Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 19 giờ ngày 14/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 19:01:01 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 19:01:01 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 19:01:01 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 19:01:01 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 19:01:01 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 19:01:01 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 19:01:02 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 19:01:02 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 19:01:02 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 19:01:03 oZZTừCẩmHuyZZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 19:01:03 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 19:01:06 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 19:01:06 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 19:01:09 xxISxxKnockOut Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 19:01:09 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 19:01:11 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 19:01:11 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 19:01:15 MịNóiChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 19:01:15 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[8]
20 19:01:15 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 19:01:15 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 19:01:19 zzTiểuBút Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 19:01:19 HELIUM34 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 19:01:19 MrDat63zz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 19:01:20 iĐánhĐâuThuaĐó Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 19:01:21 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 19:01:21 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 19:01:21 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 19:01:22 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 19:01:27 iTNxGirlCanTinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 19:01:27 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 19:01:28 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 19:01:28 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 19:01:32 ZzThiensszZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 19:01:32 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 19:01:34 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 19:01:35 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 19:01:35 iPanPrince Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 19:01:35 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 19:01:37 zzTieuTienNMK Nga My phật gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 19:01:37 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 19:01:39 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 19:01:39 SoLoNhaKu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 19:01:43 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 19:01:43 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 19:01:45 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 19:01:45 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 19:01:45 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 19:01:46 ixChịChủTiệmVàng Nga My phật gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 19:01:47 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 19:01:47 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 19:01:48 zNinhTháiiThầnz Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 19:01:48 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 19:01:49 2KzxBéHani Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 19:01:49 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 19:01:57 ZCanDyZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 19:01:57 ST1oYenNhi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 19:01:59 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 19:01:59 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 19:02:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 19:02:04 zzMrTèo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 19:02:08 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 19:02:08 T9SieuMau Nga My tục gia Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 19:02:11 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 19:02:11 Sunflower1 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 19:02:13 NgôThảoNhi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 19:02:13 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 19:02:19 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 19:02:19 IiBướmTrắngiI Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[36]:Liêu[33]
70 19:02:19 PoolGhost Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 19:02:19 ISzXaPhuTNCxTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 19:02:24 ThiênTầm Tà Độc Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 19:02:24 DGCpkTongLieu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 19:02:24 iSaoEmLạiKhócS2 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 19:02:24 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 19:02:25 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 19:02:25 Cua8Tuổi Nga My tục gia Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 19:02:28 TieuLoi Tà Độc Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 19:02:28 izBồCôngAnh Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 19:02:28 zZBoiVjDamMezX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 19:02:28 TKY001 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 19:02:32 ziMrKotexx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 19:02:32 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 19:02:32 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 19:02:33 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 19:02:37 PhaDan Nga My tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 19:02:38 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 19:02:43 BắnHếtTênRồi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 19:02:43 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 19:02:48 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 19:02:48 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 19:02:56 BĐTHoàngTửI Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 19:02:56 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 19:02:59 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 19:02:59 Jx2TiểuNgọc Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 19:03:09 oChalesTrần Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 19:03:10 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 19:03:11 IooCBRzConBuom21 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 19:03:12 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[48]
100 19:03:13 jx2bounglam Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 19:03:13 CandyCollection Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 19:03:16 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 19:03:17 XCầmCungBắnRuồiX Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[50]
104 19:03:17 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 19:03:18 iPKxxHariKejo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 19:03:21 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 19:03:21 Jx2xHải Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 19:03:22 CMzDarkNight Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 19:03:23 KIIALL Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 19:03:26 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 19:03:26 iCôThắmKhôngVềz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 19:03:27 iS2iImSoSad Nga My tục gia Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 19:03:28 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 19:03:28 izZPeYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 19:03:29 TNTxNguyễnCườg Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 19:03:36 THUTthut Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 19:03:37 TiVuiVe Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[57]
118 19:03:44 iBắnHayTrượt Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 19:03:45 izPaYou Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[58]
120 19:03:47 HồngTrầnNhưMộng Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[59]
121 19:03:47 CheokuymKgm79 Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[61]:Liêu[60]
122 19:03:48 asdqasdas Tà Độc Liêu Thường Tống[61]:Liêu[61]
123 19:03:49 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[62]
124 19:03:53 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[63]
125 19:03:54 SuperMiennnn Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[62]:Liêu[63]
126 19:03:55 MGBmax Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[62]:Liêu[64]
127 19:03:57 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[64]
128 19:04:04 BADBOY007 Cái Bang Tĩnh y Tống Thường Tống[64]:Liêu[64]
129 19:04:05 TiểuNữPhiTrâm Đường Môn Châm Tống Thường Tống[65]:Liêu[64]
130 19:04:06 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[65]:Liêu[65]
131 19:04:08 ChaThienHa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[66]
132 19:04:08 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[66]
133 19:04:14 S2xKingTiger Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[66]
134 19:04:19 Mrccxx Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[67]
135 19:04:20 iiHuTruc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[68]
136 19:04:21 ZTiễuVũZzz Tà Độc Tống Thường Tống[68]:Liêu[68]
137 19:04:22 GameHay Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[68]
138 19:04:22 love2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[69]
139 19:04:26 ThầyHuấnNèCon Dương Môn thương Kỵ Tống Thường Tống[70]:Liêu[69]
140 19:04:26 iTLTxDameNo1 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[69]
141 19:04:28 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[71]:Liêu[70]
142 19:04:32 idolVl2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[70]
143 19:04:46 TaoChapHetzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[71]
144 19:04:51 Huyvadongbon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[72]
145 19:05:00 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[72]:Liêu[73]
146 19:05:04 Jx2Mậpii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[74]
147 19:05:07 CaFe1Ly7Ngan Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[74]
148 19:05:09 iiVôDanhTăng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[73]:Liêu[75]
149 19:05:11 DJLanKènTây Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[73]:Liêu[76]
150 19:05:16 love2020x Nga My phật gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 19:05:16 S2oSugarBabyoS2o Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 19:05:31 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 19:05:32 iQuanNhịCa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[79]
154 19:05:34 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 19:05:35 oKhổTậnCamLai Tà Độc Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 19:05:38 zIzSútVàoTimEmii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 19:05:38 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 19:05:41 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 19:05:41 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 19:05:53 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 19:05:53 VkTruongVoKy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 19:05:56 Noigauyzx Đường Môn Châm Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 19:05:56 HPSzzzNgườiCôĐơn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[80]:Liêu[83]
164 19:05:56 1stProJaV Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[81]:Liêu[83]
165 19:05:57 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[81]:Liêu[84]
166 19:05:58 xSoáiTỷx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 19:05:58 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 19:06:22 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 19:06:22 ZzzRusian Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 19:06:22 phatsonvac Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 19:06:23 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[84]:Liêu[87]
172 19:06:23 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 19:06:24 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 19:06:26 iKNoForeveGacon Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 19:06:29 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 19:06:42 ThíchTrấnPhái Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 19:06:42 LolChjch Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 19:06:57 TiếnĐẹpZaj Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 19:06:57 ziMrKotexxx Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 19:06:58 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 19:07:00 SMlLuBi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 19:07:19 HuyênMinh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 19:07:19 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 19:07:34 ThếGiớiSâu Tà Độc Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 19:07:34 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[94]
186 19:07:34 Spreadsheets Nga My tục gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 19:07:35 iHổTướgHòagTrung Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 19:07:41 iiiiLaNhuNaoxx Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 19:07:41 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 19:07:47 BắnSMLTụiBâyLuôn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 19:07:49 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 19:07:58 zF3zGaPkT3z Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 19:07:58 LêBaLa Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 19:07:59 zidane Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 19:07:59 oS2oVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 19:08:08 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 19:08:09 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 19:08:25 zXlAOtoMGBzX Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 19:08:25 PheGaiGiangHo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 19:08:29 oS2oNgaMyĐàn55 Nga My tục gia Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 19:08:30 ixLouisVuitton Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 19:08:33 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 19:08:33 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 19:08:36 iHuyềnThoại Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 19:08:37 DiệpNhượcY Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
206 19:09:04 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 19:09:04 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[101]:Liêu[106]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 42
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 34
3 Minh Giáo Trận Binh Liêu 15
4 Nga My tục gia Liêu 10
5 Nga My tục gia Tống 9
6 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 9
7 Võ Đang tục gia Tống 9
8 Dương Môn Cung Kỵ Tống 9
9 Tà Độc Liêu 8
10 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 7
11 Võ Đang tục gia Liêu 7
12 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 7
13 Nga My phật gia Liêu 6
14 Minh Giáo Trận Binh Tống 5
15 Nga My phật gia Tống 5
16 Tà Độc Tống 5
17 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 5
18 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 3
19 Côn Lôn Thiên Sư Tống 3
20 Đường Môn Châm Tống 2
21 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
22 Dương Môn thương Kỵ Tống 1
23 Võ Đang đạo gia Tống 1
24 Cái Bang Tĩnh y Tống 1
25 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
26 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
27 Võ Đang đạo gia Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu