Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường phụ - 14 giờ ngày 16/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 14:01:01 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[0]:Liêu[1]
2 14:01:01 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[1]:Liêu[1]
3 14:01:01 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[2]:Liêu[1]
4 14:01:01 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[3]:Liêu[1]
5 14:01:01 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[4]:Liêu[1]
6 14:01:02 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 14:01:02 QuyềnCướcVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 14:01:05 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 14:01:05 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 14:01:05 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 14:01:06 GoodBoyAintFun Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 14:01:06 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 14:01:06 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 14:01:09 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 14:01:09 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 14:01:09 CMzDarkNight Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 14:01:10 sHPzzADAYzzzzz Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 14:01:14 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 14:01:14 iHNzThúyVân Nga My phật gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 14:01:14 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 14:01:14 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 14:01:17 oVzBàBánDưaHấu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 14:01:17 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 14:01:21 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 14:01:21 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 14:01:23 zXin1LanThuazz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 14:01:23 iHNzThúyHương Tà Độc Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 14:01:32 iACEzYuRiBoyPKT3 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 14:01:32 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 14:01:35 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 14:01:35 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 14:01:36 zZLãoĐạiZz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 14:01:36 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 14:01:41 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 14:01:42 iHNzThúyKiều Nga My tục gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 14:01:46 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 14:01:46 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 14:01:46 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 14:01:46 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 14:01:49 Jx2zFolder Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 14:01:49 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 14:01:49 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 14:01:50 zizBútMa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 14:01:52 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 14:01:52 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 14:01:55 iTNoYumi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 14:01:55 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 14:01:58 Jx2TimLaiConMe Hiệp Độc Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 14:01:58 LoveIsLovee Nga My tục gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 14:02:01 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 14:02:01 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 14:02:04 LôiĐộngCửuThiên Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 14:02:04 NguyHiemCA Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 14:02:11 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 14:02:11 zzMrTèo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 14:02:13 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 14:02:14 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 14:02:35 BạchNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 14:02:35 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 14:02:44 vZj3nTjckD4jsU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 14:02:44 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 14:02:45 BạchChi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 14:02:45 IooGoodtalent Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 14:03:01 zzAnhTrungzz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 14:03:01 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 14:03:07 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 14:03:07 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 14:03:12 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 14:03:12 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 14:03:20 BuffKTC50ok Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 14:03:20 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 14:03:21 iAdonis Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 14:03:21 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 14:03:28 buikakaka Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 14:03:28 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 14:03:36 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 14:03:36 zxTungChuTich Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[37]
78 14:03:37 SinhRaĐểĂnHành Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 14:03:37 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 14:03:48 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 14:03:49 TuấnSeoulKr Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 14:03:50 LườiSút Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 14:03:51 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 14:03:56 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 14:03:56 VLTKRickKitVn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 14:03:59 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 14:03:59 iHTzPhongNguyễn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 14:03:59 BíchNgọchihi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 14:03:59 NMĐTuấnSeoulkr Nga My tục gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 14:04:02 iiNữaĐiMàAnh Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 14:04:02 zF3zKFCzPkT3 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 14:04:06 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 14:04:07 VìAiEmBỏAnh Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 14:04:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 14:04:15 iiCLasSixii Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 14:04:18 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 14:04:18 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 14:04:25 iiVNkHOaiTo Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 14:04:26 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 14:04:29 DGCmasDame Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 14:04:29 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 14:04:29 asCSSSSS Tà Độc Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 14:04:29 zF3zGaPkT3z Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 14:04:36 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 14:04:37 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 14:04:39 iSunLight Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 14:04:39 TKY001 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 14:04:50 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 14:04:50 HELIUM34 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 14:04:57 BaRắcÔBaMa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 14:04:58 hahagirlbup Nga My phật gia Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 14:05:17 MGBMinhGiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 14:05:18 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 14:05:35 CrBeTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 14:05:36 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 14:05:51 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 14:05:52 ISxxDGCxWind Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 14:06:10 xdamcanxa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 14:06:11 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 14:06:21 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 14:06:21 TaiSaoThe Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 14:06:23 iTBxBinCôngTúa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 14:06:23 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 14:06:35 iiHuTruc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 14:06:37 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 14:07:16 CậuBéThầnSầu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 14:07:17 Jx2Shoul Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 14:07:30 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 14:07:30 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 14:07:35 TaMaCung Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 14:07:36 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 14:07:45 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 14:07:45 zZThaoĐạiKa0612 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 14:07:51 jx2ThầyGíaoiz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 14:07:53 ZxyKẹOxyZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 14:08:01 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 14:08:05 CùTrọngXoay Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[71]:Liêu[66]
138 14:08:24 i79zNTH99 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 14:08:25 EErinConnor Nga My phật gia Tống Thường Tống[72]:Liêu[67]
140 14:08:53 1StTaLaDa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 14:08:53 JxMàKhócVớiSầuxJ Nga My phật gia Tống Thường Tống[73]:Liêu[68]
142 14:09:15 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 14:09:15 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[69]
144 14:09:45 Đàoooo Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 14:09:48 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[75]:Liêu[70]
146 14:09:55 XDameLaAnh Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 14:09:56 CandyCollection Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 14:09:58 nghiadiaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 14:09:59 HútEmĐi Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[77]:Liêu[72]
150 14:10:00 HoaiLyBeo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 14:10:03 iS2iImSoSad Nga My tục gia Tống Thường Tống[78]:Liêu[73]
152 14:10:15 IzCSxPause Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[78]:Liêu[74]
153 14:10:52 TaĐiTìmEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[74]
154 14:11:02 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[79]:Liêu[75]
155 14:11:10 iiiiMrThor Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[79]:Liêu[76]
156 14:11:13 DrVulko Minh Giáo Huyết Nhân Tống Thường Tống[80]:Liêu[76]
157 14:11:22 XxPhieuXx99 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[76]
158 14:11:26 VkThienTai Nga My tục gia Liêu Thường Tống[81]:Liêu[77]
159 14:11:34 1BútNátAss Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[81]:Liêu[78]
160 14:11:37 i95RyxxxJoker Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[78]
161 14:11:47 phuongKUIGD Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[79]
162 14:12:16 ViSaoToiBuon Tà Độc Liêu Thường Tống[82]:Liêu[80]
163 14:12:18 AoxShin Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[83]:Liêu[80]
164 14:12:20 zS2iRewind Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[83]:Liêu[81]
165 14:12:24 LzinhNhi Đường Môn Châm Tống Thường Tống[84]:Liêu[81]
166 14:12:24 MrBeng Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[82]
167 14:12:28 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[84]:Liêu[83]
168 14:13:01 TộVănĐạt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[85]:Liêu[83]
169 14:13:25 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[86]:Liêu[83]
170 14:13:26 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[86]:Liêu[84]
171 14:13:28 oS2oVôTìnhTiễn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[87]:Liêu[84]
172 14:13:30 HaoKiet01 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[84]
173 14:13:59 jx2LengKengIoI Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[85]
174 14:14:27 0FF123 Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[86]
175 14:14:29 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[89]:Liêu[86]
176 14:14:36 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[90]:Liêu[86]
177 14:14:38 iiLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[87]
178 14:14:51 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[90]:Liêu[88]
179 14:14:51 jx2vnUHECpldf Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[89]
180 14:15:38 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[90]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 33
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 33
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 12
4 Nga My tục gia Tống 9
5 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 8
6 Minh Giáo Trận Binh Tống 8
7 Nga My phật gia Tống 7
8 Minh Giáo Trận Binh Liêu 7
9 Võ Đang tục gia Liêu 7
10 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 7
11 Nga My phật gia Liêu 6
12 Dương Môn Cung Kỵ Tống 6
13 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
14 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 6
15 Võ Đang tục gia Tống 6
16 Nga My tục gia Liêu 5
17 Tà Độc Tống 3
18 Tà Độc Liêu 3
19 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 2
20 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 1
21 Hiệp Độc Liêu 1
22 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
23 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
24 Minh Giáo Huyết Nhân Tống 1
25 Đường Môn Châm Tống 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 14:17:00 80 75
2 14:18:00 80 75
3 14:19:00 81 76
4 14:20:00 79 74
5 14:21:00 80 74
6 14:22:00 79 74
7 14:23:00 79 77
8 14:24:00 81 76
9 14:25:00 81 76
10 14:26:00 81 78
11 14:27:00 81 76
12 14:28:00 80 75
13 14:29:00 80 74
14 14:30:00 80 74
15 14:31:00 80 72
16 14:32:00 80 71
17 14:33:00 78 69
18 14:34:00 77 71
19 14:35:00 76 70
20 14:36:00 76 70
21 14:37:00 76 71
22 14:38:00 76 71
23 14:39:00 76 71
24 14:40:00 76 71
25 14:41:00 76 71
26 14:42:00 77 71
27 14:43:00 77 70
28 14:44:00 77 71
29 14:45:00 78 74
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
1 14:16:20 ĐTBLạcNguyênSoái i79zNTH99 Liêu 1
2 14:16:24 iACEzYuRiBoyPKT3 ĐánhXongĐừngChạy Tống 1
3 14:16:27 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 1
4 14:16:28 1StTaLaDa TộVănĐạt Tống 1
5 14:16:31 ISxxDGCxWind BeatBoy Liêu 1
6 14:16:31 iHTzPhongNguyễn nghiadiaaaa Liêu 1
7 14:16:32 CrBeTapSut zF3zKFCzPkT3 Tống 1
8 14:16:33 iiNữaĐiMàAnh ZzNoNo1zz Tống 1
9 14:16:36 ChanSut15cm XDameLaAnh Liêu 1
10 14:16:36 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 1
11 14:16:39 iHoaHồngĐen ThichYeuEm Tống 1
12 14:16:39 Jx2MTGzZ iCàSaPhụcMaa Liêu 1
13 14:16:40 s2HậuNghệs2 sHPzzADAYzzzzz Tống 2
14 14:16:42 1StTaLaDa QuyềnCướcVôDanh Tống 2
15 14:16:42 iHTzPhongNguyễn CMzDarkNight Liêu 2
16 14:16:43 zxTungChuTich ZCanDyZ Tống 1
17 14:16:43 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 1
18 14:16:44 zZThaoĐạiKa0612 iiNữaĐiMàAnh Liêu 2
19 14:16:44 Jx2VôCực zxTungChuTich Liêu 1
20 14:16:45 HắcYNhân ChanSut15cm Tống 1
21 14:16:46 iiiiMrThor zizBútMa Tống 1
22 14:16:47 XiaoMin s2HậuNghệs2 Liêu 1
23 14:16:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2Shoul Tống 1
24 14:16:51 1StTaLaDa HoàngThượng Tống 3
25 14:16:53 Jx2MTGzZ oooPéVũooo Liêu 2
26 14:16:53 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 2
27 14:16:53 Jx2TyCut 1StTaLaDa Liêu 1
28 14:16:54 iSTzTônNgộKhông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
29 14:16:54 iSTzTônNgộKhông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 2
30 14:16:55 AmBuLanCe115 Jx2MsAndarielKID Liêu 1
31 14:16:55 Jx2VôCực DoãnĐạiHiệp Liêu 2
32 14:16:56 iHoaHồngĐen AmBuLanCe115 Tống 2
33 14:16:56 HútEmĐi OreoVanilla Liêu 1
34 14:16:57 HắcYNhân HútEmĐi Tống 3
35 14:16:58 HắcYNhân DrVulko Tống 4
36 14:16:59 vZj3nTjckD4jsU ISxxDGCxWind Tống 1
37 14:17:00 iMrMalthaelKID TaĐiTìmEm Tống 1
38 14:17:01 iHTzPhongNguyễn Jx2zFolder Liêu 3
39 14:17:02 CrBeTapSut iHTzPhongNguyễn Tống 2
40 14:17:03 HoaiLyBeo zzMrTèo Tống 1
41 14:17:05 ButVaoMong iiLếuLều Liêu 1
42 14:17:06 McLaren720 iHoaHồngĐen Liêu 1
43 14:17:06 HELIUM34 OFF1995 Liêu 1
44 14:17:06 iBlackGOKU SoanCR Tống 1
45 14:17:07 YÊuMộtVìSaO DGCmasDame Liêu 1
46 14:17:09 XiaoMin iiiiMrThor Liêu 2
47 14:17:10 zZThaoĐạiKa0612 nghiadiaaaa Liêu 3
48 14:17:10 iSTzTônNgộKhông iMrMalthaelKID Liêu 3
49 14:17:10 IooGoodtalent iCàSaPhụcMaa Liêu 1
50 14:17:11 kingraop9 zZThaoĐạiKa0612 Tống 1
51 14:17:14 SinhRaĐểĂnHành YSLxVùngNhạyCảm Liêu 1
52 14:17:14 zTsunade 0reo0riginal Liêu 2
53 14:17:16 MyFenToms ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
54 14:17:17 HoaiLyBeo ĐánhXongĐừngChạy Tống 2
55 14:17:17 ZzNoNo1zz VươngPhiCủaĐP Liêu 1
56 14:17:18 CMzDarkNight iKGzNaughtyboy Tống 1
57 14:17:19 0FF123 ThíchHoàThượng Tống 1
58 14:17:19 ISxxDGCxWind HoaiLyBeo Liêu 2
59 14:17:19 zTsunade xdamcanxa Liêu 3
60 14:17:20 vZj3nTjckD4jsU ISxxDGCxWind Tống 2
61 14:17:22 i79zNTH99 iDNzNaughtyboy Tống 1
62 14:17:22 Jx2VôCực 0FF123 Liêu 3
63 14:17:24 zZMissSz TộVănĐạt Tống 1
64 14:17:24 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 1
65 14:17:26 NMĐTuấnSeoulkr oVzBàBánDưaHấu Liêu 1
66 14:17:26 iSTzTônNgộKhông DoãnĐạiHiệp Liêu 4
67 14:17:26 IzCSxPause zTsunade Tống 1
68 14:17:27 LongTranhHổĐấu ZzNoNo1zz Tống 1
69 14:17:28 iBắcTốngĐạiVương XDameLaAnh Liêu 1
70 14:17:29 BoyonechapQT HaoKiet01 Tống 1
71 14:17:30 HELIUM34 CrBeTapSut Liêu 2
72 14:17:30 OFF1995 Jx2Shoul Tống 1
73 14:17:31 HELIUM34 MyFenToms Liêu 3
74 14:17:32 SinhRaĐểĂnHành IzCSxPause Liêu 2
75 14:17:34 HoàngThượng iiVNkHOaiTo Liêu 1
76 14:17:34 iTBxBinCôngTúa HútEmĐi Tống 1
77 14:17:35 iAdonis i95RyxxxJoker Tống 1
78 14:17:35 iAdonis FwMzHeniken Tống 2
79 14:17:39 oooPéVũooo zF3zKFCzPkT3 Tống 1
80 14:17:40 iSTzTônNgộKhông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 5
81 14:17:40 iSTzTônNgộKhông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
82 14:17:41 SzzMaiMaiYeuEm OreoVanilla Liêu 1
83 14:17:41 s2HậuNghệs2 iSTzTônNgộKhông Tống 3
84 14:17:42 ChanSut15cm vZj3nTjckD4jsU Liêu 2
85 14:17:42 Jx2acbdef2xJ izHueManzi Liêu 1
86 14:17:44 1StTaLaDa ThíchHoàThượng Tống 4
87 14:17:45 s2HậuNghệs2 iBắcTốngĐạiVương Tống 4
88 14:17:46 TộVănĐạt phuongKUIGD Liêu 1
89 14:17:46 TộVănĐạt VươngPhiCủaĐP Liêu 2
90 14:17:46 iCkChịBóng s2HậuNghệs2 Liêu 1
91 14:17:46 iCkChịBóng LongTranhHổĐấu Liêu 2
92 14:17:46 iCkChịBóng iTBxBinCôngTúa Liêu 3
93 14:17:46 iCkChịBóng DGCmasDame Liêu 4
94 14:17:46 iCkChịBóng oooPéVũooo Liêu 5
95 14:17:49 DoãnĐạiHiệp BịThíchBéNguyệt Tống 1
96 14:17:49 Jx2acbdef2xJ iHoaHồngĐen Liêu 2
97 14:17:49 TuấnSeoulKr iiiiMrThor Liêu 1
98 14:17:50 ButVaoMong XDameLaAnh Liêu 2
99 14:17:51 zTsunade iBlackGOKU Liêu 4
100 14:17:53 HoaiLyBeo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
101 14:17:54 zTsunade iiNữaĐiMàAnh Liêu 5
102 14:17:56 Jx2VôCực zXin1LanThuazz Liêu 4
103 14:17:56 zxTungChuTich ZzNoNo1zz Tống 2
104 14:17:58 1BútNátAss DuongKenzz Tống 1
105 14:18:00 zZThaoĐạiKa0612 MyFenToms Liêu 4
106 14:18:00 iDCzHercules VoTongDaGai Liêu 1
107 14:18:01 iMrMalthaelKID McLaren720 Tống 2
108 14:18:01 iDCzHercules zZLãoĐạiZz Liêu 2
109 14:18:02 AmBuLanCe115 1BútNátAss Liêu 2
110 14:18:02 iMrMalthaelKID Jx2acbdef2xJ Tống 3
111 14:18:02 TaĐiTìmEm zxTungChuTich Liêu 1
112 14:18:03 iHTzPhongNguyễn 1StTaLaDa Liêu 4
113 14:18:03 IooTiếpThịSữaooI CMzDarkNight Liêu 1
114 14:18:04 iMrMalthaelKID TuấnSeoulKr Tống 4
115 14:18:04 s2HậuNghệs2 ZCanDyZ Tống 5
116 14:18:04 iHTzPhongNguyễn BoyonechapQT Liêu 5
117 14:18:05 CrBeTapSut zZThaoĐạiKa0612 Tống 3
118 14:18:06 oooPéVũooo TộVănĐạt Tống 2
119 14:18:06 iiLếuLều zF3zKFCzPkT3 Tống 1
120 14:18:09 iiCLasSixii xdamcanxa Liêu 1
121 14:18:09 iACEzYuRiBoyPKT3 SoanCR Tống 2
122 14:18:10 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 3
123 14:18:10 Jx2VôCực 0FF123 Liêu 5
124 14:18:10 Jx2Shoul izMaNữGiấuTên Liêu 1
125 14:18:12 Jx2VôCực phideptraiii Liêu 6
126 14:18:12 BeatBoy iDNzNaughtyboy Tống 1
127 14:18:13 HắcYNhân NguyHiemCA Tống 5
128 14:18:14 CrBeTapSut TaĐiTìmEm Tống 4
129 14:18:16 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 7
130 14:18:17 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 6
131 14:18:17 iHoaHồngĐen iHTzPhongNguyễn Tống 3
132 14:18:19 Jx2TyCut jx2LengKengIoI Liêu 2
133 14:18:20 HELIUM34 Jx2MsAndarielKID Liêu 4
134 14:18:22 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 1
135 14:18:22 ĐánhXongĐừngChạy iAdonis Liêu 1
136 14:18:23 ĐTBLạcNguyênSoái HoaiLyBeo Liêu 2
137 14:18:23 iiLếuLều HELIUM34 Tống 2
138 14:18:24 vZj3nTjckD4jsU DrVulko Tống 3
139 14:18:24 s2HậuNghệs2 IooGoodtalent Tống 7
140 14:18:24 vZj3nTjckD4jsU iKGzNaughtyboy Tống 4
141 14:18:25 ButVaoMong iiLếuLều Liêu 3
142 14:18:26 ChanSut15cm CrBeTapSut Liêu 3
143 14:18:26 SinhRaĐểĂnHành HắcYNhân Liêu 3
144 14:18:26 0reo0riginal iSTzTônNgộKhông Tống 1
145 14:18:27 LongTranhHổĐấu Sunflower1 Tống 2
146 14:18:27 vZj3nTjckD4jsU zTsunade Tống 5
147 14:18:28 Jx2MTGzZ iCàSaPhụcMaa Liêu 3
148 14:18:29 izHueManzi iiCLasSixii Tống 1
149 14:18:31 IzCSxPause zF3zKFCzPkT3 Tống 2
150 14:18:31 0reo0riginal iDạThiênLăng Tống 2
151 14:18:31 CMzDarkNight iDNzNaughtyboy Tống 2
152 14:18:32 DGCmasDame TộVănĐạt Tống 1
153 14:18:32 Đàoooo ZzNoNo1zz Tống 1
154 14:18:32 iDCzHercules zZMissSz Liêu 3
155 14:18:33 Đàoooo FwMzHeniken Tống 2
156 14:18:33 ĐánhXongĐừngChạy nghiadiaaaa Liêu 2
157 14:18:34 SinhRaĐểĂnHành OFF1995 Liêu 4
158 14:18:34 DGCmasDame Jx2VôCực Tống 2
159 14:18:37 Jx2MTGzZ iHoaHồngĐen Liêu 4
160 14:18:37 Jx2MTGzZ XDameLaAnh Liêu 5
161 14:18:37 iACEzYuRiBoyPKT3 HaoKiet01 Tống 4
162 14:18:39 YSLxVùngNhạyCảm QuyềnCướcVôDanh Tống 2
163 14:18:39 Jx2TyCut YSLxVùngNhạyCảm Liêu 3
164 14:18:39 cS2oBạchVôThường 0reo0riginal Liêu 1
165 14:18:40 Jx2MTGzZ iiVNkHOaiTo Liêu 6
166 14:18:41 vZj3nTjckD4jsU ChanSut15cm Tống 6
167 14:18:41 vZj3nTjckD4jsU zTsunade Tống 7
168 14:18:42 McLaren720 Đàoooo Liêu 2
169 14:18:43 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 3
170 14:18:44 vZj3nTjckD4jsU McLaren720 Tống 8
171 14:18:44 iiiiMrThor ThichYeuEm Tống 2
172 14:18:45 CMzDarkNight i95RyxxxJoker Tống 3
173 14:18:45 cS2oBạchVôThường iMrMalthaelKID Liêu 2
174 14:18:47 zXin1LanThuazz ZzNoNo1zz Tống 1
175 14:18:49 iACEzYuRiBoyPKT3 Jx2Shoul Tống 5
176 14:18:51 HútEmĐi xdamcanxa Liêu 2
177 14:18:52 iiiiMrThor iBắcTốngĐạiVương Tống 3
178 14:18:53 TộVănĐạt DGCmasDame Liêu 3
179 14:18:53 TộVănĐạt BạchChi Liêu 4
180 14:18:53 TộVănĐạt MrMinMin Liêu 5
181 14:18:53 TộVănĐạt s2HậuNghệs2 Liêu 6
182 14:18:53 TộVănĐạt zxTungChuTich Liêu 7
183 14:18:53 VLTKRickKitVn iiNữaĐiMàAnh Liêu 1
184 14:18:54 IzCSxPause iCkChịBóng Tống 3
185 14:18:54 0FF123 ThíchHoàThượng Tống 2
186 14:18:54 iTBxBinCôngTúa sHPzzADAYzzzzz Tống 2
187 14:18:54 SoanCR MGBMinhGiao Liêu 1
188 14:18:55 vZj3nTjckD4jsU ĐánhXongĐừngChạy Tống 9
189 14:18:56 SoanCR vZj3nTjckD4jsU Liêu 2
190 14:18:57 iBlackGOKU SoanCR Tống 2
191 14:18:58 CMzDarkNight ZCanDyZ Tống 4
192 14:19:01 iTBxBinCôngTúa iDCzHercules Tống 3
193 14:19:01 McLaren720 MyFenToms Liêu 4
194 14:19:03 CrBeTapSut McLaren720 Tống 5
195 14:19:04 DuongKenzz iCàSaPhụcMaa Liêu 1
196 14:19:04 OFF1995 zF3zKFCzPkT3 Tống 2
197 14:19:05 Jx2TyCut iTBxBinCôngTúa Liêu 4
198 14:19:05 Sunflower1 zS2iRewind Liêu 1
199 14:19:05 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
200 14:19:06 zZThaoĐạiKa0612 zXin1LanThuazz Liêu 5
201 14:19:06 IooTiếpThịSữaooI nghiadiaaaa Liêu 2
202 14:19:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo AmBuLanCe115 Tống 2
203 14:19:07 Đàoooo IooTiếpThịSữaooI Tống 3
204 14:19:07 zTsunade HoaiLyBeo Liêu 6
205 14:19:08 iHTzPhongNguyễn oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
206 14:19:09 HútEmĐi XDameLaAnh Liêu 3
207 14:19:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iHTzPhongNguyễn Tống 3
208 14:19:09 Jx2VôCực BeatBoy Liêu 8
209 14:19:10 iHoaHồngĐen zZThaoĐạiKa0612 Tống 4
210 14:19:11 Jx2VôCực CrBeTapSut Liêu 9
211 14:19:11 Jx2MTGzZ OreoVanilla Liêu 7
212 14:19:14 Sunflower1 Đàoooo Liêu 2
213 14:19:14 ChanSut15cm CMzDarkNight Liêu 4
214 14:19:14 zizBútMa VoTongDaGai Liêu 1
215 14:19:15 zTsunade phideptraiii Liêu 7
216 14:19:15 ChanSut15cm BoyonechapQT Liêu 5
217 14:19:17 Jx2MTGzZ oVzBàBánDưaHấu Liêu 8
218 14:19:17 BịThíchBéNguyệt DoãnĐạiHiệp Liêu 2
219 14:19:17 Jx2TyCut 1BútNátAss Liêu 5
220 14:19:18 zxTungChuTich ChanSut15cm Tống 3
221 14:19:19 SinhRaĐểĂnHành jx2LengKengIoI Liêu 5
222 14:19:19 zxTungChuTich ZCanDyZ Tống 4
223 14:19:20 1StTaLaDa TộVănĐạt Tống 5
224 14:19:20 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 8
225 14:19:22 Jx2VôCực iAdonis Liêu 10
226 14:19:22 iSTzTônNgộKhông oooPéVũooo Liêu 7
227 14:19:24 iiiiMrThor DuongKenzz Tống 4
228 14:19:25 iiLếuLều SinhRaĐểĂnHành Tống 3
229 14:19:27 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 8
230 14:19:29 SoanCR iHoaHồngĐen Liêu 3
231 14:19:29 iHoaHồngĐen SoanCR Tống 5
232 14:19:29 OFF1995 zF3zKFCzPkT3 Tống 3
233 14:19:30 AoxShin zxTungChuTich Liêu 1
234 14:19:30 ZzNoNo1zz izMaNữGiấuTên Liêu 2
235 14:19:30 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 3
236 14:19:33 iiĐầuTrọc2Mái OreoOriginal Liêu 1
237 14:19:33 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 3
238 14:19:33 Đàoooo DrVulko Tống 4
239 14:19:33 LườiSút iCkChịBóng Tống 1
240 14:19:33 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 4
241 14:19:34 iiNữaĐiMàAnh ZzNoNo1zz Tống 2
242 14:19:34 Đàoooo GoodBoyAintFun Tống 5
243 14:19:37 Đàoooo QuyềnCướcVôDanh Tống 6
244 14:19:37 XiaoMin iiLếuLều Liêu 3
245 14:19:37 iMrMalthaelKID Jx2acbdef2xJ Tống 5
246 14:19:38 iCàSaPhụcMaa SzzMaiMaiYeuEm Tống 1
247 14:19:38 iCàSaPhụcMaa iTBxHoàngHậu Tống 2
248 14:19:38 iCàSaPhụcMaa XeRùaSiêuTốc Tống 3
249 14:19:40 0FF123 BịThíchBéNguyệt Tống 3
250 14:19:40 ThíchHoàThượng CrBeTapSut Liêu 1
251 14:19:40 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 9
252 14:19:41 ISxxDGCxWind xdamcanxa Liêu 3
253 14:19:43 zZMissSz TộVănĐạt Tống 2
254 14:19:44 i79zNTH99 zTsunade Tống 2
255 14:19:44 McLaren720 Đàoooo Liêu 5
256 14:19:45 Jx2TyCut iiHuTruc Liêu 6
257 14:19:47 iHoaHồngĐen TuấnSeoulKr Tống 6
258 14:19:49 iACEzYuRiBoyPKT3 FwMzHeniken Tống 6
259 14:19:51 ZzNoNo1zz izMaNữGiấuTên Liêu 3
260 14:19:52 cS2oBạchVôThường LườiSút Liêu 4
261 14:19:53 Jx2TyCut izHueManzi Liêu 7
262 14:19:53 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 8
263 14:19:53 HoaiLyBeo HaoKiet01 Tống 4
264 14:19:53 HoaiLyBeo ThíchHoàThượng Tống 5
265 14:19:54 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 9
266 14:19:54 iiCLasSixii iTBxBinCôngTúa Liêu 2
267 14:19:55 Jx2TyCut DoãnĐạiHiệp Liêu 10
268 14:19:55 cS2oBạchVôThường zZLãoĐạiZz Liêu 5
269 14:19:55 ButVaoMong zZMissSz Liêu 4
270 14:19:56 oooPéVũooo YÊuMộtVìSaO Tống 3
271 14:19:56 iHoaHồngĐen iDNzNaughtyboy Tống 7
272 14:19:57 oS2oVôTìnhTiễn iiNữaĐiMàAnh Liêu 1
273 14:19:57 McLaren720 HoaiLyBeo Liêu 6
274 14:19:58 0FF123 zF3zKFCzPkT3 Tống 4
275 14:19:58 McLaren720 oS2oCôDâuMa Liêu 7
276 14:19:59 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 7
277 14:20:00 iACEzYuRiBoyPKT3 Jx2Shoul Tống 7
278 14:20:00 OFF1995 iSTzTônNgộKhông Tống 4
279 14:20:00 YSLxVùngNhạyCảm ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
280 14:20:01 AmBuLanCe115 1StTaLaDa Liêu 3
281 14:20:01 0reo0riginal ZzNoNo1zz Tống 3
282 14:20:01 AmBuLanCe115 iiiiMrThor Liêu 4
283 14:20:02 0FF123 AmBuLanCe115 Tống 5
284 14:20:02 oooPéVũooo iHTzPhongNguyễn Tống 4
285 14:20:03 vZj3nTjckD4jsU iBắcTốngĐạiVương Tống 10
286 14:20:03 phuongKUIGD BịThíchBéNguyệt Tống 1
287 14:20:04 BeatBoy ĐánhXongĐừngChạy Tống 2
288 14:20:06 oS2oVôTìnhTiễn phideptraiii Liêu 2
289 14:20:06 iiCLasSixii iCàSaPhụcMaa Liêu 3
290 14:20:06 ISxxDGCxWind 0FF123 Liêu 4
291 14:20:11 BoyonechapQT Sunflower1 Tống 2
292 14:20:11 XiaoMin i79zNTH99 Liêu 4
293 14:20:12 CMzDarkNight iDNzNaughtyboy Tống 5
294 14:20:12 ISxxDGCxWind oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 5
295 14:20:13 ThíchHoàThượng OFF1995 Liêu 2
296 14:20:13 Obamama Jx2VôCực Tống 1
297 14:20:14 Đàoooo XxPhieuXx99 Tống 8
298 14:20:15 SoanCR Đàoooo Liêu 4
299 14:20:15 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 3
300 14:20:16 nghiadiaaaa iDạThiênLăng Tống 1
301 14:20:18 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 10
302 14:20:19 ChanSut15cm OreoOriginal Liêu 6
303 14:20:20 zZThaoĐạiKa0612 HoaiLyBeo Liêu 6
304 14:20:21 CrBeTapSut sHPzzADAYzzzzz Tống 6
305 14:20:21 vZj3nTjckD4jsU ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11
306 14:20:23 vZj3nTjckD4jsU Jx2acbdef2xJ Tống 12
307 14:20:23 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 11
308 14:20:23 iiCLasSixii jx2vnUHECpldf Liêu 4
309 14:20:24 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 11
310 14:20:24 TộVănĐạt zzAnhTrungzz Liêu 8
311 14:20:25 TộVănĐạt nghiadiaaaa Liêu 9
312 14:20:25 izHueManzi TộVănĐạt Tống 2
313 14:20:27 zTsunade jx2LengKengIoI Liêu 9
314 14:20:28 SinhRaĐểĂnHành xdamcanxa Liêu 6
315 14:20:28 iiCLasSixii oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 5
316 14:20:28 zTsunade MrMinMin Liêu 10
317 14:20:28 oooPéVũooo zTsunade Tống 5
318 14:20:29 LongTranhHổĐấu iKGzNaughtyboy Tống 4
319 14:20:29 LongTranhHổĐấu iDNzNaughtyboy Tống 5
320 14:20:30 1BútNátAss iiĐầuTrọc2Mái Tống 2
321 14:20:30 BịThíchBéNguyệt IzCSxPause Liêu 3
322 14:20:30 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 4
323 14:20:31 ButVaoMong VkThienTai Liêu 5
324 14:20:31 DGCmasDame VLTKRickKitVn Tống 3
325 14:20:33 FwMzHeniken zZLãoĐạiZz Liêu 1
326 14:20:34 iMrMalthaelKID ZzNoNo1zz Tống 6
327 14:20:34 DoãnĐạiHiệp iCkChịBóng Tống 2
328 14:20:34 iiNữaĐiMàAnh ThíchHoàThượng Tống 3
329 14:20:34 FwMzHeniken Jx2MsAndarielKID Liêu 2
330 14:20:34 Obamama zZThaoĐạiKa0612 Tống 2
331 14:20:35 FwMzHeniken 0reo0riginal Liêu 3
332 14:20:35 ButVaoMong iiLếuLều Liêu 6
333 14:20:35 VoTongDaGai HELIUM34 Tống 1
334 14:20:36 ISxxDGCxWind VoTongDaGai Liêu 6
335 14:20:36 BoyonechapQT TuấnSeoulKr Tống 3
336 14:20:36 zCụcCứtMayMắn DrVulko Tống 2
337 14:20:37 FwMzHeniken iMrMalthaelKID Liêu 4
338 14:20:38 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 8
339 14:20:39 Đàoooo NguyHiemCA Tống 9
340 14:20:39 LongTranhHổĐấu TộVănĐạt Tống 6
341 14:20:42 iHoaHồngĐen FwMzHeniken Tống 9
342 14:20:43 OreoOriginal Jx2Shoul Tống 1
343 14:20:43 OFF1995 HútEmĐi Tống 5
344 14:20:44 phideptraiii iiCLasSixii Tống 1
345 14:20:44 phideptraiii iDCzHercules Tống 2
346 14:20:44 phideptraiii Jx2TyCut Tống 3
347 14:20:44 phideptraiii Jx2MTGzZ Tống 4
348 14:20:45 iiNữaĐiMàAnh ChanSut15cm Tống 4
349 14:20:48 iiNữaĐiMàAnh IooTiếpThịSữaooI Tống 5
350 14:20:48 zXin1LanThuazz SoanCR Tống 2
351 14:20:49 BeatBoy SinhRaĐểĂnHành Tống 3
352 14:20:50 cS2oBạchVôThường phideptraiii Liêu 6
353 14:20:50 zTsunade BoyonechapQT Liêu 11
354 14:20:50 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 3
355 14:20:51 iBắcTốngĐạiVương HoaiLyBeo Liêu 2
356 14:20:51 Jx2VôCực iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 12
357 14:20:52 IooGoodtalent iBlackGOKU Liêu 2
358 14:20:53 iHTzPhongNguyễn BeatBoy Liêu 7
359 14:20:53 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 12
360 14:20:53 OFF1995 ISxxDGCxWind Tống 6
361 14:20:54 DoãnĐạiHiệp oS2oVôTìnhTiễn Tống 3
362 14:20:54 vZj3nTjckD4jsU zTsunade Tống 13
363 14:20:55 CMzDarkNight ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6
364 14:20:55 SzzMaiMaiYeuEm CMzDarkNight Liêu 2
365 14:20:55 McLaren720 iiNữaĐiMàAnh Liêu 8
366 14:20:55 ThíchHoàThượng izHueManzi Liêu 3
367 14:20:56 ThíchHoàThượng 1BútNátAss Liêu 4
368 14:20:56 iiĐầuTrọc2Mái nghiadiaaaa Liêu 2
369 14:20:56 Jx2VôCực vZj3nTjckD4jsU Liêu 13
370 14:20:57 AmBuLanCe115 iAdonis Liêu 5
371 14:20:59 OFF1995 ThíchHoàThượng Tống 7
372 14:21:01 YSLxVùngNhạyCảm IooGoodtalent Tống 4
373 14:21:01 YÊuMộtVìSaO CrBeTapSut Liêu 2
374 14:21:02 XiaoMin zxTungChuTich Liêu 5
375 14:21:03 SzzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 3
376 14:21:04 XDameLaAnh YÊuMộtVìSaO Tống 1
377 14:21:05 GoodBoyAintFun XDameLaAnh Liêu 1
378 14:21:06 HoaiLyBeo Sunflower1 Tống 6
379 14:21:06 zizBútMa iiHuTruc Liêu 2
380 14:21:06 HoaiLyBeo TaĐiTìmEm Tống 7
381 14:21:06 ZzNoNo1zz HoaiLyBeo Liêu 4
382 14:21:08 Jx2zFolder DuongKenzz Tống 1
383 14:21:08 QuyềnCướcVôDanh Đàoooo Liêu 1
384 14:21:10 OFF1995 zF3zKFCzPkT3 Tống 8
385 14:21:10 cS2oBạchVôThường Jx2zFolder Liêu 7
386 14:21:11 Obamama McLaren720 Tống 3
387 14:21:11 iiĐầuTrọc2Mái Obamama Liêu 3
388 14:21:11 iHTzPhongNguyễn iCàSaPhụcMaa Liêu 8
389 14:21:11 iiĐầuTrọc2Mái iHoaHồngĐen Liêu 4
390 14:21:12 iMrMalthaelKID iiĐầuTrọc2Mái Tống 7
391 14:21:12 Jx2VôCực iiVNkHOaiTo Liêu 14
392 14:21:13 BạchChi BịThíchBéNguyệt Tống 1
393 14:21:14 LôiĐộngCửuThiên TộVănĐạt Tống 1
394 14:21:16 iMrMalthaelKID ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
395 14:21:16 0reo0riginal iBắcTốngĐạiVương Tống 4
396 14:21:16 HaiConThằnLằnCon phideptraiii Liêu 1
397 14:21:16 iMrMalthaelKID SzzMaiMaiYeuEm Tống 9
398 14:21:17 zTsunade zXin1LanThuazz Liêu 13
399 14:21:17 iMrMalthaelKID ThíchHoàThượng Tống 10
400 14:21:18 zZLãoĐạiZz Jx2Shoul Tống 1
401 14:21:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HaoKiet01 Tống 4
402 14:21:19 i95RyxxxJoker zZLãoĐạiZz Liêu 1
403 14:21:20 0reo0riginal i95RyxxxJoker Tống 5
404 14:21:21 cS2oBạchVôThường DoãnĐạiHiệp Liêu 8
405 14:21:21 CMzDarkNight DrVulko Tống 7
406 14:21:22 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 1
407 14:21:23 jx2LengKengIoI iCkChịBóng Tống 1
408 14:21:23 Đàoooo iiCLasSixii Tống 10
409 14:21:29 s2HậuNghệs2 HútEmĐi Tống 11
410 14:21:31 ISxxDGCxWind nghiadiaaaa Liêu 7
411 14:21:31 ISxxDGCxWind jx2LengKengIoI Liêu 8
412 14:21:32 MrMinMin AmBuLanCe115 Tống 1
