Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 20 giờ ngày 15/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 20:01:02 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 20:01:02 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 20:01:03 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 20:01:03 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[3]:Liêu[1]
5 20:01:04 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[4]:Liêu[1]
6 20:01:07 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[5]:Liêu[1]
7 20:01:08 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Vip Tống[5]:Liêu[2]
8 20:01:11 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[2]
9 20:01:12 BanTrim Dương Môn Cung Kỵ Tống Vip Tống[7]:Liêu[2]
10 20:01:14 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[8]:Liêu[2]
11 20:01:14 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[8]:Liêu[3]
12 20:01:19 oS2oBạchVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[9]:Liêu[3]
13 20:01:19 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[9]:Liêu[4]
14 20:01:21 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[10]:Liêu[4]
15 20:01:22 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[11]:Liêu[4]
16 20:01:23 MịĐànChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Vip Tống[11]:Liêu[5]
17 20:01:29 VirusSiDa Côn Lôn Thiên Sư Liêu Vip Tống[11]:Liêu[6]
18 20:01:31 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 20:01:31 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 20:01:31 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 20:01:31 CoDocSauBo Tà Độc Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 20:01:31 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 20:01:31 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 20:01:31 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 20:01:32 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 20:01:32 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 20:01:32 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 20:01:32 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 20:01:32 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 20:01:33 xMrMinhx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 20:01:33 iNSzCuTin Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[14]
32 20:01:33 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 20:01:33 JxIITháiThiênBảo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[15]
34 20:01:33 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 20:01:33 ChiếcBụngĐói Tà Độc Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 20:01:34 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 20:01:34 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 20:01:35 Applee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 20:01:35 o0oThiếuLâmBút Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 20:01:35 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 20:01:35 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 20:01:35 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 20:01:35 xXHunterXx Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 20:01:36 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 20:01:36 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 20:01:37 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 20:01:37 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 20:01:38 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 20:01:38 CrazyMango Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 20:01:39 Kajimazxc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 20:01:40 ZzzNgáoVlzzZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 20:01:40 ThuỳLinh Tà Độc Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 20:01:41 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[28]:Liêu[25]
54 20:01:41 ShinBustBi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[26]
55 20:01:41 TKY001 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[29]:Liêu[26]
56 20:01:41 khongten98 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 20:01:41 xXSongVuXx Nga My tục gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 20:01:43 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 20:01:43 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 20:01:43 TiếnĐẹpZaj Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 20:01:44 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 20:01:45 iBôngDoubleNắc Nga My phật gia Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 20:01:45 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 20:01:47 iPanPrince Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 20:01:48 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 20:01:48 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 20:01:48 MắmDĩTHõa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 20:01:51 OreoCheese Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 20:01:52 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 20:01:52 iiHPzHoangTrang Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 20:01:53 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 20:01:53 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 20:01:54 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 20:01:55 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 20:01:56 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 20:01:59 xDameLaChet Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 20:01:59 iMatchaTràXanh Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 20:02:06 S2iiHuyiiMonster Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 20:02:06 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[41]:Liêu[38]
