Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 20 giờ ngày 14/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 20:01:02 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 20:01:02 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 20:01:02 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 20:01:02 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 20:01:02 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 20:01:03 iTiếnMartin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[0]
7 20:01:03 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[7]:Liêu[0]
8 20:01:04 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[8]:Liêu[0]
9 20:01:04 zidane Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[9]:Liêu[0]
10 20:01:06 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[10]:Liêu[0]
11 20:01:10 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[11]:Liêu[0]
12 20:01:12 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[12]:Liêu[0]
13 20:01:14 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[13]:Liêu[0]
14 20:01:14 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[14]:Liêu[0]
15 20:01:21 zTiểuHồLyz Thúy Yên Linh Nữ Tống Vip Tống[15]:Liêu[0]
16 20:01:23 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[16]:Liêu[0]
17 20:01:26 iKNoForeveGacon Võ Đang tục gia Tống Vip Tống[17]:Liêu[0]
18 20:01:31 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[1]
19 20:01:31 Jx2MGBSunny Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[2]
20 20:01:31 MGBzMissLiLy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[3]
21 20:01:32 Jx2MiMi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[4]
22 20:01:33 1ĐạpLòiRuột Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[5]
23 20:01:35 TNCTưGàLôi Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[17]:Liêu[6]
24 20:01:35 asdqasdas Tà Độc Liêu Thường Tống[17]:Liêu[7]
25 20:01:37 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[8]
26 20:01:40 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[9]
27 20:01:44 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[10]
28 20:01:44 BĐTHoàngTửI Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[11]
29 20:01:44 zXin1LanThuazz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 20:01:47 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 20:01:47 TieuMap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 20:01:48 CSzMissLiLy Tà Độc Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 20:01:48 BopChym5DongCzx Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 20:01:50 iNSzCuTin Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 20:01:50 ISxxDGCxWind Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 20:01:50 PhaDan Nga My tục gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 20:01:50 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 20:01:51 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 20:01:51 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 20:01:53 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 20:01:53 MạnĐàHoaHoaKìĐa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 20:01:53 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 20:01:53 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 20:01:53 zTrùmBánCứt Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 20:01:53 jx2quangib Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 20:01:54 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 20:01:54 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 20:01:54 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 20:01:55 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 20:01:55 iiCycloLovez Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 20:01:55 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 20:01:57 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 20:01:57 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 20:01:58 NMDzMissLiLy Nga My tục gia Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 20:01:58 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 20:01:59 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 20:01:59 izBồCôngAnh Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 20:02:00 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 20:02:00 Huyvadongbon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[28]
60 20:02:00 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 20:02:00 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 20:02:00 XCầmCungBắnRuồiX Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 20:02:01 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 20:02:02 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 20:02:02 NhiKimCheon Nga My phật gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 20:02:03 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 20:02:03 CaFe1Ly7Ngan Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 20:02:04 VuToChayXeXucKo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 20:02:04 Jx2Shoul Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 20:02:05 MịNóiChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 20:02:05 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 20:02:05 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 20:02:05 BanRungConKu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 20:02:09 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 20:02:09 iiĐầuTrọc2Máiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 20:02:11 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 20:02:11 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 20:02:11 iACEzYuRiBoyPKT3 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 20:02:11 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 20:02:11 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 20:02:12 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 20:02:12 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 20:02:12 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 20:02:13 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 20:02:13 ZTiễuVũZzz Tà Độc Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 20:02:13 TiVuiVe Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 20:02:13 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 20:02:13 BopChym5CatCzx Nga My phật gia Tống Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 20:02:14 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 20:02:16 xMrMinhx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 20:02:16 jx2bounglam Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 20:02:19 xxISxxKnockOut Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 20:02:19 zzzNeverDiezzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[45]
94 20:02:19 BắnSMLTụiBâyLuôn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 20:02:19 OkeSoDEp Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 20:02:22 Spreadsheets Nga My tục gia Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 20:02:22 1SSetUp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 20:02:23 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 20:02:24 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 20:02:32 NgôThảoNhi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 20:02:32 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 20:02:34 ixLouisVuitton Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 20:02:34 iKGzMaiMaiYeuEm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 20:02:41 iChuBáThông Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 20:02:41 EmYêuCâyĐàm Nga My tục gia Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 20:02:44 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 20:02:44 ThếGiớiSâu Tà Độc Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 20:02:58 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 20:02:58 HPSzzzNgườiCôĐơn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 20:02:59 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 20:02:59 zIzSútVàoTimEmii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 20:03:00 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 20:03:00 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 20:03:00 Mrccxx Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 20:03:01 iBắnHayTrượt Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 20:03:03 DJLanKènTây Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 20:03:04 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 20:03:13 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 20:03:13 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 20:03:15 SinhTienChoiNet Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 20:03:15 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 20:03:16 MingMing Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 20:03:16 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 20:03:17 zMyLoVez Nga My tục gia Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 20:03:18 ĐồĐángYêu Minh Giáo Thánh Chiến Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 20:03:20 iZiOzinTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 20:03:20 ThuỳLinh Tà Độc Liêu Thường Tống[65]:Liêu[62]
128 20:03:21 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 20:03:21 CandyCollection Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 20:03:24 iizzDuongKute Nga My tục gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 20:03:24 TKY001 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 20:03:26 IiBướmTrắngiI Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 20:03:27 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 20:03:34 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 20:03:35 xXxPhồngxTômxXx Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 20:03:36 LãngTưVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 20:03:36 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[66]
138 20:03:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 20:03:40 iS2oTiểuCươngThi Hiệp Độc Tống Thường Tống[72]:Liêu[67]
140 20:03:43 jx2Apolo Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 20:03:44 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[68]
142 20:03:45 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 20:03:45 izzDCMEizTLQ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[69]
144 20:03:46 ziMrKotexx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 20:03:47 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[75]:Liêu[70]
146 20:03:48 oS2oVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 20:03:48 1StCuocSongMa Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 20:03:50 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 20:03:52 Miennnn Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[77]:Liêu[72]
150 20:03:54 S2zLọtKhe Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 20:03:56 THUTthut Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[74]
152 20:03:59 ALaBeoBeoz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[77]:Liêu[75]
153 20:04:03 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[76]
154 20:04:03 TiểuNữPhiTrâm Đường Môn Châm Tống Thường Tống[78]:Liêu[76]
155 20:04:04 iSaoEmLạiKhócS2 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[78]:Liêu[77]
156 20:04:05 ThiênTầm Tà Độc Liêu Thường Tống[78]:Liêu[78]
157 20:04:08 VDBxxLaAnh Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[78]:Liêu[79]
158 20:04:10 iHuyềnThoại Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[79]
159 20:04:12 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[79]:Liêu[80]
160 20:04:13 zizBútMa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[80]:Liêu[80]
161 20:04:16 PTGaTapChoiPkZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[80]
162 20:04:18 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[82]:Liêu[80]
163 20:04:21 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[82]:Liêu[81]
164 20:04:23 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[82]
165 20:04:28 MìXàoGiònZp Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[83]:Liêu[82]
166 20:04:31 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[83]:Liêu[83]
167 20:04:33 xxSieuQuayii Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[84]:Liêu[83]
168 20:04:34 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[83]
169 20:04:35 ZxxĐạiKaBMTxxZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[83]
170 20:04:36 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[83]
171 20:04:40 zF3zKFCzPkT3 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[83]
172 20:04:42 LolChjch Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[88]:Liêu[84]
173 20:04:43 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[88]:Liêu[85]
174 20:04:52 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[86]
175 20:04:56 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[87]
176 20:04:58 TLQoooxVac Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[87]
177 20:04:58 zF3zGaPkT3z Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[87]
178 20:04:59 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[90]:Liêu[88]
179 20:05:08 TieuLing Tà Độc Liêu Thường Tống[90]:Liêu[89]
180 20:05:08 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[91]:Liêu[89]
181 20:05:14 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[90]
182 20:05:17 Jx2xHải Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[90]
183 20:05:20 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[92]:Liêu[91]
184 20:05:33 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[93]:Liêu[91]
185 20:05:37 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[93]:Liêu[92]
186 20:05:38 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[92]
187 20:05:39 iIiIYUNAz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[93]
188 20:05:39 SMlLuBi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[94]
189 20:05:41 LãngTữVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[95]
190 20:05:44 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[95]
191 20:05:52 LangTữVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[95]:Liêu[96]
192 20:05:53 oOoBaBiBomBio0 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[96]:Liêu[96]
193 20:05:55 oKhổTậnCamLai Tà Độc Liêu Thường Tống[96]:Liêu[97]
194 20:06:04 PhucTrauBo007 Tà Độc Liêu Thường Tống[96]:Liêu[98]
195 20:06:18 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[99]
196 20:06:21 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 20:06:24 zZBoiVjDamMezX Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[97]:Liêu[100]
198 20:06:24 BắnHếtTênRồi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 20:06:25 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 20:06:40 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 20:06:40 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 20:06:57 jx2lengkencz1 Nga My tục gia Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 20:06:58 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 20:07:09 TiểuThiênThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 20:07:10 iiNamDe Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
206 20:07:11 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 20:07:12 DKDiiKingVDKiiii Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[102]:Liêu[105]
208 20:07:12 xSoáiTỷx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[102]:Liêu[106]
209 20:07:13 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[103]:Liêu[106]
210 20:07:17 NgânTuyết Tà Độc Liêu Thường Tống[103]:Liêu[107]
211 20:07:19 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[104]:Liêu[107]
212 20:07:19 iPanPrince Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 20:07:19 TaoChapHetzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[104]:Liêu[109]
214 20:07:21 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[105]:Liêu[109]
215 20:07:22 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[105]:Liêu[110]
216 20:07:24 HoaQuynhAnh Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[106]:Liêu[110]
217 20:07:25 ĐịchLệNhiệtBa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[106]:Liêu[111]
218 20:07:25 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[107]:Liêu[111]
219 20:07:25 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[107]:Liêu[112]
220 20:07:26 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[108]:Liêu[112]
221 20:07:26 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[108]:Liêu[113]
222 20:07:31 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[109]:Liêu[113]
223 20:07:31 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[109]:Liêu[114]
224 20:07:32 iĐánhĐâuThuaĐó Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[110]:Liêu[114]
225 20:07:33 izPaYou Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[110]:Liêu[115]
226 20:07:35 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[111]:Liêu[115]
227 20:07:35 iTNxGirlCanTinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[111]:Liêu[116]
228 20:07:43 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[112]:Liêu[116]
229 20:07:44 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[113]:Liêu[116]
230 20:07:46 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[113]:Liêu[117]
231 20:07:50 ZCanDyZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[113]:Liêu[118]
232 20:08:22 JpzHoaMộcLan Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[114]:Liêu[118]
233 20:08:23 iiHuTruc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[114]:Liêu[119]
234 20:08:23 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[115]:Liêu[119]
235 20:08:31 izZPeYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[115]:Liêu[120]
236 20:08:37 zzdosatzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[116]:Liêu[120]
237 20:08:42 IIoS2oII Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[116]:Liêu[121]
238 20:08:53 iMưaBongBóng Nga My tục gia Tống Thường Tống[117]:Liêu[121]
239 20:08:53 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[117]:Liêu[122]
240 20:08:55 ZVoMonPhaiZ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[118]:Liêu[122]
241 20:08:57 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[118]:Liêu[123]
242 20:09:12 iHPzCụTổxCaVe Tà Độc Tống Thường Tống[119]:Liêu[123]
243 20:09:12 iS2TuanSeoulDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[120]:Liêu[123]
244 20:09:12 ZxDoanChiBinhzX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[120]:Liêu[124]
245 20:09:13 JxGenius Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[120]:Liêu[125]
246 20:09:46 JX2CùiBắp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[121]:Liêu[125]
247 20:09:46 zXCoCOxZ87 Nga My phật gia Liêu Thường Tống[121]:Liêu[126]
248 20:09:49 ooS2oTràLong Nga My phật gia Tống Thường Tống[122]:Liêu[126]
249 20:09:50 iBachNisUtHAI Nga My phật gia Liêu Thường Tống[122]:Liêu[127]
250 20:09:51 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[123]:Liêu[127]
251 20:09:51 CungVang Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[123]:Liêu[128]
252 20:09:58 Matatabi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[124]:Liêu[128]
253 20:09:58 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[124]:Liêu[129]
254 20:10:07 jx2lengkengcz4i Tà Độc Tống Thường Tống[125]:Liêu[129]
255 20:10:08 MGBmax Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[125]:Liêu[130]
256 20:11:08 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[126]:Liêu[130]
257 20:11:09 JX2iiTLQSonSoiii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[126]:Liêu[131]
258 20:11:18 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[127]:Liêu[131]
259 20:11:18 jx2Volam2TK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[127]:Liêu[132]
260 20:11:27 T9SieuMau Nga My tục gia Tống Thường Tống[128]:Liêu[132]
261 20:11:27 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[128]:Liêu[133]
262 20:12:05 HuyênMinh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[129]:Liêu[133]
263 20:12:05 xdamekuku Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[129]:Liêu[134]
264 20:12:06 OoMìHảoHảoOoFoz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[130]:Liêu[134]
265 20:12:08 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[130]:Liêu[135]
266 20:13:29 TlQCuiNe Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[131]:Liêu[135]
267 20:13:30 TieuLoi Tà Độc Liêu Thường Tống[131]:Liêu[136]
268 20:14:46 jx2MúaCột Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[132]:Liêu[136]
269 20:14:46 ZxBaNoiTYxZ Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[132]:Liêu[137]
270 20:14:56 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[133]:Liêu[137]
271 20:14:56 IzLOKzOniChan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[133]:Liêu[138]
272 20:15:01 KzLinhDan18i Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[134]:Liêu[138]
273 20:15:01 GameHay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[134]:Liêu[139]
274 20:15:25 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[135]:Liêu[139]
275 20:15:25 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[135]:Liêu[140]
276 20:15:26 QuáchPhong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[136]:Liêu[140]
277 20:15:26 RauMuốngXàoTỏii Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[136]:Liêu[141]
278 20:15:43 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[137]:Liêu[141]
279 20:15:44 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[137]:Liêu[142]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 61
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 44
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 15
4 Nga My tục gia Liêu 15
5 Minh Giáo Trận Binh Liêu 14
6 Dương Môn Cung Kỵ Tống 12
7 Tà Độc Liêu 12
8 Nga My phật gia Liêu 10
9 Nga My tục gia Tống 10
10 Minh Giáo Trận Binh Tống 9
11 Võ Đang tục gia Liêu 9
12 Võ Đang tục gia Tống 9
13 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 8
14 Nga My phật gia Tống 8
15 Tà Độc Tống 7
16 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 6
17 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 5
18 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 4
19 Côn Lôn Thiên Sư Tống 4
20 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 4
21 Võ Đang đạo gia Tống 2
22 Võ Đang đạo gia Liêu 2
23 Thúy Yên Linh Nữ Tống 2
24 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 2
25 Đường Môn Châm Tống 1
26 Hiệp Độc Tống 1
27 Minh Giáo Thánh Chiến Tống 1
28 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
29 Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 20:16:59 113 108
2 20:17:59 114 112
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 20:16:34 Miennnn Tống
2 20:17:21 xxISxxKnockOut Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 20:17:39 444 693
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu