 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 48
2109 19:41:19 YÊuMộtVìSaO ZzKotaroZz Liêu 14
2110 19:41:20 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 49
2111 19:41:21 ChayDauChoThoat ISxxCua Liêu 13
2112 19:41:21 Chơivui YÊuMộtVìSaO Tống 16
2113 19:41:21 oS2oVôTìnhTiễn ZzAnhKhoazZ Liêu 25
2114 19:41:22 IooTiếpThịSữaooI nPhogThảoPhương Liêu 30
2115 19:41:23 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 31
2116 19:41:24 Jx2acbdef2xJ 1m7i65kqi18cm Liêu 11
2117 19:41:24 iSGzNaughtyBoy izBạnNamGiấuTên Liêu 41
2118 19:41:24 iiiCaVeChuaiii TuLuxz Liêu 14
2119 19:41:26 PTGaTapChoiPkZ HuỳnhTấnLộc Liêu 7
2120 19:41:27 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 36
2121 19:41:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TieuMap Tống 21
2122 19:41:29 iKGzNaughtyboy xCR7TOXICx Liêu 14
2123 19:41:30 iiDHiiMr62ii Chơivui Liêu 20
2124 19:41:30 Jx2MTGzZ TheBITCHES Liêu 45
2125 19:41:33 zCụcCứtMayMắn VolamVosongzz Tống 32
2126 19:41:33 jXzMaCungzXj iiNamerDGC Tống 33
2127 19:41:34 BĐTHoàngTửI LaThiChaBon Tống 28
2128 19:41:34 XiaoMin xxxNguyetCamxxx Liêu 12
2129 19:41:35 YSLxVùngNhạyCảm Jx2iBắcKiềuPhong Tống 7
2130 19:41:35 ThằngBéNgủQuên IiChúTiễuĐaTình Tống 3
2131 19:41:35 MyNhanNo11 PháThiên Tống 24
2132 19:41:37 Alexander JxIITháiThiênBảo Liêu 40
2133 19:41:37 iiDHiiMr62ii ts7BoSapBaDaook Liêu 21
2134 19:41:38 OreoOriginal iiBPzMaiMalYeuEm Tống 55
2135 19:41:38 zTsunade izHueManzi Liêu 50
2136 19:41:38 OreoOriginal ISzXaPhuTNCxTLT Tống 56
2137 19:41:40 MyNhanNo11 Jx2acbdef2xJ Tống 25
2138 19:41:41 iBlackGOKU NgheoVaLieuS2 Tống 43
2139 19:41:41 MyFenToms Jx2MTGzZ Tống 15
2140 19:41:41 YÊuMộtVìSaO xMrMinhx Liêu 15
2141 19:41:41 SoLoNhaKu MingMing Liêu 17
2142 19:41:42 BĐTHoàngTửI iiiSatThuPKzzz Tống 29
2143 19:41:42 iBlackGOKU TậpPKxMGB Tống 44
2144 19:41:43 BĐTHoàngTửI ChayDauChoThoat Tống 30
2145 19:41:44 oChalesTrần iKGzNaughtyboy Tống 48
2146 19:41:44 iTBxRoseMirelina XiaoMin Tống 32
2147 19:41:46 BĐTHoàngTửI PTGaTapChoiPkZ Tống 31
2148 19:41:47 BĐTHoàngTửI No1xDamez Tống 32
2149 19:41:48 TieuMap HuỳnhTấnLộc Liêu 12
2150 19:41:50 ĐTBLạcNguyênSoái NhinCL Liêu 50
2151 19:41:51 0reo0riginal iSGzNaughtyBoy Tống 21
2152 19:41:52 IooTiếpThịSữaooI MyNhanNo11 Liêu 31
2153 19:41:52 OreoOriginal ZzNoNo1zz Tống 57
2154 19:41:53 jXzMaCungzXj PháThiên Tống 34
2155 19:41:53 SoLoNhaKu VoTongDaGai Liêu 18
2156 19:41:55 iS2iQuyềnStyle Mrsliver Liêu 20
2157 19:41:55 OreoOriginal oS2oVôTìnhTiễn Tống 58
2158 19:41:55 izBạnNamGiấuTên Jx2VôCực Tống 44
2159 19:41:55 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 40
2160 19:41:56 MaCầmTrượng McLaren720 Tống 11
2161 19:41:56 jx2LengKengIoI OreoOriginal Liêu 15
2162 19:41:56 MaCầmTrượng SoLoNhaKu Tống 12
2163 19:41:56 MaCầmTrượng LzinhNhi Tống 13
2164 19:41:57 zTsunade nPhogThảoPhương Liêu 51
2165 19:41:57 iS2iQuyềnStyle ZzKotaroZz Liêu 21
2166 19:41:58 zCụcCứtMayMắn iS2iQuyềnStyle Tống 33
2167 19:41:58 iiJx2NamGa TranCuTo Tống 8
2168 19:42:00 iDCzHercules iiJx2NamGa Liêu 27
2169 19:42:01 Thinhhhhh ThằngBéNgủQuên Liêu 7
2170 19:42:01 ĐTBLạcNguyênSoái YSLxVùngNhạyCảm Liêu 51