80 20:02:06 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 20:02:06 So1LaoCai Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 20:02:07 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 20:02:07 NgũLinhTán Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[43]:Liêu[40]
84 20:02:08 izPaYou Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[41]
85 20:02:08 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[44]:Liêu[41]
86 20:02:08 iXiệcHôngkkkkk Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 20:02:08 zZLãoĐạiZz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 20:02:10 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[43]
89 20:02:10 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[44]
90 20:02:11 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[45]:Liêu[45]
91 20:02:13 JkHuyiMonsterkJ Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[45]:Liêu[46]
92 20:02:15 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[47]
93 20:02:16 iMaNhânTrảo Tà Độc Liêu Thường Tống[45]:Liêu[48]
94 20:02:16 iSaoEmQuênAnhS2 Tà Độc Liêu Thường Tống[45]:Liêu[49]
95 20:02:18 BomieĐạiHiệp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[49]
96 20:02:18 CandyCollection Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[49]
97 20:02:20 iZLếuLềuZi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[50]
98 20:02:21 0oFire Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[51]
99 20:02:21 ZXiiiKotex Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[52]
100 20:02:21 iKGzMaiMaiYeuEm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[48]:Liêu[52]
101 20:02:22 phientuthanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[52]
102 20:02:23 iHrcHiệpHằng99 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[53]
103 20:02:24 oOoTLQ01oOo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[50]:Liêu[53]
104 20:02:26 oS2oDy18Age Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[54]
105 20:02:28 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[50]:Liêu[55]
106 20:02:28 LaoTu01 Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[51]:Liêu[55]
107 20:02:30 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[51]:Liêu[56]
108 20:02:39 iS2TuanSeoulDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[52]:Liêu[56]
109 20:02:39 Jx2AnhEmXDame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[57]
110 20:02:39 TiểuThiênThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[53]:Liêu[57]
111 20:02:39 iSaoEmLạiKhócS2 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[53]:Liêu[58]
112 20:02:55 Mrsliver Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[58]
113 20:02:55 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[54]:Liêu[59]
114 20:02:56 NhócVíp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[59]
115 20:02:57 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[55]:Liêu[60]
116 20:03:06 GiàngAXúa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 20:03:06 oS2oKẹoJx2zS2o Nga My tục gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[61]
118 20:03:06 TylerTo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 20:03:06 Jx2Hacmorica Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 20:03:08 TieuMap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 20:03:08 SúcVậtKhánhHòa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[58]:Liêu[63]
122 20:03:14 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[59]:Liêu[63]
123 20:03:14 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[59]:Liêu[64]
124 20:03:21 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 20:03:22 izZPeYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[60]:Liêu[65]
126 20:03:29 izzDCMEizTLQ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 20:03:29 NMDzMissLiLy Nga My tục gia Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 20:03:36 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 20:03:36 iiCycloLovez Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 20:03:42 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 20:03:42 iiVôDanhTăng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 20:03:42 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 20:03:43 iZiOzinTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 20:03:43 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 20:03:43 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 20:03:51 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 20:03:51 xSoáiTỷx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 20:03:52 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 20:03:52 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 20:03:59 HELIUM34 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 20:03:59 DươngHạoThiên Tà Độc Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 20:04:03 IQzzNguyHiem6789 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 20:04:03 S2oSugarBabyoS2o Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 20:04:09 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 20:04:09 zzTiểuBút Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 20:04:10 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 20:04:10 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 20:04:13 Huyvadongbon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 20:04:13 iiiiMrThor Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 20:04:16 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 20:04:16 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 20:04:17 ChấtTừngVACSút Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 20:04:17 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[74]:Liêu[79]
154 20:04:19 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 20:04:19 iChuBáThông Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 20:04:22 BanhBeoo Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 20:04:22 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 20:04:25 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 20:04:25 ISxxChangXongHúp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 20:04:31 iiiSiêuNhânGao Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 20:04:31 5DOcdocnhat Hiệp Độc Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 20:04:31 Jx2VuNuChanNgan Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 20:04:32 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 20:04:39 ThiếuDươngQuyết Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 20:04:39 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[81]:Liêu[84]
166 20:04:39 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 20:04:39 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 20:04:55 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 20:04:55 vZj3nTjckD4jsU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 20:04:57 zTrầnTốUyênz Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 20:04:57 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 20:05:02 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 20:05:03 ISxxĐẹpTrai20cm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 20:05:06 iBướmSiêuPéi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 20:05:06 ThuokLao Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 20:05:20 NoBiTa9374 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 20:05:21 oZZTừCẩmHuyZZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 20:05:30 iiZGDC123Cho Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 20:05:30 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 20:05:32 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 20:05:33 MGBMinhGiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 20:05:37 BKVz1102i Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 20:05:37 oS2oVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 20:05:38 ThienTonNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 20:05:38 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 20:05:47 nammoadiph Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 20:05:48 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 20:06:01 jx2ÔngTrùmMaTúy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 20:06:01 zzTieuTienNMK Nga My phật gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 20:06:02 ThíchDùngChân Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 20:06:02 dgcVui Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[94]:Liêu[97]
192 20:06:02 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 20:06:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 20:06:24 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 20:06:24 NgườiĐượcChọn Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 20:06:38 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 20:06:38 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 20:06:41 iHuyềnThoại Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 20:06:41 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 20:06:42 jx2LengKengIoI Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 20:06:42 iChúTiến Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 20:06:52 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 20:06:52 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 20:07:05 TieuLoi Tà Độc Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 20:07:05 Jx2BáCháyBọChét Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
206 20:07:16 HKTzPhat3Dit Nga My phật gia Tống Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 20:07:16 RaiderSonic Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[101]:Liêu[106]
208 20:08:09 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[102]:Liêu[106]
209 20:08:09 SSTLTSS Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[102]:Liêu[107]
210 20:08:14 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[103]:Liêu[107]
211 20:08:15 BuffKTC50ok Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[103]:Liêu[108]
212 20:08:15 ChắcAiĐóSẽNằm Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 20:08:15 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[104]:Liêu[109]
214 20:08:16 KingHurt Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[105]:Liêu[109]
215 20:08:16 DanGayTaiBo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[105]:Liêu[110]
216 20:08:21 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[106]:Liêu[110]
217 20:08:22 TNCTưGàLôi Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[106]:Liêu[111]
218 20:08:25 HoanCa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[107]:Liêu[111]