413 14:21:32 Obamama ĐánhXongĐừngChạy Tống 4
414 14:21:34 MrMinMin zizBútMa Tống 2
415 14:21:34 iMrMalthaelKID TuấnSeoulKr Tống 11
416 14:21:34 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 11
417 14:21:36 iiLếuLều iKGzNaughtyboy Tống 4
418 14:21:36 Jx2TyCut zZMissSz Liêu 12
419 14:21:36 SoanCR izMaNữGiấuTên Liêu 5
420 14:21:36 Obamama FwMzHeniken Tống 5
421 14:21:37 INghệSỹLangThang 1StTaLaDa Liêu 1
422 14:21:38 Sunflower1 Đàoooo Liêu 3
423 14:21:38 iHoaHồngĐen iDNzNaughtyboy Tống 10
424 14:21:38 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 6
425 14:21:38 iHTzPhongNguyễn phideptraiii Liêu 9
426 14:21:39 ISxxDGCxWind DGCmasDame Liêu 9
427 14:21:41 HELIUM34 i79zNTH99 Liêu 5
428 14:21:42 Jx2TyCut 0FF123 Liêu 13
429 14:21:43 ISxxDGCxWind BạchChi Liêu 10
430 14:21:43 HoàngThượng iiiiMrThor Liêu 2
431 14:21:43 SoanCR CrBeTapSut Liêu 6
432 14:21:45 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 11
433 14:21:45 MyFenToms ThíchHoàThượng Tống 2
434 14:21:48 iACEzYuRiBoyPKT3 zZThaoĐạiKa0612 Tống 8
435 14:21:49 XxPhieuXx99 OreoOriginal Liêu 1
436 14:21:49 iACEzYuRiBoyPKT3 XxPhieuXx99 Tống 9
437 14:21:50 iBắcTốngĐạiVương vZj3nTjckD4jsU Liêu 3
438 14:21:50 iDCzHercules LôiĐộngCửuThiên Liêu 4
439 14:21:51 CMzDarkNight SoanCR Tống 8
440 14:21:52 QuyềnCướcVôDanh CMzDarkNight Liêu 2
441 14:21:52 HoaiLyBeo iiCLasSixii Tống 8
442 14:21:52 iAdonis Jx2VôCực Tống 3
443 14:21:52 iAdonis Jx2Shoul Tống 4
444 14:21:53 XiaoMin iCàSaPhụcMaa Liêu 7
445 14:21:53 Jx2MTGzZ oooPéVũooo Liêu 9
446 14:21:54 cS2oBạchVôThường xdamcanxa Liêu 9
447 14:21:54 zxTungChuTich DrVulko Tống 5
448 14:21:54 iHTzPhongNguyễn iiLếuLều Liêu 10
449 14:21:55 DoãnĐạiHiệp BịThíchBéNguyệt Tống 4
450 14:21:57 HELIUM34 phuongKUIGD Liêu 6
451 14:21:59 McLaren720 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 9
452 14:22:00 kingraop9 iCkChịBóng Tống 2
453 14:22:01 XiaoMin iiVNkHOaiTo Liêu 8
454 14:22:01 0reo0riginal zF3zKFCzPkT3 Tống 6
455 14:22:01 iBlackGOKU ThíchHoàThượng Tống 4
456 14:22:02 iiHuTruc TộVănĐạt Tống 1
457 14:22:03 TaĐiTìmEm HoaiLyBeo Liêu 2
458 14:22:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iBắcTốngĐạiVương Tống 5
459 14:22:05 YSLxVùngNhạyCảm i95RyxxxJoker Tống 5
460 14:22:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo YÊuMộtVìSaO Tống 6
461 14:22:06 Jx2zFolder sHPzzADAYzzzzz Tống 2
462 14:22:09 HELIUM34 oVzBàBánDưaHấu Liêu 7
463 14:22:09 ISxxDGCxWind jx2vnUHECpldf Liêu 11
464 14:22:10 HaiConThằnLằnCon phideptraiii Liêu 2
465 14:22:11 iDCzHercules MyFenToms Liêu 5
466 14:22:11 iAdonis McLaren720 Tống 5
467 14:22:12 iAdonis iiĐầuTrọc2Mái Tống 6
468 14:22:13 QuyềnCướcVôDanh Đàoooo Liêu 3
469 14:22:14 IooTiếpThịSữaooI VoTongDaGai Liêu 3
470 14:22:15 BeatBoy NguyHiemCA Tống 4
471 14:22:15 LongTranhHổĐấu Sunflower1 Tống 7
472 14:22:16 iMrMalthaelKID ThíchHoàThượng Tống 12
473 14:22:16 ISxxDGCxWind MrMinMin Liêu 12
474 14:22:17 iBlackGOKU iHTzPhongNguyễn Tống 5
475 14:22:17 DGCmasDame ZzNoNo1zz Tống 4
476 14:22:18 BeatBoy iDNzNaughtyboy Tống 5
477 14:22:20 BeatBoy iKGzNaughtyboy Tống 6
478 14:22:21 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 9
479 14:22:21 iDCzHercules iiHuTruc Liêu 6
480 14:22:24 0reo0riginal DrVulko Tống 7
481 14:22:25 OreoOriginal FwMzHeniken Tống 2
482 14:22:25 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
483 14:22:25 Jx2Shoul BeatBoy Liêu 2
484 14:22:26 izHueManzi Jx2TyCut Tống 3
485 14:22:26 VLTKRickKitVn iiNữaĐiMàAnh Liêu 2
486 14:22:26 DoãnĐạiHiệp GoodBoyAintFun Tống 5
487 14:22:26 YÊuMộtVìSaO iAdonis Liêu 3
488 14:22:27 iiiiMrThor zF3zKFCzPkT3 Tống 5
489 14:22:27 zTsunade 0FF123 Liêu 14
490 14:22:28 CMzDarkNight McLaren720 Tống 9
491 14:22:30 LongTranhHổĐấu Jx2Shoul Tống 8
492 14:22:30 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TuấnSeoulKr Tống 7
493 14:22:32 SoanCR LongTranhHổĐấu Liêu 7
494 14:22:32 jx2LengKengIoI HútEmĐi Tống 2
495 14:22:33 SzzMaiMaiYeuEm HoaiLyBeo Liêu 4
496 14:22:34 XiaoMin iiVNkHOaiTo Liêu 10
497 14:22:34 AmBuLanCe115 iCàSaPhụcMaa Liêu 6
498 14:22:34 iBlackGOKU Jx2VôCực Tống 6
499 14:22:35 1BútNátAss zTsunade Tống 3
500 14:22:36 zXin1LanThuazz SzzMaiMaiYeuEm Tống 3
501 14:22:36 TaĐiTìmEm iBlackGOKU Liêu 3
502 14:22:36 zXin1LanThuazz TaĐiTìmEm Tống 4
503 14:22:37 BạchChi ThíchHoàThượng Tống 2
504 14:22:37 VìAiEmBỏAnh phideptraiii Liêu 1
505 14:22:39 iHoaHồngĐen SoanCR Tống 12
506 14:22:40 OFF1995 TộVănĐạt Tống 9
507 14:22:40 CMzDarkNight zF3zKFCzPkT3 Tống 10
508 14:22:42 ButVaoMong VkThienTai Liêu 7
509 14:22:43 YÊuMộtVìSaO Đàoooo Liêu 4
510 14:22:43 zxTungChuTich Sunflower1 Tống 6
511 14:22:44 zTsunade OreoOriginal Liêu 15
512 14:22:44 iMrMalthaelKID ZzNoNo1zz Tống 13
513 14:22:44 XxPhieuXx99 zXin1LanThuazz Liêu 2
514 14:22:44 XiaoMin xdamcanxa Liêu 11
515 14:22:45 iHTzPhongNguyễn zxTungChuTich Liêu 11
516 14:22:47 zCụcCứtMayMắn HaoKiet01 Tống 3
517 14:22:48 IooTiếpThịSữaooI jx2LengKengIoI Liêu 4
518 14:22:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2acbdef2xJ Tống 8
519 14:22:49 s2HậuNghệs2 iCkChịBóng Tống 12
520 14:22:50 iiLếuLều HELIUM34 Tống 5
521 14:22:52 s2HậuNghệs2 AoxShin Tống 13
522 14:22:52 zZMissSz DuongKenzz Tống 3
523 14:22:52 iACEzYuRiBoyPKT3 FwMzHeniken Tống 10
524 14:22:52 iHoaHồngĐen iDNzNaughtyboy Tống 13
525 14:22:53 IzCSxPause ChanSut15cm Tống 4
526 14:22:54 nghiadiaaaa ĐánhXongĐừngChạy Tống 2
527 14:22:55 0reo0riginal zF3zKFCzPkT3 Tống 8
528 14:22:55 CMzDarkNight DrVulko Tống 11
529 14:22:57 ThíchHoàThượng DoãnĐạiHiệp Liêu 5
530 14:22:57 ThíchHoàThượng iTBxBinCôngTúa Liêu 6
531 14:22:57 ThíchHoàThượng DGCmasDame Liêu 7
532 14:22:57 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 14
533 14:22:57 ThíchHoàThượng 1StTaLaDa Liêu 8
534 14:22:57 ThíchHoàThượng IzCSxPause Liêu 9
535 14:22:57 ThíchHoàThượng oooPéVũooo Liêu 10
536 14:22:57 ThíchHoàThượng Jx2zFolder Liêu 11
537 14:22:58 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 10
538 14:22:58 iHTzPhongNguyễn vZj3nTjckD4jsU Liêu 12
539 14:23:01 ButVaoMong iiLếuLều Liêu 8
540 14:23:03 MyFenToms zTsunade Tống 3
541 14:23:03 IooTiếpThịSữaooI iCàSaPhụcMaa Liêu 5
542 14:23:05 Đàoooo QuyềnCướcVôDanh Tống 12
543 14:23:05 SinhRaĐểĂnHành zZMissSz Liêu 7
544 14:23:07 AmBuLanCe115 LôiĐộngCửuThiên Liêu 7
545 14:23:08 0FF123 BịThíchBéNguyệt Tống 6
546 14:23:08 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 5
547 14:23:10 LongTranhHổĐấu YÊuMộtVìSaO Tống 9
548 14:23:10 iiĐầuTrọc2Mái XDameLaAnh Liêu 5
549 14:23:11 HELIUM34 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 8
550 14:23:12 SzzMaiMaiYeuEm iBlackGOKU Liêu 5
551 14:23:12 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 13
552 14:23:12 Obamama ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6
553 14:23:12 iAdonis ZzNoNo1zz Tống 7
554 14:23:14 Sunflower1 HoaiLyBeo Liêu 4
555 14:23:14 SinhRaĐểĂnHành 1BútNátAss Liêu 8
556 14:23:15 CMzDarkNight SoanCR Tống 12
557 14:23:16 OreoOriginal HELIUM34 Tống 4
558 14:23:17 nghiadiaaaa SzzMaiMaiYeuEm Tống 3
559 14:23:17 nghiadiaaaa zTsunade Tống 4
560 14:23:17 OreoOriginal GoodBoyAintFun Tống 5
561 14:23:18 iMrMalthaelKID zF3zKFCzPkT3 Tống 14
562 14:23:19 iHoaHồngĐen XxPhieuXx99 Tống 14
563 14:23:22 zZThaoĐạiKa0612 iHoaHồngĐen Liêu 7
564 14:23:23 VìAiEmBỏAnh phideptraiii Liêu 2
565 14:23:23 zZLãoĐạiZz Jx2VôCực Tống 2
566 14:23:24 McLaren720 zZLãoĐạiZz Liêu 10
567 14:23:25 CMzDarkNight McLaren720 Tống 13
568 14:23:26 Đàoooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14
569 14:23:26 iSTzHoàngĐế xdamcanxa Liêu 1
570 14:23:26 0reo0riginal TộVănĐạt Tống 9
571 14:23:26 Đàoooo iHTzPhongNguyễn Tống 15
572 14:23:27 BạchChi iBắcTốngĐạiVương Tống 3
573 14:23:27 SinhRaĐểĂnHành MrMinMin Liêu 9
574 14:23:27 0FF123 ThíchHoàThượng Tống 7
575 14:23:28 oooPéVũooo TaĐiTìmEm Tống 6
576 14:23:28 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 16
577 14:23:29 SinhRaĐểĂnHành iiNữaĐiMàAnh Liêu 10
578 14:23:29 iiHuTruc SinhRaĐểĂnHành Tống 2
579 14:23:30 iBlackGOKU zzMrTèo Tống 7
580 14:23:30 Đàoooo iDNzNaughtyboy Tống 17
581 14:23:30 iiiiMrThor zZThaoĐạiKa0612 Tống 6
582 14:23:31 iiĐầuTrọc2Mái iCàSaPhụcMaa Liêu 6
583 14:23:31 iiHuTruc BịThíchBéNguyệt Tống 3
584 14:23:31 iSTzTônNgộKhông buikakaka Liêu 8
585 14:23:33 BeatBoy TuấnSeoulKr Tống 7
586 14:23:33 OreoOriginal HELIUM34 Tống 6
587 14:23:33 CrBeTapSut iCkChịBóng Tống 7
588 14:23:34 oooPéVũooo DrVulko Tống 7
589 14:23:34 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 15
590 14:23:35 BạchChi zTsunade Tống 4
591 14:23:36 DoãnĐạiHiệp sHPzzADAYzzzzz Tống 6
592 14:23:37 ĐánhXongĐừngChạy BeatBoy Liêu 3
593 14:23:37 ĐánhXongĐừngChạy CMzDarkNight Liêu 4
594 14:23:37 zXin1LanThuazz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5
595 14:23:38 VLTKRickKitVn XDameLaAnh Liêu 3
596 14:23:39 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 18
597 14:23:39 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 6
598 14:23:40 Obamama ZzNoNo1zz Tống 7
599 14:23:41 IzCSxPause iDCzHercules Tống 5
600 14:23:41 ISxxDGCxWind 0FF123 Liêu 13
601 14:23:42 Jx2VôCực Obamama Liêu 16
602 14:23:42 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 15
603 14:23:43 cS2oBạchVôThường iTBxBinCôngTúa Liêu 10
604 14:23:43 HELIUM34 HoaiLyBeo Liêu 9
605 14:23:44 QuyềnCướcVôDanh zxTungChuTich Liêu 4
606 14:23:44 QuyềnCướcVôDanh kingraop9 Liêu 5
607 14:23:45 0reo0riginal zF3zKFCzPkT3 Tống 10
608 14:23:47 FwMzHeniken iiiiMrThor Liêu 5
609 14:23:47 VoTongDaGai TộVănĐạt Tống 2
610 14:23:48 Jx2MTGzZ IzCSxPause Liêu 11
611 14:23:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 9
612 14:23:49 oS2oVôTìnhTiễn LôiĐộngCửuThiên Liêu 3
613 14:23:49 iiĐầuTrọc2Mái CrBeTapSut Liêu 7
614 14:23:50 iiĐầuTrọc2Mái DoãnĐạiHiệp Liêu 8
615 14:23:50 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 4
616 14:23:50 iiĐầuTrọc2Mái i79zNTH99 Liêu 9
617 14:23:50 iiĐầuTrọc2Mái iiHuTruc Liêu 10
618 14:23:50 Jx2Shoul vZj3nTjckD4jsU Liêu 3
619 14:23:51 zZMissSz iiĐầuTrọc2Mái Tống 4
620 14:23:52 iBlackGOKU Sunflower1 Tống 8
621 14:23:53 NguyHiemCA iAdonis Liêu 1
622 14:23:53 oooPéVũooo HaoKiet01 Tống 8
623 14:23:53 HELIUM34 iBlackGOKU Liêu 10
624 14:23:56 NguyHiemCA MyFenToms Liêu 2
625 14:23:57 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 6
626 14:23:57 Jx2VôCực BoyonechapQT Liêu 17
627 14:23:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChanSut15cm Tống 10
628 14:23:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11
629 14:23:59 SoanCR phuongKUIGD Liêu 8
630 14:23:59 iHTzPhongNguyễn BạchChi Liêu 13
631 14:23:59 iHTzPhongNguyễn Jx2zFolder Liêu 14
632 14:23:59 AmBuLanCe115 1BútNátAss Liêu 8
633 14:24:00 SoanCR zZLãoĐạiZz Liêu 9
634 14:24:00 zizBútMa buikakaka Liêu 3
635 14:24:00 iHTzPhongNguyễn nghiadiaaaa Liêu 15
636 14:24:00 AmBuLanCe115 1StTaLaDa Liêu 9
637 14:24:00 iACEzYuRiBoyPKT3 TaiSaoThe Tống 11
638 14:24:01 iiCLasSixii LườiSút Liêu 6
639 14:24:01 FwMzHeniken iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 6
640 14:24:02 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 16
641 14:24:03 Jx2TyCut CMzDarkNight Liêu 17
642 14:24:04 VoTongDaGai AmBuLanCe115 Tống 3
643 14:24:05 ĐánhXongĐừngChạy LongTranhHổĐấu Liêu 5
644 14:24:06 oooPéVũooo Jx2Shoul Tống 9
645 14:24:08 zF3zGaPkT3z OreoVanilla Liêu 1
646 14:24:08 zF3zGaPkT3z oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
647 14:24:08 zZThaoĐạiKa0612 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 8
648 14:24:08 zZThaoĐạiKa0612 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 9
649 14:24:09 iDCzHercules iTBxBinCôngTúa Liêu 7
650 14:24:10 izHueManzi iCkChịBóng Tống 5
651 14:24:11 HoaiLyBeo NguyHiemCA Tống 9
652 14:24:11 SzzMaiMaiYeuEm HoaiLyBeo Liêu 7
653 14:24:11 iHTzPhongNguyễn OreoOriginal Liêu 16
654 14:24:13 SzzMaiMaiYeuEm Obamama Liêu 8
655 14:24:13 Obamama SzzMaiMaiYeuEm Tống 8
656 14:24:13 oooPéVũooo SoanCR Tống 10
657 14:24:13 Jx2MTGzZ VoTongDaGai Liêu 12
658 14:24:15 YÊuMộtVìSaO oS2oCôDâuMa Liêu 5
659 14:24:15 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 18
660 14:24:16 0reo0riginal zTsunade Tống 11
661 14:24:16 ZzNoNo1zz DGCmasDame Liêu 5
662 14:24:17 vZj3nTjckD4jsU DrVulko Tống 14
663 14:24:18 QuyềnCướcVôDanh BeatBoy Liêu 6
664 14:24:19 izHueManzi TộVănĐạt Tống 6
665 14:24:20 zCụcCứtMayMắn cS2oBạchVôThường Tống 4
666 14:24:20 ButVaoMong jx2vnUHECpldf Liêu 9
667 14:24:20 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
668 14:24:22 McLaren720 zCụcCứtMayMắn Liêu 11
669 14:24:23 CMzDarkNight zZThaoĐạiKa0612 Tống 14
670 14:24:23 ISxxDGCxWind buikakaka Liêu 14
671 14:24:23 DoãnĐạiHiệp zizBútMa Tống 7
672 14:24:23 oS2oVôTìnhTiễn iCàSaPhụcMaa Liêu 4
673 14:24:23 iMrMalthaelKID iHTzPhongNguyễn Tống 15
674 14:24:23 CrBeTapSut zF3zGaPkT3z Tống 8
675 14:24:24 iiNữaĐiMàAnh IooGoodtalent Tống 6
676 14:24:25 iiLếuLều BịThíchBéNguyệt Tống 6
677 14:24:26 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 9
678 14:24:27 ButVaoMong iiiiMrThor Liêu 10
679 14:24:27 iiCLasSixii OFF1995 Liêu 7
680 14:24:27 iSTzTônNgộKhông vZj3nTjckD4jsU Liêu 9
681 14:24:29 SinhRaĐểĂnHành XDameLaAnh Liêu 11
682 14:24:29 BạchChi iCkChịBóng Tống 5
683 14:24:30 ButVaoMong phideptraiii Liêu 11
684 14:24:33 TaĐiTìmEm iBlackGOKU Liêu 4
685 14:24:33 Jx2MTGzZ 0FF123 Liêu 13
686 14:24:34 oS2oVôTìnhTiễn zZLãoĐạiZz Liêu 5
687 14:24:34 zTsunade iiNữaĐiMàAnh Liêu 16
688 14:24:34 Sunflower1 OreoOriginal Liêu 5
689 14:24:37 HELIUM34 HoaiLyBeo Liêu 11
690 14:24:37 iiLếuLều ButVaoMong Tống 7
691 14:24:37 Jx2MTGzZ iiLếuLều Liêu 14
692 14:24:39 CMzDarkNight iiĐầuTrọc2Mái Tống 15
693 14:24:39 TộVănĐạt BạchChi Liêu 10
694 14:24:39 oooPéVũooo EErinConnor Tống 11
695 14:24:39 TộVănĐạt IzCSxPause Liêu 11
696 14:24:39 TộVănĐạt oooPéVũooo Liêu 12
697 14:24:39 i79zNTH99 NMĐTuấnSeoulkr Tống 3
698 14:24:39 iiCLasSixii i79zNTH99 Liêu 8
699 14:24:40 Jx2MTGzZ LôiĐộngCửuThiên Liêu 15
700 14:24:41 TaĐiTìmEm iAdonis Liêu 5
701 14:24:42 iDCzHercules xdamcanxa Liêu 8
702 14:24:42 Jx2acbdef2xJ CrBeTapSut Liêu 3
703 14:24:42 izHueManzi TộVănĐạt Tống 7
704 14:24:43 Đàoooo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
705 14:24:44 Sunflower1 nghiadiaaaa Liêu 6
706 14:24:47 ĐánhXongĐừngChạy iCàSaPhụcMaa Liêu 6
707 14:24:47 zXin1LanThuazz Jx2acbdef2xJ Tống 6
708 14:24:47 GoodBoyAintFun Đàoooo Liêu 2
709 14:24:47 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 19
710 14:24:48 zXin1LanThuazz ZzNoNo1zz Tống 7
711 14:24:49 GoodBoyAintFun iiVNkHOaiTo Liêu 3
712 14:24:50 IooTiếpThịSữaooI buikakaka Liêu 7
713 14:24:51 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 20
714 14:24:52 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 10
715 14:24:54 jx2LengKengIoI ThíchHoàThượng Tống 3
716 14:24:54 zzMrTèo CMzDarkNight Liêu 1
717 14:24:54 zxTungChuTich HaoKiet01 Tống 7
718 14:24:55 iDCzHercules iiHuTruc Liêu 9
719 14:24:55 zxTungChuTich QuyềnCướcVôDanh Tống 8
720 14:24:56 McLaren720 MyFenToms Liêu 12
721 14:24:56 zF3zGaPkT3z zxTungChuTich Liêu 3
722 14:24:57 OFF1995 VLTKRickKitVn Tống 10
723 14:24:57 oooPéVũooo XxPhieuXx99 Tống 12
724 14:24:57 iMrMalthaelKID zZThaoĐạiKa0612 Tống 16
725 14:25:00 oooPéVũooo zF3zGaPkT3z Tống 13
726 14:25:01 TaiSaoThe XDameLaAnh Liêu 1
727 14:25:01 iMrMalthaelKID zzMrTèo Tống 17
728 14:25:02 TaiSaoThe zZLãoĐạiZz Liêu 2
729 14:25:02 IzCSxPause TộVănĐạt Tống 6
730 14:25:04 Obamama ĐánhXongĐừngChạy Tống 9
731 14:25:04 cS2oBạchVôThường iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 11
732 14:25:05 GoodBoyAintFun zXin1LanThuazz Liêu 4
733 14:25:05 McLaren720 iCàSaPhụcMaa Liêu 13
734 14:25:05 iiCLasSixii phideptraiii Liêu 9
735 14:25:08 SoanCR LongTranhHổĐấu Liêu 10
736 14:25:08 s2HậuNghệs2 HELIUM34 Tống 14
737 14:25:08 ISxxDGCxWind iiiiMrThor Liêu 15
738 14:25:09 izHueManzi SinhRaĐểĂnHành Tống 8
739 14:25:10 DGCmasDame TuấnSeoulKr Tống 5
740 14:25:10 izHueManzi zizBútMa Tống 9
741 14:25:11 ZzNoNo1zz Đàoooo Liêu 6
742 14:25:11 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 18
743 14:25:12 Jx2MTGzZ BoyonechapQT Liêu 16
744 14:25:12 ZzNoNo1zz CrBeTapSut Liêu 7
745 14:25:12 iiVNkHOaiTo TaĐiTìmEm Tống 1
746 14:25:13 oS2oCôDâuMa iHTzPhongNguyễn Tống 2
747 14:25:13 Jx2VôCực iiVNkHOaiTo Liêu 19
748 14:25:15 SzzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 9
749 14:25:16 nghiadiaaaa iiĐầuTrọc2Mái Tống 5
750 14:25:17 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 12
751 14:25:17 IzCSxPause BịThíchBéNguyệt Tống 7
752 14:25:17 Jx2Shoul nghiadiaaaa Liêu 4
753 14:25:18 DGCmasDame sHPzzADAYzzzzz Tống 6
754 14:25:18 s2HậuNghệs2 YÊuMộtVìSaO Tống 15
755 14:25:19 oS2oVôTìnhTiễn buikakaka Liêu 6
756 14:25:20 0reo0riginal ZzNoNo1zz Tống 13
757 14:25:20 0reo0riginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14
758 14:25:20 IzCSxPause AoxShin Tống 8
759 14:25:21 iSTzTônNgộKhông jx2LengKengIoI Liêu 10
760 14:25:21 iSTzTônNgộKhông VoTongDaGai Liêu 11
761 14:25:23 iTBxBinCôngTúa AmBuLanCe115 Tống 4
762 14:25:23 BeatBoy TộVănĐạt Tống 8
763 14:25:25 IooTiếpThịSữaooI iiLếuLều Liêu 8
764 14:25:26 YSLxVùngNhạyCảm McLaren720 Tống 6
765 14:25:26 Đàoooo TaiSaoThe Tống 20
766 14:25:26 iMrMalthaelKID ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18
767 14:25:27 GoodBoyAintFun phideptraiii Liêu 5
768 14:25:30 iMrMalthaelKID Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19
769 14:25:31 Jx2VôCực iCàSaPhụcMaa Liêu 20
770 14:25:32 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 15
771 14:25:34 CMzDarkNight iDCzNaughtyGirl Tống 16
772 14:25:35 iMrMalthaelKID ChanSut15cm Tống 20
773 14:25:35 HoaiLyBeo DrVulko Tống 10
774 14:25:37 oS2oCôDâuMa Jx2Shoul Tống 3
775 14:25:37 BeatBoy iCkChịBóng Tống 9
776 14:25:38 TộVănĐạt Obamama Liêu 13
777 14:25:38 TộVănĐạt s2HậuNghệs2 Liêu 14
778 14:25:38 TộVănĐạt HoaiLyBeo Liêu 15
779 14:25:38 TộVănĐạt MyFenToms Liêu 16
780 14:25:38 TộVănĐạt iHoaHồngĐen Liêu 17
781 14:25:38 iACEzYuRiBoyPKT3 zZThaoĐạiKa0612 Tống 12
782 14:25:38 izHueManzi ThíchHoàThượng Tống 10
783 14:25:39 YÊuMộtVìSaO Đàoooo Liêu 6
784 14:25:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 12
785 14:25:40 SinhRaĐểĂnHành XDameLaAnh Liêu 12
786 14:25:40 0reo0riginal SzzMaiMaiYeuEm Tống 15
787 14:25:43 iiiiMrThor Jx2acbdef2xJ Tống 7
788 14:25:43 iTBxBinCôngTúa DuongKenzz Tống 5
789 14:25:44 Sunflower1 i79zNTH99 Liêu 7
790 14:25:44 IzCSxPause BịThíchBéNguyệt Tống 9
791 14:25:44 iiiiMrThor IooGoodtalent Tống 8
792 14:25:45 Jx2MTGzZ iiNữaĐiMàAnh Liêu 17
793 14:25:46 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 9
794 14:25:46 DGCmasDame iSTzTônNgộKhông Tống 7
795 14:25:46 FwMzHeniken iBlackGOKU Liêu 7
796 14:25:47 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5
797 14:25:48 SinhRaĐểĂnHành zxTungChuTich Liêu 13
798 14:25:48 HELIUM34 zZLãoĐạiZz Liêu 12
799 14:25:49 iMrMalthaelKID Jx2iBắcKiềuPhong Tống 21
800 14:25:49 Jx2TyCut iAdonis Liêu 21
801 14:25:50 ISxxDGCxWind BeatBoy Liêu 16
802 14:25:52 oS2oCôDâuMa TaĐiTìmEm Tống 4
803 14:25:53 Jx2zFolder HútEmĐi Tống 3
804 14:25:54 iHoaHồngĐen XxPhieuXx99 Tống 16
805 14:25:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zZThaoĐạiKa0612 Tống 13
806 14:25:55 OreoOriginal Sunflower1 Tống 7
807 14:25:56 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 5
808 14:25:56 CrBeTapSut GoodBoyAintFun Tống 9
809 14:25:57 oooPéVũooo HaoKiet01 Tống 14
810 14:25:57 ISxxDGCxWind oVzBàBánDưaHấu Liêu 17
811 14:25:58 nghiadiaaaa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 6
812 14:25:59 HoaiLyBeo zF3zKFCzPkT3 Tống 11
813 14:25:59 iCkChịBóng IzCSxPause Liêu 6
814 14:25:59 iCkChịBóng iiHuTruc Liêu 7
815 14:25:59 iCkChịBóng Jx2zFolder Liêu 8
816 14:25:59 iCkChịBóng OFF1995 Liêu 9
817 14:26:00 SoanCR CMzDarkNight Liêu 11
818 14:26:00 zXin1LanThuazz ĐánhXongĐừngChạy Tống 8
819 14:26:01 SinhRaĐểĂnHành phideptraiii Liêu 14
820 14:26:01 zXin1LanThuazz HELIUM34 Tống 9
821 14:26:01 SinhRaĐểĂnHành jx2vnUHECpldf Liêu 15
822 14:26:02 YÊuMộtVìSaO zXin1LanThuazz Liêu 7
823 14:26:02 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 13
824 14:26:02 iiĐầuTrọc2Mái HoaiLyBeo Liêu 11
825 14:26:03 iHoaHồngĐen sHPzzADAYzzzzz Tống 17
826 14:26:03 INghệSỹLangThang xdamcanxa Liêu 2
827 14:26:06 ThíchHoàThượng BạchChi Liêu 12
828 14:26:07 XDameLaAnh iiĐầuTrọc2Mái Tống 2
829 14:26:07 XDameLaAnh McLaren720 Tống 3
830 14:26:07 XDameLaAnh YÊuMộtVìSaO Tống 4
831 14:26:07 INghệSỹLangThang buikakaka Liêu 3
832 14:26:07 DoãnĐạiHiệp iCkChịBóng Tống 8
833 14:26:08 MrMinMin TộVănĐạt Tống 3
834 14:26:08 zF3zGaPkT3z BoyonechapQT Liêu 4
835 14:26:10 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 21
836 14:26:11 iMrMalthaelKID Jx2iBắcKiềuPhong Tống 22
837 14:26:11 VLTKRickKitVn nghiadiaaaa Liêu 4
838 14:26:12 LongTranhHổĐấu QuyềnCướcVôDanh Tống 11
839 14:26:13 iHoaHồngĐen SoanCR Tống 18
840 14:26:14 SinhRaĐểĂnHành iBlackGOKU Liêu 16
841 14:26:14 0FF123 ThíchHoàThượng Tống 8
842 14:26:16 ButVaoMong 1StTaLaDa Liêu 12
843 14:26:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo AoxShin Tống 14
844 14:26:18 iiiiMrThor iHTzPhongNguyễn Tống 9
845 14:26:19 ButVaoMong MyFenToms Liêu 13
846 14:26:20 Jx2VôCực zZLãoĐạiZz Liêu 22
847 14:26:20 YSLxVùngNhạyCảm zzMrTèo Tống 7
848 14:26:21 OreoOriginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8
849 14:26:22 FwMzHeniken iiVNkHOaiTo Liêu 8
850 14:26:22 ButVaoMong MrMinMin Liêu 14
851 14:26:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HELIUM34 Tống 15
852 14:26:23 zZMissSz NguyHiemCA Tống 5
853 14:26:24 YSLxVùngNhạyCảm Jx2Shoul Tống 8
854 14:26:25 zF3zGaPkT3z oooPéVũooo Liêu 5
855 14:26:25 iiiiMrThor NMĐTuấnSeoulkr Tống 10
856 14:26:25 ButVaoMong zZMissSz Liêu 15
857 14:26:26 CMzDarkNight zF3zGaPkT3z Tống 17
858 14:26:26 TộVănĐạt DGCmasDame Liêu 18
859 14:26:27 TộVănĐạt ViSaoToiBuon Liêu 19
860 14:26:27 oS2oVôTìnhTiễn 0FF123 Liêu 7
861 14:26:27 jx2LengKengIoI iCkChịBóng Tống 4
862 14:26:27 zZThaoĐạiKa0612 XDameLaAnh Liêu 10
863 14:26:27 Jx2zFolder TộVănĐạt Tống 4
864 14:26:28 CMzDarkNight ZzNoNo1zz Tống 18
865 14:26:28 oS2oVôTìnhTiễn kingraop9 Liêu 8
866 14:26:30 oS2oVôTìnhTiễn iTBxBinCôngTúa Liêu 9
867 14:26:30 SzzMaiMaiYeuEm HoaiLyBeo Liêu 10
868 14:26:31 YSLxVùngNhạyCảm McLaren720 Tống 9
869 14:26:31 AmBuLanCe115 DoãnĐạiHiệp Liêu 10
870 14:26:31 iACEzYuRiBoyPKT3 iiĐầuTrọc2Mái Tống 13
871 14:26:32 zxTungChuTich zZThaoĐạiKa0612 Tống 9
872 14:26:33 zxTungChuTich Jx2acbdef2xJ Tống 10
873 14:26:35 iiCLasSixii buikakaka Liêu 10
874 14:26:37 zizBútMa LôiĐộngCửuThiên Liêu 4
875 14:26:38 VìAiEmBỏAnh phideptraiii Liêu 3
876 14:26:38 SzzMaiMaiYeuEm CrBeTapSut Liêu 11
877 14:26:38 SzzMaiMaiYeuEm iBlackGOKU Liêu 12
878 14:26:39 GoodBoyAintFun OreoOriginal Liêu 6
879 14:26:40 iiLếuLều iDạThiênLăng Tống 8
880 14:26:41 s2HậuNghệs2 iDCzHercules Tống 16
881 14:26:41 0reo0riginal sHPzzADAYzzzzz Tống 16
882 14:26:42 IzCSxPause zTsunade Tống 10
883 14:26:43 OreoVanilla HELIUM34 Tống 1
884 14:26:44 iHoaHồngĐen FwMzHeniken Tống 19
885 14:26:44 oS2oCôDâuMa iBắcTốngĐạiVương Tống 6
886 14:26:45 vZj3nTjckD4jsU VLTKRickKitVn Tống 15
887 14:26:45 vZj3nTjckD4jsU DrVulko Tống 16
888 14:26:45 OFF1995 BịThíchBéNguyệt Tống 11
889 14:26:46 ISxxDGCxWind iCàSaPhụcMaa Liêu 18
890 14:26:46 iiHuTruc HútEmĐi Tống 4
891 14:26:47 SinhRaĐểĂnHành Đàoooo Liêu 17
892 14:26:47 Jx2TyCut iiVNkHOaiTo Liêu 22
893 14:26:47 cS2oBạchVôThường LongTranhHổĐấu Liêu 14
894 14:26:48 ZzNoNo1zz HoaiLyBeo Liêu 8
895 14:26:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo NMĐTuấnSeoulkr Tống 16
896 14:26:49 iiiiMrThor ThíchHoàThượng Tống 11
897 14:26:51 ChanSut15cm vZj3nTjckD4jsU Liêu 7
898 14:26:51 TuấnSeoulKr jx2LengKengIoI Liêu 2
899 14:26:52 cS2oBạchVôThường CMzDarkNight Liêu 15
900 14:26:53 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 10
901 14:26:54 s2HậuNghệs2 AmBuLanCe115 Tống 17
902 14:26:55 ĐTBLạcNguyênSoái buikakaka Liêu 6
903 14:26:55 kingraop9 TộVănĐạt Tống 3
904 14:26:58 zF3zGaPkT3z phuongKUIGD Liêu 6
905 14:26:58 oooPéVũooo zF3zGaPkT3z Tống 15
906 14:27:00 OFF1995 INghệSỹLangThang Tống 12
907 14:27:00 SinhRaĐểĂnHành nghiadiaaaa Liêu 18
908 14:27:00 HaoKiet01 iiNữaĐiMàAnh Liêu 1
909 14:27:01 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 14
910 14:27:01 ButVaoMong 0FF123 Liêu 16
911 14:27:02 MyFenToms ButVaoMong Tống 4
912 14:27:02 SoanCR i79zNTH99 Liêu 12
913 14:27:02 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 7
914 14:27:03 McLaren720 zxTungChuTich Liêu 14
915 14:27:04 XiaoMin xdamcanxa Liêu 12
916 14:27:05 ChanSut15cm XDameLaAnh Liêu 8
917 14:27:05 ĐTBLạcNguyênSoái iCàSaPhụcMaa Liêu 8
918 14:27:05 iAdonis Jx2Shoul Tống 8
919 14:27:06 SzzMaiMaiYeuEm iBlackGOKU Liêu 13
920 14:27:07 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 23
921 14:27:08 iiHuTruc iTBxHoàngHậu Tống 5
922 14:27:08 iACEzYuRiBoyPKT3 HútEmĐi Tống 15
923 14:27:09 zZThaoĐạiKa0612 zXin1LanThuazz Liêu 11
924 14:27:09 iiHuTruc iiCLasSixii Tống 6
925 14:27:11 IooTiếpThịSữaooI iiHuTruc Liêu 10
926 14:27:12 oS2oVôTìnhTiễn iiLếuLều Liêu 10
927 14:27:12 jx2vnUHECpldf HELIUM34 Tống 1
928 14:27:12 DoãnĐạiHiệp McLaren720 Tống 9
929 14:27:14 s2HậuNghệs2 Jx2VôCực Tống 18
930 14:27:15 TuấnSeoulKr buikakaka Liêu 3
931 14:27:17 ZzNoNo1zz BoyonechapQT Liêu 9
932 14:27:17 ZzNoNo1zz HoaiLyBeo Liêu 10
933 14:27:17 s2HậuNghệs2 QuyềnCướcVôDanh Tống 19
934 14:27:18 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 21
935 14:27:18 zTsunade iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 17
936 14:27:18 CMzDarkNight ZzNoNo1zz Tống 19
937 14:27:18 0reo0riginal iHTzPhongNguyễn Tống 17
938 14:27:19 BeatBoy EErinConnor Tống 10
939 14:27:20 iMrMalthaelKID zTsunade Tống 23
940 14:27:22 Đàoooo iDNzNaughtyboy Tống 22
941 14:27:23 iSTzHoàngĐế BeatBoy Liêu 2
942 14:27:24 zZThaoĐạiKa0612 oooPéVũooo Liêu 12
943 14:27:24 LongTranhHổĐấu zZThaoĐạiKa0612 Tống 12
944 14:27:26 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 20
945 14:27:26 Đàoooo TaiSaoThe Tống 23
946 14:27:26 McLaren720 XDameLaAnh Liêu 15
947 14:27:26 iBlackGOKU TộVănĐạt Tống 11
948 14:27:27 SoanCR CrBeTapSut Liêu 13
949 14:27:28 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 6
950 14:27:29 phideptraiii Jx2iBắcKiềuPhong Tống 5
951 14:27:29 iCàSaPhụcMaa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
952 14:27:29 iCàSaPhụcMaa ISxxDGCxWind Tống 5
953 14:27:29 iCàSaPhụcMaa oS2oVôTìnhTiễn Tống 6
954 14:27:29 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 24
955 14:27:30 zZMissSz IooTiếpThịSữaooI Tống 6
956 14:27:30 vZj3nTjckD4jsU ZCanDyZ Tống 17
957 14:27:31 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 14
958 14:27:32 LôiĐộngCửuThiên NMĐTuấnSeoulkr Tống 2
959 14:27:33 oS2oCôDâuMa zF3zKFCzPkT3 Tống 7
960 14:27:34 iBắcTốngĐạiVương CMzDarkNight Liêu 4
961 14:27:34 iBlackGOKU iDạThiênLăng Tống 12
962 14:27:35 iBắcTốngĐạiVương vZj3nTjckD4jsU Liêu 5
963 14:27:37 HaiConThằnLằnCon zZMissSz Liêu 3
964 14:27:38 zizBútMa iCàSaPhụcMaa Liêu 5
965 14:27:38 s2HậuNghệs2 TộVănĐạt Tống 21
966 14:27:38 HoaiLyBeo FwMzHeniken Tống 12
967 14:27:40 SinhRaĐểĂnHành phideptraiii Liêu 19
968 14:27:41 DrVulko iHoaHồngĐen Liêu 1
969 14:27:42 OreoOriginal GoodBoyAintFun Tống 9
970 14:27:42 McLaren720 OreoOriginal Liêu 16
971 14:27:42 cS2oBạchVôThường LongTranhHổĐấu Liêu 16
972 14:27:43 iiCLasSixii Jx2zFolder Liêu 11
973 14:27:44 jx2LengKengIoI zizBútMa Tống 5
974 14:27:44 0FF123 ChanSut15cm Tống 9
975 14:27:45 DoãnĐạiHiệp HaoKiet01 Tống 10
976 14:27:45 oS2oCôDâuMa DrVulko Tống 8
977 14:27:46 HELIUM34 HoaiLyBeo Liêu 13
978 14:27:47 iiNữaĐiMàAnh HELIUM34 Tống 7
979 14:27:47 SzzMaiMaiYeuEm XDameLaAnh Liêu 15
980 14:27:47 iiCLasSixii iiVNkHOaiTo Liêu 12
981 14:27:48 izHueManzi SzzMaiMaiYeuEm Tống 11
982 14:27:48 MrMinMin XeRùaSiêuTốc Tống 4
983 14:27:48 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 9
984 14:27:48 YSLxVùngNhạyCảm zF3zGaPkT3z Tống 10
985 14:27:49 iiiiMrThor iiĐầuTrọc2Mái Tống 12
986 14:27:50 ĐTBLạcNguyênSoái zxTungChuTich Liêu 9
987 14:27:50 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 10
988 14:27:50 Jx2VôCực jx2vnUHECpldf Liêu 23
989 14:27:52 Đàoooo ButVaoMong Tống 25
990 14:27:53 0FF123 iDạThiênLăng Tống 10
991 14:27:54 zTsunade iTBxBinCôngTúa Liêu 18
992 14:27:55 iSTzTônNgộKhông jx2LengKengIoI Liêu 12
993 14:27:55 cS2oBạchVôThường nghiadiaaaa Liêu 17
994 14:27:58 iHTzPhongNguyễn iiNữaĐiMàAnh Liêu 17
995 14:27:58 oooPéVũooo DuongKenzz Tống 16
996 14:27:58 iACEzYuRiBoyPKT3 McLaren720 Tống 16
997 14:27:59 zCụcCứtMayMắn TộVănĐạt Tống 7
998 14:27:59 oooPéVũooo ĐánhXongĐừngChạy Tống 17
999 14:28:00 TuấnSeoulKr xdamcanxa Liêu 4
1000 14:28:00 TuấnSeoulKr MrMinMin Liêu 5
1001 14:28:01 IzCSxPause HaiConThằnLằnCon Tống 11
1002 14:28:02 NguyHiemCA iCàSaPhụcMaa Liêu 3
1003 14:28:02 AmBuLanCe115 LườiSút Liêu 11
1004 14:28:03 zXin1LanThuazz ZzNoNo1zz Tống 10
1005 14:28:03 DoãnĐạiHiệp HELIUM34 Tống 11
1006 14:28:03 cS2oBạchVôThường MyFenToms Liêu 18
1007 14:28:05 izHueManzi iiCLasSixii Tống 12
1008 14:28:05 cS2oBạchVôThường iiVNkHOaiTo Liêu 19
1009 14:28:06 Jx2zFolder HútEmĐi Tống 5
1010 14:28:08 iiiiMrThor zTsunade Tống 13
1011 14:28:08 Jx2VôCực iAdonis Liêu 24
1012 14:28:10 oooPéVũooo sHPzzADAYzzzzz Tống 18
1013 14:28:10 iHTzPhongNguyễn OreoOriginal Liêu 18
1014 14:28:10 GoodBoyAintFun phideptraiii Liêu 7
1015 14:28:10 DoãnĐạiHiệp NMĐTuấnSeoulkr Tống 12
1016 14:28:12 YSLxVùngNhạyCảm zF3zKFCzPkT3 Tống 11
1017 14:28:13 ThíchHoàThượng Obamama Liêu 13
1018 14:28:13 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 24
1019 14:28:14 ThíchHoàThượng BạchChi Liêu 14
1020 14:28:14 ThíchHoàThượng iHoaHồngĐen Liêu 15
1021 14:28:14 zXin1LanThuazz TộVănĐạt Tống 11
1022 14:28:14 ThíchHoàThượng ViSaoToiBuon Liêu 16
1023 14:28:14 Sunflower1 iMrMalthaelKID Liêu 8
1024 14:28:15 iiĐầuTrọc2Mái HoaiLyBeo Liêu 12
1025 14:28:15 IzCSxPause iBắcTốngĐạiVương Tống 12
1026 14:28:15 ĐTBLạcNguyênSoái Đàoooo Liêu 11
1027 14:28:17 nghiadiaaaa BịThíchBéNguyệt Tống 7
1028 14:28:17 QuyềnCướcVôDanh iBlackGOKU Liêu 7
1029 14:28:17 Sunflower1 0reo0riginal Liêu 9
1030 14:28:20 TuấnSeoulKr buikakaka Liêu 6
1031 14:28:20 OFF1995 iSTzTônNgộKhông Tống 13
1032 14:28:20 oooPéVũooo AmBuLanCe115 Tống 19
1033 14:28:21 SzzMaiMaiYeuEm iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 16
1034 14:28:22 zXin1LanThuazz GoodBoyAintFun Tống 12
1035 14:28:23 zxTungChuTich XxPhieuXx99 Tống 11
1036 14:28:23 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 13
1037 14:28:23 vZj3nTjckD4jsU ThíchHoàThượng Tống 18
1038 14:28:23 CMzDarkNight Jx2acbdef2xJ Tống 20
1039 14:28:25 SoanCR iCàSaPhụcMaa Liêu 14
1040 14:28:25 zXin1LanThuazz zTsunade Tống 13
1041 14:28:25 oooPéVũooo zzMrTèo Tống 20
1042 14:28:28 cS2oBạchVôThường xdamcanxa Liêu 20
1043 14:28:29 YÊuMộtVìSaO BoyonechapQT Liêu 8
1044 14:28:31 HELIUM34 iiVNkHOaiTo Liêu 14
1045 14:28:31 iHTzPhongNguyễn phideptraiii Liêu 19
1046 14:28:32 iiLếuLều iDCzHercules Tống 9
1047 14:28:32 iiLếuLều NguyHiemCA Tống 10
1048 14:28:32 Sunflower1 zZLãoĐạiZz Liêu 10
1049 14:28:32 Đàoooo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26
1050 14:28:33 oooPéVũooo TaĐiTìmEm Tống 21
1051 14:28:33 OFF1995 iCkChịBóng Tống 14
1052 14:28:34 FwMzHeniken zxTungChuTich Liêu 9
1053 14:28:35 zZThaoĐạiKa0612 XDameLaAnh Liêu 13
1054 14:28:35 Jx2MTGzZ iiLếuLều Liêu 18
1055 14:28:35 iBlackGOKU Jx2Shoul Tống 13
1056 14:28:35 iHoaHồngĐen TộVănĐạt Tống 20
1057 14:28:36 Obamama FwMzHeniken Tống 10
1058 14:28:36 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 17
1059 14:28:36 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 25
1060 14:28:37 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 22
1061 14:28:38 oooPéVũooo SoanCR Tống 22
1062 14:28:38 DoãnĐạiHiệp zZThaoĐạiKa0612 Tống 13
1063 14:28:39 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 8
1064 14:28:39 YSLxVùngNhạyCảm zF3zKFCzPkT3 Tống 12
1065 14:28:42 iiCLasSixii iBlackGOKU Liêu 13
1066 14:28:43 iiHuTruc oS2oVôTìnhTiễn Tống 7
1067 14:28:44 IooTiếpThịSữaooI iiHuTruc Liêu 11
1068 14:28:46 zZMissSz TuấnSeoulKr Tống 7
1069 14:28:47 ISxxDGCxWind iCàSaPhụcMaa Liêu 19
1070 14:28:49 vZj3nTjckD4jsU BịThíchBéNguyệt Tống 19
1071 14:28:49 McLaren720 HoaiLyBeo Liêu 17
1072 14:28:50 DoãnĐạiHiệp ThíchHoàThượng Tống 14
1073 14:28:50 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 9
1074 14:28:50 jx2vnUHECpldf zTsunade Tống 2
1075 14:28:51 zizBútMa Jx2zFolder Liêu 6
1076 14:28:52 i79zNTH99 McLaren720 Tống 4
1077 14:28:52 ISxxDGCxWind iiiiMrThor Liêu 20
1078 14:28:55 DoãnĐạiHiệp HELIUM34 Tống 15
1079 14:28:55 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 26
1080 14:28:55 ISxxDGCxWind 1StTaLaDa Liêu 21
1081 14:28:57 cS2oBạchVôThường LongTranhHổĐấu Liêu 21
1082 14:28:58 iTBxBinCôngTúa AoxShin Tống 6
1083 14:28:59 izHueManzi IooGoodtalent Tống 13
1084 14:29:00 zizBútMa oVzBàBánDưaHấu Liêu 7
1085 14:29:00 jx2vnUHECpldf TộVănĐạt Tống 3
1086 14:29:01 ThíchHoàThượng CrBeTapSut Liêu 17
1087 14:29:01 iiĐầuTrọc2Mái iiVNkHOaiTo Liêu 13
1088 14:29:02 SinhRaĐểĂnHành LườiSút Liêu 20
1089 14:29:04 zF3zGaPkT3z DoãnĐạiHiệp Liêu 7
1090 14:29:04 iiCLasSixii zZLãoĐạiZz Liêu 14
1091 14:29:05 iMrMalthaelKID VLTKRickKitVn Tống 24
1092 14:29:05 0FF123 zF3zGaPkT3z Tống 11
1093 14:29:05 cS2oBạchVôThường zxTungChuTich Liêu 22
1094 14:29:05 HELIUM34 0FF123 Liêu 15
1095 14:29:06 zCụcCứtMayMắn QuyềnCướcVôDanh Tống 10
1096 14:29:06 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 11
1097 14:29:08 iSTzHoàngĐế zCụcCứtMayMắn Liêu 3
1098 14:29:08 HELIUM34 CMzDarkNight Liêu 16
1099 14:29:09 oooPéVũooo DrVulko Tống 23
1100 14:29:10 zXin1LanThuazz zTsunade Tống 14
1101 14:29:11 iSTzTônNgộKhông iiNữaĐiMàAnh Liêu 13
1102 14:29:11 iiiiMrThor ĐánhXongĐừngChạy Tống 14
1103 14:29:11 iBắcTốngĐạiVương iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 6
1104 14:29:12 0reo0riginal XxPhieuXx99 Tống 18
1105 14:29:12 HELIUM34 zXin1LanThuazz Liêu 17
1106 14:29:12 BeatBoy SzzMaiMaiYeuEm Tống 11
1107 14:29:13 0reo0riginal McLaren720 Tống 19
1108 14:29:13 Đàoooo HELIUM34 Tống 27
1109 14:29:14 AmBuLanCe115 kingraop9 Liêu 12
1110 14:29:14 AmBuLanCe115 oooPéVũooo Liêu 13
1111 14:29:14 iBlackGOKU ThíchHoàThượng Tống 14
1112 14:29:16 nghiadiaaaa ISxxDGCxWind Tống 8
1113 14:29:16 TaĐiTìmEm Đàoooo Liêu 6
1114 14:29:16 zizBútMa zZMissSz Liêu 8
1115 14:29:17 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 27
1116 14:29:18 0reo0riginal ZzNoNo1zz Tống 20
1117 14:29:19 BạchChi AmBuLanCe115 Tống 6
1118 14:29:20 OreoOriginal iDCzHercules Tống 10
1119 14:29:21 zTsunade OreoOriginal Liêu 19
1120 14:29:22 oS2oVôTìnhTiễn MyFenToms Liêu 11
1121 14:29:22 jx2LengKengIoI zizBútMa Tống 6
1122 14:29:23 zTsunade iiVNkHOaiTo Liêu 20
1123 14:29:23 Sunflower1 HoaiLyBeo Liêu 11
1124 14:29:24 Obamama TaĐiTìmEm Tống 11
1125 14:29:25 0reo0riginal zZThaoĐạiKa0612 Tống 21
1126 14:29:27 Jx2zFolder BịThíchBéNguyệt Tống 6
1127 14:29:27 Sunflower1 phideptraiii Liêu 12
1128 14:29:28 IooGoodtalent Obamama Liêu 3
1129 14:29:30 VìAiEmBỏAnh buikakaka Liêu 4
1130 14:29:33 HaoKiet01 iCàSaPhụcMaa Liêu 2
1131 14:29:33 iBlackGOKU oS2oVôTìnhTiễn Tống 15
1132 14:29:34 iACEzYuRiBoyPKT3 ThíchHoàThượng Tống 17
1133 14:29:35 MrMinMin iCkChịBóng Tống 5
1134 14:29:35 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 16
1135 14:29:36 iBắcTốngĐạiVương nghiadiaaaa Liêu 7
1136 14:29:36 LongTranhHổĐấu ISxxDGCxWind Tống 14
1137 14:29:37 0reo0riginal NMĐTuấnSeoulkr Tống 22
1138 14:29:37 Sunflower1 LongTranhHổĐấu Liêu 13
1139 14:29:38 Đàoooo zTsunade Tống 28
1140 14:29:38 iHoaHồngĐen iiĐầuTrọc2Mái Tống 21
1141 14:29:39 cS2oBạchVôThường zZLãoĐạiZz Liêu 23
1142 14:29:40 VoTongDaGai iBắcTốngĐạiVương Tống 4
1143 14:29:40 HELIUM34 DoãnĐạiHiệp Liêu 18
1144 14:29:40 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 14
1145 14:29:42 DuongKenzz iiLếuLều Liêu 2
1146 14:29:42 zZThaoĐạiKa0612 iiVNkHOaiTo Liêu 15
1147 14:29:42 zZThaoĐạiKa0612 OreoVanilla Liêu 16
1148 14:29:42 iSTzHoàngĐế 1StTaLaDa Liêu 4
1149 14:29:43 DuongKenzz jx2vnUHECpldf Liêu 3
1150 14:29:43 TuấnSeoulKr xdamcanxa Liêu 7
1151 14:29:45 CMzDarkNight TaiSaoThe Tống 21
1152 14:29:45 OreoOriginal HELIUM34 Tống 11
1153 14:29:46 iSTzHoàngĐế vZj3nTjckD4jsU Liêu 5
1154 14:29:47 Jx2VôCực CMzDarkNight Liêu 25
1155 14:29:47 i79zNTH99 iDạThiênLăng Tống 5
1156 14:29:47 iiiiMrThor iHTzPhongNguyễn Tống 15
1157 14:29:48 ThíchHoàThượng Jx2zFolder Liêu 18
1158 14:29:48 ThíchHoàThượng izHueManzi Liêu 19
1159 14:29:48 ThíchHoàThượng iHoaHồngĐen Liêu 20
1160 14:29:49 SoanCR BoyonechapQT Liêu 15
1161 14:29:49 iSTzHoàngĐế iAdonis Liêu 6
1162 14:29:50 SoanCR 0FF123 Liêu 16
1163 14:29:50 IzCSxPause TộVănĐạt Tống 13
1164 14:29:52 SzzMaiMaiYeuEm phideptraiii Liêu 18
1165 14:29:52 0reo0riginal SoanCR Tống 23
1166 14:29:53 IooTiếpThịSữaooI zxTungChuTich Liêu 12
1167 14:29:55 Jx2Shoul iiNữaĐiMàAnh Liêu 5
1168 14:29:56 zTsunade Đàoooo Liêu 21
1169 14:29:57 jx2LengKengIoI iSTzTônNgộKhông Tống 7
1170 14:29:58 iBlackGOKU zF3zGaPkT3z Tống 17
1171 14:29:58 iiHuTruc Jx2MTGzZ Tống 8
1172 14:29:58 BịThíchBéNguyệt iTBxBinCôngTúa Liêu 5
1173 14:29:59 MrMinMin XiaoMin Tống 6
1174 14:29:59 zZThaoĐạiKa0612 OreoOriginal Liêu 17
1175 14:29:59 iBlackGOKU zZThaoĐạiKa0612 Tống 18
1176 14:29:59 iBlackGOKU ĐánhXongĐừngChạy Tống 19
1177 14:30:01 McLaren720 HoaiLyBeo Liêu 18
1178 14:30:01 McLaren720 CrBeTapSut Liêu 19
1179 14:30:03 HELIUM34 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 19
1180 14:30:05 Sunflower1 BeatBoy Liêu 14
1181 14:30:05 SzzMaiMaiYeuEm iiVNkHOaiTo Liêu 19
1182 14:30:06 ThíchHoàThượng MrMinMin Liêu 21
1183 14:30:06 ThíchHoàThượng iiHuTruc Liêu 22
1184 14:30:06 DuongKenzz LườiSút Liêu 4
1185 14:30:06 ThíchHoàThượng OFF1995 Liêu 23
1186 14:30:06 ThíchHoàThượng oooPéVũooo Liêu 24
1187 14:30:06 ThíchHoàThượng IzCSxPause Liêu 25
1188 14:30:06 ThíchHoàThượng BạchChi Liêu 26
1189 14:30:06 Jx2zFolder ZzNoNo1zz Tống 7
1190 14:30:07 IooGoodtalent manokchan Liêu 4
1191 14:30:08 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 28
1192 14:30:08 vZj3nTjckD4jsU HELIUM34 Tống 20
1193 14:30:08 vZj3nTjckD4jsU IooGoodtalent Tống 21
1194 14:30:09 izHueManzi iCkChịBóng Tống 14
1195 14:30:11 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 23
1196 14:30:14 CMzDarkNight ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22
1197 14:30:15 ISxxDGCxWind LôiĐộngCửuThiên Liêu 22
1198 14:30:16 DuongKenzz iCàSaPhụcMaa Liêu 5
1199 14:30:17 ButVaoMong VoTongDaGai Liêu 17
1200 14:30:17 BịThíchBéNguyệt iiiiMrThor Liêu 6
1201 14:30:19 zzMrTèo jx2LengKengIoI Liêu 2
1202 14:30:20 iMrMalthaelKID ZzNoNo1zz Tống 25
1203 14:30:20 McLaren720 phideptraiii Liêu 20
1204 14:30:20 ISxxDGCxWind phuongKUIGD Liêu 23
1205 14:30:23 QuyềnCướcVôDanh Đàoooo Liêu 8
1206 14:30:23 zxTungChuTich iDạThiênLăng Tống 12
1207 14:30:24 oS2oVôTìnhTiễn zZMissSz Liêu 12
1208 14:30:24 ISxxDGCxWind zZLãoĐạiZz Liêu 24
1209 14:30:27 Obamama NguyHiemCA Tống 12
1210 14:30:28 cS2oBạchVôThường i79zNTH99 Liêu 24
1211 14:30:28 0FF123 Jx2acbdef2xJ Tống 12
1212 14:30:33 YÊuMộtVìSaO iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 9
1213 14:30:33 HELIUM34 0FF123 Liêu 20
1214 14:30:33 1StTaLaDa iSTzHoàngĐế Tống 6
1215 14:30:34 YSLxVùngNhạyCảm McLaren720 Tống 13
1216 14:30:35 MyFenToms iCkChịBóng Tống 5
1217 14:30:35 TộVănĐạt OFF1995 Liêu 20
1218 14:30:35 TộVănĐạt Jx2zFolder Liêu 21
1219 14:30:35 MyFenToms iiĐầuTrọc2Mái Tống 6
1220 14:30:35 TộVănĐạt CMzDarkNight Liêu 22
1221 14:30:36 TaiSaoThe XDameLaAnh Liêu 3
1222 14:30:37 iiCLasSixii DoãnĐạiHiệp Liêu 15
1223 14:30:37 iMrMalthaelKID ĐánhXongĐừngChạy Tống 26
1224 14:30:38 iHoaHồngĐen TộVănĐạt Tống 22
1225 14:30:39 iMrMalthaelKID QuyềnCướcVôDanh Tống 27
1226 14:30:39 iAdonis SoanCR Tống 9
1227 14:30:40 ISxxDGCxWind oVzBàBánDưaHấu Liêu 25
1228 14:30:41 iDCzHercules ViSaoToiBuon Liêu 10
1229 14:30:41 Obamama ThíchHoàThượng Tống 13
1230 14:30:41 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 20
1231 14:30:43 Jx2VôCực iAdonis Liêu 26
1232 14:30:44 zTsunade xdamcanxa Liêu 22
1233 14:30:44 YÊuMộtVìSaO vZj3nTjckD4jsU Liêu 10
1234 14:30:45 oS2oVôTìnhTiễn iCàSaPhụcMaa Liêu 13
1235 14:30:45 HELIUM34 zxTungChuTich Liêu 21
1236 14:30:46 HELIUM34 CrBeTapSut Liêu 22
1237 14:30:47 TaiSaoThe OreoOriginal Liêu 4
1238 14:30:47 ĐTBLạcNguyênSoái iiLếuLều Liêu 12
1239 14:30:48 FwMzHeniken phideptraiii Liêu 10
1240 14:30:48 iBlackGOKU HELIUM34 Tống 20
1241 14:30:48 LườiSút sHPzzADAYzzzzz Tống 2
1242 14:30:49 Jx2VôCực iHoaHồngĐen Liêu 27
1243 14:30:49 LongTranhHổĐấu zZThaoĐạiKa0612 Tống 15
1244 14:30:49 iiiiMrThor ZzNoNo1zz Tống 16
1245 14:30:51 XxPhieuXx99 HoaiLyBeo Liêu 3
1246 14:30:53 SzzMaiMaiYeuEm iBlackGOKU Liêu 21
1247 14:30:55 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 13
1248 14:30:59 SinhRaĐểĂnHành Jx2zFolder Liêu 21
1249 14:31:00 iSTzHoàngĐế zXin1LanThuazz Liêu 7
1250 14:31:00 HELIUM34 MyFenToms Liêu 23
1251 14:31:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TộVănĐạt Tống 17
1252 14:31:03 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 23
1253 14:31:04 iSTzTônNgộKhông IzCSxPause Liêu 14
1254 14:31:04 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 14
1255 14:31:05 OFF1995 BịThíchBéNguyệt Tống 15
1256 14:31:07 YSLxVùngNhạyCảm Sunflower1 Tống 14
1257 14:31:08 ChanSut15cm Đàoooo Liêu 9
1258 14:31:10 Jx2VôCực CMzDarkNight Liêu 28
1259 14:31:11 DoãnĐạiHiệp VLTKRickKitVn Tống 16
1260 14:31:11 OreoOriginal HELIUM34 Tống 12
1261 14:31:12 zZThaoĐạiKa0612 LongTranhHổĐấu Liêu 18
1262 14:31:12 ISxxDGCxWind iCàSaPhụcMaa Liêu 26
1263 14:31:12 zZThaoĐạiKa0612 1StTaLaDa Liêu 19
1264 14:31:12 iiiiMrThor ZzNoNo1zz Tống 17
1265 14:31:13 jx2LengKengIoI ThíchHoàThượng Tống 8
1266 14:31:13 iiCLasSixii phideptraiii Liêu 16
1267 14:31:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zZThaoĐạiKa0612 Tống 18
1268 14:31:15 TộVănĐạt 0FF123 Liêu 23
1269 14:31:15 iiNữaĐiMàAnh iSTzTônNgộKhông Tống 8
1270 14:31:16 oS2oCôDâuMa SoanCR Tống 10
1271 14:31:18 zZMissSz iiCLasSixii Tống 8
1272 14:31:19 TuấnSeoulKr iiNữaĐiMàAnh Liêu 8
1273 14:31:19 TuấnSeoulKr LườiSút Liêu 9
1274 14:31:19 SinhRaĐểĂnHành LôiĐộngCửuThiên Liêu 22
1275 14:31:20 iBắcTốngĐạiVương zZLãoĐạiZz Liêu 8
1276 14:31:20 iBắcTốngĐạiVương manokchan Liêu 9
1277 14:31:20 XiaoMin nghiadiaaaa Liêu 13
1278 14:31:21 iHTzPhongNguyễn iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 20
1279 14:31:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 19
1280 14:31:22 oooPéVũooo iHTzPhongNguyễn Tống 24
1281 14:31:22 DoãnĐạiHiệp TộVănĐạt Tống 17
1282 14:31:22 ButVaoMong xdamcanxa Liêu 18
1283 14:31:22 vZj3nTjckD4jsU BịThíchBéNguyệt Tống 22
1284 14:31:23 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 29
1285 14:31:24 McLaren720 zZMissSz Liêu 21
1286 14:31:26 IzCSxPause HaoKiet01 Tống 14
1287 14:31:27 OFF1995 zF3zKFCzPkT3 Tống 16
1288 14:31:27 IooTiếpThịSữaooI CrBeTapSut Liêu 13
1289 14:31:27 ISxxDGCxWind jx2LengKengIoI Liêu 27
1290 14:31:28 TaiSaoThe XDameLaAnh Liêu 5
1291 14:31:29 oS2oVôTìnhTiễn iCàSaPhụcMaa Liêu 14
1292 14:31:30 HoaiLyBeo QuyềnCướcVôDanh Tống 13
1293 14:31:30 zTsunade jx2vnUHECpldf Liêu 23
1294 14:31:31 ButVaoMong MrMinMin Liêu 19
1295 14:31:31 DoãnĐạiHiệp ThíchHoàThượng Tống 18
1296 14:31:32 iDCzHercules Jx2zFolder Liêu 11
1297 14:31:33 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15
1298 14:31:33 oS2oVôTìnhTiễn iiHuTruc Liêu 15
1299 14:31:34 ĐánhXongĐừngChạy phideptraiii Liêu 7
1300 14:31:36 TộVănĐạt kingraop9 Liêu 24
1301 14:31:36 zTsunade OFF1995 Liêu 24
1302 14:31:37 Sunflower1 DoãnĐạiHiệp Liêu 15
1303 14:31:37 NguyHiemCA Đàoooo Liêu 4
1304 14:31:38 IooTiếpThịSữaooI iiLếuLều Liêu 14
1305 14:31:39 CMzDarkNight ĐánhXongĐừngChạy Tống 23
1306 14:31:39 CMzDarkNight sHPzzADAYzzzzz Tống 24
1307 14:31:39 izHueManzi ZzNoNo1zz Tống 16
1308 14:31:39 iBlackGOKU ChanSut15cm Tống 21
1309 14:31:39 iAdonis zTsunade Tống 10
1310 14:31:39 zCụcCứtMayMắn zZThaoĐạiKa0612 Tống 12
1311 14:31:40 i79zNTH99 TộVănĐạt Tống 6
1312 14:31:40 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 22
1313 14:31:40 Jx2MTGzZ oooPéVũooo Liêu 19
1314 14:31:41 XxPhieuXx99 OreoOriginal Liêu 4
1315 14:31:43 zCụcCứtMayMắn HELIUM34 Tống 13
1316 14:31:44 iMrMalthaelKID ThíchHoàThượng Tống 28
1317 14:31:45 iDCzHercules MyFenToms Liêu 12
1318 14:31:45 iBắcTốngĐạiVương iAdonis Liêu 10
1319 14:31:46 0reo0riginal iCkChịBóng Tống 24
1320 14:31:47 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 14
1321 14:31:49 zZLãoĐạiZz Jx2Shoul Tống 3
1322 14:31:49 iDCzHercules iCàSaPhụcMaa Liêu 13
1323 14:31:50 Jx2MTGzZ CrBeTapSut Liêu 20
1324 14:31:53 YÊuMộtVìSaO Đàoooo Liêu 11
1325 14:31:53 ĐTBLạcNguyênSoái XDameLaAnh Liêu 15
1326 14:31:54 IooTiếpThịSữaooI LườiSút Liêu 15
1327 14:31:54 CMzDarkNight Jx2acbdef2xJ Tống 25
1328 14:31:55 izHueManzi McLaren720 Tống 17
1329 14:31:55 ButVaoMong phuongKUIGD Liêu 20
1330 14:31:56 oS2oVôTìnhTiễn Jx2zFolder Liêu 16
1331 14:31:59 Jx2TyCut BeatBoy Liêu 30
1332 14:32:00 BoyonechapQT TộVănĐạt Tống 4
1333 14:32:00 oooPéVũooo iiĐầuTrọc2Mái Tống 25
1334 14:32:01 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 31
1335 14:32:02 HELIUM34 ZzBestBuffzZ Liêu 24
1336 14:32:03 vZj3nTjckD4jsU zTsunade Tống 23
1337 14:32:03 Jx2MTGzZ zZLãoĐạiZz Liêu 21
1338 14:32:03 0FF123 iCkChịBóng Tống 13
1339 14:32:04 SoanCR CMzDarkNight Liêu 17
1340 14:32:05 LongTranhHổĐấu SzzMaiMaiYeuEm Tống 16
1341 14:32:07 1StTaLaDa zF3zKFCzPkT3 Tống 7
1342 14:32:07 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 24
1343 14:32:08 Jx2MTGzZ iiNữaĐiMàAnh Liêu 22
1344 14:32:09 iMrMalthaelKID iDạThiênLăng Tống 29
1345 14:32:09 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15
1346 14:32:12 i79zNTH99 BịThíchBéNguyệt Tống 7
1347 14:32:13 iDCzHercules oooPéVũooo Liêu 14
1348 14:32:15 iCàSaPhụcMaa DuongKenzz Tống 7
1349 14:32:15 iCàSaPhụcMaa Jx2MTGzZ Tống 8
1350 14:32:15 iDCzHercules iCàSaPhụcMaa Liêu 15
1351 14:32:16 zCụcCứtMayMắn HELIUM34 Tống 16
1352 14:32:17 zTsunade Đàoooo Liêu 25
1353 14:32:17 NguyHiemCA iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 5
1354 14:32:20 CrBeTapSut ThíchHoàThượng Tống 10
1355 14:32:20 zF3zKFCzPkT3 HoaiLyBeo Liêu 1
1356 14:32:20 zXin1LanThuazz ChanSut15cm Tống 15
1357 14:32:20 zF3zKFCzPkT3 zCụcCứtMayMắn Liêu 2
1358 14:32:21 iMrMalthaelKID TộVănĐạt Tống 30
1359 14:32:22 0reo0riginal zF3zKFCzPkT3 Tống 25
1360 14:32:22 LongTranhHổĐấu SoanCR Tống 17
1361 14:32:23 SinhRaĐểĂnHành iiHuTruc Liêu 23
1362 14:32:25 DoãnĐạiHiệp XxPhieuXx99 Tống 19
1363 14:32:25 iHTzPhongNguyễn jx2vnUHECpldf Liêu 21
1364 14:32:25 TaiSaoThe XDameLaAnh Liêu 6
1365 14:32:26 zZThaoĐạiKa0612 iBlackGOKU Liêu 20
1366 14:32:27 AmBuLanCe115 xdamcanxa Liêu 14
1367 14:32:27 iMrMalthaelKID ĐTBLạcNguyênSoái Tống 31
1368 14:32:29 Obamama FwMzHeniken Tống 14
1369 14:32:31 oooPéVũooo iBắcTốngĐạiVương Tống 26
1370 14:32:32 Obamama ĐánhXongĐừngChạy Tống 15
1371 14:32:33 TộVănĐạt DoãnĐạiHiệp Liêu 25
1372 14:32:34 TộVănĐạt 0FF123 Liêu 26
1373 14:32:34 IooTiếpThịSữaooI zZLãoĐạiZz Liêu 16
1374 14:32:34 iSTzTônNgộKhông zXin1LanThuazz Liêu 15
1375 14:32:35 0reo0riginal TộVănĐạt Tống 26
1376 14:32:35 iSTzTônNgộKhông phideptraiii Liêu 16
1377 14:32:35 Đàoooo iiCLasSixii Tống 29
1378 14:32:37 VLTKRickKitVn Đàoooo Liêu 5
1379 14:32:38 iDCzHercules MyFenToms Liêu 16
1380 14:32:38 vZj3nTjckD4jsU iCkChịBóng Tống 24
1381 14:32:38 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 27
1382 14:32:38 McLaren720 izHueManzi Liêu 23
1383 14:32:39 ISxxDGCxWind manokchan Liêu 28
1384 14:32:40 Jx2TyCut BeatBoy Liêu 32
1385 14:32:40 s2HậuNghệs2 Jx2Shoul Tống 24
1386 14:32:41 oooPéVũooo SinhRaĐểĂnHành Tống 28
1387 14:32:41 ZzNoNo1zz LongTranhHổĐấu Liêu 11
1388 14:32:42 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 22
1389 14:32:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zF3zKFCzPkT3 Tống 20
1390 14:32:43 oS2oVôTìnhTiễn iCàSaPhụcMaa Liêu 17
1391 14:32:48 zizBútMa iAdonis Liêu 9
1392 14:32:48 iMrMalthaelKID iDạThiênLăng Tống 32
1393 14:32:48 TuấnSeoulKr CrBeTapSut Liêu 10
1394 14:32:50 zTsunade CMzDarkNight Liêu 26
1395 14:32:51 SzzMaiMaiYeuEm BoyonechapQT Liêu 22
1396 14:32:52 iMrMalthaelKID iCkChịBóng Tống 33
1397 14:32:53 nghiadiaaaa TộVănĐạt Tống 9
1398 14:32:53 zCụcCứtMayMắn HELIUM34 Tống 17
1399 14:32:54 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 25
1400 14:32:54 iiCLasSixii iiLếuLều Liêu 17
1401 14:32:55 jx2LengKengIoI DrVulko Tống 9
1402 14:32:56 QuyềnCướcVôDanh XDameLaAnh Liêu 9
1403 14:32:56 vZj3nTjckD4jsU iSTzTônNgộKhông Tống 25
1404 14:32:58 iDCzHercules Đàoooo Liêu 17
1405 14:33:00 iHTzPhongNguyễn phuongKUIGD Liêu 22
1406 14:33:01 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 16
1407 14:33:02 kingraop9 BịThíchBéNguyệt Tống 4
1408 14:33:03 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 8
1409 14:33:06 YÊuMộtVìSaO Obamama Liêu 12
1410 14:33:06 iiĐầuTrọc2Mái iiNữaĐiMàAnh Liêu 14
1411 14:33:06 MrMinMin sHPzzADAYzzzzz Tống 7
1412 14:33:07 iiiiMrThor zF3zKFCzPkT3 Tống 18
1413 14:33:09 zCụcCứtMayMắn FwMzHeniken Tống 18
1414 14:33:10 HELIUM34 1StTaLaDa Liêu 25
1415 14:33:11 iMrMalthaelKID iCkChịBóng Tống 34
1416 14:33:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TộVănĐạt Tống 21
1417 14:33:13 iSTzHoàngĐế Đàoooo Liêu 9
1418 14:33:13 SzzMaiMaiYeuEm iHoaHồngĐen Liêu 23
1419 14:33:14 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 26
1420 14:33:15 NguyHiemCA CMzDarkNight Liêu 6
1421 14:33:16 IooTiếpThịSữaooI phideptraiii Liêu 17
1422 14:33:16 IooTiếpThịSữaooI iiHuTruc Liêu 18
1423 14:33:16 OFF1995 BịThíchBéNguyệt Tống 17
1424 14:33:17 XiaoMin zZMissSz Liêu 14
1425 14:33:17 iCàSaPhụcMaa ISxxDGCxWind Tống 9
1426 14:33:17 XiaoMin xdamcanxa Liêu 15
1427 14:33:18 oooPéVũooo TuấnSeoulKr Tống 29
1428 14:33:18 iiĐầuTrọc2Mái iCàSaPhụcMaa Liêu 15
1429 14:33:18 HaoKiet01 oVzBàBánDưaHấu Liêu 3
1430 14:33:19 iHTzPhongNguyễn ViSaoToiBuon Liêu 23
1431 14:33:21 iCkChịBóng HoaiLyBeo Liêu 10
1432 14:33:21 iCkChịBóng kingraop9 Liêu 11
1433 14:33:21 LongTranhHổĐấu zZThaoĐạiKa0612 Tống 18
1434 14:33:21 iSTzHoàngĐế i79zNTH99 Liêu 10
1435 14:33:22 LongTranhHổĐấu Jx2VôCực Tống 19
1436 14:33:23 iACEzYuRiBoyPKT3 SzzMaiMaiYeuEm Tống 18
1437 14:33:24 iACEzYuRiBoyPKT3 cS2oBạchVôThường Tống 19
1438 14:33:24 HELIUM34 XDameLaAnh Liêu 26
1439 14:33:24 oS2oVôTìnhTiễn MrMinMin Liêu 18
1440 14:33:24 SinhRaĐểĂnHành iBlackGOKU Liêu 24
1441 14:33:26 oooPéVũooo SưTháiĐiBar Tống 30
1442 14:33:27 ThíchHoàThượng OFF1995 Liêu 27
1443 14:33:27 ThíchHoàThượng 0FF123 Liêu 28
1444 14:33:27 ThíchHoàThượng Jx2MsAndarielKID Liêu 29
1445 14:33:27 ThíchHoàThượng OreoVanilla Liêu 30
1446 14:33:27 BeatBoy FwMzHeniken Tống 12
1447 14:33:27 ThíchHoàThượng 0reo0riginal Liêu 31
1448 14:33:27 ThíchHoàThượng oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 32
1449 14:33:27 ThíchHoàThượng DoãnĐạiHiệp Liêu 33
1450 14:33:27 TộVănĐạt oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 27
1451 14:33:30 iDCzHercules MyFenToms Liêu 18
1452 14:33:30 oS2oVôTìnhTiễn jx2LengKengIoI Liêu 19
1453 14:33:31 Đàoooo Jx2Shoul Tống 30
1454 14:33:31 BeatBoy SinhRaĐểĂnHành Tống 13
1455 14:33:31 Obamama Sunflower1 Tống 16
1456 14:33:31 manokchan iHTzPhongNguyễn Tống 1
1457 14:33:32 HELIUM34 Jx2zFolder Liêu 27
1458 14:33:32 Đàoooo TaiSaoThe Tống 31
1459 14:33:32 Jx2MTGzZ zZLãoĐạiZz Liêu 23
1460 14:33:32 manokchan iiĐầuTrọc2Mái Tống 2
1461 14:33:33 Jx2MTGzZ manokchan Liêu 24
1462 14:33:33 Đàoooo Jx2TyCut Tống 32
1463 14:33:34 McLaren720 BeatBoy Liêu 24
1464 14:33:35 oooPéVũooo HaoKiet01 Tống 31
1465 14:33:35 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 20
1466 14:33:36 iSTzTônNgộKhông zXin1LanThuazz Liêu 17
1467 14:33:36 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 11
1468 14:33:37 IooTiếpThịSữaooI oooPéVũooo Liêu 19
1469 14:33:38 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 21
1470 14:33:38 s2HậuNghệs2 XxPhieuXx99 Tống 27
1471 14:33:39 iBlackGOKU EErinConnor Tống 23
1472 14:33:40 nghiadiaaaa iDạThiênLăng Tống 10
1473 14:33:40 Jx2MTGzZ VoTongDaGai Liêu 25
1474 14:33:42 BoyonechapQT ĐánhXongĐừngChạy Tống 5
1475 14:33:43 iACEzYuRiBoyPKT3 zF3zKFCzPkT3 Tống 20
1476 14:33:43 YÊuMộtVìSaO Đàoooo Liêu 13
1477 14:33:49 zZMissSz zTsunade Tống 9
1478 14:33:49 kingraop9 iCkChịBóng Tống 5
1479 14:33:50 IooTiếpThịSữaooI xdamcanxa Liêu 20
1480 14:33:51 iSTzTônNgộKhông zxTungChuTich Liêu 18
1481 14:33:51 SzzMaiMaiYeuEm iHoaHồngĐen Liêu 24
1482 14:33:53 ĐTBLạcNguyênSoái ooPéVũoo Liêu 17
1483 14:33:54 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 28
1484 14:33:54 Sunflower1 XDameLaAnh Liêu 16
1485 14:33:54 cS2oBạchVôThường 1StTaLaDa Liêu 25
1486 14:33:55 oS2oVôTìnhTiễn LườiSút Liêu 20
1487 14:33:56 iiiiMrThor BịThíchBéNguyệt Tống 19
1488 14:33:57 HoàngThượng phideptraiii Liêu 3
1489 14:33:59 zZMissSz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10
1490 14:33:59 Đàoooo NguyHiemCA Tống 33
1491 14:34:00 YÊuMộtVìSaO Đàoooo Liêu 14
1492 14:34:00 zZThaoĐạiKa0612 iiiiMrThor Liêu 21
1493 14:34:01 cS2oBạchVôThường nghiadiaaaa Liêu 26
1494 14:34:02 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 32
1495 14:34:05 Jx2VôCực iMrMalthaelKID Liêu 29
1496 14:34:06 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 24
1497 14:34:06 QuyềnCướcVôDanh BoyonechapQT Liêu 10
1498 14:34:07 Jx2MTGzZ zZLãoĐạiZz Liêu 26
1499 14:34:07 iiCLasSixii iiHuTruc Liêu 18
1500 14:34:07 kingraop9 iSTzTônNgộKhông Tống 6
1501 14:34:08 zTsunade CMzDarkNight Liêu 27
1502 14:34:09 ThíchHoàThượng DoãnĐạiHiệp Liêu 34
1503 14:34:09 ThíchHoàThượng vZj3nTjckD4jsU Liêu 35
1504 14:34:09 ThíchHoàThượng iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 36
1505 14:34:09 ThíchHoàThượng i79zNTH99 Liêu 37
1506 14:34:09 SoanCR CrBeTapSut Liêu 18
1507 14:34:10 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 33
1508 14:34:11 iiĐầuTrọc2Mái HoaiLyBeo Liêu 16
1509 14:34:12 ButVaoMong zZMissSz Liêu 21
1510 14:34:12 oS2oVôTìnhTiễn LongTranhHổĐấu Liêu 21
1511 14:34:12 oS2oVôTìnhTiễn oooPéVũooo Liêu 22
1512 14:34:13 iiĐầuTrọc2Mái iBlackGOKU Liêu 17
1513 14:34:13 cS2oBạchVôThường 0FF123 Liêu 27
1514 14:34:16 1StTaLaDa zF3zKFCzPkT3 Tống 8
1515 14:34:16 MrMinMin zizBútMa Tống 8
1516 14:34:17 zzMrTèo iCàSaPhụcMaa Liêu 3
1517 14:34:18 McLaren720 jx2vnUHECpldf Liêu 25
1518 14:34:18 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 21
1519 14:34:18 Sunflower1 xdamcanxa Liêu 17
1520 14:34:19 ButVaoMong oVzBàBánDưaHấu Liêu 22
1521 14:34:19 Jx2MTGzZ jx2LengKengIoI Liêu 27
1522 14:34:19 s2HậuNghệs2 XxPhieuXx99 Tống 29
1523 14:34:20 SinhRaĐểĂnHành Obamama Liêu 25
1524 14:34:20 IzCSxPause iBắcTốngĐạiVương Tống 15
1525 14:34:21 OFF1995 FwMzHeniken Tống 18
1526 14:34:22 TuấnSeoulKr phideptraiii Liêu 11
1527 14:34:23 zXin1LanThuazz ThíchHoàThượng Tống 16
1528 14:34:24 ĐTBLạcNguyênSoái Đàoooo Liêu 18
1529 14:34:25 OFF1995 zZThaoĐạiKa0612 Tống 19
1530 14:34:26 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 22
1531 14:34:27 iiiiMrThor iCkChịBóng Tống 20
1532 14:34:29 ChanSut15cm oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 10
1533 14:34:30 manokchan BịThíchBéNguyệt Tống 3
1534 14:34:33 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 30
1535 14:34:33 s2HậuNghệs2 SzzMaiMaiYeuEm Tống 30
1536 14:34:33 oS2oVôTìnhTiễn MrMinMin Liêu 23
1537 14:34:33 iHTzPhongNguyễn zZLãoĐạiZz Liêu 24
1538 14:34:33 Jx2zFolder ĐánhXongĐừngChạy Tống 8
1539 14:34:34 IzCSxPause iHTzPhongNguyễn Tống 16
1540 14:34:35 HELIUM34 CMzDarkNight Liêu 28
1541 14:34:35 TộVănĐạt HắcYNhân Liêu 28
1542 14:34:35 TộVănĐạt phuongKUIGD Liêu 29
1543 14:34:35 TộVănĐạt BeatBoy Liêu 30
1544 14:34:35 TộVănĐạt izHueManzi Liêu 31
1545 14:34:35 TộVănĐạt DoãnĐạiHiệp Liêu 32
1546 14:34:36 McLaren720 iCàSaPhụcMaa Liêu 26
1547 14:34:36 DuongKenzz LườiSút Liêu 6
1548 14:34:36 ZzNoNo1zz Jx2zFolder Liêu 12
1549 14:34:36 Jx2zFolder ZzNoNo1zz Tống 9
1550 14:34:37 ISxxDGCxWind iiHuTruc Liêu 29
1551 14:34:38 ThíchHoàThượng oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 38
1552 14:34:38 Obamama TộVănĐạt Tống 17
1553 14:34:38 YÊuMộtVìSaO iBlackGOKU Liêu 15
1554 14:34:42 Sunflower1 vZj3nTjckD4jsU Liêu 18
1555 14:34:42 iCkChịBóng zXin1LanThuazz Liêu 12
1556 14:34:42 iSTzTônNgộKhông 0reo0riginal Liêu 19
1557 14:34:42 iAdonis iDCzHercules Tống 11
1558 14:34:42 OFF1995 iCkChịBóng Tống 20
1559 14:34:43 iSTzTônNgộKhông Jx2MsAndarielKID Liêu 20
1560 14:34:43 iSTzTônNgộKhông zCụcCứtMayMắn Liêu 21
1561 14:34:43 iAdonis iiĐầuTrọc2Mái Tống 12
1562 14:34:45 HoaiLyBeo YÊuMộtVìSaO Tống 14
1563 14:34:46 DuongKenzz manokchan Liêu 7
1564 14:34:46 iACEzYuRiBoyPKT3 iSTzTônNgộKhông Tống 21
1565 14:34:46 zZMissSz ButVaoMong Tống 11
1566 14:34:47 zZMissSz VLTKRickKitVn Tống 12
1567 14:34:47 Đàoooo HELIUM34 Tống 34
1568 14:34:47 SoanCR MyFenToms Liêu 19
1569 14:34:47 MyFenToms SoanCR Tống 7
1570 14:34:48 XiaoMin iAdonis Liêu 16
1571 14:34:50 iHoaHồngĐen zF3zKFCzPkT3 Tống 25
1572 14:34:54 iMrMalthaelKID iDạThiênLăng Tống 35
1573 14:34:54 iiCLasSixii zZMissSz Liêu 19
1574 14:34:55 HắcYNhân zTsunade Tống 6
1575 14:34:57 McLaren720 iCàSaPhụcMaa Liêu 27
1576 14:34:59 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 31
1577 14:35:00 VoTongDaGai DuongKenzz Tống 5
1578 14:35:01 BoyonechapQT TộVănĐạt Tống 6
1579 14:35:01 OFF1995 ThíchHoàThượng Tống 21
1580 14:35:02 Sunflower1 HoaiLyBeo Liêu 19
1581 14:35:02 ISxxDGCxWind jx2LengKengIoI Liêu 30
1582 14:35:02 SinhRaĐểĂnHành iiNữaĐiMàAnh Liêu 26
1583 14:35:02 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 18
1584 14:35:03 QuyềnCướcVôDanh iBlackGOKU Liêu 11
1585 14:35:04 iSTzHoàngĐế iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 11
1586 14:35:05 LongTranhHổĐấu iCkChịBóng Tống 22
1587 14:35:06 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 12
1588 14:35:09 Jx2TyCut 0FF123 Liêu 34
1589 14:35:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 23
1590 14:35:11 ZzNoNo1zz iiiiMrThor Liêu 13
1591 14:35:11 Đàoooo zZThaoĐạiKa0612 Tống 35
1592 14:35:12 AmBuLanCe115 xdamcanxa Liêu 15
1593 14:35:12 VoTongDaGai iiCLasSixii Tống 6
1594 14:35:12 zxTungChuTich iHTzPhongNguyễn Tống 13
1595 14:35:12 BoyonechapQT TuấnSeoulKr Tống 7
1596 14:35:12 zxTungChuTich ZzNoNo1zz Tống 14
1597 14:35:13 i79zNTH99 Jx2Shoul Tống 8
1598 14:35:13 ChanSut15cm Đàoooo Liêu 11
1599 14:35:13 CrBeTapSut SzzMaiMaiYeuEm Tống 11
1600 14:35:14 VoTongDaGai IooTiếpThịSữaooI Tống 7
1601 14:35:14 oooPéVũooo sHPzzADAYzzzzz Tống 33
1602 14:35:14 TộVănĐạt OFF1995 Liêu 33
1603 14:35:14 TộVănĐạt phideptraiii Liêu 34
1604 14:35:14 TộVănĐạt i79zNTH99 Liêu 35
1605 14:35:14 TộVănĐạt iHoaHồngĐen Liêu 36
1606 14:35:15 TộVănĐạt 1StTaLaDa Liêu 37
1607 14:35:15 TộVănĐạt zCụcCứtMayMắn Liêu 38
1608 14:35:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThíchHoàThượng Tống 24
1609 14:35:15 McLaren720 CrBeTapSut Liêu 28
1610 14:35:16 kingraop9 zF3zKFCzPkT3 Tống 7
1611 14:35:16 cS2oBạchVôThường kingraop9 Liêu 28
1612 14:35:19 CMzDarkNight ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26
1613 14:35:20 CMzDarkNight iiĐầuTrọc2Mái Tống 27
1614 14:35:21 CMzDarkNight SinhRaĐểĂnHành Tống 28
1615 14:35:22 HELIUM34 LongTranhHổĐấu Liêu 29
1616 14:35:23 HaoKiet01 LườiSút Liêu 4
1617 14:35:24 HELIUM34 zxTungChuTich Liêu 30
1618 14:35:26 zXin1LanThuazz iCkChịBóng Tống 17
1619 14:35:27 iDCzHercules iCàSaPhụcMaa Liêu 19
1620 14:35:28 XxPhieuXx99 MyFenToms Liêu 5
1621 14:35:29 YÊuMộtVìSaO BoyonechapQT Liêu 16
1622 14:35:30 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 22
1623 14:35:31 XDameLaAnh iTBxHoàngHậu Tống 5
1624 14:35:31 HắcYNhân McLaren720 Tống 7
1625 14:35:31 oS2oVôTìnhTiễn iiHuTruc Liêu 24
1626 14:35:32 ZzNoNo1zz oooPéVũooo Liêu 14
1627 14:35:34 manokchan TộVănĐạt Tống 4
1628 14:35:35 OFF1995 ThíchHoàThượng Tống 22
1629 14:35:35 oS2oVôTìnhTiễn zZLãoĐạiZz Liêu 25
1630 14:35:35 VoTongDaGai HaoKiet01 Tống 8
1631 14:35:35 VoTongDaGai ISxxDGCxWind Tống 9
1632 14:35:35 ZzNoNo1zz Jx2zFolder Liêu 15
1633 14:35:36 HELIUM34 XDameLaAnh Liêu 31
1634 14:35:36 ChanSut15cm Đàoooo Liêu 12
1635 14:35:36 iiNữaĐiMàAnh ZzNoNo1zz Tống 9
1636 14:35:36 iiCLasSixii CMzDarkNight Liêu 20
1637 14:35:37 oS2oVôTìnhTiễn VoTongDaGai Liêu 26
1638 14:35:38 vZj3nTjckD4jsU zF3zKFCzPkT3 Tống 26
1639 14:35:39 QuyềnCướcVôDanh xdamcanxa Liêu 12
1640 14:35:40 Obamama iHTzPhongNguyễn Tống 19
1641 14:35:42 MrMinMin zizBútMa Tống 9
1642 14:35:42 iiCLasSixii HắcYNhân Liêu 21
1643 14:35:45 oS2oVôTìnhTiễn MrMinMin Liêu 27
1644 14:35:46 Jx2TyCut iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 35
1645 14:35:46 iSTzHoàngĐế zXin1LanThuazz Liêu 13
1646 14:35:46 iiĐầuTrọc2Mái phideptraiii Liêu 18
1647 14:35:47 iBắcTốngĐạiVương iiLếuLều Liêu 11
1648 14:35:48 iiNữaĐiMàAnh BịThíchBéNguyệt Tống 10
1649 14:35:48 BeatBoy ĐánhXongĐừngChạy Tống 14
1650 14:35:50 iAdonis ThíchHoàThượng Tống 13
1651 14:35:50 iDCzHercules iCàSaPhụcMaa Liêu 20
1652 14:35:51 iiCLasSixii 0FF123 Liêu 22
1653 14:35:52 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 32
1654 14:35:53 zCụcCứtMayMắn TộVănĐạt Tống 19
1655 14:35:56 CrBeTapSut Sunflower1 Tống 12
1656 14:35:56 YÊuMộtVìSaO CrBeTapSut Liêu 17
1657 14:35:57 Obamama iCkChịBóng Tống 20
1658 14:35:59 iSTzTônNgộKhông Đàoooo Liêu 23
1659 14:35:59 LườiSút iBắcTốngĐạiVương Tống 3
1660 14:36:01 oooPéVũooo HELIUM34 Tống 34
1661 14:36:01 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 19
1662 14:36:04 TuấnSeoulKr LongTranhHổĐấu Liêu 12
1663 14:36:06 Jx2MTGzZ LôiĐộngCửuThiên Liêu 28
1664 14:36:07 ChanSut15cm XDameLaAnh Liêu 13
1665 14:36:07 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 25
1666 14:36:07 iMrMalthaelKID HaoKiet01 Tống 36
1667 14:36:08 oooPéVũooo ThíchHoàThượng Tống 35
1668 14:36:08 SzzMaiMaiYeuEm zZLãoĐạiZz Liêu 25
1669 14:36:08 SzzMaiMaiYeuEm MyFenToms Liêu 26
1670 14:36:09 kingraop9 zF3zKFCzPkT3 Tống 8
1671 14:36:10 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 21
1672 14:36:10 TộVănĐạt iiNữaĐiMàAnh Liêu 39
1673 14:36:10 TộVănĐạt 1StTaLaDa Liêu 40
1674 14:36:10 TộVănĐạt zCụcCứtMayMắn Liêu 41
1675 14:36:10 TộVănĐạt Jx2zFolder Liêu 42
1676 14:36:10 TộVănĐạt OFF1995 Liêu 43
1677 14:36:10 TộVănĐạt kingraop9 Liêu 44
1678 14:36:13 iCkChịBóng izHueManzi Liêu 13
1679 14:36:13 SoanCR zxTungChuTich Liêu 20
1680 14:36:13 McLaren720 Đàoooo Liêu 29
1681 14:36:13 iSTzHoàngĐế phideptraiii Liêu 14
1682 14:36:13 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 29
1683 14:36:14 cS2oBạchVôThường YSLxVùngNhạyCảm Liêu 30
1684 14:36:16 iDCzHercules manokchan Liêu 21
1685 14:36:16 zZMissSz ButVaoMong Tống 13
1686 14:36:17 iMrMalthaelKID SinhRaĐểĂnHành Tống 37
1687 14:36:17 ISxxDGCxWind zZMissSz Liêu 31
1688 14:36:18 SzzMaiMaiYeuEm HoaiLyBeo Liêu 27
1689 14:36:19 HắcYNhân Sunflower1 Tống 8
1690 14:36:19 TuấnSeoulKr CMzDarkNight Liêu 13
1691 14:36:21 IooTiếpThịSữaooI phuongKUIGD Liêu 22
1692 14:36:22 0reo0riginal iHTzPhongNguyễn Tống 27
1693 14:36:23 zTsunade LườiSút Liêu 28
1694 14:36:24 iSTzHoàngĐế iAdonis Liêu 15
1695 14:36:24 HắcYNhân HELIUM34 Tống 9
1696 14:36:24 DoãnĐạiHiệp ThíchHoàThượng Tống 20
1697 14:36:26 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TộVănĐạt Tống 25
1698 14:36:28 Jx2zFolder ZzNoNo1zz Tống 10
1699 14:36:28 DoãnĐạiHiệp BịThíchBéNguyệt Tống 21
1700 14:36:28 Obamama QuyềnCướcVôDanh Tống 22
1701 14:36:29 iCkChịBóng izHueManzi Liêu 14
1702 14:36:29 iCkChịBóng nghiadiaaaa Liêu 15
1703 14:36:29 iCkChịBóng Jx2zFolder Liêu 16
1704 14:36:29 Jx2VôCực phideptraiii Liêu 33
1705 14:36:30 ISxxDGCxWind jx2LengKengIoI Liêu 32
1706 14:36:30 zTsunade ViSaoToiBuon Liêu 29
1707 14:36:30 McLaren720 zXin1LanThuazz Liêu 30
1708 14:36:30 McLaren720 HắcYNhân Liêu 31
1709 14:36:30 iHoaHồngĐen Jx2TyCut Tống 26
1710 14:36:32 iiiiMrThor JxMàKhócVớiSầuxJ Tống 21
1711 14:36:33 Obamama McLaren720 Tống 23
1712 14:36:33 zZThaoĐạiKa0612 VkThienTai Liêu 22
1713 14:36:34 oS2oCôDâuMa ĐánhXongĐừngChạy Tống 12
1714 14:36:34 zCụcCứtMayMắn iCkChịBóng Tống 20
1715 14:36:39 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 34
1716 14:36:40 iiHuTruc sHPzzADAYzzzzz Tống 9
1717 14:36:40 HoaiLyBeo zF3zKFCzPkT3 Tống 15
1718 14:36:40 SinhRaĐểĂnHành iHoaHồngĐen Liêu 27
1719 14:36:42 DoãnĐạiHiệp TộVănĐạt Tống 22
1720 14:36:43 MyFenToms SinhRaĐểĂnHành Tống 8
1721 14:36:44 SoanCR zxTungChuTich Liêu 21
1722 14:36:46 iiCLasSixii iBlackGOKU Liêu 23
1723 14:36:48 NguyHiemCA XDameLaAnh Liêu 7
1724 14:36:48 XDameLaAnh iSTzTônNgộKhông Tống 6
1725 14:36:49 zCụcCứtMayMắn zTsunade Tống 21
1726 14:36:50 HắcYNhân SzzMaiMaiYeuEm Tống 10
1727 14:36:53 OFF1995 ThíchHoàThượng Tống 23
1728 14:36:53 OFF1995 ZzNoNo1zz Tống 24
1729 14:36:53 zZThaoĐạiKa0612 iiiiMrThor Liêu 23
1730 14:36:56 zCụcCứtMayMắn HELIUM34 Tống 22
1731 14:37:00 ĐTBLạcNguyênSoái LườiSút Liêu 20
1732 14:37:01 iiHuTruc BịThíchBéNguyệt Tống 10
1733 14:37:01 Jx2TyCut xdamcanxa Liêu 36
1734 14:37:01 zZLãoĐạiZz iCkChịBóng Tống 4
1735 14:37:02 LongTranhHổĐấu Sunflower1 Tống 23
1736 14:37:02 vZj3nTjckD4jsU iTBxHoàngHậu Tống 27
1737 14:37:02 MyFenToms ChanSut15cm Tống 9
1738 14:37:02 vZj3nTjckD4jsU YÊuMộtVìSaO Tống 28
1739 14:37:03 ĐánhXongĐừngChạy vZj3nTjckD4jsU Liêu 8
1740 14:37:03 ĐánhXongĐừngChạy HoaiLyBeo Liêu 9
1741 14:37:03 Obamama TộVănĐạt Tống 24
1742 14:37:04 MrMinMin SoanCR Tống 10
1743 14:37:05 NguyHiemCA MyFenToms Liêu 8
1744 14:37:05 zZMissSz Jx2Shoul Tống 14
1745 14:37:05 iACEzYuRiBoyPKT3 ThíchHoàThượng Tống 22
1746 14:37:05 zZMissSz ISxxDGCxWind Tống 15
1747 14:37:06 zZThaoĐạiKa0612 zZMissSz Liêu 24
1748 14:37:07 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 37
1749 14:37:08 Jx2MTGzZ nghiadiaaaa Liêu 29
1750 14:37:08 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 21
1751 14:37:08 iSTzHoàngĐế CrBeTapSut Liêu 16
1752 14:37:12 Jx2VôCực oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 35
1753 14:37:12 iBlackGOKU Jx2TyCut Tống 26
1754 14:37:12 iACEzYuRiBoyPKT3 zF3zKFCzPkT3 Tống 23
1755 14:37:13 Jx2VôCực oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 36
1756 14:37:14 HELIUM34 XDameLaAnh Liêu 32
1757 14:37:14 iDCzHercules LôiĐộngCửuThiên Liêu 22
1758 14:37:14 Jx2zFolder DuongKenzz Tống 11
1759 14:37:16 cS2oBạchVôThường iiiiMrThor Liêu 31
1760 14:37:17 oS2oVôTìnhTiễn Jx2zFolder Liêu 28
1761 14:37:19 iBắcTốngĐạiVương phideptraiii Liêu 12
1762 14:37:19 iiCLasSixii LongTranhHổĐấu Liêu 24
1763 14:37:20 iSTzHoàngĐế zxTungChuTich Liêu 17
1764 14:37:21 BoyonechapQT ĐánhXongĐừngChạy Tống 8
1765 14:37:21 VoTongDaGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10
1766 14:37:21 HắcYNhân HaoKiet01 Tống 11
1767 14:37:22 zZThaoĐạiKa0612 VoTongDaGai Liêu 25
1768 14:37:22 HoaiLyBeo QuyềnCướcVôDanh Tống 16
1769 14:37:24 HắcYNhân SưTháiĐiBar Tống 12
1770 14:37:25 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 38
1771 14:37:26 XxPhieuXx99 jx2LengKengIoI Liêu 6
1772 14:37:27 iSTzTônNgộKhông iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 24
1773 14:37:27 iSTzTônNgộKhông OreoVanilla Liêu 25
1774 14:37:27 zZLãoĐạiZz iCkChịBóng Tống 5
1775 14:37:28 iSTzTônNgộKhông zCụcCứtMayMắn Liêu 26
1776 14:37:28 IzCSxPause XxPhieuXx99 Tống 17
1777 14:37:28 iSTzTônNgộKhông 1StTaLaDa Liêu 27
1778 14:37:29 TuấnSeoulKr jx2vnUHECpldf Liêu 14
1779 14:37:30 Jx2TyCut BoyonechapQT Liêu 38
1780 14:37:31 iBắcTốngĐạiVương zXin1LanThuazz Liêu 13
1781 14:37:32 BeatBoy ButVaoMong Tống 15
1782 14:37:33 1BútNátAss iHTzPhongNguyễn Tống 4
1783 14:37:33 Jx2MTGzZ manokchan Liêu 30
1784 14:37:34 iBắcTốngĐạiVương nghiadiaaaa Liêu 14
1785 14:37:34 LườiSút ZzNoNo1zz Tống 4
1786 14:37:34 phuongKUIGD TuấnSeoulKr Tống 2
1787 14:37:34 Jx2TyCut iiHuTruc Liêu 39
1788 14:37:34 Obamama iBắcTốngĐạiVương Tống 25
1789 14:37:35 iAdonis zTsunade Tống 14
1790 14:37:35 Jx2VôCực phideptraiii Liêu 37
1791 14:37:37 oooPéVũooo TộVănĐạt Tống 36
1792 14:37:38 XDameLaAnh HELIUM34 Tống 7
1793 14:37:38 XDameLaAnh iSTzTônNgộKhông Tống 8
1794 14:37:40 s2HậuNghệs2 YÊuMộtVìSaO Tống 31
1795 14:37:40 CMzDarkNight McLaren720 Tống 29
1796 14:37:40 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 40
1797 14:37:42 DoãnĐạiHiệp ThíchHoàThượng Tống 23
1798 14:37:43 OFF1995 iCkChịBóng Tống 25
1799 14:37:44 Jx2MTGzZ 1BútNátAss Liêu 31
1800 14:37:47 ISxxDGCxWind zxTungChuTich Liêu 33
1801 14:37:50 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 36
1802 14:37:51 iBlackGOKU GoodBoyAintFun Tống 27
1803 14:37:51 BịThíchBéNguyệt VươngPhiCủaĐP Liêu 7
1804 14:37:51 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 8
1805 14:37:51 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 9
1806 14:37:51 Sunflower1 iBlackGOKU Liêu 20
1807 14:37:51 BịThíchBéNguyệt phuongKUIGD Liêu 10
1808 14:37:52 BịThíchBéNguyệt vZj3nTjckD4jsU Liêu 11
1809 14:37:52 Jx2zFolder NguyHiemCA Tống 12
1810 14:37:52 0FF123 zTsunade Tống 14
1811 14:37:53 iiCLasSixii LườiSút Liêu 25
1812 14:37:53 SoanCR Đàoooo Liêu 22
1813 14:37:54 ZzNoNo1zz XDameLaAnh Liêu 16
1814 14:37:54 cS2oBạchVôThường HoaiLyBeo Liêu 32
1815 14:37:54 HELIUM34 iiNữaĐiMàAnh Liêu 33
1816 14:37:55 ZzNoNo1zz phideptraiii Liêu 17
1817 14:37:55 zCụcCứtMayMắn TộVănĐạt Tống 23
1818 14:37:56 Jx2TyCut CMzDarkNight Liêu 41
1819 14:37:58 0FF123 iCkChịBóng Tống 15
1820 14:37:58 ĐTBLạcNguyênSoái iAdonis Liêu 22
1821 14:37:59 cS2oBạchVôThường nghiadiaaaa Liêu 33
1822 14:37:59 SinhRaĐểĂnHành xdamcanxa Liêu 28
1823 14:38:00 SinhRaĐểĂnHành IzCSxPause Liêu 29
1824 14:38:00 iHoaHồngĐen SzzMaiMaiYeuEm Tống 27
1825 14:38:01 zizBútMa LôiĐộngCửuThiên Liêu 10
1826 14:38:07 HELIUM34 MyFenToms Liêu 34
1827 14:38:09 iiCLasSixii izHueManzi Liêu 26
1828 14:38:10 CrBeTapSut Jx2Shoul Tống 13
1829 14:38:10 ISxxDGCxWind MrMinMin Liêu 34
1830 14:38:10 iSTzHoàngĐế phideptraiii Liêu 18
1831 14:38:11 TộVănĐạt kingraop9 Liêu 45
1832 14:38:11 DoãnĐạiHiệp ZzNoNo1zz Tống 24
1833 14:38:11 SoanCR BeatBoy Liêu 23
1834 14:38:12 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 32
1835 14:38:12 Jx2MTGzZ zZMissSz Liêu 32
1836 14:38:12 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 23
1837 14:38:13 Jx2acbdef2xJ iiLếuLều Liêu 4
1838 14:38:13 HoaiLyBeo iSTzTônNgộKhông Tống 17
1839 14:38:13 HoaiLyBeo TộVănĐạt Tống 18
1840 14:38:14 XDameLaAnh Jx2VôCực Tống 9
1841 14:38:14 XDameLaAnh NMĐTuấnSeoulkr Tống 10
1842 14:38:14 XDameLaAnh ChanSut15cm Tống 11
1843 14:38:15 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 13
1844 14:38:17 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 34
1845 14:38:17 iHoaHồngĐen XxPhieuXx99 Tống 28
1846 14:38:18 0reo0riginal iCkChịBóng Tống 28
1847 14:38:20 HắcYNhân Sunflower1 Tống 14
1848 14:38:21 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24
1849 14:38:22 CMzDarkNight SoanCR Tống 30
1850 14:38:22 iiiiMrThor ĐánhXongĐừngChạy Tống 22
1851 14:38:25 iSTzHoàngĐế HoaiLyBeo Liêu 19
1852 14:38:26 SinhRaĐểĂnHành xdamcanxa Liêu 30
1853 14:38:28 Jx2acbdef2xJ iiHuTruc Liêu 5
1854 14:38:28 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 20
1855 14:38:29 IooTiếpThịSữaooI jx2LengKengIoI Liêu 23
1856 14:38:31 HELIUM34 iiNữaĐiMàAnh Liêu 35
1857 14:38:31 Jx2zFolder TộVănĐạt Tống 13
1858 14:38:31 VoTongDaGai DuongKenzz Tống 11
1859 14:38:31 VoTongDaGai iHTzPhongNguyễn Tống 12
1860 14:38:33 izHueManzi HELIUM34 Tống 18
1861 14:38:34 MyFenToms iiCLasSixii Tống 10
1862 14:38:34 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 39
1863 14:38:35 ISxxDGCxWind VoTongDaGai Liêu 35
1864 14:38:35 LongTranhHổĐấu HaoKiet01 Tống 25
1865 14:38:36 iSTzTônNgộKhông phideptraiii Liêu 28
1866 14:38:38 ZzNoNo1zz oooPéVũooo Liêu 18
1867 14:38:39 ISxxDGCxWind nghiadiaaaa Liêu 36
1868 14:38:39 YÊuMộtVìSaO i79zNTH99 Liêu 18
1869 14:38:40 zZMissSz zZThaoĐạiKa0612 Tống 16
1870 14:38:41 SzzMaiMaiYeuEm XDameLaAnh Liêu 28
1871 14:38:43 HELIUM34 Đàoooo Liêu 36
1872 14:38:43 CrBeTapSut McLaren720 Tống 14
1873 14:38:44 cS2oBạchVôThường 0FF123 Liêu 35
1874 14:38:44 zCụcCứtMayMắn ZzNoNo1zz Tống 24
1875 14:38:44 vZj3nTjckD4jsU iCkChịBóng Tống 29
1876 14:38:45 0reo0riginal TộVănĐạt Tống 29
1877 14:38:48 iSTzHoàngĐế BoyonechapQT Liêu 21
1878 14:38:49 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 33
1879 14:38:49 1StTaLaDa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9
1880 14:38:51 iAdonis QuyềnCướcVôDanh Tống 15
1881 14:38:53 cS2oBạchVôThường zXin1LanThuazz Liêu 36
1882 14:38:53 Jx2TyCut phideptraiii Liêu 42
1883 14:38:53 zxTungChuTich oS2oVôTìnhTiễn Tống 15
1884 14:38:53 HoaiLyBeo Jx2acbdef2xJ Tống 19
1885 14:38:54 HắcYNhân TuấnSeoulKr Tống 15
1886 14:38:54 VLTKRickKitVn zxTungChuTich Liêu 6
1887 14:38:56 Sunflower1 manokchan Liêu 21
1888 14:38:56 CrBeTapSut HELIUM34 Tống 15
1889 14:38:58 ĐánhXongĐừngChạy iBlackGOKU Liêu 10
1890 14:38:58 0reo0riginal ChanSut15cm Tống 30
1891 14:38:58 ĐánhXongĐừngChạy iAdonis Liêu 11
1892 14:38:59 TộVănĐạt HoaiLyBeo Liêu 46
1893 14:38:59 zZMissSz TaiSaoThe Tống 17
1894 14:38:59 LongTranhHổĐấu ĐánhXongĐừngChạy Tống 26
1895 14:38:59 HắcYNhân NguyHiemCA Tống 16
1896 14:39:01 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 37
1897 14:39:02 ISxxDGCxWind jx2vnUHECpldf Liêu 37
1898 14:39:03 Obamama TộVănĐạt Tống 26
1899 14:39:03 XDameLaAnh Sunflower1 Tống 12
1900 14:39:03 XDameLaAnh zTsunade Tống 13
1901 14:39:04 ĐTBLạcNguyênSoái XDameLaAnh Liêu 24
1902 14:39:05 Jx2Shoul iHoaHồngĐen Liêu 6
1903 14:39:07 Jx2Shoul CrBeTapSut Liêu 7
1904 14:39:10 IooTiếpThịSữaooI xdamcanxa Liêu 24
1905 14:39:12 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 25
1906 14:39:12 SzzMaiMaiYeuEm zzAnhTrungzz Liêu 29
1907 14:39:12 jx2LengKengIoI SzzMaiMaiYeuEm Tống 10
1908 14:39:12 HELIUM34 iiiiMrThor Liêu 37
1909 14:39:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzTônNgộKhông Tống 26
1910 14:39:15 LongTranhHổĐấu HaoKiet01 Tống 27
1911 14:39:16 BeatBoy YÊuMộtVìSaO Tống 16
1912 14:39:16 FwMzHeniken Đàoooo Liêu 11
1913 14:39:16 ZzNoNo1zz LườiSút Liêu 19
1914 14:39:16 ZzNoNo1zz HắcYNhân Liêu 20
1915 14:39:16 HELIUM34 BeatBoy Liêu 38
1916 14:39:19 vZj3nTjckD4jsU SinhRaĐểĂnHành Tống 30
1917 14:39:19 vZj3nTjckD4jsU ISxxDGCxWind Tống 31
1918 14:39:21 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 34
1919 14:39:21 phideptraiii zzMrTèo Tống 6
1920 14:39:21 phideptraiii iiĐầuTrọc2Mái Tống 7
1921 14:39:23 iBắcTốngĐạiVương izMaNữGiấuTên Liêu 15
1922 14:39:24 iBlackGOKU iDCzHercules Tống 28
1923 14:39:24 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 29
1924 14:39:25 ButVaoMong vZj3nTjckD4jsU Liêu 23
1925 14:39:26 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 25
1926 14:39:27 zZMissSz Jx2MTGzZ Tống 18
1927 14:39:28 iMrMalthaelKID McLaren720 Tống 40
1928 14:39:30 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 38
1929 14:39:30 iHTzPhongNguyễn iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 25
1930 14:39:31 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 13
1931 14:39:31 iSTzHoàngĐế 0FF123 Liêu 22
1932 14:39:33 CMzDarkNight HELIUM34 Tống 31
1933 14:39:34 iiCLasSixii MyFenToms Liêu 27
1934 14:39:35 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 23
1935 14:39:38 zXin1LanThuazz iCkChịBóng Tống 18
1936 14:39:38 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 43
1937 14:39:39 oS2oCôDâuMa TộVănĐạt Tống 14
1938 14:39:40 BịThíchBéNguyệt zCụcCứtMayMắn Liêu 12
1939 14:39:40 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 13
1940 14:39:41 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 41
1941 14:39:41 YÊuMộtVìSaO CMzDarkNight Liêu 19
1942 14:39:44 zTsunade i79zNTH99 Liêu 30
1943 14:39:45 Jx2TyCut iiLếuLều Liêu 44
1944 14:39:46 IooTiếpThịSữaooI oooPéVũooo Liêu 26
1945 14:39:46 YSLxVùngNhạyCảm Jx2Shoul Tống 15
1946 14:39:47 CrBeTapSut Sunflower1 Tống 16
1947 14:39:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo McLaren720 Tống 27
1948 14:39:49 iHTzPhongNguyễn LongTranhHổĐấu Liêu 26
1949 14:39:49 CrBeTapSut iHTzPhongNguyễn Tống 17
1950 14:39:49 SzzMaiMaiYeuEm iBlackGOKU Liêu 30
1951 14:39:50 TuấnSeoulKr CrBeTapSut Liêu 15
1952 14:39:50 AmBuLanCe115 phideptraiii Liêu 16
1953 14:39:50 Obamama zTsunade Tống 27
1954 14:39:50 iMrMalthaelKID zF3zKFCzPkT3 Tống 42
1955 14:39:51 VLTKRickKitVn xdamcanxa Liêu 7
1956 14:39:52 Jx2VôCực iHoaHồngĐen Liêu 39
1957 14:39:54 oS2oCôDâuMa ĐánhXongĐừngChạy Tống 15
1958 14:39:54 iMrMalthaelKID TuấnSeoulKr Tống 43
1959 14:39:55 Jx2VôCực BoyonechapQT Liêu 40
1960 14:39:56 HoaiLyBeo TộVănĐạt Tống 20
1961 14:39:56 XDameLaAnh ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14
1962 14:39:56 XDameLaAnh ChanSut15cm Tống 15
1963 14:39:56 zZLãoĐạiZz iCkChịBóng Tống 6
1964 14:39:56 HELIUM34 iiHuTruc Liêu 39
1965 14:39:57 HELIUM34 zXin1LanThuazz Liêu 40
1966 14:39:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iBắcTốngĐạiVương Tống 28
1967 14:40:00 Jx2TyCut XDameLaAnh Liêu 45
1968 14:40:02 SoanCR MyFenToms Liêu 24
1969 14:40:03 SoanCR nghiadiaaaa Liêu 25
1970 14:40:03 oS2oCôDâuMa ZzNoNo1zz Tống 16
1971 14:40:04 s2HậuNghệs2 iDCzHercules Tống 35
1972 14:40:06 AmBuLanCe115 zZMissSz Liêu 17
1973 14:40:07 DuongKenzz zxTungChuTich Liêu 8
1974 14:40:07 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 29
1975 14:40:08 BeatBoy HELIUM34 Tống 17
1976 14:40:09 iiNữaĐiMàAnh IooTiếpThịSữaooI Tống 11
1977 14:40:12 iSTzTônNgộKhông phideptraiii Liêu 29
1978 14:40:14 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 17
1979 14:40:14 HoaiLyBeo TộVănĐạt Tống 21
1980 14:40:14 iACEzYuRiBoyPKT3 SoanCR Tống 24
1981 14:40:18 jx2LengKengIoI HaiConThằnLằnCon Tống 11
1982 14:40:18 zizBútMa iiNữaĐiMàAnh Liêu 11
1983 14:40:18 jx2LengKengIoI XeRùaSiêuTốc Tống 12
1984 14:40:19 YÊuMộtVìSaO CrBeTapSut Liêu 20
1985 14:40:19 iiCLasSixii vZj3nTjckD4jsU Liêu 28
1986 14:40:20 zZThaoĐạiKa0612 jx2vnUHECpldf Liêu 26
1987 14:40:22 iBlackGOKU ZzNoNo1zz Tống 30
1988 14:40:22 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 37
1989 14:40:22 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 25
1990 14:40:22 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 24
1991 14:40:23 SinhRaĐểĂnHành VoTongDaGai Liêu 31
1992 14:40:24 iDCzHercules iBlackGOKU Liêu 23
1993 14:40:24 IzCSxPause VìAiEmBỏAnh Tống 18
1994 14:40:25 ButVaoMong LôiĐộngCửuThiên Liêu 24
1995 14:40:25 LongTranhHổĐấu iCkChịBóng Tống 28
1996 14:40:26 Sunflower1 MyFenToms Liêu 22
1997 14:40:26 i79zNTH99 TaiSaoThe Tống 9
1998 14:40:27 HELIUM34 izMaNữGiấuTên Liêu 41
1999 14:40:27 IzCSxPause VLTKRickKitVn Tống 19
2000 14:40:29 cS2oBạchVôThường i79zNTH99 Liêu 37
2001 14:40:30 SinhRaĐểĂnHành xdamcanxa Liêu 32
2002 14:40:31 Đàoooo HELIUM34 Tống 38
2003 14:40:31 iSTzTônNgộKhông iAdonis Liêu 30
2004 14:40:32 izHueManzi TộVănĐạt Tống 19
2005 14:40:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zF3zKFCzPkT3 Tống 30
2006 14:40:35 iHoaHồngĐen zTsunade Tống 29
2007 14:40:36 AmBuLanCe115 jx2LengKengIoI Liêu 18
2008 14:40:36 Jx2TyCut phideptraiii Liêu 46
2009 14:40:36 ĐTBLạcNguyênSoái CMzDarkNight Liêu 26
2010 14:40:39 OFF1995 Jx2acbdef2xJ Tống 26
2011 14:40:40 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 31
2012 14:40:41 ISxxDGCxWind Jx2zFolder Liêu 38
2013 14:40:42 McLaren720 XDameLaAnh Liêu 32
2014 14:40:42 zZThaoĐạiKa0612 phuongKUIGD Liêu 27
2015 14:40:43 cS2oBạchVôThường zZLãoĐạiZz Liêu 38
2016 14:40:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDạThiênLăng Tống 31
2017 14:40:45 iHoaHồngĐen TuấnSeoulKr Tống 30
2018 14:40:46 HắcYNhân QuyềnCướcVôDanh Tống 17
2019 14:40:46 oooPéVũooo zF3zKFCzPkT3 Tống 38
2020 14:40:46 iMrMalthaelKID TộVănĐạt Tống 44
2021 14:40:47 iHTzPhongNguyễn iHoaHồngĐen Liêu 27
2022 14:40:47 HắcYNhân iHTzPhongNguyễn Tống 18
2023 14:40:49 MrMinMin ISxxDGCxWind Tống 11
2024 14:40:49 HắcYNhân ĐánhXongĐừngChạy Tống 19
2025 14:40:51 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 14
2026 14:40:51 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 15
2027 14:40:52 Sunflower1 LongTranhHổĐấu Liêu 23
2028 14:40:52 iACEzYuRiBoyPKT3 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 25
2029 14:40:53 DoãnĐạiHiệp IooGoodtalent Tống 25
2030 14:40:55 iBlackGOKU XxPhieuXx99 Tống 31
2031 14:40:56 iDCzHercules VkThienTai Liêu 24
2032 14:40:57 oooPéVũooo SzzMaiMaiYeuEm Tống 39
2033 14:40:58 HắcYNhân ZzNoNo1zz Tống 20
2034 14:41:00 iSTzTônNgộKhông phideptraiii Liêu 31
2035 14:41:01 MrMinMin NguyHiemCA Tống 12
2036 14:41:02 1StTaLaDa BịThíchBéNguyệt Tống 10
2037 14:41:02 oS2oVôTìnhTiễn IzCSxPause Liêu 29
2038 14:41:03 Đàoooo YÊuMộtVìSaO Tống 39
2039 14:41:04 iiHuTruc iCkChịBóng Tống 11
2040 14:41:05 zxTungChuTich XeRùaSiêuTốc Tống 16
2041 14:41:05 oS2oVôTìnhTiễn nghiadiaaaa Liêu 30
2042 14:41:07 McLaren720 iiNữaĐiMàAnh Liêu 33
2043 14:41:07 iSTzTônNgộKhông LườiSút Liêu 32
2044 14:41:07 iSTzTônNgộKhông iiHuTruc Liêu 33
2045 14:41:08 HoaiLyBeo TộVănĐạt Tống 22
2046 14:41:08 zZMissSz iiCLasSixii Tống 19
2047 14:41:12 iMrMalthaelKID HELIUM34 Tống 45
2048 14:41:13 CMzDarkNight zF3zKFCzPkT3 Tống 32
2049 14:41:13 HắcYNhân Sunflower1 Tống 21
2050 14:41:14 Jx2acbdef2xJ DoãnĐạiHiệp Liêu 6
2051 14:41:15 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 34
2052 14:41:17 CMzDarkNight Jx2acbdef2xJ Tống 33
2053 14:41:20 MyFenToms Jx2Shoul Tống 11
2054 14:41:22 iCkChịBóng HoaiLyBeo Liêu 17
2055 14:41:24 iDCzHercules xdamcanxa Liêu 25
2056 14:41:25 nghiadiaaaa iCkChịBóng Tống 11
2057 14:41:25 SinhRaĐểĂnHành zZMissSz Liêu 33
2058 14:41:26 zTsunade iHoaHồngĐen Liêu 31
2059 14:41:27 CMzDarkNight ZzNoNo1zz Tống 34
2060 14:41:27 iiCLasSixii iiiiMrThor Liêu 29
2061 14:41:29 FwMzHeniken phideptraiii Liêu 12
2062 14:41:29 cS2oBạchVôThường LườiSút Liêu 39
2063 14:41:29 zXin1LanThuazz iHTzPhongNguyễn Tống 19
2064 14:41:30 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 32
2065 14:41:31 YSLxVùngNhạyCảm ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16
2066 14:41:34 SzzMaiMaiYeuEm Đàoooo Liêu 32
2067 14:41:34 zTsunade MrMinMin Liêu 32
2068 14:41:36 Obamama TộVănĐạt Tống 28
2069 14:41:36 SoanCR 0FF123 Liêu 26
2070 14:41:38 LôiĐộngCửuThiên ThíchHoàThượng Tống 3
2071 14:41:38 cS2oBạchVôThường i79zNTH99 Liêu 40
2072 14:41:39 LôiĐộngCửuThiên zTsunade Tống 4
2073 14:41:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo McLaren720 Tống 32
2074 14:41:41 Obamama ZxyKẹOxyZ Tống 29
2075 14:41:43 CMzDarkNight ChanSut15cm Tống 35
2076 14:41:44 TuấnSeoulKr iBlackGOKU Liêu 16
2077 14:41:45 SzzMaiMaiYeuEm zXin1LanThuazz Liêu 33
2078 14:41:47 cS2oBạchVôThường iiiiMrThor Liêu 41
2079 14:41:48 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 36
2080 14:41:49 Đàoooo iiCLasSixii Tống 40
2081 14:41:52 ĐánhXongĐừngChạy iHoaHồngĐen Liêu 12
2082 14:41:52 VoTongDaGai zzMrTèo Tống 13
2083 14:41:54 zTsunade XDameLaAnh Liêu 33
2084 14:41:54 Đàoooo Sunflower1 Tống 41
2085 14:41:54 Jx2TyCut xdamcanxa Liêu 47
2086 14:41:54 IooTiếpThịSữaooI nghiadiaaaa Liêu 27
2087 14:41:55 BịThíchBéNguyệt zCụcCứtMayMắn Liêu 16
2088 14:41:55 iSTzTônNgộKhông phideptraiii Liêu 35
2089 14:41:55 HoaiLyBeo ThíchHoàThượng Tống 23
2090 14:41:56 Jx2VôCực oooPéVũooo Liêu 41
2091 14:41:57 Đàoooo HELIUM34 Tống 42
2092 14:41:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 33
2093 14:41:58 HắcYNhân ZzNoNo1zz Tống 22
2094 14:42:00 iiCLasSixii CMzDarkNight Liêu 30
2095 14:42:02 Jx2VôCực iSunLight Liêu 42
2096 14:42:02 MyFenToms zTsunade Tống 12
2097 14:42:03 iiCLasSixii MyFenToms Liêu 31
2098 14:42:04 iDCzHercules VoTongDaGai Liêu 26
2099 14:42:05 ISxxDGCxWind vZj3nTjckD4jsU Liêu 39
2100 14:42:08 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
2101 14:42:09 YÊuMộtVìSaO LongTranhHổĐấu Liêu 21
2102 14:42:10 iiCLasSixii HắcYNhân Liêu 32
2103 14:42:10 TuấnSeoulKr CrBeTapSut Liêu 17
2104 14:42:10 BeatBoy XxPhieuXx99 Tống 18
2105 14:42:10 HoaiLyBeo ThíchHoàThượng Tống 24
2106 14:42:12 IzCSxPause TộVănĐạt Tống 20
2107 14:42:13 ĐánhXongĐừngChạy phideptraiii Liêu 13
2108 14:42:14 IzCSxPause SinhRaĐểĂnHành Tống 21
2109 14:42:14 iAdonis SzzMaiMaiYeuEm Tống 16
2110 14:42:16 Jx2MTGzZ 0FF123 Liêu 33
2111 14:42:16 IooGoodtalent iiHuTruc Liêu 5
2112 14:42:17 QuyềnCướcVôDanh 1StTaLaDa Liêu 13
2113 14:42:17 IooGoodtalent iSunLight Liêu 6
2114 14:42:18 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 36
2115 14:42:18 QuyềnCướcVôDanh YSLxVùngNhạyCảm Liêu 14
2116 14:42:20 zZThaoĐạiKa0612 zZMissSz Liêu 28
2117 14:42:25 cS2oBạchVôThường OFF1995 Liêu 42
2118 14:42:28 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 31
2119 14:42:28 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 26
2120 14:42:28 XiaoMin Jx2zFolder Liêu 17
2121 14:42:29 McLaren720 HắcYNhân Liêu 34
2122 14:42:30 XxPhieuXx99 Đàoooo Liêu 7
2123 14:42:31 ISxxDGCxWind iBlackGOKU Liêu 40
2124 14:42:32 Obamama ZzNoNo1zz Tống 30
2125 14:42:32 ISxxDGCxWind jx2vnUHECpldf Liêu 41
2126 14:42:33 QuyềnCướcVôDanh CMzDarkNight Liêu 15
2127 14:42:34 s2HậuNghệs2 Jx2acbdef2xJ Tống 37
2128 14:42:34 oooPéVũooo QuyềnCướcVôDanh Tống 40
2129 14:42:35 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 37
2130 14:42:37 OFF1995 ĐánhXongĐừngChạy Tống 27
2131 14:42:40 Jx2VôCực phideptraiii Liêu 43
2132 14:42:41 ChanSut15cm iAdonis Liêu 14
2133 14:42:41 Obamama NguyHiemCA Tống 31
2134 14:42:42 oS2oCôDâuMa ThíchHoàThượng Tống 18
2135 14:42:44 zTsunade MyFenToms Liêu 34
2136 14:42:44 vZj3nTjckD4jsU HELIUM34 Tống 32
2137 14:42:44 iSTzTônNgộKhông CrBeTapSut Liêu 38
2138 14:42:44 cS2oBạchVôThường kingraop9 Liêu 43
2139 14:42:45 HoaiLyBeo iCkChịBóng Tống 25
2140 14:42:45 0reo0riginal McLaren720 Tống 32
2141 14:42:45 DoãnĐạiHiệp FwMzHeniken Tống 26
2142 14:42:46 Đàoooo Jx2Shoul Tống 43
2143 14:42:46 zTsunade Obamama Liêu 35
2144 14:42:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 34
2145 14:42:48 Đàoooo Sunflower1 Tống 44
2146 14:42:49 iACEzYuRiBoyPKT3 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 27
2147 14:42:49 Jx2TyCut iiNữaĐiMàAnh Liêu 48
2148 14:42:49 zXin1LanThuazz SzzMaiMaiYeuEm Tống 20
2149 14:42:50 BịThíchBéNguyệt HoaiLyBeo Liêu 17
2150 14:42:51 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 18
2151 14:42:51 BịThíchBéNguyệt iiHuTruc Liêu 19
2152 14:42:51 iBắcTốngĐạiVương iSunLight Liêu 16
2153 14:42:53 Đàoooo iiCLasSixii Tống 45
2154 14:42:53 zZMissSz TộVănĐạt Tống 20
2155 14:42:53 CMzDarkNight BịThíchBéNguyệt Tống 36
2156 14:42:54 oS2oCôDâuMa SoanCR Tống 19
2157 14:42:54 LongTranhHổĐấu XxPhieuXx99 Tống 29