2171 19:42:02 JxIITháiThiênBảo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 31
2172 19:42:02 jx2LengKengIoI oChalesTrần Liêu 16
2173 19:42:03 iiiSatThuPKzzz MaCầmTrượng Liêu 13
2174 19:42:03 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 40
2175 19:42:04 jXzMaCungzXj IiChúTiễuĐaTình Tống 35
2176 19:42:04 zTsunade zzAnhTrungzz Liêu 52
2177 19:42:04 Jx2MTGzZ iTBxRoseMirelina Liêu 46
2178 19:42:04 0reo0riginal TieuMap Tống 22
2179 19:42:05 No1xDamez VDBxxDamexx Liêu 15
2180 19:42:05 izBạnNamGiấuTên iiiCaVeChuaiii Tống 45
2181 19:42:05 BĐTHoàngTửI iiiSatThuPKzzz Tống 33
2182 19:42:06 iBlackGOKU iiNamerDGC Tống 45
2183 19:42:06 iKGzNaughtyboy izBạnNamGiấuTên Liêu 15
2184 19:42:06 xCR7TOXICx No1xDamez Tống 18
2185 19:42:08 Jx2iBắcKiềuPhong BĐTHoàngTửI Liêu 15
2186 19:42:08 Alexander MyFenToms Liêu 41
2187 19:42:09 IooTiếpThịSữaooI zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 32
2188 19:42:10 Obamama Jx2acbdef2xJ Tống 37
2189 19:42:11 izHueManzi zTsunade Tống 41
2190 19:42:12 Thinhhhhh DarkKing Liêu 8
2191 19:42:14 iSGzNaughtyBoy iBlackGOKU Liêu 42
2192 19:42:14 ToaiKimTien MyNhanNo11 Liêu 11
2193 19:42:18 jXzMaCungzXj KhúcNhạcTửVong Tống 36
2194 19:42:20 iDCzHercules buzcuzdaiphap Liêu 28
2195 19:42:20 iiBPzMaiMalYeuEm XDameLaAnh Liêu 30
2196 19:42:20 Obamama TieuMap Tống 38
2197 19:42:21 NgheoVaLieuS2 nPhogThảoPhương Liêu 28
2198 19:42:21 zZzGCLZzZ ZzNoNo1zz Tống 23
2199 19:42:22 ChayDauChoThoat Pino911 Liêu 14
2200 19:42:25 TuLuxz LaThiChaBon Tống 19
2201 19:42:25 0reo0riginal Alexander Tống 23
2202 19:42:25 iTiếnMartin OreoOriginal Liêu 12
2203 19:42:26 TieuHUgo BịThíchBéNguyệt Tống 24
2204 19:42:28 iMrMalthaelKID No1xDamez Tống 11
2205 19:42:28 PTGaTapChoiPkZ TuLuxz Liêu 8
2206 19:42:30 NgheoVaLieuS2 ZzAnhKhoazZ Liêu 29
2207 19:42:30 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 41
2208 19:42:30 0reo0riginal SoLoNhaKu Tống 24
2209 19:42:31 TậpPKxMGB ThằngBéNgủQuên Liêu 26
2210 19:42:31 IiChúTiễuĐaTình TieuHUgo Liêu 42
2211 19:42:31 ISxxThíchYÊN NhinCL Liêu 21
2212 19:42:31 iKGzNaughtyboy izHueManzi Liêu 16
2213 19:42:32 ts7BoSapBaDaook iiDHiiMr62ii Tống 17
2214 19:42:32 Chơivui Jx2iBắcKiềuPhong Tống 17
2215 19:42:33 zZzGCLZzZ iDCzHercules Tống 24
2216 19:42:34 ts7BoSapBaDaook LzinhNhi Tống 18
2217 19:42:35 iCLTSzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 25
2218 19:42:36 ts7BoSapBaDaook TậpPKxMGB Tống 19
2219 19:42:36 Obamama iCkChịBóng Tống 39
2220 19:42:37 izBạnNamGiấuTên Thinhhhhh Tống 46
2221 19:42:37 izBạnNamGiấuTên iiBPzMaiMalYeuEm Tống 47
2222 19:42:40 iHeobaby JxIITháiThiênBảo Liêu 13
2223 19:42:41 zTsunade MyNhanNo11 Liêu 53
2224 19:42:42 PTGaTapChoiPkZ MaCầmTrượng Liêu 9
2225 19:42:43 OreoOriginal iTiếnMartin Tống 59
2226 19:42:43 OreoOriginal PháThiên Tống 60
2227 19:42:44 Alexander iBlackGOKU Liêu 42
2228 19:42:44 1m7i65kqi18cm ISxxThíchYÊN Tống 13
2229 19:42:44 Obamama ZzNoNo1zz Tống 40
2230 19:42:45 Jx2VôCực zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 40
2231 19:42:46 oChalesTrần iiNamerDGC Tống 49
2232 19:42:46 jx2LengKengIoI nPhogThảoPhương Liêu 17
2233 19:42:46 0reo0riginal TranCuTo Tống 25
2234 19:42:47 iTBxRoseMirelina zIzTanMuc Tống 33
2235 19:42:47 McLaren720 oChalesTrần Liêu 13
2236 19:42:49 ts7BoSapBaDaook iS2iQuyềnStyle Tống 20
2237 19:42:49 iDCzHercules Chơivui Liêu 29
2238 19:42:49 iiiCaVeChuaiii iTBxRoseMirelina Liêu 15
2239 19:42:50 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 19
2240 19:42:53 IiChúTiễuĐaTình XDameLaAnh Liêu 43
2241 19:42:53 iiJx2NamGa PTGaTapChoiPkZ Tống 9
2242 19:42:55 Alexander MyFenToms Liêu 43
2243 19:42:55 Obamama No1xDamez Tống 41
2244 19:42:55 Jx2VôCực izBạnNamGiấuTên Liêu 41
2245 19:42:55 ToaiKimTien ZzKotaroZz Liêu 12
2246 19:42:57 iDCzHercules Mrsliver Liêu 30
2247 19:42:57 oS2oCôDâuMa McLaren720 Tống 18
2248 19:42:58 iCkChịBóng xMrMinhx Liêu 4
2249 19:42:58 oS2oCôDâuMa ISzXaPhuTNCxTLT Tống 19
2250 19:42:58 iCkChịBóng TieuHUgo Liêu 5
2251 19:42:58 iCkChịBóng oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 6
2252 19:42:58 iCkChịBóng Obamama Liêu 7
2253 19:42:58 iCkChịBóng xCR7TOXICx Liêu 8
2254 19:42:58 iCkChịBóng VDBxxDamexx Liêu 9
2255 19:42:59 jx2LengKengIoI 1m7i65kqi18cm Liêu 18
2256 19:42:59 Jx2VôCực nPhogThảoPhương Liêu 42
2257 19:43:01 JxIITháiThiênBảo iCkChịBóng Tống 32
2258 19:43:02 iCLTSzNaughtyBoy ts7BoSapBaDaook Liêu 26
2259 19:43:03 ISxxThíchYÊN MaCầmTrượng Liêu 22
2260 19:43:03 iiBPzMaiMalYeuEm JxIITháiThiênBảo Liêu 31
2261 19:43:05 NgheoVaLieuS2 TiênHồĐiệp Liêu 30
2262 19:43:05 zTsunade iBlackGOKU Liêu 54
2263 19:43:06 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 43
2264 19:43:08 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 44
2265 19:43:08 iiJx2NamGa INghệSỹLangThang Tống 10
2266 19:43:09 TranCuTo zZzGCLZzZ Liêu 16
2267 19:43:09 TậpPKxMGB iiJx2NamGa Liêu 27
2268 19:43:11 Alexander BĐTHoàngTửI Liêu 44
2269 19:43:11 ĐTBLạcNguyênSoái DarkKing Liêu 52
2270 19:43:14 0reo0riginal ChayDauChoThoat Tống 26
2271 19:43:16 zzAnhTrungzz iiiSatThuPKzzz Tống 4
2272 19:43:18 TranCuTo zzAnhTrungzz Liêu 17
2273 19:43:19 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 42
2274 19:43:21 ISxxThíchYÊN TuLuxz Liêu 23
2275 19:43:21 oChalesTrần iKGzNaughtyboy Tống 50
2276 19:43:23 oChalesTrần Jx2VôCực Tống 51
2277 19:43:25 iTBxRoseMirelina XiaoMin Tống 34
2278 19:43:27 VDBxxDamexx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 20
2279 19:43:27 Mrsliver ZzNoNo1zz Tống 9
2280 19:43:28 Jx2iBắcKiềuPhong iTBxRoseMirelina Liêu 16
2281 19:43:29 Jx2MTGzZ kingraop9 Liêu 47
2282 19:43:30 TieuHUgo iHeobaby Tống 25
2283 19:43:30 iBlackGOKU Alexander Tống 46
2284 19:43:30 iiNamerDGC zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 17
2285 19:43:30 Jx2MTGzZ MyNhanNo11 Liêu 48
2286 19:43:31 ZzAnhKhoazZ Thinhhhhh Tống 15
2287 19:43:32 iiNamerDGC nPhogThảoPhương Liêu 18
2288 19:43:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MaiDuTần Tống 22
2289 19:43:32 buzcuzdaiphap No1xDamez Tống 25
2290 19:43:33 JxIITháiThiênBảo ISxxThíchYÊN Tống 33
2291 19:43:33 ZzAnhKhoazZ IiChúTiễuĐaTình Tống 16
2292 19:43:33 NgheoVaLieuS2 ZzAnhKhoazZ Liêu 31
2293 19:43:34 PTGaTapChoiPkZ oS2oCôDâuMa Liêu 10
2294 19:43:34 iS2iQuyềnStyle jx2Apolo Liêu 22
2295 19:43:34 OreoOriginal PháThiên Tống 61
2296 19:43:35 McLaren720 Pino911 Liêu 14
2297 19:43:35 iDCzHercules VoTongDaGai Liêu 31
2298 19:43:36 ĐTBLạcNguyênSoái oChalesTrần Liêu 53
2299 19:43:36 izBạnNamGiấuTên LzinhNhi Tống 48
2300 19:43:37 MaCầmTrượng zZBoiVjDamMezX Tống 14
2301 19:43:37 MaCầmTrượng iS2iQuyềnStyle Tống 15
2302 19:43:37 HuỳnhTấnLộc TậpPKxMGB Tống 39
2303 19:43:40 jx2LengKengIoI buzcuzdaiphap Liêu 19
2304 19:43:41 zIzTanMuc xCR7TOXICx Liêu 13
2305 19:43:43 YÊuMộtVìSaO XDameLaAnh Liêu 16
2306 19:43:44 iiiSatThuPKzzz HuỳnhTấnLộc Liêu 14
2307 19:43:45 iBlackGOKU ToaiKimTien Tống 47
2308 19:43:45 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 54
2309 19:43:46 zCụcCứtMayMắn LaThiChaBon Tống 34
2310 19:43:47 xMrMinhx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 18
2311 19:43:47 iKGzNaughtyboy ThằngBéNgủQuên Liêu 17
2312 19:43:48 ISxxThíchYÊN MaCầmTrượng Liêu 24
2313 19:43:50 JxIITháiThiênBảo Jx2acbdef2xJ Tống 34
2314 19:43:50 JxIITháiThiênBảo TranCuTo Tống 35
2315 19:43:50 Chơivui PTGaTapChoiPkZ Tống 18
2316 19:43:50 ts7BoSapBaDaook iDCzHercules Tống 21
2317 19:43:52 OreoOriginal iiNamerDGC Tống 62
2318 19:43:52 TieuHUgo BịThíchBéNguyệt Tống 26
2319 19:43:52 Chơivui McLaren720 Tống 19
2320 19:43:52 Obamama No1xDamez Tống 43
2321 19:43:52 OreoOriginal Jx2VôCực Tống 63
2322 19:43:53 ChayDauChoThoat ts7BoSapBaDaook Liêu 15
2323 19:43:54 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 37
2324 19:43:55 YÊuMộtVìSaO OreoOriginal Liêu 17
2325 19:43:55 jx2LengKengIoI 1m7i65kqi18cm Liêu 20
2326 19:43:56 Jx2iBắcKiềuPhong nPhogThảoPhương Liêu 17
2327 19:43:57 Jx2iBắcKiềuPhong iTBxRoseMirelina Liêu 18
2328 19:43:58 TậpPKxMGB NhinCL Liêu 28
2329 19:44:00 izBạnNamGiấuTên zIzTanMuc Tống 49
2330 19:44:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo IiChúTiễuĐaTình Tống 23
2331 19:44:01 ĐTBLạcNguyênSoái oChalesTrần Liêu 55
2332 19:44:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 24
2333 19:44:04 JxIITháiThiênBảo ISxxThíchYÊN Tống 36
2334 19:44:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZzNoNo1zz Tống 25
2335 19:44:05 McLaren720 JxIITháiThiênBảo Liêu 15
2336 19:44:05 Jx2VôCực izBạnNamGiấuTên Liêu 43
2337 19:44:06 iTiếnMartin MyFenToms Liêu 13
2338 19:44:07 VDBxxDamexx ISzXaPhuTNCxTLT Tống 21
2339 19:44:07 XDameLaAnh Alexander Tống 12
2340 19:44:07 VDBxxDamexx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 22
2341 19:44:07 XDameLaAnh iiDHiiMr62ii Tống 13
2342 19:44:07 XDameLaAnh iTiếnMartin Tống 14
2343 19:44:07 XDameLaAnh jx2LengKengIoI Tống 15
2344 19:44:07 XDameLaAnh XiaoMin Tống 16
2345 19:44:07 XDameLaAnh Jx2VôCực Tống 17
2346 19:44:07 XDameLaAnh Jx2iBắcKiềuPhong Tống 18
2347 19:44:07 XDameLaAnh NgheoVaLieuS2 Tống 19
2348 19:44:07 iCkChịBóng xMrMinhx Liêu 10
2349 19:44:07 iCkChịBóng TieuHUgo Liêu 11
2350 19:44:07 iCkChịBóng jXzMaCungzXj Liêu 12
2351 19:44:10 zZzGCLZzZ iKGzNaughtyboy Tống 25
2352 19:44:11 DarkKing iCkChịBóng Tống 15
2353 19:44:12 iBlackGOKU PháThiên Tống 48
2354 19:44:12 TieuMap KuToSauKhoe Liêu 13
2355 19:44:12 Chơivui McLaren720 Tống 20
2356 19:44:15 ChayDauChoThoat s2HậuNghệs2 Liêu 16
2357 19:44:16 iiiSatThuPKzzz ZzKotaroZz Liêu 15
2358 19:44:16 ChayDauChoThoat Mrsliver Liêu 17
2359 19:44:18 MaCầmTrượng iCLTSzNaughtyBoy Tống 16