219 20:08:26 Jx2Apoloz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[107]:Liêu[112]
220 20:08:28 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[108]:Liêu[112]
221 20:08:28 MingMing Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[108]:Liêu[113]
222 20:08:55 1stMinhLong9X Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[109]:Liêu[113]
223 20:08:56 jx2Apolo Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[109]:Liêu[114]
224 20:08:56 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[110]:Liêu[114]
225 20:08:57 ALaBeoBeoz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[110]:Liêu[115]
226 20:09:05 T9SieuMau Nga My tục gia Tống Thường Tống[111]:Liêu[115]
227 20:09:07 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[111]:Liêu[116]
228 20:09:17 iGàzPKz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[112]:Liêu[116]
229 20:09:17 ziMrKotexx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[112]:Liêu[117]
230 20:09:28 ZĐộTaKhôngĐộNàng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[113]:Liêu[117]
231 20:09:28 iiLếuLều Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[113]:Liêu[118]
232 20:09:32 zIzKingHorse Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[114]:Liêu[118]
233 20:09:33 ĐànHayQuáTrời Nga My tục gia Liêu Thường Tống[114]:Liêu[119]
234 20:09:33 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[115]:Liêu[119]
235 20:09:34 TànCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[115]:Liêu[120]
236 20:09:46 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[116]:Liêu[120]
237 20:09:46 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[116]:Liêu[121]
238 20:10:02 ConChimNon Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[117]:Liêu[121]
239 20:10:03 BuồnCủaAnh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[117]:Liêu[122]
240 20:10:13 jxx2TaiChuTich Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[118]:Liêu[122]
241 20:10:14 BoomID Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[118]:Liêu[123]
242 20:10:32 1ButPhotShit Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[119]:Liêu[123]
243 20:10:33 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[119]:Liêu[124]
244 20:10:34 MìXàoGiònZp Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[120]:Liêu[124]
245 20:10:36 iSaoEmLạiQuênS2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[120]:Liêu[125]
246 20:10:37 CellPhoneS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[121]:Liêu[125]
247 20:11:22 AoxShin Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[122]:Liêu[125]
248 20:11:25 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[123]:Liêu[125]
249 20:11:35 oS2oAnnabella Cái Bang Ô Y Liêu Thường Tống[123]:Liêu[126]
250 20:11:39 ZzYury Tà Độc Tống Thường Tống[124]:Liêu[126]
251 20:11:43 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[124]:Liêu[127]
252 20:11:51 1stProJaV Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[125]:Liêu[127]
253 20:11:57 NgânTuyết Tà Độc Liêu Thường Tống[125]:Liêu[128]
254 20:12:06 TraiHọDương Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[126]:Liêu[128]
255 20:12:10 ZZVInhdeptraiZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[127]:Liêu[128]
256 20:12:14 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[127]:Liêu[129]
257 20:12:40 No1TinhDonCoixZZ Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[127]:Liêu[130]
258 20:12:51 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[127]:Liêu[131]
259 20:13:10 Jx2BeNho Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[127]:Liêu[132]
260 20:14:07 oS2oLuvA Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[128]:Liêu[132]
261 20:14:08 Puppykkk Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[129]:Liêu[132]
262 20:14:08 ZxxAmMaCongxxZ Nga My tục gia Liêu Thường Tống[129]:Liêu[133]
263 20:14:17 KhacThiep Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[129]:Liêu[134]
264 20:14:20 1stKiemMaPK Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[130]:Liêu[134]
265 20:14:22 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[130]:Liêu[135]
266 20:14:43 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[131]:Liêu[135]
267 20:14:43 TrọcVàoĐít Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[131]:Liêu[136]
268 20:15:10 bodeoso22 Thiếu Lâm Tục gia Tống Thường Tống[132]:Liêu[136]
269 20:15:11 ChuThịLan Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[132]:Liêu[137]
270 20:15:21 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[133]:Liêu[137]
271 20:15:24 BéMớiLớn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[133]:Liêu[138]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 60
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 44
3 Minh Giáo Trận Binh Liêu 15
4 Minh Giáo Trận Binh Tống 15
5 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 13
6 Dương Môn Cung Kỵ Tống 12
7 Nga My tục gia Liêu 11
8 Nga My phật gia Liêu 10
9 Võ Đang tục gia Liêu 10
10 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 10
11 Tà Độc Liêu 9
12 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 9
13 Nga My tục gia Tống 8
14 Võ Đang tục gia Tống 8
15 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 7
16 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
17 Tà Độc Tống 5
18 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 5
19 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 4
20 Nga My phật gia Tống 3
21 Thiếu Lâm Tục gia Tống 1
22 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
23 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
24 Võ Đang đạo gia Liêu 1
25 Hiệp Độc Liêu 1
26 Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu 1
27 Cái Bang Ô Y Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 20:16:59 99 109
2 20:17:59 104 110
3 20:18:59 108 112
4 20:19:59 104 109
5 20:20:59 102 111
6 20:21:59 103 110
7 20:22:59 106 112
8 20:23:59 108 110
9 20:24:59 106 112
10 20:25:59 108 112
11 20:26:59 109 114
12 20:28:00 108 112
13 20:28:59 108 112
14 20:29:59 107 111
15 20:30:59 106 112
16 20:31:59 106 109
17 20:32:59 104 109
18 20:33:59 103 109
19 20:35:00 96 108
20 20:35:59 89 109
21 20:36:59 85 108
22 20:37:59 82 105
23 20:38:59 82 108
24 20:39:59 81 107
25 20:40:59 80 106
26 20:41:59 80 103
27 20:43:00 79 104
28 20:43:59 80 105
29 20:44:59 79 103
30 20:45:59 81 100
31 20:46:59 75 101
32 20:47:59 75 99
33 20:48:59 78 100
34 20:49:59 78 97
35 20:50:59 78 96
36 20:51:59 77 97
37 20:52:59 72 99
38 20:53:59 75 98
39 20:54:59 74 98
40 20:55:59 75 98
41 20:56:59 76 96
42 20:57:59 77 95
43 20:58:59 79 95
44 20:59:59 77 97
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 20:16:43 iS2TuanSeoulDGC Tống
2 20:17:02 iiiiMrThor Liêu
3 20:17:40 iiiSatThuPKzzz Tống
4 20:18:14 iiiiMrThor Liêu
5 20:19:40 HoàngThượng Tống
6 20:20:27 iMrMalthaelKID Liêu
7 20:21:31 iiiSatThuPKzzz Tống
8 20:21:34 OreoCheese Liêu
9 20:22:01 zCụcCứtMayMắn Liêu
10 20:23:00 HaiConThằnLằnCon Tống
11 20:23:33 LaoTu01 Tống
12 20:24:01 iiiiMrThor Liêu
13 20:25:02 VolamVosongzz Tống
14 20:25:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
15 20:26:44 xXHunterXx Tống
16 20:27:44 iiiiMrThor Liêu
17 20:29:10 iSTzHoàngĐế Tống
18 20:29:52 oS2oVDB Liêu
19 20:31:17 iDCzHercules Tống
20 20:32:07 zCụcCứtMayMắn Liêu
21 20:33:15 SanjiVDB Tống
22 20:34:10 iiiiMrThor Liêu
23 20:35:31 Sunflower1 Tống
24 20:36:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
25 20:37:34 IooTiếpThịSữaooI Tống
26 20:38:08 zCụcCứtMayMắn Liêu
27 20:38:41 iiiiMrThor Liêu
28 20:39:06 IooTiếpThịSữaooI Tống
29 20:41:01 VirusSiDa Liêu
30 20:42:32 LaoTu01 Tống
31 20:43:38 1stProJaV Tống
32 20:44:05 zZzGCLZzZ Liêu
33 20:45:54 FwMzHeniken Tống
34 20:46:44 iiiiMrThor Liêu
35 20:49:36 oOoTLQ01oOo Tống
36 20:50:25 xMrMinhx Liêu
37 20:52:02 BéMớiLớn Liêu
38 20:52:19 iKGzMaiMaiYeuEm Tống
39 20:52:46 LaoTu01 Tống
40 20:54:04 ThuokLao Liêu
41 20:54:39 ooPéVũoo Liêu
42 20:54:53 iKGzMaiMaiYeuEm Tống
43 20:55:21 iSTzHoàngĐế Tống
44 20:55:45 iiiiMrThor Liêu
45 20:56:23 Sunflower1 Tống
46 20:56:58 xMrMinhx Liêu
47 20:59:50 HELIUM34 Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 20:17:39 442 670
2 20:19:19 1376 1905
3 20:20:59 2229 3117
4 20:22:39 3397 4172
5 20:24:19 4445 5263
6 20:25:59 5339 6605
7 20:27:39 6470 8045
8 20:29:19 7325 9079
9 20:30:59 8175 10541
10 20:32:39 8803 11657
11 20:34:19 9769 12917
12 20:35:59 10341 14118
13 20:37:39 11279 15091
14 20:39:19 12015 16338
15 20:40:59 12870 17566
16 20:42:39 13784 18387
17 20:44:19 14196 19130
18 20:45:59 14749 20164
19 20:47:39 15508 21027
20 20:49:20 16299 21630
21 20:50:59 16932 22382
22 20:52:39 17647 23000
23 20:54:19 17994 23695
24 20:55:59 18360 24495
25 20:57:39 18809 25154
26 20:59:19 19280 25720
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 20:20:59 BịThíchBéNguyệt 1 Tống 260
2 20:20:59 Kajimazxc 2 Liêu 191
3 20:20:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 3 Liêu 161
4 20:20:59 Jx2VôCực 4 Tống 147
5 20:20:59 jXzMaCungzXj 5 Liêu 124
6 20:20:59 OreoOriginal 6 Liêu 119
7 20:20:59 ooPéVũoo 7 Liêu 115
8 20:20:59 ImConGáiChủTịch 8 Liêu 101
9 20:20:59 s2HậuNghệs2 9 Liêu 97
10 20:20:59 iiHPzHoangTrang 10 Liêu 94
11 20:30:59 OreoCheese 1 Liêu 992
12 20:30:59 BịThíchBéNguyệt 2 Tống 679
13 20:30:59 Kajimazxc 3 Liêu 428
14 20:30:59 B52PriseStop 4 Liêu 387
15 20:30:59 Jx2AnhEmXDame 5 Liêu 354
16 20:30:59 iiCycloLovez 6 Liêu 350
17 20:30:59 iiHPzHoangTrang 7 Liêu 347
18 20:30:59 nPhogThảoPhương 8 Tống 323
19 20:30:59 iiiiMrThor 9 Liêu 307
20 20:30:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 10 Liêu 304
21 20:40:59 BịThíchBéNguyệt 1 Tống 832
22 20:40:59 s2HậuNghệs2 2 Liêu 658
23 20:40:59 Kajimazxc 3 Liêu 655
24 20:40:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 4 Liêu 633
25 20:40:59 iiHPzHoangTrang 5 Liêu 602
26 20:40:59 iiCycloLovez 6 Liêu 590
27 20:40:59 SanjiVDB 7 Tống 529
28 20:40:59 OreoOriginal 8 Liêu 521
29 20:40:59 Obamama 9 Liêu 506
30 20:40:59 Jx2AnhEmXDame 10 Liêu 487
31 20:50:59 BịThíchBéNguyệt 1 Tống 984
32 20:50:59 iiCycloLovez 2 Liêu 894
33 20:50:59 iMrMalthaelKID 3 Liêu 874
34 20:50:59 Kajimazxc 4 Liêu 862
35 20:50:59 s2HậuNghệs2 5 Liêu 853
36 20:50:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 6 Liêu 780
37 20:50:59 zCụcCứtMayMắn 7 Liêu 775
38 20:50:59 OreoOriginal 8 Liêu 767
39 20:50:59 SanjiVDB 9 Tống 729
40 20:50:59 ISxxChangXongHúp 10 Liêu 723
41 21:01:29 Kajimazxc 1 Liêu 1000
42 21:01:29 zCụcCứtMayMắn 2 Liêu 1000
43 21:01:29 iMrMalthaelKID 3 Liêu 1000
44 21:01:29 BịThíchBéNguyệt 4 Tống 1000
45 21:01:29 iiCycloLovez 5 Liêu 1000
46 21:01:29 OreoCheese 6 Liêu 1000
47 21:01:29 OreoOriginal 7 Liêu 951
48 21:01:29 ISxxChangXongHúp 8 Liêu 933
49 21:01:29 s2HậuNghệs2 9 Liêu 903
50 21:01:29 iiiiMrThor 10 Liêu 836
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 21:00:59 19690 26109