Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 15 giờ ngày 15/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 15:01:03 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 15:01:03 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 15:01:03 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 15:01:03 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 15:01:03 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 15:01:04 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[0]
7 15:01:07 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[7]:Liêu[0]
8 15:01:08 oS2oBạchVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[8]:Liêu[0]
9 15:01:10 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[9]:Liêu[0]
10 15:01:11 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[10]:Liêu[0]
11 15:01:12 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[11]:Liêu[0]
12 15:01:13 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[12]:Liêu[0]
13 15:01:14 Jx2JaVaNjVLx Minh Giáo Trận Binh Liêu Vip Tống[12]:Liêu[1]
14 15:01:15 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Vip Tống[13]:Liêu[1]
15 15:01:16 MrHuyCs Tà Độc Tống Vip Tống[14]:Liêu[1]
16 15:01:20 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[15]:Liêu[1]
17 15:01:23 MrHuyNmk Nga My phật gia Tống Vip Tống[16]:Liêu[1]
18 15:01:25 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[17]:Liêu[1]
19 15:01:31 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[18]:Liêu[1]
20 15:01:32 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[2]
21 15:01:35 NguoiXaLa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[3]
22 15:01:35 iPanPrince Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[4]
23 15:01:37 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[5]
24 15:01:37 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[6]
25 15:01:37 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[18]:Liêu[7]
26 15:01:38 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[8]
27 15:01:38 DynóiHello Hiệp Độc Liêu Thường Tống[18]:Liêu[9]
28 15:01:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[18]:Liêu[10]
29 15:01:41 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[11]
30 15:01:43 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[12]
31 15:01:44 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 15:01:47 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 15:01:47 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[15]
34 15:01:47 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 15:01:47 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 15:01:47 zzlongphungxx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 15:01:48 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 15:01:48 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 15:01:48 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 15:01:48 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 15:01:48 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 15:01:53 iS2iImSoSad Nga My tục gia Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 15:01:53 xDameLaChet Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 15:01:55 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 15:01:56 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 15:01:56 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 15:01:57 iĐánhĐâuThuaĐó Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 15:01:57 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 15:01:57 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 15:01:58 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 15:01:58 iIMelinaStrumpIi Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 15:01:59 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 15:01:59 XdameCs Tà Độc Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 15:01:59 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 15:01:59 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 15:02:00 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 15:02:01 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 15:02:01 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 15:02:01 ST1oYenNhi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 15:02:02 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 15:02:02 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[29]
62 15:02:02 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 15:02:03 ThienTonNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 15:02:05 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 15:02:05 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 15:02:06 Youtuber Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 15:02:06 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 15:02:06 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 15:02:06 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 15:02:08 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 15:02:08 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 15:02:09 i79zDGCz99 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 15:02:09 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 15:02:10 0FF123 Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 15:02:10 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 15:02:11 Jx2GaSutCuoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 15:02:11 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[37]
78 15:02:11 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 15:02:11 ThịnhCurly Tà Độc Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 15:02:15 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 15:02:16 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[39]
82 15:02:16 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 15:02:17 1CõiMìnhTa Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 15:02:20 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 15:02:20 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 15:02:22 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 15:02:22 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 15:02:24 iSunLight Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 15:02:24 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 15:02:25 s2HằngNgaS2 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 15:02:25 izLínhMộtMắt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 15:02:25 ZzThiensszZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 15:02:25 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 15:02:26 iiCycloLovez Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 15:02:26 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[46]
96 15:02:26 GiangBiệtHạc Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 15:02:26 asCSSSSS Tà Độc Liêu Thường Tống[50]:Liêu[47]
98 15:02:26 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 15:02:27 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 15:02:30 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 15:02:30 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 15:02:34 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 15:02:34 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 15:02:35 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 15:02:36 iIiJonathaniIi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 15:02:40 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 15:02:40 ChiếcBụngĐói Tà Độc Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 15:02:52 iNguyễnThuỳLinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 15:02:52 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 15:02:54 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 15:02:55 LeeCaca Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 15:02:59 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 15:03:01 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 15:03:11 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 15:03:11 JX2Loki Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 15:03:13 ZXiiiKotex Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 15:03:13 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 15:03:31 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 15:03:32 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 15:03:40 iSaoEmQuênAnhS2 Tà Độc Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 15:03:41 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 15:04:24 oxoSờÂmĐạoSỹooo Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 15:04:24 TheMarshal Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 15:04:24 BòNướngCục Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 15:04:24 Jx2LokiCs Tà Độc Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 15:04:29 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 15:04:31 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 15:04:44 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 15:04:48 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[63]
130 15:04:49 Jx2TLQyEp Đường Môn Châm Tống Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 15:04:59 laychuaanme Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[64]
132 15:05:03 Pino911 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[65]
133 15:05:12 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[68]:Liêu[65]
134 15:05:16 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[68]:Liêu[66]
135 15:05:20 zPhuongTuz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[68]:Liêu[67]
136 15:05:25 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[69]:Liêu[67]
137 15:05:26 MộtTiễnXuyênTim Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[69]:Liêu[68]
138 15:05:27 GarenaTV Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[69]:Liêu[69]
139 15:05:38 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[70]
140 15:05:39 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[71]
141 15:05:44 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[72]
142 15:05:51 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 15:05:56 DanGayTaiBo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 15:06:14 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 15:06:28 KiemVoTinh Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 15:06:29 ChịThỏNgọc Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 15:06:30 DarkKing Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 15:06:37 Chorono Tà Độc Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 15:06:42 CrBeTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 15:06:44 BomieK Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 15:06:47 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[74]:Liêu[77]
152 15:06:57 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[77]
153 15:07:15 iS2iQuyềnStyle Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[77]
154 15:07:37 SutChetMeMay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[78]
155 15:08:00 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[77]:Liêu[78]
156 15:08:08 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[79]
157 15:08:17 ConChimNon Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[79]
158 15:08:21 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[80]
159 15:08:41 iSiêuKhủngLong Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[79]:Liêu[80]
160 15:08:58 jx2PhuDuzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[81]
161 15:09:11 SútVỡĐầu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[81]
162 15:09:13 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[82]
163 15:09:22 OnGiaZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[83]
164 15:09:46 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[81]:Liêu[83]
165 15:09:46 jx2PhuDuz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[81]:Liêu[84]
166 15:10:01 trumsver Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 15:10:08 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[82]:Liêu[85]
168 15:10:20 idolVl2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[85]
169 15:10:24 aaaaJX2VNaaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[83]:Liêu[86]
170 15:10:26 HậnĐờiVìYêuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[86]
171 15:10:30 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[86]
172 15:11:07 Êconcho Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[86]
173 15:11:14 iKuDen Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[86]:Liêu[87]
174 15:11:23 zXin1LanThuazz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[86]:Liêu[88]
175 15:11:30 MGBmax Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[86]:Liêu[89]
176 15:12:13 IzBirdpro Nga My phật gia Tống Thường Tống[87]:Liêu[89]
177 15:12:36 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[87]:Liêu[90]
178 15:12:38 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 15:12:46 VũNữThoátY Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[88]:Liêu[91]
180 15:12:53 iiS2iiDarkPower Tà Độc Tống Thường Tống[89]:Liêu[91]
181 15:13:00 s2zLuffy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[91]
182 15:13:09 HỏiVìSao Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[91]
183 15:13:17 GafGoo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[92]
184 15:13:40 HoaiLyBeo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[93]
185 15:13:44 iSaoEmQuênNhauS2 Hiệp Độc Liêu Thường Tống[91]:Liêu[94]
186 15:14:01 Spreadsheets Nga My tục gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 15:14:10 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[92]:Liêu[95]
188 15:14:30 Obamama Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[93]:Liêu[95]
189 15:14:33 iGoodNight Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[94]:Liêu[95]
190 15:14:45 ChuyenTNC Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[96]
191 15:14:47 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[94]:Liêu[97]
192 15:15:06 GaMaDanhLamChi Đường Môn Châm Liêu Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 15:15:27 S99BabyShark Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 42
2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 34
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 11
4 Tà Độc Tống 9
5 Minh Giáo Trận Binh Tống 9
6 Nga My tục gia Liêu 8
7 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 7
8 Võ Đang tục gia Tống 7
9 Minh Giáo Trận Binh Liêu 7
10 Võ Đang tục gia Liêu 6
11 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
12 Nga My phật gia Tống 6
13 Dương Môn Cung Kỵ Tống 5
14 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 5
15 Nga My phật gia Liêu 5
16 Tà Độc Liêu 4
17 Nga My tục gia Tống 4
18 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 4
19 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 3
20 Thúy Yên Linh Nữ Tống 3
21 Hiệp Độc Liêu 2
22 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
23 Đường Môn Châm Tống 1
24 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
25 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
26 Đường Môn Châm Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 15:16:59 79 83
2 15:17:59 81 83
3 15:18:59 81 84
4 15:19:59 76 78
5 15:20:59 78 81
6 15:21:59 78 79
7 15:22:59 79 78
8 15:23:59 80 79
9 15:24:59 81 79
10 15:25:59 81 79
11 15:26:59 81 80
12 15:27:59 81 81
13 15:28:59 82 82
14 15:29:59 82 81
15 15:30:59 82 79
16 15:31:59 81 77
17 15:32:59 80 78
18 15:33:59 80 81
19 15:34:59 81 79
20 15:35:59 82 79
21 15:36:59 82 78
22 15:37:59 82 77
23 15:38:59 82 77
24 15:39:59 80 75
25 15:40:59 80 77
26 15:41:59 81 77
27 15:42:59 81 76
28 15:43:59 80 73
29 15:44:59 79 74
30 15:45:59 78 73
31 15:46:59 77 72
32 15:47:59 77 72
33 15:48:59 77 74
34 15:49:59 77 73
35 15:50:59 77 75
36 15:51:59 76 75
37 15:52:59 76 75
38 15:53:59 76 76
39 15:54:59 75 75
40 15:55:59 76 76
41 15:56:59 76 75
42 15:57:59 74 73
43 15:58:59 75 74
44 15:59:59 75 74
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 15:16:17 zCụcCứtMayMắn Liêu
2 15:17:05 zTsunade Tống
3 15:17:26 GarenaTV Liêu
4 15:18:14 Obamama Tống
5 15:18:55 B52PriseStop Liêu
6 15:19:40 zTsunade Tống
7 15:20:44 B52PriseStop Liêu
8 15:21:32 zTsunade Tống
9 15:21:50 NVĐhnvlIITheBest Liêu
10 15:22:00 zTsunade Tống
11 15:22:49 NVĐhnvlIITheBest Liêu
12 15:23:43 zTsunade Tống
13 15:24:31 NVĐhnvlIITheBest Liêu
14 15:25:14 KiemVoTinh Liêu
15 15:25:48 Jx2ChanSutPro Tống
16 15:26:41 ZXiiiKotex Liêu
17 15:27:37 idolVl2 Tống
18 15:27:51 iIiJonathaniIi Tống
19 15:28:55 NVĐhnvlIITheBest Liêu
20 15:29:13 KiemVoTinh Liêu
21 15:29:27 zTsunade Tống
22 15:30:48 NVĐhnvlIITheBest Liêu
23 15:31:32 Jx2TLQyEp Tống
24 15:32:46 Youtuber Liêu
25 15:33:32 ST1oYenNhi Tống
26 15:33:38 cS2oBạchVôThường Tống
27 15:35:54 iPanPrince Liêu
28 15:36:24 TheMarshal Tống
29 15:37:27 Youtuber Liêu
30 15:37:48 ST1oYenNhi Tống
31 15:38:33 MGBmax Liêu
32 15:39:11 Jx2TyCut Tống
33 15:40:30 Youtuber Liêu
34 15:40:35 iSTzHoàngĐế Tống
35 15:40:43 KiemVoTinh Liêu
36 15:41:20 OFF1995 Liêu
37 15:41:24 iSTzHoàngĐế Tống
38 15:43:02 Jx2TLQyEp Tống
39 15:44:22 iizThayChuaMeGai Liêu
40 15:44:29 cS2oBạchVôThường Tống
41 15:45:33 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Liêu
42 15:45:44 sSunFlower Tống
43 15:48:17 KiemVoTinh Liêu
44 15:48:28 iiiCaVeChuaiii Tống
45 15:48:59 OnGtUoNg Liêu
46 15:49:06 iSTzHoàngĐế Tống
47 15:49:58 KiemVoTinh Liêu
48 15:50:23 iSunLight Liêu
49 15:50:35 HoàngThượng Tống
50 15:51:47 izHueManzi Liêu
51 15:51:52 HoàngThượng Tống
52 15:53:00 s2HậuNghệs2 Liêu
53 15:53:05 xXxMrHuyXxX Tống
54 15:53:27 s2HậuNghệs2 Liêu
55 15:53:41 iSTzHoàngĐế Tống
56 15:54:06 OFF1995 Liêu
57 15:54:30 iSTzHoàngĐế Tống
58 15:56:53 NVĐhnvlIITheBest Liêu
59 15:57:07 LeeCaca Tống
60 15:57:07 xXxMrHuyXxX Tống
61 15:58:17 NVĐhnvlIITheBest Liêu
62 15:58:22 xXxMrHuyXxX Tống
63 15:58:33 izHueManzi Liêu
64 15:58:42 HoàngThượng Tống
65 15:59:38 NVĐhnvlIITheBest Liêu
66 15:59:48 iSTzTônNgộKhông Tống
67 16:00:18 MGBmax Liêu
68 16:00:45 HoàngThượng Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 15:17:39 538 595
2 15:19:19 1604 1382
3 15:20:59 2684 2071
4 15:22:39 3507 3181
5 15:24:19 4268 3964
6 15:25:59 5084 4797
7 15:27:39 5954 5748
8 15:29:19 6728 6452
9 15:30:59 7414 7373
10 15:32:39 8335 8005
11 15:34:19 9129 8781
12 15:35:59 10220 9472
13 15:37:39 11122 10248
14 15:39:19 11652 11145
15 15:40:59 12568 12009
16 15:42:39 13253 12666
17 15:44:19 14182 13469
18 15:45:59 14862 14021
19 15:47:39 15618 14662
20 15:49:19 16377 15633
21 15:50:59 17321 16437
22 15:52:39 18036 17337
23 15:54:19 18913 18130
24 15:55:59 19706 18695
25 15:57:39 20444 19311
26 15:59:19 21156 20145
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 15:20:59 IiChúTiễuĐaTình 1 Tống 248
2 15:20:59 BịThíchBéNguyệt 2 Tống 226
3 15:20:59 Jx2TyCut 3 Tống 202
4 15:20:59 Youtuber 4 Liêu 191
5 15:20:59 zTsunade 5 Tống 136
6 15:20:59 NVĐhnvlIITheBest 6 Liêu 130
7 15:20:59 zCụcCứtMayMắn 7 Liêu 128
8 15:20:59 B52PriseStop 8 Liêu 123
9 15:20:59 iBlackGOKU 9 Liêu 120
10 15:20:59 BeTapXdame11o 10 Tống 119
11 15:30:59 Youtuber 1 Liêu 565
12 15:30:59 Jx2TyCut 2 Tống 502
13 15:30:59 IiChúTiễuĐaTình 3 Tống 444
14 15:30:59 s2HậuNghệs2 4 Liêu 437
15 15:30:59 zCụcCứtMayMắn 5 Liêu 358
16 15:30:59 zTsunade 6 Tống 334
17 15:30:59 zPhuongTuz 7 Liêu 308
18 15:30:59 BeTapXdame11o 8 Tống 296
19 15:30:59 iManboHieuThuBa 9 Liêu 291
20 15:30:59 HắcYNhân 10 Liêu 284
21 15:40:59 Youtuber 1 Liêu 941
22 15:40:59 Jx2TyCut 2 Tống 687
23 15:40:59 IiChúTiễuĐaTình 3 Tống 670
24 15:40:59 zTsunade 4 Tống 633
25 15:40:59 s2HậuNghệs2 5 Liêu 605
26 15:40:59 zCụcCứtMayMắn 6 Liêu 585
27 15:40:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 7 Liêu 505
28 15:40:59 NVĐhnvlIITheBest 8 Liêu 496
29 15:40:59 zPhuongTuz 9 Liêu 493
30 15:40:59 iiCycloLovez 10 Liêu 481
31 15:50:59 Youtuber 1 Liêu 1000
32 15:50:59 cS2oBạchVôThường 2 Tống 936
33 15:50:59 IiChúTiễuĐaTình 3 Tống 866
34 15:50:59 zCụcCứtMayMắn 4 Liêu 822
35 15:50:59 Jx2TyCut 5 Tống 785
36 15:50:59 NVĐhnvlIITheBest 6 Liêu 740
37 15:50:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 7 Liêu 713
38 15:50:59 zTsunade 8 Tống 687
39 15:50:59 iiCycloLovez 9 Liêu 683
40 15:50:59 s2HậuNghệs2 10 Liêu 676
41 16:01:29 Youtuber 1 Liêu 1000
42 16:01:29 IiChúTiễuĐaTình 2 Tống 1000
43 16:01:29 cS2oBạchVôThường 3 Tống 992
44 16:01:29 zCụcCứtMayMắn 4 Liêu 988
45 16:01:29 iiCycloLovez 5 Liêu 960
46 16:01:29 iSTzHoàngĐế 6 Tống 937
47 16:01:29 Jx2TyCut 7 Tống 922
48 16:01:29 NVĐhnvlIITheBest 8 Liêu 860
49 16:01:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 9 Liêu 855
50 16:01:29 iSTzTônNgộKhông 10 Tống 804
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 16:00:59 21714 21009