2360 19:44:18 MaCầmTrượng iiiSatThuPKzzz Tống 17
2361 19:44:18 OreoOriginal ChayDauChoThoat Tống 64
2362 19:44:21 oS2oCôDâuMa ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 20
2363 19:44:21 ISxxThíchYÊN Chơivui Liêu 25
2364 19:44:21 iDCzHercules MingMing Liêu 32
2365 19:44:21 VìAiEmBỏAnh MaCầmTrượng Liêu 2
2366 19:44:22 Obamama No1xDamez Tống 44
2367 19:44:22 HuỳnhTấnLộc LzinhNhi Tống 40
2368 19:44:22 HuỳnhTấnLộc iDCzHercules Tống 41
2369 19:44:22 HuỳnhTấnLộc iDNzNaughtyboy Tống 42
2370 19:44:23 Alexander buzcuzdaiphap Liêu 45
2371 19:44:23 ĐTBLạcNguyênSoái nPhogThảoPhương Liêu 56
2372 19:44:24 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 46
2373 19:44:24 0reo0riginal iS2iQuyềnStyle Tống 27
2374 19:44:26 OreoOriginal iiNamerDGC Tống 65
2375 19:44:27 TuLuxz TậpPKxMGB Tống 20
2376 19:44:29 iiBPzMaiMalYeuEm ThằngBéNgủQuên Liêu 32
2377 19:44:29 iBlackGOKU Jx2VôCực Tống 49
2378 19:44:29 IiChúTiễuĐaTình MyNhanNo11 Liêu 45
2379 19:44:31 OreoOriginal iSGzNaughtyBoy Tống 66
2380 19:44:32 IooTiếpThịSữaooI BuonKhoeBuffKhoe Liêu 33
2381 19:44:34 DarkKing ISzXaPhuTNCxTLT Tống 16
2382 19:44:35 Alexander oChalesTrần Liêu 47
2383 19:44:35 Jx2acbdef2xJ XDameLaAnh Liêu 12
2384 19:44:35 Jx2acbdef2xJ izBạnNamGiấuTên Liêu 13
2385 19:44:37 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 44
2386 19:44:37 iKGzNaughtyboy jx2Apolo Liêu 18
2387 19:44:39 iKGzNaughtyboy Jx2AnhEmXDame Liêu 19
2388 19:44:40 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 57
2389 19:44:40 iiNuTaurus BịThíchBéNguyệt Tống 15
2390 19:44:40 Jx2MTGzZ zzAnhTrungzz Liêu 49
2391 19:44:41 YÊuMộtVìSaO nPhogThảoPhương Liêu 18
2392 19:44:42 iMrMalthaelKID jx2LengKengIoI Tống 12
2393 19:44:42 TuLuxz iS2iQuyềnStyle Tống 21
2394 19:44:43 iBlackGOKU iiiCaVeChuaiii Tống 50
2395 19:44:44 zZzGCLZzZ ZzNoNo1zz Tống 26
2396 19:44:44 Jx2VôCực iTBxRoseMirelina Liêu 44
2397 19:44:47 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 33
2398 19:44:48 s2HậuNghệs2 iCkChịBóng Tống 45
2399 19:44:51 Alexander izHueManzi Liêu 48
2400 19:44:51 oChalesTrần PháThiên Tống 52
2401 19:44:53 TậpPKxMGB Pino911 Liêu 29
2402 19:44:53 iBlackGOKU Alexander Tống 51
2403 19:44:54 iMrMalthaelKID IiChúTiễuĐaTình Tống 13
2404 19:44:54 Jx2iBắcKiềuPhong zZzGCLZzZ Liêu 19
2405 19:44:56 YÊuMộtVìSaO MaCầmTrượng Liêu 19
2406 19:44:56 Jx2MTGzZ oS2oCôDâuMa Liêu 50
2407 19:44:57 zIzTanMuc ĐànLàThuiNha Liêu 14
2408 19:44:59 iSGzNaughtyBoy TuLuxz Liêu 43
2409 19:44:59 izBạnNamGiấuTên NgheoVaLieuS2 Tống 50
2410 19:45:00 zCụcCứtMayMắn Jx2iBắcKiềuPhong Tống 35
2411 19:45:01 iiJx2NamGa iKGzNaughtyboy Tống 11
2412 19:45:01 YSLxVùngNhạyCảm iiiSatThuPKzzz Tống 8
2413 19:45:01 TieuMap izMaNữGiấuTên Liêu 14
2414 19:45:03 YSLxVùngNhạyCảm McLaren720 Tống 9
2415 19:45:04 VDBxxDamexx No1xDamez Tống 23
2416 19:45:06 iiDHiiMr62ii HuỳnhTấnLộc Liêu 22
2417 19:45:07 iiDHiiMr62ii nPhogThảoPhương Liêu 23
2418 19:45:08 VDBxxDamexx BịThíchBéNguyệt Tống 24
2419 19:45:09 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 45
2420 19:45:10 ts7BoSapBaDaook PTGaTapChoiPkZ Tống 22
2421 19:45:10 iiNuTaurus TieuMap Tống 16
2422 19:45:12 iiNamerDGC ts7BoSapBaDaook Liêu 19
2423 19:45:12 TậpPKxMGB BĐTHoàngTửI Liêu 30
2424 19:45:12 jXzMaCungzXj DuongKenzz Tống 38
2425 19:45:13 SoLoNhaKu MyFenToms Liêu 19
2426 19:45:13 izHueManzi XiaoMin Tống 42
2427 19:45:15 Jx2VôCực JxIITháiThiênBảo Liêu 46
2428 19:45:16 iiJx2NamGa TranCuTo Tống 12
2429 19:45:16 TieuHUgo iCkChịBóng Tống 27
2430 19:45:16 zCụcCứtMayMắn zIzTanMuc Tống 36
2431 19:45:17 zTsunade KrLinhDan2ii Liêu 55
2432 19:45:18 Alexander oChalesTrần Liêu 49
2433 19:45:22 iiDHiiMr62ii iTBxRoseMirelina Liêu 24
2434 19:45:23 iiNamerDGC MaCầmTrượng Liêu 20
2435 19:45:23 Obamama PháThiên Tống 45
2436 19:45:26 oS2oCôDâuMa iiiSatThuPKzzz Tống 21
2437 19:45:26 SoLoNhaKu nPhogThảoPhương Liêu 20
2438 19:45:28 Alexander XDameLaAnh Liêu 50
2439 19:45:31 OreoOriginal jx2LengKengIoI Tống 67
2440 19:45:31 izBạnNamGiấuTên IiChúTiễuĐaTình Tống 51
2441 19:45:33 NgheoVaLieuS2 Jx2AnhEmXDame Liêu 32
2442 19:45:33 1m7i65kqi18cm IooTiếpThịSữaooI Tống 14
2443 19:45:34 Alexander izBạnNamGiấuTên Liêu 51
2444 19:45:35 VoTongDaGai ChayDauChoThoat Tống 26
2445 19:45:35 Jx2acbdef2xJ zCụcCứtMayMắn Liêu 14
2446 19:45:35 iS2iQuyềnStyle buzcuzdaiphap Liêu 23
2447 19:45:36 Obamama No1xDamez Tống 46
2448 19:45:36 VoTongDaGai Jx2acbdef2xJ Tống 27
2449 19:45:37 iS2iQuyềnStyle iiJx2NamGa Liêu 24
2450 19:45:39 iBlackGOKU SoLoNhaKu Tống 52
2451 19:45:42 PháThiên ZzAnhKhoazZ Liêu 17
2452 19:45:42 iiDHiiMr62ii xMrMinhx Liêu 25
2453 19:45:43 iTBxRoseMirelina PháThiên Tống 35
2454 19:45:43 TranCuTo MaCầmTrượng Liêu 18
2455 19:45:43 iTiếnMartin ZzKotaroZz Liêu 14
2456 19:45:43 IiChúTiễuĐaTình XDameLaAnh Liêu 46
2457 19:45:44 iTBxRoseMirelina iTiếnMartin Tống 36
2458 19:45:45 xCR7TOXICx iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19
2459 19:45:45 NgheoVaLieuS2 xCR7TOXICx Liêu 33
2460 19:45:46 Jx2VôCực Mrsliver Liêu 47
2461 19:45:46 TậpPKxMGB nPhogThảoPhương Liêu 31
2462 19:45:47 DarkKing iCkChịBóng Tống 17
2463 19:45:48 Jx2iBắcKiềuPhong oChalesTrần Liêu 20
2464 19:45:54 izBạnNamGiấuTên IooTiếpThịSữaooI Tống 52
2465 19:45:54 NgheoVaLieuS2 ThằngBéNgủQuên Liêu 34
2466 19:45:54 VoTongDaGai McLaren720 Tống 28
2467 19:45:54 VoTongDaGai LaThiChaBon Tống 29
2468 19:45:55 Jx2VôCực TuLuxz Liêu 48
2469 19:45:55 Jx2VôCực VoTongDaGai Liêu 49
2470 19:45:56 iKGzNaughtyboy zZzGCLZzZ Liêu 20
2471 19:45:56 iKGzNaughtyboy Jx2TửHình Liêu 21
2472 19:45:57 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 14
2473 19:45:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISzXaPhuTNCxTLT Tống 26
2474 19:45:58 TieuMap JxIITháiThiênBảo Liêu 15
2475 19:45:58 DarkKing No1xDamez Tống 18
2476 19:45:58 iTBxRoseMirelina ISxxThíchYÊN Tống 37
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 19:16:32 xCR7TOXICx Liêu
2 19:16:41 iSTzHoàngĐế Tống
3 19:16:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
4 19:16:57 iSTzHoàngĐế Tống
5 19:17:00 xCR7TOXICx Liêu
6 19:17:25 Jx2VôCực Tống
7 19:17:36 YSLxVùngNhạyCảm Liêu
8 19:18:06 Jx2VôCực Tống
9 19:18:35 OreoOriginal Liêu
10 19:18:45 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống
11 19:18:57 YSLxVùngNhạyCảm Liêu
12 19:19:05 cS2oBạchVôThường Tống
13 19:19:32 0FF123 Liêu
14 19:21:02 HoàngThượng Tống
15 19:21:27 MrMinMin Liêu
16 19:22:33 Jx2MTGzZ Tống
17 19:22:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
18 19:22:49 cS2oBạchVôThường Tống
19 19:23:10 ts7BoSapBaDaook Liêu
20 19:39:58 zTsunade Tống
21 19:40:54 kingraop9 Liêu
22 19:43:15 Jx2MTGzZ Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:17:00 0 1
2 19:18:00 1 3
3 19:19:00 3 4
4 19:20:00 4 6
5 19:21:00 4 10
6 19:22:00 6 12
7 19:23:00 7 14
8 19:24:00 7 17
9 19:25:00 7 20
10 19:26:00 7 23
11 19:27:00 7 27
12 19:28:00 7 30
13 19:29:00 7 33
14 19:30:00 7 37
15 19:31:00 7 40
16 19:32:00 7 43
17 19:33:00 7 47
18 19:33:59 7 50
19 19:34:59 7 53
20 19:35:59 7 57
21 19:36:59 7 60
22 19:37:59 7 63
23 19:38:59 7 67
24 19:39:59 7 70
25 19:40:59 10 70
26 19:41:59 10 74
27 19:42:59 10 77
28 19:43:59 13 78
29 19:44:59 16 78
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 OreoOriginal Liêu 67 47
2 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 57 24
3 zTsunade Tống 55 40
4 iBlackGOKU Liêu 52 27
5 izBạnNamGiấuTên Liêu 52 35
6 oChalesTrần Liêu 52 39
7 Alexander Tống 51 30
8 iSTzTônNgộKhông Tống 50 23
9 Jx2MTGzZ Tống 50 22
10 Jx2VôCực Tống 49 22
11 IiChúTiễuĐaTình Tống 46 32
12 Obamama Liêu 46 9
13 s2HậuNghệs2 Liêu 45 11
14 iSGzNaughtyBoy Tống 43 13
15 HuỳnhTấnLộc Liêu 42 37
16 izHueManzi Liêu 42 7
17 jXzMaCungzXj Liêu 38 13
18 iTBxRoseMirelina Liêu 37 28
19 JxIITháiThiênBảo Liêu 36 30
20 zCụcCứtMayMắn Liêu 36 14
21 NgheoVaLieuS2 Tống 34 17
22 IooTiếpThịSữaooI Tống 33 14
23 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 33 40
24 BĐTHoàngTửI Liêu 33 10
25 iDCzHercules Tống 32 27
26 TậpPKxMGB Tống 31 16
27 VoTongDaGai Liêu 29 20
28 TieuHUgo Liêu 27 13
29 0reo0riginal Liêu 27 4
30 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 26 4
31 zZzGCLZzZ Liêu 26 20
32 iCLTSzNaughtyBoy Tống 26 6
33 oS2oVôTìnhTiễn Tống 25 15
34 MyNhanNo11 Liêu 25 29
35 buzcuzdaiphap Liêu 25 19
36 ISxxThíchYÊN Tống 25 22
37 iThiênLa Liêu 25 2
38 iiDHiiMr62ii Tống 25 23
39 VDBxxDamexx Liêu 24 11
40 iS2iQuyềnStyle Tống 24 22
41 ts7BoSapBaDaook Liêu 22 19
42 oS2oCôDâuMa Liêu 21 7
43 iKGzNaughtyboy Tống 21 17
44 TuLuxz Liêu 21 20
45 SoLoNhaKu Tống 20 22
46 jx2LengKengIoI Tống 20 15
47 ZzNoNo1zz Tống 20 37
48 iiNamerDGC Tống 20 18
49 Chơivui Liêu 20 7
50 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 20 13
51 YuXiao Liêu 19 9
52 YÊuMộtVìSaO Tống 19 17
53 xCR7TOXICx Liêu 19 32
54 XDameLaAnh Liêu 19 45
55 Jx2AnhEmXDame Liêu 18 30
56 xMrMinhx Liêu 18 19
57 TranCuTo Tống 18 28
58 DarkKing Liêu 18 20
59 MaCầmTrượng Liêu 17 44
60 MaiDuTần Tống 17 16
61 ChayDauChoThoat Tống 17 19
62 PháThiên Tống 17 27
63 ZzAnhKhoazZ Liêu 16 24
64 iiNuTaurus Liêu 16 16
65 No1xDamez Tống 15 33
66 TieuMap Tống 15 10
67 MyFenToms Liêu 15 25
68 iiiSatThuPKzzz Tống 15 20
69 iiiCaVeChuaiii Tống 15 19
70 McLaren720 Tống 15 18
71 xChạyNgayĐi Liêu 14 30
72 1m7i65kqi18cm Liêu 14 22
73 zIzTanMuc Tống 14 18
74 cS2oBạchVôThường Tống 14 12
75 Jx2acbdef2xJ Tống 14 23
76 iTiếnMartin Tống 14 15
77 iMrMalthaelKID Liêu 13 3
78 INghệSỹLangThang Tống 13 11
79 iHeobaby Tống 13 12
80 iCkChịBóng Tống 12 34
81 iiJx2NamGa Liêu 12 10
82 XiaoMin Tống 12 13
83 ToaiKimTien Tống 12 17