2158 14:42:55 vZj3nTjckD4jsU iHTzPhongNguyễn Tống 33
2159 14:42:55 LongTranhHổĐấu ChanSut15cm Tống 30
2160 14:42:56 XDameLaAnh iSTzTônNgộKhông Tống 16
2161 14:42:56 iBlackGOKU EErinConnor Tống 33
2162 14:42:56 iBlackGOKU iBắcTốngĐạiVương Tống 34
2163 14:42:57 s2HậuNghệs2 ZzNoNo1zz Tống 38
2164 14:42:58 vZj3nTjckD4jsU zTsunade Tống 34
2165 14:42:58 IzCSxPause IooTiếpThịSữaooI Tống 22
2166 14:42:59 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 44
2167 14:43:01 zXin1LanThuazz YÊuMộtVìSaO Tống 21
2168 14:43:02 XiaoMin BeatBoy Liêu 18
2169 14:43:03 XiaoMin zxTungChuTich Liêu 19
2170 14:43:04 s2HậuNghệs2 ThíchHoàThượng Tống 39
2171 14:43:06 iDCzHercules MrMinMin Liêu 27
2172 14:43:07 Đàoooo HELIUM34 Tống 46
2173 14:43:07 zCụcCứtMayMắn iCkChịBóng Tống 26
2174 14:43:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TộVănĐạt Tống 35
2175 14:43:09 jx2LengKengIoI DuongKenzz Tống 13
2176 14:43:09 oS2oVôTìnhTiễn jx2LengKengIoI Liêu 31
2177 14:43:09 Jx2TyCut zZMissSz Liêu 49
2178 14:43:10 iBlackGOKU hahagirlbup Tống 35
2179 14:43:10 Jx2acbdef2xJ phideptraiii Liêu 7
2180 14:43:10 Jx2zFolder ZxyKẹOxyZ Tống 14
2181 14:43:11 ISxxDGCxWind VoTongDaGai Liêu 42
2182 14:43:11 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24
2183 14:43:11 Jx2MTGzZ VkThienTai Liêu 34
2184 14:43:12 XiaoMin iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 20
2185 14:43:13 CrBeTapSut zTsunade Tống 18
2186 14:43:14 cS2oBạchVôThường i79zNTH99 Liêu 44
2187 14:43:17 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 39
2188 14:43:19 iBlackGOKU zF3zKFCzPkT3 Tống 36
2189 14:43:19 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 37
2190 14:43:20 1BútNátAss VLTKRickKitVn Tống 5
2191 14:43:21 ĐánhXongĐừngChạy iiHuTruc Liêu 14
2192 14:43:21 oooPéVũooo iDCzHercules Tống 41
2193 14:43:22 zZLãoĐạiZz ThíchHoàThượng Tống 7
2194 14:43:22 1StTaLaDa HaiConThằnLằnCon Tống 11
2195 14:43:22 1StTaLaDa XeRùaSiêuTốc Tống 12
2196 14:43:23 Jx2VôCực iSunLight Liêu 45
2197 14:43:24 iAdonis iHTzPhongNguyễn Tống 17
2198 14:43:24 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 25
2199 14:43:25 CrBeTapSut BịThíchBéNguyệt Tống 19
2200 14:43:26 IzCSxPause zZThaoĐạiKa0612 Tống 23
2201 14:43:28 DoãnĐạiHiệp ZzNoNo1zz Tống 27
2202 14:43:28 Đàoooo iKGzNaughtyboy Tống 47
2203 14:43:29 ĐánhXongĐừngChạy phideptraiii Liêu 15
2204 14:43:32 CMzDarkNight iCkChịBóng Tống 37
2205 14:43:33 cS2oBạchVôThường CMzDarkNight Liêu 45
2206 14:43:33 cS2oBạchVôThường LườiSút Liêu 46
2207 14:43:34 1BútNátAss TuấnSeoulKr Tống 6
2208 14:43:34 zCụcCứtMayMắn TộVănĐạt Tống 27
2209 14:43:36 Jx2Shoul Đàoooo Liêu 8
2210 14:43:36 YÊuMộtVìSaO iiNữaĐiMàAnh Liêu 22
2211 14:43:37 zxTungChuTich ĐánhXongĐừngChạy Tống 17
2212 14:43:37 McLaren720 MyFenToms Liêu 35
2213 14:43:38 BoyonechapQT ThíchHoàThượng Tống 9
2214 14:43:38 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 47
2215 14:43:38 1BútNátAss Jx2MTGzZ Tống 7
2216 14:43:38 ĐTBLạcNguyênSoái zxTungChuTich Liêu 27
2217 14:43:39 oS2oVôTìnhTiễn phuongKUIGD Liêu 32
2218 14:43:39 iSunLight iDạThiênLăng Tống 1
2219 14:43:39 LongTranhHổĐấu iHTzPhongNguyễn Tống 31
2220 14:43:39 izHueManzi HELIUM34 Tống 20
2221 14:43:40 zXin1LanThuazz SoanCR Tống 22
2222 14:43:42 nghiadiaaaa Jx2Shoul Tống 12
2223 14:43:43 DoãnĐạiHiệp SzzMaiMaiYeuEm Tống 28
2224 14:43:45 DoãnĐạiHiệp XeRùaSiêuTốc Tống 29
2225 14:43:46 ZCanDyZ izHueManzi Liêu 1
2226 14:43:47 zTsunade nghiadiaaaa Liêu 36
2227 14:43:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 36
2228 14:43:47 iBlackGOKU iiCLasSixii Tống 38
2229 14:43:50 Đàoooo iDCzHercules Tống 48
2230 14:43:51 Jx2VôCực LongTranhHổĐấu Liêu 46
2231 14:43:51 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 26
2232 14:43:52 zTsunade CrBeTapSut Liêu 37
2233 14:43:52 0FF123 XiaoMin Tống 16
2234 14:43:52 zZMissSz ZxyKẹOxyZ Tống 21
2235 14:43:53 iAdonis ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18
2236 14:43:54 iAdonis McLaren720 Tống 19
2237 14:43:56 zTsunade oooPéVũooo Liêu 38
2238 14:43:57 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 40
2239 14:43:58 ChanSut15cm iSunLight Liêu 15
2240 14:43:59 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 28
2241 14:43:59 zXin1LanThuazz QuyềnCướcVôDanh Tống 23
2242 14:44:01 jx2vnUHECpldf ThíchHoàThượng Tống 4
2243 14:44:01 XxPhieuXx99 zXin1LanThuazz Liêu 8
2244 14:44:02 zCụcCứtMayMắn FwMzHeniken Tống 28
2245 14:44:04 iBắcTốngĐạiVương HắcYNhân Liêu 17
2246 14:44:04 iBắcTốngĐạiVương iAdonis Liêu 18
2247 14:44:07 izHueManzi ZxyKẹOxyZ Tống 21
2248 14:44:08 cS2oBạchVôThường zxTungChuTich Liêu 48
2249 14:44:09 IooTiếpThịSữaooI 1BútNátAss Liêu 28
2250 14:44:09 SinhRaĐểĂnHành 0FF123 Liêu 34
2251 14:44:09 1StTaLaDa ButVaoMong Tống 13
2252 14:44:09 iiNữaĐiMàAnh TộVănĐạt Tống 12
2253 14:44:09 ZzNoNo1zz Obamama Liêu 21
2254 14:44:10 iHTzPhongNguyễn Đàoooo Liêu 28
2255 14:44:10 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zF3zKFCzPkT3 Tống 37
2256 14:44:11 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 49
2257 14:44:12 ChanSut15cm BeatBoy Liêu 16
2258 14:44:14 izHueManzi ThíchHoàThượng Tống 22
2259 14:44:16 SinhRaĐểĂnHành vZj3nTjckD4jsU Liêu 35
2260 14:44:16 zzMrTèo iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 4
2261 14:44:16 ĐánhXongĐừngChạy HắcYNhân Liêu 16
2262 14:44:16 ĐánhXongĐừngChạy oooPéVũooo Liêu 17
2263 14:44:17 iSunLight ChanSut15cm Tống 2
2264 14:44:19 iSTzHoàngĐế MyFenToms Liêu 27
2265 14:44:19 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 28
2266 14:44:20 YÊuMộtVìSaO iSunLight Liêu 23
2267 14:44:20 iDCzHercules oS2oCôDâuMa Liêu 28
2268 14:44:20 LườiSút ĐánhXongĐừngChạy Tống 5
2269 14:44:20 jx2vnUHECpldf BịThíchBéNguyệt Tống 5
2270 14:44:22 Jx2MTGzZ 1StTaLaDa Liêu 35
2271 14:44:23 nghiadiaaaa TộVănĐạt Tống 13
2272 14:44:23 OFF1995 ZxyKẹOxyZ Tống 28
2273 14:44:23 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 29
2274 14:44:25 iSTzTônNgộKhông BoyonechapQT Liêu 41
2275 14:44:25 ĐTBLạcNguyênSoái phideptraiii Liêu 28
2276 14:44:25 Jx2VôCực DoãnĐạiHiệp Liêu 47
2277 14:44:30 izHueManzi TuấnSeoulKr Tống 23
2278 14:44:30 iBlackGOKU NMĐTuấnSeoulkr Tống 39
2279 14:44:31 Đàoooo XxPhieuXx99 Tống 49
2280 14:44:32 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 50
2281 14:44:32 cS2oBạchVôThường i79zNTH99 Liêu 51
2282 14:44:32 iSTzTônNgộKhông iiHuTruc Liêu 42
2283 14:44:33 Đàoooo Sunflower1 Tống 50
2284 14:44:35 NguyHiemCA iSunLight Liêu 9
2285 14:44:36 Jx2Shoul Đàoooo Liêu 9
2286 14:44:37 LườiSút iSTzTônNgộKhông Tống 6
2287 14:44:37 cS2oBạchVôThường LườiSút Liêu 52
2288 14:44:38 1StTaLaDa ThíchHoàThượng Tống 14
2289 14:44:38 cS2oBạchVôThường zCụcCứtMayMắn Liêu 53
2290 14:44:40 iiNữaĐiMàAnh iHTzPhongNguyễn Tống 13
2291 14:44:41 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 20
2292 14:44:41 iiCLasSixii oooPéVũooo Liêu 33
2293 14:44:43 Obamama ZxyKẹOxyZ Tống 32
2294 14:44:45 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 30
2295 14:44:45 iSTzHoàngĐế vZj3nTjckD4jsU Liêu 29
2296 14:44:48 OFF1995 zTsunade Tống 29
2297 14:44:48 ĐTBLạcNguyênSoái oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 29
2298 14:44:48 Đàoooo iiCLasSixii Tống 51
2299 14:44:50 SzzMaiMaiYeuEm CrBeTapSut Liêu 34
2300 14:44:50 SzzMaiMaiYeuEm iiNữaĐiMàAnh Liêu 35
2301 14:44:51 Jx2acbdef2xJ LongTranhHổĐấu Liêu 8
2302 14:44:52 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 40
2303 14:44:52 Jx2acbdef2xJ HoaiLyBeo Liêu 9
2304 14:44:52 Obamama SzzMaiMaiYeuEm Tống 33
2305 14:44:52 ThíchHoàThượng CMzDarkNight Liêu 39
2306 14:44:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo NMĐTuấnSeoulkr Tống 38
2307 14:44:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo cS2oBạchVôThường Tống 39
2308 14:44:54 ĐánhXongĐừngChạy iBlackGOKU Liêu 18
2309 14:44:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDCzNaughtyGirl Tống 40
2310 14:44:56 OreoOriginal HELIUM34 Tống 13
2311 14:44:56 ISxxDGCxWind MyFenToms Liêu 43
2312 14:44:57 izHueManzi TộVănĐạt Tống 24
2313 14:44:59 iDCzHercules nghiadiaaaa Liêu 29
2314 14:45:01 oooPéVũooo ZxyKẹOxyZ Tống 42
2315 14:45:01 OFF1995 ZCanDyZ Tống 30
2316 14:45:01 ISxxDGCxWind jx2LengKengIoI Liêu 44
2317 14:45:04 zxTungChuTich iHTzPhongNguyễn Tống 18
2318 14:45:05 YÊuMộtVìSaO XDameLaAnh Liêu 24
2319 14:45:06 zizBútMa iMrMalthaelKID Liêu 12
2320 14:45:08 zXin1LanThuazz ThíchHoàThượng Tống 24
2321 14:45:08 vZj3nTjckD4jsU iiCLasSixii Tống 35
2322 14:45:08 zizBútMa Jx2MsAndarielKID Liêu 13
2323 14:45:09 LzinhNhi iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 1
2324 14:45:10 zizBútMa 0reo0riginal Liêu 14
2325 14:45:10 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 31
2326 14:45:14 zxTungChuTich ĐánhXongĐừngChạy Tống 19
2327 14:45:14 zF3zGaPkT3z zxTungChuTich Liêu 8
2328 14:45:16 OreoOriginal iDạThiênLăng Tống 14
2329 14:45:16 iSTzTônNgộKhông iSunLight Liêu 43
2330 14:45:17 DoãnĐạiHiệp HELIUM34 Tống 30
2331 14:45:17 OFF1995 ZCanDyZ Tống 31
2332 14:45:19 iSTzTônNgộKhông LườiSút Liêu 44
2333 14:45:20 OFF1995 BịThíchBéNguyệt Tống 32
2334 14:45:20 Jx2MTGzZ iiNữaĐiMàAnh Liêu 36
2335 14:45:20 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 54
2336 14:45:22 zXin1LanThuazz zZThaoĐạiKa0612 Tống 25
2337 14:45:23 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 48
2338 14:45:23 CMzDarkNight TuấnSeoulKr Tống 38
2339 14:45:24 iBắcTốngĐạiVương zXin1LanThuazz Liêu 19
2340 14:45:25 SoanCR phuongKUIGD Liêu 27
2341 14:45:25 CMzDarkNight IooGoodtalent Tống 39
2342 14:45:25 DoãnĐạiHiệp zTsunade Tống 31
2343 14:45:26 zF3zGaPkT3z XDameLaAnh Liêu 9
2344 14:45:26 iiCLasSixii iiHuTruc Liêu 34
2345 14:45:26 Jx2VôCực BoyonechapQT Liêu 49
2346 14:45:28 ISxxDGCxWind zZLãoĐạiZz Liêu 45
2347 14:45:28 iAdonis QuyềnCướcVôDanh Tống 20
2348 14:45:29 OFF1995 TộVănĐạt Tống 33
2349 14:45:29 Obamama ThíchHoàThượng Tống 34
2350 14:45:30 jx2vnUHECpldf SzzMaiMaiYeuEm Tống 6
2351 14:45:30 Obamama ChanSut15cm Tống 35
2352 14:45:31 iDCzHercules CrBeTapSut Liêu 30
2353 14:45:32 ĐTBLạcNguyênSoái iSunLight Liêu 30
2354 14:45:32 vZj3nTjckD4jsU iKGzNaughtyboy Tống 36
2355 14:45:33 zCụcCứtMayMắn NMĐTuấnSeoulkr Tống 29
2356 14:45:34 Đàoooo iiCLasSixii Tống 52
2357 14:45:34 IooTiếpThịSữaooI LongTranhHổĐấu Liêu 32
2358 14:45:34 oooPéVũooo ZCanDyZ Tống 43
2359 14:45:37 iSTzTônNgộKhông Jx2zFolder Liêu 45
2360 14:45:38 XxPhieuXx99 jx2vnUHECpldf Liêu 9
2361 14:45:39 XiaoMin MyFenToms Liêu 21
2362 14:45:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 41
2363 14:45:40 Obamama HELIUM34 Tống 36
2364 14:45:40 oooPéVũooo ĐánhXongĐừngChạy Tống 44
2365 14:45:41 izHueManzi zF3zGaPkT3z Tống 25
2366 14:45:41 XDameLaAnh ĐTBLạcNguyênSoái Tống 17
2367 14:45:41 SoanCR IzCSxPause Liêu 28
2368 14:45:43 oooPéVũooo zTsunade Tống 45
2369 14:45:43 1StTaLaDa SinhRaĐểĂnHành Tống 15
2370 14:45:43 Jx2VôCực BeatBoy Liêu 50
2371 14:45:44 1StTaLaDa ZzNoNo1zz Tống 16
2372 14:45:45 0FF123 iDNzNaughtyboy Tống 17
2373 14:45:46 jx2LengKengIoI SoanCR Tống 14
2374 14:45:46 nghiadiaaaa TộVănĐạt Tống 14
2375 14:45:48 ButVaoMong 1StTaLaDa Liêu 25
2376 14:45:48 iSTzTônNgộKhông iSunLight Liêu 46
2377 14:45:49 LongTranhHổĐấu BịThíchBéNguyệt Tống 32
2378 14:45:51 iBắcTốngĐạiVương s2HậuNghệs2 Liêu 20
2379 14:45:54 cS2oBạchVôThường zxTungChuTich Liêu 55
2380 14:45:55 CrBeTapSut IooTiếpThịSữaooI Tống 20
2381 14:45:55 CMzDarkNight ZxyKẹOxyZ Tống 40
2382 14:45:55 zTsunade HoaiLyBeo Liêu 39
2383 14:45:55 zZMissSz iDCzHercules Tống 22
2384 14:45:55 iSTzHoàngĐế i79zNTH99 Liêu 30
2385 14:45:56 zZMissSz oS2oVôTìnhTiễn Tống 23
2386 14:45:57 ISxxDGCxWind nghiadiaaaa Liêu 46
2387 14:45:57 ISxxDGCxWind iAdonis Liêu 47
2388 14:45:58 XxPhieuXx99 vZj3nTjckD4jsU Liêu 10
2389 14:45:59 Đàoooo Jx2Shoul Tống 53
2390 14:45:59 XiaoMin phideptraiii Liêu 22
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 14:16:25 Jx2MTGzZ Tống
2 14:16:32 HắcYNhân Liêu
3 14:16:45 Jx2TyCut Tống
4 14:16:56 iHoaHồngĐen Liêu
5 14:17:06 iiCLasSixii Tống
6 14:17:11 iiiiMrThor Liêu
7 14:17:17 iSTzHoàngĐế Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:17:00 1 0
2 14:18:00 3 1
3 14:19:00 7 1
4 14:20:00 10 1
5 14:21:00 13 1
6 14:22:00 17 1
7 14:23:00 20 1
8 14:24:00 23 1
9 14:25:00 27 1
10 14:26:00 30 1
11 14:27:00 33 1
12 14:28:00 37 1
13 14:29:00 40 1
14 14:30:00 43 1
15 14:31:00 47 1
16 14:32:00 50 1
17 14:33:00 53 1
18 14:34:00 56 1
19 14:35:00 60 1
20 14:36:00 63 1
21 14:37:00 67 1
22 14:38:00 70 1
23 14:39:00 73 1
24 14:40:00 77 1
25 14:41:00 80 1
26 14:42:00 83 1
27 14:43:00 87 1
28 14:44:00 90 1
29 14:45:00 93 1
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 cS2oBạchVôThường Tống 55 3
2 Đàoooo Liêu 53 52
3 Jx2VôCực Tống 50 8
4 Jx2TyCut Tống 49 5
5 ISxxDGCxWind Tống 47 11
6 iSTzTônNgộKhông Tống 46 18
7 TộVănĐạt Tống 46 65
8 iMrMalthaelKID Liêu 45 6
9 oooPéVũooo Liêu 45 23
10 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 41 7
11 HELIUM34 Tống 41 39
12 iBlackGOKU Liêu 40 47
13 CMzDarkNight Liêu 40 29
14 zTsunade Tống 39 45
15 s2HậuNghệs2 Liêu 39 9
16 ThíchHoàThượng Tống 39 57
17 Jx2MTGzZ Tống 36 5
18 vZj3nTjckD4jsU Liêu 36 21
19 Obamama Liêu 36 10
20 McLaren720 Tống 35 27
21 SinhRaĐểĂnHành Tống 35 12
22 SzzMaiMaiYeuEm Tống 35 21
23 iiCLasSixii Tống 34 17
24 OFF1995 Liêu 33 12
25 LongTranhHổĐấu Liêu 32 23
26 IooTiếpThịSữaooI Tống 32 7
27 oS2oVôTìnhTiễn Tống 32 7
28 0reo0riginal Liêu 32 7
29 DoãnĐạiHiệp Liêu 31 18
30 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30 34
31 iHoaHồngĐen Liêu 30 24
32 iSTzHoàngĐế Tống 30 1
33 iDCzHercules Tống 30 15
34 zCụcCứtMayMắn Liêu 29 12
35 iHTzPhongNguyễn Tống 28 27
36 SoanCR Tống 28 24
37 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 28 20
38 zZThaoĐạiKa0612 Tống 28 24
39 izHueManzi Liêu 25 13
40 zXin1LanThuazz Liêu 25 20
41 ButVaoMong Tống 25 7
42 HoaiLyBeo Liêu 25 37
43 YÊuMộtVìSaO Tống 24 12
44 HắcYNhân Liêu 24 10
45 IzCSxPause Liêu 23 11
46 Sunflower1 Tống 23 19
47 zZMissSz Liêu 23 23
48 iiiiMrThor Liêu 22 16
49 XiaoMin Tống 22 2
50 ZzNoNo1zz Tống 21 50
51 iAdonis Liêu 20 20
52 BịThíchBéNguyệt Tống 20 45
53 CrBeTapSut Liêu 20 30
54 iBắcTốngĐạiVương Tống 20 15
55 oS2oCôDâuMa Liêu 19 3
56 zxTungChuTich Liêu 19 28
57 AmBuLanCe115 Tống 18 9
58 iiĐầuTrọc2Mái Tống 18 16
59 BeatBoy Liêu 18 21
60 ĐánhXongĐừngChạy Tống 18 28
61 iCkChịBóng Tống 17 43
62 XDameLaAnh Liêu 17 59
63 TuấnSeoulKr Tống 17 17
64 0FF123 Liêu 17 23
65 1StTaLaDa Liêu 16 18
66 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 16 5
67 ChanSut15cm Tống 16 21
68 QuyềnCướcVôDanh Tống 15 17
69 OreoOriginal Liêu 14 20
70 zizBútMa Tống 14 8
71 jx2LengKengIoI Liêu 14 19
72 Jx2zFolder Liêu 14 21
73 nghiadiaaaa Liêu 14 27
74 VoTongDaGai Liêu 13 14
75 iiNữaĐiMàAnh Liêu 13 26
76 MyFenToms Liêu 12 30
77 FwMzHeniken Tống 12 16
78 MrMinMin Liêu 12 17
79 iiHuTruc Liêu 11 24
80 iiLếuLều Liêu 10 17
81 XxPhieuXx99 Tống 10 17
82 NguyHiemCA Tống 9 12
83 Jx2acbdef2xJ Tống 9 18
84 iCàSaPhụcMaa Liêu 9 34
85 BoyonechapQT Liêu 9 19
86 Jx2Shoul Tống 9 24
87 i79zNTH99 Liêu 9 18
88 zF3zGaPkT3z Tống 9 8
89 DuongKenzz Tống 8 11
90 kingraop9 Liêu 8 10
91 zZLãoĐạiZz Liêu 7 24
92 VLTKRickKitVn Tống 7 8
93 GoodBoyAintFun Tống 7 7
94 phideptraiii Liêu 7 49
95 DGCmasDame Liêu 7 7
96 1BútNátAss Liêu 7 7
97 TaiSaoThe Tống 6 7
98 LườiSút Liêu 6 19
99 jx2vnUHECpldf Liêu 6 14
100 BạchChi Liêu 6 7
101 TaĐiTìmEm Tống 6 9
102 iTBxBinCôngTúa Liêu 6 9
103 IooGoodtalent Tống 6 8
104 manokchan Liêu 4 8
105 LôiĐộngCửuThiên Liêu 4 11
106 HaoKiet01 Tống 4 16
107 VìAiEmBỏAnh Tống 4 1
108 zzMrTèo Tống 4 7
109 HoàngThượng Tống 3 1
110 HaiConThằnLằnCon Tống 3 3
111 HútEmĐi Tống 3 9
112 INghệSỹLangThang Tống 3 1
113 phuongKUIGD Liêu 2 13
114 zF3zKFCzPkT3 Tống 2 41
115 iSunLight Liêu 2 10
116 OreoVanilla Liêu 1 7
117 AoxShin Tống 1 4
118 DrVulko Tống 1 15
119 ZCanDyZ Tống 1 8
120 NMĐTuấnSeoulkr Tống 1 10
121 iiVNkHOaiTo Liêu 1 16
122 i95RyxxxJoker Tống 1 4
123 LzinhNhi Tống 1 0
124 izMaNữGiấuTên Liêu 0 6
125 MGBMinhGiao Liêu 0 1
126 hahagirlbup Tống 0 1
127 Jx2MsAndarielKID Liêu 0 6
128 ZxyKẹOxyZ Tống 0 11
129 JxMàKhócVớiSầuxJ Tống 0 1
130 ooPéVũoo Liêu 0 1
131 SưTháiĐiBar Tống 0 2
132 ZzBestBuffzZ Liêu 0 1
133 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 9
134 ViSaoToiBuon Liêu 0 5
135 iDCzNaughtyGirl Tống 0 2
136 EErinConnor Tống 0 4
137 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 3
138 ThichYeuEm Tống 0 2
139 buikakaka Liêu 0 11
140 iKGzNaughtyboy Tống 0 15
141 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 0 9
142 zS2iRewind Liêu 0 1
143 iDNzNaughtyboy Tống 0 12
144 iDạThiênLăng Tống 0 18
145 oVzBàBánDưaHấu Liêu 0 8
146 VkThienTai Liêu 0 5
147 zzAnhTrungzz Liêu 0 2
148 sHPzzADAYzzzzz Tống 0 14
149 iTBxHoàngHậu Tống 0 4
150 XeRùaSiêuTốc Tống 0 6
151 xdamcanxa Liêu 0 30
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 14:46:30 Jx2TyCut 1 Tống 500
2 14:46:30 Jx2VôCực 2 Tống 500
3 14:46:30 ISxxDGCxWind 3 Tống 500
4 14:46:30 cS2oBạchVôThường 4 Tống 500
5 14:46:30 iMrMalthaelKID 5 Liêu 496
6 14:46:30 iSTzTônNgộKhông 6 Tống 480
7 14:46:30 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 7 Liêu 464
8 14:46:30 oooPéVũooo 8 Liêu 457
9 14:46:30 s2HậuNghệs2 9 Liêu 434
10 14:46:30 Đàoooo 10 Liêu 428
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:46:00 1746 29