Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 15 giờ ngày 16/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 15:01:03 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 15:01:03 SinhRaĐểĂnHành Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 15:01:03 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 15:01:03 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 15:01:03 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 15:01:04 zZThaoĐạiKa0612 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[0]
7 15:01:04 zizBútMa Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[7]:Liêu[0]
8 15:01:04 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[8]:Liêu[0]
9 15:01:04 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[9]:Liêu[0]
10 15:01:06 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[10]:Liêu[0]
11 15:01:07 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[11]:Liêu[0]
12 15:01:07 ISxxThíchFerrari Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[12]:Liêu[0]
13 15:01:08 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[13]:Liêu[0]
14 15:01:10 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[14]:Liêu[0]
15 15:01:11 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Vip Tống[14]:Liêu[1]
16 15:01:11 HPxChịBaHảiPhòng Nga My phật gia Tống Vip Tống[15]:Liêu[1]
17 15:01:12 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[16]:Liêu[1]
18 15:01:13 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Vip Tống[17]:Liêu[1]
19 15:01:15 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[18]:Liêu[1]
20 15:01:19 oZZTừCẩmHuyZZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Vip Tống[18]:Liêu[2]
21 15:01:25 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Vip Tống[18]:Liêu[3]
22 15:01:32 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[18]:Liêu[4]
23 15:01:32 iACEzYuRiBoyPKT3 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[5]
24 15:01:34 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[6]
25 15:01:36 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[7]
26 15:01:36 OreoCookie Nga My phật gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[8]
27 15:01:39 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[18]:Liêu[9]
28 15:01:41 OreoMatchaCream Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[18]:Liêu[10]
29 15:01:43 ixxBéTrangTậpBắn Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[18]:Liêu[11]
30 15:01:43 zXin1LanThuazz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[12]
31 15:01:44 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 15:01:46 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 15:01:46 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 15:01:46 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 15:01:46 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 15:01:47 HoaiLyBeo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 15:01:47 NguyHiemCA Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 15:01:49 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 15:01:49 CùTrọngXoay Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 15:01:51 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 15:01:51 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 15:01:51 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 15:01:51 KellLong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 15:01:52 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 15:01:52 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 15:01:54 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 15:01:54 iHNzThúyHương Tà Độc Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 15:01:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 15:01:57 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 15:01:58 S2oSugarBabyoS2o Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 15:01:58 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 15:01:58 BạchCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 15:01:58 zF3zKFCzPkT3 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 15:01:59 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 15:01:59 TaiSaoThe Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 15:02:00 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 15:02:00 QuyềnCướcVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 15:02:01 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 15:02:01 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 15:02:02 1Jx2zjjTyAk47 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 15:02:02 ZxyKẹOxyZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 15:02:02 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 15:02:02 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[33]:Liêu[30]
64 15:02:02 iHNzThúyKiều Nga My tục gia Tống Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 15:02:02 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 15:02:06 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 15:02:06 iHNzThúyVân Nga My phật gia Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 15:02:07 Đàoooo Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 15:02:07 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 15:02:07 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 15:02:07 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 15:02:11 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 15:02:11 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 15:02:12 Kuuuuuuuuu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 15:02:12 Obamama Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 15:02:12 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 15:02:13 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 15:02:13 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 15:02:13 chuyenkay Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 15:02:14 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 15:02:14 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 15:02:17 HiepDamSuThai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 15:02:17 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 15:02:17 DyBắnChíuChíu Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 15:02:17 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[44]:Liêu[41]
86 15:02:18 JxMàKhócVớiSầuxJ Nga My phật gia Tống Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 15:02:18 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 15:02:21 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 15:02:21 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 15:02:28 BạchNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 15:02:28 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 15:02:30 MriZeHieniZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 15:02:30 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 15:02:31 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 15:02:32 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 15:02:36 DanGayTaiBo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 15:02:37 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 15:02:40 DJLanKènTây Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 15:02:40 VLTKRickKitVn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 15:02:46 xChạyNgayĐi Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 15:02:46 oS2oVôTìnhTiễn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 15:02:47 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 15:02:47 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 15:02:57 ViSaoToiBuon Tà Độc Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 15:02:57 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 15:03:08 iNguyễnThuỳLinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 15:03:09 zF3zGaPkT3z Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 15:03:13 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 15:03:13 ISxxDGCxWind Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 15:03:19 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 15:03:19 oOoTLQ01oOo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 15:03:30 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 15:03:30 LzinhNhi Đường Môn Châm Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 15:03:41 OreoCheese Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 15:03:41 Coiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 15:03:47 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 15:03:48 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 15:03:54 tùngtrâuhihi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 15:03:54 OumaTokita Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 15:04:03 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 15:04:03 S2oTìnhĐơnPhương Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 15:04:07 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 15:04:08 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 15:04:17 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 15:04:17 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 15:04:26 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 15:04:28 EErinConnor Nga My phật gia Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 15:04:30 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 15:04:32 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 15:04:39 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 15:04:40 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 15:04:51 CậuBéThầnSầu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 15:04:52 hahagirlbup Nga My phật gia Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 15:04:56 trumsvever Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 15:05:03 zzAnhTrungzz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[69]:Liêu[66]
136 15:05:08 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[67]
137 15:05:15 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[70]:Liêu[67]
138 15:05:16 Jx2Shoul Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 15:05:19 Xaphuocvpomnvjtw Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[68]
140 15:05:23 XxPhieuXx99 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 15:05:27 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[72]:Liêu[69]
142 15:05:33 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[70]
143 15:05:34 MắmDĩTHõa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[73]:Liêu[70]
144 15:05:35 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 15:05:39 IIoS2oII Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[71]
146 15:05:55 jx2vnUHECpldf Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[72]
147 15:05:57 KEMLoVe Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[72]
148 15:06:14 SưThúc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[73]
149 15:06:16 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[74]
150 15:06:22 BốĐờiJQK Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[74]
151 15:06:24 CherryBlossom Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[77]:Liêu[74]
152 15:06:40 laychuaanme Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[75]
153 15:06:40 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[78]:Liêu[75]
154 15:06:50 ISxxThíchYÊN Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[75]
155 15:06:58 iHTzPhongNguyễn Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[76]
156 15:06:59 XDameLaAnh Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[77]
157 15:07:01 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[77]
158 15:07:19 ĐCMxPhêHeroin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[78]
159 15:07:30 i79xITđamez99 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[79]
160 15:07:33 CaVeLàEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[81]:Liêu[79]
161 15:07:35 BéSâuDễThương Tà Độc Liêu Thường Tống[81]:Liêu[80]
162 15:07:39 ĐoạtMệnhPhuNhân Nga My phật gia Tống Thường Tống[82]:Liêu[80]
163 15:07:44 XjnhKeTao Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[82]:Liêu[81]
164 15:08:12 1sutvoalo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[82]
165 15:08:13 TungCướcChếtĐịch Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[83]
166 15:08:25 iiGàTậpVácxTT Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[83]
167 15:08:30 YêuKhôngĐườngLui Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[83]:Liêu[84]
168 15:08:46 z49iLySiNoPKz Nga My phật gia Tống Thường Tống[84]:Liêu[84]
169 15:08:57 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[84]
170 15:09:03 phuongKUIGD Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[85]
171 15:09:16 i79zNTH99 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[86]
172 15:09:30 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[86]
173 15:09:39 HỏiVìSao Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[86]
174 15:09:46 oILangKhachXxz Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[88]:Liêu[86]
175 15:10:06 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[86]
176 15:10:20 besau15cmm Tà Độc Tống Thường Tống[90]:Liêu[86]
177 15:10:49 Zz1SutQuyTien Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[87]
178 15:10:50 ĐôngPhươngBấtBai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[91]:Liêu[87]
179 15:11:05 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[88]
180 15:11:07 lamcongtu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[89]
181 15:11:14 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[90]
182 15:11:18 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[91]
183 15:11:40 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[92]
184 15:11:50 kietdubai123 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[92]
185 15:11:56 iiJx2NamGa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[92]:Liêu[93]
186 15:12:16 ThiênSơnĐồngLão Tà Độc Tống Thường Tống[93]:Liêu[93]
187 15:12:24 KhúcNhạcTửVong Nga My tục gia Tống Thường Tống[94]:Liêu[93]
188 15:12:29 BuffMaxPhe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[94]:Liêu[94]
189 15:12:52 Jx2Bom Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[95]
190 15:13:10 IooGoodtalent Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[95]
191 15:13:20 ZzNhiTyzZ Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[95]:Liêu[96]
192 15:14:08 iS2iImSoSad Nga My tục gia Tống Thường Tống[96]:Liêu[96]
193 15:14:12 Jx2OneHitVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[97]:Liêu[96]
194 15:14:19 SatThuVl2Vip Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[97]
195 15:14:32 iSaoEmKhôngVềS2 Nga My phật gia Liêu Thường Tống[97]:Liêu[98]
196 15:14:52 NgaMyBuffVip Nga My phật gia Liêu Thường Tống[97]:Liêu[99]
197 15:15:32 iSunLight Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[100]
198 15:15:44 iIiS2BaByQueen Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[98]:Liêu[100]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 40
2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 39
3 Nga My phật gia Liêu 12
4 Nga My phật gia Tống 11
5 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 10
6 Nga My tục gia Tống 9
7 Võ Đang tục gia Tống 9
8 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 7
9 Võ Đang tục gia Liêu 7
10 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 6
11 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 6
12 Dương Môn Cung Kỵ Tống 6
13 Minh Giáo Trận Binh Tống 6
14 Tà Độc Liêu 5
15 Tà Độc Tống 5
16 Nga My tục gia Liêu 5
17 Côn Lôn Thiên Sư Tống 4
18 Minh Giáo Trận Binh Liêu 3
19 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 2
20 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 2
21 Đường Môn Châm Tống 1
22 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 1
23 Võ Đang đạo gia Liêu 1
24 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 15:17:00 83 77
2 15:18:00 86 77
3 15:19:00 85 74
4 15:20:00 79 73
5 15:21:00 79 72
6 15:22:00 80 71
7 15:23:00 79 69
8 15:24:00 79 71
9 15:25:00 80 73
10 15:26:00 81 75
11 15:27:00 81 74
12 15:28:00 81 73
13 15:29:00 81 74
14 15:30:00 80 73
15 15:31:00 82 74
16 15:32:00 80 71
17 15:33:00 81 72
18 15:34:00 82 71
19 15:35:00 82 70
20 15:36:00 83 73
21 15:37:00 81 71
22 15:38:00 80 70
23 15:39:00 79 70
24 15:40:00 79 70
25 15:41:00 78 68
26 15:42:00 78 68
27 15:43:00 78 67
28 15:44:00 78 68
29 15:45:00 77 67
30 15:46:00 77 65
31 15:47:00 77 68
32 15:48:00 78 65
33 15:49:00 78 66
34 15:50:00 77 66
35 15:51:00 77 65
36 15:52:00 75 63
37 15:53:00 75 64
38 15:54:00 75 63
39 15:54:59 76 64
40 15:55:59 76 65
41 15:56:59 76 66
42 15:57:59 73 67
43 15:58:59 70 68
44 15:59:59 74 68
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
1 15:16:18 ISxxDGCxWind MriZeHieniZ Liêu 1 1
2 15:16:22 OumaTokita oooPéVũooo Liêu 1 1
3 15:16:22 OumaTokita OreoCookie Liêu 2 2
4 15:16:23 ISxxThíchYÊN VoTongDaGai Liêu 1 1
5 15:16:24 ISxxThíchYÊN ixDsquared2 Liêu 2 2
6 15:16:25 tùngtrâuhihi ISxxThíchFerrari Tống 1 1
7 15:16:25 Jx2VôCực tùngtrâuhihi Liêu 1 1
8 15:16:29 SinhRaĐểĂnHành B52PriseStop Liêu 1 1
9 15:16:30 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 1 1
10 15:16:34 ĐTBLạcNguyênSoái HoaiLyBeo Liêu 1 1
11 15:16:37 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 3 3
12 15:16:45 zzAnhTrungzz ThíchHoàThượng Tống 1 1
13 15:16:46 1sutvoalo OumaTokita Tống 1 1
14 15:16:46 oooPéVũooo iiGàTậpVácxTT Tống 1 1
15 15:16:48 1sutvoalo VLTKRickKitVn Tống 2 2
16 15:16:48 ChanSut15cm phuongKUIGD Liêu 1 1
17 15:16:51 ChanSut15cm Zz1SutQuyTien Liêu 2 2
18 15:16:51 iBắcTốngĐạiVương trumsvever Liêu 1 1
19 15:16:59 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
20 15:17:00 zZThaoĐạiKa0612 1sutvoalo Liêu 1 1
21 15:17:00 iBlackGOKU zZThaoĐạiKa0612 Tống 1 1
22 15:17:00 oS2oVôTìnhTiễn HắcYNhân Liêu 1 1
23 15:17:01 Jx2VôCực zzAnhTrungzz Liêu 2 2
24 15:17:02 i70Jx2ThỏCon LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
25 15:17:03 i70Jx2ThỏCon izMaNữGiấuTên Liêu 2 2
26 15:17:04 zXin1LanThuazz ZzNoNo1zz Tống 1 1
27 15:17:07 SzzMaiMaiYeuEm YêuKhôngĐườngLui Liêu 1 1
28 15:17:09 ChanSut15cm zXin1LanThuazz Liêu 3 3
29 15:17:10 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 1 1
30 15:17:10 xChạyNgayĐi chuyenkay Tống 1 1
31 15:17:11 zCụcCứtMayMắn oOoTLQ01oOo Tống 1 1
32 15:17:12 cS2oBạchVôThường ĐCMxPhêHeroin Liêu 1 1
33 15:17:13 iDCzHercules iMrMalthaelKID Liêu 1 1
34 15:17:13 McLaren720 OreoOriginal Liêu 2 2
35 15:17:17 HắcYNhân iKGzNaughtyboy Tống 1 1
36 15:17:17 oS2oVôTìnhTiễn oooPéVũooo Liêu 2 2
37 15:17:17 iSTzTônNgộKhông MrMinMin Liêu 1 1
38 15:17:19 DJLanKènTây ZxyKẹOxyZ Tống 1 1
39 15:17:20 zizBútMa OreoCheese Liêu 1 1
40 15:17:21 cS2oBạchVôThường MriZeHieniZ Liêu 2 2
41 15:17:23 McLaren720 0reo0riginal Liêu 3 3
42 15:17:24 HắcYNhân iSTzTônNgộKhông Tống 2 2
43 15:17:27 DyBắnChíuChíu BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
44 15:17:28 XiaoMin Kuuuuuuuuu Liêu 2 2
45 15:17:28 CherryBlossom trumsvever Liêu 1 1
46 15:17:29 S2oTìnhĐơnPhương i79zNTH99 Liêu 1 1
47 15:17:30 oIoBoyHamChoioIo KellLong Tống 1 1
48 15:17:30 NgáoĐá ThíchHoàThượng Tống 1 1
49 15:17:30 iManboHieuThuBa BốĐờiJQK Tống 1 1
50 15:17:32 cS2oBạchVôThường tùngtrâuhihi Liêu 3 3
51 15:17:32 DuongKenzz xChạyNgayĐi Liêu 1 1
52 15:17:32 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 2 2
53 15:17:34 ZzNhiTyzZ zF3zKFCzPkT3 Tống 1 1
54 15:17:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiGàTậpVácxTT Tống 1 1
55 15:17:35 iBắcTốngĐạiVương OreoCookie Liêu 2 2
56 15:17:36 B52PriseStop MắmDĩTHõa Tống 1 1
57 15:17:37 OumaTokita DyBắnChíuChíu Liêu 3 1
58 15:17:37 ISxxThíchYÊN MyFenToms Liêu 4 4
59 15:17:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 2 2
60 15:17:39 oS2oCôDâuMa ZxyKẹOxyZ Tống 1 1
61 15:17:40 CherryBlossom iMrMalthaelKID Liêu 2 2
62 15:17:41 ChanSut15cm 0reo0riginal Liêu 4 4
63 15:17:41 DJLanKènTây ZzNoNo1zz Tống 2 2
64 15:17:42 s2HậuNghệs2 i70Jx2ThỏCon Tống 1 1
65 15:17:43 BoyonechapQT CherryBlossom Tống 1 1
66 15:17:44 iSTzHoàngĐế ĐCMxPhêHeroin Liêu 1 1
67 15:17:44 ChanSut15cm BoyonechapQT Liêu 5 5
68 15:17:50 LongTranhHổĐấu SinhRaĐểĂnHành Tống 1 1
69 15:17:52 BạchCước HPxChịBaHảiPhòng Tống 1 1
70 15:17:52 ISxxDGCxWind MyFenToms Liêu 2 2
71 15:17:53 oS2oVôTìnhTiễn xChạyNgayĐi Liêu 3 3
72 15:17:54 oS2oVôTìnhTiễn HoaiLyBeo Liêu 4 4
73 15:17:54 OreoCheese phideptrai Tống 1 1
74 15:17:55 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 2 2
75 15:17:55 ISxxDGCxWind OreoOriginal Liêu 3 3
76 15:17:55 ĐTBLạcNguyênSoái izMaNữGiấuTên Liêu 3 3
77 15:17:55 OreoCheese XiaoMin Tống 3 3
78 15:17:56 YSLxVùngNhạyCảm ZxyKẹOxyZ Tống 1 1
79 15:17:56 iDCzHercules trumsvever Liêu 2 2
80 15:17:57 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 4 4
81 15:17:57 iSTzTônNgộKhông 1sutvoalo Liêu 2 1
82 15:18:01 oIoBoyHamChoioIo SoanCR Tống 2 2
83 15:18:03 ZVìAnhThươngEm iIiS2BaByQueen Tống 1 1
84 15:18:04 iManboHieuThuBa iBắcTốngĐạiVương Tống 2 1
85 15:18:07 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 2 2
86 15:18:07 iiĐầuTrọc2Mái LongTranhHổĐấu Liêu 1 1
87 15:18:08 B52PriseStop IooTiếpThịSữaooI Tống 2 2
88 15:18:09 phuongKUIGD ThíchHoàThượng Tống 1 1
89 15:18:09 s2HậuNghệs2 McLaren720 Tống 2 2
90 15:18:13 ĐôngPhươngBấtBai laychuaanme Liêu 1 1
91 15:18:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 3 3
92 15:18:14 zizBútMa YêuKhôngĐườngLui Liêu 2 2
93 15:18:14 VoTongDaGai zizBútMa Tống 1 1
94 15:18:15 ISxxDGCxWind iMrMalthaelKID Liêu 4 4
95 15:18:15 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 3 3
96 15:18:15 ISxxThíchYÊN 0reo0riginal Liêu 5 5
97 15:18:16 OreoCheese ZxyKẹOxyZ Tống 4 4
98 15:18:16 OreoCheese BốĐờiJQK Tống 5 5
99 15:18:17 iManboHieuThuBa iDCzHercules Tống 3 2
100 15:18:18 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 4 4
101 15:18:19 Jx2VôCực ZzNhiTyzZ Liêu 4 4
102 15:18:20 tùngtrâuhihi Jx2acbdef2xJ Tống 2 1
103 15:18:20 zZThaoĐạiKa0612 VoTongDaGai Liêu 2 1
104 15:18:20 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 4 4
105 15:18:21 MrMinMin iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
106 15:18:21 xChạyNgayĐi chuyenkay Tống 2 1
107 15:18:21 oIoBoyHamChoioIo SzzMaiMaiYeuEm Tống 3 3
108 15:18:25 iSTzHoàngĐế MrMinMin Liêu 2 2
109 15:18:25 HắcYNhân ZCanDyZ Tống 3 3
110 15:18:25 MriZeHieniZ iTBxHoàngHậu Tống 1 1
111 15:18:28 s2HậuNghệs2 NguyHiemCA Tống 3 3
112 15:18:29 zXin1LanThuazz iSTzHoàngĐế Tống 2 1
113 15:18:31 OreoCheese OumaTokita Tống 6 6
114 15:18:31 cS2oBạchVôThường BạchCước Liêu 5 5
115 15:18:32 OreoCheese XiaoMin Tống 7 7
116 15:18:35 ĐôngPhươngBấtBai Kuuuuuuuuu Liêu 2 2
117 15:18:36 DJLanKènTây ThíchHoàThượng Tống 3 3
118 15:18:36 iiĐầuTrọc2Mái iMrMalthaelKID Liêu 2 2
119 15:18:36 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 5 5
120 15:18:38 cS2oBạchVôThường HoaiLyBeo Liêu 6 6
121 15:18:40 YSLxVùngNhạyCảm ZxyKẹOxyZ Tống 2 2
122 15:18:42 IooTiếpThịSữaooI SưThúc Liêu 1 1
123 15:18:43 sSunFlower ĐCMxPhêHeroin Liêu 1 1
124 15:18:43 CherryBlossom OreoCheese Liêu 3 1
125 15:18:43 B52PriseStop HPxChịBaHảiPhòng Tống 3 3
126 15:18:44 ĐTBLạcNguyênSoái 0reo0riginal Liêu 6 6
127 15:18:45 oooPéVũooo iiGàTậpVácxTT Tống 2 1
128 15:18:46 Jx2Shoul BoyonechapQT Liêu 1 1
129 15:18:48 zzAnhTrungzz cS2oBạchVôThường Tống 2 1
130 15:18:50 XxPhieuXx99 zXin1LanThuazz Liêu 1 1
131 15:18:50 IIoS2oII ThichYeuEm Tống 1 1
132 15:18:50 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 4 4
133 15:18:50 sSunFlower HắcYNhân Liêu 2 2
134 15:18:51 iiĐầuTrọc2Mái iiJx2NamGa Liêu 3 3
135 15:18:52 ISxxThíchYÊN izMaNữGiấuTên Liêu 6 6
136 15:18:52 zZThaoĐạiKa0612 xChạyNgayĐi Liêu 3 2
137 15:18:52 ĐTBLạcNguyênSoái iMrMalthaelKID Liêu 7 7
138 15:18:53 ssHVT32ss ĐôngPhươngBấtBai Tống 1 1
139 15:18:53 HoàngThượng zzAnhTrungzz Liêu 1 1
140 15:18:55 Jx2VôCực ssHVT32ss Liêu 5 5
141 15:18:56 oZZTừCẩmHuyZZo ThíchHoàThượng Tống 1 1
142 15:18:56 iBlackGOKU iDCzNaughtyGirl Tống 2 1
143 15:18:58 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 3 1
144 15:18:59 YSLxVùngNhạyCảm zF3zKFCzPkT3 Tống 3 3
145 15:18:59 oIoBoyHamChoioIo KellLong Tống 4 4
146 15:18:59 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 4 2
147 15:19:00 ISxxDGCxWind OreoOriginal Liêu 5 5
148 15:19:00 oIoBoyHamChoioIo SinhRaĐểĂnHành Tống 5 5
149 15:19:00 iManboHieuThuBa CherryBlossom Tống 4 3
150 15:19:01 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 5 1
151 15:19:03 lamcongtu chuyenkay Tống 1 1
152 15:19:03 HoàngThượng MyFenToms Liêu 2 2
153 15:19:03 Jx2Shoul HiepDamSuThai Liêu 2 2
154 15:19:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zZThaoĐạiKa0612 Tống 4 4
155 15:19:07 tùngtrâuhihi oOoTLQ01oOo Tống 3 2
156 15:19:07 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 2 2
157 15:19:07 HỏiVìSao IIoS2oII Liêu 1 1
158 15:19:08 XxPhieuXx99 lamcongtu Liêu 2 2
159 15:19:10 oZZTừCẩmHuyZZo ZxyKẹOxyZ Tống 2 2
160 15:19:12 OreoCheese zizBútMa Tống 8 1
161 15:19:13 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 9 2
162 15:19:14 ĐTBLạcNguyênSoái izMaNữGiấuTên Liêu 8 8
163 15:19:14 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 5 3
164 15:19:16 OreoCheese LzinhNhi Tống 10 3
165 15:19:16 oooPéVũooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 3 2
166 15:19:17 IooTiếpThịSữaooI MriZeHieniZ Liêu 2 2
167 15:19:17 ZzNoNo1zz HoaiLyBeo Liêu 1 1
168 15:19:18 ISxxThíchYÊN 0reo0riginal Liêu 7 7
169 15:19:19 Jx2VôCực 1sutvoalo Liêu 6 6
170 15:19:19 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 5 5
171 15:19:22 iiĐầuTrọc2Mái BuffMaxPhe Liêu 4 4
172 15:19:22 ĐCMxPhêHeroin ISxxThíchFerrari Tống 1 1
173 15:19:26 iBlackGOKU SoanCR Tống 3 1
174 15:19:27 VoTongDaGai EErinConnor Tống 2 1
175 15:19:27 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 4 2
176 15:19:28 BạchCước XxPhieuXx99 Tống 2 1
177 15:19:29 iManboHieuThuBa SzzMaiMaiYeuEm Tống 5 4
178 15:19:29 Jx2VôCực VoTongDaGai Liêu 7 7
179 15:19:30 tùngtrâuhihi ĐôngPhươngBấtBai Tống 4 3
180 15:19:31 zZMissSz Obamama Tống 1 1
181 15:19:31 BịThíchBéNguyệt VươngPhiCủaĐP Liêu 1 1
182 15:19:31 BịThíchBéNguyệt xChạyNgayĐi Liêu 2 2
183 15:19:31 BạchCước Jx2Shoul Tống 3 2
184 15:19:31 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
185 15:19:31 ChanSut15cm zZMissSz Liêu 6 1
186 15:19:31 BạchCước TaiSaoThe Tống 4 3
187 15:19:32 S2oTìnhĐơnPhương YêuKhôngĐườngLui Liêu 2 2
188 15:19:35 iiĐầuTrọc2Mái iiJx2NamGa Liêu 5 5
189 15:19:36 ĐTBLạcNguyênSoái izMaNữGiấuTên Liêu 9 9
190 15:19:37 YSLxVùngNhạyCảm zF3zKFCzPkT3 Tống 4 4
191 15:19:37 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 5 3
192 15:19:38 NgáoĐá CherryBlossom Tống 2 2
193 15:19:39 DyBắnChíuChíu iiGàTậpVácxTT Tống 2 1
194 15:19:39 izHueManzi ZCanDyZ Tống 2 2
195 15:19:41 phuongKUIGD ZxyKẹOxyZ Tống 2 2
196 15:19:41 DuongKenzz BạchCước Liêu 2 2
197 15:19:41 DyBắnChíuChíu NguyHiemCA Tống 3 2
198 15:19:43 iManboHieuThuBa ViênNghĩaMẫn Tống 6 5
199 15:19:43 Kuuuuuuuuu OumaTokita Tống 1 1
200 15:19:43 iManboHieuThuBa HaiConThằnLằnCon Tống 7 6
201 15:19:44 HoàngThượng lamcongtu Liêu 3 3
202 15:19:44 iManboHieuThuBa XeRùaSiêuTốc Tống 8 7
203 15:19:46 Jx2VôCực IIoS2oII Liêu 8 8
204 15:19:46 oooPéVũooo BốĐờiJQK Tống 4 3
205 15:19:47 iSTzHoàngĐế HoaiLyBeo Liêu 3 1
206 15:19:47 iHoaHồngĐen VLTKRickKitVn Tống 2 2
207 15:19:48 zzAnhTrungzz DuongKenzz Tống 3 1
208 15:19:49 HắcYNhân LzinhNhi Tống 4 1
209 15:19:51 zZThaoĐạiKa0612 tùngtrâuhihi Liêu 4 1
210 15:19:52 oooPéVũooo zZThaoĐạiKa0612 Tống 5 4
211 15:19:52 HiepDamSuThai ChanSut15cm Tống 1 1
212 15:19:53 ssHVT32ss ISxxThíchFerrari Tống 2 1
213 15:19:54 ZzNoNo1zz HiepDamSuThai Liêu 2 1
214 15:19:54 HắcYNhân No1xDamez Tống 5 2
215 15:19:55 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 11 4
216 15:19:55 oS2oVôTìnhTiễn DyBắnChíuChíu Liêu 5 1
217 15:19:55 DJLanKènTây BịThíchBéNguyệt Tống 4 4
218 15:19:55 oS2oVôTìnhTiễn HắcYNhân Liêu 6 2
219 15:19:56 cS2oBạchVôThường manokchan Liêu 7 1
220 15:19:56 OreoCheese Jx2acbdef2xJ Tống 12 5
221 15:19:57 B52PriseStop sSunFlower Tống 4 1
222 15:19:57 MrMinMin iBắcTốngĐạiVương Tống 2 1
223 15:19:58 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 10 10
224 15:20:01 i70Jx2ThỏCon i79zNTH99 Liêu 3 1
225 15:20:03 CherryBlossom OreoCheese Liêu 4 1
226 15:20:03 iSTzTônNgộKhông oIoBoyHamChoioIo Liêu 6 1
227 15:20:03 lamcongtu ThichYeuEm Tống 2 1
228 15:20:03 OumaTokita iManboHieuThuBa Liêu 4 1
229 15:20:06 1sutvoalo HoàngThượng Tống 3 1
230 15:20:06 ISxxDGCxWind trumsvever Liêu 6 6
231 15:20:08 zF3zKFCzPkT3 Kuuuuuuuuu Liêu 1 1
232 15:20:08 zF3zKFCzPkT3 iHoaHồngĐen Liêu 2 2
233 15:20:08 zF3zKFCzPkT3 oS2oCôDâuMa Liêu 3 3
234 15:20:09 CherryBlossom Zz1SutQuyTien Liêu 5 2
235 15:20:10 YuXiao zF3zKFCzPkT3 Tống 1 1
236 15:20:11 LongTranhHổĐấu zZThaoĐạiKa0612 Tống 3 1
237 15:20:13 YuXiao CherryBlossom Tống 2 2
238 15:20:13 iSTzTônNgộKhông ĐCMxPhêHeroin Liêu 7 2
239 15:20:14 xChạyNgayĐi chuyenkay Tống 3 1
240 15:20:14 oS2oVôTìnhTiễn laychuaanme Liêu 7 3
241 15:20:17 SinhRaĐểĂnHành zXin1LanThuazz Liêu 2 1
242 15:20:17 MyFenToms AmBuLanCe115 Tống 1 1
243 15:20:17 B52PriseStop iSTzHoàngĐế Tống 5 2
244 15:20:17 B52PriseStop iSTzTônNgộKhông Tống 6 3
245 15:20:18 ZzNoNo1zz MriZeHieniZ Liêu 3 2
246 15:20:18 oZZTừCẩmHuyZZo BịThíchBéNguyệt Tống 3 3
247 15:20:19 SzzMaiMaiYeuEm zCụcCứtMayMắn Liêu 2 1
248 15:20:19 OumaTokita ssHVT32ss Liêu 5 2
249 15:20:21 ISxxThíchFerrari MrMinMin Liêu 1 1
250 15:20:21 IIoS2oII iDạThiênLăng Tống 2 1
251 15:20:22 XiaoMin 0reo0riginal Liêu 3 1
252 15:20:23 XiaoMin iMrMalthaelKID Liêu 4 2
253 15:20:23 BốĐờiJQK BoyonechapQT Liêu 1 1
254 15:20:24 oOoTLQ01oOo ixDsquared2 Liêu 1 1
255 15:20:26 ChanSut15cm LongTranhHổĐấu Liêu 7 1
256 15:20:28 FwMzHeniken zZMissSz Liêu 1 1
257 15:20:28 CherryBlossom lamcongtu Liêu 6 1
258 15:20:29 ZVìAnhThươngEm SzzMaiMaiYeuEm Tống 2 2
259 15:20:29 Obamama iHoaHồngĐen Liêu 1 1
260 15:20:30 ISxxThíchYÊN OreoCookie Liêu 8 8
261 15:20:31 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 8 2
262 15:20:33 ISxxThíchYÊN Jx2iiNMKii Liêu 9 9
263 15:20:33 NgáoĐá Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 3
264 15:20:33 HiepDamSuThai ZxyKẹOxyZ Tống 2 1
265 15:20:33 XxPhieuXx99 SưThúc Liêu 3 1
266 15:20:34 OreoCheese ĐoạtMệnhPhuNhân Tống 13 1
267 15:20:34 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zF3zKFCzPkT3 Tống 5 5
268 15:20:35 xChạyNgayĐi ĐôngPhươngBấtBai Tống 4 2
269 15:20:35 oOoTLQ01oOo 1sutvoalo Liêu 2 2
270 15:20:35 xChạyNgayĐi TaiSaoThe Tống 5 3
271 15:20:35 SinhRaĐểĂnHành B52PriseStop Liêu 3 2
272 15:20:35 oS2oVôTìnhTiễn xChạyNgayĐi Liêu 8 4
273 15:20:35 zCụcCứtMayMắn ISxxThíchYÊN Tống 2 1
274 15:20:37 ZzNoNo1zz HắcYNhân Liêu 4 3
275 15:20:40 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 6 4
276 15:20:40 NguyHiemCA zzAnhTrungzz Liêu 1 1
277 15:20:42 BịThíchBéNguyệt YuXiao Liêu 3 1
278 15:20:42 iBắcTốngĐạiVương NgáoĐá Liêu 3 1
279 15:20:42 BịThíchBéNguyệt oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 4 2
280 15:20:42 BịThíchBéNguyệt trumsvever Liêu 5 3
281 15:20:42 oS2oVôTìnhTiễn phuongKUIGD Liêu 9 5
282 15:20:43 FwMzHeniken izHueManzi Liêu 2 2
283 15:20:44 oS2oVôTìnhTiễn BạchCước Liêu 10 6
284 15:20:44 McLaren720 s2HậuNghệs2 Liêu 6 2
285 15:20:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 6 6
286 15:20:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 7 7
287 15:20:47 zizBútMa YêuKhôngĐườngLui Liêu 3 1
288 15:20:49 IIoS2oII ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 2
289 15:20:54 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 9 9
290 15:20:55 iBắcTốngĐạiVương iBlackGOKU Liêu 4 2
291 15:20:56 i79zNTH99 Obamama Tống 1 1
292 15:20:56 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 3 1
293 15:20:57 B52PriseStop i70Jx2ThỏCon Tống 7 1
294 15:20:58 ĐôngPhươngBấtBai ssHVT32ss Liêu 3 1
295 15:20:58 OumaTokita VoTongDaGai Liêu 6 3
296 15:20:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 8
297 15:20:59 AmBuLanCe115 B52PriseStop Liêu 1 1
298 15:20:59 xChạyNgayĐi OumaTokita Tống 6 1
299 15:20:59 xChạyNgayĐi Jx2VôCực Tống 7 2
300 15:20:59 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 8 3
301 15:20:59 xChạyNgayĐi S2oTìnhĐơnPhương Tống 9 4
302 15:20:59 xChạyNgayĐi LzinhNhi Tống 10 5
303 15:21:00 iIiS2BaByQueen iMrMalthaelKID Liêu 1 1
304 15:21:00 iManboHieuThuBa BốĐờiJQK Tống 9 1
305 15:21:01 zZThaoĐạiKa0612 lamcongtu Liêu 5 1
306 15:21:02 iiĐầuTrọc2Mái iiJx2NamGa Liêu 6 6
307 15:21:04 McLaren720 OreoOriginal Liêu 7 3
308 15:21:04 zCụcCứtMayMắn NguyHiemCA Tống 3 2
309 15:21:04 HắcYNhân chuyenkay Tống 6 1
310 15:21:07 ZzNhiTyzZ zF3zKFCzPkT3 Tống 2 1
311 15:21:07 HỏiVìSao zzAnhTrungzz Liêu 2 1
312 15:21:07 s2HậuNghệs2 iiĐầuTrọc2Mái Tống 6 1
313 15:21:08 HắcYNhân Jx2acbdef2xJ Tống 7 2
314 15:21:09 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 6 5
315 15:21:10 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 9 9
316 15:21:11 BoyonechapQT zZThaoĐạiKa0612 Tống 2 1
317 15:21:13 LongTranhHổĐấu zizBútMa Tống 4 1
318 15:21:14 ISxxThíchYÊN MriZeHieniZ Liêu 10 1
319 15:21:14 ZxyKẹOxyZ DJLanKènTây Liêu 1 1
320 15:21:14 ZxyKẹOxyZ HiepDamSuThai Liêu 2 2
321 15:21:16 ISxxThíchYÊN LongTranhHổĐấu Liêu 11 2
322 15:21:16 ISxxThíchYÊN iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 12 3
323 15:21:17 lamcongtu ChanSut15cm Tống 3 1
324 15:21:17 oOoTLQ01oOo zXin1LanThuazz Liêu 3 3
325 15:21:18 oOoTLQ01oOo MyFenToms Liêu 4 4
326 15:21:19 VLTKRickKitVn zCụcCứtMayMắn Liêu 1 1
327 15:21:20 CherryBlossom trumsvever Liêu 7 2
328 15:21:22 Jx2VôCực i79zNTH99 Liêu 10 1
329 15:21:23 HắcYNhân Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 3
330 15:21:24 iSTzTônNgộKhông ixDsquared2 Liêu 8 1
331 15:21:25 IooTiếpThịSữaooI BoyonechapQT Liêu 3 1
332 15:21:25 iBắcTốngĐạiVương s2HậuNghệs2 Liêu 5 3
333 15:21:28 Jx2Shoul 0reo0riginal Liêu 3 1
334 15:21:31 ISxxThíchYÊN ssHVT32ss Liêu 13 4
335 15:21:33 HắcYNhân ISxxThíchFerrari Tống 9 4
336 15:21:34 iHoaHồngĐen VLTKRickKitVn Tống 3 1
337 15:21:35 CherryBlossom ĐCMxPhêHeroin Liêu 8 3
338 15:21:36 BạchCước XxPhieuXx99 Tống 5 1
339 15:21:37 ThíchHoàThượng Kuuuuuuuuu Liêu 1 1
340 15:21:37 ZzNoNo1zz zzAnhTrungzz Liêu 5 1
341 15:21:37 oZoSờÂmĐạoSỹoZo KhúcNhạcTửVong Tống 10 10
342 15:21:38 oooPéVũooo zF3zKFCzPkT3 Tống 7 6
343 15:21:38 XiaoMin HắcYNhân Liêu 5 3
344 15:21:40 izHueManzi iIiS2BaByQueen Tống 3 1
345 15:21:41 McLaren720 MyFenToms Liêu 8 4
346 15:21:43 XjnhKeTao BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
347 15:21:43 YuXiao iDạThiênLăng Tống 3 1
348 15:21:43 SzzMaiMaiYeuEm MrMinMin Liêu 3 1
349 15:21:44 oOoTLQ01oOo BạchCước Liêu 5 5
350 15:21:45 FwMzHeniken manokchan Liêu 3 3
351 15:21:46 XjnhKeTao Jx2iBắcKiềuPhong Tống 2 2
352 15:21:49 IooTiếpThịSữaooI lamcongtu Liêu 4 2
353 15:21:49 iiĐầuTrọc2Mái xChạyNgayĐi Liêu 7 1
354 15:21:50 oIoBoyHamChoioIo TaiSaoThe Tống 6 1
355 15:21:50 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThíchHoàThượng Tống 11 11
356 15:21:51 ISxxDGCxWind izHueManzi Liêu 7 7
357 15:21:51 ZVìAnhThươngEm OumaTokita Tống 3 3
358 15:21:52 YÊuMộtVìSaO oIoBoyHamChoioIo Liêu 1 1
359 15:21:52 iBắcTốngĐạiVương trumsvever Liêu 6 4
360 15:21:53 iManboHieuThuBa CherryBlossom Tống 10 2
361 15:21:53 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 9 2
362 15:21:53 ZzNoNo1zz HắcYNhân Liêu 6 2
363 15:21:56 McLaren720 zzAnhTrungzz Liêu 9 5
364 15:21:58 s2HậuNghệs2 McLaren720 Tống 7 1
365 15:21:58 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 11 1
366 15:21:59 ZVìAnhThươngEm S2oTìnhĐơnPhương Tống 4 4
367 15:22:02 iiJx2NamGa iBắcTốngĐạiVương Tống 1 1
368 15:22:02 oooPéVũooo KhúcNhạcTửVong Tống 8 7
369 15:22:03 iHoaHồngĐen FwMzHeniken Tống 4 2
370 15:22:03 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 14 2
371 15:22:04 iiĐầuTrọc2Mái HiepDamSuThai Liêu 8 2
372 15:22:06 s2HậuNghệs2 Jx2Shoul Tống 8 2
373 15:22:07 zXin1LanThuazz oOoTLQ01oOo Tống 3 1
374 15:22:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo LộcLừaĐểMàVui Tống 12 12
375 15:22:12 DuongKenzz iBlackGOKU Liêu 3 1
376 15:22:12 ZzNoNo1zz ĐCMxPhêHeroin Liêu 7 3
377 15:22:12 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 12 2
378 15:22:13 ĐTBLạcNguyênSoái IIoS2oII Liêu 13 3
379 15:22:13 ZzNoNo1zz laychuaanme Liêu 8 4
380 15:22:16 zizBútMa xChạyNgayĐi Liêu 4 1
381 15:22:16 IooTiếpThịSữaooI lamcongtu Liêu 5 3
382 15:22:16 ixDsquared2 SoanCR Tống 1 1
383 15:22:16 zCụcCứtMayMắn NguyHiemCA Tống 4 1
384 15:22:17 ixDsquared2 BốĐờiJQK Tống 2 2
385 15:22:17 OreoCheese zizBútMa Tống 15 3
386 15:22:18 AmBuLanCe115 ixDsquared2 Liêu 2 2
387 15:22:19 Jx2acbdef2xJ zXin1LanThuazz Liêu 1 1
388 15:22:19 i79zNTH99 Jx2acbdef2xJ Tống 2 1
389 15:22:21 SinhRaĐểĂnHành iiJx2NamGa Liêu 4 3
390 15:22:22 OreoCheese iiĐầuTrọc2Mái Tống 16 4
391 15:22:22 iSTzTônNgộKhông MriZeHieniZ Liêu 10 3
392 15:22:23 ISxxThíchFerrari VoTongDaGai Liêu 2 1
393 15:22:24 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 7 1
394 15:22:25 iBlackGOKU DuongKenzz Tống 8 2
395 15:22:26 SzzMaiMaiYeuEm KuToSauKhoe Liêu 4 2
396 15:22:29 zzAnhTrungzz ZzNoNo1zz Tống 4 1
397 15:22:29 ZxyKẹOxyZ HắcYNhân Liêu 3 3
398 15:22:31 YuXiao SưTháiĐiBar Tống 4 2
399 15:22:31 oZZTừCẩmHuyZZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 1
400 15:22:31 AmBuLanCe115 BoyonechapQT Liêu 3 3
401 15:22:34 OreoCheese S2oTìnhĐơnPhương Tống 17 5
402 15:22:34 OreoCheese XiaoMin Tống 18 6
403 15:22:34 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 5 3
404 15:22:34 OreoCheese Obamama Tống 19 7
405 15:22:35 XxPhieuXx99 lamcongtu Liêu 4 1
406 15:22:35 SzzMaiMaiYeuEm YuXiao Liêu 5 3
407 15:22:35 SinhRaĐểĂnHành oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 5 4
408 15:22:35 MyFenToms ISxxThíchYÊN Tống 2 1
409 15:22:36 OreoCheese ĐôngPhươngBấtBai Tống 20 8
410 15:22:39 s2HậuNghệs2 SinhRaĐểĂnHành Tống 9 1
411 15:22:40 xChạyNgayĐi IooTiếpThịSữaooI Tống 11 1
412 15:22:40 xChạyNgayĐi ThichYeuEm Tống 12 2
413 15:22:40 xChạyNgayĐi HPxChịBaHảiPhòng Tống 13 3
414 15:22:40 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 14 4
415 15:22:40 xChạyNgayĐi LzinhNhi Tống 15 5
416 15:22:41 LongTranhHổĐấu HỏiVìSao Tống 5 1
417 15:22:41 B52PriseStop AmBuLanCe115 Tống 8 1
418 15:22:42 ZzNhiTyzZ iDạThiênLăng Tống 3 2
419 15:22:42 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 1 1
420 15:22:43 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 21 9
421 15:22:43 iHoaHồngĐen TaiSaoThe Tống 6 4
422 15:22:44 OreoCheese LộcLừaĐểMàVui Tống 22 10
423 15:22:45 iDCzHercules OreoCheese Liêu 3 1
424 15:22:47 iBlackGOKU SzzMaiMaiYeuEm Tống 9 3
425 15:22:48 HoàngThượng BạchCước Liêu 4 1
426 15:22:50 MrMinMin XxPhieuXx99 Tống 3 1
427 15:22:53 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 5 2
428 15:22:53 HoàngThượng ssHVT32ss Liêu 5 2
429 15:22:54 XjnhKeTao ThíchHoàThượng Tống 3 3
430 15:22:55 B52PriseStop Jx2VôCực Tống 9 2
431 15:22:58 iIiS2BaByQueen i79zNTH99 Liêu 2 1
432 15:22:58 cS2oBạchVôThường lamcongtu Liêu 9 3
433 15:22:59 iiĐầuTrọc2Mái YêuKhôngĐườngLui Liêu 9 1
434 15:23:01 iBlackGOKU CherryBlossom Tống 10 4
435 15:23:05 ISxxThíchFerrari MriZeHieniZ Liêu 3 2
436 15:23:05 iManboHieuThuBa zZThaoĐạiKa0612 Tống 11 3
437 15:23:07 oS2oVôTìnhTiễn Kuuuuuuuuu Liêu 11 7
438 15:23:08 ZzNoNo1zz iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 9 1
439 15:23:08 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 10 1
440 15:23:10 zZMissSz McLaren720 Tống 2 1
441 15:23:11 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 6 3
442 15:23:11 iIiS2BaByQueen HắcYNhân Liêu 3 2
443 15:23:12 iiĐầuTrọc2Mái zzAnhTrungzz Liêu 10 2
444 15:23:12 iiĐầuTrọc2Mái IIoS2oII Liêu 11 3
445 15:23:12 ISxxThíchYÊN XDameLaAnh Liêu 14 1
446 15:23:13 iDCzHercules iBlackGOKU Liêu 4 2
447 15:23:13 DJLanKènTây ZxyKẹOxyZ Tống 5 1
448 15:23:14 iManboHieuThuBa iDCzHercules Tống 12 4
449 15:23:16 Jx2Shoul MrMinMin Liêu 4 1
450 15:23:17 oIoBoyHamChoioIo ChanSut15cm Tống 7 1
451 15:23:17 OreoCheese S2oTìnhĐơnPhương Tống 23 1
452 15:23:17 HiepDamSuThai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 1
453 15:23:17 cS2oBạchVôThường iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 10 4
454 15:23:18 KellLong ixDsquared2 Liêu 1 1
455 15:23:20 ZVìAnhThươngEm OumaTokita Tống 5 5
456 15:23:21 OreoCheese BịThíchBéNguyệt Tống 24 2
457 15:23:21 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 25 3
458 15:23:22 NgáoĐá chuyenkay Tống 4 1
459 15:23:22 zCụcCứtMayMắn ISxxThíchFerrari Tống 7 4
460 15:23:22 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 7 5
461 15:23:25 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 6 1
462 15:23:27 HắcYNhân LộcLừaĐểMàVui Tống 10 1
463 15:23:29 HoàngThượng xChạyNgayĐi Liêu 6 3
464 15:23:32 B52PriseStop ThíchHoàThượng Tống 10 3
465 15:23:35 oILangKhachXxz OreoCheese Liêu 1 1
466 15:23:36 KellLong oIoBoyHamChoioIo Liêu 2 2
467 15:23:37 BoyonechapQT ISxxThíchYÊN Tống 3 1
468 15:23:37 KellLong ssHVT32ss Liêu 3 3
469 15:23:42 BốĐờiJQK HắcYNhân Liêu 2 1
470 15:23:43 B52PriseStop iiĐầuTrọc2Mái Tống 11 4
471 15:23:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 13 13
472 15:23:43 SoanCR i79zNTH99 Liêu 1 1
473 15:23:44 zzAnhTrungzz iSTzTônNgộKhông Tống 5 1
474 15:23:44 AmBuLanCe115 iiJx2NamGa Liêu 4 1
475 15:23:45 iBlackGOKU CherryBlossom Tống 11 1
476 15:23:46 XiaoMin MyFenToms Liêu 6 1
477 15:23:46 manokchan ZxyKẹOxyZ Tống 1 1
478 15:23:47 zCụcCứtMayMắn zizBútMa Tống 8 5
479 15:23:47 iHoaHồngĐen oOoTLQ01oOo Tống 8 6
480 15:23:48 Obamama zXin1LanThuazz Liêu 2 1
481 15:23:49 BốĐờiJQK manokchan Liêu 3 2
482 15:23:49 BốĐờiJQK HiepDamSuThai Liêu 4 3
483 15:23:49 BốĐờiJQK BoyonechapQT Liêu 5 4
484 15:23:51 KellLong 1sutvoalo Liêu 4 4
485 15:23:52 ZzNoNo1zz B52PriseStop Liêu 10 1
486 15:23:52 ssHVT32ss SưTháiĐiBar Tống 3 1
487 15:23:53 BốĐờiJQK ĐCMxPhêHeroin Liêu 6 5
488 15:23:53 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 4 2
489 15:23:54 Jx2acbdef2xJ ixDsquared2 Liêu 2 1
490 15:23:55 LongTranhHổĐấu KellLong Tống 6 1
491 15:23:55 zZThaoĐạiKa0612 s2HậuNghệs2 Liêu 6 1
492 15:23:56 zZThaoĐạiKa0612 VươngPhiCủaĐP Liêu 7 2
493 15:23:56 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 14 1
494 15:23:57 zCụcCứtMayMắn zZThaoĐạiKa0612 Tống 9 6
495 15:23:57 DyBắnChíuChíu ISxxThíchFerrari Tống 4 1
496 15:23:59 iACEzYuRiBoyPKT3 SzzMaiMaiYeuEm Tống 1 1
497 15:24:01 zZMissSz DuongKenzz Tống 3 1
498 15:24:02 izHueManzi BốĐờiJQK Tống 4 1
499 15:24:02 BạchCước NguyHiemCA Tống 6 1
500 15:24:03 iBắcTốngĐạiVương zzAnhTrungzz Liêu 7 1
501 15:24:04 BạchCước SoanCR Tống 7 2
502 15:24:05 ĐTBLạcNguyênSoái BạchCước Liêu 15 2
503 15:24:06 ZVìAnhThươngEm zF3zKFCzPkT3 Tống 6 6
504 15:24:10 B52PriseStop BịThíchBéNguyệt Tống 12 1
505 15:24:10 Jx2acbdef2xJ ssHVT32ss Liêu 3 2
506 15:24:11 zZMissSz McLaren720 Tống 4 2
507 15:24:11 OreoCheese iIiS2BaByQueen Tống 26 1
508 15:24:12 FwMzHeniken laychuaanme Liêu 4 1
509 15:24:13 FwMzHeniken iBlackGOKU Liêu 5 2
510 15:24:14 MrMinMin Jx2acbdef2xJ Tống 4 1
511 15:24:14 XxPhieuXx99 XjnhKeTao Liêu 5 1
512 15:24:14 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 7 2
513 15:24:16 iDCzHercules iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 5 1
514 15:24:18 OreoCheese HaiConThằnLằnCon Tống 27 2
515 15:24:19 OreoCheese ViênNghĩaMẫn Tống 28 3
516 15:24:19 OreoCheese XiaoMin Tống 29 4
517 15:24:20 OreoCheese i70Jx2ThỏCon Tống 30 5
518 15:24:20 OreoCheese IooTiếpThịSữaooI Tống 31 6
519 15:24:20 OreoCheese XeRùaSiêuTốc Tống 32 7
520 15:24:21 iiĐầuTrọc2Mái HắcYNhân Liêu 12 1
521 15:24:22 Obamama s2HậuNghệs2 Liêu 3 2
522 15:24:22 ĐôngPhươngBấtBai iManboHieuThuBa Liêu 4 1
523 15:24:23 SinhRaĐểĂnHành zzAnhTrungzz Liêu 6 1
524 15:24:23 YSLxVùngNhạyCảm ZxyKẹOxyZ Tống 5 5
525 15:24:25 ISxxDGCxWind XDameLaAnh Liêu 8 8
526 15:24:26 XxPhieuXx99 iHoaHồngĐen Liêu 6 2
527 15:24:27 zizBútMa phuongKUIGD Liêu 5 1
528 15:24:27 zZThaoĐạiKa0612 DyBắnChíuChíu Liêu 8 1
529 15:24:28 zizBútMa oooPéVũooo Liêu 6 2
530 15:24:30 ZzNhiTyzZ ThíchHoàThượng Tống 4 3
531 15:24:32 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 10 7
532 15:24:33 OreoCheese XeRùaSiêuTốc Tống 33 8
533 15:24:33 VLTKRickKitVn B52PriseStop Liêu 2 1
534 15:24:34 VLTKRickKitVn YuXiao Liêu 3 2
535 15:24:34 OreoCheese LộcLừaĐểMàVui Tống 34 9
536 15:24:35 zizBútMa Kuuuuuuuuu Liêu 7 3
537 15:24:35 zCụcCứtMayMắn iiĐầuTrọc2Mái Tống 11 8
538 15:24:38 iBlackGOKU FwMzHeniken Tống 12 1
539 15:24:38 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 5 2
540 15:24:38 AmBuLanCe115 iBlackGOKU Liêu 5 2
541 15:24:39 OumaTokita DJLanKènTây Liêu 7 1
542 15:24:40 OumaTokita ZzNhiTyzZ Liêu 8 2
543 15:24:41 zZThaoĐạiKa0612 ZVìAnhThươngEm Liêu 9 2
544 15:24:42 YSLxVùngNhạyCảm XxPhieuXx99 Tống 6 6
545 15:24:46 jx2vnUHECpldf KhúcNhạcTửVong Tống 1 1
546 15:24:50 Jx2VôCực lamcongtu Liêu 11 1
547 15:24:52 SzzMaiMaiYeuEm CậuBéThầnSầu Liêu 6 1
548 15:24:52 OumaTokita jx2vnUHECpldf Liêu 9 3
549 15:24:53 zZMissSz CherryBlossom Tống 5 3
550 15:24:55 ISxxThíchYÊN OreoCheese Liêu 15 1
551 15:24:57 iiJx2NamGa BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
552 15:24:58 IIoS2oII EErinConnor Tống 4 1
553 15:25:00 LongTranhHổĐấu ThichYeuEm Tống 7 1
554 15:25:00 zizBútMa zXin1LanThuazz Liêu 8 4
555 15:25:01 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 1
556 15:25:01 ChanSut15cm xChạyNgayĐi Liêu 8 1
557 15:25:03 SzzMaiMaiYeuEm B52PriseStop Liêu 7 2
558 15:25:03 i79zNTH99 ĐôngPhươngBấtBai Tống 3 1
559 15:25:04 oOoTLQ01oOo oIoBoyHamChoioIo Liêu 6 1
560 15:25:04 VLTKRickKitVn HắcYNhân Liêu 4 3
561 15:25:04 zZMissSz Jx2VôCực Tống 6 4
562 15:25:04 iBlackGOKU ISxxThíchYÊN Tống 13 1
563 15:25:05 iManboHieuThuBa SzzMaiMaiYeuEm Tống 13 1
564 15:25:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 14 14
565 15:25:08 XiaoMin zZMissSz Liêu 7 1
566 15:25:10 OreoCheese Jx2Shoul Tống 35 1
567 15:25:13 McLaren720 HiepDamSuThai Liêu 11 1
568 15:25:13 OreoCheese ISxxDGCxWind Tống 36 2
569 15:25:14 IooTiếpThịSữaooI manokchan Liêu 8 1
570 15:25:14 ZVìAnhThươngEm ZxyKẹOxyZ Tống 7 1
571 15:25:14 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 8 2
572 15:25:15 ssHVT32ss iBắcTốngĐạiVương Tống 5 2
573 15:25:15 OreoCheese iDNzNaughtyboy Tống 37 3
574 15:25:15 s2HậuNghệs2 ChanSut15cm Tống 10 1
575 15:25:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zizBútMa Tống 15 15
576 15:25:18 i79zNTH99 HỏiVìSao Tống 4 2
577 15:25:19 iiJx2NamGa ThíchHoàThượng Tống 3 2
578 15:25:19 DJLanKènTây SưTháiĐiBar Tống 6 1
579 15:25:20 HắcYNhân iDCzHercules Tống 11 1
580 15:25:21 HắcYNhân chuyenkay Tống 12 2
581 15:25:22 B52PriseStop BốĐờiJQK Tống 13 1
582 15:25:24 BoyonechapQT AmBuLanCe115 Tống 4 1
583 15:25:26 SoanCR BoyonechapQT Liêu 2 1
584 15:25:28 iiĐầuTrọc2Mái oooPéVũooo Liêu 13 1
585 15:25:28 ZVìAnhThươngEm zZThaoĐạiKa0612 Tống 8 2
586 15:25:31 izHueManzi ZzNoNo1zz Tống 6 3
587 15:25:32 LộcLừaĐểMàVui trumsvever Liêu 1 1
588 15:25:33 B52PriseStop SoanCR Tống 14 2
589 15:25:33 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 7 7
590 15:25:33 LộcLừaĐểMàVui iBlackGOKU Liêu 2 2
591 15:25:33 OreoCheese ViênNghĩaMẫn Tống 38 4
592 15:25:33 OreoCheese XeRùaSiêuTốc Tống 39 5
593 15:25:34 HắcYNhân KellLong Tống 13 3
594 15:25:34 OreoCheese ZCanDyZ Tống 40 6
595 15:25:34 YÊuMộtVìSaO ssHVT32ss Liêu 2 1
596 15:25:37 ZVìAnhThươngEm oILangKhachXxz Tống 9 3
597 15:25:37 LongTranhHổĐấu NguyHiemCA Tống 8 2
598 15:25:39 YÊuMộtVìSaO MrMinMin Liêu 3 2
599 15:25:40 oOoTLQ01oOo i79zNTH99 Liêu 7 2
600 15:25:42 oIoBoyHamChoioIo oOoTLQ01oOo Tống 8 1
601 15:25:42 iiJx2NamGa XxPhieuXx99 Tống 4 3
602 15:25:46 McLaren720 BạchCước Liêu 12 2
603 15:25:46 LộcLừaĐểMàVui ĐCMxPhêHeroin Liêu 3 3
604 15:25:46 LộcLừaĐểMàVui laychuaanme Liêu 4 4
605 15:25:47 ISxxThíchFerrari iHoaHồngĐen Liêu 4 1
606 15:25:48 ZVìAnhThươngEm ISxxThíchFerrari Tống 10 4
607 15:25:49 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 9 3
608 15:25:49 MyFenToms iiĐầuTrọc2Mái Tống 3 1
609 15:25:50 MriZeHieniZ S2oTìnhĐơnPhương Tống 2 1
610 15:25:50 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 41 7
611 15:25:51 HắcYNhân ĐoạtMệnhPhuNhân Tống 14 4
612 15:25:51 HắcYNhân iIiS2BaByQueen Tống 15 5
613 15:25:53 xChạyNgayĐi IooTiếpThịSữaooI Tống 16 1
614 15:25:53 xChạyNgayĐi DuongKenzz Tống 17 2
615 15:25:53 OreoCheese ĐTBLạcNguyênSoái Tống 42 8
616 15:25:53 xChạyNgayĐi HPxChịBaHảiPhòng Tống 18 3
617 15:25:53 xChạyNgayĐi iSTzTônNgộKhông Tống 19 4
618 15:25:54 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 11 5
619 15:25:55 zF3zGaPkT3z iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 1 1
620 15:25:56 jx2vnUHECpldf zF3zGaPkT3z Tống 2 1
621 15:25:56 McLaren720 MyFenToms Liêu 13 3
622 15:25:57 Jx2iiiPéVũiiiVĐB iDạThiênLăng Tống 1 1
623 15:25:59 IIoS2oII McLaren720 Tống 5 2
624 15:26:03 iiJx2NamGa Jx2Shoul Tống 5 4
625 15:26:05 ChanSut15cm Kuuuuuuuuu Liêu 9 1
626 15:26:05 iiJx2NamGa ChanSut15cm Tống 6 5
627 15:26:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 16 16
628 15:26:06 BịThíchBéNguyệt VoTongDaGai Liêu 6 1
629 15:26:06 ZVìAnhThươngEm Jx2OneHitVDB Tống 11 5
630 15:26:07 iManboHieuThuBa Jx2acbdef2xJ Tống 14 2
631 15:26:07 iManboHieuThuBa i70Jx2ThỏCon Tống 15 3
632 15:26:07 i70Jx2ThỏCon iManboHieuThuBa Liêu 4 1
633 15:26:09 SzzMaiMaiYeuEm BoyonechapQT Liêu 8 1
634 15:26:10 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 4 1
635 15:26:12 iBlackGOKU CherryBlossom Tống 14 1
636 15:26:12 OreoCheese iKGzNaughtyboy Tống 43 9
637 15:26:12 OreoCheese AmBuLanCe115 Tống 44 10
638 15:26:13 zzAnhTrungzz ThíchHoàThượng Tống 6 1
639 15:26:14 OreoCheese iDNzNaughtyboy Tống 45 11
640 15:26:16 HỏiVìSao zXin1LanThuazz Liêu 3 1
641 15:26:16 SzzMaiMaiYeuEm lamcongtu Liêu 9 2
642 15:26:16 ISxxDGCxWind i79zNTH99 Liêu 9 1
643 15:26:19 NgáoĐá TaiSaoThe Tống 5 2
644 15:26:21 OumaTokita HiepDamSuThai Liêu 10 1
645 15:26:21 OumaTokita YêuKhôngĐườngLui Liêu 11 2
646 15:26:23 oooPéVũooo SzzMaiMaiYeuEm Tống 9 1
647 15:26:23 OumaTokita zCụcCứtMayMắn Liêu 12 3
648 15:26:23 HắcYNhân zF3zGaPkT3z Tống 16 6
649 15:26:27 oooPéVũooo iSTzTônNgộKhông Tống 10 2
650 15:26:27 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 11 2
651 15:26:27 HỏiVìSao oIoBoyHamChoioIo Liêu 4 2
652 15:26:28 BốĐờiJQK s2HậuNghệs2 Liêu 7 1
653 15:26:29 zizBútMa iBlackGOKU Liêu 9 1
654 15:26:29 oS2oCôDâuMa ISxxThíchFerrari Tống 5 3
655 15:26:30 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 16 1
656 15:26:30 LộcLừaĐểMàVui iHoaHồngĐen Liêu 5 5
657 15:26:30 ISxxThíchYÊN Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 17 2
658 15:26:30 iiĐầuTrọc2Mái trumsvever Liêu 14 1
659 15:26:32 ISxxThíchYÊN ĐCMxPhêHeroin Liêu 18 3
660 15:26:32 ISxxDGCxWind ixDsquared2 Liêu 10 2
661 15:26:36 MyFenToms BốĐờiJQK Tống 4 1
662 15:26:37 B52PriseStop OumaTokita Tống 15 3
663 15:26:38 IooTiếpThịSữaooI LongTranhHổĐấu Liêu 9 1
664 15:26:39 iDCzHercules manokchan Liêu 6 1
665 15:26:40 IIoS2oII XiaoMin Tống 6 3
666 15:26:40 ZVìAnhThươngEm CherryBlossom Tống 12 6
667 15:26:41 oooPéVũooo ZCanDyZ Tống 11 3
668 15:26:41 cS2oBạchVôThường zZMissSz Liêu 12 6
669 15:26:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 17 17
670 15:26:42 ĐôngPhươngBấtBai MriZeHieniZ Liêu 5 1
671 15:26:42 BoyonechapQT iDCzNaughtyGirl Tống 5 1
672 15:26:43 IooTiếpThịSữaooI BoyonechapQT Liêu 10 2
673 15:26:44 iiĐầuTrọc2Mái oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 15 2
674 15:26:46 HỏiVìSao phuongKUIGD Liêu 5 3
675 15:26:46 iHoaHồngĐen KhúcNhạcTửVong Tống 9 1
676 15:26:47 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 16 1
677 15:26:47 Jx2VôCực jx2vnUHECpldf Liêu 12 1
678 15:26:49 HắcYNhân ZxyKẹOxyZ Tống 17 7
679 15:26:50 ZVìAnhThươngEm XxPhieuXx99 Tống 13 7
680 15:26:51 DJLanKènTây oILangKhachXxz Tống 7 2
681 15:26:53 iACEzYuRiBoyPKT3 KellLong Tống 2 1
682 15:26:55 SoanCR oooPéVũooo Liêu 3 1
683 15:26:56 laychuaanme SoanCR Tống 1 1
684 15:26:57 iManboHieuThuBa iiĐầuTrọc2Mái Tống 16 1
685 15:26:58 ĐTBLạcNguyênSoái XDameLaAnh Liêu 17 2
686 15:26:58 Jx2VôCực Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 13 2
687 15:27:00 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 9 1
688 15:27:03 oOoTLQ01oOo KuToSauKhoe Liêu 8 1
689 15:27:03 MyFenToms zF3zGaPkT3z Tống 5 2
690 15:27:03 oOoTLQ01oOo xChạyNgayĐi Liêu 9 2
691 15:27:04 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 12 1
692 15:27:04 CherryBlossom DJLanKènTây Liêu 9 1
693 15:27:07 oS2oCôDâuMa ChanSut15cm Tống 6 4
694 15:27:07 izHueManzi LzinhNhi Tống 7 4
695 15:27:08 Obamama lamcongtu Liêu 4 3
696 15:27:08 DuongKenzz IIoS2oII Liêu 4 1
697 15:27:08 ZVìAnhThươngEm oOoTLQ01oOo Tống 14 8
698 15:27:08 OreoCheese S2oTìnhĐơnPhương Tống 46 12
699 15:27:08 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 12 1
700 15:27:09 zizBútMa iBlackGOKU Liêu 10 2
701 15:27:10 iHoaHồngĐen CherryBlossom Tống 10 2
702 15:27:13 LộcLừaĐểMàVui NgáoĐá Liêu 6 6
703 15:27:14 VoTongDaGai Jx2OneHitVDB Tống 3 1
704 15:27:15 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 1
705 15:27:15 BịThíchBéNguyệt ZVìAnhThươngEm Liêu 7 1
706 15:27:15 BịThíchBéNguyệt iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 8 2
707 15:27:16 izHueManzi SưTháiĐiBar Tống 8 5
708 15:27:18 Obamama xChạyNgayĐi Liêu 5 4
709 15:27:19 iHoaHồngĐen zizBútMa Tống 11 3
710 15:27:20 IooTiếpThịSữaooI B52PriseStop Liêu 11 3
711 15:27:21 ĐCMxPhêHeroin zZThaoĐạiKa0612 Tống 2 1
712 15:27:21 OreoCheese VLTKRickKitVn Tống 47 13
713 15:27:21 iHoaHồngĐen chuyenkay Tống 12 4
714 15:27:22 SzzMaiMaiYeuEm LongTranhHổĐấu Liêu 10 1
715 15:27:22 ISxxDGCxWind ĐCMxPhêHeroin Liêu 11 3
716 15:27:23 YÊuMộtVìSaO iHoaHồngĐen Liêu 4 1
717 15:27:25 izHueManzi ĐôngPhươngBấtBai Tống 9 6
718 15:27:26 iSTzTônNgộKhông oooPéVũooo Liêu 11 1
719 15:27:30 XiaoMin zXin1LanThuazz Liêu 10 1
720 15:27:31 SzzMaiMaiYeuEm BoyonechapQT Liêu 11 2
721 15:27:31 izHueManzi oILangKhachXxz Tống 10 7
722 15:27:32 HỏiVìSao iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 6 4
723 15:27:32 ssHVT32ss SzzMaiMaiYeuEm Tống 7 2
724 15:27:34 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 18 8
725 15:27:35 OreoCheese ISxxThíchFerrari Tống 48 14
726 15:27:36 iDCzHercules iBlackGOKU Liêu 7 2
727 15:27:37 iManboHieuThuBa oS2oVôTìnhTiễn Tống 17 2
728 15:27:37 iManboHieuThuBa ĐoạtMệnhPhuNhân Tống 18 3
729 15:27:39 zCụcCứtMayMắn NguyHiemCA Tống 13 2
730 15:27:39 IIoS2oII BốĐờiJQK Tống 7 1
731 15:27:39 XiaoMin iManboHieuThuBa Liêu 11 2
732 15:27:40 HắcYNhân zF3zGaPkT3z Tống 19 9
733 15:27:40 DJLanKènTây iiĐầuTrọc2Mái Tống 8 1
734 15:27:40 HắcYNhân KhúcNhạcTửVong Tống 20 10
735 15:27:41 HắcYNhân ZxyKẹOxyZ Tống 21 11
736 15:27:44 ZzNoNo1zz HiepDamSuThai Liêu 11 1
737 15:27:45 lamcongtu LộcLừaĐểMàVui Tống 4 1
738 15:27:46 iSTzTônNgộKhông zZMissSz Liêu 12 2
739 15:27:46 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 13 3
740 15:27:48 AmBuLanCe115 manokchan Liêu 6 1
741 15:27:49 oooPéVũooo iSTzTônNgộKhông Tống 12 1
742 15:27:49 VoTongDaGai CherryBlossom Tống 4 2
743 15:27:53 SinhRaĐểĂnHành ssHVT32ss Liêu 7 2
744 15:27:56 oIoBoyHamChoioIo iiiCaVeChuaiii Tống 10 2
745 15:27:56 oIoBoyHamChoioIo SinhRaĐểĂnHành Tống 11 3
746 15:27:56 iSTzHoàngĐế oIoBoyHamChoioIo Liêu 5 2
747 15:27:57 LongTranhHổĐấu Jx2Shoul Tống 9 1
748 15:27:58 ĐôngPhươngBấtBai jx2vnUHECpldf Liêu 6 1
749 15:27:58 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 13 7
750 15:27:59 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 12 4
751 15:27:59 B52PriseStop DuongKenzz Tống 16 1
752 15:28:02 AmBuLanCe115 BạchCước Liêu 7 2
753 15:28:02 OreoCheese Jx2OneHitVDB Tống 49 15
754 15:28:05 HoàngThượng lamcongtu Liêu 7 4
755 15:28:06 YÊuMộtVìSaO iHoaHồngĐen Liêu 5 2
756 15:28:09 ĐCMxPhêHeroin IooTiếpThịSữaooI Tống 3 1
757 15:28:09 ĐCMxPhêHeroin XiaoMin Tống 4 2
758 15:28:09 iBắcTốngĐạiVương xChạyNgayĐi Liêu 8 1
759 15:28:10 ZzNoNo1zz IIoS2oII Liêu 12 2
760 15:28:11 iBắcTốngĐạiVương ĐCMxPhêHeroin Liêu 9 2
761 15:28:12 HắcYNhân oILangKhachXxz Tống 22 12
762 15:28:12 DJLanKènTây YÊuMộtVìSaO Tống 9 2
763 15:28:12 XxPhieuXx99 B52PriseStop Liêu 7 1
764 15:28:12 XxPhieuXx99 MyFenToms Liêu 8 2
765 15:28:13 cS2oBạchVôThường laychuaanme Liêu 14 8
766 15:28:13 oS2oVôTìnhTiễn MriZeHieniZ Liêu 12 1
767 15:28:14 cS2oBạchVôThường zzAnhTrungzz Liêu 15 9
768 15:28:15 zizBútMa MrMinMin Liêu 11 1
769 15:28:17 i79zNTH99 Obamama Tống 5 1
770 15:28:17 zF3zGaPkT3z iiJx2NamGa Liêu 2 1
771 15:28:18 XDameLaAnh Jx2acbdef2xJ Tống 1 1
772 15:28:18 XDameLaAnh zZThaoĐạiKa0612 Tống 2 2
773 15:28:20 Jx2iiiPéVũiiiVĐB FwMzHeniken Tống 2 1
774 15:28:20 iManboHieuThuBa SưTháiĐiBar Tống 19 1
775 15:28:21 SoanCR tùngtrâuhihi Liêu 4 1
776 15:28:23 OreoCheese zF3zGaPkT3z Tống 50 16
777 15:28:23 XxPhieuXx99 iBlackGOKU Liêu 9 3
778 15:28:23 iDCzHercules iHoaHồngĐen Liêu 8 3
779 15:28:25 SzzMaiMaiYeuEm ssHVT32ss Liêu 12 1
780 15:28:25 HiepDamSuThai iiĐầuTrọc2Mái Tống 4 1
781 15:28:26 OreoCheese Sunflower1 Tống 51 17
782 15:28:26 OreoCheese ChanSut15cm Tống 52 18
783 15:28:28 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 14 1
784 15:28:28 ZzNoNo1zz izHueManzi Liêu 13 3
785 15:28:29 ZzNoNo1zz oooPéVũooo Liêu 14 4
786 15:28:29 ZzNoNo1zz s2HậuNghệs2 Liêu 15 5
787 15:28:29 zizBútMa YêuKhôngĐườngLui Liêu 12 2
788 15:28:30 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 7 5
789 15:28:33 SoanCR B52PriseStop Liêu 5 2
790 15:28:36 S2oTìnhĐơnPhương YuXiao Liêu 3 1
791 15:28:37 McLaren720 phuongKUIGD Liêu 14 1
792 15:28:37 S2oTìnhĐơnPhương KuToSauKhoe Liêu 4 2
793 15:28:39 XDameLaAnh ZCanDyZ Tống 3 3
794 15:28:39 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 14 3
795 15:28:41 VLTKRickKitVn ZzNhiTyzZ Liêu 5 1
796 15:28:41 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 15 1
797 15:28:41 VLTKRickKitVn HiepDamSuThai Liêu 6 2
798 15:28:42 IooTiếpThịSữaooI i79zNTH99 Liêu 13 1
799 15:28:42 S2oTìnhĐơnPhương oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 5 3
800 15:28:43 oooPéVũooo ISxxDGCxWind Tống 13 1
801 15:28:43 oS2oVôTìnhTiễn iBlackGOKU Liêu 13 2
802 15:28:44 ISxxThíchFerrari Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 5 1
803 15:28:48 S2oTìnhĐơnPhương VoTongDaGai Liêu 6 4
804 15:28:50 oIoBoyHamChoioIo iSTzTônNgộKhông Tống 12 1
805 15:28:51 McLaren720 ssHVT32ss Liêu 15 2
806 15:28:52 HoàngThượng lamcongtu Liêu 8 5
807 15:28:55 manokchan ZxyKẹOxyZ Tống 2 1
808 15:28:55 HoàngThượng XDameLaAnh Liêu 9 6
809 15:28:56 LộcLừaĐểMàVui MyFenToms Liêu 7 1
810 15:28:58 oooPéVũooo AmBuLanCe115 Tống 14 2
811 15:28:58 B52PriseStop McLaren720 Tống 17 1
812 15:28:59 XiaoMin zzAnhTrungzz Liêu 12 1
813 15:29:00 oS2oVôTìnhTiễn oooPéVũooo Liêu 14 3
814 15:29:04 Jx2Shoul 1sutvoalo Liêu 5 1
815 15:29:05 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 16 10
816 15:29:05 s2HậuNghệs2 ISxxThíchFerrari Tống 13 1
817 15:29:06 SinhRaĐểĂnHành LongTranhHổĐấu Liêu 8 1
818 15:29:06 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 14 3
819 15:29:07 B52PriseStop Jx2Shoul Tống 18 2
820 15:29:08 iHoaHồngĐen Sunflower1 Tống 13 1
821 15:29:09 ĐôngPhươngBấtBai Kuuuuuuuuu Liêu 7 2
822 15:29:12 ChanSut15cm s2HậuNghệs2 Liêu 10 1
823 15:29:13 iiJx2NamGa SinhRaĐểĂnHành Tống 7 1
824 15:29:13 iiJx2NamGa SzzMaiMaiYeuEm Tống 8 2
825 15:29:13 iiJx2NamGa iBắcTốngĐạiVương Tống 9 3
826 15:29:15 BoyonechapQT ISxxDGCxWind Tống 6 1
827 15:29:16 BốĐờiJQK zCụcCứtMayMắn Liêu 8 1
828 15:29:20 HaiConThằnLằnCon laychuaanme Liêu 2 1
829 15:29:21 iACEzYuRiBoyPKT3 SoanCR Tống 3 1
830 15:29:21 1sutvoalo KellLong Tống 4 1
831 15:29:21 xChạyNgayĐi DuongKenzz Tống 20 1
832 15:29:21 xChạyNgayĐi ZCanDyZ Tống 21 2
833 15:29:22 B52PriseStop iiiCaVeChuaiii Tống 19 3
834 15:29:22 XiaoMin xChạyNgayĐi Liêu 13 2
835 15:29:22 oIoBoyHamChoioIo S2oTìnhĐơnPhương Tống 13 2
836 15:29:25 zZThaoĐạiKa0612 iiJx2NamGa Liêu 10 1
837 15:29:25 zZThaoĐạiKa0612 zZMissSz Liêu 11 2
838 15:29:28 YÊuMộtVìSaO Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 6 1
839 15:29:28 NgáoĐá BốĐờiJQK Tống 6 1
840 15:29:28 zZThaoĐạiKa0612 phuongKUIGD Liêu 12 3
841 15:29:29 OreoCheese zizBútMa Tống 53 19
842 15:29:30 BạchCước Jx2acbdef2xJ Tống 8 1
843 15:29:30 HỏiVìSao iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 7 5
844 15:29:30 OreoCheese NguyHiemCA Tống 54 20
845 15:29:30 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 15 1
846 15:29:31 BạchCước XxPhieuXx99 Tống 9 2
847 15:29:32 YÊuMộtVìSaO BoyonechapQT Liêu 7 2
848 15:29:32 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 14 2
849 15:29:35 oS2oCôDâuMa ChanSut15cm Tống 8 6
850 15:29:35 IooTiếpThịSữaooI 1sutvoalo Liêu 14 2
851 15:29:36 i79zNTH99 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 1
852 15:29:37 MyFenToms ĐôngPhươngBấtBai Tống 6 1
853 15:29:39 zZThaoĐạiKa0612 MrMinMin Liêu 13 4
854 15:29:41 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 9 7
855 15:29:42 xChạyNgayĐi IooTiếpThịSữaooI Tống 22 1
856 15:29:42 LộcLừaĐểMàVui iManboHieuThuBa Liêu 8 2
857 15:29:43 tùngtrâuhihi iiĐầuTrọc2Mái Tống 5 1
858 15:29:43 HoàngThượng xChạyNgayĐi Liêu 10 7
859 15:29:44 IIoS2oII HỏiVìSao Tống 8 1
860 15:29:46 YÊuMộtVìSaO manokchan Liêu 8 3
861 15:29:47 DJLanKènTây oILangKhachXxz Tống 10 3
862 15:29:49 AmBuLanCe115 iBlackGOKU Liêu 8 1
863 15:29:52 MriZeHieniZ ThíchHoàThượng Tống 3 1
864 15:29:58 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 16 1
865 15:29:59 B52PriseStop Coiiiii Tống 20 4
866 15:29:59 AmBuLanCe115 LongTranhHổĐấu Liêu 9 2
867 15:30:01 YêuKhôngĐườngLui iiiCaVeChuaiii Tống 1 1
868 15:30:01 ISxxDGCxWind ixDsquared2 Liêu 12 1
869 15:30:01 MyFenToms ZxyKẹOxyZ Tống 7 2
870 15:30:02 VoTongDaGai DuongKenzz Tống 5 1
871 15:30:02 iDCzHercules BạchCước Liêu 9 1
872 15:30:03 zCụcCứtMayMắn iSTzTônNgộKhông Tống 15 1
873 15:30:05 NgáoĐá S2oTìnhĐơnPhương Tống 7 2
874 15:30:05 VoTongDaGai oS2oVôTìnhTiễn Tống 6 2
875 15:30:05 i79zNTH99 ZzNoNo1zz Tống 7 2
876 15:30:06 ĐTBLạcNguyênSoái VoTongDaGai Liêu 18 1
877 15:30:06 ĐTBLạcNguyênSoái YêuKhôngĐườngLui Liêu 19 2
878 15:30:07 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 10 3
879 15:30:07 zzAnhTrungzz iDạThiênLăng Tống 7 1
880 15:30:09 XiaoMin lamcongtu Liêu 14 3
881 15:30:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISxxThíchFerrari Tống 18 18
882 15:30:09 SzzMaiMaiYeuEm IIoS2oII Liêu 13 1
883 15:30:11 ĐôngPhươngBấtBai MriZeHieniZ Liêu 8 1
884 15:30:12 jx2vnUHECpldf VLTKRickKitVn Tống 3 1
885 15:30:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChanSut15cm Tống 19 19
886 15:30:14 LộcLừaĐểMàVui ssHVT32ss Liêu 9 3
887 15:30:14 zZThaoĐạiKa0612 i79zNTH99 Liêu 14 5
888 15:30:15 HắcYNhân BốĐờiJQK Tống 23 13
889 15:30:15 B52PriseStop zZThaoĐạiKa0612 Tống 21 5
890 15:30:16 iiĐầuTrọc2Mái oooPéVũooo Liêu 16 1
891 15:30:17 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 19 4
892 15:30:18 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 15 4
893 15:30:19 ĐTBLạcNguyênSoái ĐCMxPhêHeroin Liêu 20 3
894 15:30:20 XiaoMin iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 15 4
895 15:30:22 iManboHieuThuBa FwMzHeniken Tống 20 1
896 15:30:23 i70Jx2ThỏCon phuongKUIGD Liêu 5 2
897 15:30:24 HỏiVìSao NgáoĐá Liêu 8 1
898 15:30:25 YÊuMộtVìSaO zXin1LanThuazz Liêu 9 4
899 15:30:26 iDCzHercules XDameLaAnh Liêu 10 2
900 15:30:27 McLaren720 trumsvever Liêu 17 2
901 15:30:27 zCụcCứtMayMắn i70Jx2ThỏCon Tống 16 2
902 15:30:29 iiJx2NamGa ZxyKẹOxyZ Tống 10 1
903 15:30:31 ĐTBLạcNguyênSoái jx2vnUHECpldf Liêu 21 4
904 15:30:31 oOoTLQ01oOo Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 10 1
905 15:30:33 iBlackGOKU SoanCR Tống 16 1
906 15:30:34 SzzMaiMaiYeuEm tùngtrâuhihi Liêu 14 2
907 15:30:35 YuXiao BịThíchBéNguyệt Tống 5 1
908 15:30:36 XxPhieuXx99 1sutvoalo Liêu 10 1
909 15:30:38 ISxxDGCxWind laychuaanme Liêu 13 2
910 15:30:38 iBlackGOKU TaiSaoThe Tống 17 2
911 15:30:39 iDCzHercules xChạyNgayĐi Liêu 11 3
912 15:30:40 Obamama zzAnhTrungzz Liêu 6 1
913 15:30:40 DJLanKènTây zF3zGaPkT3z Tống 11 4
914 15:30:40 OumaTokita ZzNhiTyzZ Liêu 13 1
915 15:30:40 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 16 1
916 15:30:41 B52PriseStop Jx2Shoul Tống 22 6
917 15:30:42 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 14 1
918 15:30:42 iManboHieuThuBa OumaTokita Tống 21 2
919 15:30:44 ĐTBLạcNguyênSoái iiJx2NamGa Liêu 22 5
920 15:30:44 iManboHieuThuBa iiĐầuTrọc2Mái Tống 22 3
921 15:30:46 iHoaHồngĐen ThíchHoàThượng Tống 15 3
922 15:30:46 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 23 6
923 15:30:49 ISxxDGCxWind B52PriseStop Liêu 14 3
924 15:30:51 LộcLừaĐểMàVui iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 10 4
925 15:30:52 Jx2OneHitVDB YuXiao Liêu 1 1
926 15:30:53 oILangKhachXxz oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 2 1
927 15:30:53 oIoBoyHamChoioIo McLaren720 Tống 15 2
928 15:30:55 XiaoMin iSunLight Liêu 16 5
929 15:30:57 HiepDamSuThai oOoTLQ01oOo Tống 5 1
930 15:30:58 YÊuMộtVìSaO MrMinMin Liêu 10 5
931 15:30:59 ZzNoNo1zz i79zNTH99 Liêu 16 1
932 15:31:00 xChạyNgayĐi XiaoMin Tống 23 1
933 15:31:00 xChạyNgayĐi LộcLừaĐểMàVui Tống 24 2
934 15:31:00 xChạyNgayĐi YÊuMộtVìSaO Tống 25 3
935 15:31:00 xChạyNgayĐi HPxChịBaHảiPhòng Tống 26 4
936 15:31:00 xChạyNgayĐi HaiConThằnLằnCon Tống 27 5
937 15:31:00 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 28 6
938 15:31:00 xChạyNgayĐi DuongKenzz Tống 29 7
939 15:31:01 SzzMaiMaiYeuEm zCụcCứtMayMắn Liêu 15 3
940 15:31:01 IooTiếpThịSữaooI xChạyNgayĐi Liêu 15 1
941 15:31:01 Coiiiii KuToSauKhoe Liêu 1 1
942 15:31:02 SinhRaĐểĂnHành BạchCước Liêu 9 1
943 15:31:03 Obamama BoyonechapQT Liêu 7 2
944 15:31:05 ĐTBLạcNguyênSoái HiepDamSuThai Liêu 24 7
945 15:31:05 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 18 1
946 15:31:07 oIoBoyHamChoioIo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16 3
947 15:31:09 Jx2iiiPéVũiiiVĐB ZxyKẹOxyZ Tống 3 1
948 15:31:10 IooTiếpThịSữaooI iSunLight Liêu 16 2
949 15:31:11 BịThíchBéNguyệt OreoCookie Liêu 9 1
950 15:31:11 Obamama lamcongtu Liêu 8 3
951 15:31:11 BịThíchBéNguyệt DJLanKènTây Liêu 10 2
952 15:31:12 iManboHieuThuBa iDCzHercules Tống 23 1
953 15:31:12 AmBuLanCe115 XDameLaAnh Liêu 11 4
954 15:31:13 ssHVT32ss iSTzTônNgộKhông Tống 8 1
955 15:31:13 iManboHieuThuBa SinhRaĐểĂnHành Tống 24 2
956 15:31:15 iBlackGOKU zZThaoĐạiKa0612 Tống 19 2
957 15:31:15 iManboHieuThuBa ZzNoNo1zz Tống 25 3
958 15:31:20 ixDsquared2 BốĐờiJQK Tống 3 1
959 15:31:21 trumsvever SzzMaiMaiYeuEm Tống 1 1
960 15:31:21 zF3zGaPkT3z 1sutvoalo Liêu 3 1
961 15:31:24 xChạyNgayĐi KellLong Tống 30 1
962 15:31:24 xChạyNgayĐi IooTiếpThịSữaooI Tống 31 2
963 15:31:24 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 32 3
964 15:31:24 xChạyNgayĐi ISxxThíchYÊN Tống 33 4
965 15:31:24 xChạyNgayĐi XeRùaSiêuTốc Tống 34 5
966 15:31:27 XxPhieuXx99 xChạyNgayĐi Liêu 11 2
967 15:31:29 ChanSut15cm ĐCMxPhêHeroin Liêu 11 1
968 15:31:33 Jx2VôCực Kuuuuuuuuu Liêu 16 5
969 15:31:35 HaiConThằnLằnCon zZMissSz Liêu 3 1
970 15:31:35 iiĐầuTrọc2Mái oIoBoyHamChoioIo Liêu 17 1
971 15:31:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISxxThíchFerrari Tống 20 1
972 15:31:36 ixDsquared2 XxPhieuXx99 Tống 4 2
973 15:31:36 HoàngThượng ssHVT32ss Liêu 11 8
974 15:31:37 Coiiiii LongTranhHổĐấu Liêu 2 2
975 15:31:37 oS2oCôDâuMa ThíchHoàThượng Tống 10 8
976 15:31:37 iBlackGOKU Jx2Shoul Tống 20 3
977 15:31:38 Jx2VôCực IIoS2oII Liêu 17 6
978 15:31:41 manokchan ISxxDGCxWind Tống 3 1
979 15:31:41 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 17 1
980 15:31:42 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 25 1
981 15:31:44 zCụcCứtMayMắn ZxyKẹOxyZ Tống 18 2
982 15:31:45 AmBuLanCe115 ixDsquared2 Liêu 12 5
983 15:31:45 iBắcTốngĐạiVương iManboHieuThuBa Liêu 10 1
984 15:31:47 iBlackGOKU iBắcTốngĐạiVương Tống 21 4
985 15:31:47 iiiCaVeChuaiii YêuKhôngĐườngLui Liêu 1 1
986 15:31:47 i70Jx2ThỏCon iBlackGOKU Liêu 6 1
987 15:31:48 MyFenToms ZzNoNo1zz Tống 8 1
988 15:31:48 oS2oVôTìnhTiễn XDameLaAnh Liêu 15 1
989 15:31:48 iDCzHercules zzAnhTrungzz Liêu 12 1
990 15:31:50 Jx2acbdef2xJ B52PriseStop Liêu 4 1
991 15:31:50 DJLanKènTây oOoTLQ01oOo Tống 12 1
992 15:31:51 iSTzHoàngĐế xChạyNgayĐi Liêu 6 3
993 15:31:55 DJLanKènTây zF3zGaPkT3z Tống 13 2
994 15:31:55 cS2oBạchVôThường iSunLight Liêu 17 11
995 15:31:59 OumaTokita Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 14 1
996 15:31:59 iiĐầuTrọc2Mái phuongKUIGD Liêu 18 2
997 15:31:59 iSTzTônNgộKhông BạchCước Liêu 17 1
998 15:31:59 iHoaHồngĐen OumaTokita Tống 16 4
999 15:31:59 oILangKhachXxz oooPéVũooo Liêu 3 2
1000 15:32:00 ĐTBLạcNguyênSoái jx2vnUHECpldf Liêu 26 2
1001 15:32:00 IooTiếpThịSữaooI MriZeHieniZ Liêu 17 1
1002 15:32:01 HắcYNhân iTBxHoàngHậu Tống 24 14
1003 15:32:01 iSTzTônNgộKhông laychuaanme Liêu 18 2
1004 15:32:01 MyFenToms ChanSut15cm Tống 9 2
1005 15:32:03 HắcYNhân iDạThiênLăng Tống 25 15
1006 15:32:10 HỏiVìSao i79zNTH99 Liêu 9 1
1007 15:32:11 SzzMaiMaiYeuEm zZMissSz Liêu 16 1
1008 15:32:11 Jx2VôCực IIoS2oII Liêu 18 7
1009 15:32:13 trumsvever Jx2acbdef2xJ Tống 2 2
1010 15:32:13 zXin1LanThuazz oILangKhachXxz Tống 4 1
1011 15:32:14 xChạyNgayĐi DuongKenzz Tống 35 1
1012 15:32:14 xChạyNgayĐi LộcLừaĐểMàVui Tống 36 2
1013 15:32:14 xChạyNgayĐi iiiCaVeChuaiii Tống 37 3
1014 15:32:15 xChạyNgayĐi SưTháiĐiBar Tống 38 4
1015 15:32:15 trumsvever iiĐầuTrọc2Mái Tống 3 3
1016 15:32:15 ĐTBLạcNguyênSoái trumsvever Liêu 27 3
1017 15:32:16 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 4 2
1018 15:32:17 phideptrai lamcongtu Liêu 1 1
1019 15:32:18 XiaoMin B52PriseStop Liêu 17 1
1020 15:32:20 DJLanKènTây Jx2OneHitVDB Tống 14 3
1021 15:32:20 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 20 1
1022 15:32:21 NguyHiemCA ZzNhiTyzZ Liêu 2 1
1023 15:32:22 HắcYNhân Sunflower1 Tống 26 16
1024 15:32:23 HoàngThượng oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 12 9
1025 15:32:23 SoanCR BoyonechapQT Liêu 6 1
1026 15:32:24 cS2oBạchVôThường YuXiao Liêu 18 12
1027 15:32:24 oIoBoyHamChoioIo AmBuLanCe115 Tống 17 1
1028 15:32:27 OreoCheese IooTiếpThịSữaooI Tống 55 21
1029 15:32:27 OreoCheese ISxxDGCxWind Tống 56 22
1030 15:32:29 i70Jx2ThỏCon MrMinMin Liêu 7 2
1031 15:32:30 HỏiVìSao zZMissSz Liêu 10 2
1032 15:32:31 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 19 8
1033 15:32:31 zizBútMa VoTongDaGai Liêu 13 1
1034 15:32:32 ĐTBLạcNguyênSoái manokchan Liêu 28 4
1035 15:32:32 ĐCMxPhêHeroin ĐôngPhươngBấtBai Tống 5 1
1036 15:32:32 oS2oVôTìnhTiễn ĐCMxPhêHeroin Liêu 16 2
1037 15:32:33 iManboHieuThuBa Jx2Shoul Tống 26 1
1038 15:32:33 ISxxThíchYÊN oIoBoyHamChoioIo Liêu 21 2
1039 15:32:34 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 22 3
1040 15:32:36 HắcYNhân ISxxThíchFerrari Tống 27 17
1041 15:32:36 iBlackGOKU SzzMaiMaiYeuEm Tống 22 1
1042 15:32:36 iACEzYuRiBoyPKT3 Obamama Tống 4 1
1043 15:32:36 Kuuuuuuuuu LzinhNhi Tống 2 1
1044 15:32:37 SinhRaĐểĂnHành iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 10 1
1045 15:32:40 zizBútMa XDameLaAnh Liêu 14 2
1046 15:32:42 OreoCheese iDCzHercules Tống 57 23
1047 15:32:43 xChạyNgayĐi i70Jx2ThỏCon Tống 39 1
1048 15:32:43 YÊuMộtVìSaO iSunLight Liêu 11 1
1049 15:32:44 DJLanKènTây oOoTLQ01oOo Tống 15 4
1050 15:32:44 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 17 5
1051 15:32:47 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 19 3
1052 15:32:47 McLaren720 ixDsquared2 Liêu 18 1
1053 15:32:48 ssHVT32ss Coiiiii Tống 9 1
1054 15:32:49 SoanCR ssHVT32ss Liêu 7 2
1055 15:32:52 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 20 4
1056 15:32:52 zizBútMa BéSâuDễThương Liêu 15 3
1057 15:32:53 ThíchHoàThượng HắcYNhân Liêu 2 1
1058 15:32:54 oZZTừCẩmHuyZZo ThíchHoàThượng Tống 5 1
1059 15:32:57 zXin1LanThuazz oILangKhachXxz Tống 5 2
1060 15:32:58 IooTiếpThịSữaooI iSunLight Liêu 18 1
1061 15:32:58 zizBútMa zXin1LanThuazz Liêu 16 4
1062 15:33:02 Jx2VôCực xChạyNgayĐi Liêu 20 9
1063 15:33:04 iManboHieuThuBa SinhRaĐểĂnHành Tống 27 1
1064 15:33:05 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 23 1
1065 15:33:07 TaiSaoThe phuongKUIGD Liêu 1 1
1066 15:33:07 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 24 2
1067 15:33:07 SoanCR HắcYNhân Liêu 8 3
1068 15:33:08 IIoS2oII TaiSaoThe Tống 9 1
1069 15:33:09 SzzMaiMaiYeuEm oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 17 1
1070 15:33:09 Jx2VôCực NgáoĐá Liêu 21 10
1071 15:33:10 OreoCheese SoanCR Tống 58 24
1072 15:33:10 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 59 25
1073 15:33:11 iiĐầuTrọc2Mái YêuKhôngĐườngLui Liêu 19 1
1074 15:33:11 OreoCheese Obamama Tống 60 26
1075 15:33:12 ĐCMxPhêHeroin iiĐầuTrọc2Mái Tống 6 1
1076 15:33:12 ChanSut15cm ĐCMxPhêHeroin Liêu 12 1
1077 15:33:14 YuXiao iDCzHercules Tống 6 1
1078 15:33:15 zZThaoĐạiKa0612 HiepDamSuThai Liêu 15 1
1079 15:33:16 zizBútMa iHoaHồngĐen Liêu 17 5
1080 15:33:16 iBắcTốngĐạiVương iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 11 1
1081 15:33:16 Kuuuuuuuuu ĐôngPhươngBấtBai Tống 3 2
1082 15:33:17 HỏiVìSao iBlackGOKU Liêu 11 3
1083 15:33:18 iManboHieuThuBa zZThaoĐạiKa0612 Tống 28 2
1084 15:33:18 izHueManzi ZzNoNo1zz Tống 11 1
1085 15:33:21 NguyHiemCA MyFenToms Liêu 3 2
1086 15:33:23 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 5 3
1087 15:33:27 iiiCaVeChuaiii BạchCước Liêu 2 1
1088 15:33:29 oIoBoyHamChoioIo HỏiVìSao Tống 18 1
1089 15:33:29 S2oTìnhĐơnPhương KuToSauKhoe Liêu 7 1
1090 15:33:29 S2oTìnhĐơnPhương oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 8 2
1091 15:33:30 ISxxThíchFerrari OreoVanilla Liêu 6 1
1092 15:33:30 manokchan BốĐờiJQK Tống 4 1
1093 15:33:31 oooPéVũooo phideptrai Tống 15 1
1094 15:33:31 ISxxThíchFerrari YuXiao Liêu 7 2
1095 15:33:32 zizBútMa OreoCheese Liêu 18 6
1096 15:33:35 iSTzTônNgộKhông oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 21 1
1097 15:33:35 OumaTokita MriZeHieniZ Liêu 15 1
1098 15:33:36 Sunflower1 oooPéVũooo Liêu 1 1
1099 15:33:37 Jx2iiiPéVũiiiVĐB iDạThiênLăng Tống 4 1
1100 15:33:38 HắcYNhân Sunflower1 Tống 28 1
1101 15:33:39 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 19 2
1102 15:33:39 iManboHieuThuBa Jx2Shoul Tống 29 3
1103 15:33:40 ZVìAnhThươngEm KellLong Tống 15 1
1104 15:33:40 jx2vnUHECpldf McLaren720 Tống 4 1
1105 15:33:40 BoyonechapQT Jx2acbdef2xJ Tống 7 1
1106 15:33:43 DuongKenzz XDameLaAnh Liêu 5 1
1107 15:33:43 iSTzHoàngĐế xChạyNgayĐi Liêu 7 4
1108 15:33:46 zF3zGaPkT3z lamcongtu Liêu 4 1
1109 15:33:47 zizBútMa MrMinMin Liêu 19 7
1110 15:33:48 YSLxVùngNhạyCảm ChanSut15cm Tống 8 8
1111 15:33:49 iACEzYuRiBoyPKT3 i70Jx2ThỏCon Tống 5 1
1112 15:33:49 ĐCMxPhêHeroin zizBútMa Tống 7 1
1113 15:33:49 LongTranhHổĐấu LộcLừaĐểMàVui Tống 10 1
1114 15:33:50 IooTiếpThịSữaooI VoTongDaGai Liêu 19 2
1115 15:33:55 IooTiếpThịSữaooI XjnhKeTao Liêu 20 3
1116 15:33:55 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 18 1
1117 15:33:55 iiJx2NamGa OumaTokita Tống 11 1
1118 15:33:57 VLTKRickKitVn YêuKhôngĐườngLui Liêu 7 1
1119 15:33:57 ISxxDGCxWind BoyonechapQT Liêu 15 1
1120 15:33:57 iiJx2NamGa iiĐầuTrọc2Mái Tống 12 2
1121 15:33:57 ISxxDGCxWind oooPéVũooo Liêu 16 2
1122 15:33:58 XiaoMin 1sutvoalo Liêu 18 2
1123 15:33:59 oS2oVôTìnhTiễn BéSâuDễThương Liêu 17 3
1124 15:34:01 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 19 3
1125 15:34:03 LongTranhHổĐấu iiiCaVeChuaiii Tống 11 2
1126 15:34:03 OreoCheese oOoTLQ01oOo Tống 61 1
1127 15:34:03 OreoCheese Jx2OneHitVDB Tống 62 2
1128 15:34:04 zF3zGaPkT3z ZzNhiTyzZ Liêu 5 2
1129 15:34:04 ZVìAnhThươngEm Jx2VôCực Tống 16 2
1130 15:34:04 iACEzYuRiBoyPKT3 AmBuLanCe115 Tống 6 2
1131 15:34:05 SoanCR xChạyNgayĐi Liêu 9 1
1132 15:34:06 Jx2iiiPéVũiiiVĐB zF3zGaPkT3z Tống 5 2
1133 15:34:07 S2oTìnhĐơnPhương Kuuuuuuuuu Liêu 9 3
1134 15:34:07 ZVìAnhThươngEm EErinConnor Tống 17 3
1135 15:34:08 oS2oVôTìnhTiễn MyFenToms Liêu 18 4
1136 15:34:10 zXin1LanThuazz ZxyKẹOxyZ Tống 6 1
1137 15:34:10 manokchan ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 2
1138 15:34:11 SinhRaĐểĂnHành iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 11 1
1139 15:34:12 DuongKenzz IIoS2oII Liêu 6 2
1140 15:34:13 SinhRaĐểĂnHành oIoBoyHamChoioIo Liêu 12 2
1141 15:34:15 iBlackGOKU ISxxThíchYÊN Tống 25 1
1142 15:34:16 oooPéVũooo ISxxThíchFerrari Tống 16 1
1143 15:34:18 LongTranhHổĐấu XiaoMin Tống 12 3
1144 15:34:18 iHoaHồngĐen oILangKhachXxz Tống 19 2
1145 15:34:19 XDameLaAnh ZCanDyZ Tống 4 1
1146 15:34:20 XDameLaAnh ViênNghĩaMẫn Tống 5 2
1147 15:34:20 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 8 5
1148 15:34:21 zZThaoĐạiKa0612 ĐCMxPhêHeroin Liêu 16 1
1149 15:34:22 iiĐầuTrọc2Mái iHoaHồngĐen Liêu 20 1
1150 15:34:22 Jx2iiiPéVũiiiVĐB LộcLừaĐểMàVui Tống 6 3
1151 15:34:25 Jx2iiiPéVũiiiVĐB iiĐầuTrọc2Mái Tống 7 4
1152 15:34:26 HắcYNhân oS2oVôTìnhTiễn Tống 29 2
1153 15:34:26 TaiSaoThe ssHVT32ss Liêu 2 1
1154 15:34:27 DJLanKènTây Sunflower1 Tống 16 5
1155 15:34:28 BốĐờiJQK manokchan Liêu 9 1
1156 15:34:30 BịThíchBéNguyệt Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 11 1
1157 15:34:31 i79zNTH99 SoanCR Tống 8 1
1158 15:34:31 BốĐờiJQK HiepDamSuThai Liêu 10 2
1159 15:34:32 ISxxDGCxWind BạchCước Liêu 17 3
1160 15:34:34 ChanSut15cm zCụcCứtMayMắn Liêu 13 1
1161 15:34:34 YSLxVùngNhạyCảm ChanSut15cm Tống 9 9
1162 15:34:35 LongTranhHổĐấu BốĐờiJQK Tống 13 4
1163 15:34:36 SinhRaĐểĂnHành i79zNTH99 Liêu 13 3
1164 15:34:36 DuongKenzz phuongKUIGD Liêu 7 3
1165 15:34:36 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 20 1
1166 15:34:36 ZzNoNo1zz trumsvever Liêu 17 1
1167 15:34:38 zZMissSz iDạThiênLăng Tống 7 1
1168 15:34:38 XxPhieuXx99 jx2vnUHECpldf Liêu 12 1
1169 15:34:39 zXin1LanThuazz ĐôngPhươngBấtBai Tống 7 2
1170 15:34:40 zXin1LanThuazz EErinConnor Tống 8 3
1171 15:34:40 NguyHiemCA lamcongtu Liêu 4 3
1172 15:34:40 Jx2VôCực MriZeHieniZ Liêu 22 1
1173 15:34:41 zZThaoĐạiKa0612 iHoaHồngĐen Liêu 17 2
1174 15:34:44 YÊuMộtVìSaO xChạyNgayĐi Liêu 12 1
1175 15:34:45 B52PriseStop Coiiiii Tống 23 1
1176 15:34:50 oooPéVũooo KellLong Tống 17 2
1177 15:34:52 MyFenToms BịThíchBéNguyệt Tống 10 1
1178 15:34:53 IIoS2oII TaiSaoThe Tống 10 1
1179 15:34:53 HỏiVìSao zZMissSz Liêu 12 1
1180 15:34:53 ISxxDGCxWind IIoS2oII Liêu 18 4
1181 15:34:55 HỏiVìSao iBlackGOKU Liêu 13 2
1182 15:34:55 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 9 6
1183 15:34:56 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 20 1
1184 15:34:59 ZVìAnhThươngEm oOoTLQ01oOo Tống 18 4
1185 15:35:00 zXin1LanThuazz ZxyKẹOxyZ Tống 9 4
1186 15:35:00 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 19 1
1187 15:35:00 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24 2
1188 15:35:00 HắcYNhân NguyHiemCA Tống 30 3
1189 15:35:00 izHueManzi McLaren720 Tống 12 2
1190 15:35:00 ISxxDGCxWind B52PriseStop Liêu 19 5
1191 15:35:02 xChạyNgayĐi DuongKenzz Tống 40 1
1192 15:35:03 ISxxDGCxWind BoyonechapQT Liêu 20 6
1193 15:35:03 zizBútMa YêuKhôngĐườngLui Liêu 20 1
1194 15:35:04 ĐCMxPhêHeroin IooTiếpThịSữaooI Tống 8 1
1195 15:35:04 iHoaHồngĐen iDCzHercules Tống 21 1
1196 15:35:05 XiaoMin iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 19 1
1197 15:35:08 VoTongDaGai ZzNoNo1zz Tống 7 1
1198 15:35:09 ISxxDGCxWind VoTongDaGai Liêu 21 7
1199 15:35:09 ISxxDGCxWind ixDsquared2 Liêu 22 8
1200 15:35:09 MrMinMin Jx2Shoul Tống 5 1
1201 15:35:10 OumaTokita MyFenToms Liêu 16 1
1202 15:35:11 OumaTokita XjnhKeTao Liêu 17 2
1203 15:35:11 ZzNhiTyzZ OumaTokita Tống 5 1
1204 15:35:15 zizBútMa xChạyNgayĐi Liêu 21 2
1205 15:35:15 i70Jx2ThỏCon manokchan Liêu 8 1
1206 15:35:17 ISxxThíchFerrari iiJx2NamGa Liêu 8 1
1207 15:35:18 S2oTìnhĐơnPhương Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 10 4
1208 15:35:18 Jx2acbdef2xJ zCụcCứtMayMắn Liêu 5 1
1209 15:35:19 Jx2acbdef2xJ OreoVanilla Liêu 6 2
1210 15:35:21 oIoBoyHamChoioIo HỏiVìSao Tống 21 2
1211 15:35:21 ssHVT32ss Jx2acbdef2xJ Tống 10 1
1212 15:35:22 oooPéVũooo iiĐầuTrọc2Mái Tống 18 3
1213 15:35:22 zZThaoĐạiKa0612 oIoBoyHamChoioIo Liêu 18 3
1214 15:35:23 iDạThiênLăng iHoaHồngĐen Liêu 1 1
1215 15:35:25 MriZeHieniZ ĐôngPhươngBấtBai Tống 4 1
1216 15:35:28 ĐTBLạcNguyênSoái MriZeHieniZ Liêu 29 1
1217 15:35:28 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 31 4
1218 15:35:29 xChạyNgayĐi YÊuMộtVìSaO Tống 41 1
1219 15:35:29 Jx2OneHitVDB ĐCMxPhêHeroin Liêu 2 1
1220 15:35:30 oILangKhachXxz xChạyNgayĐi Liêu 4 1
1221 15:35:33 SoanCR BạchCước Liêu 10 1
1222 15:35:35 trumsvever BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
1223 15:35:36 HắcYNhân ISxxThíchFerrari Tống 32 5
1224 15:35:37 IooTiếpThịSữaooI lamcongtu Liêu 21 1
1225 15:35:37 HoàngThượng XDameLaAnh Liêu 13 10
1226 15:35:38 oS2oVôTìnhTiễn phuongKUIGD Liêu 19 1
1227 15:35:40 ISxxThíchYÊN zZMissSz Liêu 23 1
1228 15:35:44 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 22 1
1229 15:35:44 zCụcCứtMayMắn zizBútMa Tống 20 1
1230 15:35:45 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 21 2
1231 15:35:45 YuXiao HoàngThượng Tống 7 1
1232 15:35:45 Kuuuuuuuuu phideptrai Tống 4 1
1233 15:35:46 oILangKhachXxz iHoaHồngĐen Liêu 5 2
1234 15:35:46 oS2oVôTìnhTiễn Kuuuuuuuuu Liêu 20 2
1235 15:35:47 MrMinMin iDCzHercules Tống 6 2
1236 15:35:49 SoanCR i79zNTH99 Liêu 11 2
1237 15:35:50 B52PriseStop SoanCR Tống 25 1
1238 15:35:50 zCụcCứtMayMắn BốĐờiJQK Tống 22 3
1239 15:35:52 B52PriseStop zZThaoĐạiKa0612 Tống 26 2
1240 15:35:53 iACEzYuRiBoyPKT3 zF3zGaPkT3z Tống 7 1
1241 15:35:55 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 22 1
1242 15:35:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChanSut15cm Tống 21 1
1243 15:35:56 ZVìAnhThươngEm Coiiiii Tống 19 5
1244 15:35:56 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 24 2
1245 15:35:57 S2oTìnhĐơnPhương XjnhKeTao Liêu 11 5
1246 15:35:58 ZVìAnhThươngEm oOoTLQ01oOo Tống 20 6
1247 15:36:01 ZVìAnhThươngEm iiĐầuTrọc2Mái Tống 21 7
1248 15:36:01 McLaren720 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 20 1
1249 15:36:01 iBắcTốngĐạiVương B52PriseStop Liêu 12 1
1250 15:36:03 HắcYNhân ZxyKẹOxyZ Tống 33 6
1251 15:36:05 cS2oBạchVôThường oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 19 13
1252 15:36:08 izHueManzi ISxxDGCxWind Tống 13 3
1253 15:36:08 trumsvever CherryBlossom Tống 5 2
1254 15:36:08 oIoBoyHamChoioIo oILangKhachXxz Tống 22 1
1255 15:36:08 AmBuLanCe115 iHoaHồngĐen Liêu 13 1
1256 15:36:09 oIoBoyHamChoioIo ISxxThíchYÊN Tống 23 2
1257 15:36:11 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 21 2
1258 15:36:12 Jx2VôCực iiJx2NamGa Liêu 23 2
1259 15:36:13 lamcongtu oS2oVôTìnhTiễn Tống 5 1
1260 15:36:13 YÊuMộtVìSaO lamcongtu Liêu 13 1
1261 15:36:16 ixDsquared2 HPxChịBaHảiPhòng Tống 5 1
1262 15:36:17 YÊuMộtVìSaO YêuKhôngĐườngLui Liêu 14 2
1263 15:36:18 SinhRaĐểĂnHành xChạyNgayĐi Liêu 14 4
1264 15:36:19 ISxxThíchFerrari zXin1LanThuazz Liêu 9 1
1265 15:36:19 B52PriseStop SzzMaiMaiYeuEm Tống 27 1
1266 15:36:19 iHoaHồngĐen McLaren720 Tống 23 1
1267 15:36:20 XiaoMin ixDsquared2 Liêu 20 2
1268 15:36:20 ĐCMxPhêHeroin Jx2OneHitVDB Tống 9 1
1269 15:36:20 iManboHieuThuBa YÊuMộtVìSaO Tống 30 4
1270 15:36:21 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 20 14
1271 15:36:21 HắcYNhân TaiSaoThe Tống 34 7
1272 15:36:23 HắcYNhân zF3zGaPkT3z Tống 35 8
1273 15:36:23 HoàngThượng KuToSauKhoe Liêu 14 1
1274 15:36:28 iDCzHercules MriZeHieniZ Liêu 13 1
1275 15:36:30 XiaoMin ssHVT32ss Liêu 21 3
1276 15:36:32 xChạyNgayĐi XiaoMin Tống 42 1
1277 15:36:32 xChạyNgayĐi ThichYeuEm Tống 43 2
1278 15:36:33 BoyonechapQT ViênNghĩaMẫn Tống 8 1
1279 15:36:33 BoyonechapQT XeRùaSiêuTốc Tống 9 2
1280 15:36:34 BoyonechapQT HaiConThằnLằnCon Tống 10 3
1281 15:36:34 B52PriseStop DuongKenzz Tống 28 2
1282 15:36:35 IooTiếpThịSữaooI XDameLaAnh Liêu 22 2
1283 15:36:35 zZMissSz LộcLừaĐểMàVui Tống 8 1
1284 15:36:36 MrMinMin iDạThiênLăng Tống 7 3
1285 15:36:36 oooPéVũooo iBắcTốngĐạiVương Tống 19 4
1286 15:36:37 YSLxVùngNhạyCảm ZxyKẹOxyZ Tống 10 10
1287 15:36:38 iiĐầuTrọc2Mái MrMinMin Liêu 21 1
1288 15:36:39 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 21 15
1289 15:36:39 zZMissSz Jx2Shoul Tống 9 2
1290 15:36:42 BoyonechapQT ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11 4
1291 15:36:43 iHoaHồngĐen i70Jx2ThỏCon Tống 24 2
1292 15:36:44 zizBútMa ĐCMxPhêHeroin Liêu 22 1
1293 15:36:45 LongTranhHổĐấu ZzNoNo1zz Tống 14 1
1294 15:36:48 trumsvever AmBuLanCe115 Tống 6 3
1295 15:36:50 iHoaHồngĐen XxPhieuXx99 Tống 25 3
1296 15:36:53 iACEzYuRiBoyPKT3 SoanCR Tống 8 1
1297 15:36:54 iSTzTônNgộKhông iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 23 1
1298 15:36:54 iiĐầuTrọc2Mái xxxNguyetCamxxx Liêu 22 2
1299 15:36:54 iiĐầuTrọc2Mái oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 23 3
1300 15:36:55 ISxxThíchFerrari lamcongtu Liêu 10 2
1301 15:36:56 zZMissSz iiĐầuTrọc2Mái Tống 10 3
1302 15:36:57 LongTranhHổĐấu BốĐờiJQK Tống 15 2
1303 15:36:58 Kuuuuuuuuu ISxxThíchFerrari Tống 5 1
1304 15:36:58 Obamama BoyonechapQT Liêu 9 1
1305 15:37:01 iSTzTônNgộKhông iiJx2NamGa Liêu 24 2
1306 15:37:02 IIoS2oII ISxxDGCxWind Tống 11 1
1307 15:37:03 zCụcCứtMayMắn ChanSut15cm Tống 23 4
1308 15:37:05 zCụcCứtMayMắn NguyHiemCA Tống 24 5
1309 15:37:06 BạchCước BịThíchBéNguyệt Tống 10 1
1310 15:37:08 iHoaHồngĐen zF3zGaPkT3z Tống 26 4
1311 15:37:08 SzzMaiMaiYeuEm LongTranhHổĐấu Liêu 18 1
1312 15:37:11 zZThaoĐạiKa0612 HiepDamSuThai Liêu 19 1
1313 15:37:11 SinhRaĐểĂnHành xChạyNgayĐi Liêu 15 5
1314 15:37:11 B52PriseStop iDCzHercules Tống 29 3
1315 15:37:12 SinhRaĐểĂnHành izHueManzi Liêu 16 6
1316 15:37:12 CherryBlossom YêuKhôngĐườngLui Liêu 10 1
1317 15:37:14 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 26 1
1318 15:37:15 Jx2VôCực MriZeHieniZ Liêu 24 3
1319 15:37:15 VLTKRickKitVn Kuuuuuuuuu Liêu 8 2
1320 15:37:16 DJLanKènTây VLTKRickKitVn Tống 17 6
1321 15:37:16 MyFenToms Jx2acbdef2xJ Tống 11 1
1322 15:37:18 zZMissSz SzzMaiMaiYeuEm Tống 11 4
1323 15:37:19 HắcYNhân KellLong Tống 36 9
1324 15:37:19 ZVìAnhThươngEm ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22 8
1325 15:37:20 McLaren720 zZMissSz Liêu 22 1
1326 15:37:22 BạchCước ĐôngPhươngBấtBai Tống 11 2
1327 15:37:23 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 27 5
1328 15:37:23 ssHVT32ss iTBxHoàngHậu Tống 11 1
1329 15:37:23 oZZTừCẩmHuyZZo iDạThiênLăng Tống 6 1
1330 15:37:25 NgáoĐá CherryBlossom Tống 8 1
1331 15:37:26 oooPéVũooo SinhRaĐểĂnHành Tống 20 5
1332 15:37:26 McLaren720 ixDsquared2 Liêu 23 2
1333 15:37:27 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 6 1
1334 15:37:28 oooPéVũooo McLaren720 Tống 21 6
1335 15:37:28 oILangKhachXxz B52PriseStop Liêu 6 1
1336 15:37:29 i79zNTH99 Obamama Tống 9 1
1337 15:37:34 manokchan oILangKhachXxz Tống 6 1
1338 15:37:35 LộcLừaĐểMàVui jx2vnUHECpldf Liêu 11 1
1339 15:37:38 iManboHieuThuBa oS2oVôTìnhTiễn Tống 31 5
1340 15:37:38 iManboHieuThuBa EErinConnor Tống 32 6
1341 15:37:38 HắcYNhân iDCzHercules Tống 37 10
1342 15:37:39 phuongKUIGD iiĐầuTrọc2Mái Tống 3 1
1343 15:37:39 AmBuLanCe115 VoTongDaGai Liêu 14 1
1344 15:37:40 zZThaoĐạiKa0612 MyFenToms Liêu 20 2
1345 15:37:42 xChạyNgayĐi ZCanDyZ Tống 44 1
1346 15:37:42 xChạyNgayĐi TaiSaoThe Tống 45 2
1347 15:37:42 xChạyNgayĐi HoàngThượng Tống 46 3
1348 15:37:42 xChạyNgayĐi XeRùaSiêuTốc Tống 47 4
1349 15:37:42 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 48 5
1350 15:37:42 xChạyNgayĐi HPxChịBaHảiPhòng Tống 49 6
1351 15:37:42 xChạyNgayĐi BuffXin1992 Tống 50 7
1352 15:37:43 ISxxThíchFerrari ĐCMxPhêHeroin Liêu 11 1
1353 15:37:43 iSTzHoàngĐế xChạyNgayĐi Liêu 10 7
1354 15:37:44 zizBútMa BạchCước Liêu 23 2
1355 15:37:45 iBắcTốngĐạiVương XDameLaAnh Liêu 13 1
1356 15:37:47 DuongKenzz ssHVT32ss Liêu 8 1
1357 15:37:50 zizBútMa xxxNguyetCamxxx Liêu 24 3
1358 15:37:54 Jx2Shoul B52PriseStop Liêu 6 1
1359 15:37:55 oooPéVũooo zF3zGaPkT3z Tống 22 7
1360 15:37:56 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 25 6
1361 15:37:58 izHueManzi zZThaoĐạiKa0612 Tống 14 1
1362 15:38:00 iSTzTônNgộKhông oooPéVũooo Liêu 25 1
1363 15:38:00 ZzNhiTyzZ ISxxThíchFerrari Tống 6 2
1364 15:38:02 AmBuLanCe115 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 15 2
1365 15:38:02 Jx2OneHitVDB LongTranhHổĐấu Liêu 3 1
1366 15:38:04 BốĐờiJQK izHueManzi Liêu 11 1
1367 15:38:07 manokchan BốĐờiJQK Tống 7 2
1368 15:38:10 oIoBoyHamChoioIo ZzNoNo1zz Tống 24 1
1369 15:38:11 YSLxVùngNhạyCảm OumaTokita Tống 11 11
1370 15:38:11 oZZTừCẩmHuyZZo LộcLừaĐểMàVui Tống 7 2
1371 15:38:12 iHoaHồngĐen ISxxDGCxWind Tống 28 6
1372 15:38:13 iiĐầuTrọc2Mái NgáoĐá Liêu 24 1
1373 15:38:16 HiepDamSuThai Jx2OneHitVDB Tống 6 1
1374 15:38:17 trumsvever DuongKenzz Tống 7 4
1375 15:38:18 HaiConThằnLằnCon XDameLaAnh Liêu 7 2
1376 15:38:18 BoyonechapQT Jx2Shoul Tống 12 1
1377 15:38:18 iSTzTônNgộKhông BoyonechapQT Liêu 26 2
1378 15:38:19 CherryBlossom zzAnhTrungzz Liêu 11 1
1379 15:38:20 AmBuLanCe115 iiJx2NamGa Liêu 16 3
1380 15:38:22 HoàngThượng xChạyNgayĐi Liêu 15 1
1381 15:38:23 McLaren720 manokchan Liêu 24 1
1382 15:38:24 ThíchHoàThượng OreoCookie Liêu 3 1
1383 15:38:24 ThíchHoàThượng lamcongtu Liêu 4 2
1384 15:38:24 ThíchHoàThượng XjnhKeTao Liêu 5 3
1385 15:38:27 ssHVT32ss ThíchHoàThượng Tống 12 1
1386 15:38:29 ZVìAnhThươngEm iiĐầuTrọc2Mái Tống 23 9
1387 15:38:29 oIoBoyHamChoioIo XxPhieuXx99 Tống 25 2
1388 15:38:31 HiepDamSuThai oOoTLQ01oOo Tống 7 2
1389 15:38:32 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 29 7
1390 15:38:32 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 23 3
1391 15:38:33 HỏiVìSao B52PriseStop Liêu 14 1
1392 15:38:35 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 25 4
1393 15:38:36 oIoBoyHamChoioIo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 3
1394 15:38:36 trumsvever zF3zGaPkT3z Tống 8 5
1395 15:38:37 SzzMaiMaiYeuEm Kuuuuuuuuu Liêu 19 1
1396 15:38:38 DJLanKènTây ĐôngPhươngBấtBai Tống 18 7
1397 15:38:38 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 25 2
1398 15:38:39 trumsvever oILangKhachXxz Tống 9 6
1399 15:38:40 zizBútMa phuongKUIGD Liêu 25 4
1400 15:38:41 HoàngThượng xChạyNgayĐi Liêu 16 2
1401 15:38:42 Jx2VôCực YêuKhôngĐườngLui Liêu 26 5
1402 15:38:42 ssHVT32ss ISxxThíchYÊN Tống 13 2
1403 15:38:44 MyFenToms CherryBlossom Tống 12 1
1404 15:38:46 HỏiVìSao HiepDamSuThai Liêu 15 2
1405 15:38:47 AmBuLanCe115 XDameLaAnh Liêu 17 4
1406 15:38:47 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 26 7
1407 15:38:52 LộcLừaĐểMàVui BéSâuDễThương Liêu 12 1
1408 15:38:52 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 8 1
1409 15:38:53 ISxxThíchFerrari ZzNhiTyzZ Liêu 12 1
1410 15:38:54 jx2vnUHECpldf LộcLừaĐểMàVui Tống 5 1
1411 15:38:55 zZMissSz ChanSut15cm Tống 12 1
1412 15:38:55 iDCzHercules MyFenToms Liêu 14 1
1413 15:38:59 xChạyNgayĐi BuffXin1992 Tống 51 1
1414 15:39:00 TaiSaoThe jx2vnUHECpldf Liêu 3 1
1415 15:39:03 VoTongDaGai iDCzNaughtyGirl Tống 8 1
1416 15:39:03 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 22 16
1417 15:39:03 Jx2VôCực MrMinMin Liêu 27 6
1418 15:39:03 ZzNoNo1zz zzAnhTrungzz Liêu 18 1
1419 15:39:03 LongTranhHổĐấu HỏiVìSao Tống 16 1
1420 15:39:04 iManboHieuThuBa iDCzHercules Tống 33 7
1421 15:39:04 ZzNoNo1zz trumsvever Liêu 19 2
1422 15:39:04 ZzNoNo1zz izHueManzi Liêu 20 3
1423 15:39:05 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 27 8
1424 15:39:06 cS2oBạchVôThường VoTongDaGai Liêu 23 17
1425 15:39:07 Obamama KuToSauKhoe Liêu 10 1
1426 15:39:07 SzzMaiMaiYeuEm oooPéVũooo Liêu 20 2
1427 15:39:07 SzzMaiMaiYeuEm xChạyNgayĐi Liêu 21 3
1428 15:39:07 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 26 3
1429 15:39:07 SzzMaiMaiYeuEm YuXiao Liêu 22 4
1430 15:39:10 ZVìAnhThươngEm TaiSaoThe Tống 24 10
1431 15:39:10 S2oTìnhĐơnPhương ĐCMxPhêHeroin Liêu 12 6
1432 15:39:10 manokchan AmBuLanCe115 Tống 8 1
1433 15:39:11 oIoBoyHamChoioIo Jx2Shoul Tống 27 1
1434 15:39:11 B52PriseStop ISxxDGCxWind Tống 30 1
1435 15:39:14 Jx2acbdef2xJ zCụcCứtMayMắn Liêu 7 1
1436 15:39:14 Jx2acbdef2xJ IIoS2oII Liêu 8 2
1437 15:39:15 lamcongtu YÊuMộtVìSaO Tống 6 1
1438 15:39:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 22 2
1439 15:39:16 iiJx2NamGa ThíchHoàThượng Tống 13 1
1440 15:39:19 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 27 4
1441 15:39:19 zZThaoĐạiKa0612 manokchan Liêu 21 1
1442 15:39:20 zizBútMa XDameLaAnh Liêu 26 5
1443 15:39:20 ĐôngPhươngBấtBai izHueManzi Liêu 9 1
1444 15:39:22 ISxxThíchYÊN BạchCước Liêu 25 1
1445 15:39:23 iManboHieuThuBa SoanCR Tống 34 8
1446 15:39:23 iManboHieuThuBa CherryBlossom Tống 35 9
1447 15:39:24 iManboHieuThuBa oOoTLQ01oOo Tống 36 10
1448 15:39:24 iBlackGOKU SinhRaĐểĂnHành Tống 27 1
1449 15:39:24 iManboHieuThuBa NguyHiemCA Tống 37 11
1450 15:39:25 iBlackGOKU zF3zGaPkT3z Tống 28 2
1451 15:39:29 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 8 3
1452 15:39:30 oS2oVôTìnhTiễn XjnhKeTao Liêu 21 1
1453 15:39:30 LộcLừaĐểMàVui ssHVT32ss Liêu 13 1
1454 15:39:30 DJLanKènTây LộcLừaĐểMàVui Tống 19 8
1455 15:39:33 SzzMaiMaiYeuEm zZMissSz Liêu 23 5
1456 15:39:34 HoàngThượng BoyonechapQT Liêu 17 3
1457 15:39:35 iBắcTốngĐạiVương iBlackGOKU Liêu 14 2
1458 15:39:36 iDCzHercules lamcongtu Liêu 15 1
1459 15:39:36 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 24 4
1460 15:39:36 zizBútMa iiJx2NamGa Liêu 27 6
1461 15:39:40 oS2oVôTìnhTiễn tùngtrâuhihi Liêu 22 2
1462 15:39:40 oS2oVôTìnhTiễn HiepDamSuThai Liêu 23 3
1463 15:39:41 oooPéVũooo ISxxThíchFerrari Tống 23 1
1464 15:39:43 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 30 1
1465 15:39:44 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 31 2
1466 15:39:47 LongTranhHổĐấu Jx2OneHitVDB Tống 17 1
1467 15:39:47 McLaren720 oIoBoyHamChoioIo Liêu 28 5
1468 15:39:48 i79zNTH99 iBắcTốngĐạiVương Tống 10 2
1469 15:39:48 ThíchHoàThượng OreoCookie Liêu 6 1
1470 15:39:48 ThíchHoàThượng zCụcCứtMayMắn Liêu 7 2
1471 15:39:54 ChanSut15cm xChạyNgayĐi Liêu 14 1
1472 15:39:54 izHueManzi McLaren720 Tống 15 1
1473 15:39:57 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 22 2
1474 15:39:57 oILangKhachXxz zzAnhTrungzz Liêu 7 1
1475 15:39:57 XxPhieuXx99 XDameLaAnh Liêu 13 1
1476 15:39:58 ISxxThíchYÊN MyFenToms Liêu 26 2
1477 15:39:59 Jx2acbdef2xJ NgáoĐá Liêu 9 3
1478 15:40:01 trumsvever Jx2acbdef2xJ Tống 10 1
1479 15:40:03 LộcLừaĐểMàVui iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 14 1
1480 15:40:04 ZzNoNo1zz B52PriseStop Liêu 21 1
1481 15:40:05 ssHVT32ss ThíchHoàThượng Tống 14 1
1482 15:40:05 iSTzTônNgộKhông izHueManzi Liêu 27 1
1483 15:40:07 ZVìAnhThươngEm iiĐầuTrọc2Mái Tống 25 11
1484 15:40:07 VoTongDaGai oILangKhachXxz Tống 9 1
1485 15:40:07 iSTzTônNgộKhông manokchan Liêu 28 2
1486 15:40:08 zZThaoĐạiKa0612 i79zNTH99 Liêu 23 3
1487 15:40:08 Jx2Shoul Đàoooo Liêu 7 1
1488 15:40:12 HắcYNhân KellLong Tống 38 11
1489 15:40:13 ISxxDGCxWind IIoS2oII Liêu 23 1
1490 15:40:14 xChạyNgayĐi XiaoMin Tống 52 1
1491 15:40:14 MrMinMin iiiCaVeChuaiii Tống 9 1
1492 15:40:14 iManboHieuThuBa iDCzHercules Tống 38 1
1493 15:40:15 iManboHieuThuBa ĐôngPhươngBấtBai Tống 39 2
1494 15:40:16 cS2oBạchVôThường trumsvever Liêu 24 18
1495 15:40:16 ChanSut15cm LongTranhHổĐấu Liêu 15 2
1496 15:40:19 LộcLừaĐểMàVui ZVìAnhThươngEm Liêu 15 2
1497 15:40:19 oS2oVôTìnhTiễn ĐCMxPhêHeroin Liêu 24 4
1498 15:40:19 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 31 1
1499 15:40:19 zizBútMa zZMissSz Liêu 28 7
1500 15:40:19 ZzNoNo1zz VoTongDaGai Liêu 22 2
1501 15:40:20 oIoBoyHamChoioIo ChanSut15cm Tống 28 1
1502 15:40:24 ixDsquared2 oS2oVôTìnhTiễn Tống 6 1
1503 15:40:24 ISxxThíchFerrari Kuuuuuuuuu Liêu 13 1
1504 15:40:26 SzzMaiMaiYeuEm phuongKUIGD Liêu 24 6
1505 15:40:26 iHoaHồngĐen CherryBlossom Tống 30 8
1506 15:40:29 iManboHieuThuBa oOoTLQ01oOo Tống 40 3
1507 15:40:30 iManboHieuThuBa Obamama Tống 41 4
1508 15:40:31 VLTKRickKitVn XDameLaAnh Liêu 9 1
1509 15:40:32 HiepDamSuThai ZzNoNo1zz Tống 8 1
1510 15:40:33 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 32 2
1511 15:40:33 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 18 1
1512 15:40:33 Jx2VôCực lamcongtu Liêu 28 7
1513 15:40:35 SinhRaĐểĂnHành Đàoooo Liêu 17 1
1514 15:40:36 zizBútMa KuToSauKhoe Liêu 29 8
1515 15:40:36 ZzNhiTyzZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7 1
1516 15:40:37 MriZeHieniZ iiiMuộiMuộizII Tống 5 1
1517 15:40:38 SzzMaiMaiYeuEm HiepDamSuThai Liêu 25 7
1518 15:40:38 HoàngThượng oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 18 4
1519 15:40:39 MriZeHieniZ LzinhNhi Tống 6 2
1520 15:40:40 iHoaHồngĐen ThíchHoàThượng Tống 31 9
1521 15:40:43 zF3zGaPkT3z iManboHieuThuBa Liêu 6 1
1522 15:40:43 DuongKenzz BạchCước Liêu 9 1
1523 15:40:44 ZzNhiTyzZ Jx2OneHitVDB Tống 8 2
1524 15:40:48 SzzMaiMaiYeuEm zzAnhTrungzz Liêu 26 8
1525 15:40:49 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 9 4
1526 15:40:50 iHoaHồngĐen iiĐầuTrọc2Mái Tống 32 10
1527 15:40:50 NgáoĐá iDCzHercules Tống 9 1
1528 15:40:51 NgáoĐá zF3zGaPkT3z Tống 10 2
1529 15:40:51 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 33 11
1530 15:40:55 zZMissSz XxPhieuXx99 Tống 13 1
1531 15:40:55 NgáoĐá Jx2Shoul Tống 11 3
1532 15:40:57 ĐôngPhươngBấtBai oIoBoyHamChoioIo Liêu 10 1
1533 15:40:58 AmBuLanCe115 izHueManzi Liêu 19 2
1534 15:40:58 iBlackGOKU SoanCR Tống 29 1
1535 15:40:59 IooTiếpThịSữaooI trumsvever Liêu 25 5
1536 15:40:59 ĐCMxPhêHeroin VLTKRickKitVn Tống 10 1
1537 15:40:59 S2oTìnhĐơnPhương ĐCMxPhêHeroin Liêu 13 7
1538 15:41:00 zizBútMa Đàoooo Liêu 30 9
1539 15:41:02 LộcLừaĐểMàVui YêuKhôngĐườngLui Liêu 16 3
1540 15:41:04 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 29 8
1541 15:41:04 zZMissSz oILangKhachXxz Tống 14 2
1542 15:41:05 SzzMaiMaiYeuEm manokchan Liêu 27 9
1543 15:41:05 SzzMaiMaiYeuEm LongTranhHổĐấu Liêu 28 10
1544 15:41:06 DuongKenzz NgáoĐá Liêu 10 2
1545 15:41:09 ĐôngPhươngBấtBai iBlackGOKU Liêu 11 2
1546 15:41:10 ixDsquared2 S2oTìnhĐơnPhương Tống 7 2
1547 15:41:11 oS2oVôTìnhTiễn jx2vnUHECpldf Liêu 25 1
1548 15:41:12 iACEzYuRiBoyPKT3 iiiCaVeChuaiii Tống 9 1
1549 15:41:13 ISxxThíchYÊN zZMissSz Liêu 27 3
1550 15:41:13 LộcLừaĐểMàVui lamcongtu Liêu 17 4
1551 15:41:15 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 53 1
1552 15:41:15 Kuuuuuuuuu ThíchHoàThượng Tống 6 1
1553 15:41:17 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 10 5
1554 15:41:18 ĐTBLạcNguyênSoái B52PriseStop Liêu 33 1
1555 15:41:19 i79zNTH99 McLaren720 Tống 11 1
1556 15:41:20 iiĐầuTrọc2Mái HắcYNhân Liêu 25 1
1557 15:41:21 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 2
1558 15:41:21 oooPéVũooo iiĐầuTrọc2Mái Tống 24 2
1559 15:41:21 ZzNoNo1zz ssHVT32ss Liêu 23 1
1560 15:41:21 NguyHiemCA IIoS2oII Liêu 5 1
1561 15:41:23 ZzNoNo1zz MyFenToms Liêu 24 2
1562 15:41:25 ixDsquared2 NguyHiemCA Tống 8 3
1563 15:41:25 iManboHieuThuBa ĐôngPhươngBấtBai Tống 42 1
1564 15:41:26 phideptrai ixDsquared2 Liêu 2 1
1565 15:41:28 ChanSut15cm iiJx2NamGa Liêu 16 1
1566 15:41:28 izHueManzi ISxxDGCxWind Tống 16 1
1567 15:41:30 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISxxThíchFerrari Tống 23 3
1568 15:41:34 i79zNTH99 Coiiiii Tống 12 2
1569 15:41:34 xChạyNgayĐi ViênNghĩaMẫn Tống 54 1
1570 15:41:35 xChạyNgayĐi ZCanDyZ Tống 55 2
1571 15:41:35 zF3zGaPkT3z xChạyNgayĐi Liêu 7 1
1572 15:41:35 oooPéVũooo phideptrai Tống 25 3
1573 15:41:38 LongTranhHổĐấu iTBxHoàngHậu Tống 18 1
1574 15:41:38 LongTranhHổĐấu BịThíchBéNguyệt Tống 19 2
1575 15:41:38 B52PriseStop oOoTLQ01oOo Tống 32 1
1576 15:41:40 BoyonechapQT XiaoMin Tống 13 1
1577 15:41:43 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 29 1
1578 15:41:43 ZzNoNo1zz NgáoĐá Liêu 25 3
1579 15:41:43 ZzNoNo1zz zCụcCứtMayMắn Liêu 26 4
1580 15:41:44 YÊuMộtVìSaO BoyonechapQT Liêu 15 1
1581 15:41:44 oIoBoyHamChoioIo ISxxThíchYÊN Tống 30 2
1582 15:41:44 MrMinMin ZzNoNo1zz Tống 10 1
1583 15:41:46 ĐCMxPhêHeroin LộcLừaĐểMàVui Tống 11 1
1584 15:41:49 oS2oCôDâuMa ThíchHoàThượng Tống 11 9
1585 15:41:49 iManboHieuThuBa HỏiVìSao Tống 43 2
1586 15:41:50 zF3zGaPkT3z XDameLaAnh Liêu 8 2
1587 15:41:52 HắcYNhân Obamama Tống 39 1
1588 15:41:55 xChạyNgayĐi zF3zGaPkT3z Tống 56 1
1589 15:41:55 xChạyNgayĐi XeRùaSiêuTốc Tống 57 2
1590 15:41:56 TaiSaoThe trumsvever Liêu 4 1
1591 15:41:56 HaiConThằnLằnCon xChạyNgayĐi Liêu 11 6
1592 15:41:56 YuXiao Jx2acbdef2xJ Tống 8 1
1593 15:41:57 IooTiếpThịSữaooI phuongKUIGD Liêu 26 6
1594 15:41:57 LongTranhHổĐấu YÊuMộtVìSaO Tống 20 3
1595 15:41:59 Jx2OneHitVDB Kuuuuuuuuu Liêu 4 1
1596 15:42:01 MriZeHieniZ iDạThiênLăng Tống 7 3
1597 15:42:01 iDCzHercules iBlackGOKU Liêu 16 1
1598 15:42:02 zizBútMa lamcongtu Liêu 31 10
1599 15:42:02 cS2oBạchVôThường MriZeHieniZ Liêu 25 19
1600 15:42:02 oIoBoyHamChoioIo zZThaoĐạiKa0612 Tống 31 3
1601 15:42:03 HắcYNhân iDCzHercules Tống 40 2
1602 15:42:04 Jx2VôCực IIoS2oII Liêu 30 9
1603 15:42:05 iManboHieuThuBa ĐôngPhươngBấtBai Tống 44 3
1604 15:42:05 zZMissSz SoanCR Tống 15 1
1605 15:42:06 XxPhieuXx99 B52PriseStop Liêu 14 1
1606 15:42:07 zZMissSz XxPhieuXx99 Tống 16 2
1607 15:42:07 SinhRaĐểĂnHành zZMissSz Liêu 18 2
1608 15:42:08 SzzMaiMaiYeuEm ĐCMxPhêHeroin Liêu 29 11
1609 15:42:09 ZVìAnhThươngEm ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 1
1610 15:42:09 AmBuLanCe115 MrMinMin Liêu 20 3
1611 15:42:13 XiaoMin OreoVanilla Liêu 22 1
1612 15:42:17 xChạyNgayĐi SinhRaĐểĂnHành Tống 58 1
1613 15:42:18 zizBútMa oIoBoyHamChoioIo Liêu 32 11
1614 15:42:19 iManboHieuThuBa oILangKhachXxz Tống 45 4
1615 15:42:20 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 12 10
1616 15:42:20 Jx2VôCực iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 31 10
1617 15:42:20 Obamama xChạyNgayĐi Liêu 11 1
1618 15:42:24 HắcYNhân IooTiếpThịSữaooI Tống 41 3
1619 15:42:26 oooPéVũooo iiĐầuTrọc2Mái Tống 26 4
1620 15:42:29 iBlackGOKU SzzMaiMaiYeuEm Tống 30 1
1621 15:42:29 OumaTokita jx2vnUHECpldf Liêu 18 1
1622 15:42:30 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 31 2
1623 15:42:31 Obamama iBlackGOKU Liêu 12 2
1624 15:42:31 YuXiao ThíchHoàThượng Tống 9 2
1625 15:42:32 iHoaHồngĐen AmBuLanCe115 Tống 34 12
1626 15:42:32 zzAnhTrungzz TaiSaoThe Tống 8 1
1627 15:42:32 zizBútMa LongTranhHổĐấu Liêu 33 12
1628 15:42:33 ISxxDGCxWind MyFenToms Liêu 24 1
1629 15:42:33 lamcongtu Coiiiii Tống 7 1
1630 15:42:35 ixDsquared2 KellLong Tống 9 1
1631 15:42:36 phideptrai ixDsquared2 Liêu 3 1
1632 15:42:37 B52PriseStop oOoTLQ01oOo Tống 33 1
1633 15:42:38 iiJx2NamGa ZzNoNo1zz Tống 14 1
1634 15:42:39 VoTongDaGai zizBútMa Tống 10 1
1635 15:42:41 iBắcTốngĐạiVương XDameLaAnh Liêu 15 1
1636 15:42:41 zzAnhTrungzz zF3zGaPkT3z Tống 9 2
1637 15:42:42 iManboHieuThuBa ISxxDGCxWind Tống 46 5
1638 15:42:43 ĐTBLạcNguyênSoái oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 34 1
1639 15:42:43 HoàngThượng VoTongDaGai Liêu 19 5
1640 15:42:47 manokchan DuongKenzz Tống 9 1
1641 15:42:50 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 28 1
1642 15:42:51 MriZeHieniZ ISxxThíchFerrari Tống 8 1
1643 15:42:51 MriZeHieniZ phideptrai Tống 9 2
1644 15:42:51 S2oTìnhĐơnPhương MriZeHieniZ Liêu 14 1
1645 15:42:51 BoyonechapQT Jx2OneHitVDB Tống 14 1
1646 15:42:52 xChạyNgayĐi HoàngThượng Tống 59 1
1647 15:42:52 NguyHiemCA BoyonechapQT Liêu 6 1
1648 15:42:53 zCụcCứtMayMắn YÊuMộtVìSaO Tống 28 1
1649 15:42:54 iiJx2NamGa BịThíchBéNguyệt Tống 15 2
1650 15:42:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo XxPhieuXx99 Tống 24 4
1651 15:42:57 ĐCMxPhêHeroin iiĐầuTrọc2Mái Tống 12 1
1652 15:42:59 cS2oBạchVôThường manokchan Liêu 26 20
1653 15:42:59 XjnhKeTao LộcLừaĐểMàVui Tống 4 1
1654 15:43:02 ThíchHoàThượng OreoCookie Liêu 8 1
1655 15:43:02 ThíchHoàThượng XjnhKeTao Liêu 9 2
1656 15:43:02 ThíchHoàThượng iiJx2NamGa Liêu 10 3
1657 15:43:02 ThíchHoàThượng DJLanKènTây Liêu 11 4
1658 15:43:02 ThíchHoàThượng VươngPhiCủaĐP Liêu 12 5
1659 15:43:02 Jx2Shoul zzAnhTrungzz Liêu 8 1
1660 15:43:04 Jx2Shoul LongTranhHổĐấu Liêu 9 2
1661 15:43:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 25 5
1662 15:43:05 IooTiếpThịSữaooI trumsvever Liêu 27 1
1663 15:43:05 cS2oBạchVôThường KuToSauKhoe Liêu 27 21
1664 15:43:06 oIoBoyHamChoioIo Jx2Shoul Tống 32 1
1665 15:43:10 oIoBoyHamChoioIo oILangKhachXxz Tống 33 2
1666 15:43:11 iBlackGOKU SoanCR Tống 32 1
1667 15:43:11 phideptrai iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 4 1
1668 15:43:11 XDameLaAnh HPxChịBaHảiPhòng Tống 6 1
1669 15:43:13 oZZTừCẩmHuyZZo ThichYeuEm Tống 8 1
1670 15:43:13 zF3zGaPkT3z iBlackGOKU Liêu 9 1
1671 15:43:15 ZzNoNo1zz ĐCMxPhêHeroin Liêu 27 1
1672 15:43:16 iDCzHercules zZMissSz Liêu 17 1
1673 15:43:16 oIoBoyHamChoioIo ChanSut15cm Tống 34 3
1674 15:43:17 ZzNoNo1zz ssHVT32ss Liêu 28 2
1675 15:43:17 oIoBoyHamChoioIo iiiCaVeChuaiii Tống 35 4
1676 15:43:17 iSTzHoàngĐế B52PriseStop Liêu 11 8
1677 15:43:19 zZThaoĐạiKa0612 XDameLaAnh Liêu 24 1
1678 15:43:20 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 21 1
1679 15:43:20 iSTzHoàngĐế MyFenToms Liêu 12 9
1680 15:43:23 YSLxVùngNhạyCảm ThíchHoàThượng Tống 12 12
1681 15:43:25 HỏiVìSao BạchCước Liêu 16 1
1682 15:43:26 Jx2acbdef2xJ HiepDamSuThai Liêu 10 1
1683 15:43:26 Jx2VôCực YêuKhôngĐườngLui Liêu 32 11
1684 15:43:30 oIoBoyHamChoioIo ĐôngPhươngBấtBai Tống 36 5
1685 15:43:31 iiĐầuTrọc2Mái oooPéVũooo Liêu 26 1
1686 15:43:31 iBắcTốngĐạiVương oIoBoyHamChoioIo Liêu 16 2
1687 15:43:32 ixDsquared2 Jx2acbdef2xJ Tống 10 1
1688 15:43:33 ZVìAnhThươngEm OumaTokita Tống 27 2
1689 15:43:38 B52PriseStop oOoTLQ01oOo Tống 34 1
1690 15:43:39 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 33 1
1691 15:43:40 phuongKUIGD ZzNoNo1zz Tống 4 1
1692 15:43:41 iBlackGOKU SzzMaiMaiYeuEm Tống 34 2
1693 15:43:41 oS2oVôTìnhTiễn lamcongtu Liêu 26 2
1694 15:43:42 zF3zGaPkT3z iBlackGOKU Liêu 10 2
1695 15:43:44 XiaoMin xChạyNgayĐi Liêu 23 2
1696 15:43:44 NgáoĐá iiĐầuTrọc2Mái Tống 12 1
1697 15:43:44 HỏiVìSao B52PriseStop Liêu 17 2
1698 15:43:45 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 35 1
1699 15:43:46 Kuuuuuuuuu VLTKRickKitVn Tống 7 1
1700 15:43:48 ixDsquared2 ISxxDGCxWind Tống 11 2
1701 15:43:48 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 36 2
1702 15:43:50 XDameLaAnh iSTzTônNgộKhông Tống 7 1
1703 15:43:53 Coiiiii iManboHieuThuBa Liêu 3 1
1704 15:43:54 oZZTừCẩmHuyZZo DuongKenzz Tống 9 2
1705 15:43:54 YÊuMộtVìSaO phuongKUIGD Liêu 16 1
1706 15:43:55 phideptrai trumsvever Liêu 5 2
1707 15:43:55 YÊuMộtVìSaO BoyonechapQT Liêu 17 2
1708 15:43:56 YÊuMộtVìSaO zCụcCứtMayMắn Liêu 18 3
1709 15:43:59 oS2oCôDâuMa ThíchHoàThượng Tống 13 11
1710 15:43:59 iBlackGOKU iBắcTốngĐạiVương Tống 35 1
1711 15:44:00 NguyHiemCA HắcYNhân Liêu 7 2
1712 15:44:01 manokchan zF3zGaPkT3z Tống 10 1
1713 15:44:01 ZVìAnhThươngEm oS2oVôTìnhTiễn Tống 28 3
1714 15:44:02 AmBuLanCe115 VoTongDaGai Liêu 22 2
1715 15:44:03 xChạyNgayĐi IooTiếpThịSữaooI Tống 60 1
1716 15:44:04 MriZeHieniZ BịThíchBéNguyệt Tống 10 1
1717 15:44:04 XxPhieuXx99 xChạyNgayĐi Liêu 15 1
1718 15:44:05 i79zNTH99 ISxxThíchYÊN Tống 13 3
1719 15:44:06 ChanSut15cm iiJx2NamGa Liêu 17 1
1720 15:44:07 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 37 3
1721 15:44:09 oIoBoyHamChoioIo zZThaoĐạiKa0612 Tống 37 1
1722 15:44:10 LongTranhHổĐấu HỏiVìSao Tống 21 1
1723 15:44:10 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 28 22
1724 15:44:12 iACEzYuRiBoyPKT3 S2oTìnhĐơnPhương Tống 10 1
1725 15:44:12 Jx2VôCực tùngtrâuhihi Liêu 33 12
1726 15:44:13 iACEzYuRiBoyPKT3 phideptrai Tống 11 2
1727 15:44:14 ZzNhiTyzZ KellLong Tống 9 3
1728 15:44:15 AmBuLanCe115 manokchan Liêu 23 3
1729 15:44:16 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 29 1
1730 15:44:16 ZzNhiTyzZ iiĐầuTrọc2Mái Tống 10 4
1731 15:44:16 oIoBoyHamChoioIo XxPhieuXx99 Tống 38 2
1732 15:44:17 iHoaHồngĐen TaiSaoThe Tống 35 13
1733 15:44:17 ssHVT32ss ZzNoNo1zz Tống 16 1
1734 15:44:18 ĐCMxPhêHeroin Jx2OneHitVDB Tống 13 1
1735 15:44:22 i79zNTH99 XiaoMin Tống 14 4
1736 15:44:23 MriZeHieniZ ISxxThíchFerrari Tống 11 2
1737 15:44:25 SzzMaiMaiYeuEm YêuKhôngĐườngLui Liêu 30 1
1738 15:44:29 oIoBoyHamChoioIo ĐôngPhươngBấtBai Tống 39 3
1739 15:44:30 YÊuMộtVìSaO xChạyNgayĐi Liêu 19 4
1740 15:44:31 ssHVT32ss SzzMaiMaiYeuEm Tống 17 2
1741 15:44:31 ssHVT32ss DuongKenzz Tống 18 3
1742 15:44:33 McLaren720 ixDsquared2 Liêu 29 1
1743 15:44:34 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZzNoNo1zz Tống 26 6
1744 15:44:35 McLaren720 ĐCMxPhêHeroin Liêu 30 2
1745 15:44:37 ISxxDGCxWind BạchCước Liêu 25 1
1746 15:44:38 iDCzHercules zZMissSz Liêu 18 1
1747 15:44:38 B52PriseStop IooTiếpThịSữaooI Tống 35 1
1748 15:44:38 B52PriseStop oS2oVôTìnhTiễn Tống 36 2
1749 15:44:38 B52PriseStop zF3zGaPkT3z Tống 37 3
1750 15:44:39 HắcYNhân Obamama Tống 42 1
1751 15:44:39 iACEzYuRiBoyPKT3 SoanCR Tống 12 3
1752 15:44:42 AmBuLanCe115 LongTranhHổĐấu Liêu 24 4
1753 15:44:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo S2oTìnhĐơnPhương Tống 27 7
1754 15:44:46 iBlackGOKU iKGzNaughtyboy Tống 36 2
1755 15:44:46 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 37 3
1756 15:44:48 OumaTokita OreoVanilla Liêu 19 1
1757 15:44:49 iiiCaVeChuaiii iBlackGOKU Liêu 3 1
1758 15:44:49 Kuuuuuuuuu ThíchHoàThượng Tống 8 2
1759 15:44:50 zizBútMa YuXiao Liêu 34 1
1760 15:44:51 zizBútMa oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 35 2
1761 15:44:52 cS2oBạchVôThường KuToSauKhoe Liêu 29 23
1762 15:44:53 iManboHieuThuBa AmBuLanCe115 Tống 47 1
1763 15:44:54 B52PriseStop BuffXin1992 Tống 38 4
1764 15:44:54 B52PriseStop iTBxHoàngHậu Tống 39 5
1765 15:44:54 iiiCaVeChuaiii iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 4 2
1766 15:44:54 B52PriseStop ISxxDGCxWind Tống 40 6
1767 15:44:58 iHoaHồngĐen oILangKhachXxz Tống 36 14
1768 15:45:02 iSTzHoàngĐế XjnhKeTao Liêu 13 10
1769 15:45:03 ISxxThíchYÊN zZMissSz Liêu 29 1
1770 15:45:05 phideptrai MyFenToms Liêu 6 1
1771 15:45:06 OumaTokita lamcongtu Liêu 20 2
1772 15:45:06 OumaTokita oooPéVũooo Liêu 21 3
1773 15:45:08 DJLanKènTây LộcLừaĐểMàVui Tống 20 1
1774 15:45:08 cS2oBạchVôThường BoyonechapQT Liêu 30 24
1775 15:45:08 ChanSut15cm i79zNTH99 Liêu 18 2
1776 15:45:08 OumaTokita Kuuuuuuuuu Liêu 22 4
1777 15:45:11 NguyHiemCA oIoBoyHamChoioIo Liêu 8 3
1778 15:45:12 ZzNoNo1zz B52PriseStop Liêu 29 1
1779 15:45:13 iiJx2NamGa BịThíchBéNguyệt Tống 16 1
1780 15:45:13 iManboHieuThuBa zF3zGaPkT3z Tống 48 2
1781 15:45:13 iManboHieuThuBa McLaren720 Tống 49 3
1782 15:45:13 zizBútMa XDameLaAnh Liêu 36 3
1783 15:45:14 iManboHieuThuBa zZThaoĐạiKa0612 Tống 50 4
1784 15:45:14 iManboHieuThuBa ZzNoNo1zz Tống 51 5
1785 15:45:15 YÊuMộtVìSaO HắcYNhân Liêu 20 5
1786 15:45:19 zCụcCứtMayMắn zizBútMa Tống 30 2
1787 15:45:22 S2oSugarBabyoS2o ThíchHoàThượng Tống 1 1
1788 15:45:22 HỏiVìSao zzAnhTrungzz Liêu 18 1
1789 15:45:24 ChanSut15cm xChạyNgayĐi Liêu 19 3
1790 15:45:25 S2oSugarBabyoS2o OumaTokita Tống 2 2
1791 15:45:25 KellLong manokchan Liêu 5 1
1792 15:45:27 oS2oVôTìnhTiễn YêuKhôngĐườngLui Liêu 27 1
1793 15:45:30 VLTKRickKitVn YSLxVùngNhạyCảm Liêu 10 1
1794 15:45:32 phideptrai ĐCMxPhêHeroin Liêu 7 2
1795 15:45:32 Jx2OneHitVDB iBlackGOKU Liêu 5 1
1796 15:45:33 iiJx2NamGa S2oTìnhĐơnPhương Tống 17 2
1797 15:45:34 iiJx2NamGa ISxxThíchFerrari Tống 18 3
1798 15:45:34 HắcYNhân oS2oVôTìnhTiễn Tống 43 1
1799 15:45:35 iDCzHercules HiepDamSuThai Liêu 19 1
1800 15:45:42 Jx2VôCực ixDsquared2 Liêu 34 13
1801 15:45:44 MrMinMin phideptrai Tống 11 1
1802 15:45:44 Jx2acbdef2xJ XDameLaAnh Liêu 11 1
1803 15:45:46 B52PriseStop oOoTLQ01oOo Tống 41 1
1804 15:45:47 iDCzHercules B52PriseStop Liêu 20 2
1805 15:45:48 LộcLừaĐểMàVui MrMinMin Liêu 18 1
1806 15:45:48 LộcLừaĐểMàVui XjnhKeTao Liêu 19 2
1807 15:45:49 iDCzHercules GiấcMơTrưa Liêu 21 3
1808 15:45:50 LongTranhHổĐấu BịThíchBéNguyệt Tống 22 1
1809 15:45:51 AmBuLanCe115 VoTongDaGai Liêu 25 1
1810 15:45:52 Obamama xChạyNgayĐi Liêu 13 1
1811 15:45:52 SoanCR iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 12 1
1812 15:45:54 ThíchHoàThượng OreoCookie Liêu 13 1
1813 15:45:54 ThíchHoàThượng MriZeHieniZ Liêu 14 2
1814 15:45:55 ThíchHoàThượng iHoaHồngĐen Liêu 15 3
1815 15:45:55 ThíchHoàThượng izHueManzi Liêu 16 4
1816 15:45:56 iiiCaVeChuaiii i79zNTH99 Liêu 5 3
1817 15:45:59 LongTranhHổĐấu Jx2OneHitVDB Tống 23 2
1818 15:45:59 iDCzHercules iBlackGOKU Liêu 22 4
1819 15:45:59 cS2oBạchVôThường lamcongtu Liêu 31 25
1820 15:46:02 AmBuLanCe115 jx2vnUHECpldf Liêu 26 2
1821 15:46:06 oZZTừCẩmHuyZZo ĐoạtMệnhPhuNhân Tống 10 1
1822 15:46:06 phideptrai MyFenToms Liêu 8 1
1823 15:46:06 iDCzHercules iManboHieuThuBa Liêu 23 5
1824 15:46:07 zZThaoĐạiKa0612 BạchCước Liêu 25 1
1825 15:46:08 HắcYNhân S2oTìnhĐơnPhương Tống 44 2
1826 15:46:08 HiepDamSuThai ZzNoNo1zz Tống 9 1
1827 15:46:08 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 40 1
1828 15:46:10 KellLong VươngPhiCủaĐP Liêu 6 2
1829 15:46:10 KellLong LongTranhHổĐấu Liêu 7 3
1830 15:46:10 oS2oCôDâuMa XxPhieuXx99 Tống 14 12
1831 15:46:10 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 35 14
1832 15:46:11 ISxxThíchYÊN ZzBestBuffzZ Liêu 30 2
1833 15:46:12 ISxxDGCxWind HiepDamSuThai Liêu 26 1
1834 15:46:12 ĐTBLạcNguyênSoái YuXiao Liêu 38 4
1835 15:46:13 ĐTBLạcNguyênSoái KuToSauKhoe Liêu 39 5
1836 15:46:13 Jx2VôCực phuongKUIGD Liêu 36 15
1837 15:46:14 cS2oBạchVôThường xChạyNgayĐi Liêu 32 26
1838 15:46:15 LộcLừaĐểMàVui ssHVT32ss Liêu 20 3
1839 15:46:15 oooPéVũooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 27 1
1840 15:46:17 oIoBoyHamChoioIo zF3zGaPkT3z Tống 41 2
1841 15:46:17 SzzMaiMaiYeuEm zZMissSz Liêu 31 1
1842 15:46:19 AmBuLanCe115 XDameLaAnh Liêu 27 3
1843 15:46:23 ixDsquared2 oILangKhachXxz Tống 12 1
1844 15:46:23 iManboHieuThuBa IooTiếpThịSữaooI Tống 52 1
1845 15:46:26 Coiiiii manokchan Liêu 4 2
1846 15:46:26 Coiiiii ixDsquared2 Liêu 5 3
1847 15:46:32 ChanSut15cm BoyonechapQT Liêu 20 4
1848 15:46:34 SoanCR izHueManzi Liêu 13 2
1849 15:46:36 Kuuuuuuuuu XiaoMin Tống 9 1
1850 15:46:37 B52PriseStop NguyHiemCA Tống 42 1
1851 15:46:37 ISxxDGCxWind Kuuuuuuuuu Liêu 27 2
1852 15:46:38 LộcLừaĐểMàVui DJLanKènTây Liêu 21 4
1853 15:46:39 iHoaHồngĐen AmBuLanCe115 Tống 37 1
1854 15:46:40 Jx2acbdef2xJ XjnhKeTao Liêu 12 2
1855 15:46:45 OumaTokita MyFenToms Liêu 23 1
1856 15:46:45 S2oTìnhĐơnPhương oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 15 1
1857 15:46:45 SoanCR ssHVT32ss Liêu 14 3
1858 15:46:46 oooPéVũooo DuongKenzz Tống 28 2
1859 15:46:47 OumaTokita HắcYNhân Liêu 24 2
1860 15:46:47 Jx2VôCực ĐCMxPhêHeroin Liêu 37 16
1861 15:46:47 SzzMaiMaiYeuEm zzAnhTrungzz Liêu 32 2
1862 15:46:48 OumaTokita NgáoĐá Liêu 25 3
1863 15:46:49 VLTKRickKitVn xChạyNgayĐi Liêu 11 2
1864 15:46:51 ixDsquared2 ThíchHoàThượng Tống 13 1
1865 15:46:54 iiJx2NamGa ISxxDGCxWind Tống 19 4
1866 15:46:54 iManboHieuThuBa TaiSaoThe Tống 53 2
1867 15:46:55 trumsvever LộcLừaĐểMàVui Tống 11 1
1868 15:46:56 zF3zGaPkT3z B52PriseStop Liêu 11 1
1869 15:46:57 oS2oVôTìnhTiễn XDameLaAnh Liêu 28 1
1870 15:46:58 ĐôngPhươngBấtBai iBlackGOKU Liêu 12 1
1871 15:46:58 SoanCR LongTranhHổĐấu Liêu 15 4
1872 15:46:59 zZMissSz SzzMaiMaiYeuEm Tống 17 1
1873 15:47:01 S2oSugarBabyoS2o ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 3
1874 15:47:01 Obamama iHoaHồngĐen Liêu 14 2
1875 15:47:03 ChanSut15cm oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 21 5
1876 15:47:03 OumaTokita trumsvever Liêu 26 4
1877 15:47:03 lamcongtu Obamama Tống 8 1
1878 15:47:03 Jx2OneHitVDB YêuKhôngĐườngLui Liêu 6 1
1879 15:47:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChanSut15cm Tống 28 8
1880 15:47:04 HắcYNhân ĐôngPhươngBấtBai Tống 45 1
1881 15:47:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 29 9
1882 15:47:11 cS2oBạchVôThường lamcongtu Liêu 33 27
1883 15:47:14 iManboHieuThuBa SoanCR Tống 54 3
1884 15:47:16 cS2oBạchVôThường iManboHieuThuBa Liêu 34 28
1885 15:47:16 BạchCước Jx2acbdef2xJ Tống 12 1
1886 15:47:19 iiĐầuTrọc2Mái Jx2MTGzZ Liêu 27 1
1887 15:47:21 iDCzHercules oooPéVũooo Liêu 24 6
1888 15:47:22 oOoTLQ01oOo SưThúc Liêu 11 1
1889 15:47:23 ssHVT32ss Coiiiii Tống 19 1
1890 15:47:24 KellLong iHoaHồngĐen Liêu 8 4
1891 15:47:26 ISxxThíchFerrari xChạyNgayĐi Liêu 14 1
1892 15:47:26 ThíchHoàThượng OreoCookie Liêu 17 1
1893 15:47:28 oIoBoyHamChoioIo zF3zGaPkT3z Tống 42 3
1894 15:47:29 S2oSugarBabyoS2o ThíchHoàThượng Tống 4 4
1895 15:47:31 ixDsquared2 KellLong Tống 14 2
1896 15:47:31 iDCzHercules XDameLaAnh Liêu 25 7
1897 15:47:32 iiiCaVeChuaiii ĐCMxPhêHeroin Liêu 6 4
1898 15:47:33 phideptrai iBlackGOKU Liêu 9 2
1899 15:47:34 HiepDamSuThai LộcLừaĐểMàVui Tống 10 1
1900 15:47:34 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 40 1
1901 15:47:35 ixDsquared2 Jx2Shoul Tống 15 3
1902 15:47:36 iDCzHercules ixDsquared2 Liêu 26 8
1903 15:47:36 ZVìAnhThươngEm OumaTokita Tống 29 4
1904 15:47:38 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 31 3
1905 15:47:38 xChạyNgayĐi ISxxThíchFerrari Tống 61 1
1906 15:47:38 xChạyNgayĐi HPxChịBaHảiPhòng Tống 62 2
1907 15:47:40 oooPéVũooo SưTháiĐiBar Tống 29 1
1908 15:47:40 zZThaoĐạiKa0612 xChạyNgayĐi Liêu 26 2
1909 15:47:40 XxPhieuXx99 oooPéVũooo Liêu 16 1
1910 15:47:40 Obamama ssHVT32ss Liêu 15 1
1911 15:47:41 phideptrai B52PriseStop Liêu 10 3
1912 15:47:43 iDCzHercules zzAnhTrungzz Liêu 27 9
1913 15:47:44 VoTongDaGai Obamama Tống 11 1
1914 15:47:45 ISxxDGCxWind VoTongDaGai Liêu 28 1
1915 15:47:46 MyFenToms S2oTìnhĐơnPhương Tống 13 1
1916 15:47:48 Jx2VôCực MrMinMin Liêu 38 17
1917 15:47:50 HỏiVìSao LongTranhHổĐấu Liêu 19 2
1918 15:47:50 iDCzHercules HiepDamSuThai Liêu 28 10
1919 15:47:52 ZVìAnhThươngEm oILangKhachXxz Tống 30 5
1920 15:47:52 oooPéVũooo ISxxDGCxWind Tống 30 1
1921 15:47:52 YÊuMộtVìSaO BạchCước Liêu 21 6
1922 15:47:54 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 38 1
1923 15:47:54 iSTzTônNgộKhông oIoBoyHamChoioIo Liêu 29 1
1924 15:47:55 XxPhieuXx99 zZMissSz Liêu 17 2
1925 15:47:56 AmBuLanCe115 iHoaHồngĐen Liêu 28 1
1926 15:47:57 ChanSut15cm YêuKhôngĐườngLui Liêu 22 1
1927 15:47:58 iDCzHercules XjnhKeTao Liêu 29 11
1928 15:47:59 iiJx2NamGa Jx2OneHitVDB Tống 20 5
1929 15:48:00 ChanSut15cm jx2vnUHECpldf Liêu 23 2
1930 15:48:01 oS2oCôDâuMa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 13
1931 15:48:02 iiĐầuTrọc2Mái iiJx2NamGa Liêu 28 2
1932 15:48:03 NgáoĐá ChanSut15cm Tống 13 1
1933 15:48:04 iManboHieuThuBa McLaren720 Tống 55 1
1934 15:48:04 HỏiVìSao B52PriseStop Liêu 20 3
1935 15:48:04 DuongKenzz XDameLaAnh Liêu 11 1
1936 15:48:05 Kuuuuuuuuu iiiMuộiMuộizII Tống 10 1
1937 15:48:05 Obamama MyFenToms Liêu 16 1
1938 15:48:08 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 31 2
1939 15:48:08 ĐôngPhươngBấtBai iManboHieuThuBa Liêu 13 1
1940 15:48:09 XxPhieuXx99 zCụcCứtMayMắn Liêu 18 3
1941 15:48:09 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 31 3
1942 15:48:11 YuXiao ZzNoNo1zz Tống 10 1
1943 15:48:11 Jx2VôCực trumsvever Liêu 39 18
1944 15:48:12 iBlackGOKU SoanCR Tống 39 2
1945 15:48:12 iBlackGOKU zZThaoĐạiKa0612 Tống 40 3
1946 15:48:14 AmBuLanCe115 iBlackGOKU Liêu 29 2
1947 15:48:14 LongTranhHổĐấu iiiCaVeChuaiii Tống 24 1
1948 15:48:14 oOoTLQ01oOo LongTranhHổĐấu Liêu 12 2
1949 15:48:15 iiĐầuTrọc2Mái MriZeHieniZ Liêu 29 3
1950 15:48:17 VLTKRickKitVn manokchan Liêu 12 3
1951 15:48:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zizBútMa Tống 30 10
1952 15:48:18 IooTiếpThịSữaooI zzAnhTrungzz Liêu 28 1
1953 15:48:19 oZZTừCẩmHuyZZo Coiiiii Tống 11 1
1954 15:48:20 iHoaHồngĐen XxPhieuXx99 Tống 38 1
1955 15:48:22 HỏiVìSao lamcongtu Liêu 21 4
1956 15:48:23 S2oSugarBabyoS2o iiĐầuTrọc2Mái Tống 5 5
1957 15:48:26 oZZTừCẩmHuyZZo NguyHiemCA Tống 12 2
1958 15:48:27 ZzNhiTyzZ ThíchHoàThượng Tống 11 5
1959 15:48:27 SzzMaiMaiYeuEm YSLxVùngNhạyCảm Liêu 33 1
1960 15:48:29 AmBuLanCe115 iHoaHồngĐen Liêu 30 3
1961 15:48:29 AmBuLanCe115 ssHVT32ss Liêu 31 4
1962 15:48:30 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 46 2
1963 15:48:30 oOoTLQ01oOo S2oSugarBabyoS2o Liêu 13 3
1964 15:48:31 YÊuMộtVìSaO XDameLaAnh Liêu 22 7
1965 15:48:31 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxThíchFerrari Tống 13 3
1966 15:48:32 i79zNTH99 iBắcTốngĐạiVương Tống 15 1
1967 15:48:34 ĐôngPhươngBấtBai B52PriseStop Liêu 14 2
1968 15:48:35 iSTzTônNgộKhông xChạyNgayĐi Liêu 30 2
1969 15:48:35 HắcYNhân iDCzHercules Tống 47 3
1970 15:48:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 31 11
1971 15:48:38 NgáoĐá Obamama Tống 14 2
1972 15:48:39 oZZTừCẩmHuyZZo Jx2OneHitVDB Tống 14 4
1973 15:48:39 iManboHieuThuBa iKGzNaughtyboy Tống 56 1
1974 15:48:40 iManboHieuThuBa oILangKhachXxz Tống 57 2
1975 15:48:43 oZZTừCẩmHuyZZo zizBútMa Tống 15 5
1976 15:48:44 HắcYNhân ZzNoNo1zz Tống 48 4
1977 15:48:45 oZZTừCẩmHuyZZo KellLong Tống 16 6
1978 15:48:47 i79zNTH99 oS2oVôTìnhTiễn Tống 16 2
1979 15:48:48 phideptrai ixDsquared2 Liêu 11 4
1980 15:48:49 ISxxDGCxWind HiepDamSuThai Liêu 29 1
1981 15:48:49 DuongKenzz iHoaHồngĐen Liêu 12 2
1982 15:48:52 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 41 1
1983 15:48:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 32 12
1984 15:48:54 NgáoĐá LộcLừaĐểMàVui Tống 15 3
1985 15:48:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiCaVeChuaiii Tống 33 13
1986 15:48:55 iManboHieuThuBa XiaoMin Tống 58 3
1987 15:48:56 ISxxDGCxWind zzAnhTrungzz Liêu 30 2
1988 15:48:57 ĐCMxPhêHeroin oOoTLQ01oOo Tống 14 1
1989 15:48:57 OreoCheese Coiiiii Tống 63 3
1990 15:48:57 phideptrai lamcongtu Liêu 12 5
1991 15:48:58 oZZTừCẩmHuyZZo ThíchHoàThượng Tống 17 7
1992 15:49:01 oooPéVũooo Obamama Tống 32 3
1993 15:49:03 LongTranhHổĐấu EErinConnor Tống 25 1
1994 15:49:03 phideptrai xChạyNgayĐi Liêu 13 6
1995 15:49:04 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 31 3
1996 15:49:05 McLaren720 iHoaHồngĐen Liêu 31 1
1997 15:49:05 cS2oBạchVôThường zZMissSz Liêu 35 29
1998 15:49:05 oZZTừCẩmHuyZZo ChanSut15cm Tống 18 8
1999 15:49:05 McLaren720 HắcYNhân Liêu 32 2
2000 15:49:06 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 2
2001 15:49:07 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxThíchFerrari Tống 19 9
2002 15:49:07 YÊuMộtVìSaO VoTongDaGai Liêu 23 8
2003 15:49:08 ĐCMxPhêHeroin zZThaoĐạiKa0612 Tống 15 2
2004 15:49:10 ĐôngPhươngBấtBai XDameLaAnh Liêu 15 3
2005 15:49:11 iManboHieuThuBa Jx2acbdef2xJ Tống 59 4
2006 15:49:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 34 14
2007 15:49:12 iBlackGOKU TaiSaoThe Tống 41 1
2008 15:49:14 iiJx2NamGa iHNzThúyHương Tống 21 1
2009 15:49:14 manokchan IooTiếpThịSữaooI Tống 11 1
2010 15:49:14 manokchan phideptrai Tống 12 2
2011 15:49:15 MriZeHieniZ SoanCR Tống 12 1
2012 15:49:16 ISxxThíchYÊN manokchan Liêu 32 4
2013 15:49:20 iSTzTônNgộKhông oooPéVũooo Liêu 32 4
2014 15:49:21 LộcLừaĐểMàVui MyFenToms Liêu 22 1
2015 15:49:22 S2oSugarBabyoS2o McLaren720 Tống 6 1
2016 15:49:22 OreoCheese YÊuMộtVìSaO Tống 64 4
2017 15:49:22 ĐôngPhươngBấtBai xChạyNgayĐi Liêu 16 4
2018 15:49:23 iSTzTônNgộKhông ssHVT32ss Liêu 33 5
2019 15:49:27 iManboHieuThuBa ISxxDGCxWind Tống 60 5
2020 15:49:29 S2oSugarBabyoS2o zizBútMa Tống 7 2
2021 15:49:31 HắcYNhân SzzMaiMaiYeuEm Tống 49 1
2022 15:49:32 oILangKhachXxz ĐCMxPhêHeroin Liêu 8 1
2023 15:49:33 iiiCaVeChuaiii BạchCước Liêu 7 1
2024 15:49:35 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 42 1
2025 15:49:35 B52PriseStop DuongKenzz Tống 43 1
2026 15:49:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 35 15
2027 15:49:36 oILangKhachXxz S2oSugarBabyoS2o Liêu 9 2
2028 15:49:37 OreoCheese ZCanDyZ Tống 65 5
2029 15:49:39 OreoCheese KhúcNhạcTửVong Tống 66 6
2030 15:49:40 OreoCheese iTBxHoàngHậu Tống 67 7
2031 15:49:41 Jx2Shoul iManboHieuThuBa Liêu 10 1
2032 15:49:42 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxDGCxWind Tống 20 10
2033 15:49:42 LộcLừaĐểMàVui Kuuuuuuuuu Liêu 23 2
2034 15:49:43 iHoaHồngĐen ISxxThíchYÊN Tống 39 1
2035 15:49:44 ĐôngPhươngBấtBai XDameLaAnh Liêu 17 5
2036 15:49:44 oZZTừCẩmHuyZZo phideptrai Tống 21 11
2037 15:49:44 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 32 1
2038 15:49:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 36 16
2039 15:49:46 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxThíchFerrari Tống 22 12
2040 15:49:49 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 37 17
2041 15:49:51 oILangKhachXxz HắcYNhân Liêu 10 3
2042 15:49:52 Jx2Shoul B52PriseStop Liêu 11 2
2043 15:49:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo KellLong Tống 38 18
2044 15:49:55 zCụcCứtMayMắn Obamama Tống 33 2
2045 15:49:56 lamcongtu iBắcTốngĐạiVương Tống 9 1
2046 15:50:00 MrMinMin iDCzHercules Tống 12 1
2047 15:50:02 YSLxVùngNhạyCảm ViênNghĩaMẫn Tống 13 1
2048 15:50:03 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 43 1
2049 15:50:03 Jx2VôCực HiepDamSuThai Liêu 40 19
2050 15:50:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SzzMaiMaiYeuEm Tống 39 19
2051 15:50:04 zzAnhTrungzz iSTzTônNgộKhông Tống 10 1
2052 15:50:08 ixDsquared2 HỏiVìSao Tống 16 1
2053 15:50:09 iBlackGOKU ThichYeuEm Tống 42 2
2054 15:50:10 ixDsquared2 iDạThiênLăng Tống 17 2
2055 15:50:11 XxPhieuXx99 XDameLaAnh Liêu 19 1
2056 15:50:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 40 20
2057 15:50:14 SoanCR HắcYNhân Liêu 16 1
2058 15:50:16 YuXiao LộcLừaĐểMàVui Tống 11 2
2059 15:50:18 oZZTừCẩmHuyZZo iiiCaVeChuaiii Tống 23 13
2060 15:50:19 Jx2Shoul iManboHieuThuBa Liêu 12 3
2061 15:50:21 oZZTừCẩmHuyZZo oOoTLQ01oOo Tống 24 14
2062 15:50:21 SinhRaĐểĂnHành S2oSugarBabyoS2o Liêu 19 1
2063 15:50:22 B52PriseStop ChanSut15cm Tống 44 1
2064 15:50:23 oZZTừCẩmHuyZZo XiaoMin Tống 25 15
2065 15:50:24 YÊuMộtVìSaO i79zNTH99 Liêu 24 1
2066 15:50:25 lamcongtu zF3zGaPkT3z Tống 10 2
2067 15:50:26 HoàngThượng jx2vnUHECpldf Liêu 20 1
2068 15:50:27 ixDsquared2 HPxChịBaHảiPhòng Tống 18 3
2069 15:50:28 izHueManzi IooTiếpThịSữaooI Tống 17 1
2070 15:50:28 Jx2VôCực LongTranhHổĐấu Liêu 41 20
2071 15:50:29 ixDsquared2 cS2oBạchVôThường Tống 19 4
2072 15:50:29 ixDsquared2 iDCzNaughtyGirl Tống 20 5
2073 15:50:29 XxPhieuXx99 BoyonechapQT Liêu 20 2
2074 15:50:29 zZMissSz HoàngThượng Tống 18 1
2075 15:50:29 iDCzHercules trumsvever Liêu 30 1
2076 15:50:30 ĐCMxPhêHeroin XxPhieuXx99 Tống 16 1
2077 15:50:31 ĐCMxPhêHeroin DuongKenzz Tống 17 2
2078 15:50:31 VoTongDaGai SinhRaĐểĂnHành Tống 12 1
2079 15:50:32 ĐCMxPhêHeroin McLaren720 Tống 18 3
2080 15:50:32 oIoBoyHamChoioIo Coiiiii Tống 43 1
2081 15:50:32 AmBuLanCe115 ixDsquared2 Liêu 32 5
2082 15:50:33 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxThíchFerrari Tống 26 16
2083 15:50:33 ĐTBLạcNguyênSoái phuongKUIGD Liêu 44 2
2084 15:50:35 oooPéVũooo ISxxDGCxWind Tống 33 1
2085 15:50:35 ZVìAnhThươngEm iDCzHercules Tống 31 6
2086 15:50:36 ĐCMxPhêHeroin Jx2Shoul Tống 19 4
2087 15:50:39 iManboHieuThuBa SoanCR Tống 61 1
2088 15:50:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zZThaoĐạiKa0612 Tống 41 21
2089 15:50:41 MriZeHieniZ VLTKRickKitVn Tống 13 2
2090 15:50:42 Jx2VôCực lamcongtu Liêu 42 21
2091 15:50:43 ĐTBLạcNguyênSoái YêuKhôngĐườngLui Liêu 45 3
2092 15:50:43 oIoBoyHamChoioIo TaiSaoThe Tống 44 2
2093 15:50:44 NgáoĐá ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16 4
2094 15:50:45 HắcYNhân Jx2OneHitVDB Tống 50 1
2095 15:50:49 ZzNoNo1zz iBlackGOKU Liêu 30 1
2096 15:50:49 zZMissSz zizBútMa Tống 19 2
2097 15:50:49 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 33 1
2098 15:50:49 ZzNoNo1zz zzAnhTrungzz Liêu 31 2
2099 15:50:52 VoTongDaGai BuffXin1992 Tống 13 2
2100 15:50:52 iManboHieuThuBa XeRùaSiêuTốc Tống 62 2
2101 15:50:52 iManboHieuThuBa iSTzTônNgộKhông Tống 63 3
2102 15:50:52 VoTongDaGai HaiConThằnLằnCon Tống 14 3
2103 15:50:52 Jx2acbdef2xJ BạchCước Liêu 13 1
2104 15:50:53 NgáoĐá ThíchHoàThượng Tống 17 5
2105 15:50:53 MriZeHieniZ oILangKhachXxz Tống 14 3
2106 15:50:56 oS2oCôDâuMa ChanSut15cm Tống 16 14
2107 15:50:58 iiJx2NamGa AmBuLanCe115 Tống 22 2
2108 15:50:58 Jx2VôCực YSLxVùngNhạyCảm Liêu 43 22
2109 15:50:59 ISxxThíchYÊN S2oSugarBabyoS2o Liêu 34 2
2110 15:51:03 zF3zGaPkT3z B52PriseStop Liêu 12 1
2111 15:51:03 iBắcTốngĐạiVương manokchan Liêu 17 1
2112 15:51:04 iBắcTốngĐạiVương iManboHieuThuBa Liêu 18 2
2113 15:51:05 OumaTokita oooPéVũooo Liêu 27 1
2114 15:51:05 OumaTokita VươngPhiCủaĐP Liêu 28 2
2115 15:51:05 iiĐầuTrọc2Mái ĐCMxPhêHeroin Liêu 30 1
2116 15:51:05 LộcLừaĐểMàVui XjnhKeTao Liêu 24 1
2117 15:51:06 OumaTokita oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 29 3
2118 15:51:06 LộcLừaĐểMàVui YuXiao Liêu 25 2
2119 15:51:07 OumaTokita oS2oCôDâuMa Liêu 30 4
2120 15:51:07 HắcYNhân HỏiVìSao Tống 51 2
2121 15:51:09 zZMissSz KhúcNhạcTửVong Tống 20 3
2122 15:51:10 iSTzHoàngĐế zZMissSz Liêu 14 11
2123 15:51:10 OumaTokita oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 31 5
2124 15:51:11 HoàngThượng OreoVanilla Liêu 21 1
2125 15:51:15 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 46 1
2126 15:51:15 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 47 2
2127 15:51:15 iiiCaVeChuaiii xChạyNgayĐi Liêu 8 1
2128 15:51:16 YÊuMộtVìSaO iiJx2NamGa Liêu 25 2
2129 15:51:16 Obamama iBlackGOKU Liêu 17 1
2130 15:51:20 MrMinMin ZzNoNo1zz Tống 13 2
2131 15:51:21 XiaoMin ZVìAnhThươngEm Liêu 24 1
2132 15:51:23 IooTiếpThịSữaooI XDameLaAnh Liêu 29 1
2133 15:51:27 lamcongtu OumaTokita Tống 11 1
2134 15:51:28 Kuuuuuuuuu phideptrai Tống 11 1
2135 15:51:29 LongTranhHổĐấu XxPhieuXx99 Tống 27 1
2136 15:51:29 iSTzTônNgộKhông Kuuuuuuuuu Liêu 34 1
2137 15:51:29 DuongKenzz i79zNTH99 Liêu 13 1
2138 15:51:31 LongTranhHổĐấu Jx2acbdef2xJ Tống 28 2
2139 15:51:32 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20 1
2140 15:51:33 iBlackGOKU ThíchHoàThượng Tống 43 1
2141 15:51:37 zZThaoĐạiKa0612 MriZeHieniZ Liêu 27 1
2142 15:51:40 ixDsquared2 DuongKenzz Tống 21 1
2143 15:51:41 oOoTLQ01oOo HiepDamSuThai Liêu 14 1
2144 15:51:42 S2oTìnhĐơnPhương ixDsquared2 Liêu 16 1
2145 15:51:42 ixDsquared2 LộcLừaĐểMàVui Tống 22 1
2146 15:51:43 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 35 3
2147 15:51:43 zZThaoĐạiKa0612 B52PriseStop Liêu 28 2
2148 15:51:45 ĐôngPhươngBấtBai VoTongDaGai Liêu 18 6
2149 15:51:49 oooPéVũooo S2oTìnhĐơnPhương Tống 34 1
2150 15:51:50 oIoBoyHamChoioIo McLaren720 Tống 45 3
2151 15:51:51 oIoBoyHamChoioIo iDạThiênLăng Tống 46 4
2152 15:51:52 iBlackGOKU iSTzTônNgộKhông Tống 44 2
2153 15:51:53 HắcYNhân AmBuLanCe115 Tống 52 1
2154 15:51:53 Jx2OneHitVDB S2oSugarBabyoS2o Liêu 7 1
2155 15:51:56 iiĐầuTrọc2Mái zCụcCứtMayMắn Liêu 31 2
2156 15:51:56 Jx2VôCực ssHVT32ss Liêu 44 23
2157 15:51:56 SzzMaiMaiYeuEm ĐCMxPhêHeroin Liêu 34 1
2158 15:51:57 zF3zGaPkT3z MrMinMin Liêu 13 2
2159 15:51:57 TaiSaoThe phuongKUIGD Liêu 5 1
2160 15:51:57 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 48 1
2161 15:51:58 zZThaoĐạiKa0612 manokchan Liêu 29 3
2162 15:51:58 phideptrai lamcongtu Liêu 14 1
2163 15:52:00 ZVìAnhThươngEm ĐTBLạcNguyênSoái Tống 32 1
2164 15:52:01 Jx2VôCực LongTranhHổĐấu Liêu 45 24
2165 15:52:01 Coiiiii XjnhKeTao Liêu 6 1
2166 15:52:01 iManboHieuThuBa phideptrai Tống 64 1
2167 15:52:02 VLTKRickKitVn iManboHieuThuBa Liêu 13 1
2168 15:52:03 YÊuMộtVìSaO xChạyNgayĐi Liêu 26 3
2169 15:52:07 LộcLừaĐểMàVui YêuKhôngĐườngLui Liêu 26 1
2170 15:52:08 LộcLừaĐểMàVui trumsvever Liêu 27 2
2171 15:52:08 oIoBoyHamChoioIo iDCzHercules Tống 47 5
2172 15:52:12 zZThaoĐạiKa0612 zZMissSz Liêu 30 4
2173 15:52:15 IooTiếpThịSữaooI iiJx2NamGa Liêu 30 2
2174 15:52:15 ChanSut15cm MyFenToms Liêu 24 1
2175 15:52:18 OumaTokita YuXiao Liêu 32 1
2176 15:52:19 OumaTokita VươngPhiCủaĐP Liêu 33 2
2177 15:52:20 OumaTokita oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 34 3
2178 15:52:20 ĐôngPhươngBấtBai HiepDamSuThai Liêu 19 7
2179 15:52:20 OumaTokita KuToSauKhoe Liêu 35 4
2180 15:52:21 Jx2VôCực BoyonechapQT Liêu 46 25
2181 15:52:21 ZVìAnhThươngEm OumaTokita Tống 33 2
2182 15:52:26 ZVìAnhThươngEm ThíchHoàThượng Tống 34 3
2183 15:52:27 Coiiiii oIoBoyHamChoioIo Liêu 7 2
2184 15:52:28 iHoaHồngĐen iBắcTốngĐạiVương Tống 40 2
2185 15:52:30 AmBuLanCe115 oS2oCôDâuMa Liêu 33 1
2186 15:52:30 iSTzTônNgộKhông OreoVanilla Liêu 35 1
2187 15:52:30 ISxxThíchFerrari oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 15 1
2188 15:52:31 iHoaHồngĐen HỏiVìSao Tống 41 3
2189 15:52:31 MriZeHieniZ Jx2OneHitVDB Tống 15 1
2190 15:52:35 ZzNoNo1zz MriZeHieniZ Liêu 32 1
2191 15:52:37 ChanSut15cm ZzNhiTyzZ Liêu 25 2
2192 15:52:37 LộcLừaĐểMàVui oooPéVũooo Liêu 28 3
2193 15:52:38 ĐôngPhươngBấtBai xChạyNgayĐi Liêu 20 8
2194 15:52:38 lamcongtu ChanSut15cm Tống 12 1
2195 15:52:39 lamcongtu KhúcNhạcTửVong Tống 13 2
2196 15:52:39 IooTiếpThịSữaooI iHoaHồngĐen Liêu 31 3
2197 15:52:42 B52PriseStop KellLong Tống 45 1
2198 15:52:45 iSTzTônNgộKhông Kuuuuuuuuu Liêu 36 2
2199 15:52:45 HắcYNhân DuongKenzz Tống 53 2
2200 15:52:46 ixDsquared2 oILangKhachXxz Tống 23 2
2201 15:52:46 cS2oBạchVôThường jx2vnUHECpldf Liêu 36 1
2202 15:52:47 izHueManzi iDCzHercules Tống 18 2
2203 15:52:50 NgáoĐá ISxxThíchFerrari Tống 18 6
2204 15:52:54 iManboHieuThuBa SoanCR Tống 65 1
2205 15:52:55 ZzNoNo1zz MrMinMin Liêu 33 2
2206 15:52:55 zizBútMa YêuKhôngĐườngLui Liêu 37 1
2207 15:52:56 ZzNoNo1zz zZMissSz Liêu 34 3
2208 15:52:56 ssHVT32ss ZzNoNo1zz Tống 21 1
2209 15:52:56 MyFenToms iSTzTônNgộKhông Tống 14 1
2210 15:52:57 zCụcCứtMayMắn Jx2Shoul Tống 34 1
2211 15:52:57 S2oTìnhĐơnPhương ĐCMxPhêHeroin Liêu 17 1
2212 15:52:58 ssHVT32ss iiĐầuTrọc2Mái Tống 22 2
2213 15:52:58 trumsvever LộcLừaĐểMàVui Tống 12 1
2214 15:53:00 ISxxDGCxWind ssHVT32ss Liêu 31 1
2215 15:53:07 phideptrai LongTranhHổĐấu Liêu 15 1
2216 15:53:07 SzzMaiMaiYeuEm lamcongtu Liêu 35 2
2217 15:53:09 HắcYNhân HoàngThượng Tống 54 3
2218 15:53:09 iiJx2NamGa NguyHiemCA Tống 23 1
2219 15:53:10 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 36 4
2220 15:53:10 AmBuLanCe115 xChạyNgayĐi Liêu 34 2
2221 15:53:10 iHoaHồngĐen IooTiếpThịSữaooI Tống 42 1
2222 15:53:11 iBlackGOKU S2oTìnhĐơnPhương Tống 45 1
2223 15:53:12 i79zNTH99 McLaren720 Tống 17 1
2224 15:53:13 zZThaoĐạiKa0612 MriZeHieniZ Liêu 31 5
2225 15:53:16 HắcYNhân zizBútMa Tống 55 4
2226 15:53:16 MyFenToms TaiSaoThe Tống 15 2
2227 15:53:17 oIoBoyHamChoioIo Coiiiii Tống 48 1
2228 15:53:17 XiaoMin MyFenToms Liêu 25 2
2229 15:53:18 Jx2OneHitVDB trumsvever Liêu 8 1
2230 15:53:21 AmBuLanCe115 phuongKUIGD Liêu 35 3
2231 15:53:23 Jx2acbdef2xJ ixDsquared2 Liêu 14 1
2232 15:53:27 iBlackGOKU HỏiVìSao Tống 46 2
2233 15:53:29 BoyonechapQT zZThaoĐạiKa0612 Tống 15 1
2234 15:53:29 phideptrai oooPéVũooo Liêu 16 2
2235 15:53:29 iDCzHercules iHoaHồngĐen Liêu 31 1
2236 15:53:31 oS2oCôDâuMa LộcLừaĐểMàVui Tống 17 1
2237 15:53:32 oZZTừCẩmHuyZZo iSTzTônNgộKhông Tống 27 1
2238 15:53:32 cS2oBạchVôThường B52PriseStop Liêu 37 2
2239 15:53:33 XxPhieuXx99 izHueManzi Liêu 21 1
2240 15:53:33 ISxxDGCxWind lamcongtu Liêu 32 2
2241 15:53:33 BoyonechapQT Obamama Tống 16 2
2242 15:53:34 oZZTừCẩmHuyZZo AmBuLanCe115 Tống 28 2
2243 15:53:34 oZZTừCẩmHuyZZo ISxxThíchFerrari Tống 29 3
2244 15:53:35 Jx2acbdef2xJ i79zNTH99 Liêu 15 2
2245 15:53:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SzzMaiMaiYeuEm Tống 42 1
2246 15:53:35 Jx2OneHitVDB ZVìAnhThươngEm Liêu 9 2
2247 15:53:43 LongTranhHổĐấu Jx2OneHitVDB Tống 29 1
2248 15:53:44 iHoaHồngĐen Jx2acbdef2xJ Tống 43 1
2249 15:53:47 ChanSut15cm ZzNhiTyzZ Liêu 26 1
2250 15:53:48 iBlackGOKU iBắcTốngĐạiVương Tống 47 3
2251 15:53:48 ISxxDGCxWind trumsvever Liêu 33 3
2252 15:53:50 B52PriseStop ISxxThíchYÊN Tống 46 1
2253 15:53:52 B52PriseStop ISxxDGCxWind Tống 47 2
2254 15:53:52 iDCzHercules iNguyễnThuỳLinh Liêu 32 2
2255 15:53:53 iSTzHoàngĐế iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 15 12
2256 15:53:54 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 35 1
2257 15:53:54 HắcYNhân XxPhieuXx99 Tống 56 5
2258 15:53:55 MriZeHieniZ zF3zGaPkT3z Tống 16 1
2259 15:53:57 YuXiao VLTKRickKitVn Tống 12 1
2260 15:53:58 LộcLừaĐểMàVui oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 29 1
2261 15:53:58 zizBútMa YuXiao Liêu 38 1
2262 15:53:58 LộcLừaĐểMàVui VươngPhiCủaĐP Liêu 30 2
2263 15:53:58 LộcLừaĐểMàVui OreoVanilla Liêu 31 3
2264 15:53:59 LộcLừaĐểMàVui YSLxVùngNhạyCảm Liêu 32 4
2265 15:53:59 HaiConThằnLằnCon oS2oCôDâuMa Liêu 12 1
2266 15:53:59 LộcLừaĐểMàVui KuToSauKhoe Liêu 33 5
2267 15:54:01 iManboHieuThuBa oILangKhachXxz Tống 66 1
2268 15:54:01 Obamama oIoBoyHamChoioIo Liêu 18 1
2269 15:54:04 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 30 2
2270 15:54:04 S2oTìnhĐơnPhương oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 18 1
2271 15:54:05 iSTzHoàngĐế zCụcCứtMayMắn Liêu 16 13
2272 15:54:06 XjnhKeTao iDNzNaughtyboy Tống 5 1
2273 15:54:07 B52PriseStop ZzNoNo1zz Tống 48 3
2274 15:54:08 iiiCaVeChuaiii oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 9 2
2275 15:54:08 YÊuMộtVìSaO iiJx2NamGa Liêu 27 4
2276 15:54:11 MriZeHieniZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 17 2
2277 15:54:12 MyFenToms oOoTLQ01oOo Tống 16 1
2278 15:54:14 ĐôngPhươngBấtBai iManboHieuThuBa Liêu 21 9
2279 15:54:16 Jx2VôCực XjnhKeTao Liêu 47 26
2280 15:54:18 ISxxDGCxWind iBlackGOKU Liêu 34 1
2281 15:54:19 trumsvever DuongKenzz Tống 13 1
2282 15:54:19 Jx2VôCực LongTranhHổĐấu Liêu 48 27
2283 15:54:19 S2oTìnhĐơnPhương MyFenToms Liêu 19 2
2284 15:54:20 BoyonechapQT HPxChịBaHảiPhòng Tống 17 3
2285 15:54:20 BoyonechapQT YÊuMộtVìSaO Tống 18 4
2286 15:54:20 BoyonechapQT ZCanDyZ Tống 19 5
2287 15:54:21 SinhRaĐểĂnHành YêuKhôngĐườngLui Liêu 20 1
2288 15:54:22 SinhRaĐểĂnHành phuongKUIGD Liêu 21 2
2289 15:54:25 jx2vnUHECpldf iSTzHoàngĐế Tống 6 1
2290 15:54:26 jx2vnUHECpldf iDCzNaughtyGirl Tống 7 2
2291 15:54:30 iHoaHồngĐen SinhRaĐểĂnHành Tống 44 2
2292 15:54:31 Jx2VôCực lamcongtu Liêu 49 28
2293 15:54:32 KellLong xChạyNgayĐi Liêu 9 1
2294 15:54:32 zZThaoĐạiKa0612 ixDsquared2 Liêu 32 1
2295 15:54:33 iSTzTônNgộKhông iHoaHồngĐen Liêu 37 1
2296 15:54:33 AmBuLanCe115 ZVìAnhThươngEm Liêu 36 1
2297 15:54:33 iSTzTônNgộKhông trumsvever Liêu 38 2
2298 15:54:33 oooPéVũooo iiĐầuTrọc2Mái Tống 36 2
2299 15:54:34 AmBuLanCe115 oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 37 2
2300 15:54:35 NgáoĐá iKGzNaughtyboy Tống 19 7
2301 15:54:36 zCụcCứtMayMắn cS2oBạchVôThường Tống 35 1
2302 15:54:38 IooTiếpThịSữaooI jx2vnUHECpldf Liêu 32 1
2303 15:54:38 zZMissSz ThichYeuEm Tống 21 1
2304 15:54:38 iBlackGOKU SoanCR Tống 48 1
2305 15:54:42 ssHVT32ss iDCzHercules Tống 23 1
2306 15:54:43 MrMinMin LộcLừaĐểMàVui Tống 14 1
2307 15:54:44 ISxxThíchYÊN MrMinMin Liêu 37 1
2308 15:54:45 zCụcCứtMayMắn Coiiiii Tống 36 2
2309 15:54:45 ĐTBLạcNguyênSoái zZMissSz Liêu 49 1
2310 15:54:46 zZThaoĐạiKa0612 ĐCMxPhêHeroin Liêu 33 2
2311 15:54:46 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 50 2
2312 15:54:49 B52PriseStop iiiCaVeChuaiii Tống 49 4
2313 15:54:50 zizBútMa VoTongDaGai Liêu 39 2
2314 15:54:50 NgáoĐá iDạThiênLăng Tống 20 8
2315 15:54:51 iSTzTônNgộKhông zzAnhTrungzz Liêu 39 3
2316 15:54:51 iSTzTônNgộKhông YuXiao Liêu 40 4
2317 15:54:51 iSTzTônNgộKhông YSLxVùngNhạyCảm Liêu 41 5
2318 15:54:51 oZoSờÂmĐạoSỹoZo AmBuLanCe115 Tống 43 1
2319 15:54:53 NgáoĐá iSTzTônNgộKhông Tống 21 9
2320 15:54:55 XiaoMin MriZeHieniZ Liêu 26 3
2321 15:54:56 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 51 3
2322 15:54:56 zCụcCứtMayMắn Jx2Shoul Tống 37 3
2323 15:54:59 zCụcCứtMayMắn iDNzNaughtyboy Tống 38 4
2324 15:55:01 NgáoĐá YÊuMộtVìSaO Tống 22 10
2325 15:55:01 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 31 1
2326 15:55:05 Obamama iBlackGOKU Liêu 19 2
2327 15:55:07 ChanSut15cm HiepDamSuThai Liêu 27 1
2328 15:55:08 iHoaHồngĐen Jx2OneHitVDB Tống 45 1
2329 15:55:11 iHoaHồngĐen iKGzNaughtyboy Tống 46 2
2330 15:55:12 oIoBoyHamChoioIo Jx2acbdef2xJ Tống 49 1
2331 15:55:13 HỏiVìSao i79zNTH99 Liêu 22 1
2332 15:55:14 Jx2VôCực Kuuuuuuuuu Liêu 50 29
2333 15:55:14 HắcYNhân DuongKenzz Tống 57 6
2334 15:55:15 XiaoMin xChạyNgayĐi Liêu 27 4
2335 15:55:16 LongTranhHổĐấu zZThaoĐạiKa0612 Tống 32 2
2336 15:55:17 iHoaHồngĐen VLTKRickKitVn Tống 47 3
2337 15:55:17 ISxxDGCxWind LongTranhHổĐấu Liêu 35 2
2338 15:55:19 iDCzHercules ssHVT32ss Liêu 33 1
2339 15:55:19 zCụcCứtMayMắn iiĐầuTrọc2Mái Tống 39 5
2340 15:55:20 Jx2VôCực iiJx2NamGa Liêu 51 30
2341 15:55:24 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 49 1
2342 15:55:26 trumsvever ISxxThíchFerrari Tống 14 1
2343 15:55:27 Obamama iBlackGOKU Liêu 20 3
2344 15:55:28 HắcYNhân iDNzNaughtyboy Tống 58 7
2345 15:55:29 Đàoooo phideptrai Tống 1 1
2346 15:55:29 MyFenToms ISxxThíchYÊN Tống 17 1
2347 15:55:29 iManboHieuThuBa ChanSut15cm Tống 67 1
2348 15:55:32 zF3zGaPkT3z iManboHieuThuBa Liêu 14 1
2349 15:55:33 XiaoMin B52PriseStop Liêu 28 5
2350 15:55:34 XjnhKeTao AmBuLanCe115 Tống 6 1
2351 15:55:36 TaiSaoThe ixDsquared2 Liêu 6 1
2352 15:55:36 iSTzTônNgộKhông XjnhKeTao Liêu 42 1
2353 15:55:38 ĐCMxPhêHeroin LộcLừaĐểMàVui Tống 20 1
2354 15:55:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzTônNgộKhông Tống 44 2
2355 15:55:43 oZZTừCẩmHuyZZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 30 1
2356 15:55:46 iHoaHồngĐen iKGzNaughtyboy Tống 48 4
2357 15:55:47 zCụcCứtMayMắn S2oTìnhĐơnPhương Tống 40 6
2358 15:55:51 Obamama iBlackGOKU Liêu 21 4
2359 15:55:51 Jx2VôCực trumsvever Liêu 52 31
2360 15:55:52 Jx2Shoul oIoBoyHamChoioIo Liêu 13 1
2361 15:55:53 MriZeHieniZ Coiiiii Tống 18 1
2362 15:55:54 KellLong zCụcCứtMayMắn Liêu 10 2
2363 15:55:54 B52PriseStop TaiSaoThe Tống 50 1
2364 15:55:54 B52PriseStop IooTiếpThịSữaooI Tống 51 2
2365 15:55:56 Jx2OneHitVDB ZzNhiTyzZ Liêu 10 1
2366 15:55:56 zF3zGaPkT3z jx2vnUHECpldf Liêu 15 2
2367 15:55:57 Jx2OneHitVDB Đàoooo Liêu 11 2
2368 15:55:57 phideptrai YêuKhôngĐườngLui Liêu 17 1
2369 15:55:59 iSTzHoàngĐế lamcongtu Liêu 17 1
2370 15:56:02 phideptrai MyFenToms Liêu 18 2
2371 15:56:02 iHoaHồngĐen iDNzNaughtyboy Tống 49 5
2372 15:56:02 iSTzHoàngĐế BoyonechapQT Liêu 18 2
2373 15:56:04 iSTzHoàngĐế MriZeHieniZ Liêu 19 3
2374 15:56:07 VoTongDaGai ZzNoNo1zz Tống 15 1
2375 15:56:07 LongTranhHổĐấu KellLong Tống 33 1
2376 15:56:07 LongTranhHổĐấu ZCanDyZ Tống 34 2
2377 15:56:08 SoanCR ixDsquared2 Liêu 17 1
2378 15:56:08 B52PriseStop zF3zGaPkT3z Tống 52 3
2379 15:56:09 iSTzHoàngĐế LongTranhHổĐấu Liêu 20 4
2380 15:56:12 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 50 1
2381 15:56:13 iDạThiênLăng MrMinMin Liêu 2 1
2382 15:56:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 45 3
2383 15:56:17 ZVìAnhThươngEm iKGzNaughtyboy Tống 35 1
2384 15:56:20 Obamama iManboHieuThuBa Liêu 22 5
2385 15:56:20 iSTzHoàngĐế VoTongDaGai Liêu 21 5
2386 15:56:20 LộcLừaĐểMàVui phuongKUIGD Liêu 34 1
2387 15:56:20 iHoaHồngĐen ChanSut15cm Tống 50 6
2388 15:56:23 oILangKhachXxz izHueManzi Liêu 11 1
2389 15:56:24 oooPéVũooo phideptrai Tống 37 3
2390 15:56:25 iHoaHồngĐen YÊuMộtVìSaO Tống 51 7
2391 15:56:25 B52PriseStop McLaren720 Tống 53 4
2392 15:56:27 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 34 1
2393 15:56:27 XxPhieuXx99 HiepDamSuThai Liêu 22 1
2394 15:56:28 cS2oBạchVôThường B52PriseStop Liêu 38 1
2395 15:56:32 oIoBoyHamChoioIo SoanCR Tống 50 1
2396 15:56:35 LộcLừaĐểMàVui iHoaHồngĐen Liêu 35 2
2397 15:56:35 LộcLừaĐểMàVui NgáoĐá Liêu 36 3
2398 15:56:35 iBắcTốngĐạiVương oIoBoyHamChoioIo Liêu 19 1
2399 15:56:36 Đàoooo S2oTìnhĐơnPhương Tống 2 1
2400 15:56:37 iBắcTốngĐạiVương LongTranhHổĐấu Liêu 20 2
2401 15:56:39 ssHVT32ss ĐôngPhươngBấtBai Tống 24 1
2402 15:56:42 VLTKRickKitVn Kuuuuuuuuu Liêu 14 1
2403 15:56:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Coiiiii Tống 46 4
2404 15:56:48 MriZeHieniZ oILangKhachXxz Tống 19 1
2405 15:56:49 jx2vnUHECpldf Obamama Tống 8 1
2406 15:56:49 OumaTokita trumsvever Liêu 36 1
2407 15:56:50 iiĐầuTrọc2Mái iBlackGOKU Liêu 32 1
2408 15:56:50 MriZeHieniZ iiiCaVeChuaiii Tống 20 2
2409 15:56:50 ssHVT32ss ISxxDGCxWind Tống 25 2
2410 15:56:50 YuXiao OumaTokita Tống 13 1
2411 15:56:51 phideptrai lamcongtu Liêu 19 1
2412 15:56:51 ISxxThíchYÊN xChạyNgayĐi Liêu 38 1
2413 15:56:52 ĐTBLạcNguyênSoái YêuKhôngĐườngLui Liêu 52 4
2414 15:56:53 SzzMaiMaiYeuEm MriZeHieniZ Liêu 36 1
2415 15:56:53 AmBuLanCe115 jx2vnUHECpldf Liêu 38 1
2416 15:56:54 oooPéVũooo SinhRaĐểĂnHành Tống 38 4
2417 15:56:57 HắcYNhân chuyenkay Tống 59 8
2418 15:57:00 ixDsquared2 VLTKRickKitVn Tống 24 1
2419 15:57:01 iManboHieuThuBa TaiSaoThe Tống 68 1
2420 15:57:04 oIoBoyHamChoioIo iBắcTốngĐạiVương Tống 51 1
2421 15:57:04 iBlackGOKU iiĐầuTrọc2Mái Tống 51 1
2422 15:57:08 B52PriseStop HỏiVìSao Tống 54 1
2423 15:57:10 zCụcCứtMayMắn ISxxThíchFerrari Tống 41 1
2424 15:57:11 oooPéVũooo phideptrai Tống 39 5
2425 15:57:12 NgáoĐá LộcLừaĐểMàVui Tống 23 1
2426 15:57:12 AmBuLanCe115 VươngPhiCủaĐP Liêu 39 2
2427 15:57:12 zizBútMa iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 40 3
2428 15:57:12 AmBuLanCe115 oS2oCôDâuMa Liêu 40 3
2429 15:57:12 AmBuLanCe115 zCụcCứtMayMắn Liêu 41 4
2430 15:57:12 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 19 1
2431 15:57:17 YuXiao oOoTLQ01oOo Tống 14 2
2432 15:57:18 zizBútMa iNguyễnThuỳLinh Liêu 41 4
2433 15:57:20 IooTiếpThịSữaooI phuongKUIGD Liêu 33 1
2434 15:57:20 oZZTừCẩmHuyZZo McLaren720 Tống 31 2
2435 15:57:21 B52PriseStop Jx2acbdef2xJ Tống 55 2
2436 15:57:21 SzzMaiMaiYeuEm BoyonechapQT Liêu 37 2
2437 15:57:21 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiCaVeChuaiii Tống 47 5
2438 15:57:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2OneHitVDB Tống 48 6
2439 15:57:24 zZMissSz XxPhieuXx99 Tống 22 1
2440 15:57:25 YuXiao SinhRaĐểĂnHành Tống 15 3
2441 15:57:26 oIoBoyHamChoioIo KellLong Tống 52 2
2442 15:57:27 zZThaoĐạiKa0612 MrMinMin Liêu 35 2
2443 15:57:29 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 53 32
2444 15:57:30 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 29 6
2445 15:57:32 Obamama BuffMaxPhe Liêu 23 1
2446 15:57:35 iManboHieuThuBa XeRùaSiêuTốc Tống 69 2
2447 15:57:35 iDCzHercules trumsvever Liêu 34 1
2448 15:57:36 iManboHieuThuBa HaiConThằnLằnCon Tống 70 3
2449 15:57:36 iSTzHoàngĐế ixDsquared2 Liêu 22 6
2450 15:57:36 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 53 5
2451 15:57:37 ĐCMxPhêHeroin SoanCR Tống 21 2
2452 15:57:37 HiepDamSuThai ThichYeuEm Tống 11 1
2453 15:57:37 YSLxVùngNhạyCảm iSTzTônNgộKhông Tống 14 1
2454 15:57:38 ĐôngPhươngBấtBai ĐCMxPhêHeroin Liêu 22 1
2455 15:57:39 ZzNoNo1zz zZMissSz Liêu 35 1
2456 15:57:41 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 54 33
2457 15:57:42 YuXiao OumaTokita Tống 16 4
2458 15:57:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2Mái Tống 49 7
2459 15:57:43 AmBuLanCe115 B52PriseStop Liêu 42 5
2460 15:57:43 LộcLừaĐểMàVui HắcYNhân Liêu 37 1
2461 15:57:46 XiaoMin LongTranhHổĐấu Liêu 30 7
2462 15:57:49 zZThaoĐạiKa0612 xChạyNgayĐi Liêu 36 3
2463 15:57:50 ZzNoNo1zz iBlackGOKU Liêu 36 2
2464 15:57:51 Kuuuuuuuuu phideptrai Tống 12 1
2465 15:57:52 Obamama NgáoĐá Liêu 24 2
2466 15:57:54 oooPéVũooo S2oTìnhĐơnPhương Tống 40 6
2467 15:57:55 oZZTừCẩmHuyZZo iSTzTônNgộKhông Tống 32 3
2468 15:57:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SinhRaĐểĂnHành Tống 50 8
2469 15:58:00 iBắcTốngĐạiVương i79zNTH99 Liêu 21 1
2470 15:58:02 cS2oBạchVôThường iNguyễnThuỳLinh Liêu 39 2
2471 15:58:02 iDCzHercules TungCướcChếtĐịch Liêu 35 2
2472 15:58:03 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 52 1
2473 15:58:04 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 52 1
2474 15:58:05 izHueManzi zF3zGaPkT3z Tống 20 1
2475 15:58:06 oooPéVũooo ChanSut15cm Tống 41 7
2476 15:58:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo VLTKRickKitVn Tống 51 9
2477 15:58:09 MyFenToms iDCzHercules Tống 18 1
2478 15:58:09 oS2oCôDâuMa AmBuLanCe115 Tống 18 1
2479 15:58:09 McLaren720 xxxNguyetCamxxx Liêu 33 1
2480 15:58:13 Đàoooo EErinConnor Tống 3 1
2481 15:58:14 VoTongDaGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16 1
2482 15:58:14 zizBútMa ĐCMxPhêHeroin Liêu 42 5
2483 15:58:15 zizBútMa VoTongDaGai Liêu 43 6
2484 15:58:15 iBlackGOKU NguyHiemCA Tống 53 2
2485 15:58:16 oS2oCôDâuMa Jx2Shoul Tống 19 2
2486 15:58:20 XxPhieuXx99 Đàoooo Liêu 23 1
2487 15:58:21 XxPhieuXx99 YêuKhôngĐườngLui Liêu 24 2
2488 15:58:21 ssHVT32ss phideptrai Tống 26 3
2489 15:58:22 zZMissSz zZThaoĐạiKa0612 Tống 23 1
2490 15:58:29 B52PriseStop SzzMaiMaiYeuEm Tống 56 1
2491 15:58:29 iBlackGOKU ISxxThíchYÊN Tống 54 3
2492 15:58:29 iHoaHồngĐen KellLong Tống 53 2
2493 15:58:29 Kuuuuuuuuu S2oTìnhĐơnPhương Tống 13 2
2494 15:58:29 Jx2OneHitVDB ZzNhiTyzZ Liêu 12 1
2495 15:58:30 zizBútMa iNguyễnThuỳLinh Liêu 44 7
2496 15:58:30 iBắcTốngĐạiVương ixDsquared2 Liêu 22 2
2497 15:58:31 MyFenToms IooTiếpThịSữaooI Tống 19 2
2498 15:58:32 MyFenToms zizBútMa Tống 20 3
2499 15:58:39 iBlackGOKU iiĐầuTrọc2Mái Tống 55 4
2500 15:58:39 iBlackGOKU McLaren720 Tống 56 5
2501 15:58:40 ssHVT32ss YÊuMộtVìSaO Tống 27 4
2502 15:58:41 ssHVT32ss XiaoMin Tống 28 5
2503 15:58:43 YuXiao iSTzTônNgộKhông Tống 17 5
2504 15:58:44 XjnhKeTao AmBuLanCe115 Tống 7 1
2505 15:58:45 oZZTừCẩmHuyZZo EErinConnor Tống 33 4
2506 15:58:45 iDCzHercules iHoaHồngĐen Liêu 36 1
2507 15:58:46 phideptrai ZVìAnhThươngEm Liêu 20 1
2508 15:58:47 oooPéVũooo Jx2OneHitVDB Tống 42 8
2509 15:58:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZzNoNo1zz Tống 52 10
2510 15:58:47 ISxxDGCxWind BoyonechapQT Liêu 36 1
2511 15:58:49 ISxxDGCxWind MyFenToms Liêu 37 2
2512 15:58:49 iSTzHoàngĐế ĐCMxPhêHeroin Liêu 23 7
2513 15:58:50 iBắcTốngĐạiVương LongTranhHổĐấu Liêu 23 3
2514 15:58:52 ChanSut15cm xChạyNgayĐi Liêu 28 1
2515 15:58:53 iSTzHoàngĐế MriZeHieniZ Liêu 24 8
2516 15:58:55 ĐôngPhươngBấtBai oIoBoyHamChoioIo Liêu 23 2
2517 15:58:55 phideptrai HắcYNhân Liêu 21 2
2518 15:58:55 Jx2Shoul lamcongtu Liêu 14 1
2519 15:58:56 ISxxDGCxWind jx2vnUHECpldf Liêu 38 3
2520 15:58:56 LộcLừaĐểMàVui HiepDamSuThai Liêu 38 1
2521 15:58:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HaiConThằnLằnCon Tống 53 11
2522 15:58:58 iSTzHoàngĐế zZMissSz Liêu 25 9
2523 15:58:59 YSLxVùngNhạyCảm SzzMaiMaiYeuEm Tống 15 2
2524 15:58:59 XxPhieuXx99 Đàoooo Liêu 25 3
2525 15:59:02 YêuKhôngĐườngLui cS2oBạchVôThường Tống 2 1
2526 15:59:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo oILangKhachXxz Tống 54 12
2527 15:59:04 YSLxVùngNhạyCảm iiiCaVeChuaiii Tống 16 3
2528 15:59:05 Obamama NgáoĐá Liêu 25 3
2529 15:59:05 ISxxDGCxWind B52PriseStop Liêu 39 4
2530 15:59:06 Jx2VôCực Kuuuuuuuuu Liêu 55 34
2531 15:59:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zF3zGaPkT3z Tống 55 13
2532 15:59:09 oS2oCôDâuMa HỏiVìSao Tống 20 3
2533 15:59:12 YSLxVùngNhạyCảm Jx2acbdef2xJ Tống 17 4
2534 15:59:12 OumaTokita zCụcCứtMayMắn Liêu 37 1
2535 15:59:12 OumaTokita OreoCookie Liêu 38 2
2536 15:59:15 iSTzHoàngĐế oS2oCôDâuMa Liêu 26 10
2537 15:59:16 YuXiao OumaTokita Tống 18 6
2538 15:59:17 ĐôngPhươngBấtBai HắcYNhân Liêu 24 3
2539 15:59:20 iHoaHồngĐen ChanSut15cm Tống 54 1
2540 15:59:24 iDCzHercules MrMinMin Liêu 37 2
2541 15:59:26 oZoSờÂmĐạoSỹoZo KellLong Tống 56 14
2542 15:59:26 YSLxVùngNhạyCảm Jx2OneHitVDB Tống 18 5
2543 15:59:27 iDCzHercules trumsvever Liêu 38 3
2544 15:59:28 izHueManzi iDạThiênLăng Tống 21 2
2545 15:59:29 SoanCR Đàoooo Liêu 18 1
2546 15:59:31 YuXiao ISxxThíchFerrari Tống 19 7
2547 15:59:32 HắcYNhân XxPhieuXx99 Tống 60 1
2548 15:59:32 McLaren720 i79zNTH99 Liêu 34 1
2549 15:59:33 YuXiao iS2iImSoSad Tống 20 8
2550 15:59:34 ISxxDGCxWind iBlackGOKU Liêu 40 5
2551 15:59:36 zZMissSz iBắcTốngĐạiVương Tống 24 1
2552 15:59:39 oooPéVũooo AmBuLanCe115 Tống 43 9
2553 15:59:41 YSLxVùngNhạyCảm VLTKRickKitVn Tống 19 6
2554 15:59:42 HaiConThằnLằnCon iHoaHồngĐen Liêu 13 1
2555 15:59:44 oooPéVũooo ZzNoNo1zz Tống 44 10
2556 15:59:44 iSTzTônNgộKhông OreoVanilla Liêu 43 1
2557 15:59:45 iSTzTônNgộKhông MyFenToms Liêu 44 2
2558 15:59:45 iDCzHercules ixDsquared2 Liêu 39 4
2559 15:59:47 zCụcCứtMayMắn iSTzTônNgộKhông Tống 42 1
2560 15:59:48 iiĐầuTrọc2Mái izHueManzi Liêu 33 1
2561 15:59:50 LộcLừaĐểMàVui phuongKUIGD Liêu 39 2
2562 15:59:51 LộcLừaĐểMàVui xxxNguyetCamxxx Liêu 40 3
2563 15:59:51 SoanCR oIoBoyHamChoioIo Liêu 19 2
2564 15:59:54 ZzNhiTyzZ Jx2Shoul Tống 12 1
2565 15:59:55 ISxxDGCxWind BoyonechapQT Liêu 41 6
2566 15:59:56 oZZTừCẩmHuyZZo AmBuLanCe115 Tống 34 5
2567 15:59:56 Coiiiii KuToSauKhoe Liêu 8 1
2568 15:59:56 YuXiao Coiiiii Tống 21 9
2569 15:59:56 zizBútMa YSLxVùngNhạyCảm Liêu 45 1
2570 15:59:56 ssHVT32ss iDCzHercules Tống 29 6
2571 15:59:56 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 37 1
2572 15:59:56 HắcYNhân IooTiếpThịSữaooI Tống 61 2
2573 15:59:57 zCụcCứtMayMắn zF3zGaPkT3z Tống 43 2
2574 15:59:57 zizBútMa XjnhKeTao Liêu 46 2
2575 15:59:58 Đàoooo oILangKhachXxz Tống 4 1
2576 15:59:58 HắcYNhân XiaoMin Tống 62 3
2577 16:00:00 LộcLừaĐểMàVui HiepDamSuThai Liêu 41 4
2578 16:00:01 MriZeHieniZ LộcLừaĐểMàVui Tống 21 1
2579 16:00:03 NguyHiemCA LongTranhHổĐấu Liêu 9 1
2580 16:00:03 zizBútMa YuXiao Liêu 47 3
2581 16:00:03 phideptrai oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 22 3
2582 16:00:04 YÊuMộtVìSaO ssHVT32ss Liêu 28 1
2583 16:00:07 zZMissSz ISxxDGCxWind Tống 25 2
2584 16:00:10 iBlackGOKU Obamama Tống 57 1
2585 16:00:13 ĐTBLạcNguyênSoái trumsvever Liêu 54 1
2586 16:00:17 NgáoĐá TaiSaoThe Tống 24 1
2587 16:00:18 iSTzHoàngĐế zZMissSz Liêu 27 11
2588 16:00:18 izHueManzi iiĐầuTrọc2Mái Tống 22 1
2589 16:00:19 ChanSut15cm iBlackGOKU Liêu 29 1
2590 16:00:19 OumaTokita oooPéVũooo Liêu 39 1
2591 16:00:19 zizBútMa zCụcCứtMayMắn Liêu 48 4
2592 16:00:19 OumaTokita oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 40 2
2593 16:00:20 OumaTokita YêuKhôngĐườngLui Liêu 41 3
2594 16:00:20 oS2oCôDâuMa YÊuMộtVìSaO Tống 21 1
2595 16:00:20 iDạThiênLăng HắcYNhân Liêu 3 1
2596 16:00:20 OumaTokita ZVìAnhThươngEm Liêu 42 4
2597 16:00:20 zizBútMa OreoCookie Liêu 49 5
2598 16:00:21 OumaTokita OreoVanilla Liêu 43 5
2599 16:00:21 NgáoĐá S2oTìnhĐơnPhương Tống 25 2
2600 16:00:24 NgáoĐá zF3zGaPkT3z Tống 26 3
2601 16:00:28 iSTzHoàngĐế ixDsquared2 Liêu 28 12
2602 16:00:28 ISxxThíchYÊN VoTongDaGai Liêu 39 1
2603 16:00:28 zZThaoĐạiKa0612 izHueManzi Liêu 38 2
2604 16:00:30 lamcongtu KellLong Tống 14 1
2605 16:00:31 SzzMaiMaiYeuEm ZzNhiTyzZ Liêu 38 1
2606 16:00:33 MriZeHieniZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22 2
2607 16:00:34 ChanSut15cm oS2oCôDâuMa Liêu 30 2
2608 16:00:35 phideptrai Đàoooo Liêu 23 4
2609 16:00:36 Kuuuuuuuuu ThichYeuEm Tống 14 1
2610 16:00:37 ĐCMxPhêHeroin ISxxThíchYÊN Tống 22 1
2611 16:00:37 oooPéVũooo SoanCR Tống 45 1
2612 16:00:37 iHoaHồngĐen OumaTokita Tống 55 1
2613 16:00:37 ZzNoNo1zz NgáoĐá Liêu 37 1
2614 16:00:37 iiiCaVeChuaiii Kuuuuuuuuu Liêu 10 1
2615 16:00:39 cS2oBạchVôThường ĐCMxPhêHeroin Liêu 40 1
2616 16:00:39 lamcongtu LzinhNhi Tống 15 2
2617 16:00:41 ISxxThíchFerrari lamcongtu Liêu 16 1
2618 16:00:45 iiiCaVeChuaiii YuXiao Liêu 11 2
2619 16:00:45 iiiCaVeChuaiii GiấcMơTrưa Liêu 12 3
2620 16:00:45 NguyHiemCA oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 10 2
2621 16:00:46 iiiCaVeChuaiii KuToSauKhoe Liêu 13 4
2622 16:00:46 MrMinMin Jx2OneHitVDB Tống 15 1
2623 16:00:47 iSTzTônNgộKhông i79xITđamez99 Liêu 45 1
2624 16:00:48 jx2vnUHECpldf zZThaoĐạiKa0612 Tống 9 1
2625 16:00:48 izHueManzi ĐôngPhươngBấtBai Tống 23 1
2626 16:00:49 zizBútMa YSLxVùngNhạyCảm Liêu 50 6
2627 16:00:51 zZMissSz iSTzHoàngĐế Tống 26 1
2628 16:00:52 oIoBoyHamChoioIo XxPhieuXx99 Tống 53 1
2629 16:00:52 jx2vnUHECpldf cS2oBạchVôThường Tống 10 2
2630 16:00:53 BoyonechapQT iTBxHoàngHậu Tống 20 1
2631 16:00:53 iiiCaVeChuaiii Đàoooo Liêu 14 5
2632 16:00:55 iBlackGOKU ISxxDGCxWind Tống 58 1
2633 16:00:56 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 46 2
2634 16:00:56 ChanSut15cm XjnhKeTao Liêu 31 3
2635 16:00:56 LộcLừaĐểMàVui oooPéVũooo Liêu 42 1
2636 16:00:58 NgáoĐá iiiCaVeChuaiii Tống 27 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 15:16:15 zCụcCứtMayMắn Liêu
2 15:16:49 CherryBlossom Tống
3 15:17:33 HắcYNhân Liêu
4 15:17:55 iSTzHoàngĐế Tống
5 15:18:50 IIoS2oII Liêu
6 15:19:03 HoàngThượng Tống
7 15:20:03 lamcongtu Liêu
8 15:20:49 HoàngThượng Tống
9 15:24:32 OreoCheese Liêu
10 15:24:37 iSTzHoàngĐế Tống
11 15:26:30 iHoaHồngĐen Liêu
12 15:26:41 ISxxThíchYÊN Tống
13 15:32:43 xChạyNgayĐi Liêu
14 15:32:49 iSTzHoàngĐế Tống
15 15:36:45 iHoaHồngĐen Liêu
16 15:37:00 oILangKhachXxz Tống
17 15:41:55 xChạyNgayĐi Liêu
18 15:42:01 iSTzHoàngĐế Tống
19 15:45:08 xChạyNgayĐi Liêu
20 15:45:42 iSTzHoàngĐế Tống
21 15:49:35 OreoCheese Liêu
22 15:49:44 iSTzHoàngĐế Tống
23 15:51:08 zZMissSz Liêu
24 15:51:29 YÊuMộtVìSaO Tống
25 15:54:13 iSTzHoàngĐế Tống
26 15:57:37 i79zNTH99 Liêu
27 15:58:18 YÊuMộtVìSaO Tống
28 15:58:31 oS2oCôDâuMa Liêu
29 15:59:17 i79zNTH99 Liêu
30 15:59:42 YÊuMộtVìSaO Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 15:17:40 574 304
2 15:19:20 1332 1038
3 15:21:00 2287 1914
4 15:22:40 3077 2633
5 15:24:20 3694 3398
6 15:26:00 4303 4246
7 15:27:40 4972 5088
8 15:29:20 5732 5636
9 15:31:00 6430 6326
10 15:32:40 7204 7080
11 15:34:20 7873 7795
12 15:36:00 8541 8408
13 15:37:40 9077 9205
14 15:39:20 9758 9825
15 15:41:00 10495 10379
16 15:42:40 11118 11074
17 15:44:20 11791 11747
18 15:46:00 12485 12233
19 15:47:40 13277 12729
20 15:49:20 13970 13490
21 15:51:00 14469 14411
22 15:52:40 15302 14770
23 15:54:19 15913 15309
24 15:55:59 16561 15911
25 15:57:39 17141 16506
26 15:59:19 17775 17150
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 iManboHieuThuBa Liêu 70 25
2 OreoCheese Liêu 67 7
3 HắcYNhân Liêu 62 26
4 xChạyNgayĐi Liêu 62 73
5 iBlackGOKU Liêu 58 51
6 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 56 4
7 B52PriseStop Liêu 56 40
8 iHoaHồngĐen Liêu 55 27
9 Jx2VôCực Tống 55 4
10 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 54 30
11 oIoBoyHamChoioIo Liêu 53 28
12 zizBútMa Tống 50 18
13 oooPéVũooo Liêu 46 24
14 iSTzTônNgộKhông Tống 45 31
15 zCụcCứtMayMắn Liêu 43 18
16 OumaTokita Tống 43 26
17 AmBuLanCe115 Tống 42 21
18 LộcLừaĐểMàVui Tống 42 28
19 ISxxDGCxWind Tống 41 22
20 cS2oBạchVôThường Tống 40 5
21 ISxxThíchYÊN Tống 39 15
22 iDCzHercules Tống 39 31
23 SzzMaiMaiYeuEm Tống 38 22
24 zZThaoĐạiKa0612 Tống 38 25
25 ZzNoNo1zz Tống 37 43
26 ZVìAnhThươngEm Liêu 35 8
27 LongTranhHổĐấu Liêu 34 39
28 McLaren720 Tống 34 23
29 oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 34 14
30 iiĐầuTrọc2Mái Tống 33 40
31 IooTiếpThịSữaooI Tống 33 20
32 ChanSut15cm Tống 31 29
33 XiaoMin Tống 30 17
34 ssHVT32ss Liêu 29 30
35 iSTzHoàngĐế Tống 28 4
36 oS2oVôTìnhTiễn Tống 28 12
37 YÊuMộtVìSaO Tống 28 21
38 NgáoĐá Liêu 27 15
39 zZMissSz Liêu 26 31
40 XxPhieuXx99 Tống 25 23
41 Obamama Tống 25 18
42 ĐôngPhươngBấtBai Tống 24 21
43 ixDsquared2 Liêu 24 31
44 izHueManzi Liêu 23 19
45 phideptrai Tống 23 16
46 iBắcTốngĐạiVương Tống 23 21
47 iiJx2NamGa Liêu 23 21
48 HỏiVìSao Tống 22 16
49 ĐCMxPhêHeroin Liêu 22 42
50 MriZeHieniZ Liêu 22 27
51 HoàngThượng Tống 21 6
52 oS2oCôDâuMa Liêu 21 7
53 SinhRaĐểĂnHành Tống 21 15
54 YuXiao Liêu 21 16
55 BoyonechapQT Liêu 20 31
56 MyFenToms Liêu 20 38
57 DJLanKènTây Liêu 20 6
58 SoanCR Tống 19 26
59 S2oTìnhĐơnPhương Tống 19 21
60 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 19 7
61 i79zNTH99 Liêu 17 22
62 ThíchHoàThượng Tống 17 33
63 VoTongDaGai Liêu 16 24
64 ISxxThíchFerrari Tống 16 32
65 zF3zGaPkT3z Tống 15 29
66 lamcongtu Liêu 15 41
67 Jx2acbdef2xJ Tống 15 22
68 MrMinMin Liêu 15 25
69 Kuuuuuuuuu Liêu 14 24
70 oOoTLQ01oOo Tống 14 23
71 iiiCaVeChuaiii Tống 14 16
72 VLTKRickKitVn Tống 14 14
73 trumsvever Liêu 14 30
74 Jx2Shoul Tống 14 22
75 s2HậuNghệs2 Liêu 13 8
76 DuongKenzz Tống 13 22
77 HaiConThằnLằnCon Tống 13 7
78 manokchan Liêu 12 22
79 Jx2OneHitVDB Tống 12 22
80 ZzNhiTyzZ Liêu 12 12
81 BạchCước Liêu 12 23
82 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 12 17
83 CherryBlossom Tống 11 17
84 HiepDamSuThai Liêu 11 28
85 IIoS2oII Liêu 11 15
86 BịThíchBéNguyệt Tống 11 34
87 oILangKhachXxz Tống 11 25
88 BốĐờiJQK Tống 11 17
89 NguyHiemCA Tống 10 16
90 zzAnhTrungzz Liêu 10 25
91 jx2vnUHECpldf Liêu 10 18
92 KellLong Tống 10 22
93 zXin1LanThuazz Liêu 9 12
94 Coiiiii Tống 8 15
95 i70Jx2ThỏCon Tống 8 8
96 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu 7 8
97 XjnhKeTao Liêu 7 17
98 XDameLaAnh Liêu 7 40
99 S2oSugarBabyoS2o Liêu 7 5
100 TaiSaoThe Tống 6 20
101 FwMzHeniken Tống 5 4
102 tùngtrâuhihi Liêu 5 7
103 Đàoooo Liêu 4 10
104 DyBắnChíuChíu Liêu 4 3
105 phuongKUIGD Liêu 4 23
106 1sutvoalo Liêu 4 10
107 ZxyKẹOxyZ Tống 3 26
108 iDạThiênLăng Tống 3 20
109 iIiS2BaByQueen Tống 3 4
110 zF3zKFCzPkT3 Tống 3 9
111 sSunFlower Tống 2 1
112 YêuKhôngĐườngLui Liêu 2 29
113 Sunflower1 Tống 1 5
114 laychuaanme Liêu 1 9
115 Jx2MTGzZ Liêu 0 1
116 ZzBestBuffzZ Liêu 0 1
117 iNguyễnThuỳLinh Liêu 0 4
118 GiấcMơTrưa Liêu 0 2
119 CậuBéThầnSầu Liêu 0 1
120 iDNzNaughtyboy Tống 0 8
121 BéSâuDễThương Liêu 0 3
122 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 9
123 iHNzThúyHương Tống 0 1
124 iSunLight Liêu 0 5
125 TungCướcChếtĐịch Liêu 0 1
126 xxxNguyetCamxxx Liêu 0 4
127 iS2iImSoSad Tống 0 1
128 iiiMuộiMuộizII Tống 0 2
129 SưTháiĐiBar Tống 0 7
130 BuffXin1992 Tống 0 4
131 OreoVanilla Liêu 0 9
132 HoaiLyBeo Liêu 0 5
133 KuToSauKhoe Liêu 0 15
134 ThichYeuEm Tống 0 10
135 0reo0riginal Liêu 0 7
136 MắmDĩTHõa Tống 0 1
137 iKGzNaughtyboy Tống 0 8
138 OreoOriginal Liêu 0 7
139 iMrMalthaelKID Liêu 0 7
140 HPxChịBaHảiPhòng Tống 0 11
141 chuyenkay Tống 0 9
142 izMaNữGiấuTên Liêu 0 5
143 ZCanDyZ Tống 0 12
144 iTBxHoàngHậu Tống 0 7
145 SưThúc Liêu 0 3
146 Zz1SutQuyTien Liêu 0 2
147 iiGàTậpVácxTT Tống 0 4
148 OreoCookie Liêu 0 11
149 iDCzNaughtyGirl Tống 0 5
150 LzinhNhi Tống 0 8
151 BuffMaxPhe Liêu 0 2
152 EErinConnor Tống 0 8
153 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 8
154 ViênNghĩaMẫn Tống 0 13
155 XeRùaSiêuTốc Tống 0 10
156 No1xDamez Tống 0 1
157 Jx2iiNMKii Liêu 0 1
158 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 0 6
159 ĐoạtMệnhPhuNhân Tống 0 4
160 iSaoEmKhôngVềS2 Liêu 0 7
161 KhúcNhạcTửVong Tống 0 8
162 i79xITđamez99 Liêu 0 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 15:21:00 OreoCheese 1 Liêu 200
2 15:21:00 ĐTBLạcNguyênSoái 2 Tống 172
3 15:21:00 Jx2VôCực 3 Tống 157
4 15:21:00 ISxxThíchYÊN 4 Tống 156
5 15:21:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 5 Liêu 154
6 15:21:00 oS2oVôTìnhTiễn 6 Tống 153
7 15:21:00 xChạyNgayĐi 7 Liêu 143
8 15:21:00 cS2oBạchVôThường 8 Tống 130
9 15:21:00 iManboHieuThuBa 9 Liêu 122
10 15:21:00 CherryBlossom 10 Tống 117
11 15:31:00 OreoCheese 1 Liêu 965
12 15:31:00 HắcYNhân 2 Liêu 428
13 15:31:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 3 Liêu 388
14 15:31:00 ĐTBLạcNguyênSoái 4 Tống 331
15 15:31:00 xChạyNgayĐi 5 Liêu 310
16 15:31:00 ISxxThíchYÊN 6 Tống 306
17 15:31:00 ZVìAnhThươngEm 7 Liêu 300
18 15:31:00 cS2oBạchVôThường 8 Tống 290
19 15:31:00 McLaren720 9 Tống 288
20 15:31:00 XiaoMin 10 Tống 287
21 15:41:00 HắcYNhân 1 Liêu 734
22 15:41:00 xChạyNgayĐi 2 Liêu 704
23 15:41:00 iManboHieuThuBa 3 Liêu 570
24 15:41:00 iHoaHồngĐen 4 Liêu 500
25 15:41:00 ZVìAnhThươngEm 5 Liêu 491
26 15:41:00 ĐTBLạcNguyênSoái 6 Tống 477
27 15:41:00 oIoBoyHamChoioIo 7 Liêu 467
28 15:41:00 Jx2VôCực 8 Tống 463
29 15:41:00 McLaren720 9 Tống 460
30 15:41:00 cS2oBạchVôThường 10 Tống 452
31 15:51:00 iManboHieuThuBa 1 Liêu 938
32 15:51:00 HắcYNhân 2 Liêu 876
33 15:51:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 3 Liêu 856
34 15:51:00 Jx2VôCực 4 Tống 795
35 15:51:00 xChạyNgayĐi 5 Liêu 781
36 15:51:00 cS2oBạchVôThường 6 Tống 740
37 15:51:00 oIoBoyHamChoioIo 7 Liêu 719
38 15:51:00 ĐTBLạcNguyênSoái 8 Tống 657
39 15:51:00 iBlackGOKU 9 Liêu 640
40 15:51:00 iHoaHồngĐen 10 Liêu 621
41 16:01:29 Jx2VôCực 1 Tống 1000
42 16:01:29 iManboHieuThuBa 2 Liêu 1000
43 16:01:29 HắcYNhân 3 Liêu 1000
44 16:01:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 4 Liêu 1000
45 16:01:29 OreoCheese 5 Liêu 1000
46 16:01:29 oIoBoyHamChoioIo 6 Liêu 886
47 16:01:29 ĐTBLạcNguyênSoái 7 Tống 869
48 16:01:29 iHoaHồngĐen 8 Liêu 857
49 16:01:29 cS2oBạchVôThường 9 Tống 837
50 16:01:29 iBlackGOKU 10 Liêu 812
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 16:00:59 18479 17749