84 iSTzHoàngĐế Tống 12 12
85 DiệpNhượcY Liêu 10 4
86 TiênHồĐiệp Liêu 10 7
87 AmBuLanCe115 Tống 10 6
88 MrMinMin Liêu 10 9
89 PTGaTapChoiPkZ Tống 10 13
90 RRRRRRRRR Tống 9 12
91 Mrsliver Liêu 9 16
92 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 9 4
93 oOoTLQ01oOo Liêu 9 7
94 jx2Apolo Liêu 9 10
95 Thinhhhhh Tống 8 17
96 BịThíchBéNguyệt Tống 8 38
97 MingMing Liêu 7 13
98 HoàngThượng Tống 7 9
99 HERO9x Tống 7 10
100 NhinCL Liêu 7 22
101 SzzMaiMaiYeuEm Tống 6 6
102 iCôThắmKhôngVềz Liêu 6 13
103 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 6 27
104 iHTzPhongNguyễn Tống 5 4
105 oIoVôThần Liêu 5 3
106 oIoBoyHamChoioIo Liêu 5 4
107 1CõiMìnhTa Tống 5 2
108 NhiemDoc Liêu 4 10
109 iDNzNaughtyboy Tống 4 12
110 kingraop9 Liêu 4 16
111 zzAnhTrungzz Liêu 4 7
112 FwMzHeniken Tống 4 4
113 OnGiaZ Liêu 4 17
114 zMìnhTaoCânHếtz Liêu 4 1
115 VolamVosongzz Tống 4 8
116 idolVl2 Tống 4 12
117 nPhogThảoPhương Liêu 3 55
118 ThằngBéNgủQuên Liêu 3 17
119 i3eTapXdame Liêu 3 9
120 i70Jx2ThỏCon Tống 3 6
121 ChắcAiĐóSẽNằm Tống 2 11
122 ISzXaPhuTNCxTLT Tống 2 18
123 TròChơiÂmNhạc Liêu 2 10
124 S2oQuỳnhXjnhoS2 Tống 2 3
125 zIzSútVàoTimEmii Tống 2 2
126 iBụiĐờiNo1 Tống 2 9
127 HaiConThằnLằnCon Tống 2 4
128 VìAiEmBỏAnh Tống 2 6
129 KrLinhDan2ii Liêu 1 7
130 VácCàyquaNúi Liêu 1 0
131 ZzKotaroZz Liêu 1 27
132 iTLTxDameNo1 Liêu 1 10
133 Jx2ChanSutPro Tống 1 6
134 0FF123 Liêu 1 5
135 ĐànLàThuiNha Liêu 1 3
136 xxxNguyetCamxxx Liêu 1 6
137 zZBoiVjDamMezX Tống 0 6
138 ThuỳLinh Liêu 0 1
139 TheBITCHES Liêu 0 1
140 Pino911 Liêu 0 5
141 TaoLaoLaTao Tống 0 2
142 BóngĐêm Tống 0 1
143 iDzVuiVe Tống 0 1
144 xxDaiKieuxx Liêu 0 4
145 BánhOreoDâu Liêu 0 1
146 LzinhNhi Tống 0 5
147 zzTúBútÔngzz Liêu 0 1
148 iGiậtBắnMình Tống 0 1
149 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 3
150 TheDEAD Liêu 0 1
151 iHNzThúyVân Tống 0 1
152 ISxxCua Liêu 0 3
153 iHNzThúyHương Tống 0 1
154 NguyenVanDui Liêu 0 1
155 zziChâuThảoizz Liêu 0 4
156 VkGauDubaix Tống 0 9
157 oLXoLầuXanh15 Tống 0 5
158 ConMèoCon Tống 0 2
159 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 0 19
160 iiLếuLều Liêu 0 2
161 ThichYeuEm Tống 0 8
162 iHNzThúyKiều Tống 0 7
163 BuonKhoeBuffKhoe Liêu 0 11
164 oLXoLầuXanh14 Tống 0 2
165 Quan12 Tống 0 1
166 iDCzNaughtyGirl Tống 0 6
167 LaThiChaBon Tống 0 16
168 KuToSauKhoe Liêu 0 11
169 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 5
170 S2oChânDài1m1oS2 Liêu 0 1
171 ViênNghĩaMẫn Tống 0 5
172 TiênÔngThèmChịch Tống 0 2
173 ZCanDyZ Tống 0 10
174 KhúcNhạcTửVong Tống 0 13
175 ThiếuLâm Liêu 0 3
176 xVTRxMoonKen Tống 0 1
177 ThuThảo94 Liêu 0 3
178 T9SieuMau Liêu 0 5
179 ISxxMGBút Tống 0 1
180 DuongKenzz Tống 0 3
181 izMaNữGiấuTên Liêu 0 9
182 Jx2TửHình Liêu 0 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 19:46:29 iSTzTônNgộKhông 1 Tống 500
2 19:46:29 s2HậuNghệs2 2 Liêu 500
3 19:46:29 Jx2MTGzZ 3 Tống 500
4 19:46:29 OreoOriginal 4 Liêu 500
5 19:46:29 Obamama 5 Liêu 500
6 19:46:29 zTsunade 6 Tống 500
7 19:46:29 ĐTBLạcNguyênSoái 7 Tống 500
8 19:46:29 Jx2VôCực 8 Tống 500
9 19:46:29 iBlackGOKU 9 Liêu 500
10 19:46:29 Alexander 10 Tống 492
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:45:59 357 1410